Page 1

Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.09.09 18:51:10 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

27303

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 1993

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

8 Σεπτεµβρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών µέσω των ∆ικαστικών Επιµε− λητών. ...................................................................................................... Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 2/20592/0025/6−7−2011 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών παροχής της εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα δά− νεια που θα χορηγηθούν σε πτηνοτροφικές επι− χειρήσεις−εκµεταλλεύσεις και συνεργαζόµενους πτηνοτρόφους για το έτος 2011 εξαιτίας της κρί− σης ρευστότητας που διέρχεται η ελληνική οικο− νοµία λόγω της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. . Τρόπος διαχείρισης χρηµατοδοτήσεων µε αναδό− χους καθαριστές/καθαρίστριες και συνεργεία κα− θαρισµού στα σχολεία Π/βάθµιας και ∆/βάθµιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια. ........................... Καθορισµός αριθµού µαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητεί− ας του ΟΑΕ∆, που θα απασχοληθούν σε φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα για πρακτική άσκηση κατά το σχολικό έτος 2011−2012...................................................... Κήρυξη υποχρεωτικής της από 23−7−2010 Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για τους όρους αµοιβής και ερ− γασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου. ..... Εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιµες ηµέρες προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας – νυχτερινή εργασία πέραν της υποχρεωτι− κής για νυχτοφύλακες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπί− νων ∆ικαιωµάτων για το Γ΄ τρίµηνο του 2011..............

1

2

3

4

5

6

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1188 (1) Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελω− νειακών αρχών µέσω των ∆ικαστικών Επιµελητών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγρ. 6 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α/31−3− 2011). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του Ν 2318/1995 “ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ”.

3. Την υπ’ αριθµ. Υ 350/11−7−2011 (ΦΕΚ 1603 Β) απόφαση του Πρωθυπουργού µε θέµα «Καθορισµός αρµοδιοτή− των του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Παντελή Οικονόµου». 4. Το Π.∆. 284/1988 (ΦΕΚ Α΄ 128) «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Το Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισµός και ανα− κατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων». 6. Το Π.∆. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄213) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονοµικών». 7. Το Π.∆. 63/2011 (ΦΕΚ Α΄ 145) «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών». 8. Των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 9. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρµογή της παρούσας θα προκληθεί δαπάνη στον Κρατικό Προυπολογισµό, (Κ.Α.Α. 0893), η οποία δεν µπορεί να προβλεφθεί, απο− φασίζουµε: Άρθρο 1 1) Καταλογιστικές πράξεις φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίµου που εκδίδονται από τις φορολογικές ή τελωνειακές αρχές στις οποίες τo ανά πράξη κατα− λογισθέν ποσό υπερβαίνει τα 10000 ευρώ, επιδίδονται αποκλειστικά µε δικαστικούς επιµελητές. 2) Οι πράξεις αυτές αφορούν φόρο εισοδήµατος, φόρο προστιθέµενης αξίας, πρόστιµα για παραβάσεις του Κώ− δικα Βιβλίων και Στοιχείων, φόρο ακίνητης περιουσίας, τέλη χαρτοσήµου, παρακρατούµενους η επιρριπτόµε− νους φόρους, φόρο υπεραξίας από αναπροσαρµογή ακι− νήτων, φόρο µεταβίβασης ακινήτων, φόρο κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών καθώς και οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή εισφοράς, συµπληρωµατικές πράξεις χρέωσης δασµοφορολογικών επιβαρύνσεων, καταλο− γιστικές πράξεις επιβολής προστίµων και πολλαπλών τελών για παραβάσεις της τελωνειακής νοµοθεσίας. 3) Κατ’ εξαίρεση, ιδιαίτερες πράξεις εκδοθείσες και αφορούσες τον ίδιο έλεγχο επιδίδονται αποκλειστικά µε δικαστικούς επιµελητές εφόσον το ποσό τουλάχιστον µιας εξ αυτών υπερβαίνει το όριο της παραγράφου 1 της παρούσας.


