Page 1

ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, ΠΟΛ. 1091

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β’ Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ευγ. Τέγα Τηλέφωνο : 2103642570 FAX : 2103642251

ΘΕΜΑ:

30 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΣ: Ως Αποδέκτες Π.Δ.

Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την

απόσυρση των

αυτοκινήτων οχημάτων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4

της πράξης Νομοθετικού

περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 268/31-12-2011 φύλλο

της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, το δικαίωμα παραλαβής νέου αυτοκινήτου σε αντικατάσταση παλαιού που αποσύρεται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 καθώς και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 που αφορούν σε απόσυρση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και φορτηγών ΙΧ αυτοκινήτων των οποίων οι άδειες κυκλοφορίας εκδόθηκαν μέχρι 31-12-1998, παρατείνεται έως 31-12-2012 εφόσον για αυτά καταβληθούν οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις έως την ημερομηνία αυτή. Επίσης ορίζεται ότι, τα αυτοκίνητα αυτά πρέπει να αποσυρθούν από την κυκλοφορία μέχρι την 20-122012. Ειδικότερα ως προς τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ 2011/11-2-2011 «Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 – Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας.» καθώς και οι οδηγίες που δόθηκαν από την Υπηρεσία μας με τις αριθ. ΠΟΛ 1050/15-3-2011, 1037/22-2-2011 και 1074/2011.

1


ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο

Περαιτέρω διευκρινίζονται τα κατωτέρω: α)

Για τα αποσυρόμενα οχήματα απαιτείται να έχουν καταβληθεί τα τέλη

κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, στην προκειμένη περίπτωση του έτους 2012 καθώς και οι τυχόν οφειλές προηγουμένων ετών. Με τις διατάξεις του π.δ. 116/2004 (81 Α’) καθορίζεται η διαδικασία οριστικής διαγραφής των οχημάτων τα οποία πρόκειται να αποσυρθούν. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα στάδια: α) της παράδοσης του οχήματος, β) της καταστροφής του και γ) της οριστικής διαγραφής του. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, η παράδοση ενός οχήματος η οποία έχει ως άμεση συνέπεια την αποξένωση του κατόχου από το όχημα, συνιστά αναγκαστική ακινησία. Η αναγκαστική αυτή ακινησία καλύπτει την περίοδο από την παράδοση του οχήματος έως την ημερομηνία της οριστική διαγραφής του από τα μητρώα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σύμφωνα με την ανωτέρω παραδοχή, επειδή για το έτος 2012 με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό ΠΟΛ1262/29-12-2011 (Β’ 3044) και με την ΠΟΛ.1019/13-1-2012 έχει χορηγηθεί παράταση για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία έως και την 16-1-2012, δεν μπορεί να αναζητηθεί η καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το έτος 2012 για αυτοκίνητα τα οποία έχουν παραδοθεί για καταστροφή, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, στα εγκεκριμένα προς τούτο από την Ε.Δ.Ο.Ε. κέντρα εναλλακτικής διαχείρισης ή έχουν οριστικά διαγραφεί έως και την 16-1-2012. β)

Όπως έγινε δεκτό από τη Διοίκηση με το αριθμ. ΔΤΕΦ Β΄1089133ΕΞ 2011/17-6-

2011 έγγραφό της, σε περίπτωση απωλείας της χορηγούμενης από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Εισοδήματος του ιδιοκτήτη του αποσυρομένου οχήματος, βεβαίωσης καταβολής των οφειλομένων κατά το χρόνο της απόσυρσης τελών κυκλοφορίας, εφόσον διαπιστώνεται και αιτιολογείται, με βάση τα πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία που επικαλούνται οι αιτούντες, η απώλεια αυτής, για λόγους χρηστής διοίκησης και εξυπηρέτησης των συμφερόντων των πολιτών παρέχεται η δυνατότητα επαναχορήγησης αυτής για μια μόνο φορά, με τη συμπλήρωση υποχρεωτικώς από την αρμόδια Φορολογική Βεβαίωση και στο

Αρχή στην

επαναχορηγούμενη

κάτω μέρος αυτής της ένδειξης «ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΛΟΓΩ

ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ».

