Page 1

1 / 93

AMNYTT #2

2012


2 / 93

AMNYTT #2

VI SKREDDERSYR LØSNINGER TIL DITT BEHOV Som en uavhengig leverandør bruker vi teknologi fra blant andre Rockwell, Siemens, Invensys og ABB. Goodtech velger de beste elementene fra de beste leverandørene, og setter dem sammen til en løsning som er optimal for kunden.

2012


3 / 93

AMNYTT #2

goodtech.no

2012


4 / 93

AMNYTT #2

Innhold

Snart i m책l

Trenger god kommunikasjon

Side 14

Side 8

Raskere responstid

Vi m책 tenke nytt

Side 19

Side 25

En stillfarenede person

Unike egenskaper

Side 54

Side 42

2012


5 / 93

AMNYTT #2

2012

Innhold Trenger god kommunikajson

8

Snart i mål

14

Raskere responstid

19

Vi må tenke nytt

25

Vi må kombinere

34

Kjent og nytt i skjønn forening

39

Unike egenskaper

42

Alt i ett

45

Økonomisk og pålitelig service

48

En stillfarende person

54

Bilag fra Phoenix Contact

59

Bilag fra Pepperl+Fuchs

76

Nr. 2 - 2012 Ansvarlig utgiver JES Consult Postboks 2352 Strømsø 3003 Drammen Bankkonto: 6138 06 63944 Ansvarlig redaktør Jan Eirik Schiøtz Telefon: 997 98 302 E-post: jan.eirik@amnytt.no

Markedsansvarlig Tom Mehlum Telefon: 900 22 910 E-post: tom@1551.no AMNYTT Magazine - Digital 5 utgaver pr. år Distribuert digitalt 5100 utsendelser Annonsemateriell Sendes til markedsansvarlig

Design og digital produksjon HELLI - Visuell kommunikasjon Telefon: 23 06 78 40 E-post: post@helli.no www.helli.no Grafisk designer: Simen Myklebust Hoved samarbeidspartner


6 / 93

AMNYTT #2

2012

Et skritt foran Leder

O

vergangen til digital AMNYTT M ­ agazine ser så langt ut til å fungere godt. ­Redaksjonen har mottatt en rekke positive tilbakemeldinger. Skeptikere har henvendt seg til oss og fortalt at de i utgangspunktet var negativ til blad på digital form. Men ­løsningen vi har funnet frem til endret denne oppfatningen.

Slike tilbakemeldinger er viktigere for ­redaksjonen en bare det å registrere at vi har lykkes med en spennende omlegging av ­virksomheten vår. Det viser også at vi ­muligens har gitt et verdifullt bidrag til ­omstilling av enkelt personers holdning til viktige strukturendringer i samfunnet. Vi vet at det er svært oppgående og innsikts­ fulle personer som har gitt oss disse tilbake­ meldingene. Derfor er det ekstra hyggelig å ha gitt støtet til nytenkning om hvordan ­omverdenen skal betraktes. I tilbakemeldingene er det kommet flere ­interessante innspill på hvorledes vi bør ­utvikle oss. Dette engasjementet setter vi svært stor pris på. Alle kommentarer er ­lagret for å bli evaluert i en total sammen­ heng. Endringene vi har gjennomført er så omfattende at vi tar oss råd til å vente med å ta nest steg. Noe utvikling vil det bli i løpet de neste utgavene, men vi vil forsikres oss om at de endringer som utføres skal sørge for at de

gode løsningene vi har kommet frem til skal bli enda bedre. Det foregår mye forskning på overgang til en digital fremtid. Fasiten av den ­på­gående utvikling kan vi langt fra i dag gi. Men noen trekk er nok mer tydelige en a ­ ndre. ­Overgangen går noe fortere enn selv ­spesialistene forutså får få år siden. Papir blir ikke borte, men mer og mer profesjonell informasjonsinnhenting foregår på digital plattform. AMNYTT er stolt over å være i front i denne utviklingen. AMNYTT er veldig tilfreds med avtalen vi har inngått med Norsk Forening for ­Auto­matisering. Tilbakemeldinger etter ­første utgave tyder på at vi kan oppnå gode ­synergieffekter, til gode for hele bransjen.


7 / 93

AMNYTT #2

PEPPERL+FUCHS AS Pepperl+Fuchs er en ledende produsent av elektroniske sensorer, komponenter og systemer for det globale automasjonsmarkedet. Hovedkontor i Tyskland med moderne produksjonsfasiliteter både i Europa og i Asia gjør oss til et konkurransedyktig konsern med totalt ca 5000 ansatte

Fabrikkautomatisering SENSING YOUR NEEDS

Prosessautomatisering PROTECTING YOUR PROCESS

Besøk oss på Eliaden, standnummer C01-11 Pepperl+Fuchs AS Postboks 96 · 3901 Porsgrunn Telefon: 35573800 www.pepperl-fuchs.no · info@no.pepperl-fuchs.com

Divisjon FA, leverer sensorer, identifikasjon, RFID, og feltbussystemer til maskinbyggere og industri

Divisjon PA, leverer Feltbussutrustning, Ex interface og mann/maskin interface, HMI til industri og maskinbyggere med hovedfokus på olje og gass

2012


8 / 93

AMNYTT #2

Trenger god kommunikajson Tekst: Jan Eirik Schiøtz

Foto: Jan Eirik Schiøtz

2012


9 / 93

AMNYTT #2

2012

Trenger god kommunikajson Rensing av kloakk kan se ut til å være en enkel prosess. Faste og oppløste ­stoffer skal fjernes. Noe fjernes mekanisk, noe kjemisk og enkelte stoffer fjernes eller brytes enklest ned ved hjelp av biologiske prosesser. Reguleringsteknisk gir de forskjellige prosessene enkelte utfordringer som krever god prosessforståelse i kombinasjon med automatiseringskunnskaper.

Thoms Audell og hans kolleger er svært fornøyd med HMI løsningen. Det gir god og intuitiv oversikt over situasjonen i anlegget.

B

ekkelaget renseanlegg var klar til drift i 2001. Siden åpning har dyktige fagfolk drevet et kontinuerlig forbedringsarbeid med hensyn på driften av renseprosessen. Hele renseprosessen, som omfatter biologisk-

og kjemisk-rensing og ren u ­ tfelling ved hjelp av tyngdekraften tar om lag 15 til 20 timer ­under vanlige driftsforhold. ­Side­prosesser kan ta lenger tid. Totalt skal kloakken ­sirkulere i renseanleggets ­forskjellige g


10 / 93 prosess­avsnitt i syv døgn. Ved å måle vann­ mengden i inntaket og utløpet har drifts­ personellet kontroll på hvorledes ­anlegget skal drives. Prosessen går stort sett av seg selv, når driftsforholdene ikke går ut over setpunktene.

Tidlig ute I 2005 skrev AMNYTT: ”På grunn av at det er lange avstander i anlegget, er drifts­personalet utstyrt med PDAer som ­kommuniserer trådløst med kontrollrommet. De kan hente opp alarmer og få informasjon om aktuelt feltutstyr når de er ute i anlegget. Denne løsningen sparer driftspersonalet for lange gåturer”. Det var med fornøyelse at driftspersonellet leste AMNYTT 04 2011 hvor vi omtalte driften ved et renseanlegg i Østfold og fortalte at de snart styrer anlegg fra iPad. Driftsoperatør Thomas Audell fortalte med glimt i øyet at på Bekkelaget styrer operatørene anlegget fra iPAD. Det har de faktisk kunne gjøre i et års tid som et resultat av et gjennomført ­oppgraderingsprosjektet. Siden oppstarten i 2001 har det kontinuerlig vært fokus på å effektivisere driften. Selve renseprosessen har det ikke vært behov for å endre. Deler av prosessen er forbedret og biprodukter av renseprosessen blir i dag ­fordelt i større grad en ved oppstarten.

Utnytter alle ressurser Et godt eksempel er håndteringen av metangassen, som er et biprodukt fra forråtnelses­prosessen og representer et stort miljø­problem. Denne gassen ble ­tidligere bruket til oppvarming av prosessvann. ­Produksjonen av metangass er så stor at Bekkelaget Renseanlegg nå produserer gass

AMNYTT #2

2012

til Ruters miljøbusser. I tidligere artikkel sendte vi følende oppfordring til aktuelle politikere: - sørge for at renseanlegget for eksempel kan varmer opp den nye ­skolen som er bygget rett ved anlegget. Denne ­oppfordringen ble ikke fulgt, men løsningen med å bygget et egen produksjon for metan­ gass til busser er minst like miljøvennlig. Bekkelaget renseanlegg legger stor vekt på å være en miljøbedrift. Da det ble b ­ esluttet å produsere metangass til Ruter busser, måtte varme til blant annet forråtnelses­ tanken skaffes til vei på en annen måte. Varme­gjenvinning vil i stor utstrekning ­kompensere for bortfallet av varmeproduksjon fra metangass forbrenning.

Oppgraderte kommunikasjon og ­styresystem God kommunikasjonsløsning er helt ­avgjørende for at operatørene skal kunne drifte et anlegg optimalt. Kontroll­systemet som ble installert i 2001 var levert av Malthe Winje. De benyttet PLSer fra den ­sveisiske produsenten Saia. Instrumenteringen ­kommer fra flere anerkjente ­leverandører innen prosesstyring, men pussig nok er flere av disse nå kjøpt opp av Siemens. Det overordnede nettet i kontrollsystemet var ­Profibus FMS. Frekvens­omformerne ­kommuniserer mot overordnet system på Profibus DP. All annen ­kommunikasjon er tradisjonell teknologi. I alt er det om lag 10 000 I/Oer i anlegget og deler av styringen er ganske ­komplisert. ­Erfaringene var at Profibus FMS ikke ­tilfredsstilte kravene til økt d ­ ataoverføring og ­stabilitet. Det var rett og slett ­utfordrende å få stabil overføring med den økte ­data­mengden nye funksjoner krevde. ­ g


11 / 93 Erfaringene med PLSene var så gode at Malthe Winje fikk ansvaret for å oppgradere automatiserings­systemet. Oppgraderingen omfattet alle PLSer, Ethernet og tilhørende switcher. I tillegg ble SCADA- og databaseservere s­ kiftet for å gi økt kapasitet. - For å sikre stabil drift skilte vi prosessnett fra server og det administrative ­nettet, f­ ortalte Jon Martin Johansen fra Malthe Winje til ­AMNYTT. I tillegg dekker WLAN i­ nstallasjonen hele ­anlegget. Det er det t­ rådløse nettet som er bakgrunn for at o ­ peratørene kan benytte iPAD til å styre ­anlegget. Ikke all d ­ atainnsamling ­foregår automatisk over prosessnettet. Noen data blir fortsatt registrert manuelt. ­Denne ­informasjonen overføres med SMS til ­prosessdataserveren. Under omvisningen AMNYTT fikk i anlegget av Audell så han at et instrument skulle avleses. Det var da svært fort gjort å få frem smart telefonen og sende over den aktuelle måleverdien. I oppgraderingen er det også et nytt alarm­ håndteringsverktøy. Det skal forenkle ­operatørens hverdag. Hvis ikke drifts­ operatørene har iPAD tilgjengelig vil de få varsling av hendelser over SMS. En slik l­øsning ville forhindret situasjonen som ­oppstod da en nivåmåler ved inntaket i selve prosesshallen sviktet. Under et voldsomt regnvær for noen år siden ble hele tilførselstunnelen fylt med vann. Trykket ble e ­ tter hvert så stort at solide dører ble trykket inn og rensehallen fylt med vann. Dagens ­løsning med redundante systemer vil sikre at o ­ peratørene får alarmer lenge før en så ­kritisk situasjon kan oppstå.

Hot change over Et renseanlegg av Bekkelagets størrelse og plassering i et tett befolket område kan ikke

AMNYTT #2

2012

stanses, selv om større oppgradering skal ­utføres. Malthe Winje måtte komme frem til en løsning hvor alle systemer var ferdig testet på forhånd og at det ikke skulle oppstå uregularitet i driften på grunn av installasjon av nytt utstyr. Et omfattende testprogram ble utviklet. Alle komponenter ble testet i en egen rigg og serverløsningene gikk gjennom samme testprogram. Etter at alt utstyr var ­testet ble en PLS skiftet ut og innfaset i ­driften. Denne innfasing foregikk uten noen ­problemer. ­Konklusjonen var at test­ programmet og ­installasjonsprosedyrene ­fungerte tilfreds­stillende. I tillegg var ­selvsagt kommunikasjons­løsningene også ­uttestet. Det store utskiftnings­programmet kunne starte. I løpet av tre dager var alt nytt utstyr på plass og i full drift. Verken naboer eller driftspersonellet fikk seg noen ­overraskeleser. Hele programmet gikk som planlagt.

Nye planer om utvidelse Så langt har bedre utnyttelse av ­anlegget greid å ta unna økt belastning. Men nå er grensen for økt kapasitetsutnyttelse nådd. Det vurderes derfor å utvide ­anlegget. ­Planene omfatter fem nye haller og to råtnetanker. I tillegg vil en ny tilførings­ tunnel bli bygget. Dette prosjektet kalles ­Midgardsormen:

– et nytt moderne avløpsnett i Oslo Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (VAV) er nå godt i gang med et av t­ idenes ­største VA-prosjekter i Norge: ­Midgardsormen. Avløpsprosjektet med k ­ ostnadsramme på ca 1.3 milliarder kroner skal fullføres i løpet av første halvår 2014 – og er i rute. g


12 / 93 Midgardsormen strekker seg fra Bekkelaget via Bjørvika til Jernbanetorget/Grev Wedels plass/deler av Hovinbekken og via Akerselva til Kuba på Grünerløkka. Det eksisterende avløpssystemet i området, som ­hovedsakelig ble anlagt i perioden 1870-1890, har ikke tilstrekkelig kapasitet til å håndtere store nedbørsmengder. Kloakk (spillvann og over­ vann) renner da direkte ut i Akerselva. Dette ­medfører uakseptabel vannkvalitet i Bjørvika etter nedbør. Midgardsormen er et viktig prosjekt for Oslo kommune for å modernisere avløps­systemet i indre by og betjene den nye b ­ ydelen B ­ jørvika med avløpsanlegg. Samtidig er p ­ rosjektet blant Oslo kommunes viktigste miljøtiltak. Prosjektet vil gjennomføres i 8 delprosjekter. Åtte delprosjekter A - Gamlebyen – Bekkelaget B - Vaterland/Jernbanetorget – Gamlebyen

Fakta om Bekkelaget renseanlegg

Fjellanlegg: Utsprengt masse er 380.000 m3 Lengste utsprengte hall 212 m Største høyde 24 m Tunnelsystem: 35.000 m3

C - Opera Vest D - Jernbanetorget E - Børsen F - Hovinbekken G - Akerselva H - Tilknytningsanlegg

AMNYTT #2

2012

Prosessbeskrivelse: • Innløpspumper: 3 stk skruepumper med kapasitet 1.500 l/s • Sand og fettfang: 4 stk kombinert sand og fettfanging Oppholdstid 10 minutter • Forsedimentering: 4 stk små, hver på 1.080 m3 Oppholdstid om lag 1 time 4 stk store, hver på 1.510 m3 Oppholdstid om lag 1 time • Biotrinn: 4 parallelle linjer Volum 19.250 m3 per linje Returslammengde 650 – 1300 m3 /time per basseng • Ettersedimentering: 4 stk tverrstrømsbassenger Areal per basseng er 1.300 m Oppholdstid 6 timer • Utløpsledning: 3 stk pumper med kapasitet 1.500 l/s SLAM: • Primærslam: Fortykkes i slamlomme i sedimenterings­ basseng. Pumpes til blandeslamlager sammen med bioslam • Bio overskudd slam: Tas ut fra returslam ledning fortykkes i ­sentrifuge og føres til blandeslamlager Fra blandeslamlager pumpes slammet til ­råtnetanker • Råtnetanker: 4 stk. på 4.000 m3 hver Estimert oppholdstid 14 til 18 dager. Tankene kjøres i serie med resirkulering mellom enkelte tanker • Sentrifugere: 3 stk avvanningssentrifuger • Slamtørke: Indirekte roterende tørke, oppvarmet med damp


13 / 93

AMNYTT #2

2012

Foto: David Mendelsohn / NTB scanpix

Ultralydbasert mengdemåler for våt biogass. Måler også metanandelen.

Proline Prosonic Flow B 200

Kompromissløs mengdemåler for våt biogass Endress+Hauser lanserer en industrioptimert mengdemåler for våt biogass. Måleren er ultralydbasert, trykktapsfri og gir en nøyaktighet på +/- 1.5%. Turndown er 30:1. Med den nye B 200 er det mulig å måle metanandelen i biogassen med en nøyaktighet på +/-2% inline. Denne funksjonen åpner for helt nye overvåkingsmuligheter. Når både gassmengde og kvalitet kan overvåkes døgnkontinuerlig, forenkler det styringen av prosessen. Måleren kan også beregne korrigert volum. Les mer om produktet på vår hjemmeside: www.no.endress.com

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om Prosonic Flow B 200 eller vårt øvrige sortiment!

Endress+Hauser AS Dølasletta 4 3408 Tranby Tlf. 32 85 98 50 info@no.endress.com www.no.endress.com


14 / 93

AMNYTT #2

2012

Selv dyktige faglærere setter pris på ny kunnskap. Det var dyp konsentrasjon da AMNYTT besøkte sertifiseringskurset.

Snart i mål Tekst: Jan Eirik Schiøtz

Foto: Jan Eirik Schiøtz


15 / 93

AMNYTT #2

2012

Snart i mål Behovet for godt utdannet fagpersonell i offshorerettet virksomhet har blitt tydelig demonstrert i høst. Et fag som nå har tatt nye grep for å sikre god kvalitet på fagutdannelsen i tråd med brukernes behov er hydraulikk bransjen. De har ­jobbet lenge med saken og kan nå vis til de første konkrete resultatene.

Erfarne lærere er satt på skolebenken for å bli sertifisert i fagene hydraulikk og pneumatikk.

U

tgangspunktet for ordningen for ­sertifisering av fagpersonell som skal ­utføre vedlikeholdsarbeid på løfte­­­inn­ retninger offshore er krav stilt i en NOR­ SOK standard som viser til Hydraulikk og ­Pneumatikkforeningen (HPF). HPF har ­utredet saken gjennom flere år. Løsningen

de nå har kommet frem til tilfredsstiller både faglige krav og behovet for en ­uhildet ­ordning. Oljebransjen er velkjent med ­offentlige og private godkjenningsordninger. Et grunnleggende prinsipp er objektivitet og dokumenterbar kvalitet i alle ledd. g


16 / 93 Internasjonal standard HP foreningen presenterer nå et system som faglig er basert på CETOP (Comité ­Européen des Transmissions Oléohydrauliques et ­Pneumatiques) fagplan for personell som skal utføre vedlikeholdsoppgaver. Fagplanen er oversatt til norsk. Vi har utviklet planen noe med bakgrunn i spesielle forhold som råder i Nordsjøen sier Arild Myre og Morten Gyllensten til AMNYTT. CETOP har utviklet et faglig vel fundert opplegg som sikrer god kvalitet sier de to styremedlemmene. Med dette arbeidet har HP foreningen lagt ned en av de viktigste steinene i grunnmuren til en god sertifiseringsordning.

Offentlig organ Et annet helt avgjørende element i en slik ordning er uhildet evaluering av ­organisasjoner som kan gjennomføre ­utdanning og eksamen. I de i­ nnledende ­diskusjoner ble det vurdert om HP ­foreningen kunne være det nøytrale ­organet. Men etter noen undersøkelser kom de frem til at den beste løsningen var å overlate ­godkjenningsarbeidet av utdannings­steder til NOKUT (nasjonalt ­organ for kvalitet i ­utdanningen). NOKUT har kompetanse og lang erfaring i å ­evaluere ­organisasjoner og bedrifter som tilbyr ­utdanning. De ­vurderer faglig kompetanse på lærer­stabene, ­egentheten av undervisningslokaler og ­eventuelle laboratorier og utstyremessige forhold. Sist og ikke minst setter de krav til hvorledes eksamen skal gjennomføres. Det gjelder både selve gjennomføringen av ­eksamen og etterfølgende evaluering. ­Rutinene ved gjennomføring, retting, ­eventuelle klager prosedyrer og til slutt ­arkivering av sertifiseringsgrunnlaget er alle elementer som må være på plass for NOKUT godkjenner en utdanningsbedrift.

AMNYTT #2

2012

Har NOKUT faglige spørsmål henvender de seg til det mest kompetente miljøet i landet. For hydraulikkens vedkommende er det HP foreningen. Når et utdanningssted skal ­godkjennes settes det ned en komité med representanter fra NOKUT og HP forenigegn. Dette sikrer både nøytralitet og god faglighet.

Første godkjenning I høst ble NOKUT ferdig med systemet for godkjenning av utdanningssteder for ­vedlikeholdsarbeid på hydraulikk på ­offshore løfteredskaper. Alle ­organisasjoner eller ­bedrifter som mener de har r­ iktig ­kompetanse og utstyr kan nå søke om ­godkjenning. Et selskap har allerede fått ­godkjenning. NKI har i samarbeid med KRM søkt og blitt godkjent. Både Myhre og ­Gyllensten ønsker flere ­selskaper ­velkommen til å søke om godkjenning og g ­ ratulerer ­selvsagt NKI/KRM med landets første ­godkjenning. En fordel som foreningen ikke tenkte på da de kontaktet NOKUT, var at med deres ­godkjenning av utdanning kan s­ tudentene søke om studielån. Muligens blir det nå noe mer ­attraktivt å utdanne seg innen h ­ ydraulikk. For å sikre at organisasjoner som ønsker å bli godkjent skal forstå rutiner og krav som ­stilles arrangerer NOKUT eget seminar om selve godkjenningsprosessen. Som andre ­offentlige systemer er det faste datoer å søke. De er ­vanligvis 1. desember og 1. mars hvert år. Vi er nå kommet et stykke på vei i a ­ rbeidet med å heve kompetanse og anseelse av ­bransjen vår sa Gyllensten, men det er ­fortsatt mye å ta fatt i. På neste årsmøte vil forslag til ny strategi bli presentert.


17 / 93

AMNYTT #2

2012

Fakta: CETOP nivå 2 Vedlikeholdspersonell

Fakta: NOKUT

Vedkommende kan utføre ulike ­aktiviteter som krever en viss forståelse av de ­tekniske faktorene som foreligger. Aktivitetene kan kreve oppfattelse og bruk av ­forskjellige, ikke rutinemessige spesifikasjoner/­ handlinger. Aktivitetene vil medføre bruk av enkle diagnostiske kontroller og evnen til å møte avvik med en positiv reaksjon. Det kan være nødvendig å samarbeide med andre i et lag eller en arbeidsgruppe.

NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i ­utdanningen, er et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet. ­NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i ­høyere utdanning og fagskoleutdanning gjennom og: • føre tilsyn med og stimulere til utvikling av kvaliteten i utdanningen ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler • godkjenne høyere utdanning tatt iu ­ tlandet og informere om andre ­godkjennings- og autorisasjonsordninger for utenlandsk utdanning NOKUTs arbeid skal bidra til at s­ amfunnet kan ha tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning, samt ­godkjent høyere utenlandsk utdanning. NOKUT ble etablert som et ­uavhengig ­kvalitetssikringsorgan i 2003 ved ­innføringen av kvalitetsreformen i ­høyere utdanning. NOKUTs ­myndighet og ­virkemidler er regulert i lov om ­universiteter og høyskoler og lov om fagskole­utdanning med tilhørende forskrift gitt av ­Kunnskapsdepartementet. NOKUTs ­faglige ­uavhengighet innebærer at vedtak i ­tilsynssaker og vedtak om godkjenning av utenlandsk utdanning ikke kan overprøves av departementet.


18 / 93

AMNYTT #2

2012


19 / 93

AMNYTT #2

Raskere responstid Tekst: Per Berg, ABB

Foto: Ă˜yvind Hagen, Statoil

2012


20 / 93

AMNYTT #2

2012

Raskere responstid Jo mer utstyr som kan integreres, dess større krav settes det til kommunikasjons­løsninger. Tiden hvor elektro- og automatiseringsutstyr ble sett på som to forskjellige elementer i et produksjonsanlegg er forbi. Tilgjengelig teknologi i kombinasjon med en industridrevet utvikling av aktuelle standarder gir sluttbrukerne ny muligheter.

Ved at standarden IEC 61 850 er utvidet til også å gjelde industrielle systemer kan det nå designes industrianlegg hvor elektro og automatiseringsutstyr utnytter mulighetene dagens kommunikasjonsløsninger gir.

domenet fabrikkautomatisering. Til sammen gir disse to standardene et godt utgangs­ punkt for å integrere elektrosystemer med automasjons­systemer og vi skal se videre på hvorfor dette er interessant.

Fra artikkel som ble publisert i AMNYTT 01 2012: En liten selvmotsigelse er det at denne ­standarden, IEC 61 850, tar mål av seg å være uavhengig av kommunikasjons­ protokoll og teknologi, men en av de største fordelene man ser i praksis er at nettopp kommunikasjons­løsningene er standardisert, forenklet og fullstendig basert på Ethernet nettverksløsninger. I samme tidsrom har også feltnettverksprotokoller som PROFINET blitt et reelt Ethernet-basert alternativ for prosess automasjon. Tilgjengeligheten av ­lavvoltsprodukter som motorstartersystemer, frekvensstyringer for motorer og distribuert I/O som støtter denne standarden er god. Det er særlig nyutviklede tillegg til PROFINETspesifikasjonene som «konfigurasjon i drift», system redundans, distribuert tidsmerking og standardisert feltbussintegrasjon som nå gjør det til et godt alternativ også utenfor

I denne artikkel beskriver vi to f­ orskjellige prosjekter hvor standardene og ­teknologien er utnyttet. ABB har i dag flere p ­ rosjekter som benytter Ethernet 802.3 som en ”­enabler” for kommunikasjon i elektro ­anleggene. For kontroll og monitoring av elektrisk utstyr brukes IEC61850, Profinet IO og MODBUS TCP. Olje og gass virksomhet Per dags dato er ABB`S norske ­virksomheten inne Olje og Gas involvert i både M ­ ongstad TCM og Goliat der kommunikasjons ­strukturen bygger på de overnevnte ­Ethernet protokoller. I Mongstad TCM brukes IEC61850, Profinet IO og MODBUS TCP i ett og samme fysiske nettverk. I Goliat prosjektet tas i bruk IEC61850 og PROFINet IO. I begge disse anleggene brukes IEC61850 til styring av utstyr som er relatert til kraft generering og distribusjon. Mens Profinet IO og ­MODBUS g


21 / 93

AMNYTT #2

2012

TCP brukes for å styre utstyr som har en direkte relasjon til den prosses som ­anlegget utfører. Aktuelt utstyr er motorer, drives, heatere. Dette illustreres i figuren.

Gode erfaringer Erfaringen med Ethernet baserte ­protokoller har vist at responstiden mellom operatør skjerm og IED nesten er real time. Det ­betyr at forsinkelsen fra en kommando er gitt og til operatøren har fått tilbakemelding på skjermen ikke overstiger ett sekund. En slik ­reaksjonstid er akseptabel for operatørene. Andre fordeler som vi har sett er listet opp under • Alarm og Eventer er tidstemplet lokalt i IEDèn med en nøyaktighet på 1ms. Det vil si

at sporbarheten i alarm og event listene blir mye bedre en ved konvensjonelle systemer. • IEDèr kan snakke med hverandre. Det betyr at man kan sende signaler horisontalt med en responstid på 10ms noe som også gjør det mulig å bruke disse til forrigling mellom stasjoner. (Kun IEC61850 IEDèr). I Mongstad TCM ble dette bla brukt til ­forrigling mellom 2 stasjoner. Dette gjorde at man slapp å grave en ekstra grøft til AUX k ­ ablene siden fiberen er bygget inn i ­høyspent kabel som går mellom stasjonene. • IEDèr kan programmeres fra et felles g


22 / 93 punkt siden mange nye vern osv ­støtter ­parameterisering og programmering over Ethernet. Dette er en stor fordel fordi ABB som ekspert kan hjelpe kunden fra vår ­lokaler og derfor slipper å sende ut ­eksperter offshore for eksempel. En annen fordel er at man nå har mulighet til å lagre all s­ oftware på en sentral plass. • Man kan laste opp filer fra interne feil­ skrivere. Med Ethernet teknologi er det lettere å laste opp feilskriver filer via FTP siden nettverkene har mye større kapasitet enn serielle busser. • Mye data er lett tilgjengelig for ”asset ­monitoring” og andre funksjoner. Siden nettverkene har mye større mulighet til å overføre store mengder data vill mye mer informasjon være tilgjengelig.

AMNYTT #2

2012

• Foot-print på utstyr går noe ned. DVS ­størrelse på kabinetter osv. • Tid synkronisering av IEDèr er en del av Ethernet. Derfor slipper man å lage ekstra IRIG_B nettverk for tidssynkronisering.

Forenkler drift I tillegg til punktene nevnt ovenfor vill jeg også påpeke at anlegg som er bygget opp rundt en Ethernet struktur også er svært f­ leksible. ­Denne fleksibiliteten gir seg u ­ tslag i at men kun trenger å endre software s­ trukturen, mens hardware strukturen vill forbli uendret. Som man ser av tegningen u ­ nder vil det lett kunne byttes kontroller for en motorstarter eller lignende bare ved å g ­ jøre endringer i programvaren mens man med en seriell bus måtte ha gjort fysiske e ­ ndringer. g


23 / 93 Beskrivelse av prosjektene Mongstad TCM Mongstad TCM er verdens største senter for testing og forbedring av CO2 fangst teknologi. Kraften som skal distribueres for å drive CO rense prosessen vill bli fordelt i en ny kiosk / substasjon som er bygget inne på TCM anlegget. Denne kiosken vill få kraften sin fra 2 transformatorer som blir ”fødet” av en nærliggende 22kV kiosk. ABB har i ­forbindelse med bygging av denne kiosken levert kraft utstyr som dekker spennings om­ rådene fra og med 6 000 til 220 Volt. I tillegg har ABB levert nye felter i 22kV Kiosken som distribuerer kraft til TCM samt at ABB også har levert automasjons anlegget (800xA) som i tillegg til styring av CO2 rense prosessen og sikkerhets system også kan brukes til å styre/ overvåke distribusjons anlegget På Mongstad har man brukt Ethernet som beskrevet over for styring, overvåking av elektrisk utstyr. Hovedreglen i anlegget er at utstyr som en del av det elektriske ­distribusjons anlegget er utstyrt med IED som støtter IEC 61850. For dette utstyret brukes IEC 61850 både som k ­ ommunikasjon mellom automasjons systemet og den lokale stasjons computeren. (ABB COM 600) IEC61850 ­brukes også som kommunikasjons link mellom de IEDène som støtter dette. noe som er ­referert til som GOOSE i IEC61850 s­ tandarden. Ved å ta i bruk GOOSE har man spart penger på distribusjon av signaler m ­ ellom ­stasjoner der avstanden kan være betydelig. For kraft ­komponenter som er styrt av pros­ ses k ­ ontrollere er PROFINet IO og MODBUS TCP blitt brukt som styrings protokoller noe som gir bedre responstid enn tradisjonelle ­serielle protokoller. Ved å velge en Ethernet

AMNYTT #2

2012

baser løsning har man også fått IEDèr som kan fjern parameteriseres samt at de er tids ­synkronisert med +/- 1ms nøyaktighet. ABB har i sin leveranse til Mongstad ­omfatter: • 40 Distribusjons Vern på spennings ­nivåene 22kV,6kV,690V og 400V som ­bruker IEC61850. Her benyttes ABB ­Relion 615/630/670 & REF542Plus. Disse er ­installert i ABB MV tavler (UNIGear) og LV tavler MNS. • Ca 200 motor startere som styres via ­Profinet IO. Her benyttes ABB MNS iS Low voltage switchboard. • Ca 20 Low Voltage VSDèr som styres via PROFInet IO. Her benyttes ABB ACS 800 Drive • 3xHigh Voltage VSDèr som styres via ­PROFINet IO. Her benyttes ABB ACS 1000/1000i Drive • 10 Thyristor heatere som styres via ­MODBUS TCP. Her benyttes E-power • 2 HV Motor starters som styres via MODBUS TCP. Her benyttes REF542Plus,

Goliat består av: Goliat er flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet (FPSO) som bygges i S ­ ør-Korea. Goliat-feltet ligger utenfor kysten av ­Finnmark, og operatør og ansvarlig for ­utbygging er ENI Norge. Goliat-feltet ligger utenfor kysten av Finnmark, og operatør og ansvarlig for utbygging er ENI Norge. ­Plattformen skal delvis elektrifiseres fra land via en 110 kV sjø kabel. Som på Mongstad TCM vill man bruke ­Ethernet som for styring, overvåking av elektrisk utstyr. Hovedreglen i anlegget er at utstyr som en del av det elektriske ­distribusjons anlegget er utstyrt med IED g


24 / 93

AMNYTT #2

som støtter IEC 61850. For dette utstyret ­brukes IEC 61850 både som k ­ ommunikasjon mellom ­automasjons systemet og den ­lokale ­stasjons computeren. (ABB COM 600) IEC61850 ­brukes også som kommuni­ kasjons link ­mellom de IEDène som støtter dette. noe som er ­referert til som GOOSE i IEC61850 ­standarden. Ved å ta i bruk GOOSE har kan man styre i­ nterlocker mellom spen­ nings nivåer på en helt ny måte. For kraft ­komponenter som er styrt av ­prosses kontrol­ lere er ­PROFINet IO som kommunikasjons ledd mellom a ­ utomasjon og IEDène. Ved å velge en ­Ethernet baser løsning har man også

2012

fått IEDèr som kan fjern parameteriseres samt at de er tids synkronisert med +/- 1ms nøyaktighet På Goliat har ABB levert: • Ca 110 Vern på spennings nivåene 110kV,11kV,690V & 400 som bruker IEC61850. Her benyttes ABB Relion 615/630/670. • Ca 500 motor/heater startere som styres via Profinet IO. ABB MNS iS Low voltage switchboard. • Ca 5 Thyristor heater som styres via PROFI­ Net IO. Her benyttes E-power.

Norges Varemesse, Lillestrøm Norges Varemesse, Lillestrøm

Velkommen til Eliaden 2012 Velkommen til Eliaden 2012

Automatisering og instrumentering er et av ni fagområder og er en viktig del Automatisering og Kom instrumentering er etnyheter av ni fagområder og er en viktig delog av årets utstilling. og se spennende og løsninger. Treff kolleger av årets utstilling. Kom og Interessante se spennendeseminarer nyheter og Treff kolleger knytt verdifulle kontakter. ogløsninger. fokus på faglig innhold.og knytt verdifulle kontakter. Interessante seminarer og fokus på faglig innhold. Vel møtt på Eliaden 2012 – Norges største og viktigste møteplass for elektro-, energi- og automatiseringsbransjen. Vel møtt på Eliaden 2012 – Norges største og viktigste møteplass for elektro-, energi- og automatiseringsbransjen.

4. juni – 7. juni 2012, Lillestrøm 4. juni – 7. juni 2012, Lillestrøm

Åpningstider: Mandag 4. juni kl. 1000 – 1700. Tirsdag 5. juni til torsdag 7. juni kl. 0900 – 1700 Åpningstider: Mandag 4. juni kl. 1000 – 1700. Tirsdag 5. juni til torsdag 7. juni kl. 0900 – 1700


25 / 93

AMNYTT #2

Presentasjon av elbiler vare et synlig tegn på europeisk miljøsatsing.

Vi må tenke nytt Tekst: Jan Eirik Schiøtz

Foto: Jan Eirik Schiøtz

2012


26 / 93

AMNYTT #2

2012

Vi må tenke nytt Lær deg begrepet ”Internet of Things”. Skal vi evne å utnytte informasjons- og kommunikasjonsteknologiens inntog i alle komponentene i et automatiserings­ system må det tenkes i nye baner. Mulighetene er mange, men det er selvsagt også enkelte fallgruver som må unngås.

Å

rets utgave av Hannover Messe er blant de bedre på mange år er A ­ MNYTT ­vurdering. Det gjelder både omfang og ­spekter av produkter som presenteres. For automatiserings- og elektrofagfolk var det mye interessant å se. Presentasjonene var litt mer lavmelt enn i enkelte foregående år, de helt store lanseringer hvor produsenten virkelig slo på stortrommen så vi lite til, men det var mye aktuell informasjon å hente. I alt var det nærmere 200 000 besøkende på årets messe, som omfattet omlag 5 000 utstillere.

Hovedtrender 1

Under årets messe var det mindre avstand mellom IT og automatiserignsløsningene. ­Digital factory hallen var en del av IT and ­Automation guidet turen.

I de siste årene er intelligens- og ­kommunikasjonsteknologi blitt integrert i så godt som alle produkter som inngår i et automatiseringssystem. Utveksling av data åpner en lang rekke muligheter. Nå er begrepet ­Industri 4.0 lansert og ­konseptet ­SmartFactory skal hjelpe bedriftene til å se muligheter ny tekologi gir. ”Internet of Things” er en slagordaktig måte å si at nå kan nærmest alle komponenter i et system ­kommunisere med hverandre, og omverde­ nen for øvrig. Ifølge AMNYTTs kontakt hos ARC Advisory Group er ”Internet of Things” resultat av den evolusjonen, det er ingen g ­revolusjon, vi ser og er et nytt slagord som


27 / 93 skal få oss til å se muligheter i løsninger som allerede er tilgjengelig. Utvikling av produkter og løsninger hvor intelligens- og kommunikasjonsmuligheter er integrert er nå kommet så langt i industrialiseringen at sluttbrukerne forholdsvis enkelt kan utnytte mulighetene. Mye er allerede kjent, men de bedriftene som greier å designe produksjonsog arbeidsprosessene slik at tilgjengelig ­informasjon utnyttes mest mulig optimalt vil være vinnere. For å få redusert vrak må det integreres mer i hele produksjonskjeden. Viktige element er simulering og virtuell commissioning. Dette er verktøy for å optimalisere synkronisering av alle ledd i produksjonen

AMNYTT #2

2012

Paradigmeskiftet, ny måte å tenke på, ­omfatter: • funksjonsbasert automatiseringssystemer • vertikal integrasjon • maskin til maskin kommunikasjon • bedre samspill mellom mennesker og ­maskiner • løsninger som cloud computing Det vil kommer mer nytt om Industri 4.0 i årene som kommer, så det er bare å gjøre seg kjent med disse begrepene.

Hovedtrend 2 Oppmerksomheten som rettes mot grønn produksjon og energieffektivisering har ikke avtatt. Det var spesielt to områder som skilte g


28 / 93 seg ut på Hannover messen. Stadig flere ­leverandører har en eller annen løsning for Smart Grid.

Høy tid for smarte nett Smarte energinett vil blitt helt avgjørende for å sikre energiforsyningen. Energi­ etterspørsel øker over hele verden, men i de fleste ­regioner, selv i utviklede land, er ­infra­strukturen allerede under­dimensjonert og ikke godt nok vedlikeholdt. Så godt som all produksjon av fornybar energi blir til ­elektrisk kraft. Samtidig som det er sterk befolkningsvekst vil kravet til effektive ­over­føringssystemer for den elektriske ­kraften øke. I sin siste studie ”Smart Grid ­Communications 2020,” fra det tyske ­instituttet Fraunhofer Esk fastslår ­instituttet at; ”moderne kommunikasjonsteknologi er helt avgjørende for fortsatt å kunne ­sikre pålitelig energiforsyning.” Fra dagens ­proprietære strømnettverkskommunikasjon vil utviklingen gå mot Internett-protokoll kommunikasjon. Det er allerede mange ­tilgjengelige teknologier, men det er fortsatt mangler med hensyn på b ­ rukervennlighet og egnethet for kommunikasjon i store ­systemer. Skal mulighetene som ­eksisterer kunne utnyttes må det fortsatt jobbes med å utvikle sikrere systemer. For mange av de smarte rutenettet applikasjoner som er lansert er spørsmålet i hvilken grad kan ­forholdsvis billig internett-teknologier ­brukes, gitt de høye sikkerhetskrav som ­kreves. Av sentral betydning sier F ­ raunhofer Esk i sin utredning er at standardisering av smart grid funksjoner og protokoller må komme på plass for å tillate interoperabilitet og åpen konkurranse.

AMNYTT #2

2012

At Smart grid og energiøkonomisering er et hett tema illustreres ved at over 1 000 ­utstillere ga uttrykk for at de hadde aktuelle produkter og løsninger inne dette feltet.

Elbilen kommer – og kan lades Tilgangen på ladestasjoner for elbiler vil om kort tid ikke være noe problem. Vi så flere eksempler på ladstasjoner, som så ut til å være svært brukervennlige. Det er nå opp til politikerne i hvor stor utstrek­ ning ­infrastrukturen for elbiler skal kunne

Vi så flere nyutviklede elbil ladestasjoner på Hannover messen. Design og funksjonalitet er viktig.

g


29 / 93

bli like god som for bensin og dieselbiler. ­Leverandøren har gjort sin del av jobben.

Hovedtrend 3 Trådløst er ikke så sterkt i fokus som vi har erfart de to siste årene. Alle ­aktuelle ­instrumenteringsleverandører har ­produkter som kan kommunisere ­trådløst. Men vi ser at alle avventer utfallet av ­standardiseringsarbeidet, eller til en hvis grad kampen. S ­ ituasjonen er ikke på langt nær så tilspisset som vi å se i f­ eltbussen ­spede barndom, men noen liknende trekk kan vi ane. Ifølge ledende produsenter er ­teknologien fortsatt i utvikling, selv om det er en rekke produkter som er ­ferdig ­industrialisert. Wireless HART er nok ­kommet lengst i å ta markedsandeler, men på Hannover messen var et ganske lavmelt ­aktivitetsnivå omkring standardiserings­ kappløpet mellom HART og ISA 100 familien.

AMNYTT #2

2012

Nå er det leverandørene innen ­kommunikasjon som har det største trykket på å utvikle løsninger. Det ble presentert en lang rekke gateways som kan ­kommunisere trådløst i alle aktuelle topologier, Mesh, ­stjerne og direkte. Vi så interessante ­produkt presentasjoner hos for eksempel Pepperl+Fuchs og Phoenix Contact.

Hovedtrend 4 Innovasjon er det nye slagordet for å vise at produsenten er konkurransedyktig i å ta frem nye produkter. En lang rekke utviklingsspesialister vi snakket med ­understreket at deres selskap la vekt på å være innovative. Hannover messe prøver å oppfordre til innovasjon og har opprettet Hermes prisen i denne sammenheng. To selskaper som

g


30 / 93

AMNYTT #2

2012

er godt kjent i Norge var i år med i finale­ heatet på fem. Det gjeldt Phoenix Contact og Pepperl+Fuchs. Prestisjetung pris til Phoenix Contact Phoenix Contact mottok Deutsche Messe AG i 2012 Hermes Award for sitt Lyn-overvåkings­ system. Denne prisen er den europeiske ­industris Oscar. Dr. Martin Wetter, Business Unit Manager for Surge Voltage Protection hos Phoenix Contact, mottok prisen fra Anette Schavan som representerer det tyske utdannings-og forskningsdepartementet under åpningens­ seremoni i Hannover Trade Show. Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Kinas statsminister Wen Jiabao var tilstede under prisoverrekkelsen. ”Det har aldri vært et produkt av denne typen før,” sier Dr. Wetter, som sammen med Phoenix Contact ledelsen var fornøyd med anerkjennelsen. - Distribuert energiproduksjon kan gjøres sik­ rere og mer pålitelig med bruk av dette nye systemet, sa dr. Wetter under tildelingen. Prisen bekrefter systemets betydning for bransjen, spesielt for fornybar energi. ­Måling av antall og intensitet av lynnedslag i ­rotorbladene på en vindturbin er viktig. Det gjelder for eksempel som grunnlag for å optimalisere vedlikehold. Overvåkingen gir informasjon som kan danne grunnlag for tilstandsbasert vedlikehold. Når et lyn ­treffer vindturbinen blir data overført på nettet. Denne informasjonen gjør teknikere i stand til å undersøke om rotorbladene ble ødelagt og når neste vedlikehold bør skje. Manuell forebyggende vedlikehold er ikke lenger ­nødvendig. Dette er en stor fordel med tanke på tids- og kostnadskrevende vedlikehold av andre installasjoner som for eksempel

­ ffshore plattformer. Løsningen er med på å o øke systemers tilgjengelighet. Hermes Award ble tildelt i år for niende gang. Deutsche Messe AG opprettet prisen for å hedre innovative selskaper. Phoenix ­Contact ble nominert til Hermes Award for første gang i 2005.

Mye interessant Hannover Messe er en omfattende ­industrimesse. I tillegg til elektro og ­automatisering er det en omfattende ­sektor for under­leverandører, miljørettede ­industrielle løsninger og fornybar energi. Som alltid var det i år også en omfattende forsking, utvikling og utdannings a ­ vdeling. De viktigste temaene i denne delen av ­utstillingen er: • Adaptronics • Bionics • Energi og miljø spørsmål • Material teknologi • Nano teknologi • Optiske teknologi • Organisk elektronikk • Avanserte tekstile


31 / 93 Konferansedelen av arrangementet er ikke så omfattende og kvalitetsmessig god som for eksempel under SPS Drives messen i ­Nürnberg. I Hannover er det mer lagt vekt på samle beslutningstakere i en industripolitisk setting. International Green Tec konferanse illustrerer dette forholdet. Hovedtemaet i år var automatisering. For å synliggjøre satsingen på dette feltet var det en rød løper gjennom hallene som ­omfattet denne sektoren. ”Automation – IT Tour” gikk gjennom åtte haller. Målsettingen var å ­hjelpe b ­ esøkende i å finne frem i vrimmelen av utstillere.

MES mer i skuddet igjen, i hvert fall som begrep. Vi så flere utstillere som presenterte MES (Manufacturing Executing System) enn ved fjorårets messe. Stikkord er integrasjon både vertikalt og horisontalt i verdikjeden. Etter hvert som programvare teknologien gjør det enklere å integrere forskjellige ­systemer og maskinvare blir billigere, forenkles ­integrasjonen mellom alle aktuelle nivåer i en bedrift, fra feltinstrumentering, via kon­ trollnivå og MES systemer, opp til foretaks­ ledelsessystemer (ERP). Vi nærmer oss visjonen om null feil p ­ roduksjon. For fjerde gang ble det avholdt en ­MES-konferansen i forbindlese med ­Hannover messen. Hovedtremaet var på hvilke måter er det mulig å i­ dentifisere ­svakheter i produksjon og gjøre ­prosessene enda mer effektive. MES ­løsninger vil ­systematisk oppdage feilkilder i ­produksjonen og gi informasjon som kan forbedre produksjonseffektiviteten. ­Nedetid og vrak kan bli sterkt redusert ved god ­utnyttelse av slike systemer.

AMNYTT #2

2012

En studie utført av Fraunhofer IPA og ­Trovarit AG sommeren 2011 konkluderte med at selv om det kan medføre v ­ esentlige kostnader og kan være vanskelige å få ­installere MES systemer, er fordelene likevel større enn ulempene. Studien - MES: Vom Trend zur Notwendigkeit – MES, (Fra trend til nødvendighet) - fastslått at å fastsette ­kostnader ved å innføre slike systemer utgjør en særlig utfordring. Nesten halvparten av alle selskapene sa de hadde sterkt under­ vurdert kostnad for å få tilpasset systemet til egen bedrift. Omlag 40 prosent erfarte også at kostnadene for opplæring av personalet langt overskredet det planlagte beløpet. Allikevel konkluderer om lag 70 prosent med at fordelene ved innføring av systemet til slutt vil oppveier kostnadene.

Mer datateknologi Virtualisering vil øke i omfang og interesse i de nærmeste årene. Teknologien vil bli ­utvidet til også å gjelde hele produksjons­ syklusen (CAx). Cloud computing kommer til å bli mer utbredt og aksepter i ERP nivået. Men også tildels på MES nivå finnes det nå løsninger hvor sluttbrukeren kan anvende systemer med å betal for den løsningen og tide som brukes. Disse to begrepene vil få langt sterkere oppmerksomhet i årene som kommer. Mot­ forestillingene til manglende sikkerhet for cloud computing vil ifølge eksperter gradvis avta, etter hvert som praktisk erfaring viser at teknologien vil gi god nok sikkerhet. Det gjelder også for bedriftskritiske prosesser.

Veksten i PLS markedet fra 2010 ­fortsetter gjennom 2011 Den globale omsetningen fra PLS i 2010


32 / 93 var nesten 30 prosent høyere enn i 2009, og ­nådde en anslått verdi på 8.2 m ­ illiarder ­dollar, ifølge IMS Research siste r­ apport ”The World Market for PLS - 2011 ­Edition”. ­Oppsvinget fra nedgangen etter finans­ krisen i 2008 skjedde mye tidligere enn det man g ­ enerelt forventet. De fleste PLS ­leverandørene hadde vært pessimistisk om sitt fremtidige aktivitets nivå etter den ­økonomiske krisen i 2009 og trodde at v ­ irksomhet ikke ville komme til nivået i 2008 før i 2013. Men situasjonen er at aktivitets­nivået er tilbake på sporet to år tidligere enn det som var f­ orventet. I noen utviklingsland, som Kina og India, ­fortsatte veksten også i 2009. - Selv om oppgangen var uventet, er det ikke vanskelig å forklare, sier Alex Hong, ­markedsundersøkelser analytiker i IMS Research gruppen for industriell fabrikk­automasjon. Etterspørselen etter automatiserings­produkter i mange pågående prosjekter stagnert da finansiering tørket

AMNYTT #2

2012

opp i de økonomiske nedgangstidene. Men hjelp fra regjeringenes økonomisk stimulans i flere land har man evnet å øke aktiviteten i flere bransjer. Både omstart av ­prosjektene som ble lagt på is i 2009 og oppstart av nye har bidratt til den høye veksten i PLS ­markedet i 2010. Veksten fortsatte i 2011, men på et lavere nivå enn i 2010. Det global PLS marked holdt seg på et høy nivå i 2011. Variasjonene var imidlertid store i forskjellige industrielle markedene og regioner. I Europa, til tross for den vedvarende og forverrede gjeldskrise i Eurosonen, fortsatte viktige (Tyskland) ­markedet for industrielle automasjons­produkter å vokse med en sunn rate. I Amerika er det aktivert store ­prosjekter hos noen sluttbrukere og det gir økende innenlandsk etterspørsel i PLS m ­ arkedet. Men markedene i Latin Amerika er fortsatt under­ utviklet. I Asia har markedene i de v ­ oksende økonomene i Kina og India utviklet seg ­positivt, selv om det av Japan ble rammet av ­konsekvensene av jordskjelvet tidligere i fjor.

Kina var hovedsamarbeidsland under ­Hannover messen. Menneskerettighets­organisasjoner gikk utradisjonelle vier for å rette oppmerksom­ heten på det de mener er brudd på ­rettighetene i Kina. Det så ikke ut til at de besøkende viet stor ­oppmerksomhet på den utradisjonelle ­kampanjen. Inne på messeområdet var det ingen demonstrasjoner eller tilsvarende aktiviteter. Amnesty International håpet nok på at ­budskapet i ettertid skal sitte igjen. Det er ­AMNYTT noe u ­ sikker på. Når man ­forlot ­messeområdet var ­sinnet fylt med en ­rekke ­faglige inntrykk som nok de fleste var ­interessert i å bearbeide til bruk i egen jobb situasjon.


33 / 93

AMNYTT #2

All the Tools you Need for Embedded Measurements and Control, in one rugged box.

>>

■■

Graphical Software

■■

Custom Triggering

■■

Sensor Connectivity

■■

Actuator Connectivity

■■

Signal Analysis

■■

Embedded Storage

■■

Control Algorithms

■■

Industrial Networks

■■

Custom Timing

■■

Expansion Systems

The NI CompactRIO hardware platform can handle your embedded measurement and control applications, and do it in a way that outperforms other off-the-shelf systems so you don’t have to spend time developing a custom solution. The range of highquality measurements, coupled with an extremely rugged design and the ability to modify the hardware using NI LabVIEW system design software, gives you all the benefits of customization with the convenience of an off-the-shelf platform.

To learn more about CompactRIO, visit ni.com/compactRIO Control & Monitoring Technology Days 2012 Visit norway.ni.com/cmtechdays for more information.

National Instruments Norge NUF Lensmannslia 4, 1386 ASKER Postboks 177 1371 ASKER Norge Tlf: 66 90 76 60 Fax: 66 90 76 61 Organisasjonsnummer: 960 302 923 n

n

n

n

n

n

©2012 National Instruments. All rights reserved. CompactRIO, LabVIEW, National Instruments, NI, and ni.com are trademarks of National Instruments. Other product and company names listed are trademarks or trade names of their respective companies. 05457

66 90 76 60

2012


34 / 93

AMNYTT #2

Vi må kombinere Tekst: Jan Eirik Schiøtz

Foto: Jan Eirik Schiøtz

2012


35 / 93

AMNYTT #2

2012

Vi må kombinere Alle aktører i leverandørsektoren ser på hvordan sluttkunden kan få merverdi ved anskaffelse av nytt utstyr. Den tradisjonelle komponentleverandøren er på vei ut. Instrumenteringssektoren blir sterkt påvirket av denne utviklingen. For spesielle segmenter og instrumenttyper kan det fortsatt satses på enkelt­ komponenter, men de store produsentene må tenke helhet.

- Vi må kombinere løsninger, sa Nikolaus Krüger fra Endress+Hauser til ­AMNYTT ­under Hannover messen. Krüger har salgs og markedsføringsansvar på ­konsernnivå i ­selskapet og er derved svært ­sentral i utvikling av markedsstrategiene til Endress+Hauser. Sluttbrukerne må i ­stadig større grad utvikle vertikal i­ ntegrasjon, fra foretaksledelsessystemer via MES (­Manufacturing Execution System) nivået og ned til kontrollsystemene. – Strategien er å finne vår plass i dette bilde og det betyr at vi må ta større del i instrumenteringsleveran­ sene enn det som vi tradisjonelt har gjort.

Nytt Corriolis måler - For å kunne ta en større andel i den ­vertikale integrasjonen må vi gå inn i produksjons­prosessene og se på hvordan de kan optimaliseres, sa Krüger. Det gjelder valg av utstyr, vurdering av selve prosessen og også gi forslag til service programmer. Denne utviklingen krever at vi tilegner oss både ­integrasjons kompetanse og økt kunnskap om de forskjellige produksjonsprosesser. Videre må vi bli stadig mer innovative. Et eksempel på nytekning er Corriolis

Nikolaus Krüger la vekt på at innovasjon gir mer energieffektive løsninger

måleren Promass E2-wire. Dette er et ­teknologisteg som følger opp kravet om mer energi­effektive løsninger. Med to tråds k ­ ommunikasjon overfører kraft over ­kommunikasjonsløsningen. Mengden energi g


36 / 93 som trengs for å drifte Corriolis måleren er lavere enn tidligere systemer. Vedlikeholds­ kostnadene og installasjon ­reduseres og ­integrasjon til produksjonssystemet ­forenkels. Denne måleren er et godt e­ksempel på vår innovative tekning sa Krüger.

Partnerskap - Vi samarbeider med alle ledende DCS (­Disistributed Control System) leverandø­ rer, ­fortalte Krüger. Våre løsninger utvikles så åpne som mulig for å kunne tilpasses de ­forskjellige leverandørene. I prosess­ industrien har vi lang erfaring med slikt ­samarbeid. Leverandørene kjenner oss godt og vi har lang erfaring med samarbeid Når det gjelder PLS (Programmerbar Logisk Styring) markedet er forholdet noe ­annerledes. I dette segmentet av automatiserings­markedet har vi sett at det kan være ­positivt å inngå partnerskap med en ledende ­leverandør. Målsettingen vår var å kunne utvikle sømløs og billig i­ ntegrasjon til PLS s­ ystemer for våre produkter og ­systemer. PLS leverandørene sitter med god ­kunnskap om Ethernet løsninger for stykk­ produksjon mens vi har tilsvarende p ­ osisjon innen Profinet og Fieldbus Foundation ­systemer. En kombinasjon av all denne kom­ petanse vil være verdifull for sluttkunden mener Krüger. Da vi så på markedsandeler fant vi ut at Rockwell Automation tilfreds­ stilte våre krav til partner i PLS. Partnerskapet har i enkelte land gitt gode ­resultater, mens vi henger etter i andre. Grunnene er nok forskjell i industristruktur og lokale miljøforskjeller. Sentralt i samarbeidet er forskning og ­utvikling. Det er gjennom å utvikle nye ­innovative løsninger at vi sammen med

AMNYTT #2

2012

­ artner som Rockwell Automation kan p ­utvikle systemer som gir sluttbrukeren enda større merverdi.

Styrker samarbeid ODVA (Open DeviceNet Vendors Association) er organisasjonen som støtter nettverks­ teknologier som bygget på ­Common ­Industrial Protocol (CIP). Nylig har Endress + Hauser er blitt medlem av ODVA. K ­ ombinert med fjorårets nyhet om at Bosch Rexroth også er blitt et sentralt medlem viser at ­organisasjonen har medvind i arbeidet med å støtte utviklingen av Ethernet / IPnettverk for maskinapplikasjoner, samtidig som ­Ethernet / IP får en økende aksept for ­prosesskontroll applikasjoner. Mange prosessbrukere ser i dag ­muligheten å forene sine nettverksarkitekturer ved å benytte Ethernet-baserte løsninger som ­allerede har vært vellykkede i de diskrete og hybrid næringene. For ODVA vil Endress + Hauser økte engasjement gi organisasjo­ nens bedre fokus på behovene til prosess­ automasjonsprosjekter brukere.

ARC Advisory Groups vurdering av EtherNet / IP for Endress + Hauser. Endress + Hauser har vært ­innflytelsesrike i utviklingen av flere kommunikasjons­teknologi og bidrar aktivt til standardiserings­arbeid og ­bruker­organisasjoner som støtter nye ­kommunikasjonsteknologier. Selskapet ­gjorde sitt første viktige engasjement for ODVA teknologier i 2009 med lanseringen av sin Promass 83 Coriolis masse flow­meter med Ethernet / IP-tilkobling. Nylig har de lansert sin EtherNet / IP-aktivert Promag 53 flowmeter, som også har en integrert web­ server som lar autoriserte ­brukere kunne g


37 / 93 fjernstyre visse flytdata, utføre ­diagnostikk, ­konfigurere strømningsmåleren og ­optimalisere prosesser. Ved hjelp av E ­ thernet / IP, kan flere variabler konfigureres for fjerntilgang Brukere kan også bruke Ethernet / IP til å aktivere høyere nivå programvare som ERP-systemer, prosess historikere (historian), ­reguleringssløyfe tuning og vedlikeholds­systemer for å få tilgang prosess instrumenterings­data. ARC Advisory Groups mener at som s­ entralt medlem av ODVA vil Endress + Hauser kunne dra nytte av konsortiets klare og grei nettverks­ teknologier i sin produktportefølje. ­EtherNet / IP vil bidra til å øke aksept av ­

AMNYTT #2

2012

Endress + Hauser sine produkter blant ­brukerne som er kjent med denne t­ eknologien. Til gjengjeld vil Endress + H ­ auser med sin ­ekspertise i felt­instrumentering gi verdifull støtte til Ethernet / IP og ODVAs posisjon i prosess­automatisering markedet. Til slutt vil også Endress + Hauser medlemskap i ODVA øke o ­ rganisasjonens ­internasjonale status som et globalt ­konsortium. Utfordringer for begge organisasjonene blir å få den eksisterende installert base av prosess­industribrukerne å tjene som ­referanser for Ethernet / IP i prosess­ automatiseringsapplikasjoner siden mange i dag anser denne teknologien som først og fremst tilpasset diskrete og hybrid ­applikasjoner.

Drive Systems

Dekker dine behov innen HVAC Med våre nye frekvensomformere får du intelligente funksjoner

for pumper og vifter. Vi lover enkel installasjon med enkelt parameter­ oppsett. Vi garanterer en konkurransedyktig pris og punktlige leveranser. Med IP55 og IP66 klassifisering kan du være trygg på at de håndterer ditt miljø. God funksjonalitet Riktig pris Punktlige leveranser Ønsker du mer informasjon om de nye frekvensomformerne? Ring 32 24 30 00 eller besøk www.beijer.no. De nye frekvensomformere er en del av vårt tilbud innen motorsystemer. Vi tilbyr også IP20-omformere, servo/motion og mykstartere – og unik support fra vårt ekspertteam Beijer Electronic Drives Group.

Standnr. C02-08


38 / 93

AMNYTT #2

Et innstikkskort for hver buss er alt som skal til.

Møt oss pü stand C02-11 og D02-01

2012


39 / 93

AMNYTT #2

Kjent og nytt i skjønn forening Tekst: Jan Eirik Schiøtz

2012


40 / 93

AMNYTT #2

2012

Kjent og nytt i skjønn forening Innovasjon er langt mer enn å utvikle helt nye løsninger. Pepperl + Fuchs ­presenterte en nyvinning som ble nominert til Hermes prisen og videre et ferdig industrialisert produkt under årets Hannover messe. Sluttbrukerne vil se produkter som i stor utstrekning er basert på kjent teknologi men får ny funksjonalitet når nye kombinasjoner og løsninger tilføres.

V

år avstandssensor basert på laser­ teknologi er velkjent sa Peter Adolphs til AMNYTT på Hannover messen. Han er ­sentral i Pepeprl+Fuchs utviklings­ virksomhet. Vi har nå utviklet en sensor som kan ­detektere avstander i to plan, en 2d ­ imensjonal detektor. Detektering av ­posisjon kan kombineres med plan over ­området som overvåkes. Sensoren kan ­derved gi ­informasjon om hvor et legeme (komponent) er plassert. Er det på forhånd definert hvor komponenten skal plasseres vil systemet sørge for riktig posisjonering. Laseren har en svært høy pulsfrekvens, noe som gir god nøyaktighet i fastsettelse av ­avstand. Frekvensen på rotasjon kan justeres ut fra behov. Utfordringene har vært å få en stabil løsning for overføring av informasjon fra den roterende delen til det faste under­ laget. Her er det gjort en del nybrottsarbeid og benyttet rådløs teknologi. Teknologi for å overføre energi til roterende utstyr er ­velkjent. 2 D laseren har nok mange bruksområder.

Peter Adolphs har det overordende ansvaret for innovasjonsprosjektet hvor kjent ­teknologi kombineres på nye måter. Resultatet var ­Hermes nominasjon.

Det gjelder spesielt i fabrikkautomatisering men næringsmiddelprodusentene vil nok også kunne utnytte den. g


41 / 93 I industriell utgave Begrensingen i hvor mye energi som kan distribueres i eksplosjonsfarlige områder har gitt utfordringer for instrumenterings­ folkene. Et hvert instrument trenger energi for å fungere. Overføring av signaler krever at det tilføres elektrisk kraft og avheng av instrumenttype kreves det mer eller mindre energiforbruk. Standarder har så langt satt begrensinger i hvor mange instrumenter det kan være i hvert segment i et anlegg i ex soner. Pepeprl+Fuch presenterte så tidlig som ­høsten 2010 DART teknologien ( Dynamic Arc Recognition and Termination). På ­Hannover messen ble et fult ut industrielt relé med DART løsning presentert. Det er ikke nok at en produsent utvikler et ­interessant produkt, skal markedet ta ­nyvinningen i bruk må flere aktører vise interesse. Vi samarbeider nå med IEC (­International ­Electrotechnical ­Commission) for å få ­teknologien ­standardisert fortalte Jacob ­Borchsenius. Arbeidet er i godt gjenge og vi vil få en internasjonal standard som k ­ ommer prosessindustrien til gode teer hvert. ­Fremdriftsplanen er ennå ikke helt klar. Men produktet er ferdig industrialisert og klar du leveranse.

Løsninger for fremtiden AMNYTT #2

2012

Marine/ Olje & Gass

Vindenergi Solenergi Vann og avløp

Trafikk og infrastruktur

Prosess Energieffektivisering

… med innovative tilkoblings- og automatiseringsløsninger Vi viser våre produkter og løsninger på eliaden, stand nr. C02-11

www.phoenixcontact.no eller ring 22 07 68 00

© Phoenix ContaCt 2012


42 / 93

AMNYTT #2

Unike egenskaper Tekst: Jan Eirik Schiøtz

Foto: Jan Eirik Schiøtz

2012


43 / 93

AMNYTT #2

2012

Unike egenskaper OPTISONIC 7300 Ultralyd prosess mengdemåler var den store nyheten sett med Krohne Instrumetnations øyne under Hannover messen. Dette er en gassmåler med unike egenskaper. Sensorer i titan og en konstruksjon som eliminerer «crosstalk» med multivariabel transmitter gir svært gode egenskaper.

Nye løsninger er allerede tatt i bruk i industrien.

O

PTIMASS 7000 serien er eneste ­sensoren for massestrøm med en enkelt rett ­måling rør som er tilgjengelig i Titanium, rustfritt stål, Hastelloy ® eller tantal.

Egenskapene til Sensor er: • En enkelt rett måling tube • 4 valgmuligheter for materialer i gods • Lett drenert og lett å rengjøre • Resistent mot installasjon og prosess ­effekter

• Utmerket null stabilitet • Lavt energiforbruk, betyr lavere drifts­ kostnader • Rask signalbehandling, selv med produkt / temperaturendringer • Modulær elektronikk med dataredundans ”Plug & Play” utskifting av elektronikk I lang tid har det vært ikke vært mulig å få tilgjengelig Coriolis måle for svært ­aggressive g eller etsende medier. Det har bare vært


44 / 93 l­ øsninger med Tantal som har vært allment tilgjengelig. Men på grunn av tvilling U-tube design var produktene alltid svært kostbart. Både målerør, flens og flyt splittere ble laget av tantal. For å møte kundenes utfordringer med en svært kostbar løsning har Krohn ­utviklet den rette, én tube design for masse­ mengdemålere. Denne designen gir ifølge Krohne b ­ etydelig kostnadsfordel ­sammenlignet med tvilling U-tube meter.

Aktuelt prosjekt. Industrigiganten BASF i Tyskland benytter Tantalum versjon av Krohne Optimass 7300 C for måling av mengden ved lasting i tankskip

Vi sees på stand C02-18

AMNYTT #2

2012

for svært aggressive og giftige væsker. Laste­ hastigheten er på 60 tonn i timen og væsker har en tetthet på 1000-1500 kg/m3. M ­ ediet har en temperatur på 50 grader C ­ elsius ved lasting. BASF valgte Tantal versjonen fordi denne varianten har stor kjemikalie­ bestandighet. Vurderingen konkluderte med at dette var den eneste sensoren var egnet for de aktuelle mediene som skulle lastes. Rørledningene hvor målere er installert har en emaljert innside. OPTIMASS har en enkelt, rett måling tube og det eliminerer behovet for en flyt splitter. På grunn av den rette røret blir renholdsprosesser svært forenklet. I tillegg kreves vesentlig mindre plass for installasjon sammenlignet med tradisjonelt tvilling U-tube instrument.

Kompetanseløftet Vi deler raust på vår kunnskap om instrumentering og væskeanalyse slik at våre kunder får et et skikkelig kompetanseløft!

GOD

VEILEDNING

Vi hjelper deg med optimalt valg av måleutstyr

RASK

LEVERANSE

Vi sørger for at leveransen går på skinner

SMIDIG

OPPSTART

Vi bidrar gjerne på anlegget for en smidig oppstart

TRYGG

DRIFT

Vi er der for deg i hele driftsfasen

ØKT

KOMPETANSE

Vi arrangerer jevnlig både åpne og spesialtilpassede kurs

www.krohne.no | Tlf: 69 26 48 60 | postmaster@krohne.no


45 / 93

AMNYTT #2

Alt i ett Tekst: Jan Eirik Schiøtz

Foto: Jan Eirik Schiøtz

2012


46 / 93

AMNYTT #2

2012

Alt i ett Alle komponenter, delsystemer og funksjoner må sees i et. Jo bedre alle ­elementer fungere sammen, dess mer effektiv blir total løsningen. Det gjelder både ­produktivitet, energieffektivitet og utnyttelse av menneskelige ressurser. Verktøyet som brukes til den totale integrering løsningen er basert på siste generasjon programvare.

AMNYTT på H ­ annover messen. ­Eisenbeiss er ­ansvarlig for salg og ­markedsføring på verdensbasis hos Siemens. Jo mer ­produksjonen styres av ­etter­spørselen i ­markedet, dess raskere må hele e ­ ller deler av en ­produksjonskjede k ­ unne endres. E ­ isenbeiss sammenligner ­industriproduksjon med formel 1 billøp. Etter hvert som teamet rundt løpsbilen får erfaring med en nyutviklet løsning kommer det ønsker om ­forbedringer. I løpet av en hektisk løpssesong er det ikke tid til lange test perioder for nye løsninger. Utviklings­ personellet må ha v ­ erktøy som er integrert i den operative driften av konkurranse­bilene. De må kunne utvikle forslag til l­ øsninger som kan benyttes raskes mulig uten å ­redusere ytelsen, helst gi bedre resultater.

Integrasjon

- Så langt har leverandører av ­utstyr og ­løsninger i automatiserings­sektoren ­optimalisert enkeltprodukter og ­del­løsninger. Nå må vi få alt dette til å spille sammen, sa Heinez E ­ isenbeiss til

- De mest effektive produksjonssystemer kan nå utnytte ny informasjon svært godt, sa Eisenbeiss. Nøkkelen er felles ­database og integrerte verktøy. Hvert ledd i en ­utviklings- eller produksjonsprosess må kunne ­kommunisere raskt og f­ orholde seg konsistente til alle aktuelle data. Vi har kalt vår løsning Total Integrated ­Automation, g


47 / 93 TIA. I tillegg til at data e ­ nkelt skal kunne utveksles og alle har ­felles ­utviklingsog ­konfigurerings­verktøy, er det viktig at ­fysiske komponenter ­fungere enkelt sammen. Vi ser at programvare ­teknologien ved hjelp av verktøy som OPC gjør at vi ­forholdsvis enkelt kan knytte sammen ­løsninger fra ­forskjellige ­leverandører. Som oftest ­fungerer slike ­systemer tilfreds­ stillende, men ved å v ­ elge alt ­utstyr, både programvare og fysisk ­utstyr fra en ­leverandør, vil t­ otalsystemet i de ­aller fleste tilfeller ­fungere best. ­Årsaken er at de store leverandørene har et svært bredt ­produktspekter, som er ­tilpasset ­hverandre. System­arkitektene s­ lipper da å benytte ­hjelpeløsninger som for eksempel ­spesial­utviklede OPC løsninger for å oppnå integrasjon. Vi sørger for at alle komponenter i et ­kontrollsystem, som HMI, PLS og drives har en enhetlig løsning for kommunikasjon, ­datautveksling og engineering. Det er dette TIA handler om, sa Eisenbeiss. Nye ­produktgrupper vil nå fortløpende bli integrert i TIA konseptet hos Siemens.

Sikkerhet Ved økt integrering og stadig flere ­tilknytninger til Internett må det tenkes ­sikkerhet i alle ledd. Det gjelder både rent fysisk og programvaremessig. - Alle leverandører ­arbeider systemetisk inne dette feltet, sa Eisenbeiss. Men vi i Siemens fikk jo en ekstra påminnelse i fjor sommer. Erfaringen er at Struxnet faktisk har vært positivt for ­selskapet. Alle berørte parter tok situasjonen alvorlig og vi demonstrerte at selskapet reagerte raskt og adekvat på utfordringene.

AMNYTT #2

2012

Bruker grensesnitt Det skjer my i forbindelse med brukergrense­ snitt og menneske maskin ­kommunikasjon. iPAD funksjonalitet er på full fart inn i ­automatiseringsverdenen. Siemens ­presenterte en svært avansert og funksjonell skjerm­løsning som samtidig var intuitiv i bruk. Smarttelefon generasjonen vil kjenne seg godt igjen. Men siden løsningen var svært intuitiv vil også vi andre forholdsvis enkelt greie å utnytte funksjonaliteten. En enkel ­demonstrasjon for redaktøren viste det. Forskjellige funksjoner og skjermbilder fås frem ved å dra fingeren, i forskjellig retning, over skjermen. Forstørrelse eller minkning foretas ved å dra to fingre sammen eller få de til å sprike mer, akkurat som på en smart telefon eller iPAD. Siemens har økt ­funksjon­aliteten ved å la antall fingre som berører skjermen, maksimalt fire, a ­ vgjøre hvilke funksjoner som er tilgjengelig. I ­tillegg er det selvsagt tenkt på sikkerhet, ved at ­enkelte operasjoner krever spesiell ­kombinasjon av trykk på skjermknapper med en hånd og bruk av fingre på deler av skjermen fra den andre hånden. Løsningen er svært innovativ og ­demonstrer godt hvordan forbrukerteknologi og -funksjon­alitet kan utnyttes i industrielle systemer. Vi er nok bare i begynnelsen av en tilgjengelighets revolusjon.


48 / 93

AMNYTT #2

Ă˜konomisk og pĂĽlitelig service Tekst: Ingo Hilgenkamp, Marketing Network Technology, Phoenix Contact Electronics GmbH

De nye sikkerhetsruterne fra Phoenix Contact

2012


49 / 93

AMNYTT #2

2012

Økonomisk og pålitelig service Systemer som brukes i dag, omfatter generelt komplekse maskiner og s ­ ystemer med høy grad av automatisering. Service og vedlikehold av slike typer ­applikasjoner krever kvalifisert personell. Ofte er det bare produsenten som kan levere en slik tjeneste. Åpne automasjonsplattformer basert på Ethernet gir ­brukerne nye attraktive alternativer.

D

et er et konstant press på produksjons­ systemer til stadig å arbeide mer ­effektivt og økonomisk. Nedetider fører ikke bare til økonomisk tap, men truer også ­leveringsdatoer og selskapets rykte. ­Samtidig blir det stadig vanskeligere for operatør­ selskaper å håndtere automasjonssystemene, og dette er grunnen til at de ofte krever støtte fra ­produsenten. For å spare tid og penger knytter operatørselskapene derfor ofte sine applikasjoner til produsentens tjenestenett­ verk via Internett. Dette fordi Internett har etablert seg som et universelt medium for transport av alle typer data på grunn av høy båndbredde, tilgjengelighet fra praktisk talt overalt og lave kostnader. Det åpner dermed opp for helt nye muligheter for nettverks­ bygging og drift av anlegg og systemer.

Alltid tilgjengelig takket være Fallback-Function Når du setter opp en Teleservice, er foku­ set rettet mot momenter som pris, sikker­ het, båndbredde, tilgjengelighet og sta­ bilitet, samt aksept fra sluttbruker. For å

møte disse ­behovene har Phoenix Contact ­utvidet det velprøvde FL MGuard sikkerhets­ utstyret med to ytelsesklasser (fig. 1). De nye ­sikkerhetsmodulene har et robust metallhus. SD-minne­kortene (Secure Digital) kan b ­ rukes som utskiftbare konfigurasjonsminner for å gi en rask utskiftning av enhetene. Som et ­resultat av deres funksjon og pris, egner modulene i basisserien FL MGuard RS2000 seg til å adressere enkle ruting- og/eller fjernservice-applikasjoner med maksimalt to VPN-tunneler (Virtual Private Network), og garanterer derfor et høyt sikkerhetsnivå. Om nødvendig kan en brannmur, som brukeren stiller inn helt enkelt uten IT-kunnskaper, brukes til å kontrollere datatrafikken. I tillegg til rutingfunksjoner, tilbyr FL MGuard RS4000 Security Appliances hele ­funksjonsomfanget når det gjelder brann­ mur og VPN. En nøyaktig konfigurerbar Stateful Inspection brannmur filtrerer ­kommunikasjon basert på oversiktlige ­inn- og utgangsregler. Dette sikrer at bare data­utveksling som er ønsket av brukeren,

g


50 / 93

AMNYTT #2

2012

Prinsippet bak CIM (CIFS Integrity Monitoring)

finner sted. For hver enhet kan opptil ti VPN-­ tunneler etableres og drives i alle ­industrielle bransjer – og med en ekstra lisens kan de utvides til maksimalt 250 VPN-tunneler. De to WAN-grensesnittene, som sørger for fjerntilgangen, tillater en Fallback-funksjon. Hvis, som eksempel, den foretrukne DSL-­ forbindelsen ikke kan initieres, skifter FL MGuard RS4000 automatisk over til en seriell forbindelse via et eksternt modem. Systemet

kobles umiddelbart tilbake når den ønskede forbindelsen blir tilgjengelig.

Lavere vedlikeholdskostnader for bedre tilgjengelighet Det er tre grunner til at selskaper er opptatt av fjernservice: 1. Lavere garantikostnader Dersom et selskap selger en maskin til

g


51 / 93 en sluttbruker, er det forpliktet til å gi en ­produsentgaranti. Kunden kan derfor ikke belastes for kostnader for vedlikehold, ­reparasjoner eller reservedeler. Kostnadene for reise til og fra maskinens oppstillings­ sted samt arbeidstid kan nesten halveres dersom produsenten benytter muligheten for fjernservice ved bruk av FL MGuard. Den interne serviceteknikeren diagnostiserer og ­lokaliserer feilen eksternt for å sikre at han tar med seg alle nødvendige reservedeler til kunden allerede den første gangen. Og hvis problemet kan løses ved å tilpasse program­ varen eller ved å endre programmet, påløper ingen reiseutgifter i det hele tatt. Dessuten reduseres gjennomføringstiden og systemets nedetid betydelig. 2. Outsourcing Hvis det dreier seg om komplekse produksjons­anlegg, har brukeren ­vanligvis ikke råd til å ansette en ekspert for hvert av de ulike systemene. Operatøren vil alltid måtte fokusere på sin kjerne­ kompetanse for å lykkes i markedet. ­Eksterne tjeneste­leverandører med den ­nødvendige ­kunnskapen viser seg ofte å være et ­økonomisk interessant alternativ. De ­fakturerer sine tjenester basert på den tiden de har brukt, og er ofte tilgjengelige d ­ øgnet rundt. Deres serviceteknikere har også ­tilgang til maskiner og anlegg med MGuard Security Appliances via VPN. 3. Serviceavtaler Maskin- og anleggsprodusenter tilbyr sine kunder flere tjenester i form av en service­ avtale. Vanligvis sikrer avtalen tilgjengelig­ heten til applikasjonen gjennom høy ­vedlikeholdskvalitet. Proaktiv diagnostikk og overvåking av systemene sikrer at det nødvendige vedlikeholdsarbeidet utføres i

AMNYTT #2

2012

tide, og dermed reduseres nedetiden. I t­ illegg forsterker tjenesten kundelojaliteten, gjør at produsenten skiller seg ut fra k ­ onkurrentene og tillater rask respons og derfor ekstra ­inntekter hvis kunden trenger ekstra ­komponenter og/eller systemer.

Dynamisk overvåking av alle ­Windows-systemer I tidsalderen til Windows-ormen Stuxnet, skreddersydd for å angripe automasjons­ systemer, øker dynamisk overvåking av alle Windows-systemer i produksjonsmiljøet sikkerhetsnivået betydelig. De såkalte CIFS (Common Internet File System) Integrity ­Monitoring (CIM) er en virusbeskyttelse som egner seg for det industrielle miljøet, og som er tilgjengelig som ekstra lisens for RS4000 enheter i produktserien FL M ­ Guard. CIM, som fungerer akkurat som en anti­ virussensor, men uten at man trenger å laste virusmønstre på nytt, oppdager om ­skadelig programvare (malware) har i­ nfisert et Windowssystem bestående av styring, ­operatørenhet og PC (fig. 2). Dermed kan operatører kjøre brann­murer og CIMS parallelt for å oppnå maksimal ­beskyttelse av sine systemer på en måte som ikke tidligere var mulig. Disse inkluderer ­systemer • som innebærer et utdatert operativ­system som Microsoft ikke lenger tilbyr noen ­sikkerhetsoppdateringer for, for eksempel Windows 2000 og eldre • hvis (programvare) leveringsstatus ble ­sertifisert av produsenten eller en ­myndighet, og hvor en endring i program­ varen - for eksempel som et resultat av en ­oppdatering av operativsystemet - ville bety at garantien fra produsenten eller god­ kjenningen fra den myndigheten ville gå tapt g


52 / 93 • som ikke kan utstyres med en virusskanner i tidskritiske industrielle applikasjoner for å opprettholde sanntidsevnen • som ikke kan utføre en oppdatering av ­virusmønsteret, fordi, for eksempel, en ­Internett-forbindelse ikke er ­tilgjengelig eller bevisst ikke har blitt utstyrt med ­virusskannere og/eller IDS/IPS (Intrusion ­Detection System / Intrusion Prevention System), fordi en feilalarm ville føre til at hele applikasjonen blir stanset • der operatørene ikke har kunnskap om riktig installasjon av virusprogrammer og/ eller IDS/IPS, slik at systemet kan påvirkes negativt

Konklusjon De nye RS2000- og RS4000-enhetene i ­produktserien FL MGuard er meget godt egnet for en sikker, kostnadseffektiv og ­pålitelig fjernserviceløsning. I forbindelse med CIFS Integrity Monitoring (CIM), som er tilgjengelig for RS4000 Security A ­ ppliances, kan brukerne umiddelbart oppdage om ­systemene utsettes for manipuleringer (fig. 3). Ved hjelp av denne beskyttelsen kan de utføre automasjonsløsningene uten å måtte bekymre seg for angrep fra skadelig ­programvare (malware).

AMNYTT #2

2012

Høy Access Security på alle ­bruks­områder Den nye generasjonen Industrial ­Security ­Router uten vifte gir god sikkerhet og ­pålitelig ytelse og har et kompakt metallhus som er festet på monteringsskinnen (fig. 4). Disse enhetene har et SD-kortspor, samt ­tilkoblinger for en VPN-aktiveringsbryter og VPN-statusvisninger, noe som gjør det ­enkelt å skifte ut enheten. Basert på et herdet ­Embedded-Linux-operativsystem har RS4000serien fire sikkerhetskomponenter som ideelt sett utfyller hverandre: • en toveis Stateful Inspection brannmur • en fleksibel NAT-ruter • en meget sikker VPN-gateway • valgfri beskyttelse mot skadelig program­ vare (malware) ved hjelp av CIFS Integrity Monitoring Enhetene i RS2000-serien har blitt ­utviklet som industrielle VPN-rutere i felten, slik at de kan brukes direkte på maskinen e ­ ller som sentrale sikkerhetskomponenter i ­distribuerte nettverk. De tilbyr opp til to parallelle VPN-tunneler, en enkel to-klikks brannmur samt fleksible routing-funksjoner. RS2000-serien utmerker seg også med en ­skalerbar sikkerhetsfunksjonalitet.


53 / 93

90 ÅR

S JU BILEUAMNYTT #2 2012 M 20 12

Totalleverandør av driftskontrollsystemer

Forbedring gjennom innovasjon • Byggautomasjon – Samferdsel – Vann og Avløp – Energi – Industri • Automasjonssystemer – Driftkontroll / PLS • Kommunikasjonsløsninger • Tavler og service • Automasjon og installasjonsprodukter

Se oss på Stand C 02-13 & D 01-22 Malthe Winje Automasjon AS Postboks 531, 1411 Kolbotn Telefon: 66 99 61 00


54 / 93

AMNYTT #2

En stillfarende person Tekst: Jan Eirik Schiøtz

Foto: Jan Eirik Schiøtz

2012


55 / 93

AMNYTT #2

2012

En stillfarende person Han har en sjelden kombinasjon av praktisk utdanning, undervisnings- og forsker erfaring. I tillegg engasjerer Helge Mordt seg i bransjens ve og vel. Siste tilskudd til bransjeengasjementet er at han er blitt medlem i NFAs ekspertpanel og at han tok aktivt del i kampanjen for å få legenden Jens Glad Balchen på Norwegian hale

D

et er verken store fakter eller ord når Helge snakker, men det skinner tydelig igjennom at vi har med en solid fagmann å gjøre. I kampanjen for å få nasjonens f­ ørste professor i kybernetikk var han en av de sentrale personene som gjorde en innsats for å få hylle en av initiativtagerne til ­etablering av Norsk Forening for Automatisering. ­Kampanjen ble kronet med hell. Selv om Helge er en stillfarende person gjorde han en betydelig innsats i kampanjen.

Helge Mordt engasjerte seg i kampanjen for å få fagets nestor på Norwegian halen. Kampan­ jen ble kronet med hell og Balchen vil i løpet av året sveve høyt.

Helge gjorde ferdig ingeniørutdannelse i 1975 i Østfold. Sommeren 76 gjennomførte han det velkjente sommerkurset i T ­ rondheim og ble utdannet sivilingeniør innen ­kybernetikk i 1980. Interessen for ­forskning var tent. Etter endt utdannelse ble han a ­ nsatt som vitenskapelig assistent hos professor Jens Glad Balchen. Etter perioden som vit. ass jobbet han på SINTEF og s­ amtidig hos Norsk Leca. Det var regulering av prosessen for produksjon av Leca blokkene Helge tok for seg. Arbeidet endte med en doktorgrad som ga bedre forståelse av hvordan produksjons­ prosessen kunne styres. Med den suksessen Leaca har i det norske bygg markedet gjorde nok Helge et godt stykke ­arbeid med sin ­doktorgrad. g


56 / 93

AMNYTT #2

2012

Det er ingen store fakter når Helge snakker fag, men det er desto mer dybde i utsagnene som kommer.

- Som en kuriositet fortalte Helge at ­prosjektet innebar at Leca var den ­første ­bedrift som gikk til anskaffelse av ­Kongsbergs (den gang Simrad) AIM styre­ system i 1986. Kongsbergs teknologi var den gange et svært moderne og et avansert system som benyttet redundant Ethernet for kommunikasjon, sier Helge. Systemet er fortsatt i drift

Bred erfaringsbakgrunn Etter endt doktorgradsstudie gikk f­ erden videre til Aker Engeenering hvor arbeids­ plassen ble i det kjente miljøet på ­Tjuvholmen i Oslo. Det var Troll olje og gass prosjektet Helge skulle jobbe med. - Det var en svært interessant tid, sier Helge til AMNYTT. Jeg var med på å velge styre­ system. Vi var den gang i en brytningstid.

Hvilken teknologi var både fremtidsrettet og så godt industrialisert at vi kunne være sikker på god oppetid og support fra aktuell leverandør. Som mange husker ble feltbuss diskutert ganske heftig. Valget falt på en av de daværende kjente leverandørene, Baily Petrovest/Norge. Feltbuss teknologien var i begynnelsen av 90 årene en ganske umoden teknologi. Vi gikk for en ganske tradisjonell løsning, noe som i etterkant viste seg både å gi høy ­driftsstabilitet og effektiv produksjon. Etter noen svært spennende år i olje­bransjen ble interessen for å formidle kunnskap til yngre generasjonen styrende for karriere valg. Helge ble dosent i reguleringsteknikk ved Høyskolen i Østfold, med arbeidssted i Halden i 1993. Denne karrieren ble nok g


57 / 93 noe kortere en planlagt da en annen kjent ­bransjemann tok kontakt. I 1995 spurte ­Steinar Sælid om Helge kunne tenke seg å være med på å etablere et nytt firma. Svaret på spørsmålet var ja og i dag er Prediktor et ledende firma innen industriell IT. Helge har hele tiden vært en sentral person i det ­industrieventyret Prediktor har vist seg å bli. Helge har en svært bred erfaringsbakgrunn. Han har jobbet med prosjekter innenfor olje og gass produksjon, energigjenvinning, ­byggvareproduksjon og forindustri, og har en bred erfaring med forskjellig type styre­ systemer.

Aktiv formidler Fortsatt syns Helge det er givende å formidle kunnskap. Kontakten med den tidligere

AMNYTT #2

2012

­ rbeidsgiveren i Halden ble ikke brutt da han a ble gründer. I dag har han en bistilling som Professor II ved Høyskolen i Østfold. – En stor utfordring er at lærebokforfattere ofte er lærer med liten erfaring fra p ­ raktisk virke, sier Helge. De er liten eller ingen ­erfaring fra prosjekter i industrien. Vi ser det svært godt i en rekke lærebøker om PLS ­teknologi og systemer. Med sin bakgrunn både fra industri, forskning og undervisning har han tyngde når han uttaler seg. Formidleren i Helge har ikke slått seg i ro med deltidsstillingen ved høyskolen. Han har også takket ja til å sitte i NFAs ekspert­ panel. Naturlig nok er det Industriell IT som er Helges fagområde i dette panelet. AMNYTT spør hvilke utbytte han har fått av dette ­engasjementet. g


58 / 93 – Det er for tidlig å trekke store ­konklusjoner, sier Helge. Jeg har vært medlem i kun et halvt år. Men det jeg ser at det er ­interessante personer som er medlemmer og det gir et godt kontaktnett. ­Diskusjonene er gode og vi utveksler svært ­interessant ideer. Siste men ikke minst nevner Helge at deltakelse i ekspertpanelet også gir muligheter for å påvirke. NFA ønsker å benytte oss i den offentlige debatt og da kan vi f­ orhåpentligvis gi positive bidrag i ­samfunnsdebatten, sier Helge.

Spennende teknologiutvikling - Internett teknologi vil bli benyttet i alle deler av et automatiseringsanlegg, sier Helge. Med all den informasjon som blir tilgjengelig og rekken av avanserte funksjoner vil det i femtiden settes store krav til operatørene. De må stadig få bedre utdannelse. ­Forståelsen både for selve prosessen og ­kontrollsystemene er helt avgjørende for å kunne beherske fremtidens operatørrolle. Cloud Computing vil gi mange nye ­spennende muligheter. – Hvorfor skal alt være lagret lokalt, når det er tilgjengelig kapasitet over nettet, spør Helge. Jeg deler ikke manges ­bekymring for sikkerheten. Den vil bli ivaretatt på en god måte og mulighetene som byr seg med økt kapasitet og funksjonalitet vil gi automatiserings­folk en lang rekke nye ­muligheter.

Aktivt i fritiden - Privat er jeg en stabil men aktiv person, forteller Helge. Stabiliteten illustreres ved at han og konen har holdt sammen i omlag 40 år. Med tre barn og to hytter har det ikke vært vanskelig å få fyllt det som har vært av fritid. Friluftsliv står høyt.

AMNYTT #2

2012

Om sommeren tilbringes tiden som oftest ved sjøen og da tas det mange turer med båten. Om høsten frister fjellet og r­ ypejakt. Når bostedet er Østfold kan det være ­utfordrende å finne gode skimuligheter og da er også godt å kunne ty til fjell­terrenget for å tilfredsstille ønske om å få seg en ­skitur. Helge har arbeidet i bryggeri i en rekke år. – Jeg foretrekker godt øl fremfor vin, f­ orteller han AMNYTT. Ved å følge temperaturen på kjølevannet i gjæringsprosessen kan vi ­estimere hvor fort gjæringen av ølet ­foregår. Dette er ett av prosjektene jeg har vært med på. Men når et godt glass øl ­drikkes er det nok mer enn faglige ­interesser som står i fremste rekke.


59 / 93

Update 1|12 Bilag fra Phoenix Contact

AMNYTT #2

2012


1|12

60 / 93

AMNYTT #2

2012

Kundemagasin fra Phoenix Contact | april 2012

06

Urban Infrastruktur

Smarte løsninger

08 Distribuert anleggsadministrasjon

Application Goes Web

11 Styring for tunnelbygging

Kompett løsning

12 EMpro Energimåleutstyr

Transparent forbruk

ÅR I NORGE


02

Leder

UPDATE 1|12

61 / 93

AMNYTT #2

2012

Leder 02

Henning Grorud

Intervju 03

Henning Grorud, Administrerende direktør

Velkommen til nye UPDATE

Aktuelt 04

Kundeportrett Gexsys Spisskompetanse i eksplosjonsfarlige miljø

05

Kurs i IT-basert automatisering

Tema

Kjære leser Det er ingen tvil om at det skjer mye hos Phoenix Contact nå. 2011 er lagt bak oss og vi har igjen hatt et år med vekst og ikke minst klart å introdusere mange nye spennende produkter til markedet. Dette høster vi nå frukter av. Sammen med våre kunder gleder vi oss over både eksisterende og nye kunder som benytter nye produkter fra oss - produkter preget av vår "inspiring innovations". Phoenix Contact er et internasjonalt selskap med 47 datterselskap rundt om i verden. Dette gir oss god drahjelp til å være først ute med mange produktnyheter. Våre første 25 år i Norge feirer vi nå i 2012 og det gleder oss å se at vi lykkes sammen med våre kunder. Vårt norske selskap Phoenix Contact AS har vært din lokale norske partner i 25 år vil være din partner også i fremtiden. Vi tror på det å være både lokalt tilstede og samtidig en del av et globalt selskap. I år stiller vi på Eliaden med stor stand. Vi vil vise våre kunder alle de spennende produktnyhetene vi har. Ikke minst må vi også få vist hvordan vi setter sammen våre produkter til komplette løsninger. Vi håper du tar turen innom oss på vår stand C02-11 i området for Automatisering og instrumentering slik at vi kan snakke sammen om dine behov for løsninger. Denne utgaven av UPDATE har nå fått ny "drakt". Jeg håper du setter pris på den nye utgaven av UPDATE og gi oss gjerne tilbakemeldinger med både ris og ros. Det er alltid slik for oss i Phoenix Contact at våre kunders suksess sikrer vår egen suksess. Ønsker dere alle en riktig fin vår og et fremgangsrikt 2012. .

Dieter Barelmann, CEO of Videc GmbH in Bremen

06

Smarte løsninger for byer verdt å leve i Automatiseringsteknikk og kontrollsystemer for urban infrastruktur

Teknologi 08

Automatiseringsteknikk Distribuert anlegssaministrasjon AXweb+

09

Forbindelsesteknikk Sensor-/Aktuatorkabling og energifordeling utendørs

12

Energimåleteknikk Energiovervåkning i vann- og avløpstekniske installasjoner

13

Radiosignalteknikk Radiosignalsystemet Radioline ― enkelt å konfigurere Interfaceteknikk

13

Skilleforsterkere for bruk innen vannbehandling

Løsninger 10

Interfaceteknikk Trådløs overvåking for overløpsbasseng for regnvann

11

Automatiseringsteknikk Komplett løsning for tunnelbygging fra Phoenix Contact

Produktnyheter 14 14 15 15

Kompaktstyring ILC 150 GSM/GPRS Overspenningsbeskyttelse for bygninger Høyhastighetsskriver Bluemark CLED Minikretskortklemme PTQ

Messer/Seminar www.phoenixcontact.no


Intervju

UPDATE 1|12

62 / 93

AMNYTT #2

Åpent konsept Samarbeid ved GPRS-basert prosessdataoverføring Videc Data engineering GmbH i Bremen er en kjent leverandør av programvaresystemer for automatiserings- og informasjonsteknikk. Selskap har i mange år vært samarbeidspartner med Phoenix Contact og har utviklet ODPservere. UPDATE snakket med daglig leder, ingeniør Dieter Barelmann, om bransjetrender, bakgrunnen for samarbeidet og hvilke fordeler dette innebærer for brukerne.. UPDATE: Selskapet utvikler programvareløsninger for å overføre, visualisere og protokollføre driftsdata. Hvilken utvikling og hvilke forandringer forventer du i markedet i årene fremover? Barelmann: Vi kommer til å oppleve store forandringer i den urbane infrastrukturen - og da tenker vi eksempelvis på nye konsepter for desentral energiforsyning. Stikkordet her

er Smart Grids. En slik desentralisering fører også til desentrale datastrukturer. Man vil få datatilgang nærmest hvor man måtte befinne seg. Derfor er vi allerede nå i gang med å utvikle nettbaserte systemer som støtter mobile muligheter. Nøytrale plattformer er helt avgjørende i denne sammenheng: Brukerne forventer at de får prosessdatatilgang, helt uten plug-in fra sluttutstyret, det være seg PC, nettbrett eller Smartphone. Ingen kan utvikle og vedlikeholde grensesnitt for disse systemene

lenger. Derfor blir opbjektorienterte kommunikasjonsstrukturer stadig viktigere. For tiden konstruerer vi slike strukturer med utgangspunkt i OPC Unified Architecthure. UPDATE: I nesten 15 år har dere nå hatt et strategisk samarbeid med Phoenix Contact. Hvordan ser rollefordelingen ut? Barelmann: Helt fra starten av merket vi at her hadde to samarbeidspartnere som passet godt sammen funnet hverandre. Phoenix Contact er elektronikkprodusent på maskinvarenivå og er spesialist på kommunikasjon og løsninger for automatisering på feltområdet. Vi bidrar med en kompetanse når det gjelder bruk og evaluering av dataene. Sammen har vi lykkes i å utforme gjennomtenkte konsepter som igjen har resultert i komplette løsninger for markedet. ODP-serveren er et eksempel på dette.

Dipl.-Ing. Dieter Barelmann, Daglig leder i Videc Data Engineering GmbH in Bremen, Germany

UPDATE: Hvilke fordeler får kundene av dette samarbeidet ved programvare og maskinvare mellom Videc og Phoenix Contact? Barelmann: Det som er helt spesielt for disse løsningene, blant annet i forbindelse “Phoenix Contact har hele med fjernstyring via GPRS-tilknytning, tiden støttet vår filosofi om er den absolutte helt åpne systemer” åpenheteten. Mange andre produsenter bruker fremdeles proprietære, lukkede systemer. Vi gir kunden fleksible løsninger der data kan videreføres absolutt transparent fra styringen i felten til kontrollsystemene. UPDATE: Tusen takk for samtalen, Dieter Barlemann.

03

2012


4

Kundeportrett

UPDATE 1|12

63 / 93

AMNYTT #2

2012

Gexsys AS Spisskompetanse innenfor eksplosjonsfarlige miljø

Roar Olsen, Administrerende direktør hos Gexsys

Gexsys AS holder til på Sola i de tidligere lokalene til teknisk avdeling for Braathens SAFE. Gexsys er et privateid selskap etablert i slutten av 2006 med i dag 15 ansatte og 8 innleide medarbeidere. Gexsys AS er et ISO 9001:2008 sertifisert selskap og har en Ex godkjenning fra DNV som omhandler typebeskyttelsesartene EX p, d, e, i, m, n og ATEX godkjente overtrykks containere type v. Gexsys utstyr brukes over hele verden, de kan derfor sertifisere sine systemer i henhold til både ATEX og IECEx. Gexsys er en totalleverandør av automasjonssystemer med spisskompetanse innenfor elektriske systemer for eksplosjonsfarlige områder. De driver med utvikling, Engineering, programmering, produksjon, testing, sertifisering og service. Administrerende direktør, Roar Olsen forteller at Gexsys' kunder i stor grad er internasjonale selskap som arbeider i det globale markedet innenfor sitt fagfelt. Dette gjør at Gexsys møter varierende krav til både utstyr, sikkerhet, miljøpåvirkning og sertifisering. Disse utfordringene bidrar i stor grad til kreativ

Bildet viser en Atex Overtrykks container laget i henhold til EN 50381 type v2

tenking og til å fremme kompetansenivået i bedriften. Gexsys oppgave er å finne de mest kostnadseffektive og beste løsningene som dekker alle myndighets og-/eller kundes krav slik at vi bidrar til at våre kunder blir de beste innenfor sitt marked. Valg av riktige samarbeidspartnere på leverandørsiden er et viktig element for oss forteller Olsen. Gexsys AS har et moderne verksted og benytter i stor grad automatisert verktøy i sin produksjon, blant annet hydraulisk stanse og pneumatiske moment skrujern. Ved valg av verktøy er driftssikkerhet, kvalitet og servicegrad viktige elementer. At viktige deler av vår verktøypark er levert av Phoenix Contact baserer seg på svært gode erfaringer over flere år. Dette gjelder på et stadig økende antall produkter fra Phoenix som vi har valgt å benytte. Phoenix Contact har nå startet levering av Industri-pc til prosjekter levert av Gexsys. Dette er røffe Pc-er med 24 V redundant strømforsyning og nyeste teknologi med i7 prosessor. Gexsys er for tiden inne i en positiv vekstperiode. De har som mål å doble omsetningen i løpet av det kommende året i tillegg til å utvide sitt produksjonsareal.


Aktuelt

UPDATE 1|12

64 / 93

AMNYTT #2

Kurs i IT-basert automatisering PCWORX Express - WebVisit Express Phoenix Contact AS har hatt stor suksess med kurset i bruk av programmeringsverktøyet PC Worx og WebVisit. I år har allerede 30 deltagere gjennomført kurset. Lær mer om IT-basert automatisering og hvordan det kan forenkle hverdagen din. Gjør deg kjent med web-basert visualisering og kommunikasjon mellom PLSer og toppsystemer. Vi holder også dagskurs i forståelse av hvordan Profinet fungerer, settes opp og hva den kan gi deg av fordeler.

Treningen gjennomføres på en dag og holdes i våre lokaler i Oslo. Kurs i andre distrikt settes opp på forespørsel. I forbindelse med kursene får du kjøpt et Profinet - Starterkit 3,0 (art. nr.: 2988395) eller ILC startpakke (art. nr.: 2988515) og skjerm WP 04T (art. nr.: 2913632) til spesialpris. Ta kontakt ved ønske om kurs, eller følg med på vår hjemmeside www.phoenixcontact.no.

Birkebeinerrennet 2012 17. mars 2012 var det tid for Birkebeinerrennet for 75 ende gang. Over 16600 deltagere gikk de 54 kilometrene fra Rena til Lillehammer. Vår egen Erik Pedersen stilte for Phoenix Contact for fjerde år på rad. Han startet sin birkenkarriere på rittet i 2008 og har siden stilt til start på alle arrangement, både løpet, rittet og rennet. I 2009 gikk han for første gang rennet. Hans tid siden dengang er forbedret med to timer. Vi gratulerer Erik igjen og ser frem til å følge han videre i sin karriere som Phoenix Contacts egen Birkebeiner

Erik Pedersen

5

2012


06

Tema

UPDATE 1|12

65 / 93

AMNYTT #2

2012

Smarte løsninger for byer verdt å leve i Automatiseringsteknikk og kontrollsystemer for urbane infrastrukturer

Beskyttelsesutstyret Datatrab DT beskytter datanettverkene i utestasjoner og beredskapstjenesten mot skader som følge av en overspenning.

Klimaendringer, globalisering og rask befolkningsvekst utgjør en stadig større utfordring for byer og konsentrasjonsområder over hele verden. Utbyggingen og moderniseringen av den urbane infrastrukturen er helt avgjørende for livskvaliteten til millioner av mennesker som bor i metropolene. Phoenix Contact tilbyr løsninger og systemer for trafikkontrollsystemer, fjernstyring og fjernvedlikehold innenfor vannbehandling og nettkontrollteknikk. Over hele verden trenter urbane områder infrastrukturer med stadig større kapasitet. I Strukturer som allerede finnes, må elektriske automatiseringssystemer etterinstalleres, eller helt nye må bygges opp for å klare å imøtekomme behovet, som øker i høyt tempo. I den sammenheng tilbyr Phoenix Contact komponenter og systemer innenfor elektronisk interfaceteknikk og industriell automatisering. Gjennomtenkte, komplette løsninger som kan utvides modulært for fordeling og transport

av energi, vannforsyning og avløpsanlegg og tunnelutstyr bidrar til å øke innbyggernes livskvalitet.

Energifordeling og -transport Når fornybare energier skal integreres i strømnettene, er det helt nødvendig å foreta grunnleggende omstruktureringer av strømsystemet - stikkord Smart Grid. Solenergi- og vindanlegg, kraftvarmekobling og - sett i perspektiv - el-biler som korttids strømakkumulatorer, forutsetter desentrale nettarkitekturer. Tilførsel og bortledning av energi må måles helt nøyaktig i sanntid. Gjennomgående registrering av data og måling av energidata danner selve grunnlaget. Fremdeles er dette mulig kun på få stasjoner. Phoenix Contact leverer passende løsninger og produkter slik at alle nødvendige prosjekter kan omsettes i praksis helt målrettet.

Vannforsyning og avløpsvann Vannforsyning og håndtering av avløpsvann er en enorm utfordring over hele verden. .


Tema

UPDATE 1|12

66 / 93

I industrilandene er vannforsyning og kloakksystemer som regel sikret med god infrastruktur. Men også her ser vi stadig nye utfordringer. Nye, mikroskopiske skadelige stoffer lar seg ikke fjerne med dagens rensemidler og havner dermed i avløpsvannet. I tillegg øker presset om energieffektive anlegg som håndterer ressursene på en fornuftig måte, for eksempel videre bearbeiding av kloakkslam for bruk innen biogassforbrenning. Målrettet automatisering er nøkkelen til fremgang. Også her finnes det produkter og løsninger fra Phoenix Contact.

Utbygging og oppgradering av tuneller Utbyggingen og modernisering av trafikkinfrastrukturen danner selve grunnlaget for en velfungerende økonomi og er en forutsetning for høy livskvalitet, sikkerhet og velstand. Phoenix Contact har spesielt god kompetanse når det gjelder tunnelutrustning og utvikler produkter og løsninger som strekker seg helt fra automatiseringsteknikk og til fjernvedlikehold. Dermed får operatørene en systemtilgjengelighet opp mot 100%, samtidig som tunnelenes sikkerhet og økonomiske effektivitet øker ytterligere. Controller- og nettverksredundans samt muligheten til å skifte ut modulene uten bruk av verktøy er hovedkjennetegnene ved Profinetløsningene fra Phoenix Contact. Joachim Pucker

AMNYTT #2

Øk anleggstilgjengeligheten med Quint UPS-IQ Takket være den intelligente, avbruddsfrie strømforsyningen (UPS) Quint UPS-IQ har man for første gang 100% forsyningssikkerhet. IQ-Technology optimaliserer og gir ut informasjon om den tilkoblede energiakkumulatorens resterende buffertid, ladestatus og levetid. Det gir en oversikt som sikrer forsyningens stabilitet til enhver tid, samtidig som akkumulatoren utnyttes optimalt. UPS-en registrerer automatisk alle tilkoblede energiakkumulatorer og beregner optimal ladestrøm, avhengig av type og omgivelsesforhold. Det forlenger også lagringsmedienes levetid betraktelig. Statusmeldinger kan skiftes ut ved hjelp av styringer fra Phoenix Contact, men også med eksternt utstyr. Prosessdata overføres via en dataport. Slik kan operatøren overvåke UPS-stasjonene kontinuerlig via kontrollsystemet. Systemet Quint UPS-IQ er egnet for alle industrielle applikasjoner som krever at tilgjengeligheten er så god som overhodet mulig. Eksempler er energifordelinger og -overføring samt vannforsyning.

Høy datahastighet med Ethernet-Extender Med Ethernet-Extender kan understasjoner som ligger langt fra hverandre implementeres i et nettverk via de installerte kobberledningene. Alle Ethernet-Extender fra Phoenix Contact støtter tilkobling av to kobberlederpar. Derfor kan punkttil-punkt-forbindelsen helt uten problemer utvides i en linjestruktur. I drift med fire tråder kan man som alternativ bygge opp en redundansstrekning eller ved behov doble datahastigheten opp til 30 Mbit/s. Ved lavere datahastigheter har man klart å dekke avstander på 20 km. En modulasjonsmetode som ligner konseptet ved privat DLS-tilkobling sørger her for feilfri datautveksling selv der de elektromagnetiske forholdene er problematiske. Extenderen finnes også med Profibus- og seriegrensesnitt.

07

2012


08

Teknologi

UPDATE 1|12

67 / 93

AMNYTT #2

2012

AXweb+ er egnet for anlegg med fordelte understasjoner

Application Goes Web Distribuert anleggsadministrasjon med AXweb+ Mange ganger må data overføres fra desentrale stasjoner på stedet og til et sentralt datasystem, lagres, klargjøres og til slutt vises desentralt. AXweb+ er et nettbasert kontrollsystem fra Phoenix Contact som bygger helt og holdent på de vanlige IT-standardene. AXweb+ gir optimal fleksibilitet på stedet og tilgang til anleggsdata fra fordelte understasjoner. Den er blant annet egnet for systemer for håndtering av solcelleparker og bygninger, overvåking av forbruksdata og administrering og visning av feilmeldinger. Fordi det brukes standardteknologier som Windows-server, SQL-server og Internet Information Service, passer AXweb+ sømløst inn i alle eksisterende IT-omgivelser. Fordi det kun brukes klient-server-teknologi, kan PLS-er brukes i systemer med dynamisk adressetilordning. Dermed kan styringene i IT-nett administreres med samme mekanismer og managementverktøy som desktopmaskiner i vanlige intra- eller internettomgivelser. For å vise dataene

AXweb+ er et nettbasert kontrollsystem for mange typer management

bruker AXweb+ kun nettsider med HTML- og JavaScript-teknologi. Det betyr at alle vanlige nettlesere på markedet kan brukes som klient. Fordi ytterligere programvarekomponenter ikke trenger å installeres, kan nettinnholdet som er opprettet med AXweb+ vises på alle JavaScriptegnede nettklienter med intranett-, Internett eller mobilradionettkobling. AXweb+ støtter alle tidssoner og kan dermed brukes over hele verden. For å overføre data fra PLS-ene til stasjonen på stedet til AXweb-serveren tar man i bruk funksjonsblokker. De sender dataene, som er registrert på stedet, direkte til en databaseserver via TCP/IP.

Pålitelig og mobil overføring For sikker dataoverføring mellom stasjonene på stedet og AXweb+-serveren tilbyr Phoenix Contact egnede infrastrukturløsninger, som MGuard-serien og PSI-modemene GSM/ETH med VPN-kanal. For å overføre også nettsider manipuleringssikkert og slik at de ikke er tilgjengelige for andre finnes HTTPS som overføringsprotokoll mellom nettleser og nettserver. Med disse prosedyrene kan alt innhold overføres trygt både via Inter- og Intranett samt mobilt via GPRS/EDGE. Gerd Leseberg


Teknologi

UPDATE 1|12

68 / 93

AMNYTT #2

Meget pålitelig Sensor/aktuatorkabling for røffe utendørsforhold Sensor/aktuatorkabling for installasjoner i infrastruktur og trafikkteknikk må tåle ekstreme temperaturer, høy luftfuktighet, korrosive medier og raske temperaturendringer. Phoenix Contact har passende pluggforbindere, kabler og fordelingsbokser. Ved vanlige pluggforbindelser i polyuretan påvirkes de elastiske egenskapene samt tettheten av ozon og UV-stråling. Ved pluggforbindere som brukes utendørs benytter Phoenix Contact derfor ledninger med spesialbehandlet polymer-yttermantel fra solcelleteknikken, pakninger i fluorgummi og korrosjonssikre metaller, som blant annet spesialstål. Med denne kombinasjonen er

brukeren sikret en pålitelig pluggforbindelse med lang levetid, uten kostnadskrevende stillstandstider eller omstendelige servicetiltak. The M12-utendørssortiment består av veggjennomføringer, pluggforbindere, fordelerbokser og ekstruderte sensor-/ aktuatorledninger. Det finnes firepolede A-kodede standardvarianter og Profinetpluggforbindere med D-koding. Utmerkede egenskaper i forhold til korrosjon og værpåvirkning gjør dem egnet til mange forskjellige typer bruk utendørs. Robert Hippler

The M12utendørssortiment gir pålitelig drift også ved ekstreme forhold

Rask og robust Energifordeling med rundpluggforbindere QPD-systemet for utendørs bruk Installasjonssystemet QPD - Quickon Power Distribution - fører energien opptil 20 A og 690 V raskt og effektivt til stedet, også ved utstrakte anlegg. Sortimentet består av veggjennomføringer, ledningsforbindere og H-fordelere og har to- til fempolede varianter som gir fleksible bruksmuligheter. Quickon tar utgangspunkt i IDCklemmeteknikken og er designet for bruk der rundledninger og AS-Interfaceledninger tilkobles raskt på stedet ved vanskelige forhold. Tiden som går med til installasjon i felten, reduseres med opptil 80%. Komponentene er fremstilt av spesielt

motstandsdyktig material og er, sammen med beskyttelsesklasse IP68, egnet for utendørs bruk. Et eksempel er bruk av rundpluggforbinder QPD ved strømforsyning av gatebelysning. QPD brukes her for å omstille eksisterende installeringer til LED-teknikk, og da som rask og pålitelig tilkobling direkte på stedet. I et aktuelt tunnelprosjekt i Belgia brukes QPD-systemet til å forsyne redningssystemet samt til å belyse hele tunnelen. Falk Daniel Clemens

QPD er egnet til energiforsyning av tunnelbelysning

09

2012


010

Løsninger

UPDATE 1|12

69 / 93

AMNYTT #2

2012

Sikker forbindelse Trådløs overvåking av overløpsbasseng for regnvann I forbindelse med diagnostikk og overvåking av den sentrale behandlingen av regnvann har operatøren av renseanlegget Ehningen til enhver tid behov for aktuelle data. I forbindelse med sanering ble utestasjonene derfor utstyrt med understasjoner for fjernstyring fra Phoenix Contact. Dataene overføres via GPRS til ODPserveren på driftssentralen.

Automatikkskapet inneholder blant annet en kompaktstyring ILC 170 ETH 2TX med rekkeplasserte Inline-moduler samt et GPRS-modem og en switch med fem porter

Krav: Åtte overløpsbasseng for regnvann som ligger langt unna, skulle kobles til renseanleggets kontrollsystem. Operatøren ønsket også muligheten til å fjernvedlikeholde det komplette anlegget. Fordi en ledningsbundet kommunikasjonsinfrastruktur manglet, overføres dataene nå hele veien med GPRS/EDGE via mobilnettet. I forbindelse med datautvekslingen valgte operatøren fjernstyreløsningen Resy+ fra Phoenix Contact. Den kobles til kontrollsystemet som OPC-variabel. Historisk informasjon foreligger i CSV-format og importeres direkte fra arkiveringssystemet.

VPN-sikret forbindelse Ehningen, region Böblingen, Germany

Åtte sterke modemer av typen PSE-ModemGSM/ETH bygger opp nettverksforbindelsene via VPN-tunnel (Virtual Private Network) og overfører de sensitive dataene trygt via GSM-

nettet. FL MGuard RS VPN i Factory Line fra Phoenix Contact beskytter mot uberettiget tilgang. Ved siden av kontornettet finner man stedbundne automatiseringskomponenter som danner kontrollteknikken og utestasjonene. Totalt sett administrerer FL MGuard RS VPN fire subnett. Prosjektlederen på energikontoret SAB legger spesielt stor vekt på et sentralt tilgangspunkt, slik at man i servicetilfeller kan spare engineeringskostnader. For dette programvareuavhengige scenariet med fjernvedlikehold brukes FL MGuard smart som portabel VPN-klient med IPsec-koding. MGuard smart med tilhørende strømforsyning kan, via en hvilken som helst USB-port, kobles til alle PC-er med internettmuligheter. Både kontrollsystemet og AX ODPserveren er redundant installert på adskilte datamaskinsystemer i sentralen. Hvis en ODPserver svikter, stilles det direkte om til det andre systemet. Også i forbindelse med styreteknikk har operatøren valgt produkter fra Phoenix Contact. Det gjelder her styringer av typen ILC 170 ETH 2XT. Frank Horstmann


Løsninger

UPDATE 1|12

70 / 93

AMNYTT #2

Tunnel med god føring Komplett løsning for tunnelbygging fra Phoenix Contact I forbindelse med styresystemet i en tunnelfremdriftsmaskin har produsenten VMT valgt produkter fra Phoenix Contact. Under røffe forhold har komponentene som komplett system absolutt vist hva de er gode for og muliggjort pålitelig drift 24 timer i døgnet. Når den er ferdigstilt i 2014, vil den nye Wehrhahn-linjen utvide undergrunnsbanenettet i Düsseldorf. Oppå tunnelboremaskinen, som kler tunnelen med prefabrikkerte betongsegmenter, brukes forskjellige måle- og navigeringssystemer fra firmaet VMT GmbH. Selskapet har i mange år tatt i bruk komponenter og systemer fra Phoenix Contact på forskjellige områder innenfor tunnelbygging.

Komplett løsning for Central Box Som en helt sentral del av førings- og målesystemet finner vi Central Box LDT IL, som er montert i et spesialstålhus oppå tunnelboremaskinen. Da egnede komponenter for de røffe og krevende omgivelsene skulle velges, bestemte VMT seg kun for utstyr fra

Phoenix Contact. Utslagsgivende var ikke bare det individuelle fordelene ved enkelte produkter, men fordelene man får med en komplett løsning fra én og samme produsent. Central Box LDT IL består av en Inline-I/Ostasjon som det installerte måleutstyret er koblet direkte til både via RS485- og RS232klemmer og trådløst via Bluetooth-kobler eller WLAN Access Points. Avhengig av kravene som stilles, suppleres Inlinestasjonen med inngangsklemmer for forskjellige typer sensorer. En switch med fem porter sørger for tilknytning til kontrolldatamaskinen via Ethernet. Strømforsyningen tar strømforsyningene TrioPower seg av. For å koble til styresignaler brukes hurtigkoblingsklemmene QTC, som har vist sin berettigelse ved vanskelige forhold. På grunn av høye støt- og vibrasjonsbelastninger på tunnelboremaskinen var kun en vifteløs industri-PC (IPC) relevant som hovedkontrollsenter. Her valgte produktansvarlige hos VMT en IPC fra produktserien Valueline. På industriPC-en Valueline kjører programvaren for styrekontrollsystemet, som leser inn dataene fra Inline-stasjonen via virtuelle COM-porter. Programvaren som knytter Inline-I/O-stasjonen til kontrollmaskinen ble utviklet av VTMdatterselskapet VMT-Protec i nært samarbeid med engineering-teamet hos Phoenix Contact. Dietmar Knecht Philipp Leurs (til høyre), System Engineer Tunnelling hos VMT forteller at påliteligheten til komponentene og systemene fra Phoenix Contact har gjort det mulig å overhode det strenge og ambisiøse tidsskjemaet

Et blikk inn i tunnelboremaskinens Central Box

011

2012


12

Teknologi

UPDATE 1|12

71 / 93

AMNYTT #2

2012

Dataene til energimåleutstyret EMpro kan avleses på stedet eller bearbeides på kontrollrommet

Transparent forbruk Energiovervåkning og laststyring i vann- og avløpstekniske installeringer Også i anlegg for kommunal vannforsyning og avløpshåndtering er det nå økende krav til å energiovervåkning og analyse. Dataene danner grunnlaget for bedriftenes energistyringssystem. Slik kan man identifisere økonomiske energisparepotensialer, unngå topplast og optimalisere anleggsutrustningen.

EMpro MA 600 kan utvides med kommunikasjons- og funksjonsmoduler

Måling av elektriske størrelser, som tilsynelatende effekt, effektfaktor og harmoniske bølger, gir en pålitelig diagnostikk av anleggsdelenes aktuelle status. Utover dette unngår man lasttopper fordi strømmen kan overvåkes konstant. Dette er blant annet viktig i renseanleggenes aktivslambassenger. Her tilsetter man surstoff i avløpsvannet slik at bakteriene lettere kan destruere de skadelige stoffene. Ved denne ømfintlige og energikrevende metoden brukes sterke kompressorer, og prosessen må ikke avbrytes over lengre tid. Derfor er også intensive kontroller helt nødvendig. Utover dette kan en nøyaktig måling av

energistrømmen bidra til økonomisk effektiv drift: For det første kan forsyningsledningene ha mindre dimensjoner. For det andre sikrer en slik overvåking at den øvre grensen for energi som er avtalt med energileverandøren, ikke overskrides i et bestemt tidsvindu.

Måleløsninger med EMpro Energimåleutstyret EMpro danner selve løsningen på mange oppgaver innenfor energimanagement. Energimåleutstyret EMpro MA600 har blant annet en funksjon for fastsettelse av trender for elektrisk last allerede implementert. Via et seriekommunikasjonsgrensesnitt eller en ekstra digital utgang kan terskelverdier overføres slik at energikrevende forbruksenheter kan kobles ut. Ved hjelp av forskjellige tilleggsmoduler kan energimåleutstyret EMpro kobles til styreteknikken via vanlige kommunikasjonsgrensesnitt, som Modbus, Profibus eller Ethernet. Enhetene kan også nettorganiseres innbyrdes. Andreas Senger


Teknologi

UPDATE 1|12

72 / 93

AMNYTT #2

13

2012

Signalomforming med en spesiell "vri" Radiosignalsystemet Radioline enkel å konfigurere Når data skal overføres trådløst i utstrakte anlegg, står det nye radiossignalsystemet Radioline nå klart. Signalene fordeles i anlegget via I/O-mapping ved hjelp av et riflehjul, helt uten programvare. Utstyret har sitt utspring i den videreutviklede Trusted-Wirelessteknologien med 2,4 GHz. Radiosignalsystemet kan brukes universelt og overføre både I/O-signaler, serielle data og I/O-til seriell (Modbus RTU). Med den såkalte I/O-mapping fordeles signalene fra opptil 250 stasjoner i anlegget, helt uten programvare. Ved hjelp av riflehjul tilordnes inngangssignalene

I/O-adresser som plottes på korresponderende utgangsmoduler. Stasjonene kan være anordnet vilkårlig i punkt-til-punkt-, stjerne eller meshstrukturer. I/O-stasjonene kan utvides modulært og har et galvanisk kanal-til-kanal-skille i høy kvalitet. De kan skiftes ut under drift. De digitale kanalene har innganger med stort forsyningsområde og releutganger som sammen gir tilnærmet ubegrensede bruksmuligheter opptil 250 V. Jens Offensand

Trådløs fordeling av signaler i en håndvending: Radioline

Stabile prosesser Skilleforsterkere for bruk innen vannbehandling Ved prosessstyring på området vannforsyning/avløpshåndtering evalueres et høyt antall feltsignaler. Det å oppnå en fullstendig tapsfri og uforfalsket signaloverføring er en spesielt stor utfordring. Skilleforsterkerne fra serien Mini Analog er velegnet for nettopp dette formålet. Viktige målestørrelser for renseanlegg inneholder blant annet pH-verdier og surstoffkonsentrasjoner i lufte- og etterbehandlingsbassengene. Signalene må i den forbindelse overføres uten forfalskninger. Unøyaktige verdier vil føre til feil i de ømfintlige mikrobiologiske prosessene. Andre prosesstørrelser som må overvåkes, er signalene fra strømnings- og nivåmålere

samt trykkomformerne. Fordi vi her snakker om utstrakte utendørsanlegg der signalene tilbakelegger lange strekninger mellom måleutstyret og SCADA-systemet, er jordsløyfer en stor utfordring. Skilleforsterkerne Mini Analog fra Phoenix Contact er kun 6,2 mm brede, har et treveis potensialskille i høy kvalitet og fjerner problemet med forfalskning av data som følge av jordsløyfer. Produktserien inneholder skilleforsterkere, mate- og passivskillere samt temperaturmåleomformere. For å sikre målekjeden mot transienter som følge av lyn og overspenning kan overspenningsbeskyttelsesutstyret Linetrab LIT, som er like smalt og som har samme profil, installeres direkte med Mini Analogsystemkablingen. Peter Stövesand

Mini Analog gir høy signalkvalitet på liten plass


14

Produktnyheter

UPDATE 1|12

Kompakt og tilgjengelig PLS-en ILC 150 GSM/GPRS Hvis stasjoner som ligger langt unna eller som er fordelt over et stort område skal tilknyttes bedriftsnettverket, og det offentlige telefonnettet ikke er tilgjengelig, er styringen ILC 150 GSM/GPRS fra Phoenix Contact en god løsning. Inline-PLS leder prosessparametere, driftstilstander og feilmeldinger via vanlige mobilradionett både raskt og pålitelig til kontrollsenteret eller mobiltelefonen til beredskapstjenesten. Både SMS-, GSM-modem- og GPRSforbindelser kan brukes. I forbindelse med det IT-baserte

automatiseringskonseptet er et Ethernetgrensesnitt nå integrert i PLS-en. Det kan brukes til å utveksle data med OPC-servere samt parametrisere og programmere. Program-, samt logging- og parametriseringsfiler kan utveksles via FTP. Anleggsvisualiseringen opprettes på en enkel måte ved hjelp av den integrerte webserveren og prosjektprogramvaren WebVisit. Automatiseringssystemet Inline kan utvides direkte med I/O-moduler. PLS-en tilpasses fleksibelt de forskjellige kravene.

Beskyttelse av hus og hjem Nytt overspenningsbeskyttelsessett Det nye overspenningsbeskyttelsessettet fra Phoenix Contact gir sikkerhet til hele el-installasjonen. Det er egnet for hjem, kontorer og verksteder. Utstyret beskytter ømfintlige elektriske apparater, som for eksempel datamaskiner, telefonanlegg og underholdningselektronikk, og øker dermed også tilgjengeligheten. Settet består av en serie med tilpassede beskyttelsesenheter. Selve grunnlaget danner den smale og pluggbare lynstrømavlederen type 1. Den imøtekommer alle krav som stilles til beskyttelsesnivået for effektsterke overspenningsavledere type 2. Tre utstyrsbeskyttelsesplugger beskytter

sluttutstyrets stikkontakttilkobling. To av disse pluggene har en ekstra signalledningskontakt. Dermed kan en TV/SATog en Telekom-sluttenhet beskyttes mot skader som følge av overspenning. Om nødvendig kan beskyttelseskonseptet tilpasses spesielle krav mot skader som følge av overspenning. Om nødvendig kan beskyttelseskonseptet tilpasses spesielle krav ved hjelp av ytterligere enheter fra produktsortimentet for overspenningsbeskyttelse fra Phoenix Contact.


Produktnyheter

UPDATE 1|12

Enkel merking Merkemaskinen Bluemark CLED med kompakt UV-LED-teknologi Med den nye Bluemark CLED er det like enkelt å merke standardisert UniCard-materiell for merking av klemmer, ledere og utstyr som det er å foreta en papirutskrift. Prinsippet tar utgangspunkt i en rask herdeprosess av et merkefluid ved hjelp av UV-lys som genereres med 24 LED-er med meget høy intensitet over en flate på én kvadratcentimeter. Takket være de utskiftbare magasinene kan utskriftsjobben klargjøres og foretas uten betjening. Magasinene rommer opptil 40 merkematter. Ved hver inntrekking kontrolleres det at mattene ligger korrekt. Om nødvendig

dreies påtrykket automatisk 180 grader. Med frontinntrekkingen kan mattene også tilføres og merkes enkeltvis, uavhengig av magasinet. Ved siden av USB-grensesnittet er Bluemark CLED egnet for nettverk med Ethernet. Merkedataene overføres til skriveren direkte fra CAE-systemet via det sentrale planleggings- og merkeprogrammet Clip Project.

Super kompakt THR-loddbar minikretskortklemme med IDC-tilkobling Phoenix Contact har utviklet den topolede kretskortklemmen PTQ med IDC-hurtigkobling spesielt for bruk med THR-loddemetoden. Klemmen er kun 8 mm høy og leveres beltepakket. Den er dermed velegnet for automatisert bestykning. Den patenterte feste-løsne-mekanismen gjør at ledere med tverrsnitt 0,14 mm2 - 0,34 mm2 kobles til uten bruk av verktøy og holder dem dessuten godt i skjærkontakten. Med 2,5 mm delingsmål føres strøm opp til 4 A og spenning opptil 160 V direkte på kretskortet. Phoenix Contact følger dermed trenden mot kompakte tilkoblingsløsninger og leverer nå THR-loddbare kretskortklemmer med skru,- fjær- og IDCtilkobling.

15


16

Messer/Seminar

UPDATE 1|12

Messer Hannovermessen 2012 Våre norske representanter vil være tilstede på messen alle dager. Kom og se Phoenix Contact Løsninger for fremtiden i Hall 9, Stand F40

Euro Expo, Hammerfest, 9.-10. mai Vi er tilstede i Hammerfesthallen, Seilmakerveien 2

Eliaden, 4.- 7. juni Besøk vår stand C02-11 i C-halllen Møteplassen for Automatisering og instrumentering i Norge. Se våre løsninger for fremtiden

Seminar Fra sensor til tavle, Harstad, 8 mai Vi gjentar suksessen fra i fjor og starter med vårt samarbeidsseminar med Endress + Hauser i Harstad 8. mai på Thon hotel Harstad

Samarbeidsseminar: Rittal, Phoenix Contact og e-plan 29. mai holder vi vårt samarbeidsseminar på Quality Airport Hotel i Stavanger

Infoliner tour mai 2012 I mai måned vil vi reise på turne i Norge med vår Infoliner buss lastet med automatiseringsutstyr. Vi vil være nærmere kundene ute i distriktet. Ønsker du mer informasjon ta kontakt med selgeren i din region.

Phoenix Contact salgsansvarlige

Salgsansvarlig Øst Rune Hauge rhauge@phoenixcontact.com

Salgsansvarlig Vest/Nord Rasmus Sundgot rsundgot@phoenixcontact.com

Phoenix Contact AS Strømsveien 344, 1081 Oslo Tlf: 22 07 68 00, Faks 22 07 68 10 E-post: norge@phoenixcontact.com Ansvarlig for UPDATE: Elisabeth Wik Copyright © 2012 by Phoenix Contact

Salgsansvarlig Sør Jørn Grundsund jgrundsund@phoenixcontact.com

Salgsingeniør Automasjon Jon Kåre Solås jsolaas@phoenixcontact.com


Besøk oss pü Eliaden, standnummer C01-11

Sensing your needs Bilag fra Pepperl+Fuchs


Factory Automation Kundemagasin

SenSing your needS PRT n책r en ny dimensjon Side 2-3

Vi lager trykk Side 8

0 1 2 0 1 2


0

2

SENSING YOUR NEEDS

EDITORIAL

Kjære kunde, Ny teknologi, innovative løsningskonsept og intelligente produktløsninger er viktige nøkkelfaktorer for å opprettholde konkurransekraft og suksess i markedet.

TEchNOLOGY NEWS

PRT når en ny dimensjon Laserscanner R2000

Vi i Pepperl+Fuchs som produsent av automatiseringsprodukter i forretningsområdet Systemer, tar konsekvensen av dette og utvider vår RFID produkt palett med nye produkter med CC link kommunikasjon for det voksende asiatiske markedet. En annen nyhet er produkter med EtherCat- grensesnitt som gir enda et alternativ til kommunikasjon med styresystemet. IDENTControl systemet er tilpasset alle standard RFID frekvenser fra LF via HF til UHF. Dette gjør det mulig for våre kunder å benytte IDENTControl konseptet som basis i applikasjoner innen logistikk, vareflyt og automatisering. Besøk oss på vår stand på Hannover Messa i tidsrommet fra 23-27 april, og få presentert våre seneste nyheter. På de neste sidene presenteres noe av det vi viser.

Ikke alle “time-of-flight” eller puls løpetidsmålinger er like. Med utgangspunkt i “puls ranging technology” (PRT) utviklet av Pepperl+Fuchs, er det konstruert en ny innovativ laserscanner som virkelig viser fordelene med denne teknologien. I tillegg til PRT er også andre innovative løsninger benyttet ved utviklingen av dette produktet. Måleoptikken er ikke basert på linser, noe som er vanlig, men på en speiloptikk. Dette gjør at optikken er uavhengig av lysets bølgelengde og egner seg dermed både for synlig rødt og infrarødt lys. Dette gir mange muligheter når det gjelder bruk at dette produktet. Målemodulen er ikke stasjonær, men roterer rundt en egen akse. Dermed trenges ingen egen speilmekanikk til avbøyning av strålene. Resultatet er en ikke ubetydelig plassbesparelse og en identisk lysflekk over hele måleområdet. Denne lysflekk geometrien er kon-

Dr. Thomas Sebastiany Leder forretningsområde Systemer


01/2012

0

mensjon

struert på en slik måte at selv på store avstander er ikke endringen av diameteren på lysflekken mer enn noen millimeter. Dette er viktige egenskaper i applikasjoner med f.eks nøyaktig posisjonering av førerløse transportsystemer. Den roterende målemodulen kombinert med høy målefrekvens krever en kontaktløs dataoverføring mellom den faste delen av sensoren med signalbearbeiding, og den roterende målemodulen. Dette gjøres med en nyutviklet optisk dataoverføring for hastigheter opp til 100 Mbit/s. Energi forsyning til målehodet skjer via en tilpasset induktiv energioverføring. Denne er også kontaktløs og dermed vedlikeholdsfri, noe

som gir lang levetid. For å realisere et kompakt produkt er motoren til målehodet konstruert slik at motorviklingene er en integrert del av printkortet for å spare plass. Resultatet er et produkt som er enestående med sin ytelse, robusthet og brukervennlinghet. Se mer om dette på de neste sidene. Ernst Tabel Manager Product Management Photoelectric Sensors

3


0

4

SENSING YOUR NEEDS

pRODUcT

Måling i 2D

Laser-Scanner med høy kapasitet

Den nye, innovative 2 dimensjonale laserscanneren fra Pepperl+Fuchs arbeider med Puls Løpetids Teknologi, (PRT), noe som gir høy nøyaktighet og entydige måleresultater. PRT er uavhengig av objektets egenskaper og støy i måleområdet, som f,eks. støv og fremmedlys. Laserscanneren utmerker seg med mange viktige funksjoner. Blant annet fungerer denne med synlig rødt lys. Brukeren ser med en gang hvor lysstrålen treffer, og kan enkelt justere sensoren slik at den treffer objektet. Laserklasse 1 tilsier at produktet kan benyttes også i områder der mennesker arbeider og oppholder seg, uten spesiell beskyttelse. Lysstrålen har en diameter på kun 20 mm ved måledistanse på 10 meter. Dette er viktig ved deteksjon av små objekter eller der presis kantdeteksjon er oppgaven. Den 2-dimensionale laserscanneren har en målevinkel på 360° og fungerer med en målehastighet på inntil 250.000 enkeltmålinger pr se-

kund. I kombinasjon med en scanfrekvens på 50 Hz er dette produktet godt egnet for raske applikasjoner. Til overføring av denne store datamengden benyttes et Ethernet grensesnitt. I tillegg finnes det enkle koblingsutganger for binær kobling. En annen viktig funksjon er det integrerte displayet. Informasjon her er til stor hjelp under installasjon og i gang kjøring uten bruk av PC eller annet ekstra utstyr. Ved hjelp av to trykknapper på sensoren kan alle basis innstillinger utføres. Viktig informasjon som rekkevidde, måleprofil osv kan vises i displayet. Disse funksjonene gjør dette til et produkt som kan benyttes i mange applikasjoner innen fabrikkautomatisering, som for eksempel innen logistikk. Thorsten Schroeder Product Manager Photoelectric Sensors

WEB INfO www.sensing-by-ranging.com


01/2012

0

pRODUcT

Tilleggsytelser gjennom målefunksjonalitet Multifunksjons fotocelle med IO-Link grensesnitt Den nye fotocella i MLV41 serien baserer seg på triangulasjonsprinsippet med Multi-Pixel-Teknologi (MPT), og har stor fleksibilitet når det gjelder målefunksjon. Dette garanterer sikker objekt deteksjon uavhengig av objektets farge og fasong. Via det innebygde IO-Link grensesnittet har brukeren tilgang til måledata og parameter. Dette forenkler idriftssettelse og gjør det enkelt å tilpasse hver enkelt fotocelle til aktuell applikasjon. MLV41-8-H-IO har utviklet seg til å bli en “altmuligmann” som passe i mange ulike applikasjoner.

Man kan velge mellom funksjoner som bakgrunns avblending, bakgrunns evaluering, forgrunns og bakgrunns avblending eller hysterese modus. Ved utbytting av fotoceller eller ved endring av oppgave kan aktuell konfigurasjon endres og overføres til den nye cella via IO-Link. Dette sparer ikke bare tid, men også kostnader. Holger Unger Product Manager Photoelectric Sensors

WEB INfO www.pepperl-fuchs.com/io-link

pRODUcT

Reduserte stanstider M30 Ultralyd sensor med IO-Link

Uønsket produksjonsstopp er et mareritt for enhver service tekniker. De nye ultralydsensorene med IO-Link grensensitt, UC-30GM-IO, kan redusere problemene. Via IO-Link kan alle relevante diagnosedata leses direkte fra sensoren til styresystemet og eventuelle feil kan detekteres slik at stanstiden i anlegget blir kortest mulig. Dersom det er behov for endring av innstilling og oppsett i forbindelse med endring av produksjon kan disse endringene raskt og sikkert gjøres via IO-Link. I applikasjoner uten eget IO-Link basert styresystem kan alle endringer utføres via trykknapper og LED indikasjon. Rekkevidde, NO / NC funksjon og endring av bredde på lyskjeglen lar seg endre med at par tastetrykk.

Denne sensor familien inneholder fire sensorer med rekkevidde fra 500 mm til 6000 mm, enten med koblingsutgang, transistor, eller kombinasjon av analog og koblingsutgang. Temperaturkompensering er standard. Ultralydsensor i M30 med IO-Link, en sensorfamilie for mange applikasjoner. Franz-Josef Heimerl Manager Product Management Ultrasonic Sensors

5


0

6

SENSING YOUR NEEDS

pRODUcT

RFID – mer enn identifikasjon

Forsterkerenhet IDENTControl Compact nå med EtherCAT IDENTControl systemet støtter alle standardiserte RFID frekvenser, LF, HF og UHF, fra 125 KHz til 860 MHz. Dermed kan en og samme forsterkerenhet dekke alle applikasjoner. Dette gjør et modulært konsept som IDENTControl til et populært valg for mange brukere. Om ikke lenge er et nytt familiemedlem klart, med EtherCat grensesnitt. Dette vil åpne for nye bruksområder og applikasjoner. EtherCAT tilbyr som PROFINET en 100 MBit-overførings hastighet, men har en enklere protokoll og dermed kortere syklustid. Sammen med vårt raske IDENT system blir reaksjonstiden ytterligere forbe-

dret. I stedet for å benytte “data hold time” fungerer systemet nå med en “handshaking” dvs man får en rask og sikker dataoverføring uavhengig av tidsavhengige parameter. Ventetiden blir eliminert. Data fra to lesehoder kan overføres parallelt i ett EtherCAT-telegram. Dermed blir datatrafikken og styrings programmet redusert. Tilkobling via en D-kodet M12 plugg i industriutførelse. Dr. Konrad Kern Product Manager Systems

WEB INfO www.pepperl-fuchs.com/rfid


01/2012

pRODUcT

Modulær sikkerhetskobling

AS-Interface sikkerhet, ultrakompakt modul med direkte tilkobling Verdens minste AS-Interface sikkerhetsmodul i IP68/69K utførelse er klar. Denne nye sikkerhetsmodulen i G10 kapsling tilfredsstiller ønsket fra mange konstruktører og maskinbyggere. Inntil to nødstopp brytere, dørbrytere etc kan enkelt kobles til modulen. Med denne modulen blir det like enkelt å koble standard sikkerhets produkter til AS-Interface som produkter med AS-I chip integrert. Enkel og fleksibel tilkobling er løsningen. Status informasjon ved hjelp av 5 LED og en utgang for indikasjon er viktige funksjoner for brukerne. Status og diagnose informasjon kan og overføres til styresystemet via AS-Interface. Tilkoblingsteknologien er en integrert del av G10 konseptet. Der det tidligere var nødvendig å benytte en AS-Interface modul sammen med underdel for tilkobling til AS-Interface bussen er det nå kun nødvendig med en komponent fra G10 serien. Nødstopp brytere og andre sikkerhetskomponenter kobles enkelt til via faststøpte kabler, og flatkabelen legges dirkete i et spor i modulen før modulen skrus sammen med en senter plassert skrue, og du er klar for neste trinn. Oppsett av sikkerhets-logikken gjøres enkelt ved hjelp “drag and drop” funksjoner i et eget konfigurasjons program, VAZ-SW-SIMON+. På denne måten kan alle digitale sikkerhetsprodukter integreres i styringen og man kan realisere applikasjoner opp til PLe / SIL3 ved hjelp av G10 sikkerhetsmodul i IP68/69K utførelse fra Pepperl+Fuchs. Dr. Konrad Kern Product Manager Systems

0

7


0

8

SENSING YOUR NEEDS

pRODUcT

Vi lager trykk

Miniatyrsensor for nøyaktig kant deteksjon

Pepperl+Fuchs presenterer verdens minste fotocelleserie med bakgrunnsavblending, ML10, i rektangulær form. Typisk for disse er høy koblingsnøyaktighet og presis bakgrunnsavblending. Dette gjør produktene vel egnet til objekt og kant deteksjon. Teach-In er ikke nødvendig. Spesielt ved smuss og slitasje der andre lysledere og andre fotoceller får problemer etter en viss driftstid og ved bytte av materiale har ML10 vist seg å fungere utmerket. Detekterbare materialer strekker seg varierer fra matte sorte via reflekterende til transparente objekter. Materiale som papir, plastikk, folie, wafer og solceller så vel som kretskort, samtlige farger og optiske egenskaper blir detektert av ML10. Dette åpner nye markeder i tillegg til trykkeri bransjen innen pakkemaskiner, produksjon av solceller og wafere samt standard “material handling” applikasjoner. I trykkerimaskiner benyttes serie ML10 for ulike oppgaver, innretning av ark, i både pre- og post- trykk operasjoner. Koblingsnøyaktighet er viktig i laser graveringsprosesser og i stanseprosesser. Infrarødt lys og triangulasjonsprinsippet garanterer koblingsnøyaktighet også ved tilsmusset utstyr. Presis bakgrunnsavblending gjør det mulig å redusere pausetiden mellom arkene og dermed øker produktiviteten, og dødtiden minimeres. Sammen med ML10 serien må forsterkerenheter av typen SU100 benyttes. Hver av disse kan handtere 3 ML10 sensorer. Egenskaper som koblingsnøyaktighet, bakgrunnsavblending, og motstandsdyktig mot smuss, gjør ML10 er et godt og sikkert valg. Dr. Dierk Schoen Product Manager Photoelectric Sensors

WEB INfO www.pepperl-fuchs.com/print-paper


01/2012

0

pRODUcT

Ingen mulighet for feil rekkefølge av ark BIS510 – Nr.1 i ark gjenkjenning Med nye egenskaper har Pepperl+Fuchs gjort BIS510 til et godt alternativ i alle sammenbindings og falsemaskiner. I tillegg til kjente standard funksjoner som bildesammenligning, leseing av 1D og 2D koder, kan BIS510 også ved trykkesekvenser gjenkjenne feil ark Sekvenser med inntil 16 ark kan læres inn og dermed sikres korrekt rekkefølge på de etterfølgende trykk. Dette gjør det mulig også å benytte BIS510 i verikalsammenbindingsutstyr.

Av andre forbedringer på BIS510 er forbedret strekkode handtering. Store strekkoder som dekker flere bilder kan “kobles” sammen og dekodes av BIS510. Dermed kan koder som er større enn bildefeltet til BIS510 sikkert detekteres og behandles. Dr. Tim Weis Product Manager Industrial Vision Components

pRODUcT

Rask og fleksibel Optisk print inspektør

Den nye “optiske print inspektøren” er en fleksibel og effektiv løsning for lesing av ulike koder som benyttes i trykkerier, papir industri og pakkemaskiner. Den leser Data Matrix, Code 2/5, Code39, Code128 og Pharmacode i høy hastighet, og kan tilby funksjoner som multikode lesing, informasjon om kode kvalitet og “Match kode” funksjon.

“Den optiske inspektøren” finnes i kompakt kunststoff kapsling i to utgaver, OPC med stor dybdeskarphet, 120 mm, og OPD for høye hastigheter opp til 10 m/sek med 30 lesinger/sek. En tredje variant, OPE, blir levert i robust metall kapsling. Denne har en egen VGA tilkobling som gjør det mulig å koble til et display som kan benyttes under innjustering og i gang kjøring. Alle tre variantene er utstyrt med RS232 grensesnitt og er produsert i IP65 utførelse.

Med hjelp av innovativ bildebearbeidingsteknologi er den i stand til å lese lange strekkoder der koden må deles opp i flere bilder.

Dr. Tim Weis Product Manager Industrial Vision Components

9


1

0

SENSING YOUR NEEDS

IMpRINT

Publisher: Pepperl+Fuchs GmbH Lilienthalstrasse 200 68307 Mannheim, Germany Phone: +49 621 776-4411 E-Mail: fa-info@pepperl-fuchs.com

Editorship: Diana Weissenfeld E-Mail: dweissenfeld@de.pepperl-fuchs.com

Editorial staff: Irmtraud Schmitt, Katja Hilkert, Susanne Gajewski Graphic design and layout: Paolo Dell’Orto E-Mail: pdellorto@it.pepperl-fuchs.com

Edition: 51,400 Year of publication: 2012 Frequency of publication: semi-yearly Place of publication: Mannheim, Germany Printed by: Grafiche SIMA S.r.l. Strada Provinciale Francesca, 52 24040 Ciserano (BG) - Italy

© Pepperl+Fuchs GmbH. All rights reserved. No part of this newsletter may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, whithout the written permission of the publisher.

Part No. N200234

cOMpANY NEWS

Europeisk distribusjonssenter

Nytt logistikk senter ved hovedkontoret i Mannheim

Våre kunder stiller store krav til oss. Stor produkt palett, høy kvalitet og korte leveringstider har høy fokus. Desto viktigere er det for oss at lagerbeholdningen i produksjonskjeden stemmer, og det er gjort store investeringer for å sikre dette. Det nye europeiske logistikk senteret ved Pepperl+Fuchs sitt hovedkontor i Mannheim er med sine 4.500 m² mer enn dobbelt så stort som det gamle. Med dette er vi forberedt på ytterligere vekst med den mest moderne lagerteknologi som er tilgjengelig. Dynamisk handtering av små deler og automatisk lagerhandtering sørger for optimale gjennomløpstider. Ordre som registreres forlater som regel logistikk senteret samme dag, og så er det transportmåten som avgjør når kundene i de europeiske landene har produktene.

Den nye logistikk plattformen handterer mer enn 15 000 ulike produkter som sendes direkte til mer enn 50 000 kunder i Europa. Moderne teknologi basert på papirløse systemer “pick by light” reduserer feil og øker leveringssikkerheten, noe som er en forutsetning for tilfredse kunder. Vi benytter og logistikk senteret som et utstillingsvindu for våre produkter. Det komplekse lager og transportanlegget er utstyrt med både standard fotoceller og andre komponenter fra Pepperl+Fuchs i tillegg til spesialsensorer utviklet og produsert spesielt for denne type applikasjoner. Man kan trykt si at Pepperl+Fuchs selv organiserer lager, pakking og forsendelse av og med egne produkter. Denne investeringen er ikke bare en konsekvens av økt vekst, men også et klart signal fra ledelsen til hovedkontoret i Mannheim om at de ønsker å satse der, og det sikrer i tillegg våre europeiske kunder optimal levering. Dr. Peter Adolphs Managing Director Development & Marketing/CTO


01/2012

AppLIcATION

1

Den desentraliserte sikkerhetsløsningen for transportanlegg og lager Kompakt turtallsvakt godkjent for SIL3/PLe applikasjoner Den nye turtallsvakta fra Pepperl+Fuchs tilfredsstiller alle sikkerhetskravene opp til SIL3/PLe når den brukes sammen med godkjente roterende sikkerhetsgivere. Den åpner for realisering av flere sikkerhetsfunksjoner uten gripe inn itradisjonell drivteknologi for transportanlegg og lagerstyring. Systemet har en modulær konstruksjon og består av en kompakt sikkerhetsmodul, en modul for turtallsovervåking og en roterende sinus/cosinus-sikkerhetsgiver. Den roterende sikkerhetsgiveren RVS58S med høy oppløsning gir enten 1024 eller 2048 perioder per omdreining. En spesiell kontakt med forrigling brukes for å koble giveren til turtallsvakta. To utganger gir funksjonene “sikker stopp”, “sikker hastighet” og “sikker akselerasjon/nedbremsingsrampe” for overvåking av motorene. Turtallsvakta sørger for at kollisjoner eller støt unngås i transportanlegget. Endebuffere er ikke lenger nødvendig, noe som sparer kostnader og plass i applikasjonen. Turtallsvakta kjennetegnes av høy brukervennlighet og enkel håndtering under igangkjøring, vedlikehold og programmering. Konfigurasjoner som er lagret på et minnekort, gjør det mulig for brukeren å endre programmer eller overføre data til annen maskinvare i løpet av et øyeblikk, for eksempel når defekte komponenter byttes ut. Den er utstyrt med fire sikre innganger og kan oppgraderes til maksimalt 40 akser ved å koble til ekstra turtallsvakt moduler. Overvåking av en akse nummer to er allerede integrert i basisenheten. Systemet kan integreres i et felfbuss nettverk via en Gateway. Rudolf Huber Business Development Manager Safety

1


1

2

02/2011 01/2012

SENSING YOUR NEEDS

AppLIcATION

Presis, rask og enestående

Data Matrix posisjoneringssystem PCV i lagerstyring I dagens logistikk systemer må materialflyt og lager prosesser fungere pålitelig og uten stans. Varer på vei inn må raskt og effektivt finne sin lagerplass, på samme måte som utgående varer må finnes raskt og effektivt. Bruk av Data Matrix basert posisjoneringssystem, PCV, har

Fordelene er mange. Høy datasikkerhet, smalt kodeband, liten kurveradius er viktige momenter for konstruktører av denne type anlegg. Selv om kodebandet er skittent eller skadet vil systemet gi riktig posisjon. PCV systemet tilfredsstiller de høye krav som stilles i lagerstyring, bil-

EVENT ELIADEN 2012, Lillestrøm, 4-7 Juni 2012 ONS 2012, Stavanger, 28-31 August 2012 OTD 2012, Bergen, 17-18 Oktober 2012

cONTAcT Reaksjoner på og sprørsmål om dette nyhetsbrevet retter du til: Pepperl+Fuchs AS Postboks 96 3901 Porsgrunn Norge Tel.: 35 57 38 00 Fax: 35 57 38 49 E-mail: info@no.pepperl-fuchs.com

vist seg å være godt egnet i moderne lagerstyring. Det baserer seg på moderne kamera teknologi i kombinasjon med Data Matrix koder og gir mulighet for nøyaktig posisjonering i 2 akser, lengde og høyde, på f.eks høylager kraner. PCV systemet benytter et kodeband der kvadratiske Data Matrix koder er plassert i to linjer og etter hverandre. På en DataMatrix kode er informasjonen lagret i et bestemt mønster i to dimensjoner, x-og y akse (2D). Sammenlignet med en dimensjonale koder (1D) er informasjonsmengden pr arealenhet mye større. I tillegg er en 2D kode sikrere enn 1D koder. I PCV lesehodet sitter et 2D kamera, LED belysning og en intelligent signalbearbeidings enhet. Utgangssignalet gir en eksakt posisjon i X og Y retning.

produksjon, maskin bygging og mange andre applikasjoner. Maksimal lengde på inntil 10.000 m, god diagnose informasjon og DC koblingsutganger er viktige egenskaper med dette systemet. Kommunikasjon med styresystemet er enkel og de mest brukte grensesnitt i denne type industri er tilgjengelig, RS485, SSI og Profibus-DP. Integrasjon i styresystemet er enkelt, nesten som “plug and play”. Dersom det må gjøres spesielle tilpasninger er dette mulig via PC software eller såkalte “online kode-kort”. Armin Hornberger Product Manager Industrial Vision Components

Worldwide Headquarters Pepperl+Fuchs GmbH Mannheim Germany E-mail: fa-info@pepperl-fuchs.com

USA Headquarters Pepperl+Fuchs Inc. Twinsburg, OH USA E-mail: fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Asia Pacific Headquarters Pepperl+Fuchs Pte Ltd Singapore Company registration number: 199003130E E-mail: fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

www.pepperl-fuchs.no

Copyright Pepperl+Fuchs N Part No. 200234 l

l

AMNYTT nr.2 2012  

AMNYTT nr.2 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you