27304

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2

1) Ο δικαστικός επιµελητής που θα κάνει την επίδο− ση ορίζεται από τον προϊστάµενο της αρµόδιας φο− ρολογικής η τελωνειακής αρχής (ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ − ∆.Ο.Υ.− ΤΕΛΩΝΕΙΑ) βάσει του πίνακα επιµελητών που έχει διαβιβασθεί στις παραπάνω αρχές, σύµφωνα µε την αριθµ. 1108971/∆Ε−Α/29−7−2011 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνει− ας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 2) Σε περίπτωση που η επίδοση πρόκειται να γίνει σε τόπο εκτός της χωρικής αρµοδιότητας της φορολογικής η τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την πράξη, η προς επίδοση πράξη µαζί µε τη σχετική παραγγελία διαβι− βάζεται στη φορολογική ή τελωνειακή αρχή του τόπου, όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση, για τον ορισµό από αυτήν δικαστικού επιµελητή. 3) Αν ο δικαστικός επιµελητής που ορίστηκε δεν προ− σέλθει στη φορολογική ή τελωνειακή αρχή µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την µε οιονδήποτε τρόπο ειδοποίηση του για να παραλάβει τα επιδοτέα έγγραφα µε τις σχετικές παραγγελίες, ορίζεται άλλος επιµελητής. Αν και αυτός δεν προσέλθει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, η επίδοση ενεργείται µε υπάλληλο της φορολογικής ή τελωνειακής αρχής. Άρθρο 3 Κάθε φορολογική ή τελωνειακή αρχή τηρεί βιβλίο στο οποίο καταχωρείται σε ξεχωριστή στήλη ο χρόνος πα− ραδόσεως στον επιµελητή του επιδοτέου εγγράφου και ο χρόνος παραδόσεως από τον επιµελητή της σχετικής έκθεσης επίδοσης. Άρθρο 4 1) Η δαπάνη για την πληρωµή των δικαστικών επιµε− λητών για την επίδοση των πράξεων επιβολής φόρων ή προστίµων που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 βαρύνει το ∆ηµόσιο. Η πληρωµή διενεργείται µε βάση κατάσταση και τα λοιπά δικαιολογητικά αµοιβής του που υποβάλλεται από τον δικαστικό επιµελητή στον Προϊστάµενο της αρµόδι− ας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, αφού προηγου− µένως ελεγχθεί για την ακρίβεια των δεδοµένων της. Η κατάσταση περιλαµβάνει αναλυτικά ανά υπόχρεο τις επιδοθείσες πράξεις, την ηµεροµηνία επίδοσης το καταλογισθέν ανά πράξη ποσό καθώς και το σύνολο των δηµιουργηθέντων εξόδων και δικαιωµάτων. 2) Σε περίπτωση µη επίτευξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς για οποιοδήποτε λόγο είτε άσκησης προ− σφυγής, είτε µη προσέλευσης, για πράξη που επιδόθηκε από δικαστικό επιµελητή, η κατάσταση που συντάσσε− ται από το δικαστικό επιµελητή µε τα δικαιολογητικά αµοιβής του, αποτελεί το νόµιµο τίτλο είσπραξης µε βάση τον οποίο το σχετικό ποσό βεβαιώνεται εντός δύο (2) µηνών από την παρέλευση της προθεσµίας συµ− βιβασµού, από την αρµόδια φορολογική ή τελωνειακή αρχή σε βάρος του υπόχρεου κατά τα ισχύοντα και καταβάλλεται εφάπαξ. Άρθρο 5 Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Σεπτεµβρίου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F Αριθ. 2/οικ 63652/0025 (2) Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 2/20592/0025/6−7−2011 από− φασης του Υπουργού Οικονοµικών παροχής της εγ− γύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν σε πτηνοτροφικές επιχειρήσεις−εκ− µεταλλεύσεις και συνεργαζόµενους πτηνοτρόφους για το έτος 2011 εξαιτίας της κρίσης ρευστότητας που διέρχεται η ελληνική οικονοµία λόγω της τρέ− χουσας οικονοµικής κρίσης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α 143/12.07.1995), και ιδίως το άρθρο 1. 2. Την αριθ. Υ350/8−7−2011 (ΦΕΚ Β΄/1603/11−7−2011) από− φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόµου». 3. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις µε τη µορφή εγγυήσεων (2008/C155/02). 4. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής − Προσωρινό πλαί− σιο της Ένωσης για τη λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης (2011/C 6/05). 5. Την αριθµ. 2/20592/0025/6−7−2011 (ΦΕΚ 1596Β/2011) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών παροχής της εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν σε πτηνοτροφικές επιχειρήσεις−εκµε− ταλλεύσεις και συνεργαζόµενους πτηνοτρόφους για το έτος 2011 εξαιτίας της κρίσης ρευστότητας που διέρχεται η ελληνική οικονοµία λόγω της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης». 6. Την απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής του άρ− θρου 5 του Ν. 2322/95 (Συνεδρίαση αριθ, 38/7−9−2011) µε την οποία παρασχέθηκε η σύµφωνη γνώµη της στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών για την τροποποίη− ση της υπ’ αριθµ. 2/20592/0025/6−7−2011 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών παροχής της εγγύησης του Ελ− ληνικού ∆ηµοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν σε πτηνοτροφικές επιχειρήσεις−εκµεταλλεύσεις και συνερ− γαζόµενους πτηνοτρόφους για το έτος 2011 εξαιτίας της κρίσης ρευστότητας που διέρχεται η ελληνική οικονοµία λόγω της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. 7. Από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό, αποφασίζουµε: 1) Τροποποιείται η αριθµ. 2/20592/0025/6−7−2011 από− φασης του Υπουργού Οικονοµικών και αντικαθίσταται: Η παράγραφος 1, εδάφιο 1 και 2 ως εξής: «Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σε ποσοστό 80%, στα δάνεια που θα χορηγηθούν από τα πιστωτικά ιδρύµατα σε πτηνοτροφικές επιχειρήσεις−εκ− µεταλλεύσεις και συνεργαζόµενους πτηνοτρόφους για


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) το έτος 2011, όλων των εταιρικών µορφών και µεγεθών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν συστα− θεί µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Ν. 2322/1995, εξαιτίας της κρίσης ρευστότητας που διέρχεται η ελληνική οικονοµία λόγω της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης λαµβάνοντας υπόψη τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τις προβληµατικές επιχειρήσεις (ΕΕ C244/2004). Στην παράγραφο 1Α τα εδάφια: «Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να υπαχθούν στις ρυθµίσεις της παρούσας πρέπει, µαζί µε τη σχετική αίτηση τους, να συνυποβάλλουν υποχρεωτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Πλήρως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης το ειδικό έντυ− πο−αίτηση του Γ.Λ.Κ., το οποίο είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ. (www.minfin.gr). 2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών και όλων των τυχόν µεταβολών από την οικεία ∆.Ο.Υ. 3. Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου από το οποίο να προ− κύπτει η ηµεροµηνία εγγραφής και το οικείο τµήµα. 4. ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της τε− λευταίας τριετίας. 5. Αιτιολογηµένη εισήγηση του πιστωτικού ιδρύµατος για τη βιωσιµότητα και την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, βάσει του αιτήµατος της για ένταξη στις διατάξεις της παρούσας Η εισήγηση της Τράπεζας συνοδεύεται από το ειδικό έντυπο του Γενικού Λογι− στηρίου του Κράτους, το οποίο είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ. (www.minfin.gr). 6. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου από το οποίο να προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν έχει κάνει έναρξη ή ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3588/2007.» Αντικαθίσταται ως εξής: «Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να υπαχθούν στις ρυθµίσεις της παρούσας πρέπει, µαζί µε τη σχετική αίτηση τους, να συνυποβάλλουν υποχρεωτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Πλήρως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης το ειδικό έντυ− πο−αίτηση του Γ.Λ.Κ., το οποίο είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ. (www.minfin.gr). 2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών και όλων των τυχόν µεταβολών από την οικεία ∆.Ο.Υ. 3. Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου από το οποίο να προ− κύπτει η ηµεροµηνία εγγραφής και το οικείο τµήµα. 4. ∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της τε− λευταίας τριετίας. 5. Αιτιολογηµένη εισήγηση πιστωτικού ιδρύµατος για την πιστοληπτική διαβάθµιση της επιχείρησης συνοδευ− όµενο µε µελέτη βιωσιµότητας από πιστωτικό ίδρυµα, ή, ελεγκτική ή συµβουλευτική εταιρεία εγνωσµένου κύρους βάσει του αιτήµατος της για ένταξη στις διατάξεις της παρούσας. 6. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου από το οποίο να προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν έχει κάνει έναρξη ή ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3588/2007». Τέλος, οι αιτήσεις των ενδιαφερόµενων του µέρους Α και Β της αριθ. 2/20592/0025/6−7−2011 (ΦΕΚ Β/1596/2011) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µαζί µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στο Γενι−

27305

κό Λογιστήριο του Κράτους (∆25) − Πανεπιστηµίου 37 εντός τριµήνου από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 2/20592/0025/6−7−2011 (ΦΕΚ Β/1596/2011) απόφαση του Υπουργού Οικονοµι− κών. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ

F Αριθµ. 98687/∆4 (3) Τρόπος διαχείρισης χρηµατοδοτήσεων µε αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισµού στα σχολεία Π/βάθµιας και ∆/βάθµιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: (1) Τα άρθρα 41, 48 και 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π∆ 63/2005. (2) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 3577/2007 και στη συνέχεια µε το άρθρο 36 του Ν. 3699/2008. (3) Την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν∆ 572/1970, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3748/2009, ιδίως το υπό στοιχείο (γ) χωρίο. (4) Τη µε αριθµό 64447/91/21.2.1991 Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα: «Τρόπος και διαδικασία πραγµατοποιήσεως, δικαιολογήσεως και ελέγχου των πάσης φύσεως εσό− δων των σχολικών επιτροπών». (5) Τη µε αριθµό 98301/∆4/01−09−2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµά− των µε θέµα: «Ορισµός του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) ως αρµόδιου φορέα για τη σύναψη των συµβά− σεων µίσθωσης έργου µε καθαριστές/καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισµού στα σχολεία Π/θµιας και ∆/θµιας σε όλη την επικράτεια». (6) Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ− µάτων η Υπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων επιχορηγεί το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) µε σκοπό τη χρηµατοδότηση των σχολικών επι− τροπών όλων των µονάδων Π/βάθµιας και ∆/βάθµιας εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από το προσωπι− κό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις. Από τις επιχορηγούµενες σχολικές επιτροπές κατα− βάλλονται οι αµοιβές των καθαριστών/καθαριστριών ή συνεργείων καθαρισµού µετά τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου.


27306

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως Μαρούσι, 2 Σεπτεµβρίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F Aριθµ. 14001/∆5.27 (4) Καθορισµός αριθµού µαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆, που θα απασχοληθούν σε φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα για πρακτική άσκηση κατά το σχο− λικό έτος 2011−2012. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.∆. 63/2005 «Κω− δικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22−4−2005). 2) Τις διατάξεις του Π.∆.63/2011 «∆ιορισµός Αντιπροέ− δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ− γών και Υφυπουργών» ΦΕΚ 145/Α/17−6−2011. 3) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Β∆ 405/71 «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπη− ρεσιών του ΟΑΕ∆» (Φ.Ε.Κ. 123/Α/21−06−71) και άρθρου 2 παρ.2 του Ν.2956/01 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕ∆ και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 258/Α/6−11−01. 4 Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.∆. 368/89 «Οργα− νισµός Υπουργείου Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. 163/Α/16−06−89) και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆. 372/95 «Μεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί− σεων στο Υπουργείο Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. 201/Α/14−09−95). 5) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Β.∆. 3/6−6−52 «Περί εκπαιδεύσεως µαθητών−τεχνιτών» (Φ.Ε.Κ. 157/Α/6−06−52) και του άρθρου 94 παρ. 3 του Ν. 1566/85 «∆οµή και λει− τουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαί− δευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α/30−09−85). 6) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του Ν.1256/82 (Φ.Ε.Κ. 65/Α/31−05−82) και του άρθρου 51 του Ν. 1892/90 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/31−07−90). 7) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 10, 11, 14 παρ.6, παρ. 3 εδ.α, β και παρ. 7 και άρθρο 18 παρ.1 εδ. α, θ και παρ.2 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευ− τεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 146/Α/13−07−06). 8) Την αριθµ. 40041/12−4−07 Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (TEE) Μαθητείας Α΄ Κύκλου του ΟΑΕ∆ σε Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕ∆», (ΦΕΚ 639/Β/ 27−04−07). 9) Τη σχετική πρόταση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ (απόφαση 2618/34/19−7−2011, έγγραφο Β129615/21−7−11 και τις απο− φάσεις των ∆.Σ. των φορέων που κατατέθηκαν στον ΟΑΕ∆: 1) το υπ’ αριθµ. Σ33685/19−5−2011 έγγραφο της ∆/νσης Πολ/κού Προσ/κού του ΓΕΝ 2) το υπ’ αριθµ. 1701/28−4−2011 έγγραφο του ∆/τη του 401 ΓΣ Νοσοκοµείου Αθηνών

3) το υπ’ αριθµ. Σ254/1−6−2011 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικού Προσωπικού του ΓΕΑ 4) την υπ’ αριθµ. 119/23−5−2011 απόφαση του ∆Σ του ΟΛΠ 5) την υπ’ αριθµ. 13/3−5−2011 απόφαση του ∆.Σ. του ΕΚΑΒ 6) την υπ’ αριθµ. 18/14−6−2011 απόφαση του ∆.Σ. του Οφθαλµιατρείου Αθηνών 7) την υπ’ αριθµ. Γ59985/26−5−2011 απόφαση του Πρ/ νού ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Εθνικού Τυπο− γραφείου 8) την υπ’ αριθµ. 3400/12−5−2011 απόφαση του ∆.Σ. του Ταµείου Παρ/κών και ∆ανείων (Κεντρική Υπηρεσία) 9) την υπ’ αριθµ. 9/2011 απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π. του Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής 10) την υπ’ αριθµ. 87/2011 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Μάνδρας−Ειδυλλίας Αττικής 11) την υπ’ αριθµ. 115/2011 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Γλυφάδας Αττικής 12) την υπ’ αριθµ. 73/2011 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Πετρούπολης Αττικής 13) την υπ’ αριθµ. 8/27−5−2011 απόφαση του ∆.Σ. των ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών ∆ή− µου Αχαρνών Αττικής 14) την υπ’ αριθµ. 9/2011 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ηµο− τικού Παιδικού Σταθµού Βάρης Αττικής 15) την υπ’ αριθµ. 12/22−6−2011 απόφαση του ∆.Σ. του Γεν. Νοσ. Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 16) την υπ’ αριθµ. 16/14−4−2011 απόφαση του ∆.Σ. του Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» 17) την υπ’ αριθµ. 12/18−5−2011 απόφαση του ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 18) την υπ’ αριθµ. 6/12−4−2011 απόφαση του ∆.Σ. του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» 19) την υπ’ αριθµ. 27/22−6−2011 απόφαση του ∆.Σ. του Γ.Ν.Α. Λαϊκό Νοσοκοµείο 20) την υπ’ αριθµ. 14/2−6−2011 απόφαση του ∆.Σ. του Γεν. Νοσ. Αθηνών «Αγία Σοφία» 21) την υπ’ αριθµ. 19/8−6−2011 απόφαση του ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Νίκαιας−Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕ− ΛΕΗΜΩΝ» 22) την υπ’ αριθµ. 9/18−4−2011 απόφαση του Περ/κού Συµ. 8 ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ, 6 ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος 23) την υπ’ αριθµ. 110/2011 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Αγρινίου Αιτωλ/νίας 24) την υπ’ αριθµ 14/8−6−2011 απόφαση του ∆.Σ. του Γ. Ν. Αιγίου 25) την υπ’ αριθµ. 54/2009 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ Τρίπολης Αρκαδίας 26) την υπ’ αριθµ. 15/2010 απόφαση του ∆.Σ. των Παι− δικών Σταθµών ∆ήµου Τρίπολης Αρκαδίας 27) την υπ’ αριθµ. 9/2011 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας 28) την υπ’ αριθµ. 16/2011 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυµπίας 29) την υπ’ αριθµ. 68/2011 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Ήλιδας Ηλείας 30) την υπ’ αριθµ. 25/2011 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Πύργου Ηλείας 31) την υπ’ αριθµ. 6/2011 απόφαση του ∆.Σ. του Σκαγιο− πουλείου Κέντρου Παιδικής Μέριµνας Αρένων Πάτρας


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 32) την υπ’ αριθµ. 21/7−6−2011 απόφαση του ∆.Σ. του Π. Γ. Νοσοκοµείου Πατρών «Παναγία η βοήθεια» 33) την υπ’ αριθµ. 180/2011 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ή− µου ∆υτικής Αχαΐας 34) υπ’ αριθµ. 2/2011 απόφαση του ∆.Σ. του Συνδέ− σµου Ύδρευσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων 35) την υπ’ αριθµ. 12/10−5−2011 απόφαση του ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Καβάλας 36) την υπ’ αριθµ. 83/2011 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Παγγαίου Καβάλας 37) την υπ’ αριθµ. 45/2011 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Νέστου Χρυσούπολης Καβάλας 38) την υπ’ αριθµ. 80/2011 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. ∆ράµας 39) την υπ’ αριθµ. 6/24−3−2011 απόφαση του ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Κιλκίς 40) την υπ’ αριθµ. 139/26−4−2011 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Κιλκίς 41) την υπ’ αριθµ. 5/9−5−2011 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς 42) την υπ’ αριθµ. 82/28−4−2011 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Παιονίας Κιλκίς 43) την υπ’ αριθµ. 60/28−2−2011 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Αβδήρων Ξάνθης 44) την υπ’ αριθµ. 244/2011 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ή− µου Εορδαίας Κοζάνης 45) την υπ’ αριθµ. 122/1−4−2011 απόφαση του ∆.Σ. του Γ. Ν. Πτολεµαΐδας Μποδοσάκειο 46) την υπ’ αριθµ. 117/2010 απόφαση του ∆.Σ. της ∆η− µοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρµανσης Πτολεµαΐδας 47) την υπ’ αριθµ. 43/2011 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Αµυνταίου Φλώρινας 48) την υπ’αριθµ. 38/2011 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Κατερίνης 49) την υπ’ αριθµ. 5/2011 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. ΑΝ. 0. Πιερίας 50) την υπ’ αριθµ. 9/3−6−2011 απόφαση του Περ/κού Συµ. της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης 51) την υπ’ αριθµ. 9/3−6−2011 απόφαση του Περ/κού Συµ. της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 52) την υπ’ αριθµ. 79/2011 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Πλατανιά Χανίων 53) τις υπ’ αριθµ. 21/2010 και 18/2011 αποφάσεις του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ Χανίων 54) την υπ’ αριθµ. 177/2011 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ή− µου Χανίων 55) την υπ’ αριθµ. 5/7/18−3−2011 απόφαση του ∆.Σ. του Γεν. Νοσ. Χανίων «Ο Αγ. Γεώργιος» 56) την υπ’ αριθµ. 12/2010 απόφαση του ∆.Σ. της Νο− µαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου Κρήτης 57) τις υπ’ αριθµ. 3864/13−5−2011 και 4327/30−5−2011 απο− φάσεις του ∆.Σ. του ΟΛΘ (Θεσσαλονίκης) 58) τις υπ’ αριθµ. 7 και 8/2011 αποφάσεις του ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού ∆ήµου Λαγκαδά Θεσ/κης 59) την υπ’ αριθµ. 22/24−6−2011 απόφαση του ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος 60) τις υπ’ αριθµ. 82 και 7/2011 αποφάσεις του ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Σταθµού Αγίου Παύλου ∆ήµου Νεάπολης Συκεών Θεσσαλονίκης 61) την υπ’ αριθµ. 6/18−5−2011 απόφαση του ∆.Σ. του Γε− νικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» 62) την υπ’ αριθµ. 16/7−6−2011 απόφαση του ∆.Σ. της ΕΥΑΘ

27307

63) την υπ’ αριθµ. 10/2−6−2011 απόφαση του ∆.Σ. του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης 64) την υπ’ αριθµ. 9/18−5−2011 απόφαση του ∆.Σ. του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης Πεύκων 65) την υπ’ αριθµ. 1388/2011 απόφαση του ∆.Σ. του Π.Γ.Ν.Θ. Αχέπα 66) τις υπ’ αριθµ. 47941/31−5−2011 και 1556/24−5−2011 αποφάσεις του ∆.Σ. του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσ/κης 67) τις υπ’ αριθµ. 91/2011 και 9/2011 αποφάσεις του ∆.Σ. του Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθµού Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης 68) τις υπ’ αριθµ. 6077/2011 και 11/2011 αποφάσεις του ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» 69) τις υπ’ αριθµ. 783/2011 και 4/2011 αποφάσεις του ∆.Σ. του Κέντρου Περιθάλψεως Παίδων Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» 70) τις υπ’ αριθµ. 5/30−3−2011 και 3221/29−6−2011 απο− φάσεις του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης 71) την υπ’ αριθµ. 10/18−4−2011 απόφαση του ∆.Σ. του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕ− ΝΕΙΟ» 72) τις υπ’ αριθµ. 415/19−4−2011 και 25/2011 αποφάσεις του ∆.Σ. των ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφ/κών Σταθµών Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης 73) τις υπ’ αριθµ. 4349/24−2−2011 και 18715/8−11−2010 αποφάσεις του ∆.Σ. της ∆ιοίκησης 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας 74) την υπ’ αριθµ. 264/5−4−2011 και 16/2011 αποφάσεις του ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Φρο− ντίδας Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης 75) την υπ’ αριθµ. 153/2−5−2011 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης 76) την υπ’ αριθµ. 19/2010 απόφαση του ∆.Σ. των ∆η− µοτικών Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθµών Ωραιοκά− στρου 77) την υπ’ αριθµ. 2619/19−7−2011 απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ 78) την υπ’ αριθµ. 50/2011 απόφαση του ∆.Σ. του ΚΕ. ΒΡΕ. Φ.Ο. Νέας Ιωνίας Αττικής 10) Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του ΟΑΕ∆, αποφασίζουµε: Τον καθορισµό του αριθµού µαθητών των ΕΠΑ.Σ Μα− θητείας του ΟΑΕ∆, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση σε φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα, κατά το σχο− λικό έτος 2011−2012 ως εξής: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Γ.Ε.Ν. 401 ΓΣ Νοσοκοµείο Αθηνών Γ.Ε.Α. ΟΛΠ ΕΚΑΒ Οφθαλµιατρείο Αθηνών Εθνικό Τυπογραφείο Ταµείο Παρ/κών και ∆ανείων (Κεντρική Υπηρεσία) Ο.Π.Κ.Α.Π. Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής ∆ήµος Μάνδρας −Ειδυλλίας Αττικής ∆ήµος Γλυφάδας Αττικής ∆ήµος Πετρούπολης Αττικής

241 µαθητές 17 µαθητές 250 µαθητές 25 µαθητές 56 µαθητές 4 µαθητές 12 µαθητές 62 µαθητές 12 µαθητές 52 µαθητές 20 µαθητές 8 µαθητές


27308 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 17 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Αχαρνών Αττικής ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Βάρης Αττικής Γεν. Νοσ. Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Γ.Ν.Α Λαϊκό Νοσοκοµείο Γεν. Νοσ. Αθηνών «Αγία Σοφία» Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας−Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος ∆ήµος Αγρινίου Αιτωλ/νίας Γ. Ν. Αιγίου ∆ΕΥΑ Τρίπολης Αρκαδίας Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου Τρίπολης Αρκαδίας ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας ∆.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυµπίας ∆ήµος Ήλιδας Ηλείας ∆.Ε.Υ.Α. Πύργου Ηλείας Σκαγιοπούλειο Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Αρένων Πάτρας Π. Γ. Νοσοκοµείο Πατρών «Παναγία η βοήθεια» ∆ήµος ∆υτικής Αχαΐας Σύνδεσµος Ύδρευσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Γενικό Νοσοκοµείο Καβάλας ∆ήµος Παγγαίου Καβάλας ∆ήµος Νέστου Χρυσούπολης Καβάλας ∆.Ε.Υ.Α. ∆ράµας Γενικό Νοσοκοµείο Κιλκίς ∆ήµος Κιλκίς ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ∆ήµος Παιονίας Κιλκίς ∆ήµος Αβδήρων Ξάνθης ∆ήµος Εορδαίας Κοζάνης Γ. Ν. Πτολεµαΐδας Μτποδοσάκειο ∆ηµοτική Επιχείρηση Τηλεθέρµανσης Πτολεµαΐδας ∆ήµος Αµυνταίου Φλώρινας ∆.Ε.Υ.Α. Κατερίνης ∆.Ε.Υ.Α. ΑΝ. 0. Πιερίας Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ∆ήµος Πλατανιά Χανίων ∆ΕΥΑ Χανίων ∆ήµος Χανίων Γεν. Νοσ. Χανίων «0 Αγ. Γεώργιος» Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου Κρήτης ΟΛΘ (Θεσσαλονίκης) ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Λαγκαδά Θεσ/κης Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος ∆ηµοτικός Σταθµός Αγίου Παύλου ∆ήµου Νεάπολης Συκεών Θεσσαλονίκης Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» ΕΥΑΘ Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης Πεύκων

15 µαθητές 3 µαθητές 137 µαθητές 4 µαθητές 20 µαθητές 40 µαθητές 13 µαθητές 6 µαθητές 17 µαθητές 14 µαθητές 10 µαθητές 17 µαθητές 3 µαθητές 25 µαθητές 14 µαθητές 2 µαθητές 4 µαθητές 3 µαθητές 3 µαθητές 20 µαθητές 20 µαθητές 6 µαθητές 10 µαθητές 15 µαθητές 7 µαθητές 4 µαθητές 17 µαθητές 7 µαθητές 10 µαθητές 6 µαθητές 8 µαθητές 34 µαθητές 6 µαθητές 2 µαθητές 40 µαθητές 3 µαθητές 1 µαθητής 17 µαθητές 10 µαθητές 7 µαθητές 5 µαθητές 5 µαθητές 31 µαθητές 17 µαθητές 53 µαθητές 3 µαθητές 7 µαθητές 6 µαθητές 32 µαθητές 38 µαθητές 19 µαθητές 5 µαθητές

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Π.Γ.Ν.Θ. Αχέπα Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/κης Παιδικός Βρεφονηπιακός Σταθµός Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» Κέντρο Περιθάλψεως Παίδων Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» Νοσοκοµείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφ/κοί Σταθµοί Σταυρούπο− λης Θεσσαλονίκης ∆ιοίκηση 3ης Υγιειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας

74 µαθητές 4 µαθητές 4 µαθητές

∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Φροντίδας Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης ∆ήµος Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης

3 µαθητές

∆ηµοτικοί Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθµοί Ωραιοκάστρου ΟΑΕ∆ ΚΕ. ΒΡΕ. Φ. 0. Νέας Ιωνίας Αττικής

5 µαθητές

21 µαθητές 6 µαθητές 12 µαθητές 35 µαθητές 13 µαθητές 10 µαθητές

2 µαθητές

350 µαθητές 5 µαθητές Σύνολο 2124 µαθητές

Από την παραπάνω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισµού του ΟΑΕ∆. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Σεπτεµβρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F Aριθµ. 16016/1145 (5) Κήρυξη υποχρεωτικής της από 23−7−2010 Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για τους όρους αµοιβής και ερ− γασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ− γανα» (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005). 2. Τις διατάξεις του Π.∆. 368/89 «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 3. Τις αριθ. 2876 και 2877 αποφάσεις του Πρωθυπουρ− γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και καθορισµός της σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/7−10−2009). 4. Το υπ’ αριθµ. 63/2011 Π.∆. «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 145/Α/17−6−2011). 5. Την υπ’ αριθµ. 14277/59/27−7−2011 απόφαση του Πρω− θυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη Κουτσούκο» (ΦΕΚ 1710/Β/2−8−2011). 6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27/Α/90).


