Page 1

Ö1

ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÔÉÊÇ ÄÇËÙÓÇ Ö.Ð.Á.

S I X A

ÁÑÌÏÄÉÁ ÄÏÕ

T

*

001

002

ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÔÉÊÇ ÐÅÑÉÏÄÏÓ

áðü

Ýùò

ÁÑÉÈÌÏÓ 005 ÄÇËÙÓÇÓ ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÕÐÏÂÏËÇÓ ÄÇËÙÓÇÓ ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÅÉÓÐÑÁÎÇÓ ¹ ÐÁÑÁËÁÂÇÓ

006

* *

007

*

ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÁÊÅËÏÕ ÁÅ

008

ÅÐÙÍÕÌÏ ¹ ÅÐÙÍÕÌÉÁ

022

ÏÍÏÌÁ

025

Ä/ÍÓÇ

023

ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÅÑÁ

ÏÄÏÓ-ÁÑÉÈÌÏÓ ¹ ÔÏÐÏÈÅÓÉÁ-×ÙÑÉÏ

ÄÇÌÏÓ ¹ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ

026

ÅÉÄÏÓ

061

Á

Â

Ã

ÁÂ

042

ÁÃ

1

2

032

027

ÔÁ×ÕÊÙÄ

010

(êùä.)

ÔÇËÅÖÙÍÏ

ÌÅ ÅÐÉÖÕËÁÎÇ

(áñéèìüò)

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ: Öïñïëïãéêïý áíôéðñïóþðïõ 1

Áí äéåíåñãåßôå ÍÁÉ ðùëÞóåéò áðü áðüóôáóç óå Üëëï Ê-Ì äéáãñáììßóôå 1

034

ÊÁÈÅÓÔÙÔÁ ÖÐÁ ÊÁÔÁ ÔÇ ËÇÎÇ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÔÉÊÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ Ôåêìáñ. Êáíïí. Ðñ.ôáî. ÊáðíÜ ¢ñè. 45 ¢ñè. 46 ×ñõóüò Áðüä.Öüñ.

1

2

Íïìßìïõ åêðñïóþðïõ

3

4

5

6

7

ÁíôéêëÞôïõ

2

ÅÐÙÍÕÌÏ ¹ ÅÐÙÍÕÌÉÁ

044

8

Õðï÷ñ. Ðñïáéñ.

1

2

3

Á.Ö.Ì. ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÅÑÁ

ÏÍÏÌÁ Ä/ÍÓÇ

ÔÉÔËÏÓ

ÍÁÉ 1 Ï×É 2

043

3

033

ÁÑÉÈÌÏÓ

ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ ÂÉÂËÉÙÍ Ê.Â.Ó. ÊÁÔÁ ÔÇ ËÇÎÇ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÔÉÊÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ Õðï÷ñ. Ðñïáéñ. Ðñïóùñ. Êáôçãïñßá âéâëßùí

Â.

024

Ðñáãìáôïðïéïýíôáé åíäïêïéí. óõíáë/ãÝò;

TAYTOTHTA

Á.Ö.Ì.

031

1

009

028 ÊÁÄ. *

ÊÕÑÉÁ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ

041

ÔÑÏÐ/ÊÇ

ÅÉÄÏÓ ÄÇËÙÓÇÓ

Á. ÐÉÍÁÊÁÓ ÌÅ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÔÏÕ ÕÐÏÊÅÉÌÅÍÏÕ ÓÔÏ ÖÏÑÏ 021

004

ÅÔÏÓ

ÅðÝ÷åé èÝóç êáé ÁÐÏÄÅÉÊÔÉÊÏÕ ÅÉÓÐÑÁÎÇÓ, áí äåí åêäßäåôáé ìç÷áíïãñáöéêÜ (ÕðïâÜëëåôáé óå ôñßá (3) áíôßôõðá)

ÁÑÉÈÌÏÓ

ÅÉÄÏÓ

TAYTOTHTA ÔÁ×ÕÊÙÄ

ÄÇÌÏÓ ¹ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ

ÏÄÏÓ-ÁÑÉÈÌÏÓ ¹ ÔÏÐÏÈÅÓÉÁ-×ÙÑÉÏ

ÊÙÄ. ÄÏÕ*

ÄÏÕ Öïñïë. ÅéóïäÞìáôïò

Æ. ÐÉÍÁÊÁÓ äéáêáíïíéóìïý êïéíþí åéóñïþí áñè. 33 ðáñ. 1á & 1â âÜóåé ôçò áíáëïãßáò (Pro-rata) áñè. 31 ðáñ. 1 êáé áñè. 33 ðáñ. 3 äåýôåñï åäÜöéï í. 2859/00. á

ÐñÜîåéò öïñïëïãçôÝåò ìå äéêáßùìá Ýêðôùóçò ÐñÜîåéò áðáëëáóóüìåíåò ìå äéêáßùìá Ýêðôùóçò ÐñÜîåéò áðáë/íåò ÷ùñßò äéêáßùìá Ýêðôùóçò.

401

, ,

402

, ,

403

ÓÕÍÏËÏ

ÁñéèìçôÞò

404

x100

405

, ,

406

408

,

407

Ïñéóôéêü ðïóïóôü ìåßùóçò % (100 - êùä. 408)

Óôñïããõëïðïßçóç ïñéóôéêïý ðïóïóôïý Ýêðôùóçò

Ðçëßêï êëÜóìáôïò (Ïñéóôéêü ðïóïóôü Ýêðôùóçò)

ÐáñïíïìáóôÞò

409

Áöáéñïýìåíá ðïóÜ áðü ôï ãåíéêü óýíïëï ôïõ öüñïõ åéóñïþí

â

Ìåßùóç âÜóåé Üñèñ. 31 ÐëÞèïò ëïéðþí Ðïóïóôü ÐëÞèïò ÐëÞèïò åðéìåâÜóåé êáôÜ ìåßùóçò ôïìÝá ëïã/óìþí ñéóìþí 2 1

ÐïóÜ öüñïõ åéóñïþí ðïõ ðñÝðåé íá ìåéùèïýí

421

,

422

,

3

4

Óýíïëï öüñïõ åéóñïþí ðïõ äåí åêðßðôåé êùä. (421-6) + (422-6)

Öüñïò åéóñïþí ðïõ äåí åêðßðôåé

,

5

Áí ï êùä. 423 > 30 ÅÕÑÙ ìåôáöÝñåôáé óôïí êùä. 706

6

423

,

Áí ï êùä. 423 < 0 ìåôáöÝñåôáé ùò èåôéêüò óôïí êùä. 702

,

Ç. ÐÉÍÁÊÁÓ ðåíôáåôïýò äéáêáíïíéóìïý ôïõ öüñïõ åéóñïþí ôùí åðåíäõôéêþí áãáèþí (ðáãßùí) Üñè. 33 ðáñ. 2 & 3, í.2859/00. ÐÏÓÁ ÁÐÏ ÌÅÔÁÂÏËÇ PRO-RATA

Pro-rata Ýôïõò ðñþôçò ÷ñçóéìïðïßçóçò ¸ôïò ÷ñçóéìïðïßçóçò ðáãßùí (äéáêáíïíéóìïý)

(1)

ÌïíáäéêÞ

Ìç ÌïíáäéêÞ

%

Óçìåéþóôå

(2)

(3)

ÖÐÁ áãïñÜò ðáãßùí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáí ùò ôï ôÝëïò ôçò ÷ñÞóçò

óôÞëç (4) × [êùä.(501-2) óôÞëç (2)] % : 5

ÖÐÁ áãïñÜò ðáãßùí ðïõ ðáñáäüèçêáí êëð ìÝóá óôç ÷ñÞóç êáé èåùñåßôáé üôé äéáôÝèçêáí óå öïñïëïãçôÝåò äñáóôçñéüôçôåò

(4)

(5)

(6)

(×)

501

1o

,

502

2o

,

503

3o

,

504

4o

505

5o

506

ÓÕÍÏËÁ

507

óôÞëç (6) × [100 - óôÞëç (2)]% × [6 - óôÞëç (1)] : 5

ÖÐÁ áãïñÜò ðáãßùí ðïõ ðáñáäüèçêáí êëð. ìÝóá óôç ÷ñÞóç êáé èåùñåßôáé üôé äéáôÝèçêáí óå áöïñïëüãçôåò äñáóôçñéüôçôåò

(7)

(8)

ÐÏÓÁ ÁÐÏ 0% PRO-RATA ÕÐÏËÏÉÐÙÍ ÅÔÙÍ óôÞëç (8) × óôÞëç (2)% × [6 - óôÞëç (1)] : 5

ÖÐÁ ðáãßùí ðïõ åéóðñÜ÷ôçêå áðü ðáñÜäïóç ðáãßùí ðïõ èåùñåßôáé üôé äéáôÝèçêáí óå áöïñïëüãçôåò äñáóôçñéüôçôåò

(9)

(10)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Áí ï êùä. 507 > 30 ÅÕÑÙ ìåôáöÝñåôáé óôïí êùä. 702 Áí ï êùä. 507 < -30 ÅÕÑÙ ìåôáöÝñåôáé ùò èåôéêüò óôïí êùä. 706

ÐñïóèÝóôå: (506-5) + (506-7) - (506-9) + (506-10)

,

ÐÏÓÁ ÁÐÏ 100% PRO-RATA ÕÐÏË.ÅÔÙÍ

È. ÐÉÍÁÊÁÓ ìå ðëçñïöïñéáêÜ, ïéêïíïìéêÜ & óôáôéóôéêÜ óôïé÷åßá ôçò åðé÷åéñÞóçò. Áîßá (÷ùñßò ÖÐÁ) áãïñÜò Å.É.×. áõôïêéíÞôùí ìÝ÷ñé 9 èÝóåùí (Ìüíï êáéíïýñãéùí)

901 901

,

ÄáðÜíç (÷ùñßò ÖÐÁ) êáõóßìùí, ëéðáíôéêþí, åðéóêåõÞò, óõíôÞñçóçò, ÅÉ× áõô/ôùí ìÝ÷ñé 9 èÝóåùí

902

Áîßá ðùëÞóåùí êáôáóêåõáóôéêþí åðé÷/óåùí ðïõ áöïñïýí á’ êáôïéêßá áðü ïéêïäïìÞ õðáãüìåíç óå ÖÐÁ

906 906

, Ï ÄÇËÙÍ

,

Áîßá (÷ùñßò ÖÐÁ) ðùëÞóçò Å.É.×. áõôïêéíÞôùí ìÝ÷ñé 9 èÝóåùí

903

, Ìéêôü êÝñäïò ðïõ öïñïëïãåßôáé ìå ôï åéäéêü êáèåóôþò ôïõ Üñèñïõ 43

Áîßá åéóöïñþí õðáãüìåíùí óå ÖÐÁ ôùí ðùëÞóåùí ôïõ êùä. 906

907

ÄáðÜíç (÷ùñßò ÖÐÁ) ãéá ÷ñçìáôïäïôéêÞ ìßóèùóç (leasing) EIX áõôïêéíÞôùí ìÝ÷ñé 9 èÝóåùí

,

908

Ï ËÏÃÉÓÔÇÓ

(Ïíïì/íï Þ Åðùíõìßá, ÁÖÌ, Á.Ì. Áäåßáò, Êáôçãïñßá áäåßáò, Ä/íóç)

904

,

ÌÝóïò áñéèìüò (ðëÞèïò) ôïõ óõíïëéêÜ áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóùðéêïý ôçò åðé÷åßñçóçò

905

Áîßá áãïñÜò ìåôá÷åéñéóìÝíùí Å.É.×. ÁõôïêéíÞôùí ìÝ÷ñé 9 èÝóåùí (äåí óõìðåñéëáìâÜíïíôáé ïé áãïñÝò áðü éäéþôåò)

,

909

, Ï ÐÁÑÁËÁÂÙÍ

(Óöñáãßäá êáé õðïãñáöÞ)

* Óõìðëçñþíåôáé áðü ôç ÄÏÕ. -Áí ïðïéïäÞðïôå ðüóï ðïõ êáôá÷ùñåßôáé åßíáé áñíçôéêüò áñéèìüò, óçìåéþóôå ôï ðñüóçìï ðëçí (-) ðñéí áð’ áõôü.

Áñéèìüò õðïêáôáóôçìÜôùí (÷ùñßò ôï êåíôñéêü)

910

¢èñïéóìá ôùí êùä. 901 Ýùò êáé 910

911

,

Ï ÔÁÌÉÁÓ

(Óöñáãßäá, çìåñïìçíßá êáé õðïãñáöÞ) ÅÊÄÏÓÇ 2010

009/10 ÖÐÁ


Ã. ÐÉÍÁÊÁÓ ÅÊÑÏÙÍ - ÅÉÓÑÏÙÍ ìåôÜ ôçí áöáßñåóç (êáôÜ óõíôåëåóôÞ) ôùí åðéóôñïöþí - åêðôþóåùí â

ÅÉÓÑÏÅÓ öïñïëïãçôÝåò (áãïñÝò, åéóáãùãÝò) ÅÍÄÏÊÏÉÍÏÔ.ÁÐÏÊÔÇÓÅÉÓ &ÐÑÁÎÅÉÓ ËÇÐÔÇ

,

9 131

,

151

,

102

,

4,5 132

,

152

,

19 133

,

153

,

251

,

10 231

202

,

5 232

,

203

,

21 233

,

201

I. ÅÉÓÑÏÅÓ áðü ôç ëïéðÞ ÅëëÜäá åêôüò áðü ôá íçóéÜ Áéãáßïõ. ÅÉÓÁÃÙÃÅÓ óôç ëïéðÞ ÅëëÜäá

,

,

19 173

, ,

272

,

,

10 271

252

,

5

253

,

21 273

, ,

,

651

,

,

,

652

,

5,5 672

,

603

,

23 633

,

653

,

23 673

,

104

,

6 134

,

154

,

9

174

, ,

,

3 135

,

155

,

4,5 175

106

,

13 136

,

156

,

19 176

,

204

,

7 234

,

254

,

10 274

,

,

4 235

255

,

5

275

, ,

,

15 236

604

,

8 634

605

,

4 635

,

16 636

206

607

ÅêñïÝò öïñïëïãçôÝåò åêôüò ÅëëÜäïò ìå äéêáßùìá Ýêðôùóçò

608

ÅêñïÝò áðáë/íåò âÜóåé ÐÏË. 1262/93 & 1029/95

609

Åíä/êÝò ðáñáä., åîáãùãÝò & ëïéðÝò åêñïÝò áðáë/íåò ìå äéêáßùìá Ýêðôùóçò ÅêñïÝò áðáë/íåò êáé åîáéñïõì. ÷ùñßò äéêáßùìá Ýêðôùóçò

610 611

,

ÓÕÍÏËÏ ÅÊÑÏÙÍ

612

ÌÅÉÏÍ áîßá ðáãßùí, åíä. Áðïêô. Áõôïðáñáä., ÐñÜîåùí ëÞðôç, ðáñ. 3â áñè. 31 êôë.

613

ÊÕÊËÏÓ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ãéá äéáêáíïíéóìü ÖÐÁ

614

ÁÊÁÈÁÑ. ÅÓÏÄÁ Öïñïë. ÅéóïäÞìáôïò

615

ÓÕÍ. ÖÏÑ.

,

,

21 276

,

654

,

11 674

,

,

655

,

5,5 675

,

,

23 676

,

177

,

178

,

,

637

ÉÉ. ÅÍÄÏÊ. ÁÐÏÊÔÇÓÅÉÓ ÊÁÉ ÐÑÁÎÅÉÓ ËÇÐÔÇ óôç ëïéðÞ ÅëëÜäá åêôüò áðü ôá íçóéÜ Áéãáßïõ

,

656

,

157

,

,

158

,

3

,

159

,

13 179

,

277

,

278

,

ÉÉÉ. ÅÉÓÑÏÅÓ áðü ôá íçóéÜ Áéãáßïõ êáé áðü ôçí ëïéðÞ ÅëëÜäá ðñïò ôá íçóéÜ áõôÜ. ÅÉÓÁÃÙÃÅÓ óôá íçóéÜ Áéãáßïõ

,

258

,

4

,

259

,

15 279

,

,

657

,

8

677

,

,

658

,

4

678

,

,

659

,

16 679

,

160

,

6

180

,

161

,

3

181

, ,

ÅÉÄÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÐñÜîåéò ëÞðôç áãáèþí & õðçñåóéþí

641

,

644

162 ,

ÓõíïëéêÝò åíäïêïéíïôéêÝò ðáñáäüóåéò

IV. ÅÍÄÏÊ. ÁÐÏÊÔÇÓÅÉÓ ÊÁÉ ÐÑÁÎÅÉÓ ËÇÐÔÇ óôá íçóéÜ Áéãáßïõ

ÅíäïêïéíïôéêÝò ëÞøåéò õðçñåóéþí Üñèñ. 14 ðáñ. 2á

642

,

645

¢èñïéóìá óõíïë. Åíäïêïéíïôéêþí áðïêôÞóåùí êáé åíäïêïéíïôéêþí ðáñáäüóåùí (641 + 642)

643

,

, ÅíäïêïéíïôéêÝò ðáñï÷Ýò õðçñåóéþí Üñèñ. 14 ðáñ. 2á

646

,

ÐÁÃÉÁ

1

2

ÁÍÁÓÔ. ÄÉÁÖÏÑÁ ÊÁÔÁÂ. ÓÕÍÔÅË.

3

,

7

280

,

261

,

4

281

,

262

,

15 282

,

660

,

8

680

,

661

,

4

681

,

662

,

16 682

,

683

,

684

,

,

ÖÏÑÏÓ ÄÁÐÁÍ.

ÁËËÇ ÁÉÔÉÁ

ÓÕÍÏËÏ ÖÏÑÏË/ÔÅÙÍ ÅÉÓÑÏÙÍ

664

,

ÓÕÍ. ÖÏÑ.

5

ÅéóñïÝò áðáë/íåò âÜóåé ÐÏË. 1262/93 & 1029/95 ËïéðÝò åéóñïÝò áðáë/íåò, åîáéñïõì., ÷ùñßò äéêáßùìá Ýêðôùóçò

665

,

666

,

667

,

ÓÕÍÏËÏ ÅÉÓÑÏÙÍ

ÐùëÞóåéò ìå ôï êáíïíéêü êáèåóôþò

ÅÐÉÓÔÑÏÖÇ ÖÏÑÏÕ ÓÅ ÁÃÑÏÔÇ ÔÏÕ ÁÑÈÑÏÕ 41

668

,

702

,

,

703

ÖÐÁ ðïõ óáò åðéóôñÜöçêå ç æçôÞóáôå ôçí åðéóôñïöÞ ôïõ

Öüñïò ãéá êáôáâïëÞ áðü ðßíáêåò äéáêáíïíéóìïý

707

,

,

+ 688

Öüñïò (êùä.668 x óõíô. Åðéóôñ.5%)

