Μεταλλευτικά Νέα | Τεύχος 07

Page 1

Μεταλλευτικά

Νέα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ • ΤΕΥΧΟΣ 07 • ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 • ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ;