Page 1

ΤΕΥΧΟΣ 1

Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης (Ποιοί είµαστε?)

Ελληνική—Κερκυραική

Μη Κυβερνητική

Αλτρουιστική

Ανιδιοτελής

Α̟οτελεσµατική

Αξιό̟ιστη

Το Εθελοντικό, µη κυβερνητικό και µη κερδοσκοπικό σωµατείο µε την επωνυµία – Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης, παράρτηµα Νοµού Κέρκυρας – ιδρύθηκε το 2009 στην Κέρκυρα (από το 2008 λειτουργούσε σαν βάση ετοιµότητας στο Νοµό), µέλη του οποίου (αφού ολοκληρώσουν το σχολείο βασικής εκπαίδευσης εδώ στην Κέρκυρα) είναι εθελοντές κερκυραίοι, που προτεραιότητα τους είναι η προσφορά βοήθειας στο νησί µας, αλλά και γενικότερα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και µαζικών καταστροφών, οπουδήποτε λαµβάνουν χώρα. Στελεχώνεται από διασώστες µε άριστη επιστηµονική και τεχνική κατάρτιση, που ενεργούν µε εθελοντική συνείδηση.

Περιεχόµενα τεύχους:

Σκο̟oί (µεταξύ άλλων) Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης – ̟αρ/µα Κέρκυρας: * Παροχή βοηθείας στο κοινωνικό σύνολο µε τη µορφή διάσωσης, το̟ικής και εθνικής εκτάκτου ανάγκης. Αντιµετώ̟ιση φυσικών καταστροφών .

Ποιοι είµαστε;

1

Πιστο̟οιήσεις Τοµής

2

Τα Νέα του 2011

3

Βασικό Σχολείο ∆ιάσωσης 2012

4

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορεινής

4

7η Πανελλήνια Ασκηση Τηλε̟ικοινωνιών Ερµής Σήµατα Εδάφους Αέρος

5

Κινητό Κέντρο Ε̟ιχειρήσεων

2

6

7

Θεοφάνεια 2012 www.hrt-corfu.org.gr

* Πρωτοβουλίες, ̟αραινέσεις, άµεσες ενέργειες και δράσεις για θέµατα ̟ου αφορούν την νεολαία, ενισχύουν την ̟ρωτοβουλία αυτών, τη διεθνή γνώση, την ̟εριβαλλοντική ̟ροστασία και έλεγχο.

Ετήσια άσκηση ετοιµότητας στον Κ.Α.Κ. ΄΄Ι. ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ΄΄

Γίνε και Εσύ Εθελοντής Πάρε την Ζωή στα Χέρια Σου.

www.hrt-corfu.org.gr Email:eod.corfu@gmail.com Τηλ.: 6977900051 (24ώρες)

* Η ̟αροχή ε̟είγουσας ανθρω̟ιστικής βοήθειας (κρίσεων -̟ολεµικών συγκρούσεων και α̟οτελέσµατα

Άξονες ∆ράσης Ε.Ο.∆. – ̟αρ/µα Κέρκυρας Οι δράσεις της Ε.Ο.∆. διακρίνονται σε 2 άξονες: 1. Επιχειρησιακός Άξονας ∆ράσης

2. Εκπαιδευτικός Άξονας ∆ράσης

Η Ε.Ο.∆. δραστηριο̟οιείται σε:

• Οργανώνει εκ̟αιδεύσεις σε κοινό ̟ου έχει ανάγκη τεχνικής ενηµέρωσης.

• •

Ε̟ιχειρήσεις έρευνας & διάσωσης

• Οργανώνει σχολεία τεχνικής

Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης & µαζικές καταστροφές

κατάρτισης των στελεχών της ανά ειδικότητα

• •

Οργάνωση α̟οστολών ανθρω̟ιστικής βοήθειας

• Παρακολουθεί σεµινάρια &

Πρόληψη

ειδικά σχολεία στην Ελλάδα και το

Τηλ. 24ώρες 6977900051


ΤΕΥΧΟΣ 1

Ελληνικές και ∆ιεθνής Πιστο̟οιήσεις Το σωµατείο µας, είναι πιστοποιηµένο και ενταγµένο στα µητρώα της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας του Υπ. Προστασίας του Πολίτη µε αριθµό µητρώου 21/2009. Είναι πιστοποιηµένο πανελλαδικά από το INSARAG των Ηνωµένων Εθνών, καθιστώντας το ως τη µόνη ∆ιεθνή ∆ιασωστική Οργάνωση στην Ελλάδα. Βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε την OCHA(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), την Υπηρεσία ∆ιεθνούς Ανάπτυξης Συνεργασίας (Υ.∆.Α.Σ) του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και µε την ECHO (European Community Humanitarian Office) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, είναι η µόνη ελληνική οργάνωση µέλος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Ορεινής ∆ιάσωσης (IKAR-CISA) και της διεθνούς Οµοσπονδίας διασωστικών σκύλων (ΙΡΟ). Επίσης, από φέτος εντάχθηκε στα µητρώα του οργανισµού IMRF(International Martitime Rescue Federation) για διάσωση στο υγρό στοιχείο. Συνεργαζόµαστε άµεσα, σε περιπτώσεις ανάγκης, τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο, µε τους κατά τόπους Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθµού, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την ∆ασική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνοµία, το Λιµενικό Σώµα, το Πολεµικό Ναυτικό, την Αεροπορία Στρατού, την Πολεµική Αεροπορία και άλλους κρατικούς αλλά και ιδιωτικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και σωµατεία αλλά και µε όλους τους πολίτες – συνανθρώπους, όπου καταστεί αναγκαίο.

Τοµείς ∆ραστηριο̟οίησης Οι τοµείς που δραστηριοποιείται το παράρτηµα της Ε.Ο.∆. Ν. Κέρκυρας είναι: α) Α΄ βοήθειες, β) µαζικές καταστροφές, γ)υγρό στοιχείο, δ) ορεινή διάσωση, ε) επικοινωνίες, στ) πυροπροστασία και πυρόσβεση, και αποτελείται από µέλη άρτια εκπαιδευµένα και πιστοποιηµένα µε ανεπτυγµένο το αίσθηµα ευθύνης και προσφοράς προς το συνάνθρωπο, οπουδήποτε και οποτεδήποτε χρειαστεί. Πρώτες Βοήθειες Πιστοποιηµένοι εθελοντές σε συνεργασία µε επαγγελµατίες στον χώρο της υγείας υποστηρίζουν ταδιασωστικά τµήµατα της Ε.Ο.∆. παρέχοντας πρώτες βοήθειες κατά την διάρκεια των αποστολών. Παράλληλα οι εκπαιδευτές µας εκπαιδεύουν νέους εθελοντές στις πρώτες βοήθειες Ορεινή ∆ιάσωση Το τµήµα ορεινής διάσωσης έχει όλο τον απαιτούµενο ειδικό εξοπλισµό και την άρτια εκπαίδευση για να επέµβει σε ορειβατικά και αεροπορικά ατυχήµατα σε ορεινές περιοχές, πραγµατοποιώντας και τις πιο ακραίες επιχειρήσεις. Υγρό Στοιχείο Στη διάθεση του τµήµατος υγρού στοιχείου υπάρχουν άρτια εκπαιδευµένα και έµπειρα µέλη µας στο χειρισµό σκαφών αλλά και στις τεχνικές διάσωσης στην θάλασσα και γενικότερα στο υγρό στοιχείο, καθώς επίσης επαγγελµατίες ναυαγοσώστες και δύτες όπως προβλέπουν τα διεθνή επιχειρησιακά πρωτόκολλα του IMRF. Αντιµετώπιση Μαζικών Καταστροφών - Σκύλοι Έρευνας

Θεοφάνεια 2011

Η Ε.Ο.∆. διαθέτει µία οµάδα σε επιφυλακή πλήρως τεχνολογικά εξοπλισµένη, µε δίωρη ετοιµότητα. Ο επιχειρησιακός της ρόλος είναι να επεµβαίνει σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου, σε περίπτωση σεισµών, πληµµύρων και εκτεταµένων καταστροφών χρησιµοποιώντας για την κάθε περίπτωση τον ανάλογο εξοπλισµό αλλά και τα εκπαιδευµένα σκυλιά διάσωσης που διαθέτει. Επικοινωνίες - Έρευνα και Τεχνολογία Η αξιοποίηση των εξειδικευµένων γνώσεων µελών της Ε.Ο.∆. οδήγησε στην εκµετάλλευση της σύγχρονης τεχνολογίας.

www.hrt-corfu.org.gr

ΣΕΛΙ∆Α 2

Τηλ. 24ώρες 6977900051


ΤΕΥΧΟΣ 1

TA NEA TOY 2011! •Την κάλυψη του τοµέα Α΄ βοηθειών αλλά και συµµετοχή στην οργανωτική επιτροπή για την φιλοξενία των αθλητών Special Olympics 2011, κατά την διάρκεια της παραµονής τους στην Κέρκυρα τον Ιούνιο 2011. •Κάλυψη Α΄ βοηθειών σε ναυαγούς λαθροµετανάστες λιµάνι Κέρκυρας, Ιανουάριος 2011 •Συµµετοχή στον καθιερωµένο αγιασµό των υδάτων - ΄΄Θεοφάνεια΄΄ -

ΝΑΟΚ - 2011 •Κάλυψη του τοµέα Α΄ βοηθειών στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κρίκετ – Ελληνική Οµοσπονδία Κρίκετ – Κέρκυρα, Σεπτέµβριος 2011

2011 συµµετείχε η Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης για την κάλυψη του τοµέα των Α΄ Βοηθειών, την Κυριακή 20 Νοεµβρίου 2011.

•Στην προσπάθεια διάσωσης ενός Ζιφιού (Ziphius cavirostris), προέβηκε αντιπροσωπεία του τµήµατος υγρού στοιχείου της Ελληνικής Οµάδας∆ιάσ ωσης Κέρκυρας.

αγώνα •Στον 1ο OPEN διάθλου (τρεξίµατος ποδηλασίας) ανώµαλου δρόµου ανδρών - γυναικών «ΛΙΜΝΗ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ», συµµετείχε τµήµα της Ελληνικής οµάδας ∆ιάσωσης Κέρκυρας, προκειµένου να καλύψει τον τοµέα Α΄ Βοηθειών.

• Στο 4ο ENDURO Αγ. ∆έκα

•Στην 7η Πανελλήνια Ασκηση Επικοινωνιών

Επιχείρηση έρευνας αλλοδαπής ηλικιωµένης τουρίστριας.

Και άλλα ΝΕΑ για το 2011! •Στην 7η Πανελλήνια Ασκηση Επικοινωνιών ΄΄ΕΡΜΗΣ 2011΄΄ συµµετείχε η ΕΟ∆ Κέρκυρας, το σαββατοκύριακο 1&2 Οκτωβρίου •Τον εθελοντικό και κοινωνικό χαρακτήρα της έδειξε για άλλη µια φορά η Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης Ν. Κέρκυρας συµµετέχοντας στην

εθελοντική αιµοδοσία που πραγµατοποιήθηκε στην Κέρκυρα την Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2011, στην είσοδο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Κέρκυρας. •Μετά από κλήση της Π.Υ. κλιµάκιο της ΕΟ∆ Κέρκυρας συνέδραµε άµεσα, το έργο κατάσβεσης των πυροσβεστών σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου

Μάρκου το απόγευµα της ∆ευτέρας 19 Σεπτεµβρίου. •Αίσιο τέλος έλαβε επιχείρηση έρευνας αλλοδαπής ηλικιωµένης τουρίστριας, στην περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας το Σάββατο 20 Αυγούστου 2011. •Κάλυψη Πρώτων Βοηθειών από την Ε.Ο.∆. Κέρκυρας κατά την

αντε και τα τελευταία! •Στις µεγάλες και πολυήµερες πυρκαγιές που έπληξαν το νησί µας στις περιοχές Σκριπερό, Πηλίδα, Κοµπίτσι, Λάκωνες, Αλειµµατάδες, Πόρτες, Σάντα, Βιγλατσούρι, Παλαιές Σινιές, Παλαιά Περίθεια, Ηµερολιά, Κασιώπη συµµετείχε πολυάριθµο κλιµάκιο της Ελληνικής Οµάδας

www.hrt-corfu.org.gr

∆ιάσωσης Κέρκυρας, προκειµένου να συνδράµουν το δύσκολο έργο κατάσβεσης των ανδρών τις Π.Υ. Ν. Κέρκυρας. •Άµεση ήταν η επέµβαση µελών της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης παρ/µα Κέρκυρας, στην επιχείρηση ανάσυρσης και µεταφοράς σορού άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, το οποίο

Με ε̟ιτυχία διεξήχθει η ετήσια άσκηση των τµηµάτων της Ε.Ο.∆. Κέρκυρας, η ο̟οία ̟ραγµατο̟οιήθηκε σε α̟όκρηµνη ̟αραθαλ άσσια ̟εριοχή του

βρέθηκε σε απόκρηµνη παραλιακή θέση στην περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας το απόγευµα της περασµένης Κυριακής. •Στους αγώνες του 1ου ∆ιεθνούς Σχολικού Πρωταθλήµατος Κρίκετ που διοργανώθηκε στην Κέρκυρα, συµµετείχαν µέλη της Ελληνικής Οµάδας

ΣΕΛΙ∆Α 3

Τηλ. 24ώρες 6977900051


ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ 2012

Η παρακολούθηση και επιτυχής αποφοίτηση από το Σχολείο Βασικών Γνώσεων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου κάποιος να ενταχθεί στην Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης (Ε.Ο.∆.).

Το Σχολείο διαρκεί περίπου έξι (6) εβδοµάδες. Στην διάρκειά του αναλύονται και παρουσιάζονται οι παρακάτω θεµατικές Μετεωρολογία - Πρώτες Βοήθειες - Τακτική Αεροδιάσωσης Ορεινή ∆ιάσωση - Επιβίωση - Προσανατολισµός - Ασφάλεια στο υγρό στοιχείο - Αντιµετώπιση Μαζικών Καταστροφών Επικοινωνίες σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών. Παράλληλα, ανά θεµατική, θα γίνεται πρακτική εξάσκηση µε χρήση εξειδικευµένου εξοπλισµού.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορεινής ∆ιάσωσης Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ορεινής ∆ιάσωσης που διοργάνωσε η Ελληνική Οµάδας ∆ιάσωσης και το οποίο πραγµατοποιήθηκε στην Πύλη Τρικάλων το τριήµερο13-15 Μαΐου 2011. Το συνέδριο περιελάµβανε, µεταξύ άλλων, θεωρητικό - ενηµερωτικό µέρος γύρω από τακτικές και προβλήµατα που τυχόν εµφανίζονται κατά την διάρκεια µιας ορεινής διάσωσης, καθώς επίσης και εξάσκηση σε πρακτικές και τεχνικές διάσωσης πολυτραυµατία σε ορθοπλαγιά και σε ποτάµι. Ενεργό ρόλο στα σενάρια διάσωσης είχαν τα µέλη του παραρτήµατος Κέρκυρας της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης, όπου συµµετείχαν στην παρουσίαση τεχνικών και πρακτικών αεροδιάσωσης στα σενάρια που διαδραµατίστηκαν τόσο στην ορθοπλαγιά όσο και στο ποτάµι. Τα µέλη µας επιχείρησαν σε άριστη συνεργασία µε µέλη της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης απ΄ όλη την Ελλάδα, τόσο στα επίγεια όσο και στα εναέρια µέσα, προκειµένου να ολοκληρωθεί µε επιτυχία κάθε σενάριο. Έτσι, έδωσαν την δυνατότητα σε άλλες παρευρισκοµένες εθελοντικές οργανώσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και στους απλούς πολίτες οι οποίοι παρευρέθηκαν στο πεδίο, να ζήσουν πρωτόγνωρες εµπειρίες. Ευχαριστούµε θερµά και συγχαίρουµε τους υπευθύνους οργάνωσης της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης για την άψογη διοργάνωση, καθώς επίσης την Πολεµική Αεροπορία, την Αεροπορία Στρατού και την Ιντερσσαλόνικα για την διάθεση των ελικοπτέρων, αποδεικνύωντας για µια ακόµη φορά την εµπιστοσύνη που υπάρχει µετά από τόσα χρόνια άψογης συνεργασίας µε την Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης .

www.hrt-corfu.org.gr

ΣΕΛΙ∆Α 4

Τηλ. 24ώρες 6977900051


ΤΕΥΧΟΣ 1

7η Πανελλήνια Άσκηση Ε̟ικοινωνιών Ερµής 2011 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σε περιπτώσεις όπου απειλείται η ανθρώπινη ζωή, η σωµατική ακεραιότητα και σε δευτερεύουσα φάση τα υλικά αγαθά των πολιτών, η ανάπτυξη του σχεδίου διάσωσης είναι πρωταρχικής σηµασίας. Όλοι όσοι έχουν εµπλακεί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ή επιχειρήσεις διάσωσης γνωρίζουν ότι αγωνίζονται µε αντίπαλο το χρόνο. Σε τέτοιες περιπτώσεις καθοριστικό ρόλο παίζουν οι επικοινωνίες. Η πραγµατοποίηση της άσκησης «ΕΡΜΗΣ 2011» έχει ως σκοπό αξιολόγηση των κινητών σταθµών της ΕΟ∆ και των δυνατοτήτων τους ως προς τη συνεργασία τους µε τους φορείς που εµπλέκονται σε περιπτώσεις αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε θέµατα τηλεπικοινωνιακών επαφών. Η δοκιµασία και εξάσκηση σε εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας αυξάνει την επιχειρησιακή ικανότητα όλων των φορέων, πέραν των υπαρχόντων σχεδίων και καλλιεργεί την αποτελεσµατική συνεργασία αυτών. Η Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέµατα τηλεπικοινωνιακής κάλυψης διοργανώνει την άσκηση «ΕΡΜΗΣ 2011» έχοντας καταγράψει πολλά προβλήµατα που παρουσιάστηκαν σε επιχειρήσεις του παρελθόντος. Τα µέλη της ΕΟ∆ που ασχολούνται µε τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών είναι πτυχιούχοι ασυρµατιστές και έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από τα σχολεία ειδικότητας ασύρµατων επικοινωνιών της οργάνωσης. Σε αρκετές περιπτώσεις του παρελθόντος υποστήριξαν µε τον εξοπλισµό και την εµπειρία τους τον κρατικό µηχανισµό έχοντας ως µοναδικό σκοπό την θετική έκβαση της επιχείρησης. Η ΕΟ∆ έχει διοργανώσει µέχρι στιγµής µία ηµερίδα τηλεπικοινωνιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τρεις διηµερίδες αεροδιάσωσης όπου έγινε ιδιαίτερη µνεία σε τηλεπικοινωνιακά θέµατα. Επίσης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της διαρκούς ενηµέρωσης έχουν πραγµατοποιηθεί εκπαιδευτικές επισκέψεις σε: Θάλαµο Επιχειρήσεων του ΥΕΝ (ΕΚΣΕ∆), Ολυµπία Ράδιο, Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΓΠΠ, Φρεγάτα του Πολεµικού Ναυτικού, 384 ΜΕ∆ (Super Puma), 358 ΜΕ∆, 31ΜΕΕ, 383 ΜΕΕΑ (Canadair CL415) σταθµούς ΚΕΠ της Πολεµικής Αεροπορίας, 1η Μοίρα Ε/Π Λ.Σ. κ.α.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ Οι φορείς που κλήθηκαν φέτος να συµµετάσχουν στην άσκηση είναι: Ολυµπία Ράδιο - ΟΤΕ 487 Τάγµα ∆ιαβιβάσεων ΓΕΣ Πλοίο σκοπούντος Πολεµικού Ναυτικού ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ – ∆ΙΑΣΩΣΗΣ (ΕΚΣΕ∆)/Αεροπορικός Τοµέας του ΓΕΑ Σταθµός ΚΕΠ της Πολεµικής Αεροπορίας 1η Μοίρα Ε/Π Λ.Σ.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΕΟ∆ Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΟ∆ «ΕΡΜΗΣ» - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ της άσκησης

ΣΕΛΙ∆Α 5

www.hrt-corfu.org.gr

Τηλ. 24ώρες 6977900051


ΤΕΥΧΟΣ 1

Σήµατα Ε∆ΑΦΟΥΣ - ΑΕΡΟΣ / GROUND-TO-AIR SIGNALS Χρησιµοποιούνται όταν η βοήθεια είναι ορατή από αέρος Use them when the help is visible from the air

A

AFFIRMATIVE = Θετικό

I

Άµεση Μεταφορά λόγω σοβαρού τραυµατισµού Urgent Transport because serious wound

Y N LL F

YES = Ναι

NEGATIVE = Αρνητικό

= II

Χρειαζόµαστε γιατρό Άµεση ανάγκη Φαρµάκων & φαρµακευτικού υλικού We need doctor Urgent need of Medicines

- Όχι -

and pharmaceutical supplies

Όλα Εντάξει = All is well

Χρειάζεται γιατρός

FOOD = Ανάγκη για Φαγητό & Νερό

H

Needs Doctor

Σηµείο προσγείωσης Ελικοπτέρου Point of Landing

ΣΕΛΙ∆Α 6

www.hrt-corfu.org.gr

Τηλ. 24ώρες 6977900051


ΤΕΥΧΟΣ 1

ΕΡΜΗΣ 4!! ΛΟΙΠΟΝ…… ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΓΕΙΕΣ ΜΑΣ!! Η Κέρκυρα ακόµα µια φορά ̟ροσ̟αθεί… ̟ροσ̟αθεί… ̟ροσ̟αθεί…! Το κινητό κέντρο Ε̟ιχειρήσεων “ΕΡΜΗΣ—4” έκανε την εµφάνισή του στους δρόµους τις Κέρκυρας. Το τι ̟εριέχει µέσα είναι άγνωστο µέχρι στιγµής και θα ̟αραµείνει άγνωστο α̟ό ότι νοµίζουµε!

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ—ΚΕΡΚΥΡΑ 2012 Παρόλο το τσουχτερό κρύο και την αναβολή της ρίψεως του Σταυρού στα νερά του Ιονίου η Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης ήτανε ̟άλι εκεί! Με το Water Rescue 1 σκάφος της. Ελ̟ίζουµε του χρόνου σε µία καλύτερη ηµέρα!

ΣΚΥΛΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τ

ο Τµήµα Σκύλων

Έρευνας της Ε.Ο.∆. συνδιοργάνωσε µε την ΚΟΜΑΚ της Πολεµικής Αεροπορίας διήµερη εκπαίδευση στην Αθήνα στις 5 και 6 Νοεµβρίου 2011. Συγκεκριµένα, στις 5/11 έγινε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα αντικείµενα της υπακοής και της έρευνας σε ερείπια στην περιοχή της Βάρης Αττικής. Τα σενάρια ξεκίνησαν νωρίς το πρωί και συνεχίστηκαν έως και τις βραδινές ώρες µε τη χρήση προβολέων και γεννητριών, θέτοντας έτσι τις οµάδες χειριστών-σκύλων έρευνας σε εργασία υπό ρεαλιστικές συνθήκες. Στις 6/11 πραγµατοποιήθηκε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην ανεύρεση αγνοουµένων µέσω ιχνηλασίας και σάρωσης περιοχής µε τη βοήθεια του ανέµου.

www.hrt-corfu.org.gr

ΣΕΛΙ∆Α 7

Τηλ. 24ώρες 6977900051

Εφημερίδα ΕΟΔ Κέρκυρας  

Εφημερίδα ΕΟΔ Κέρκυρας

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you