×ñåùóôéêü áñ÷éêÞò äÞëùóçò

Ðéóôùôéêü õðüëïéðï ðñïçã. äéá÷åéñ. ðåñéüäïõ êáé ëïéðÜ ðñïóôéèÝìåíá

Öüñïò ãéá Ýêðôùóç áðü ðßíáêåò äéáêáíïíéóìïý

ÐëçñùìÝò óôï Äçìüóéï ìå ôéò ðåñéïäéêÝò Þ Ýêôáêôåò

706

260

663

4

701

,

13 182

ÄáðÜíåò, ãåí. Ýîïäá öïñïëïãçôÝá

ÁÉÔÉÁ ÅÐÉÓÔÑÏÖÇÓ (Äéáãñáììßóôå ìå x) ÁÐÁËË. ÐÑÁÎÅÉÓ

257

7

,

ÓõíïëéêÝò åíäïêïéíïôéêÝò áðïêôÞóåéò

256

6

,

ã

ÁÖÁÉÑÏÕÌÅÍÁ ÐÏÓÁ ÁÐÏ ÔÏ ÓÕÍÏËÏ ÔÏÕ ÖÏÑÏÕ ÅÉÓÑÏÙÍ

4,5 172

5,5 632

ÓÕÍÏËÏ ÖÏÑÏË/ÔÅÙÍ ÅÊÑÏÙÍ

å

,

,

,

205

ÐÑÏÓÔÉÈÅÌÅÍÁ ÐÏÓÁ ÓÔÏ ÓÕÍÏËÏ ÔÏÕ ÖÏÑÏÕ ÅÉÓÑÏÙÍ

171

602

606

ä

9

ÖÏÑÏÓ ÅÉÓÑÏÙÍ ðïõ áíáëïãåß

11 671

105

808

Óõíô. ÖÐÁ %

11 631

601

ÉÉ. ÅÊÑÏÅÓ, ÅÍÄÏÊ.ÁÐÏÊÔÇÓÅÉÓ & ÐÑÁÎÅÉÓ ËÇÐÔÇ, óôá íçóéÜ Áéãáßïõ & áðü ëïéðÞ ÅëëÜäá ðñüò ôá íçóéÜ áõôÜ

ÖÏÑÏÓ ÅÊÑÏÙÍ ðïõ áíáëïãåß

101

103 É. ÅÊÑÏÅÓ, ÅÍÄÏÊ. ÁÐÏÊÔÇÓÅÉÓ & ÐÑÁÎÅÉÓ ËÇÐÔÇ óå ëïéðÞ ÅëëÜäá åêôüò áðü ôá íçóéÜ Áéãáßïõ

Óõíô. ÖÐÁ %

,

704

, +

ÓÕÍÏËÏ

705

,

ÓÕÍÏËÏ

709

,

710

,

ËïéðÜ áöáéñïýìåíá ðïóÜ

708

, ÕÐÏËÏÉÐÏ ÖÏÑÏÕ ÅÉÓÑÏÙÍ êùä. (684 + 705 - 709)

Ä. ÐÉÍÁÊÁÓ ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÇÓ ÔÏÕ ÖÏÑÏÕ ãéá êáôáâïëÞ, Ýêðôùóç Þ åðéóôñïöÞ (êùä. 637 - êùä. 710) ÐÉÓÔÙÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÉÐÏ

801

,

×ÑÅÙÓÔÉÊÏ ÕÐÏËÏÉÐÏ

811

,

ÐÏÓÏ ãéá Ýêðôùóç

802

,

ÐÑÏÓÁÕÎÇÓÇ......% åêðñüè.õðïâïëÞò

812

,

ÐÏÓÏ ÓÕÍÏËÏ 803 813 , ãéá êáôáâïëÞ ãéá åðéóôïöÞ -Áí ïðïéïäÞðïôå ðïóü ðïõ êáôá÷ùñåßôáé åßíáé áñíçôéêüò áñéèìüò óçìåéþóôå ôï ðñüóôçìï ðëçí(-) ðñéí áð’ áõôü.

,

Óå ðåñßðôùóç ðïõ ç äÞëùóç ðáñáëáìâÜíåôáé ÷åéñüãñáöá, óõìðëçñþóôå ïëïãñÜöùò ôï óýíïëï ãéá êáôáâïëÞ óå ÅÕÑÙ.

Õ.Å.Å.Á.Ä. ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

ÅÊÑÏÅÓ öïñïëïãçôÝåò (ðùëÞóåéò áãáèþí, ðáñï÷Þ õðçñåóéþí êëð..), ÅÍÄÏÊ. ÁÐÏÊÔ. & ÐÑÁÎ. ËÇÐÔÇ

á

ΕΝΤΥΠΟ Φ1 2011 Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.  
ΕΝΤΥΠΟ Φ1 2011 Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.  

ΕΝΤΥΠΟ Φ1 2011 Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.

Advertisement