Page 18

6

∆ËÓ ·ÈÒÓÈ· ËıÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ı· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô πËÛÔ‡˜ ÃÚÈÛÙfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜, fiÙ·Ó ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ÙÔÓ Û˘ÓÔ„›ÛÂÈ (ªÙ 22,37-39), ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ ‰‡Ô ¯ˆÚ›· Ù˘ ¶ÂÓٷه¯Ô˘: ‘‘¡· ·Á·¿˜ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ ÙÔ £Âfi ÛÔ˘ Ì fiÏË ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Î·È Ì fiÏË ÙËÓ „˘¯‹ ÛÔ˘ Î·È Ì fiÏÔÓ ÙÔ ÓÔ˘ ÛÔ˘’’ (¢Ù 6,5) Î·È ‘‘¡· ·Á·¿˜ ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi ÛÔ˘ fiˆ˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘’’ (§Â˘ 19,18).

Η Αγία Γραφή  

Η Αγία Γραφή σε μετάφραση στη δημοτική (με τα Δευτεροκανονικά βιβλία)