Page 1

Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje

Generelt tilsyn – forår 2012 HELLERUP KRISECENTER

Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg for Gentofte Kommune på de sociale institutioner for børn og unge i foråret 2012. CAFA har på den baggrund udarbejdet vedhæftede indstilling til tilsynsrapport for Hellerup Krisecenter. Gentofte Kommune skal hermed meddele, at man tilslutter sig CAFA´s indstilling og ikke har yderligere bemærkninger.

Juni 2012


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

Indholdsfortegnelse 1.0. Formål med det driftsorienterede tilsyn 1.1. Udførelse og myndighedsbeføjelse 1.2. Tilsynsrapportens opbygning 2.0. Tilsynets samlede vurdering og indstilling

3.0. Datagrundlag 1. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse Pædagogisk praksis Brugerinddragelse/indflydelse Institutionens refleksioner vedr. bruger/pårørendeinterview 2011 Tilsynet 2012 Samtaler / interviews / observationer 4.0. Datagrundlag 2. Faktuelle forhold Institutionens fysiske rammer Organisation, drift og forretningsgange Personaleforhold og arbejdsmiljø 5.0. Informationer om metoder i tilsynet 2012 5.1. Samtaler og interviews 5.2. Godkendelse af interviews 5.3. Brugernes og de pårørendes udtalelser 5.4. Definitioner – bemærkninger, anbefalinger og påbud

Side 2 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

1.0. Formål med det driftsorienterede tilsyn Denne rapport er udarbejdet på baggrund af det årlige driftsorienterede tilsyn, som kommunalbestyrelsen har pligt til at udføre, jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16. Formålet med tilsynet er; at påse at borgerne får den hjælp, som de har ret til, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynet omfatter således både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Det generelle driftsorienterede tilsyn på de sociale institutioner for børn og unge i Gentofte Kommune gennemføres ved undersøgelse af 5 overordnede temaer: 1.

Pædagogisk praksis,

2.

Brugerinddragelse,

3.

De fysiske rammer,

4.

Organisation, drift og forretningsgange,

5.

Personaleforhold og arbejdsmiljø.

Tilsynet lægger i 2012 lægger hovedvægten på de to temaer, 1. Pædagogisk praksis og 2. Brugerinddragelse, som der fokuseres særligt på i dialogen på tilsynsbesøget. De øvrige 3 temaer gennemgås ved, at institutionerne forud for tilsynsbesøget udfylder et skema med oplysninger om konkrete faktuelle forhold på institutionen, som tilsynskonsulenterne kan spørge ind til under tilsynsbesøget. Spørgeguiden 2012, som benyttes til samtale/interview med medarbejdere, brugere og pårørende, er udarbejdet ud fra fremhævede punkter i Servicelovens § 148a om det generelle driftsorienterede tilsyn, samt Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familie jf. kapitel 3 om tilsyn. Det drejer sig om følgende punkter; · målgruppens behov for nære, stabile relationer til voksne, · opbygning af sociale relationer og netværk, · skolegang, · sundhed, · trivsel og · forberedelse til et selvstændigt voksenliv. Institutionens økonomiske forhold gennemgås ved særskilte møder to gange om året.

1.1. Udførelse og myndighedsbeføjelse Center for Anbringelse og Forebyggende arbejde (CAFA) foretager den udøvende del af det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg på de sociale institutioner for børn og unge for Gentofte Kommune. Myndighedsbeføjelsen ligger fortsat hos Gentofte Kommune, Sociale Institutioner. Dette indebærer, at CAFA’s udarbejder et udkast til tilsynsrapporter. Gentofte Kommune godkender disse rapporter, udsender den endelige rapport og meddeler den enkelte institution eventuelle opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud. Tilsynsrapporterne offentliggøres på institutionens hjemmeside, på Tilbudsportalen og på Gentofte Kommunes hjemmeside.

1.2. Tilsynsrapportens opbygning Tilsynsrapporten består af en samlet vurdering af tilsynets to hovedtemaer – pædagogisk praksis, og brugerinddragelse/indflydelse samt information fra interviewene, (datagrundlag 1), - samt en

Side 3 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

samlet vurdering af de 3 øvrige temaer fra datagrundlag 2. Derudover fremgår de samlede opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud. Herefter følger de data, der ligger til grund for tilsynets vurdering af institutionen. Data er opdelt i to bilag, der afspejler dataindsamlingen: Datagrundlag 1: Her fremgår oplysninger om institutionens pædagogiske praksis og brugerinddragelse, primært belyst gennem interview med institutionens ledelse og suppleret af samtaler med medarbejdere (oftest MED, TR, SR), interviews med pårørende samt observation/interviews med brugere. Datagrundlag 2: Den enkelte institutionsleder har inden tilsynsbesøget udfyldt et tilsendt skema med data, der vedrører faktuelle forhold på institutionen. Tilsynet har under tilsynsbesøget mulighed for at spørge uddybende til oplysninger i datagrundlag 2.

Side 4 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

2.0. Tilsynets samlede vurdering og indstilling: HELLERUP KRISECENTER Samlet vurdering vedr.: Pædagogisk praksis og brugerindflydelse/brugerinddragelse. Datagrundlag 1 CAFA vurderer, at Krisecentret er en institution med et højt fagligt niveau i det pædagogiske arbejde. Man er optaget af udvikling i forhold til såvel udefrakommende krav som behov fermkommet i den pædagogiske praksis. Krisecentret har gennem de sidste par år indskrevet en del unge kvinder uden børn. Denne målgruppe har medført nye pædagogiske udfordringer. Krisecentret vil have fokus på at metodeudvikle den pædagogiske praksis i forhold til den ”ny” målgruppe, som har andre personlige og behandlingsmæssige behov. Omdrejningspunktet i Krisecentrets pædagogiske praksis er samtaler med kvinderne og børnene. Også på det punkt adskiller de unge kvinder i målgruppen sig, idet de synes mindre motiverede for samtale. Medarbejdergruppen på Krisecentret er nu stabil. Der er planlagt et internt uddannelsesforløb, hvor temaet er udnyttelse af medarbejdergruppens forskelligheder og kompetencer samt implementering af læringen fra efteruddannelserne i den samlede personalegruppe. Krisecentret har fået tilknyttet en frivillig medarbejder, som møder ind en aften om ugen. Skepsis er vendt til en positiv oplevelse for medarbejderne og kvinderne, og den frivillige opleves som et frisk pust, ligesom hun får planlagt og gennemført aktiviteter, som det har været vanskeligt for det faste personale at få indpasset i dagligdagen. Her udover kommer Ungdommens Røde Kors /Spillopper og laver aktiviteter med børnene én gang om ugen, og ligeledes fra Dansk Røde Kors kommer ”Netværk” en gang om måneden og fortæller om deres tilbud til familier. Krisecentret har etableret et nyt låsesystem, så alle kvinder nu har nøglekort til huset. Det er en positiv udvikling i forhold til kvindernes personlige selvbestemmelse, men har også medført problemer og har skabt uro og utryghed blandt nogle af kvinderne. Fordele og ulemper ved det nye nøglesystem vil blive evalueret, når der er indsamlet flere erfaringer. Krisecentret overvejer at søsætte et projekt med fællesspisning en gang om ugen, og har overvejelser om evt. at søge kommunerne om bevilling af løbesko eller medlemskab af fitnesscenter til kvinderne ved indskrivning samt evt. søge puljemidler til brug for igangsættelse af disse eller andre aktiviteter. Man er på Krisecentret opmærksom på at arbejde med kvindernes forhold til deres netværk og har foreløbig afholdt en temaaften herom. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Pkt. 1: Opmærksomhedspunkt: Vi vil på idéplan foreslå Krisecentret at være opmærksom på løbende at skriftliggøre de mange positive tiltags effekter. Det vil sige, at notere, når noget fra effektsamtaler og forløbsevalueringer fører til konkret ændret praksis.

Side 5 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

Pkt. 4: Opmærksomhedspunkt: Vi foreslår, at Krisecentret fortsætter refleksionerne og analyserne omkring aktiviteter mhp. at udvikle området.

Samlet vurdering vedr.: Fysiske rammer, Organisation, drift og forretningsgange, Personaleforhold og arbejdsmiljø. Datagrundlag 2 CAFA vurderer, at Krisecentret er en veldreven institution. De fysiske rammer vurderes til at være i orden og stadig fuldt udnyttet. Istandsættelse af alle køkkener ses som en betydningsfuld forbedring for alle beboere. Nyt gulv i kælder pga. vandskade ved skybrud er også udbedret, og ikke mindst sikring af kloaksystemet, så lignende ikke skulle gentage sig. Krisecentrets virksomhedsplan for 2012 vurderes som informativ og professionelt udformet, ligesom den nye hjemmeside virker informativ, let at navigere rundt i og visuelt indbydende. CAFA vurderer, at der er en god opmærksomhed på systematisk udvikling og støtte til medarbejderne. Der synes at være god klarhed over de forskellige funktioners indhold, også for de frivillige. Antallet af efteruddannelsesforløb virker til at have en betydning for afvikling af aktiviteter i hverdagen, hvor der ofte kun er én medarbejder på arbejde om aftenen. Det er positivt, at Krisecentret vægter efteruddannelse og faglig udvikling, men vi deler forstanderens egne overvejelser om, hvor mange medarbejdere ad gangen institutionens almindelige drift kan bære. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Pkt. 16: Opmærksomhedspunkt: Det bør afdækkes og afklares i hvilket omfang registreringen jf. nøglesystemet er lovligt, i hvilket omfang registreringen gemmes, ligesom der bør sikres en procedure, hvori kvinderne gøres klart, at der sker en registrering.

Side 6 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

3.0. Datagrundlag 1; Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse:

Hellerup Krisecenter Callisensvej 11 2900 Hellerup 39 61 21 35 www.hellerupkrisecenter.dk / hellerupkrisecenter@gentofte.dk

Driftsparagraf:

§ 109

Antal pladser:

11

Dato og tidspunkt for tilsyn: Tilbuddet repræsenteret ved:

Den 13.03.12 Ledelsen var repræsenteret ved: Forstander Annette Pollas Medarbejderne var repræsenteret ved: Mette Speich, pædagog, SR og TR. Pia Kronborg, konsulent. Christina Springborg, pædagog. Pårørende var repræsenteret ved: Ikke relevant. Brugerne var repræsenteret ved: To kvinder og tre børn.

Tilsynet foretaget af:

CAFA v. konsulenterne Merete Flyvholm og Bente Kliver

Dato for sidste tilsyn:

Tilsyn den 31.03.11, uanmeldt tilsyn den 15.06.11 og opfølgende tilsyn den 11.11.11

PÆDAGOGISK PRAKSIS: 1.

Pædagogiske målsætninger Pædagogisk praksis

A.

Aktuelt er der indskrevet 11 kvinder og 9 børn. Indskrivningstiden er gennemsnitlig 36 måneder. Hovedparten af de indskrevne er kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, og over halvdelen er unge kvinder uden børn. Denne tendens sås også i 2011. Den ”ny” målgruppe vokser sig stille og roligt ind i institutionen, men forstander vurderer, at det

Side 7 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

er for tidligt at ændre på institutionens beskrivelser af målgruppe og pædagogiske praksis. Belægningen har gennem en længere periode været høj, og forstander tillægger dette institutionens markedsføringsstrategi samt et stort behov i enkelte kommuner for anbringelse af unge voldsramte kvinder uden børn. Udviklingen i målgruppen fylder meget i dagligdagen, og der pågår mange drøftelser af, hvordan Krisecentret kan arbejde bedst muligt med denne. Den pædagogiske målsætning er mangesidig og omfatter bl.a.: • At støtte kvinden i at tro på sig selv og få kontrol over eget liv. • At styrke kvinden, så hun i højere grad kan løsrive sig fra voldsudøveren og vælge et fremtidigt liv uden vold. • At støtte kvinden i at fastholde et netværk efter fraflytningen og derved mindske eller undgå isolation og ensomhed. • At bygge bro mellem familiemedlemmerne – mellem mor og barn, så moderen får en bedre forståelse af barnet og barnets udtryksformer - og dermed bliver i stand til at yde den omsorg og beskyttelse, barnet har behov for. • At fastholde kvinden i, at hun er barnets primære omsorgsyder og barnets vigtigste voksenperson. Tidligere tilsynsrapporters beskrivelser af den pædagogiske praksis er fortsat gældende. Samtaler med kvinderne er omdrejningspunktet i det pædagogiske arbejde. Krisecentret har udarbejdet en ”Pædagogisk håndbog”, som er et vigtigt redskab i det daglige pædagogiske arbejde. Bogen er meget detaljeret og det er oplyst, at der i dagligdagen ofte henvises til indholdet. Der foregår en løbende drøftelse af og opfølgning på indholdet. Ifølge gældende lovgivning skal alle indskrevne børn tilbydes samtaler med en psykolog. Der har været indkøringsvanskeligheder i samarbejdet med kommunerne, idet sagsbehandlingstiden var lang, så tilbuddet ofte kom for sent. Det fungerer imidlertid langt bedre nu, da nogle kommuner har indført faste procedurer, så samtalerne kan iværksættes hurtigt efter indflytning. Pr. 01.01.2012 har kvinderne også fået ret til samtaler med psykolog. Forstander forventer, at der, ud fra erfaringerne med tilbuddet til børnene, vil være en længere indkøringstid, før tilbuddet kommer til at virke i praksis. Krisecentret har haft en pædagogisk konsulent ansat i et 2-årigt kompetenceudviklingsprojekt. Denne stilling er forlænget yderligere 1 år. Inden fraflytningen fra krisecentret tilbydes kvinderne en effektsamtale med den pædagogiske konsulent. Formålet med disse samtaler er primært at undersøge effekten af de opsatte pædagogiske mål og få gode ideer til en videreudvikling af den pædagogiske praksis. Forstander giver udtryk for, at hun gerne ville have en akademisk uddannet fagperson til at evaluere og samskrive udtalelserne fra effektsamtalerne for at kunne anvende materialet mere udviklingsrettet. På baggrund af tilbagemeldingerne fra samtalerne er det muligt for Krisecentret at justere praksis i retning af ”best practice” og kvalitetssikre arbejdet gennem medarbejdernes mulighed for refleksion over egen praksis.

Side 8 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

Det oplyses, at et gennemgående ønske fra kvinderne har været muligheden for indimellem at kunne få passet deres børn. Krisecentret tilbyder ikke planlagt børnepasning, men kan indimellem tage over og tage sig af børnene ved konkrete behov af kortere varighed. Krisecentret har fået en frivillig medarbejder, som møder en aften om ugen. Medarbejderen har f.eks. arrangeret fælles spisning, har taget initiativ til at male påskeæg, tage på fugletur og lave fuglehuse. Den frivillige medarbejder har været til ”ansættelsessamtale” hos forstander og får supervision. Det oplyses, at der var en vis skepsis fra Krisecentret til at starte med, en skepsis der er vendt til en positiv oplevelse for kvinderne og medarbejderne, der oplever ordningen som et frisk pust. Den frivillige får planlagt og gennemført aktiviteter, som det har været vanskeligt for det faste personale at få indpasset i dagligdagen. Det skal nævnes, at der også tidligere har været tilknyttet frivillige indslag i arbejdet på Krisecentret, idet Røde Kors har stået for og står for nogle aktiviteter med børnene. Forskellen er, at der nu er tale om en frivillig indsats, der er forankret i Krisecentret. Krisecentret tilbyder efterværn til kvinderne i forbindelse med fraflytning. Rammen om efterværnet er: • 3 samtaler i eget hjem eller på krisecentret • Telefonisk kontakt efter behov • Forløbet afsluttes med telefonisk overlevering af familiens trivsel til socialforvaltningen efter nærmere aftale med kvinden. Formålet med efterværnet er at støtte kvinden og børnene i en kort overgangsfase fra Krisecenter til ophold i egen bolig. De fleste kvinder tager imod tilbuddet. Forstander oplyser, at efteruddannelse af personalet fortsat er højt prioriteret. Efteruddannelse foregår primært indenfor systemisk, narrativ tænkning, og den første medarbejder forventes snarest at afslutte et 5-årigt terapeutisk uddannelsesforløb. 3 medarbejdere er aktuelt i gang med efteruddannelse, heraf er 2 snart færdige. 2 medarbejdere starter på uddannelse efter sommerferien; således vil der fortsat være 3 medarbejdere i gang med efteruddannelse. Der er i 2012 planlagt et internt kursusforløb med fokus på, hvordan medarbejdergruppen bedst muligt kan udnytte deres forskelligheder, kompetencer og den ny viden fra efteruddannelsesforløbene bedst muligt. En medarbejder har formuleret et projektforslag om etablering af fællesspisning som et fast tilbud. Hvis projektet besluttes, skal denne medarbejder på køkkenkursus. Forstander oplyser, at hun har været optaget af at dokumentere og gennemgå samtlige ydelser, som krisecentret har leveret. Alle medarbejdere har været involveret i denne gennemgang, og i forbindelse med processen er ”best practice” defineret og indført i et større program ”Proces manager” som dokumentation for krisecentrets ydelser til beboerne (udvikling og dokumentation til bevilgende myndighed). Opfølgning og dokumentation på ”best practice” foregår bl.a. ved hjælp af nogle forløbsevalueringsskemaer, som forstander har udviklet i tæt samarbejde med medarbejderne. Konceptet har vakt en vis modstand blandt personalet, da de opfatter afkrydsningen på skemaerne som ”kasseagtig”, men det er forstanders indtryk, at holdningen er blevet mere positiv, efterhånden som medarbejderne kan se værdien af skemaerne. Der er hængt skemaer op i frokoststuen, så medarbejderne nemt og hurtigt kan krydse af i forbindelse med deres frokost.

Side 9 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

Krisecentret tilbyder forskellige tillægsydelser, der kan tilkøbes af kommunerne efter konkret aftale (se tidligere tilsynsrapporter eller hjemmeside). Der er ingen aktuelle planer om at indarbejde disse i basisydelsen. Krisecentret har udarbejdet virksomhedsplan for 2012. B.

Refleksioner og opmærksomhedspunkter De unge beboeres problemer drejer sig om risikoforbrug af hash, alkohol, m.v., spiseproblemer og ungdomsproblematikker som at gå i byen, herunder bl.a. forlade krisecentret om natten. Der er også eksempler på, at en ung kvinde har taget en mand med hjem på Centret om natten. Problemstillingerne kan sammenlignes med dem, man typisk ville opleve på en ungdomspension. Krisecentret vil have fokus på at metodeudvikle i forhold til de unge beboere, da der er behov for en ny pædagogisk tilgang. Krisecentret vil i den kommende periode have fokus på udnyttelse af medarbejdergruppens forskelligheder og kompetencer bl.a. via internt kursusforløb. Der vil ligeledes være fokus på at implementere læringen fra efteruddannelserne i den samlede personalegruppe.

C.

Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Ingen

Vurdering CAFAs vurdering Vi vurderer, at effektsamtalerne og indførelsen af forløbsevalueringsskemaer er spændende tiltag, som formentlig er medvirkende til at sikre og dokumentere krisecentrets faglige ydelser. Vi vurderer endvidere, at krisecentres opmærksomhed på at implementere medarbejdernes forskellige ressourcer og videreuddannelser er meget relevant. Vi er enige i, at der er behov for at metodeudvikle i forhold til indsatsen overfor de unge kvinder. Det drejer sig om den pædagogiske tilgang og pædagogiske metoder. Desuden synes de unge kvinder at repræsentere en række nye behandlingsbehov, som der er behov for, at Krisecentret forholder sig til ift. deres tilgang, støttemuligheder og samarbejde med eksterne tilbud i det omfang, institutionens muligheder ikke slår til. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Opmærksomhedspunkt: Vi vil på idéplan foreslå Krisecentret at være opmærksomme på løbende at skriftliggøre de mange positive tiltags effekter. Det vil sige, at notere, når noget fra effektsamtaler og forløbsevalueringer fører til konkret ændret praksis.

2.

Barn/ung/voksen-relation Pædagogisk praksis

Side 10 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

A.