2


ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο

γ) Τέλος σημειώνουμε ότι, στις βεβαιώσεις καταβολής τελών κυκλοφορίας, ο τύπος των οποίων έχει καθοριστεί με την αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ 2011/11-22011(246 Α΄) Κ.Υ.Α., (εγκύκλιοι ΠΟΛ.1034/22-2-2011 και ΠΟΛ.1074/8-4-2011) πρέπει, όπου αναγράφεται το έτος 2011, αυτό να αντικαθίσταται με το έτος 2012, όπως στα συνημμένα υποδείγματα. Επίσης σε περίπτωση που δεν συντρέχει υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, για κάποιο έτος, στην χορηγούμενη κατά τα ανωτέρω «βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας» δεν αναγράφονται κάποια στοιχεία ή σημειώσεις που αφορούν στην μη υποχρέωση αυτή, παρέχεται όμως δυνατότητα αναφοράς στις διατάξεις και τους λόγους της μη υποχρέωσης καταβολής τελών κυκλοφορίας για συγκεκριμένο έτος με ξεχωριστό έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. το οποίο επισυνάπτεται στην προαναφερθείσα αρχική βεβαίωση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα: •

Βεβαίωση Καταβολής τελών κυκλοφορίας για ΕΙΧ

Βεβαίωση Καταβολής τελών κυκλοφορίας για ΦΙΧ

Άρθρο 4 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Όλες οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

3


ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Κλιμάκια Δ.Ο.Υ. στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων • ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – Θεομήτορος 59, Τ.Κ. 174 55 ΑΛΙΜΟΣ • ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Β. Λάσκου & Διογένους, Τ.Κ. 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ • Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ – Ερμουπόλεως 38 & Πηλίου, Τ.Κ. 185 41 ΠΕΙΡΑΙΑΣ • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – Τρώων 1 & Χαλκίδος, Τ.Κ. 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ • ΧΟΛΑΡΓΟΥ – Μεσογείων 156, Τ.Κ. 155 10 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων – Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών Αντιστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ, ΑΘΗΝΑ 3. Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (Ε.Δ.Ο.Ε.) Λεωφ. Κηφισίας 324, Τ.Κ. 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 4. Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α.) Λεωφ. Κηφισίας 296, Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 5. Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) 6. Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. και Περιφερειακές Δ/νσεις 7. Οικονομικές Επιθεωρήσεις-Όλους τους Επιθεωρητές στις έδρες τους 8. Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού κ. Φ. Σαχινίδη 2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού κ. Παντ. Οικονόμου 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Ηλ. Πλασκοβίτη 4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φορολ. & Τελων. Θεμάτων 5. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Φορολογίας κ. Δ. Σταματόπουλου 6. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Φορολ. Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 7. Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 8. Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 9. Όλες τις Φορολογικές Διευθύνσεις και Τμήματα 10. Γεν. Δ/νση Οικ. Επιθεώρησης 11. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων και Κλιμάκιο στο ΚΕΠΥΟ 12. Γ.Γ.Π.Σ. – Δ/νση 30η , 31η & 32η και Έργο TAXIS (για καταχώρηση στο Διαδίκτυο) 13. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 14. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 15. Δ/νση Τελών & Ειδ. Φορολογιών – Τμήμα Β΄ (10)

4


ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο

………………………………………….2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ.Ο.Υ. ……………………... ……………………………….

Αριθμ. Πρωτ. ……………………………. Αριθ.Πρωτ. ……………………

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ `

Βεβαιώνεται ότι, για το αποσυρόμενο επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας …………………………………………έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2012 και προηγουμένων ετών.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

5


ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο

………………………………………….2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ.Ο.Υ. ……………………... ……………………………….

Αριθμ. Πρωτ. ……………………………. Αριθ.Πρωτ. ……………………

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ `

Βεβαιώνεται ότι, για το αποσυρόμενο φορτηγό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας …………………………………………έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2012 και προηγουμένων ετών.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

6

ΠΟΛ 1091 Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.  

Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you