Page 7

¶EPIEXOMENA ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ‚È‚Ï›ˆÓ ·ÏÊ·‚ËÙÈÎÒ˜ .........................................................................................................................................Ë´ O‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÁÓÒÛÙË ÎÏ. ............................................................................................................................................ ı´ ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ .......................................................................................................................................................................... È·´ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ¶·Ï. ¢È·ı‹ÎË .............................................................................................................................................. 1 ¶ÂÓٿ٢¯Ô˜ ....................................................................................................................................................................... 5

∏ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË π™∆Oƒπ∫∞ µπµ§π∞: °¤ÓÂÛȘ ............................................................................7 ŒÍÔ‰Ô˜ ...........................................................................69 §Â˘ÈÙÈÎfiÓ ......................................................................123 ∞ÚÈıÌÔ› .........................................................................161 ¢Â˘ÙÂÚÔÓfiÌÈÔÓ ............................................................ 211 πËÛ. ¡·˘‹ ......................................................................261 ∫ÚÈÙ·› ..........................................................................293 ƒÔ˘ı ............................................................................327 ∞´ ™·ÌÔ˘‹Ï ‹ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ ∞´ ......................................... 335 µ´ ™·ÌÔ˘‹Ï ‹ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ µ´ ...........................................377 ∞´ µ·ÛÈϤˆÓ ‹ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ °´ ......................................... 415 µ´ µ·ÛÈϤˆÓ ‹ µ·ÛÈÏÂÈÒÓ ¢´ .........................................457 ∞´ ÃÚÔÓÈÎÒÓ ‹ ¶·Ú·ÏÂÈÔÌ¤ÓˆÓ ∞´...............................499 µ´ ÃÚÔÓÈÎÒÓ ‹ ¶·Ú·ÏÂÈÔÌ¤ÓˆÓ µ´ ...............................537 ∞´ ŒÛ‰Ú·˜ ...................................................................585 ŒÛ‰Ú·˜ (‹ µ´ ŒÛ‰Ú·˜) ............. .................................607 ¡ÂÂÌ›·˜ ........................................................................623 ∂Ûı‹Ú ..........................................................................645 πÔ˘‰›ı ..........................................................................661 ∆ˆ‚›Ù ...........................................................................681 ∞´ ª·Îη‚·›ˆÓ ............................................................697 µ´ ª·Îη‚·›ˆÓ ............................................................741 °´ ª·Îη‚·›ˆÓ ............................................................775 ¶Oπ∏∆π∫∞-¢π¢∞∫∆π∫∞ µπµ§π∞: æ·ÏÌÔ› .........................................................................791

πÒ‚ ..............................................................................911 ¶·ÚÔÈÌ›·È .....................................................................961 ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙ‹˜ ..............................................................993 ÕÛÌ· ∞ÛÌ¿ÙˆÓ ...........................................................1007 ™ÔÊ›· ™ÔÏÔÌÒÓÙÔ˜ .....................................................1019 ™ÔÊ›· ™ÂÈÚ¿¯ .............................................................1041 ¶ƒOº∏∆π∫∞ µπµ§π∞: øÛˤ .........................................................................1099 ∞ÌÒ˜ .........................................................................1113 ªÈ¯·›·˜ .....................................................................1125 πˆ‹Ï ...........................................................................1133 O‚‰ÈÔ‡ .......................................................................1139 πˆÓ¿˜ .........................................................................1143 ¡·Ô‡Ì ........................................................................1149 ∞‚‚·ÎÔ‡Ì ..................................................................1155 ™ÔÊÔÓ›·˜ ...................................................................1161 ∞ÁÁ·›Ô˜ ....................................................................1167 ∑·¯·Ú›·˜ ...................................................................1173 ª·Ï·¯›·˜ ..................................................................1187 ∏Û·˝·˜ .......................................................................1193 πÂÚÂÌ›·˜ ....................................................................1265 µ·ÚÔ‡¯ ......................................................................1341 £Ú‹ÓÔÈ .......................................................................1349 ∂ÈÛÙÔÏ‹ πÂÚÂÌ›Ô˘ .....................................................1361 πÂ˙ÂÎÈ‹Ï .....................................................................1367 ¢·ÓÈ‹Ï (™Ô˘Û¿ÓÓ·, ¢·ÓÈ‹Ï, µËÏ & ¢Ú¿ÎˆÓ) ................1433

∏ ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË ..........................................1 ∫·Ù¿ ª·Ùı·›ÔÓ .................................................................3 ∫·Ù¿ ª¿ÚÎÔÓ ..................................................................49 ∫·Ù¿ §Ô˘Î¿Ó ...................................................................79 ∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ ................................................................127 ¶Ú¿ÍÂȘ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ .....................................................163 OÈ ∂ÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ·. ¶·‡ÏÔ˘........................................209 ¶ÚÔ˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ ............................................................211 ¶ÚÔ˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ∞´ ......................................................233 ¶ÚÔ˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ µ´ ......................................................255 ¶ÚÔ˜ °·Ï¿Ù·˜ ...............................................................269 ¶ÚÔ˜ ∂ÊÂÛ›Ô˘˜ .............................................................279 ¶ÚÔ˜ ºÈÏÈËÛ›Ô˘˜ .......................................................289 ¶ÚÔ˜ ∫ÔÏÔÛ۷›˜ .........................................................297 ¶ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ∞´ ................................................305 ¶ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ µ´ ................................................311

OÈ ¶ÔÈÌ·ÓÙÈΤ˜ ∂ÈÛÙÔϤ˜ ............................................316 ∞´ ÚÔ˜ ∆ÈÌfiıÂÔÓ .........................................................317 µ´ ÚÔ˜ ∆ÈÌfiıÂÔÓ .........................................................325 ¶ÚÔ˜ ∆›ÙÔÓ ....................................................................331 ¶ÚÔ˜ ºÈÏ‹ÌÔÓ· .............................................................337 ¶ÚÔ˜ ∂‚Ú·›Ô˘˜ .............................................................341 OÈ ∫·ıÔÏÈΤ˜ ∂ÈÛÙÔϤ˜ ...............................................358 ∂ÈÛÙÔÏ‹ π·ÎÒ‚Ô˘ .........................................................359 ∂ÈÛÙÔÏ‹ ∞´ ¶¤ÙÚÔ˘ ......................................................367 ∂ÈÛÙÔÏ‹ µ´ ¶¤ÙÚÔ˘ ......................................................375 ∂ÈÛÙÔÏ‹ ∞´ πˆ¿ÓÓÔ˘ ....................................................381 ∂ÈÛÙÔÏ‹ µ´ πˆ¿ÓÓÔ˘ ....................................................389 ∂ÈÛÙÔÏ‹ °´ πˆ¿ÓÓÔ˘ .....................................................393 ∂ÈÛÙÔÏ‹ πÔ‡‰· .............................................................397 ∞ÔÎ¿Ï˘„Ș πˆ¿ÓÓÔ˘ ....................................................401

¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞ °ÏˆÛÛ¿ÚÈÔ ...........................................................................................................................................................................3 ™˘ÁÎÚÈÙÈÎÔ› ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎÔ› ›Ó·Î˜ ......................................................................................................................................61 πÔ˘‰·˚Îfi ÂÔÚÙÔÏfiÁÈÔ ..........................................................................................................................................................75 ª¤ÙÚ· - ÛÙ·ıÌ¿ - ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· .............................................................................................................................................79

Η Αγία Γραφή  
Η Αγία Γραφή  

Η Αγία Γραφή σε μετάφραση στη δημοτική (με τα Δευτεροκανονικά βιβλία)

Advertisement