Forstander oplyser, at der de sidste år ikke har været tilbud om børnegrupper, da det har været vanskeligt at samle en homogen gruppe, og måske også fordi, det ikke længere prioriteres højt at tale med børnene på den måde. Samtaler med børnene tages i stedet individuelt, sammen med søskende, sammen med moderen eller hele familien samlet. Kvinden tilbydes som minimum en ugentlig samtale alene eller sammen med børnene. Børnene tilbydes minimum samtale hver anden uge. Samtalerne har størst betydning i forhold til kvinder med børn. Forstander oplyser, at de unge kvinder ikke i samme omfang benytter og har samme udbytte af samtalerne med deres kontaktperson, som kvinderne med børn har. Derfor afprøves andre måder at nå dem på, f.eks. via en aktivitet, som f.eks. kan være at se tv-serien ”Paradise hotel” sammen og derudfra få en personlig snak i gang på den unges præmisser. Det har i 2011 været forsøgt at starte et gruppeforløb for de unge kvinder med hjælp fra en ekstern psykolog. Gruppen er fastlagt til at mødes 2 gange ommåneden, men det overvejes at nedlægge den, da de unge ikke benytter tilbuddet i tilstrækkelig grad. De unge forklarer selv, ifølge forstander, at de ikke har lyst til at sidde i en gruppe og tale om deres personlige problemer. Med indskrivningen af flere yngre kvinder, er der sket en ændring i sprogbrug og omgangsformer. Det oplyses, at de unge virker mere hårde ved hinanden og er barskere i deres sprogbrug, samtidig med at de søger fællesskabet med hinanden mere. Medarbejderne er nødt til at holde en tættere kontakt med de unge kvinder for at holde konfliktniveauet nede. I forhold til de voksne kvinder, fortæller forstander, at der kan være behov for at skærme nogen, f.eks. en kvinde med et handicappet barn, for at undgå, at konflikter eskalerer.

B.

Refleksioner og opmærksomhedspunkter Krisecentret vil tage en drøftelse af, om tiden er løbet fra børnegrupper. Der er stor opmærksomhed på, hvordan personalet kan udvikle andre måder at få kontakten til de unge kvinder på end via samtalen, bl.a. forsøges det at nå de unge via de unges kommunikationsformer og foretrukne aktiviteter. Krisecentret har fokus på, at der mellem de yngre og de ældre kvinder er potentielt konfliktstof på grund af forskellige normer, mobning, misbrug og umodenhed.

F.

Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Ingen

Vurdering CAFAs vurdering Det er vores indtryk, at samtalerne med børn og voksne prioriteres og gennemføres. Vi vurderer, at det er relevant at overveje, på hvilken måde samtalerne med børnene tilrettelægges bedst muligt i den aktuelle kontekst og dermed få det beskrevet i Krisecentrets tilbud, bl.a. om tilbuddet om børnegrupper fortsat er en basisydelse. Vi vurderer, at Krisecentrets overvejelser om den pædagogiske tilgang til gruppen af unge kvinder er særdeles relevante. Det er her væsentligt at inddrage kvinderne og få

Side 11 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

deres bidrag med i overvejelserne. Vi er enige i, at dette område bør prioriteres. I forhold til gruppetilbud til de unge kvinder, vil vi nævne, at gruppen evt. også kan være udgangspunkt for andre aktiviteter end samtale. Det skal nævnes, at de brugere, vi har interviewet, giver udtryk for stor tillid til medarbejderne på Krisecentret (pkt.13). CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Ingen.

3.

Behandlingsplaner Pædagogisk praksis

A.

Krisecentret udarbejder opholdsplaner for alle kvinder kort tid efter deres indskrivning. Der fokuseres på at implementere opholdsplanerne i det daglige arbejde, så de giver god mening både for kvinderne og for medarbejderne i det pædagogiske arbejde. Arbejdet med udarbejdelse af opholdsplanen fungerer stort set. De kan være forskelligt udfyldt – ambitionsmæssigt - især i starten af opholdet, da det kan være uoverskueligt for kvinderne at medvirke til at udarbejde en plan for deres ophold, da nogle er meget kriseprægede. Opholdplanerne udarbejdes af kontaktpædagogerne i samarbejde med kvinden. Socialrådgiveren indgår i forhold til praktiske handlinger akut og fremadrettet. Udviklingsplanen indeholder både mål for kvindernes aktuelle livssituation, praktisk og personligt samt ønsker for fremtiden for dem og deres børn. Der er stor forskel fra kvinde til kvinde på, hvad de ønsker, der skal med i planen. For nogle er det meget fjernt for dem, at der skal udarbejdes en plan for opholdet, mens andre synes, at det er meget givende. For de fleste kvinder er de første par måneder på Krisecentret meget kaotiske, hvorfor opholdsplanerne kan være en måde at skabe struktur på i dagligdagen og på opholdet. Det oplyses, at der bliver lagt vægt på, at beboeren medvirker til at udarbejde planen, selv om mange af kvinderne ved indflytningen er ”her og nu”- optagede og kriseprægede og har brug for fred og ro. Det fastholdes, at opholdsplanen skal udarbejdes, selv om den så i første omgang ikke bliver så ambitiøs. Det er forstanders vurdering, at det altid giver mening at udarbejde en opholdsplan og fastholde dette som en del af basisydelsen. Planerne drøftes og justeres løbende sammen med beboerne. Der arbejdes med, at punkterne i skemaet og sproget, der skrives i, giver mening for beboerne.

B.

Refleksioner og opmærksomhedspunkter Ingen

C.

Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Ingen

Side 12 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

Vurdering CAFAs vurdering Det er CAFAs indtryk at Krisecentret arbejder fagligt og systematisk sammen med kvinderne om deres opholdsplaner. Vi fik forevist det skema, som der skrives planer i, og det så systematisk udformet ud, og vi vurderer, at det er et godt grundlag for en plan. Vi vil pege på, at det for de unge kvinders vedkommende, hvor der synes at være særlige behandlingsbehov som f.eks. selvskadende adfærd, bør være opmærksomhed på, at opholdsplanen indeholder refleksioner om evt. behov for henvisning af kvinden til relevant ekstern behandling. CAFAs indstilling til bemærkninger, anbefalinger og påbud Ingen

4.

Skole og aktivitetstilbud Pædagogisk praksis

A.

Fokus er rettet på, at kvinden lever så normalt et liv som muligt og fastholder arbejde, uddannelse mv., ligesom børnene fastholder deres skole og dagtilbud eller tilbydes indskrivning i lokale institutioner. Aktuelt går 2 kvinder i skole, 2 går på arbejde, 2 er sygemeldte, 1 er på barsel, 1 afventer skolestart og 3 er ledige. Kvinderne støttes i at fastholde at møde om morgenen, men det er svært for de fleste holde fast i deres tidligere rutiner på grund af flytningen, lang transport og de mange praktiske problemer, de står med i deres liv. Således er et par kvinder stoppet i deres skoleforløb på grund af fravær. Der er mulighed for, at børnene kan indskrives på skole i Hellerup, men det er en afvejning i hvert tilfælde, hvor mange skift, der bør ske for barnet. De fleste børn forbliver i deres hidtidige skole og daginstitution. Aktuelt går 3 børn hjemme sammen med deres mor. Det oplyses, at kvinderne er glade for og deltager i aktiviteterne, som den frivillige medarbejder planlægger en gang om måneden. Krisecentret har haft en fast turdag en gang om ugen, og en del kvinder tilmelder sig og giver udtryk for, at de gerne vil med, men på dagen melder nogle alligevel afbud. Krisecentret har haft tilbud om løb og meditation arrangeret af en medarbejder, men der mødte ingen op. Krisecentret har en opslagstavle, som benyttes til at hænge relevant materiale vedrørende aktiviteter i lokalområdet samt vedrørende tilbud om aktiviteter fra Krisecenteret. Krisecentret har en god have med diverse legetilbud til børnene (gynger, sandkasse og et legehus). Krisecentret har aktuelt ikke et fast aktivitetstilbud, men arrangerer gerne, både på

Side 13 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

kvindernes opfordring og på eget initiativ ture til f.eks. svømmehallen, cafe, biograf, Eksperimentariet, Tivoli, stranden, havnen mv. Aktiviteten sker enten med en enkelt familie, nogen gange med flere, afhængig af formål og kvinde og børns individuelle behov. En medarbejder har foreslået, at krisecentret skal arrangere en ugentlig aften med fællesspisning, som kunne bidrage til mere fællesskab mellem kvinderne samt aflaste dem fra selv at skulle stå for madlavning hver dag. Dette er endnu ikke besluttet. Der har også tidligere været arrangeret fællesspisning, bare ikke efter fastlagt plan. Nogle af kvinderne har et ønske om at komme i motionscenter. Det overvejes, om der kan findes en løsning, aktuelt er der en barriere i forhold til personalenormering, pasning af børnene og kvindernes økonomi. B.

Refleksioner og opmærksomhedspunkter Krisecentret overvejer at søsætte et projekt med fællesspisning en gang om ugen. Krisecentret har overvejelser om evt. at søge kommunerne om bevilling af løbesko eller medlemskab af fitnesscenter til kvinderne ved indskrivning samt evt. søge puljemidler til brug for igangsættelse af disse eller andre aktiviteter.

C.

Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Ingen.

Vurdering CAFAs vurdering Krisecentrets initiativ til at inddrage frivillige på institutionen i forhold til aktiviteter virker positivt for alle og som et aktivt input til institutionen, som dermed opfylder nogle af kvindernes ønsker om fællesskab og aktiviteter. Denne ordning giver mulighed for at reflektere over, hvordan forskellen i kvindernes engagement og lyst til at deltage i hhv. den frivillige medarbejders arrangementer og i institutionens øvrige aktiviteter kan forstås. Vi reflekterer over, om der kan være et aspekt, der handler om medarbejdernes optagethed af udviklingsperspektiverne for den enkelte kvinde, herunder et fokus på kvindernes problemstillinger, måske lidt på bekostning af aktivitet, oplevelser og fællesskab? Der kan naturligvis være mange andre aspekter i denne problemstilling, som kan være mere relevante end denne, som vi har fremhævet her, og vi foreslår, at Krisecentret reflekterer og analyserer på spørgsmålet mhp. at udvikle på området. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Opmærksomhedspunkt: Vi foreslår, at Krisecentret fortsætter refleksionerne og analyserne omkring aktiviteter mhp. at udvikle området.

5.

Inklusion Pædagogisk praksis

Side 14 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

A.

Krisecentret har udarbejdet en politik for inklusion, hvor fokus er at tænke inklusion individuelt, hvor det giver mening for den enkelte beboer. Det fremhæves, at inklusion går også den anden vej rundt – at kvinderne skal føle sig inkluderet af samfundet, selv om de bor på krisecenter, og medarbejderne skal tænke inkluderende i deres væremåde og vise kvinderne respekt. Medarbejderne kan desuden fremstå inkluderende ved at arbejde for at skabe fællesskaber i huset, via effektsamtalerne, beboermøderne og generel inddragelse af beboernes perspektiver. På grund af den forholdsvis korte opholdstid på Krisecentret, skal kvinderne ikke forankres i nærmiljøet, men der skal i højere grad arbejdes med at bygge bro tilbage til det nærmiljø, kvinderne kom fra og vender tilbage til. Der er fokus på dette både under opholdet, og især i efterværnsarbejdet. Det forsøges at mobilisere nærmiljøet i huset i forhold til kvinder, som har svært ved at klare sig selv. Krisecentret samarbejder som nævnt med Dansk Røde Kors Ungdom, som tilbyder leg og aktiviteter til børnene på krisecentret tilrettelagt ud fra børnenes behov og alder. Der samarbejdes også med Dansk Røde Kors, som tilbyder efterværnsbesøgsvenner til voldsramte kvinder. Tilbuddet træder i kraft, når Krisecentrets tilbud om efterværn slutter, og det oplyses, at de fleste kvinder tager imod tilbuddet om en besøgsven.

B.

Refleksioner og opmærksomhedspunkter Ikke nævnt særlige.

C.

Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Bemærkning 2011: CAFA foreslår, at Krisecentret udarbejder en politik for eller målsætning for inklusion. Opfølgende tilsyn 2011: Forstander oplyser, at politik vedr. inklusion, kontakt til og samarbejde med familie og andet netværk skal til 2. behandling på MED d. 7.12.2011 med henblik på godkendelse. Fokus er, at tænke inklusion individuelt og dér, hvor det giver mening. Forstander oplyser, at i 2011 har 42 % af alle indskrevne kvinder opholdt sig på krisecentret i mindre end 1 måned. I forhold til de kvinder, vil det give mening at tænke inkluderende i forhold til det liv, kvinden skal tilbage til og i mindre grad i forhold til lokalmiljøet omkring krisecentret. Forstander oplyser, at der tales med alle kvinder på krisecentret om deres individuelle netværk samt ved behov gives støtte til yderligere udvikling. Kopi at politik vedr. inklusion sendes til tilsynet. Tilsyn 2012: Politikken har været til drøftelse på MED møde i december; ændringer skal godkendes på møde i marts 2012.

Side 15 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

Vurdering CAFAs vurdering Vi vil gerne anerkende Krisecentret for at åbne institutionen for frivillige. Vi ser det både som en god konkret støtte til kvinderne og som en god mulighed for institutionen for at udvikle arbejdet. Vi vurderer, at der arbejdes godt med kvindernes netværk i efterværnsperioden. Vi henviser til vurdering og bemærkning fra 2011, hvori vi vurderer, at inklusion er et vigtigt område at videreudvikle på for Krisecentret. Vi ser frem til at Krisecentret får færdiggjort inklusionspolitikken, som man er i gang med. En fortsat uløst problematik omkring besøg af mandlige familiemedlemmer på institutionen håber vi, indgår i denne politik. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Ingen.

6.

Kost og motion Pædagogisk praksis

A.

Krisecentret har en kost- og motionspolitik, som er udarbejdet i 2009. Kvinderne har selv ansvaret for kosten til dem selv og deres børn under opholdet både praktisk og økonomisk. Pædagogerne blander sig ikke i madlavningen, men kan yde støtte og vejledning. Når der er arrangeret fællesspisning, tilstræbes det at, at der anvendes sunde råvarer. I weekenderne sørger medarbejderne for fælles morgenmad, hvor råvarerne ligeledes tilstræbes at være økologiske og sunde. Når der stilles snacks på bordet, er det rosiner, frisk frugt, mandler og rosiner. Der er en regel om, at kvinderne ikke må give hinandens børn slik uden moderens accept forinden. Det oplyses, at kvinderne ikke motionerer meget. Det oplyses, at de giver udtryk for, at de egentlig gerne vil, men springer fra, når det bliver konkret. Medarbejderne tænker, at motion er væsentligt, både i forhold til fysisk og psykisk trivsel, men det fordrer en særlig indsats. Der har været forsøgt meget, som ikke har haft den ønskede virkning, og erfaringen er, at det er for mange medarbejderressourcer at inddrage, når kun meget få kvinder benytter sig af tilbuddene. Hvis en medarbejder skal tage ud af huset sammen med kvinderne, fordrer det, at en stor del af kvinderne deltager af hensyn til personaledækningen i huset. Problemstillingen kræver utraditionelle løsninger eller evt. et projekt.

B.

Refleksioner og opmærksomhedspunkter Som nævnt i pkt. 4 B, pågår der tanker om at finde utraditionelle løsninger, måske søge puljemidler, måske tage kontakt til forvaltningerne med et ønske om, at de bevilliger løbesko eller fitnesskort, når kvinderne flytter ind.

Side 16 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

C.

Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Bemærkning 2011: Der bør være et fortsat fokus på området, som foreslås udviklet yderligere. Opfølgende tilsyn 2011: Forstander oplyser, at motion er et fast punkt på beboermøder med henblik på inddragelse af kvindernes ønsker og interesser. Forstander oplyser endvidere, at det er en udfordring at fastholde kvinderne i de ønsker, de er fremkommet med, når de skal realiseres. Aktuelt er der interesse for ture til svømmehallen, derudover opfordres kvinderne til at benytte det lokale fitness center. Forstander oplyser, at intentionen er at motivere til mere motion i hverdagen og til, at motion skal blive en succesoplevelse. Derfor er der nu lagt et mere tidsnært og aktuelt fokus på motivation til motion, således at der skal være så kort tidsinterval som muligt mellem kvindernes udtalte ønske om en bestemt motionsform og dens faktiske udførelse. Derudover motiveres der til motion på 2 niveauer – der hvor medarbejdere deltager aktivt og der hvor kvinderne forsøges motiveret til selv at motionere. Tilsyn 2012: Forstander oplyser, at der arbejdes med at handle hurtigt, når kvinderne har et ønske om motion. Der er aktuelt opmærksomhed på motion og pågår en debat om at finde på utraditionelle løsninger.

Vurdering CAFAs vurdering Der er drøftelser i gang om iværksættelse af tilbud om motion, og der overvejes, om der kan findes alternative og utraditionelle løsninger. Vi vurderer, at den opmærksomhed, der er kommet på tidsintervallet mellem kvindernes ønsker og den praktiske udførelse, kan komme til at virke positivt. Vi vurderer fortsat er dette er et udviklingsområde for Krisecentret. Måske kan der også ske en inddragelse af frivillige medarbejdere her. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Ingen

7.

Magtanvendelse Pædagogisk praksis

A.

Krisecenteret er ikke omfattet af bekendtgørelsen om magtanvendelse. Krisecentret har udarbejdet en konflikthåndteringspolitik i 2010. Arbejdet med konflikter er en del af hverdagen og det pædagogiske arbejde. Der er udarbejdet retningslinjer for, hvordan pædagogerne taler med kvinderne enkeltvis, hvis der opstår konflikter. Kvinderne opfordres ligeledes til at komme til personalet, hvis de har brug for støtte i en given situation. Krisecentret oplever, at der med indflytningen af flere unge kvinder, opstår flere konflikter beboerne indbyrdes. Medarbejderne skal være på forkant med beboernes in-

Side 17 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

teraktion på en anden måde end tidligere, så de kan gribe ind, inden konflikter optrappes. Hvis pædagogerne oplever, at der sker mobning, tages der fat i det med det samme. Det tolereres ikke. Som udgangspunkt er det kvinderne, der er ansvarlige for deres børn, men hvis der opstår konflikter imellem børnene, og deres mødre ikke er til stede, griber pædagogerne ind og forsøger at hjælpe med at løse dem. Efterfølgende bliver forældrene inddraget. Pædagogerne griber også ind, hvis de oplever, at mødrene opdrager deres børn med uhensigtsmæssige metoder. Hvis en medarbejder har været en del af en konflikt, prioriteres det fra Krise-centeret side, at vedkommende får sparring fra kollegaer eller supervision. B.

Refleksioner og opmærksomhedspunkter Indskrivningen af flere unge kvinder har medført refleksioner i forhold til pædagogisk praksis på mange områder, også i forhold til konflikthåndtering, da der hurtigt opstår konflikter mellem dem, og de unge er grovere i deres sprogbrug, end de mere modne kvinder er.

C.

Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Ingen

Vurdering CAFAs vurdering Vi vurderer, at dette område generelt er vigtigt for målgruppen i forhold til at ruste kvinderne i deres liv fremover. Derfor er vi enige i Krisecentrets prioritering af at forsøge at forebygge konflikter og have fokus på konflikthåndtering. Vi vil fremhæve, at træning i konflikthåndtering evt. kan indgå i behandlingsplaner, hvor det er relevant for kvinden, og er enig med Krisecentret i, at konflikterne mellem de to grupper af kvinder bør indgå i den revurdering af pædagogikken, som er i gang. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Ingen.

BRUGERINDDRAGELSE/INDFLYDELSE: 8.

Inddragelse af barn/ ung/bruger Brugerinddragelse/indflydelse

A.

Krisecentret afholder månedlige beboermøder. Der udarbejdes en dagsorden, og der skrives referat. Der er mødepligt for kvinderne. Det er forstanders indtryk, at kvinderne deltager aktivt på møderne og gerne vil have indflydelse. Kvinderne inviteres til at komme frem med deres ønsker til aktiviteter.

Side 18 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

Kvinderne inddrages løbende i evaluering og justering af deres opholdsplaner. Der afholdes, i forbindelse med kvindernes flytning fra krisecentret, en effektsamtale med alle, hvor kvinderne interviewes om deres udbytte af opholdet. I forhold til kvindernes ønske om mere fleksible hjemkomst tider, er der indført et nyt nøglesystem, således at kvinderne selv kan låse sig ind, når de kommer hjem. Dette har affødt visse problemer bl.a. i form af overtrædelse af reglerne i huset; således har en kvinde taget en mand med hjem, hvilket medførte en del uro blandt de øvrige beboere, som følte sig utrygge. Der har været andre episoder, som har givet uro om natten. Forstander giver udtryk for, at det er positivt, at kvinderne har fået mere personlig selvbestemmelse i forhold til at komme og gå, men det har som nævnt også medført, at nogle kvinder føler sig utrygge. Kvinderne har et stort behov for ro og tryghed, når de er flyttet ind på Krisecentret. Krisecentret vil gøre sig flere erfaringer og se tiden an, inden det evt. overvejes at justere systemet. Kvinderne skal fortsat orientere en medarbejder, når de forlader huset. B.

Refleksioner og opmærksomhedspunkter Der er opmærksomhed på fordele og ulemper ved det nye nøglesystem.

C.

Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Bemærkning 2011: CAFA anbefaler, at der skabes en løsning på hjemkomst-tidspunkt problematikken, som tilgodeser en generel løsning for beboere i almindelighed. Opfølgende tilsyn 2011: Forstander oplyser, at nyt adgangs-kontrol-system bliver installeret inden årets udgang. Systemet giver kvinderne mulighed for fleksibel og individuel adgang til krisecentret i form at et nøgle system. Henset til krisecentrets målgruppe, oplyser forstander, at det fortsat vil være i krisecentrets interesse at vide, hvornår kvinderne forlader krisecentret, og hvornår de forventes tilbage. I øvrigt fra det opfølgende tilsyn: Vedr. brugerundersøgelser: På baggrund af resultaterne fra den gennemførte brugerundersøgelse, er krisecentret blevet opmærksomme på temaer, som brugerne er optagede af. På den baggrund har Krisecentret forsøgsvis besluttet at tematisere krisecentrets temaaftner ved at inddrage disse opmærksomhedspunkter – det kan fx dreje sig om emner som kvindernes private netværk eller mangel på samme. Tilsyn 2012: 1) Der er skabt en løsning på hjemkomstproblematikken, som afprøves pt. 2) Det er fortsat planen at afholde temaaftener. Der har været afholdt en temaaften med emnet ”mit forhold til min mor”.

Vurdering CAFAs vurdering

Side 19 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

Vi vil gerne anerkende, at Krisecentret har skabt en løsning på hjemkomstproblematikken, og vurderer indførelsen af nøgle til alle kvinder på Krisecentret som et led i bevarelse af en personlig selvbestemmelse for kvinderne, selv om de flytter ind på en institution. Der indhentes nu erfaringer, og det er vores anbefaling, at der tænkes i at løse de problemer, der opstår i et konstruktivt samarbejde med kvinderne - via inddragelse og pædagogik – og ikke via genindførelse af restriktioner. Institutionens overvejelser om at bruge emner fra brugertilfredshedsundersøgelsen på temaaftener ser vi som positivt og relevant. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Ingen.

9.

Forældresamarbejde/ forældremøder Brugerinddragelse/indflydelse

A.

Beskrivelse: Ikke relevant.

B.

Refleksioner og opmærksomhedspunkter Ingen

C.

Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Ingen

Vurdering CAFAs vurdering Ingen CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Ingen

INSTITUTIONENS REFLEKSIONER VEDR. BRUGER/ PÅRØRENDE INTERVIEWS 2011: 10.

Interviews 2011

A.

I relation til resultaterne fra brugerundersøgelsen, hvor kvinderne problematiserer kontakten til deres private netværk, har Krisecentret som nævnt afholdt en temaaften med fokus på ”mit forhold til min mor”. I øvrigt ingen tiltag.

TILSYNET 2012 11.

Tilsyn 2012

Side 20 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

A.

Forstander oplever tilsynet som mere dialogbaseret, hvilket hun synes giver god mening, og måske vil det medføre et jf. forstander mere retmæssigt billede af institutionen.

SAMTALER / INTERVIEWS / OBSERVATIONER: 12.

Samtale med medarbejdere Samtaler / Interviews / Observationer

A.

Hvilke medarbejdere er der talt med, fx faggrupper, ansættelse, repræsentanthverv og lign. Mette Speich, pædagog, SR og TR. Pia Kronborg, konsulent. Christina Springborg, pædagog.

B.

Omstændigheder i forbindelse med samtalen Vi sidder uforstyrret i et mødelokale på 2. sal.

C.

Opfyldelse af brugernes behov for nære, stabile relationer til voksne: Medarbejderne oplyser, at kontaktpersonsordningen fortsat fungerer. Alle kvinder har nu igen 2 kontaktpædagoger. I en periode sidste år, havde de enlige kvinder uden børn kun 1 kontakt person, men det viste sig at være for sårbart. I starten af en families ophold på krisecentret er børnene meget omkring deres mødre, men opleves hurtigt trygge ved medarbejderne, som oplever, at det hjælper, at Krisecentret er et lille sted med få ansatte. Medarbejderne betragter børnene som beboere og hjælper dem i lige så høj grad som kvinderne. F.eks. ved høj barnegråd fra et værelse vil medarbejderne i lige så høj grad banke på for at spørge til barnet – og afsøge om kvinden har brug for hjælp. Der er stadig faste tilbud om samtaler med kvinder og børn. Medarbejderne oplyser, at de unge kvinder virker mere hårde ved hinanden og er barskere i deres sprogbrug, samtidig med at de søger fællesskabet med hinanden mere. Herudover gør forskellen i normer og modenhed blandt gruppen af yngre og de ældre kvinder - at medarbejderne er nødt til at holde en tættere kontakt med de unge kvinder for at holde konfliktniveauet nede. Opbygning af sociale relationer og netværk Medarbejderne tænker fortsat i at styrke kvindernes eksisterende netværk. I samtaler f.eks. at hjælpe kvinderne med at ”få øje på”, hvem hun har i sit netværk, er der gamle relationer, som kan genoptages? F.eks. ved at spøge kvinden om: ”hvem har gjort noget for dig?”. En anden måde kan være at invitere ”netværket” ind i samtalerne mellem kontaktpædagogerne og kvinden. Medarbejderne oplever, at relationer generelt kan være svære for nogle af kvinderne. Der arbejders f.eks. i samtalerne med at spejle for kvinden, hvordan og hvad der skal til, for at hun kan holde en god relation. Kvindernes evt.

Side 21 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

aktuelle konflikter bruges ligeledes som eksempler i samtalen om relationer og støtte hertil. ”Vi forsøger at så nogle frø”, fortæller medarbejderne, og de forsøger selv at tilbyde kvinderne en relation, hvor omsorg, at blive passet på samt en pædagogisk/terapeutisk indsats indeholdes. Medarbejderne informerer om den frivillige indsats, som er blevet en del af Krisecentrets tilbud. Medarbejderne er trods indledende skepsis meget positive overfor dette og finder, at det fungerer godt. De oplever, at kvinderne er meget tilfredse, en ren nydelse med skæg og ballade – der skaber en god energi. De frivillige holder sig til opgaven med at lave aktiviteter. Medarbejderne har ikke oplevet problemer. Støtte til skolegang/uddannelse: Gennemsnitlig er en kvindes ophold på Krisecentret ret kort, så det er altid en opvejning af at støtte det eksisterende og afveje, hvor mange skoleskift et barn f.eks. skal have. En lokal skole bruges, og senest har to børn gået der. Medarbejderne fortæller, at de forsøger via samtaler med kvinderne at støtte og motivere kvinderne til skolegang og uddannelse. Brugernes sundhed og trivsel: Det er medarbejdernes oplevelse, at de fleste mødre laver god og sund mad. Aktuelt blander de sig ikke meget i forhold til kost. Det er i midlertidig helt anderledes i forhold til de unge kvinder, hvor medarbejderne taler meget med dem om, hvorvidt de har fået noget at spise i dag, hvad de spiser, og de hjælper med at købe ind og lave mad sammen med dem. Fællesspisningen én gang ugentlig fungerer ikke aktuelt, da det ikke er sat i system – og så sker der alt muligt andet, der gør at det ikke bliver til noget. Den frivillige har tilbudt fælles madlavning et par gange. I forhold til motion oplever medarbejderne, at kvinderne ønsker medlemskort til et motionscenter. Medarbejderne har talt om, at mulighederne skal undersøges. Andre tiltag som løb og meditation er gledet ud i sandet, da ingen eller kun en enkelt kvinde mødte op. Manglende løbesko eller pasning af børn var blevet nævnt overfor medarbejderne. Tur til svømmehal har været gennemført et par gange med større tilslutning, men er ikke en fast aktivitet. I det hele taget oplever medarbejderne det svært at lave aktiviteter ud af huset, da de ofte er på vagt alene og ikke kan forlade huset, herudover nævnes økonomi også som en begrænsning. Det lovpligtige tilbud om psykologbehandling til alle børn på krisecenter fungerer nu ifølge medarbejderne. Nogle kommuner vil gerne bruge deres egne psykologer. Der går tit for lang tid, inden tilbuddet kommer i gang. Den administrative sagsgang synes lang, og herefter har psykologen ofte ventetid. I en enkelt kommune, som bruger Krisecentret fungerer det dog hurtigere, idet de har fundet et fast system, som er implementeret, og det er en bestemt psykolog, som har fået denne opgave. Det er medarbejdernes oplevelse, at de fleste kvinder siger ja til tilbuddet. Det andet lovpligtige tilbud med familierådgivning fungerer ikke endnu. Nu vil de fleste hjemkommuner selv tilbyde dette, fortæller medarbejderne. Støtte og forberedelse til et selvstændigt voksenliv Kvinderne inddrages i udarbejdelse af opholdsplanen, hvor også mål for fremtiden efter opholdet på krisecentret sættes. Stort set alle kvinder tager herudover imod Kri-

Side 22 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

secentrets tilbud om efterværn. Forhold på institutionen som medarbejderne ønsker at informere om Medarbejderne havde ingen forhold at informere om. Tanker og planer for fremtiden på institutionen Det er medarbejdernes opfattelse, at målgruppen er ændret. Der kommer flere yngre kvinder, som har problemer med f.eks. selvskadende eller selvdestruktiv adfærd. Aktuelt er lidt over halvdelen af kvinderne unge under 25 år, heraf fire uden børn. En tendens, der har været gennem et par år, og som får medarbejderne til at overveje behovet for andre metoder i det pædagogiske arbejde. De unge vil ikke ”samtalen” så meget. Andre kommunikations metoder overvejes f.eks. brug af mobiltelefoner, SMS eller andre ting, som de unge benytter. De unge har brug for pædagogisk støtte til f.eks. botræning og selvstændigt voksenliv på en meget mere konkret måde end de fleste modne kvinder. Medarbejderne peger på, at der måske er brug for mere differentierede regler i forhold til de to aldersgrupper af kvinder på Krisecentret, og at de som institution kunne være mere bevidste på dette område. Kvindernes ønske om fitness træning har fået en medarbejder til at overveje det som et projekt, hvortil der kunne søges midler eller få arrangeret et fælles abonnement for institutionerne i Gentofte kommune. Effektsamtalerne holdes med alle, der fraflytter krisecentret, men det er ifølge medarbejderne meget lidt, kvinderne ønsker anderledes. Der har været fremsat ønsker om, at personalet var mere opsøgende i starten af et ophold, bistand fra en jurist f.eks. en gang om ugen, samt ønske om flere middage og børnepasning. Indførelsen af de frivillige på Krisecentret, har ifølge medarbejderne også været for at imødekomme kvindernes ønske om flere fælles aktiviteter. Medarbejderne finder, at kvinderne bruger effektsamtalerne mere til at bekræfte, hvor gode og søde medarbejdere er end egentlige forslag til ændringer eller nye tiltag på krisecentret, men det er også holdningen, at brugen af effektsamtalerne kunne være større, hvis resultaterne blev bearbejdet og brugt mere struktureret. I forhold til, at der er indført nøglekort til alle kvinder 01.01.12, er det medarbejdernes erfaring, at der er behov for nye metoder til at arbejde med kvindernes ændrede adfærd i den forbindelse. F.eks. har en mand været smuglet ind, og en kvinde er gået ud om natten fra sine børn. Beskyttelse af børn og kvinder, kvindernes frihed til at komme og gå, samt medarbejdernes mistede kontrol af, hvem der går ind og ud af huset, er emner som medarbejderne er optagede af.

Forstanders eventuelle kommentarer:

13.

Samtale med brugere Samtaler / Interviews / Observationer

A.

Hvilke brugere er der talt med (alder, køn, afdeling el. lign.)

Side 23 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

To kvinder af anden etnisk herkomst end dansk og et barn på 6 år. B.

Omstændigheder i forbindelse med samtalen Vi taler på dansk med begge kvinder uden tolk. Enkelte gange er der lidt sproglige problemer, men ikke nogen væsentlige. Vi sidder uforstyrret i institutionens dagligstue. Der er også tre børn til stede. Det ene barn deltager lidt i samtalen, det andet barn sidder bagved med et håndarbejde, og et spædbarn – få dage gammelt ligger og sover på moderens arm.

C.

Opfyldelse af brugernes behov for nære, stabile relationer til voksne Begge kvinderne omtaler medarbejderne på Krisecentret meget positivt, og de er meget tilfredse med kontaktpersonsordningen, hvor de synes, at det er godt med 2 personer. Kontaktpersonerne hjælper meget både med samtaler og med praktiske ting, f.eks. fik en kvinde hjælp til at få egen læge til at henvise til en speciallæge, noget vedkommende ellers havde afslået. Barnet fortæller, at det også taler med kontaktpersonen, og at denne f.eks. har taget barnet med på tur eller hjulpet barnet med at undersøge en fritidsaktivitet. Ifølge den anden kvinde både taler og hjælper kontaktpersonen også hendes barn. Opbygning af sociale relationer og netværk Den ene kvinde fortæller, at hun efter skilsmissen har mistet alle sine venner. Hun oplyser, at muslimske mænd ikke vil have kontakt med fraskilte kvinder, og det skal deres hustruer heller ikke have. Kvinden ønsker således ikke at tage kontakt til sine gamle venner. Den anden kvinde besøger sine venner ude i byen eller hjemme hos dem, pga. pladsmangel på værelset på Krisecentret. Via Krisecentrets bærbare computer og fri internetadgang har begge kvinder elektronisk kontakt til familie eller venner. F.eks. har et særbarn nu kontakt til sin far i udlandet. En kontakt de ikke har haft før. Kvinder kan ligeledes låne institutionens telefon til vigtige samtaler, hvis de ikke selv har taletid. Røde kors har været på besøg i forhold til besøgsvenner. En kvinde har skrevet sig på til dette. Hver 3. søndag er der tur til Veksø, hvor den ene kvinde begejstret fortæller, at de får mad og laver alt muligt. F.eks. fuglehus, skattejagt, juletur og næste gang bliver det noget med påskeæg. Begge er meget positive overfor den frivillige, som kommer 3-4 gange om måneden. Sidste gang lavede de fodpleje og en anden gang spisning. Ingen af kvinderne går til andre fritidsaktiviteter – den ene pga. barsel og den anden pga. økonomi. Ingen af kvindernes børn går til fritidsaktiviteter, men et barn venter på at skulle starte til gymnastik, noget kontaktpædagogen hjælper med. Et barn går i klub efter skole og har ikke derud over fritidsaktivitet Støtte til skolegang/uddannelse

Side 24 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

Kvinden på barsel har tidligere arbejdet og gået i skole henholdsvis 2 og 3 dage om ugen, hvilket hun håber at kunne genoptage. Den anden kvinde går i skole, men har svært ved at koncentrere sig og har af den årsag noget fravær. ”Medarbejderne går til mig og snakker med mig om mine problemer, hvilket ellers er svært for mig”, siger kvinden. Den ene kvindes barn går fortsat på sin hidtidige specialskole + SFO. Moderen fulgte barnet i starten af opholdet på Krisecentret, men det tager nu selv til frem og tilbage. Den anden kvindes børn går aktuelt ikke i skole, de afventer en flytning til et andet Krisecenter. Brugernes sundhed og trivsel Begge kvinder laver mad selv, den ene det samme mad, som derhjemme. Den anden kvinde har lært mange nye ting af de andre kvinder. Personalet blander sig ikke i om det er sundt mad. Som før nævnt deltager kvinderne ikke i fritidsaktiviteter ej heller motion. Direkte adspurgt svarede den ene kvinde, at hun ville tage imod tilbud om motion, hvis det foregik på Krisecentret. Den anden kvinde ville ikke. En havde et ønske om at lære at sy på symaskine, men sagde, at det ønske skulle hun bare sige højt. Støtte og forberedelse til et selvstændigt voksenliv Opholdsplan er kendt for begge kvinder og de har haft indflydelse på indholdet. Forhold på institutionen som brugerne ønsker at informere om Kvinderne oplyser, at reglerne hænger på værelset og disse er okay. Begge finder at reglen om, at mænd ikke må komme på krisecentret, er en god regel, men den ene kvinde giver udtryk for, at der godt kunne være undtagelser. Den anden kvinde havde fået nej til, at hendes bror fra udlandet kunne komme på besøg, men var ikke utilfreds hermed. Nøgler til hoveddøren er udleveret til alle kvinder for 3 måneder siden. Kvinderne skal stadig aftale, hvornår de kommer hjem, hvilket de begge er indforstået med. Tanker om fremtiden på institutionen Ingen af kvinderne har ideer til, hvad der kunne gøres bedre på krisecentret. Ingen ønsker til forandringer. Heller ikke fra barnet.

Forstanders eventuelle kommentarer:

14.

Samtale med pårørende Samtaler / Interviews / Observationer

A.

Hvilke pårørende er der talt med (alder, køn, afdeling el. lign.) Ikke relevant.

Side 25 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

B.

OmstĂŚndigheder i forbindelse med samtalen Ikke relevant

C.

Beskrivelse: Ikke relevant

Forstanders eventuelle kommentarer:

Side 26 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

4.0. Datagrundlag 2: Faktuelle forhold Udfyldt af institutionen

Tilsyn 2012 Institutionens navn:

Hellerup Krisecenter Callisensvej 11 2900 Hellerup

Dato for udfyldelse af skema: Skema udfyldt af:

06.02.12 Annette Pollas

INSTITUTIONENS FYSISKE RAMMER: 15.

Institutionens fysiske rammer Fysiske rammer

A.

Fysisk beliggenhed og tilgængelighed Krisecenteret ligger på en villavej i Hellerup. Tog og busser er indenfor en radius af 500 m. Indkøbsmuligheder tæt på.

B.

Udendørs fysiske rammer Krisecenteret er beliggende på en mindre grund med en tilhørende gammel have, hvor der er en lille legeplads med gyngestativ, rutsjebane, sandkasse o.a. til børn. Fra fællesstuen er der adgang til have og en mindre terrasse med havemøbler og grill.

C.

Indendørs fysiske rammer og indretning Huset har plads til 11 beboere, fordelt på 3 afdelinger. Alle værelser er møblerede. På hvert værelse findes fladskærm tv. Fjernsynene har kortlæser, som muliggør at beboerne, kan abonnere individuelt på de tv-kanaler de måtte ønske. Krisecentret abonnerer på en grundpakke med 6 tv-programmer, som alle beboere har gratis adgang til. Derudover er der installeret trådløst IT-netværk som der er adgang til i hele huset, også på værelserne, samt trådløs printer. Krisecentret har indkøbt 8 bærbare PC’er, som beboerne kan låne og benytte på deres egne værelser så længe de opholder sig på krisecentret. Der er indrettet fælles køkken og bad på hver af de 3 afdelinger. I stuetagen Er der en fælles opholds- og spise-stue. Her er endvidere to beboerværelser og et køkken, der benyttes af beboerne i afdelingen i stueetagen, samt af personalet. Kontorer til den administrative medarbejder, til socialrådgiveren og til forstanderen ligger i husets midte. I et tilstødende anneks ligger en afdeling med 4 beboerværelser.

Side 27 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

På 1. sal er der en afdeling med 5 beboerværelser, samt køkken og bad. Derudover er et medarbejderkontor indrettet i en udestue med adgang til en altan. På 2. sal findes et stort mødelokale med PC-plads, et nattevagtrum og et kontor. I kælderen er der møntvaskeri, personaletoilet, depot- og lagerrum.1 samtalerum, 1 legerum til børnene og 1 opholdsrum Opholdsrummet fungerer som et kombineret opholdsrum for kvinder og børn sammen og har særligt appel til de lidt større børn. Der er installeret 2 PC’er med gode grafikkort, til spil. Derudover er opsat en tv-skærm og en WEE Playstation. Der er indkøbt spil til børn og motionsprogrammer til kvinderne. Der er indrettet et hygge-hjørne med sofaer og tæppe, samt nogle fat-boys til kvinder og børn. Rummet er dekoreret af billeder, som en lokal kunstner fra Gentofte har malet direkte på væggene. D.

Udnyttelse af fysiske rammer Indenfor de sidste år er der foretaget en del omrokeringer bl.a. har nattevagterne fået bedre lokaler og pædagoggruppen samt forstander har fået eget kontor. Socialrådgiverens kontor er flyttet ned i stueetagen, så hun er mere synlig og umiddelbar tilgængelig for beboerne. Der er derudover indrettet et minikontor i stueetagen, hvorfra pædagogerne nemmere har ”fingeren på pulsen” ifht. til at spotte og løse de ad’hoc opgaver der trænger sig på i en hverdag præget af beboere i krise og behov for sammenhæng og samarbejde med de øvrige funktioner i huset. Disse ændringer er blevet fortaget for at skabe et godt arbejdsmiljø, skabe bedre lydforhold og mindre stress, skabe bedre forhold for nattevagterne etc. De fysiske rammer må alt i alt siges at være udnyttet optimalt.

E.

Sikring af flugtveje Flugtvejene er sikret.

F.

Alarmer Der forefindes brandalarmer og sensorer i alle rum.

G.

Legeplads – og tilsyn af denne I haven forefindes en gynge og en lille rutchebane. Man kan ikke kalde det en decideret legeplads. Der foretages et årligt eftersyn ved forstander, af gynge og rutchebane for at sikre, at de er sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

H I.

Andet Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Intet.

Vurdering CAFAs vurdering Fra det opfølgende tilsyn 2011:

Side 28 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

Vedr. vandskade: Forstander oplyser, at der fortsat er udfordringer med at udbedre skader efter vand i kælderen som følge af skybruddet 02.07.11. Gentofte Ejendomme samt relevante forsikringsselskab er inddraget. Er udbedret – bl.a. nyt gulv i hele kælderen - sås ved tilsynsbesøg. Vedr. telefonsystem: Forstander oplyser, at hun overvejer at etablere et nyt telefonsystem for at sikre større fleksibilitet i forhold til, at flere kan få adgang til at svare telefonen. Opfølgning på ovennævnte 2012: Forstander oplyser, at nyt gulv er lagt i hele kælderen. Telefonsystem overvejes fortsat. Vurderinger i øvrigt: De fysiske rammer vurderes til at være i orden. Vi mener, at det for kvinderne er en god og betydningsfuld prioriteringen, at køkkenerne på alle etager er renoverede. De fysiske rammer syntes fortsat forsøgt udnyttet fuldt ud. CAFA vurderer, at forstanderens overvejelser om nyt telefonsystem som værende en stor forbedret kommunikationsmulighed mellem medarbejderne og specielt de unge kvinder – som hellere vil SMS. Sociale Institutioner har oplyst, at Gentofte kommune via Gentofte Ejendomme har gennemført en gennemgang af legepladserne på de kommunale institutioner mhp. en fastlæggelse af, hvordan tilsyn fremover varetages efter gældende retningslinjer. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Ingen.

16.

Brand og beredskab Fysiske rammer

A.

Beredskabsplan Tilbuddet har en beredskabs- og evakuerings-plan, som opdateres hvert år.

B.

Evakueringsplan Se pkt. A.

C.

Brandsyn – dato og evt. bemærkninger Seneste brandsyn blev foretaget i februar 2012. Ved synet konstateredes ingen mangler i henhold til de driftsmæssige forskrifter på området.

D.

Brandøvelse Brandøvelse med Beredskab Gentofte fandt sted i efteråret 2011.

Side 29 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

E.

Førstehjælp Førstehjælpskursus blev afholdt i oktober 2011.

F.

Andet Der føres lister over, hvem der befinder sig i huset af kvinder og børn. Listen opdateres hver gang nogen kommer eller forlader huet. En sådan liste kan være behjælpelig i tilfælde af brand.

G.

Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Ingen.

Vurdering CAFAs vurdering Vi har forstået, at det nye nøglesystem giver nye udfordringer, idet systemet registrer alt, og fortæller hvem der er inde og hvem, der er ude. Vi er usikre i forhold til, om disse informationer gemmes, evt. hvor længe, og vi er usikre på, i hvilket omfang kvinderne er informerede om denne registrering. Listerne omtalt i punkt F – synes ikke længere at være nødvendige, da systemet fortæller, hvem der er i huset. Vi finder, at lovlighed og procedurer bør afdækkes i forhold til nøglesystemet, og Sociale Institutioner har oplyst, at de vil medvirke til afdækningen af disse forhold. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Opmærksomhedspunkt: Det bør afdækkes og afklares i hvilket omfang registreringen jf. nøglesystemet er lovligt, i hvilket omfang registreringen gemmes, ligesom der bør sikres en procedure, hvori kvinderne gøres klart, at der sker en registrering.

17.

Bygninger Fysiske rammer

A.

Igangværende/planlagte ombygninger Alle 3 køkkener er blevet renoverede.

B.

Plan for malermæssig - og indvendig vedligeholdelse Der foretages løbende tjek af de indvendige rammer, og tages stilling til behovet. Malerarbejde iværksættes ad hoc.

C.

Energibesparende tiltag/initiativer Ingen aktuelle initiativer/tiltag udover en snusfornuftig omgang med de fælles ressourcer, så som at huske at slukke Pc’er, skærme, tv, mv.

Side 30 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

D.

Evt. bemærkninger fra Arbejdstilsynet Ingen.

E. F.

Andet Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Ingen.

Vurdering CAFAs vurdering Ingen kommentarer. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Ingen.

18.

Sundhed, hygiejne og rengøring Fysiske rammer

A.

Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer Ikke relevant.

B.

Håndtering af smitsomme sygdomme Ikke relevant

C.

Tilses/undersøges brugeren regelmæssigt af en læge og tandlæge Ikke relevant.

D.

Rengøringsplaner og rengøringsstandard Krisecentret har et rengøringsfirma til at varetage rengøringsopgaven.

E. F.

Andet Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Ingen.

Vurdering CAFAs vurdering Kan ikke vurderes. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Ingen.

Side 31 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE: 19.

Medicinhåndtering Pædagogisk praksis

A.

Er der udarbejdet medicinvejledning på institutionen Medicinvejledning er ikke relevant på Krisecentret, da der ikke udleveres nogen form for medicin – heller ikke håndkøbsmedicin.

B.

Hvordan praktiseres medicingivningen Kvinderne står selv for den medicin, de eventuelt måtte have brug for.

C.

Hvordan opbevares medicinen Kvinderne opbevarer selv deres medicin på værelserne. Krisecentret anbefaler kvinderne at lægge medicinen i et skab/kommode højt oppe, så det ikke er tilgængeligt for børnene.

D.

Benyttes EKJ, fx medicinskema til daglig medicinhåndtering og registrering af utilsigtede hændelser Ikke relevant.

E. F.

Andet Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Ingen.

Vurdering CAFAs vurdering Ingen kommentarer. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Ingen.

20.

Utilsigtede hændelser Pædagogisk praksis

A.

Sker der registrering af utilsigtede hændelser I tilfælde af at der måtte opstå en utilsigtet hændelse vil krisecenteret indberette hændelsen i relation til gældende retningslinjer.

B.

Hvordan foregår opfølgning på hændelser Se pkt. A.

E.

Andet

Side 32 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

Vurdering CAFAs vurdering Ingen kommentarer. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Ingen.

21.

Seksualitet Pædagogisk praksis

A.

Har institutionen en formuleret politik eller holdning på området Ikke relevant.

B.

Regler og retningslinjer Ikke relevant.

C.

Seksualoplysning, undervisning og prævention Ikke relevant.

D. E.

Andet Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Ingen.

Vurdering CAFAs vurdering Ingen kommentarer. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Ingen.

22.

Alkohol/narkotika Pædagogisk praksis

A.

Har institutionen en formuleret politik eller holdning på området Der findes en alkohol- og misbrugspolitik for beboere.

B.

Regler og retningslinjer Som udgangspunkt indtages der ikke alkohol på Hellerup Krisecenter. Hvis en beboer ønsker at nyde et glas vin eller en øl, skal det ske under behørig hensyntagen til husets øvrige beboere og personale. Der nydes alkohol i fællesskab i et begrænset omfang juleaften og nytårsaften samt til receptioner og fester. Man må aldrig optræde synligt beruset til gene for andre beboere, kvinder som børn, samt personalet. Der må ikke tilbydes alkohol til personer under 18 år.

Side 33 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

C.

Oplysning om alkohol og rusmidler Se ovenfor i punkt B.

D. E.

Andet Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Ingen.

Vurdering CAFAs vurdering Ingen kommentarer. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Ingen.

23.

Klagesager Pædagogisk praksis

A.

Klager fra brugere/pårørende over forhold på institutionen siden sidste tilsyn, formelle og uformelle Der er ikke modtaget formelle eller uformelle klager.

B.

Hvad omhandler de og hvordan er de løst Der er ikke modtaget formelle eller uformelle klager.

C.

Procedure for behandling og opfølgning på klager Skriftlig klagevejledning og procedurebeskrivelse forefindes og er revideret i 2011.

D.

Kritik og klageadgang for brugere og forældre Se ovenstående i punkt C.

E. F.

Andet Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Ingen.

Vurdering CAFAs vurdering

Ingen kommentarer. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud

Ingen.

Side 34 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

24.

Tilbudsportal og hjemmeside Organisation, drift og forretningsgange

A.

Overensstemmelse mellem den pædagogiske praksis og den beskrevne pædagogik anført på Tilbudsportalen Det vurderes at der er god overensstemmelse.

B.

Hjemmeside Tilstræbes opdateret og ajourført.

F. G.

Andet Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Ingen.

Vurdering CAFAs vurdering CAFAs opfølgning ved tilsynsbesøg: Krisecentret har opdateret deres hjemmeside, hvor de har hentet hjælp fra grafiker og Gentofte kommune. Krisecentret har udarbejdet en virksomhedsplan 2012. Krisecentrets nye hjemmeside virker efter CAFAs vurdering informativ, let at navigere rundt i og er visuelt indbydende. Virksomhedsplanen for 2012 er meget informativ og professionelt udformet. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Ingen.

PERSONALEFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ: 25.

Personale og kompetenceudvikling Personaleforhold og arbejdsmiljø

A.

Er der en klar ansvars- og opgavefordeling Krisecentret har en klar kompetence og ansvarsfordeling, som er beskrevet i funktionsbeskrivelser samt hvor det ellers måtte være relevant.

B.

Tilgang og afgang af personale – kontinuitet og stabilitet i personalegruppen Medarbejdergruppen er stabil. Der har senest været udskiftninger i personalegruppen for omkring 3 år siden

C.

Personaleudvikling; kurser, efteruddannelse og personaletræning Krisecenteret prioriterer seminarer, kurser, efteruddannelse, supervision og andre personaleudviklingsforløb meget højt.

Side 35 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

Der blev i slutningen af 2009 ansat en pædagog til internt blandt andet, at forestå kompetenceudvikling af medarbejdere. Derudover er 1 pædagog er i gang med 4. år på DISPUK. ”Samtalepraksis ud fra systemisk narrative principper”. 1 pædagog er i gang med 4. år på GIS- en terapeutisk efteruddannelse 1 pædagog er i gang med en Diplomuddannelse i familiearbejde. D.

Interne kurser og temadage Der afholdes 2 personaleseminarer årligt. Derudover afholdes en række temadage af relevans for opgaveløsningen og udviklingen i målgruppen.

E.

MUS MUS-samtalerne finder sted for alle medarbejdere én gang om året. Sidst afviklet i sept/oktober 2011.

F.

Supervision Det pædagogiske personale modtager supervision 1 gang om måneden af ekstern supervisor.

G.

Introduktionsforløb for nye medarbejdere Krisecentret har udviklet et særligt introduktionsprogram for nyansatte, der sikrer, at nye medarbejdere, i løbet af 14 dage til 1 måned, får en grundig introduktion til alle relevante funktioner og arbejdsgange på krisecentret.

H.

Skriftlig formuleret uddannelseskrav og forventninger til praktikanter Hellerup Krisecenter modtager periodevis, studerende fra seminarier i Region Hovedstaden. Der forefindes skriftlige formulerede uddannelseskrav og forventninger til studerende på krisecenterets hjemmeside.

I.

Lokalaftaler Der forefindes lokalaftale om hviletid og fridøgn samt visse arbejdstidsbestemmelser (FOA og SL)

J. K.

Andet Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Ingen.

Vurdering CAFAs vurdering Der synes at være god klarhed over de forskellige funktioners indhold, og også for de

Side 36 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

frivillige, som vi har hørt om på tilsynsbesøget. Det er jf. punkt 1 i datagrundlag 1 oplyst, at der aktuelt er 3 medarbejdere på efteruddannelse, og det skal fortsætte med samme antal efter sommerferien. Medarbejderne taler i det interview, vi har gennemført i tilsynet om manglende ressourcer til gennemførelse af aktiviteter (datagrundlag 1, pkt.12), og det er beskrevet, at der ofte kun er en medarbejder på arbejde om aftenen. Vi finder det positivt, at Krisecentret vægter efteruddannelse og faglig udvikling, men vi deler forstanders egen overvejelse (fra tilsynsbesøget) omkring, hvor mange medarbejdere på uddannelse ad gangen institutionens almindelige drift kan bære. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Ingen.

26.

Sygefraværspolitik Personaleforhold og arbejdsmiljø

A.

Statistik over sygefravær, procentvis de seneste 12 mdr. 2,8 %

B.

Politik og indsatser ved højt fravær Krisecentrets sygefraværspolitik understøtter et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og er samtidig forebyggende i forhold til sygemeldinger og afsked.

C. D.

Andet Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Ingen.

Vurdering CAFAs vurdering Ingen kommentarer. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Ingen.

27.

Rygepolitik og alkoholpolitik for personale Personaleforhold og arbejdsmiljø

A.

Har institutionen en formuleret politik eller holdning til rygning? Krisecentret har en skriftlig formuleret rygepolitik.

B.

Har institutionen en formuleret politik for alkohol? Krisecentret har en formuleret alkoholpolitik.

C.

Andet

Side 37 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

D.

Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Ingen

Vurdering CAFAs vurdering Kan ikke vurderes. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Ingen.

28.

APV Personaleforhold og arbejdsmiljø

A.

Dato for seneste APV - hvor er institutionen i deres APV- forløb Seneste APV fandt sted i slutningen af 2011. Der er udarbejdet en Handleplan, hvor ud fra der arbejdes.

B.

Fysisk arbejdsmiljø Indgår i APV.

C.

Psykisk arbejdsmiljø Indgår i APV.

D.

Arbejdsskader Ingen.

I. J.

Andet Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Ingen.

Vurdering CAFAs vurdering Kan ikke vurderes. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Ingen.

29.

Samarbejde med kommunen Personaleforhold og arbejdsmiljø

A.

Visitation Krisecentret er selvvisiterende. Lederen har visitationsretten iht. gældende lovgivning.

Side 38 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

B.

Konsulentsamarbejde Der er et godt samarbejde med konsulenterne.

C. D.

Andet Konkret opfølgning på evt. bemærkninger, anbefalinger eller påbud i 2011 Ingen.

Vurdering CAFAs vurdering Ingen kommentarer. CAFAs indstilling til opmærksomhedspunkter, anbefalinger og påbud Ingen.

5.0. Metode 5.1. Samtaler og interviews Ledelsen har senest 4 uger forinden tilsynsbesøget modtaget information om tidspunkt og dagsorden samt information om tilsynsmanualens spørgsmål, således at forberedelse har været mulig. Der er gennemført en samtale med institutionens ledelse. Der er endvidere gennemført interviews med medarbejdere, fortrinsvis med tillidshverv, brugere og pårørende, der alle er udvalgt af ledelsen. Spørgeguiden 2012, som benyttes til samtale/interview med medarbejdere, brugere og pårørende, er udarbejdet ud fra fremhævede punkter i Servicelovens § 148a om det generelle driftsorienterede tilsyn, samt Vejledning nr. 3 om særlig støtte til børn og unge og deres familie jf. kapitel 3 om tilsyn. Det drejer sig om følgende punkter; · målgruppens behov for nære, stabile relationer til voksne, · opbygning af sociale relationer og netværk, · skolegang, · sundhed, · trivsel og · forberedelse til et selvstændigt voksenliv. Alle interviewede har derudover fået lejlighed til afgive udtalelser om forhold, som lå dem på sinde at udtale sig om. CAFA kan vælge ikke at give eksakte oplysninger om køn/alder/ omstændigheder og lignende, hvor det skønnedes hensigtsmæssigt for at sikre brugernes anonymitet.

5.2. Godkendelse af interviews Interview af brugere og pårørende er foregået uden overværelse af personale fra institutionen. Alle interviewede får tilbudt at få fremsendt referat af samtalen, således at de kan godkende deres refererede udtalelser til rapporten. CAFA kan vælge ikke at fremsende referat af samtalen, hvis dette aftales med pågældende efter endt samtale. I disse tilfælde resumere interviewer op, hvilke informationer der er givet, og afklarer med brugeren eller den pårørende om disse kan bringes i rapporten. De informationer, som pågældende således har godkendt, bliver eventuelt bragt i rapporten.

5.3. Brugernes og de pårørendes udtalelser

Side 39 af 40


CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk

I forbindelse med udtalelser fra samtaler/interview i det generelle tilsyn rejser der sig ofte en række spørgsmål om, hvilken status disse udtalelser har, og hvilken vægt de bør tillægges. Det er her nødvendigt at gøre sig klart, at når man interviewer, så får man en subjektiv beskrivelse af dét, der spørges om. Formålet med at interviewe anbragte børn/ unge og deres pårørende i forbindelse med det generelle tilsyn er netop at få deres subjektive stemme med. Der kan på CAFAs hjemmeside www.cafa.dk findes en uddybende beskrivelse af forholdene omkring interviews af børn og unge. Yderligere information kan indhentes hos faglig leder i CAFA, Susanne Katz på sk@cafa.dk

5.4. Definitioner – bemærkninger, anbefalinger og påbud 5.4.1 Opmærksomhedspunkter Opmærksomhedspunkter vil typisk have en informerende, vejledende eller konstaterende karakter. Det kan være forslag om udviklingstiltag, som har været drøftet eller opstået i dialogen på tilsynsbesøget. Opmærksomhedspunkter er alene vejledende for tilbuddet. 5.4.2. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der skal arbejdes videre med et givent punkt. En anbefaling kan suppleres med tilsynets vejledning til opfølgning evt. med en fastsat tidsfrist for opfølgning/løsning på den konkrete anbefaling. 5.4.3. Påbud Påbud gives, hvis der er tale om alvorlige forhold fx ift. lovregler, der ikke er tilstrækkeligt efterlevet eller hvis der er tale om forhold, der tidligere er påtalt og ikke efterlevet. Påbud bruges ift. forhold, der skal handles på i umiddelbar forlængelse af tilsynet. Påbud har bindende karakter og skal følges.

Side 40 af 40

Tilsynsrapport - Hellerup Krisecenter  

Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generel-le driftsorienterede tilsynsbesøg for Gentofte Kommune på d...

Tilsynsrapport - Hellerup Krisecenter  

Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generel-le driftsorienterede tilsynsbesøg for Gentofte Kommune på d...

Advertisement