Page 1

! "#$ %&'()*

        !#&( )  

 ! !" " #" "

 

$ %%%& *+ ,-./ 0+ 10234 5

)5> 

"$ 64 7384 9&:18;<

?@ABCD/ E F+ GHBI J KL + MKNGOPCM + QLR + QS E F+ G TJ KL + MKNGOPCM + QLR + QS UVW/ ) FFXY 5F>

!$ Z:Z8-3 *&0[.-.4 ;\ 9]][< 9^ ;& 1Z:Z8^ _^0& 193 ;\ 8Z;\ ;\ 910Z9;<-1\ [` 8Z -;` ;.4 90[0a_&( 8Z :` ;.4 90[0a_&( F ;&( a00&( Y ;&( + F)T, )) 9Z;&bc1 :Z8Z&]&[.;Z8a 8Z .c10&c.3 (9&2&]4 ;\ -*1;Z8< Z;-1\ [Z ;& d;&4 ) 8Z 8a1 19^c1&

   "  "  

'()+,-. /0134$ %

Z4 :Z;ae1Z4 ;\ 910Z9;<-1\ [` 8Z -;` ;.4 90[0a_&( 8Z :` ;.4 90[0a_&( F ;&( a00&( Y ;&( + F)T, )) fg FF) `, >@ @ )) h ^9\4 ;Z8;-;a.81 c1 ;. 90a[0_& ;&( a00&( YX ;&( + F5> , )) fg Y5 `, F@)>@ ))h 8Z -(c9].0<.81 c1 ;. 90a[0_& 5 ;&( a00&( > ;&( + FT>F, ) fg ii`,F@ )F@ )h+

&

Z4 :Z;ae1Z4 ;.4 90[0a_&( X ;&( a00&( X ;&( + F)T, )) ^9\4 Z-*b1Z+


! "#$ %&'()*

5

Z4 :Z;ae1Z4 ;.4 90[0a_&( i ;&( a00&( Y ;&( + F)T, )) c1 ;Z4 &9&314 90&2]d91;Z ^;Z . 9]][ ;\ 910Z9;<-1\ [` 8Z -;` ;.4 90[0a_&( 8Z :` ;.4 90[0a_&( F ;&( Z:3&( a00&( *&0.[13;Z 8;^9Z (9&2&]4 3;.-.4 8Z c1 ;Z4 &9&314 1e&(-Z&:&;13;Z & 9&(0[^4 Z8&&cZ8< 8&03j1Z ; :Z8Z&]&[.;Z8a ;& *0^& ;. :Z:Z8-3 8Z 8a1 a]]. [83 ]19;&cd01Z [Z ;. *&0[.-. ;\ 9]][< (;<+

6 . 0Z+ i > Y)) k )) 8&Z 9^_-. ;&( 70\(9&(0[&b 8Z ;&( 9&(0[&b Z8&&cZ8< la1-. 0c&:Z&;;\ -;& _(9&(0[^ Z8&&cZ8< .c;0Z& &(-1]am fg X Y n`,F@@ ))h+ 7 & [1[&^4 ^;Z c1 ;. 90&b- 9^_-. :1 90&8]13;Z :9a. -1 2a0&4 ;&( 0;Z8&b 70&p9&]&[Z-c&b+

   " 8  

:;<;) % rZ ;. 9]][ ;.4 91039;\-.4 [` ;.4 90[0a_&( ;&( a00&( Y ;&( + F)T, )) 9Z;&b;Z ; 8^]&(/

% -/,=>=-?@. B0=(B=;CDB=. E 0-=,)FGB+- H=?-=)>)I4,=?J rZ ;. 1_0c&[ ;&( a00&( Y ;&( + F)T, )) \4 (;Z]Z8d4 19Z*1Z0-1Z4 1\0&b;Z (;d4 9&( d*&( 1[8;-;-1Z [0_13 -;. ]]a: -bc_\ c1 ;Z4 :Z;ae1Z4 ;&( ++ 5T,TiX fg F `h ^9\4 ;0&9&9&Z.81 8Z -(c9].0<.81 c1 ;& ++ FX5,Ti5 fg 5 `h ;& + X,TXY fg XX`h ;& + 5>,TX5 fg >>`h 8Z ;& + F>,TT> fg > `h+ Z (;Z]Z8d4 19Z*1Z0-1Z4 90&81Zcd&( ;b*&( ;.4 9]][4 ;&( 1Z:Z8&b _^0&( 193 ;\ 8Z;\ [Z ; 83.; 9&( ;. . &(03&( ;&( d;&(4 _&0&]&[34 Z:Z&*0.-Zc&9&Z&b -;. ]]a: 9&8]1Z-;Z8a \4 [0_13 9&814 [Z ;. 8a](s. ;\ ]1Z;&(0[Z8< ;&(4 [8< 18cZ-<&( -1 (;Z]Z8d4 19Z*1Z0-1Z4 9&8]1Z-;Z8a \4 [0_13 9&814 [Z ;. 8a](s. ;\ ]1Z;&(0[Z8< ;&(4 [8< (9&*01&b;Z (9&2a]]&( 8;t d;&4 -;. 0c^:Z [Z ;. _&0&]&[3 1Z-&:c;&4 .c^-Z Z8&&cZ8 9.01-3 f+++h ; 8^]&( :Z8Z&]&[.;Z8a/


! "#$ %&'()*

 -/,=>=-?@. B0=(B=;CDB=. I=- ,- -?K+4,- 0)/ =H=)(;4D=G)0)=)F+ h 3;.-. -bc_\ c1 ;& 9^:1Z[c ;& &9&3& 19Z-(a9;1;Z 8Z 9&;1]13 9^-9-;& ;cc ;.4 90&b-4 c1 ;. &9&3 j.;&b 1[80Z13 . 9]][ 9^ ;& 1Z:Z8^ _^0& 193 ;\ 8Z;\ [Z ; 83.; 9&( Z:Z&*0.-Zc&9&Z&b 9&8]1Z-;Z8<4 \4 [0_13 9&814 [Z ;. 8a](s. ;\ ]1Z;&(0[Z8< ;&(4 [8<+ ;. 3;.-. 90d91Z [31;Z 910Z[0_ ;&( 8Z;&( [Z ;& &9&3& j.;13;Z . 9]][ . &9&3 ;(;3j1;Z c1 ;. 910Z[0_ ;&( 8Z;&( -;. :]\-. g^0&( 83.;.4 710Z&(-34 ;&( 90&.[&bc1&( d;&(4 9^ ;& d;&4 _&0&]&[34 -;. :]\-. -;&Z*13\ 8Z;\ ;&( d;&(4 _&0&]&[34 1_^-& (9a0*&( c1;2&]d4 -1 (;^ ;. . &(03&( ;&( d;&(4 _&0&]&[34+

 h & gb]]& ;.4 _.c103:4 ;.4 (210-1\4 -;& &9&3& d*1Z :.c&-Z1(13 . 9^_-. c1 ;. &9&3 *&0.[13;Z . a:1Z 1[8;a-;-.4 (;Z]Z84 19Z*130.-.4 -;. ]]a: -bc_\ c1 ;Z4 :Z;ae1Z4 ;&( ++ 5T,TiX fg F `h ^9\4 ;0&9&9&Z.81 8Z -(c9].0<.81 c1 ;& ++ FX5,Ti5 fg 5 `h ;& + X,TXY fg XX`h ;& + 5>,TX5 fg >>`h 8Z ;& +

F>,TT> fg > `h 90[c;&9&Z13;Z . (9[\[

1]].Z84 1;Z0134 -;Z4 :Z;ae1Z4 ;\ \;d0\ ^c\+

Fh g\;&;3[0_& ;.4 2123\-.4 d0e.4 10[-Z< ;.4 19Z*130.-.4 8<4 8Z 212Z<-1Z4 1:1*^c1\ c1;2&]< -(&:1(^c114 9^ (91b(. :]\-. c1 ;. &9&3 212Z<1;Z ^;Z :1 (_3-;;Z 910Z;d0\ c1;2&]+

>h g\;&;3[0_& ;.4 :]\-.4 _&0&]&[34 1Z-&:c;&4 8Z ;.4 ](;Z84 8;a-;-.4 [Z ; cZ-<c; 8Z;\ fd;(9& h ;&( &Z8&&cZ8&b d;&(4 _&0&]&[34+

Yh g\;&;3[0_& ;.4 :]\-.4 g^0&( 83.;.4 710Z&(-34 fg7h ;&( 90&.[&bc1&( d;&(4 9^ ;& d;&4 _&0&]&[34 8Z -1 91039;\-. c1;2&]4 ;.4 8;a-;-.4 ;\ 8Z;\ ;. . &(03&( ;&( d;&(4 _&0&]&[34 ;3[0_& ;.4 :]\-.4 -;&Z*13\ 8Z;\ ;&( d;&(4 _&0&]&[34+

ih g\;&;3[0_& ;.4 &0Z-;Z84 :]\-.4 _^0&( cZ-\;< (9.01-Z< ;&( &Z8&&cZ8&b d;&(4 _&0&]&[34 ;\ -([81;0\;Z8< 8;-;a-1\ ;&( -_]Z-;Z8&b _&0d 8a1 a]]& 90^-_&0& cd-& 8031;Z 903;.;& 90&81Zcd&( 9&:1Z8b1;Z ^;Z ;& 83.;&

F


! "#$ %&'()*

[Z ;& &9&3& . 1;Z013 Z;13;Z ;. 9]][ Z:Z&*0.-Zc&9&Z13;Z 9&8]1Z-;Z8<4 \4 [0_13& 9&8. [Z ;. 8a](s. ;\ ]1Z;&(0[Z8< [8< ;.4+

L -/,=>=-?@. B0=(B=;CDB=. I=- ,- -?K+4,- 0)/ B?G=D<N+)/+ DB +-/,=>=-?@.

B0=(B=;CDB=. 2h 3;.-. -bc_\ c1 ;& 9^:1Z[c ;& &9&3& 19Z-(a9;1;Z 8Z 9&;1]13 9^-9-;& ;cc ;.4 90&b-4 c1 ;. &9&3 &Z (;Z]Z8d4 19Z*1Z0-1Z4 j.;&b 1[80Z13 . 9]][ 9^ ;& 1Z:Z8^ _^0& 193 ;\ 8Z;\ [Z ; 83.; 9&( 18cZ-<&( -1 (;Z]Z8d4 19Z*1Z0-1Z4 9&8]1Z-;Z8<4 \4 [0_13 9&814 [Z ;. 8a](s. ;\ ]1Z;&(0[Z8< ;&(4 [8<+ ;. 3;.-. 90d91Z [31;Z 910Z[0_ ;&( 8Z;&( [Z ;& &9&3& j.;13;Z . 9]][ . &9&3 ;(;3j1;Z c1 ;. 910Z[0_ ;&( 8Z;&( -;. :]\-. g^0&( 83.;.4 710Z&(-34 ;&( 90&.[&bc1&( d;&(4 9^ ;& d;&4 _&0&]&[34 -;. :]\-. -;&Z*13\ 8Z;\ ;&( d;&(4 _&0&]&[34 1_^-& (9a0*&( c1;2&]d4 -1 (;^ ;. . &(03&( ;&( d;&(4 _&0&]&[34+

2 h g\;&;3[0_& ;&( 8;;11Zcd&( -;. +++ cZ-\;0Z&( -(c2&]3&(+

2Fh \;d0\ (9^ -;&Z*13 8Z F :Z8Z&]&[.;Z8a ;&( a00&( ;^-& [Z ;. 18cZ-<;0Z ^-& 8Z ;. cZ-<;0Z 1;Z013+

2>h \;d0\ (9^ -;&Z*13 > 8Z Y :Z8Z&]&[.;Z8a ;&( a00&( [Z ;. 18cZ-<;0Z 1;Z013+

2Yh rZ ;. cZ-<;0Z 1;Z013 _\;&;3[0_& ;.4 &0Z-;Z84 :]\-.4 _^0&( cZ-\;< (9.01-Z< ;&( &Z8&&cZ8&b d;&(4 _&0&]&[34 ;\ -([81;0\;Z8< 8;-;a-1\ ;&( -_]Z-;Z8&b _&0d 8a1 a]]& 90^-_&0& cd-& 8031;Z 903;.;& 90&81Zcd&( 9&:1Z8b1;Z ^;Z ;& 83.;& [Z ;& &9&3& . 18cZ-<;0Z 1;Z013 Z;13;Z ;. 9]][ *0.-Zc&9&Z13;Z 9^ ;. cZ-<;0Z 9&8]1Z-;Z8<4 \4 [0_13& 9&8. [Z ;. 8a](s. ;\ ]1Z;&(0[Z8< [8< ;.4+

>


! "#$ %&'()*

& >)=)?,C,;=B. B,-=;BKB. E 0-=,)FGB+- H=?-=)>)I4,=?J

rZ ;. 1_0c&[ ;&( a00&( Y ;&( + F)T, )) \4 9]&Z&8;;0Z14 1;Z01314 1c9&0Z8< 9]&3\ 1\0&b;Z &Z 1;Z01314 &Z &9&314 d*&( -;. 8(0Z^;.;a ;&(4 9]&3& 9&( 18c1;]]1b&;Z &Z 3:Z14+ Z 9]&Z&8;;0Z14 1;Z01314 1c9&0Z8< 9]&3\ 90&81Zcd&( ;b*&( ;.4 9]][4 ;&( 1Z:Z8&b _^0&( 193 ;\ 8Z;\ [Z ; 83.; 9&( ;. . &(03&( ;&( d;&(4 _&0&]&[34 Z:Z&*0.-Zc&9&Z&b -;. ]]a: 9&8]1Z-;Z8a \4 [0_13 9&814 [Z ;. 8a](s. ;\ ]1Z;&(0[Z8< ;&(4 [8< 18cZ-<&( -1 (;Z]Z8d4 19Z*1Z0-1Z4 9&8]1Z-;Z8a \4 [0_13 9&814 [Z ;. 8a](s. ;\ ]1Z;&(0[Z8< ;&(4 [8< (9&*01&b;Z (9&2a]]&( -;. 0c^:Z [Z ;. _&0&]&[3 1Z-&:c;&4 +++ ; 8^]&( :Z8Z&]&[.;Z8a/

 >)=)?,C,;=B. B,-=;BKB. I=- ,- -?K+4,- 0)/ =H=)(;4D=G)0)=)F+

h 3;.-. -bc_\ c1 ;& 9^:1Z[c ;& &9&3& 19Z-(a9;1;Z 8Z 9&;1]13 9^-9-;& ;cc ;.4 90&b-4 c1 ;. &9&3 j.;&b 1[80Z13 . 9]][ 9^ ;& 1Z:Z8^ _^0& 193 ;\ 8Z;\ [Z ; 83.; 9&( Z:Z&*0.-Zc&9&Z&b 9&8]1Z-;Z8<4 \4 [0_13 9&814 [Z ;. 8a](s. ;\ ]1Z;&(0[Z8< ;&(4 [8<+ ;. 3;.-. 90d91Z [31;Z 910Z[0_ ;&( 8Z;&( [Z ;& &9&3& j.;13;Z . 9]][ . &9&3 ;(;3j1;Z c1 ;. 910Z[0_ ;&( 8Z;&( -;. :]\-. g^0&( 83.;.4 710Z&(-34 ;&( 90&.[&bc1&( d;&(4 9^ ;& d;&4 _&0&]&[34 -;. :]\-. -;&Z*13\ 8Z;\ ;&( d;&(4 _&0&]&[34 1_^-& (9a0*&( c1;2&]d4 -1 (;^ ;. . &(03&( ;&( d;&(4 _&0&]&[34+

 h 9Z8(0\cd& ;3[0_& ;&( 1[[0a_&( 1Z8^;.;4 ;\ 9]&3\+ rZ 9]&3 9&( _d0&( ed. -.c3 ;& d[[0_& 1Z8^;.;4 90d91Z (9&2a]]1;Z -1 193-.c. c1;a_0-.+

Fh a 90^81Z;Z [Z .c1:9 9]&Z&8;;0Z 1;Z013 19Z8(0\cd& ;3[0_& ;&( 8;-;;Z8&b 1[[0a_&( ;.4 c1 ;Z4 ;(*^ ;0&9&9&Z-1Z4 ;&( -(&:1(^c1& 9^ 9Z-;&9&Z.;Z8^ ;.4 0c^:Z4 0*4 9103 ;\ ;0&9&9&Z-1\ (;< 8<4 8Z ;\ -*1;Z8< _b]]\ ;.4 _.c103:4 ;.4 (210-1\4 ^9&( 90&2]d91;Z+

a 90^81Z;Z [Z ]]&:9 9]&Z&8;;0Z 1;Z013 19Z8(0\cd& ;3[0_& ;&( 8;-;;Z8&b 1[[0a_&( ;.4 c1 ^]14 ;Z4 ;0&9&9&Z-1Z4 ;&( -1 193-.c. c1;a_0-.+ Y


! "#$ %&'()*

>h n123\-. 1[8;a-;-.4 [0_13&( (9&8;-;c;&4 ([;0Z84 1;Z0134 ;.4 ]]&:94 9]&Z&8;;0Z4 1;Z0134 -;. ]]a: 9^ ;. 0c^:Z 9.01-3 9&( d*1Z 1[8031Z ;. 1[8;a-;-. 1_^-& 90^81Z;Z [Z ]]&:9 9]&Z&8;;0Z 1;Z013+

Yh g\;&;3[0_& ;.4 a:1Z4 c1 ;. &9&3 *08;.03j1;Z d 9]&3& s(*4 \4 19[[1]c;Z8^ -bc_\ c1 ;Z4 :Z;ae1Z4 ;&( + X>F,TTT ^9\4 Z-*b1Z 1_^-& 90^81Z;Z [Z (;Z]Z8 ;Z013 7]&3\ s(*4 f+ +7++h+

ih g\;&;3[0_& ;.4 2123\-.4 d0e.4 10[-Z< ;.4 19Z*130.-.4 8<4 8Z 212Z<-1Z4 1:1*^c1\ c1;2&]< -(&:1(^c114 9^ (91b(. :]\-. c1 ;. &9&3 212Z<1;Z ^;Z :1 (_3-;;Z 910Z;d0\ c1;2&]+

Xh g\;&;3[0_& ;.4 :]\-.4 _&0&]&[34 1Z-&:c;&4 8Z ;.4 ](;Z84 8;a-;-.4 [Z ; cZ-<c; 8Z;\ fd;(9& h ;&( &Z8&&cZ8&b d;&(4 _&0&]&[34+

5h g\;&;3[0_& ;.4 :]\-.4 g^0&( 83.;.4 710Z&(-34 ;&( 90&.[&bc1&( d;&(4 9^ ;& d;&4 _&0&]&[34 8Z -1 91039;\-. c1;2&]4 ;.4 8;a-;-.4 ;\ 8Z;\ ;. . &(03&( ;&( d;&(4 _&0&]&[34 ;3[0_& ;.4 :]\-.4 -;&Z*13\ 8Z;\ ;&( d;&(4 _&0&]&[34+

Th g\;&;3[0_& ;.4 &0Z-;Z84 :]\-.4 _^0&( cZ-\;< (9.01-Z< ;&( &Z8&&cZ8&b d;&(4 _&0&]&[34 ;\ -([81;0\;Z8< 8;-;a-1\ ;&( -_]Z-;Z8&b _&0d 8a1 a]]& 90^-_&0& cd-& 8031;Z 903;.;& 90&81Zcd&( 9&:1Z8b1;Z ^;Z ;& 83.;& [Z ;& &9&3& . 1;Z013 Z;13;Z ;. 9]][ Z:Z&*0.-Zc&9&Z13;Z 9&8]1Z-;Z8<4 \4 [0_13& 9&8. [Z ;. 8a](s. ;\ ]1Z;&(0[Z8< [8< ;.4+

L >)=)?,C,;=B. B,-=;BKB. I=- ,- -?K+4,- 0)/ B?G=D<N+)/+ DB +-/,=>=-?@.

B0=(B=;CDB=. 2h 3;.-. -bc_\ c1 ;& 9^:1Z[c ;& &9&3& 19Z-(a9;1;Z 8Z 9&;1]13 9^-9-;& ;cc ;.4 90&b-4 c1 ;. &9&3 &Z 9]&Z&8;;0Z14 1;Z01314 j.;&b 1[80Z13 . 9]][ 9^ ;& 1Z:Z8^ _^0& 193 ;\ 8Z;\ [Z ; 83.; 9&( 18cZ-<&( -1 (;Z]Z8d4 19Z*1Z0-1Z4 9&8]1Z-;Z8<4 \4 [0_13 9&814 [Z ;. 8a](s. ;\ ]1Z;&(0[Z8< ;&(4 [8<+ ;. 3;.-. 90d91Z [31;Z 910Z[0_ ;&( i


! "#$ %&'()*

8Z;&( [Z ;& &9&3& j.;13;Z . 9]][ . &9&3 ;(;3j1;Z c1 ;. 910Z[0_ ;&( 8Z;&( -;. :]\-. g^0&( 83.;.4 710Z&(-34 ;&( 90&.[&bc1&( d;&(4 9^ ;& d;&4 _&0&]&[34 -;. :]\-. -;&Z*13\ 8Z;\ ;&( d;&(4 _&0&]&[34 1_^-& (9a0*&( c1;2&]d4 -1 (;^ ;. . &(03&( ;&( d;&(4 _&0&]&[34+

2 h g\;&;3[0_& ;&( 8;;11Zcd&( -;. +++ cZ-\;0Z&( -(c2&]3&(+

2Fh \;d0\ (9^ -;&Z*13 d\4 5 :Z8Z&]&[.;Z8a ;&( a00&( [Z ;. 18cZ-<;0Z 1;Z013+

2>h \;d0\ (9^ -;&Z*13  F ;&( a00&( [Z ;. cZ-<;0Z 1;Z013+

2Yh rZ ;. cZ-<;0Z 1;Z013 _\;&;3[0_& ;.4 &0Z-;Z84 :]\-.4 _^0&( cZ-\;< (9.01-Z< ;&( &Z8&&cZ8&b d;&(4 _&0&]&[34 ;\ -([81;0\;Z8< 8;-;a-1\ ;&( -_]Z-;Z8&b _&0d 8a1 a]]& 90^-_&0& cd-& 8031;Z 903;.;& 90&81Zcd&( 9&:1Z8b1;Z ^;Z ;& 83.;& [Z ;& &9&3& . 18cZ-<;0Z 1;Z013 Z;13;Z ;. 9]][ *0.-Zc&9&Z13;Z 9^ ;. cZ-<;0Z 9&8]1Z-;Z8<4 \4 [0_13& 9&8. [Z ;. 8a](s. ;\ ]1Z;&(0[Z8< [8< ;.4+

5 =-H=?-DK- P);CI4D4. LBR-KSD4. 0->>-IC. 9]][ 9^ ;& 1Z:Z8^ _^0& 193 ;\ 8Z;\ 1[8031;Z c^& 1_^-& ; (9&2]]^c1 :Z8Z&]&[.;Z8a 1]1[*&b 9^ ;. 0c^:Z +++ <-;1 :Z9Z-;\13 -\01(;Z8a ^;Z 90^81Z;Z [Z (;Z]Z8 19Z*130.-. 9&( d*1Z 1[8;-;-1Z [0_13 -;. ]]a: -bc_\ c1 ;Z4 :Z;ae1Z4 ;&( ++ 5T,TiX fg F `h ^9\4 ;0&9&9&Z.81 8Z -(c9].0<.81 c1 ;& ++ FX5,Ti5 fg 5 `h ;& + X,TXY fg XX`h ;& + 5>,TX5 fg >>`h 8Z ;& +

F>,TT> fg > `h [Z 9]&Z&8;;0Z 1;Z013

1c9&0Z8< 9]&3\ 8<4 8Z ^;Z ;& 83.;& [Z ;& &9&3& j.;13;Z . 9]][ Z:Z&*0.-Zc&9&Z13;Z -;. ]]a: 9&8]1Z-;Z8<4 \4 [0_13& 9&8. [Z ;. 8a](s. ;\ ]1Z;&(0[Z8< [8< ;.4 1;Z0134 (;4 18cZ-<1;Z -1 (;Z]Z8 19Z*130.-. 9&( ;& *0.-Zc&9&Z13 9&8]1Z-;Z8a \4 [0_13& 9&8. [Z ;. 8a](s. ;\ ]1Z;&(0[Z8< ;.4 [8< -bc_\ c1 ; \;d0\+ 70&u-;ac1&4 ;.4 +++ :b;Z j.;-1Z 19Z9]d& -;&Z*13 90&81Zcd&( *&0.[-1Z ;. 2123\-. 9]][4 1a ;&b;& 8031;Z 903;.;&+ X


! "#$ %&'()*

903;.;. 90&p9^1-. [Z ;. *&0[.-. c. ;.4 2123\-.4 9]][4 13Z . :Z1d0[1Z (;&s34 f19Z;^9Z&( 1]d[*&(h -;& 83.;& [Z ;& &9&3& . 1;Z013 Z;13;Z ;. 9]][ 13;1 90^81Z;Z [Z 83.;& 9&( Z:Z&*0.-Zc&9&Z13;Z 13;1 [Z 83.;& 9&( 18cZ-<1;Z+ 2123\-. ;.4 9]][4 *&0.[13;Z 9^ ;& 70&u-;ac1& ;.4 0c^:Z4 +++ [Z 8a1 83.;& *\0Z-;a -bc_\ c1 ;& 9^:1Z[c F ;& &9&3& 9&;1]13 9^-9-;& ;cc ;.4 90&b-4+ . 2123\-. 90]c2a1Z 9^ ;. 0c^:Z +++ & Z;< ;03;& 90^-\9& 1Z:Z8a 90&4 ;&b;& 1e&(-Z&:&;.cd&+

:;<;) & % )G=?J ;1DS0- 0B; D,T 0-; & ?-= HT 0-; 5 E 0-=,)FGB+- H=?-=)>)I4,=?J &cZ8a 90^-\9 ;\ 910Z9;<-1\ -;` ;.4 90[0a_&( 8Z :` ;.4 90[0a_&( F ;&( a00&( Y ;&( + F)T, )) 90&81Zcd&( ;b*&( ;.4 9]][4 ;&( 1Z:Z8&b _^0&( 193 ;\ 8Z;\ 8Z 1_^-& :1 1;a--&;Z -;Z4 ]&Z9d4 9]][d4 ;\ 90[0a_\ F 8Z > ;&( 1 ]^[\ a00&( (9&*01&b;Z (9&2a]]&( -;. +++ 9&( 13Z 0c^:Z [Z ;. _&0&]&[3 1Z-&:c;&4 ; 8^]&( :Z8Z&]&[.;Z8a/

h 3;.-. -bc_\ c1 ;& 9^:1Z[c ;& &9&3& 19Z-(a9;1;Z 8Z 9&;1]13 9^-9-;& ;cc ;.4 90&b-4 c1 ;. &9&3 j.;&b 1[80Z13 . 9]][ 9^ ;& 1Z:Z8^ _^0& 193 ;\ 8Z;\ [Z ; 83.; 9&( 1c939;&( -;Z4 910Z9;<-1Z4 -;` ;.4 90[0a_&( :` ;.4 90[0a_&( F ;&( a00&( Y ;&( + F)T, )) + ;. 3;.-. 90d91Z [31;Z 910Z[0_ ;&( 8Z;&( [Z ;& &9&3& j.;13;Z . 9]][ . &9&3 ;(;3j1;Z c1 ;. 910Z[0_ ;&( 8Z;&( -;. :]\-. g^0&( 83.;.4 710Z&(-34 ;&( 90&.[&bc1&( d;&(4 9^ ;& d;&4 _&0&]&[34 -;. :]\-. -;&Z*13\ 8Z;\ ;&( d;&(4 _&0&]&[34 1_^-& (9a0*&( c1;2&]d4 -1 (;^ ;. . &(03&( ;&( d;&(4 _&0&]&[34+

2h a 90^81Z;Z [Z .c1:9^ &cZ8^ 90^-\9& 19Z8(0\cd& ;3[0_& ;&( 8;-;;Z8&b ;&( -(-;;Z8&b 1[[0a_&( ;&( c1 ;Z4 ;(*^ ;0&9&9&Z-1Z4 ;&( -(&:1(^c1& 9^ 9Z-;&9&Z.;Z8^ ;.4 0c^:Z4 0*4 9103 ;\ ;0&9&9&Z-1\ (;< 8<4 8Z ;\ -*1;Z8< _b]]\ ;.4 _.c103:4 ;.4 (210-1\4 ^9&( 90&2]d91;Z+

5


! "#$ %&'()*

a 90^81Z;Z [Z ]]&:9^ &cZ8^ 90^-\9& 19Z8(0\cd& ;3[0_& ;&( 8;-;;Z8&b ;&( -(-;;Z8&b 1[[0a_&( (;&b c1 ^]14 ;Z4 ;0&9&9&Z-1Z4 ;&( -1 193-.c. c1;a_0-. 8<4 8Z 9Z-;&9&Z.;Z8^ ;.4 18a-;&;1 0c^:Z4 0*4 ;.4 *<04 d:04 ;&( 9103 ;.4 b90e.4 (;&b -1 193-.c. c1;a_0-.+

Z:Z8a [Z ;. 91039;\-. :` ;.4 90[0a_&( F ;&( a00&( Y ;&( + F)T, )) 90&-8&c3j1;Z 19Z9]d& 19Z8(0\cd& ;3[0_& ;&( 8;-;;Z8&b ;&( -(-;;Z8&b 1[[0a_&( c1 ;Z4 ;(*^ ;0&9&9&Z-1Z4 (;&b ;&( Z:0bc;&4 -;& &9&3& 81Z ;& -b&]& ;\ &&c-;Z8< c1;&*< c10Z:3\ c103:\ ;\ 1;Z01Z< 9&( Z;&b;Z ;. 9]][+ a 90^81Z;Z [Z ]]&:9^ 3:0(c ; \;d0\ 90&-8&c3j&;Z -1 193-.c. c1;a_0-. 8Z -(&:1b&;Z 9^ 9Z-;&9&Z.;Z8^ ;.4 18a-;&;1 0c^:Z4 0*4 ;.4 *<04 d:04 ;&( 9103 ;.4 b90e.4 (;&b+

[h g\;&;3[0_& ;.4 :]\-.4 g^0&( 83.;.4 710Z&(-34 ;&( 90&.[&bc1&( d;&(4 9^ ;& d;&4 _&0&]&[34 8Z -1 91039;\-. c1;2&]4 ;.4 8;a-;-.4 ;\ 8Z;\ ;. . &(03&( ;&( d;&(4 _&0&]&[34 ;3[0_& ;.4 :]\-.4 -;&Z*13\ 8Z;\ ;&( d;&(4 _&0&]&[34+

:h &(4 ]&[0Z-c&b4 90&*4 .]18;0Z8&b 01bc;&4 b:01(-.4 [Z &]^8].0& ;& d;&4 _&0&]&[34 1_^-& 90^81Z;Z [Z 81^ 8;3-c 8;a ;. 91039;\-. -;` ;.4 90[0a_&( ;&( a00&( Y+

& =-H=?-DK- P);CI4D4. LBR-KSD4. 0->>-IC. 9]][ 9^ ;& 1Z:Z8^ _^0& 193 ;\ 8Z;\ 1[8031;Z c^& 1_^-& 8;^9Z ;8;Z8&b 1]d[*&( 9^ ;. 0c^:Z +++ :Z9Z-;\13 -\01(;Z8a ^;Z ;& &cZ8^ 90^-\9& ;.4 91039;\-.4 -;` ;.4 90[0a_&( ;& 3:0(c ;.4 91039;\-.4 :` ;.4 90[0a_&( F ;&( a00&( Y ;&( + F)T, )) 9&:1:1Z[cd 19Z:Z<8&( -;. ]]a: ;&(4 -8&9&b4 9&( &03j&;Z -;Z4 \;d0\ :Z;ae1Z4 8;a 91039;\-. 8<4 8Z ^;Z ;& 83.;& [Z ;& &9&3& j.;13;Z . 9]][ -;. c1 91039;\-. :` ;.4 90[0a_&( F *0.-Zc&9&Z13;Z [Z 8&Z\_1]134 -8&9&b4 -;. :1 91039;\-. -;` ;.4 90[0a_&( Z:Z&*0.-Zc&9&Z13;Z [Z -8&9^ 8&Z\_1] 9&]Z;Z-;Z8^ 0.-81(;Z8^ 189Z:1(;Z8^ ^;Z ;& 90&u^ ;.4 18c1;a]]1(-4 ;&( :Z;31;Z 9&:1:1Z[cd [Z ;. 189]0\-. ;\ \;d0\ -8&9< ^;Z ;& 83.;& 13Z 9&:1:1Z[cd 81^ :1 9&_d01Z 8d 1Z-^:.c+ T


! "#$ %&'()*

 70&u-;ac1&4 ;.4 +++ :b;Z j.;-1Z 19Z9]d& -;&Z*13 90&81Zcd&( *&0.[-1Z ;. 2123\-. 9]][4 1a ;&b;& 8031;Z 903;.;&+ 2123\-. ;.4 9]][4 *&0.[13;Z 9^ ;& 70&u-;ac1& ;.4 0c^:Z4 +++ [Z 8a1 83.;& *\0Z-;a -bc_\ c1 ;& 9^:1Z[c F ;& &9&3& 9&;1]13 9^-9-;& ;cc ;.4 90&b-4+ . 2123\-. 90]c2a1Z 9^ ;. 0c^:Z +++ & Z;< ;03;& 90^-\9& 1Z:Z8a 90&4 ;&b;& 1e&(-Z&:&;.cd&+

:;<;) 5 % 4 ();CI4D4 LBR-KSD4. 0->>-IC. 1 91039;\-. 9&( 9^ ;& d]1[*& ;\ (9&2]]^c1\ :Z8Z&]&[.;Z8< f0*Z8< 90^-1;\h 8<4 8Z 9^ ;. d81-. (;&s34 1]d[*&( 8;a 91039;\-. :Z9Z-;\13 ^;Z ;& &cZ8^ 90^-\9& :1 1c939;1Z -;Z4 :Z;ae1Z4 ;\ 910Z9;<-1\ [` 8Z -;` ;.4 90[0a_&( 8Z :` ;.4 90[0a_&( F ;&( a00&( Y ;&( + F)T, )) 8Z \4 18 ;&b;&( :1 :Z8Z&b;Z ;b*1Z ;.4 9]][4 ;^;1 & 70&u-;ac1&4 ;.4 0c^:Z4 +++ (9&*01&b;Z 9;-1Z 1[[0a_\4 -;& Z;&b; -*1;Z8a c1 ;. c. *&0[.-. ;.4 2123\-.4 9]][4 -bc_\ c1 ;& 9^:1Z[c > ;& &9&3& 9&;1]13 9^-9-;& ;cc ;.4 90&b-4+

& +@;IB=B. 01(;B)/ 1 91039;\-. c. *&0[.-.4 ;.4 2123\-.4 9]][4 ;& &cZ8^ 90^-\9& &_13]1Z (9&2a]1Z :]\-. 1Z:Z8&b _^0&( 193 ;\ 8Z;\ -;. &9&3 :b;Z :Z;(9<-1Z 0.; 19Z_b]e. 9&( 90d91Z 13Z 1Z:Z8 8Z Z;Z&]&[.cd.+ rZ ;Z4 :.]<-1Z4 9&( (9&2a]]&;Z c1 19Z_b]e. 1_0c^j&;Z &Z :Z;ae1Z4 ;.4 90[0a_&( X ;&( a00&( X ;&( + F)T, )) ^9\4 0Zc.81 c1 ;. 90a[0_& ;&( a00&( YX ;&( + F5> , )) 8Z Z-*b1Z+

:;<;) 6 % 0)R)>C =,CDBS+ Z Z;-1Z4 v 9&:13[c;  w [Z ;. *&0[.-. 2123\-.4 9]][4 9^ ;& 1Z:Z8^ _^0& 193 ;\ 8Z;\ -bc_\ c1 ;Z4 910Z9;<-1Z4 [` 8Z -;` ;.4 90[0a_&( 8Z :` ;.4 90[0a_&( F ;&( a00&( Y ;&( + F)T, )) (9&2a]]&;Z -bc_\ c1 )


! "#$ %&'()*

; \;d0\ 9^ ;& ^cZc& 1890^-\9& -;. 0c^:Z +++ cd*0Z ;. ). g120&(03&( 8a1 d;&(4 8Z 19d*&( d-. (91b(.4 :]\-.4 ;&( a00&( 5 ;&( +YTT,T5i+ 1 91039;\-. 9&( &Z Z;-1Z4 v (9&:13[c; (9&2a]]&;Z 9^ ;03;& 90^-\9& :Z_&01;Z8^ ;&( ^cZc&( 1890&-<9&( 90&-8&c3j1;Z 1Z:Z8 90&4 ;&b;& 1e&(-Z&:^;.-. c1 212Z\cd& ;& [-Z& ;.4 (9&[0_4+ Z Z;-1Z4 (9&2a]]&;Z -1 :(& ;3[0_ 18 ;\ &9&3\ ;& :1b;10& 19Z-;0d_1;Z -;& Z;&b;Z 8Z 9&;1]13 9^:1Ze. 90]24 8Z ^*Z 80Z2d4 ;3[0_& ;.4 3;.-.4+ Z:Z8a [Z ;& d;&4 ) &Z Z;-1Z4 (9&2a]]&;Z cd*0Z 8Z ;. T. &(3&( ) 8Z & 70&u-;ac1&4 ;.4 +++ 90d91Z ]a21Z d-. 19t (;< 1;^4 ;0Z< fFh c.< 9^ ;. .c10&c.3 1c90^1-c.4 (9&2&]4 ;&(4+ 1 91039;\-. 9]][4 910Z--^;10\ ;&( 1^4 8Z;\ (9&2a]]1;Z e1*\0Z-; 3;.-. c1 :Z_&01;Z8^ 0Zc^ 90\;&8^]]&( [Z ;. 81c3+

& C;4D4 ;(BK)/ +++ ;.013 0*13& [Z 8a1 &cZ8^ 90^-\9& 9&( (9&2a]]1Z 3;.-. [Z 1e301-. ;& &9&3& 910Z]c2a1Z ;. 3;.-. 8Z ; (9&2]]^c1 :Z8Z&]&[.;Z8a ;3[0_& ;.4 2123\-.4 *&0[.-.4 ;.4 [\-;&9&3.-.4 c. *&0[.-.4 ;.4 \;d0\ 2123\-.4 ;. d81-. (;&s34 1]d[*&( 8;a 91039;\-. 8<4 8Z &9&Z&:9&;1 a]]& d[[0_& *0.-Zc&9&Z.81 [Z ;. d8:&-. c. ;.4 2123\-.4+

:;<;) 7 0)R)>C H4>NDBS+ B=H=?)F U1;)/ B0K ,S+ -?=+C,S+ E 0)(;BNDB=.  &cZ8a 90^-\9 9&( Z;&b;Z ;.4 9]][4 ;&( 1Z:Z8&b _^0&( 193 ;\ 8Z;\ -bc_\ c1 ;Z4 910Z9;<-1Z4 [` 8Z -;` ;.4 90[0a_&( 8Z :` ;.4 90[0a_&( F ;&( a00&( Y ;&( + F)T, )) (9&*01&b;Z -((9&2a]]&( c1 ;. :]\-. ;&( 1Z:Z8&b _^0&( 193 ;\ 8Z;\ ;. 2123\-. ;.4 9]][4+ a cd*0Z ;. 8;].8;Z8 .c10&c.3 (9&2&]4 ;.4 :]\-.4 1Z:Z8&b _^0&( 193 ;\ 8Z;\ . +++ :1 d*1Z ]a21Z d-. 193 ;.4 1c90^1-c.4 3;.-.4 9]][4 . :]\-. ;&( 1Z:Z8&b _^0&( (9&2a]]1;Z -(&:1(^c1. 9^ _\;&;(93 ;.4 3;.-.4 9103 9]][4+ (*^ c1;d91Z; :Z_&01;Z8 803-. 9^ ;& 70&u-;ac1& ;.4 +++ 9103 ;.4 c. *&0[.-.4 ;.4 9]][4 :1 19Z_d01Z -(d91Z14 f90^-;Zc 90&-(e-1Z4h 9d0 ;&( 19Z2]]^c1&( _^0&(+
! "#$ %&'()*

1 91039;\-. 1890^1-c.4 (9&2&]4 3;.-.4 *&0[.-.4 9]][4 . :]\-. ;&( 1Z:Z8&b _^0&( 193 ;\ 8Z;\ (9&2a]]1;Z c^& c1;a ;. *&0[.-. ;.4 -*1;Z84 2123\-.4 ;. [\-;&9&3.-. ;.4 c. *&0[.-.4 ;.4 9]][4 9^ ;& 70&u-;ac1& ;.4 ++++

:;<;) V % 0)(;BNDB=. ;)WD,JGB+)/ 2123\-. 9103 *&0[.-.4 ;.4 9]][4 . 9a;.-. c. *&0[.-.4 ;.4 \;d0\ 2123\-.4 c1 19Z-(9;^c1. ;. d81-. (;&s34 1]d[*&( 8;a 91039;\-. cj3 c1 ;3[0_& ;.4 3;.-.4 9&-;d]]1;Z c1 1(b. ;&( 70&u-;cd&( ;.4 0c^:Z4 +++ c1 1c9Z-;1(;Z8^ 90\;^8&]]& 1;^4 ;0Z< fFh .c10< -;& ;cc g+!++7+ ;.4 Z1b(-.4 g&0&]&[34 1_]3&( ;&( 9&(0[13&( Z8&&cZ8<+

& 0)(;BNDB=. =?)+)G=?N+ 0=<BS;4,N+ &0 1_0c&[ ;.4 90&b-4 9^_-.4 81Z -;. 19&9;13 ;\ Z8&&cZ8< 9Z1\0.;< ;\ ++++

:;<;) Y P);CI4D4 -0->>-IC. DB +-/,=>=-?@. ?-= 0>)=)?,C,;=B. B,-=;BKB. 0)/ ,4+ %4

-+)/-;K)/ &Z%Z B?GKD<S+-+ -?K+4,- DB +-/,=>=-?@. B0=(B=;CDB=. Z (;Z]Z8d4 19Z*1Z0-1Z4 8Z 9]&Z&8;;0Z14 1;Z01314 [Z ;b*&( ;.4 9]][4 9&( 90&2]d91;Z -;. 91039;\-. [` ;.4 90[0a_&( ;&( a00&( Y ;&( + F)T, )) ^9\4 -(c9].0<.81 c1 ;. 91039;\-. ` ;.4 90[0a_&( X ;&( a00&( > ;&( + FT>F, ) [Z ; 83.; 9&( 18c3-\ -1 a]]14 (;Z]Z8d4 19Z*1Z0-1Z4 9&8]1Z-;Z8a \4 [0_13 9&814 [Z ;. 8a](s. ;\ ]1Z;&(0[Z8< ;&(4 [8< ;. . &(03&( )) (9&*01&b;Z (9&2a]&( 3;.-. *&0[.-.4 9]][4 -bc_\ c1 ; \;d0\ -(&:1(^c1. 9^ ; -*1;Z8a :Z8Z&]&[.;Z8a -;. 3:Z .c10&c.3 c1 ;. (9&2&] ;.4 ;3-;&Z*.4 3;.-.4 [Z ;& d;&4 )+ rZ ;. eZ&]^[.-. ;\ Z;-1\ 8&]&(13;Z . \;d0\ :Z:Z8-3 8Z &]&8].0<1;Z -;& 3:Z& *0^& c1 ;& *0^& eZ&]^[.-.4 ;\ Z;-1\ [Z ;& d;&4 )+ 1Z:Z8^4 _^0&4 193 ;\ 8Z;\ d;&(4 )) 9&( 8;2].81 9^ ;Z4 (;Z]Z8d4 19Z*1Z0-1Z4 8Z 9]&Z&8;;0Z14 1;Z01314 [Z 83.; 9&( ;. . &(03&( 


! "#$ %&'()*

)) 18c3-\ -1 a]]14 (;Z]Z8d4 19Z*1Z0-1Z4 19Z-;0d_1;Z 1_^-& & 70&u-;ac1&4 ;.4 0c^:Z4 +++ :Z9Z-;<-1Z ^;Z -(;0d*&( &Z 9Z;&bc114 90&p9&d-1Z4 *&0[.-.4 ;.4 9]][4 -bc_\ c1 ;. 90a[0_& F ;&( a00&( ;.4 90&b-4+

:;<;) [ 9^_-. (; :.c&-Z1(13 -;. _.c103: ;.4 (210-1\4+

80Z2d4 ;3[0_& _(9&(0[^4 Z8&&cZ8< 70&u-;cd. ;.4 r0cc;134 .c;0Z&4 &(-1]a4

F


! "#$ %&'()*

 % ; ;S,$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\    

" P"" LL"" "

! %7 5Z]%#&ZZ& @,)/. \\\\\\\

7 +++ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"P " P" E " " 76!/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

g!/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

! +++/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  yy/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"P  "#"

! 76!/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

g!/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

, /xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"P " """ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(;Z]Z8 19Z*130.-. ++ 5T,Ti5

7]&Z&8;;0Z 1;Z013 1c9&0Z8&b 9]&3&(

708]< c&( *&0.[-1;1 2123\-. 90&81Zcd&( . 1;Z013 v &cZ8^ 90^-\9& xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 8a1Z *0-. ;.4 9]][4 9&( 90&2]d91;Z -;. 91039;\-. [` ;.4 90[0a_&( ;&( a00&( Y ;&( + F)T, )) [Z ;& 8;\;d0\ 83.;& ^9\4 910Z[0a_1;Z/ -;. :]\-. ;&( _^0&( 83.;.4 910Z&(-34 d;&(4 xxxxxxx 

-;. :]\-. -;&Z*13\ 8Z;\ d;&(4 xxxxxx

c1 be&; 0Zc^ xxxxxxx \4 1e4/

>


! "#$ %&'()*

 % f710Z[0_Z8a -;&Z*13 8Z;&(h zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

GB;)G4+K- ^^^^^^^^^^ # -=,^^^^^^^^^^^^

"/+4GG@+- =?-=)>)I4,=?J h zzzzzzzzzzzzz++++++++++++

Xh zz+++zzzzzzzzzzzzzzzz++

h zzzzzzzzzzzzz++++++++++++

5h zz+++zzzzzzzzzzzzzzzz++

Fh zzzzzzzzzzzzz++++++++++++

Th zz+++zzzzzzzzzzzzzzzz++

>h zzzzzzzzzzzzz++++++++++++

)hz++++++zzzzzzzzzzzzzzzz++

Yh zzzzzzzzzzzzz++++++++++++

h z+++z+zzzzzzzzzzzzzzz+++

ih zzzzzzzzzzzzz++++++++++++

 h z++++zzzzzzzzzzzzzzzz+++

GB;)G4+K-$

# -=,\\\\\\\\

-;B>CU<4

Y


! "#$ %&'()*

 % ; ;S,$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\    

" P"" LL"" "

! %7 5Z]%#&ZZ& @,)/. \\\\\\\

7 +++ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"P "!" "

"P "!" "

(;Z]Z8 19Z*130.-. ++ 5T,Ti5 7]&Z&8;;0Z 1;Z013 1c9&0Z8&b 9]&3&(

76!/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

76!/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

g!/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

g!/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

! +++/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

! +++/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  yy/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  yy/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"P  "

"

"P  "

"

! 76!/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

! 76!/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

g!/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx /xxxxxxxxxxxxxxxxxx

g!/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

, /xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

, /xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"P 

" """ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

708]< c&( *&0.[-1;1 2123\-. 90&81Zcd&( . 1;Z013 v &cZ8^ 90^-\9& xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 8a1Z *0-. ;.4 9]][4 9&( 90&2]d91;Z -;. 91039;\-. [` ;.4 90[0a_&( ;&( a00&( Y ;&( + F)T, )) [Z ;& 8;\;d0\ 83.;& ^9\4 910Z[0a_1;Z/

i


! "#$ %&'()*

 % -;. :]\-. ;&( _^0&( 83.;.4 910Z&(-34 d;&(4 xxxxxxx 

-;. :]\-. -;&Z*13\ 8Z;\ d;&(4 xxxxx

c1 be&; 0Zc^ xxxxxxx \4 1e4/

f710Z[0_Z8a -;&Z*13 8Z;&(h zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

GB;)G4+K- ^^^^^^^^^^ # -=,^^^^^^^^^^^^

"/+4GG@+- =?-=)>)I4,=?J h zzzzzzzzzzzzz++++++++++++

Xh zz+++zzzzzzzzzzzzzzzz++

h zzzzzzzzzzzzz++++++++++++

5h zz+++zzzzzzzzzzzzzzzz++

Fh zzzzzzzzzzzzz++++++++++++

Th zz+++zzzzzzzzzzzzzzzz++

>h zzzzzzzzzzzzz++++++++++++

)hz++++++zzzzzzzzzzzzzzzz++

Yh zzzzzzzzzzzzz++++++++++++

h z+++z+zzzzzzzzzzzzzzz++

ih zzzzzzzzzzzzz++++++++++++

 h z++++zzzzzzzzzzzzzzzz++

GB;)G4+K-$

# -=,\\\\\\\\

-;B>CU<4

X


! "#$ %&'()*

 & ; ;S,$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\    

" P"" LL"" "

! %7 5Z]%#&ZZ& @,)/. \\\\\\\

7 +++ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"P  " 76!/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

g!/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

! +++/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  yy/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"P  "#"

! 76!/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

g!/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

, /xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"P " """ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

708]< c&( *&0.[-1;1 2123\-. 90&81Zcd&( ;& &cZ8^ 90^-\9& v 1;Z013 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 8a1Z *0-. ;.4 9]][4 9&( 90&2]d91;Z -;. 91039;\-./

-;` ;.4 90[0a_&(:` ;.4 90[0a_&( F

;&( a00&( Y ;&( + F)T, )) [Z ;& 8;\;d0\ 83.;& ^9\4 910Z[0a_1;Z/

-;. :]\-. ;&( _^0&( 83.;.4 910Z&(-34 d;&(4 xxxxxxx 

-;. :]\-. -;&Z*13\ 8Z;\ d;&(4 xxxxxx

c1 be&; 0Zc^ xxxxxxx \4 1e4/

5


! "#$ %&'()*

 & f710Z[0_Z8a -;&Z*13 8Z;&(h zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

GB;)G4+K- ^^^^^^^^^^ # -=,^^^^^^^^^^^^

"/+4GG@+- =?-=)>)I4,=?J h zzzzzzzzzzzzz++++++++++++

Xh zz+++zzzzzzzzzzzzzzzz++

h zzzzzzzzzzzzz++++++++++++

5h zz+++zzzzzzzzzzzzzzzz++

Fh zzzzzzzzzzzzz++++++++++++

Th zz+++zzzzzzzzzzzzzzzz++

>h zzzzzzzzzzzzz++++++++++++

)hz++++++zzzzzzzzzzzzzzzz++

Yh zzzzzzzzzzzzz++++++++++++

h z+++z+zzzzzzzzzzzzzzz+++

ih zzzzzzzzzzzzz++++++++++++

 h z++++zzzzzzzzzzzzzzzz+++

GB;)G4+K-$

# -=,\\\\\\\\

-;B>CU<4

T


! "#$ %&'()*

 5

  

  

; ;S,$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ GB;)G4+K-$ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\

.c^-Z Z8&&cZ8 9.01-3 f+++h/ *+ ,-./ 7].0&_&0314/ .]d_\&/

LL" P"" " 90[0a_&( i a00&( Y +F)T, )) 70&u-;ac1&4 ;.4 +++ xxxxxxxxxxxxxxxxx d*&;4 ]a21Z (9^s. ; 8^]&( :Z8Z&]&[.;Z8a/ hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -;hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jhxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx h . 9^ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd81-. 1]d[*&( ,8Z ;. 9^ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd81-. (;&s34 f19Z;^9Z&( 1]d[*&(h 212Z<1Z ^;Z ;& &cZ8^ 90^-\9& xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c9&013 [Z ;& d;&4 xxxx 8a1Z *0-. ;.4 9]][4 9&( 90&2]d91;Z -;. 91039;\-. xx ;.4 90[0a_&( xx ;&( a00&( Y ;&( +F)T, )) [Z ;& 83.;& 9&( 910Z[0a_1;Z -;. c1 0+ 90\;+ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3;.- ;&(+

 ;)WD,JGB+). ,4. 

-;B>CU<4 ,4+ \\\\\\\\\\\\\\

 -;->-RN+

)


! "#$ %&'()*

 6

  

  

; ;S,$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ GB;)G4+K-$ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\

.c^-Z Z8&&cZ8 9.01-3 f+++h/ *+ ,-./ 7].0&_&0314/ .]d_\&/

"" P"" " 90[0a_&( i a00&( Y +F)T, ))

 70&u-;ac1&4 ;.4 +++ xxxxxxxxxxxxxxxxx d*&;4 ]a21Z (9^s. ; 8^]&( :Z8Z&]&[.;Z8a/

hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -;hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jhxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx h . d81-. (;&s34 f19Z;^9Z&( 1]d[*&(h 9&( :Z110[.81 ;. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

212Z<1Z ^;Z . 1;Z013 @ &cZ8^ 90^-\9& xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :1 c9&013 [Z ;& d;&4 xxxx 8a1Z *0-. ;.4 9]][4 9&( 90&2]d91;Z -;. 91039;\-. xx ;.4 90[0a_&( xx ;&( a00&( Y ;&( +F)T, )) [Z ;&,; 83.;x 9&( 910Z[0a_xxxx -;xx c1 0+ 90\;+ xxxxxxxxxx3;.-.,Z;-1Z4 ;.4,;&( c1 :1:&cd& ^;Z/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


! "#$ %&'()*

 6

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 ;)WD,JGB+). ,4. 

;a ;.4 90ae.4 (; :b;Z -8.13 90&-_([ -;& 0c^:Z& Z&Z8.;Z8^ 70\;&:Z813&+

0=H1<4?B ,4+ \\\\\\\\\\\\\\

 0=H1D-.

 -;->-RN+


! "#$ %&'()*

 "  _

 " $ + {]14 ;Z4 .c^-Z14 Z8&&cZ8d4 9.01-314 f9^ F ;3;(9 -; ;cc; 1Z-&:c;&4 8Z 1]d[*&(h + ,-1Z4 8Z 9&:,-1Z4 Z8&&cZ8< 9Z1\0-1\ F+ r0_13& r1Z8&b r0cc;d 7].0&_&0Z8< (-;.ca;\ f[Z 8;*<0.-. -;. -;&-1]3: ;&( 9&(0[13&( Z8&&cZ8<h >+ 0a91j .c&-Z&&cZ8< 1:&cd\ Y+ Z8^ (9&[0_13& f[Z :.c&-31(-. -;. _.c103: ;.4 (2d0.-.4h __  " 

"$

+ 9&:d8;14 738 ` f910Z9;<-1Z4 F >h + 9&:d8;14 738 n` f91039;\-. Fh F+ 9&:d8;14 738 ` f910Z9;<-1Z4 Xh >+ 9&:d8;14 738 |` f910Z9;<-1Z4  Th Y+ 9&:d8;14 738 ` f910Z9;<-1Z4 v Xh i+ 9&:d8;14 738 ~` f910Z9;<-1Z4  F i X 5 T ) >h X+ 9&:d8;14 738 ` 5+ 9&:d8;14 738 ` T+ 9&:d8;14 738 n` )+ 9&:d8;14 738 ` + 9&:d8;14 738 ` + 9&:d8;14 738 |` F+ 9&:d8;14 738 ` >+ 9&:d8;14 738 ` f910Z9;<-1Z4 v Fh Y+ 9&:d8;14 738 n` i+ 9&:d8;14 738 r` X+ 710Z&:Z8^ lg&0&]&[Z8 9Z1<0.-.m ___ " $

+ r0_13& 9&(0[&b + r0_13& _(9&(0[&b F+ r0_13& r1Z8&b r0cc;d >+ r0_13& r1Z8&b r0cc;d g&0&]&[Z8< w 1]\1Z8< ~1ca;\ Y+ r0_13& r1Z8&b Z1((; g&0&]&[34 i+ r0_13 8+ 8+ r1Z8< Z1((;< X+ {]14 ;Z4 ,-1Z4 ;.4 ++ v cc; 1ea0;.; r0_13 5+ r0_13& b9&( 8Z .c&-3\ *d-1\ f ) ;3;(9h T+ r0_13& 9Z8&Z\34 8Z 7].0&_^0.-.4 7&]Z;< f) ;3;(9h )+ ,-. g&0&]&[34 1_]3&( v cc; n f9^ Y ;3;(9h g+!++7+ fY) ;3;(9h

F

ΠΟΛ 1112 Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ’  

Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ’ και στ’ της παραγράφου 2 και δ’ της παραγράφου 3...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you