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 7. Την από 6−8−2010 αίτηση του ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΞΕΝΟ− ∆ΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 8. Το από 24−1−2011 υπηρεσιακό σηµείωµα. 9. Τη γνώµη που εξέφρασε το Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 20/5/2011. 10. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθµητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι οι δεσµευόµενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζοµένων του κλάδου, αποφασίζουµε: 1. Κηρύσσουµε υποχρεωτική την από 23−7−2010 Συλ− λογική Σύµβαση Εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, για όλους τους εργοδότες και εργαζόµενους του κλάδου, που αφορά αυτή. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 6−8−2010. 3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ− καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι− σµού. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

F Αριθ. 78903 οικ. (6) Εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιµες ηµέρες προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας – νυχτερινή εργασία πέραν της υποχρε− ωτικής για νυχτοφύλακες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω− πίνων ∆ικαιωµάτων για το Γ΄ τρίµηνο του 2011. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 16 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄) «Μισθο− λογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµο− σίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις», β) των άρθρων 6 και 20 του του ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄) και γ) του άρθρου 90 του Κώδι− κα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 2. Την ανάγκη καταβολής αποζηµίωσης νυχτερινών και εξαιρέσιµων ωρών στους έξι (6) νυχτοφύλακες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ι− αφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, δεδοµένου ότι εκτελούν υπηρεσία κατά τις νυχτερινές ώρες εργασίµων ηµερών και τις νυχτερινές και ηµερήσιες ώρες των Κυ−

27309

ριακών και εξαιρέσιµων προς συµπλήρωση της εβδο− µαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας τους και πέραν της υποχρεωτικής κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίµων ηµερών καθώς και για ηµερήσια και νυχτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες. 3. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξε− ων της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη 3.250,00 ευρώ περίπου, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0512 του Ειδικού Φορέα 17 – 110 και ότι στον Κ.Α.Ε. 0512 υπάρχει εγγεγραµµένη ετήσια πίστωση 160.000 ευρώ αντίστοι− χα στο προϋπολογισµό του τρέχοντος οικονοµικού έτους. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 62031/19.07.2011 απόφαση δέ− σµευσης πίστωσης ύψους τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000,00) της Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Οικο− νοµικού του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αποφασίζουµε: Εγκρίνουµε την καθιέρωση ηµερήσιας εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες για τη συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας καθώς και για πέραν της υποχρεωτικής κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίµων ηµερών και για νυχτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, για τον καθένα από τους έξι (6) νυχτοφύλακες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, για το τρίτο τρίµηνο, ως εξής. ∆έκα έξι (16) ώρες συνολικά ηµερήσιας εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες για τη συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας και δέκα έξι (16) ώρες συνολικά πέραν της υποχρεωτικής κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίµων ηµερών, καθώς και για ηµερήσια και νυχτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες. Από την ανωτέρω παράγραφο της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη 3.250, 00 ευρώ περίπου, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0512 του Ειδικού Φορέα 17−110 όπου υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση ύψους 160.000,00 ευρώ. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νυχτερινής εργασίας εργασίµων ηµερών καθώς και της νυχτερινής και ηµερήσιας εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες για τη συµπλήρωση εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας ορίζεται ο εκά− στοτε Προϊστάµενος της Γραµµατείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Η απόφαση αυτή έχει αναδροµική ισχύ ενός µήνα από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ


27310

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

!"# $%&#'#' ()&&%* #' +(#"+,!-.' #' /)0+,*#'+%' Σε έντυπη µορφή: • Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού. • Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

-

Γ΄

50 €

Α.Ε.∆.

5€

-

∆.∆.Σ.

200 €

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

100 €

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

∆΄

110 €

− 30 €

• Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

+ #'!+' ')*-,1"+' (.+./. Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή 2.250 €

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

10 €

Ο.Π.Κ.

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδροµικά έξοδα. • Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). • Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. • Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι− τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής. • Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ− πτωση. • Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ *02019930809110008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΠΟΛ 1188 Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των  

Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών.