Page 1

ÅRSREDOVISNING och

KONCERNREDOVISNING för Investa Företagskapital AB Org.nr. 556651-6471

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31.

Innehåll

Sida

- förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - kassaflödesanalys - tilläggsupplysningar - underskrifter

2 4 5 6 7 8 17


Investa Företagskapital AB Org.nr. 556651-6471 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Investa Företagskapital AB skall som minoritetsägare och aktiv partner skapa värdetillväxt genom att tillföra kapital, marknads- och affärsutvecklingskompetens i små och medelstora företag med goda utvecklingsmöjligheter. Engagemanget skall också skapa en god avkastning på investerat kapital för Investa och dess finansiärer. Genom att tillföra såväl intelligent som finansiellt kapital skall Investa bidra till många företags tillväxt och därmed också framgångsrik samhällsutveckling i södra och mellersta Norrland. Vid sidan av investeringar i företag förvaltar Investa sitt likvida kapital genom placeringar i räntebärande tillgångar, aktier och fonder. Ägare Bolagets ägare består av Industrifonden, ett antal större koncerner samt ett konsortium av privatpersoner i södra och mellersta Norrland. Koncernen Koncernen består av moderbolaget Investa Företagskapital AB samt av de helägda dotterbolagen Aktiva Resurs AB och Placeringsbolaget Innergården 35 AB. Ekonomisk översikt för koncernen Årets resultat uppgår till -10,3 MSEK (- 4,0 MSEK). 2011 års resultat har påverkats negativt av nedskrivningar av aktier portföljbolag, samt av realisationsförluster på avyttrade portföljbolag. För mer information se ”Händelser under räkenskapsåret” nedan. Resultatet från placerings- och investeringsverksamheten uppgår till 0,8 MSEK (2,3 MSEK). Rörelsens kostnader uppgår till 8,2 MSEK (6,4 MSEK). Av årets rörelsekostnader har 1,5 MSEK vidarefakturerats till portföljbolag. Engagemangsverksamheten Vid räkenskapsårets utgång uppgick redovisat värde av koncernens engagemang till 63,9 MSEK (46,7 MSEK) inkluderat aktier, långfristiga- och kortfristiga fordringar. Placering av likvida medel Placeringar av likvida medel har en riskexponering som är väsentligt lägre än engagemangsverksamheten. Majoriteten av tillgångarna är placerade i kapitalgaranterade produkter och räntebärande värdepapper. Förvaltningen sköts av externa aktörer. Redogörelse för styrelsearbetet Investas styrelse har för närvarande sex ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Under räkenskapsåret har fjorton protokollförda styrelsemöten hållits varav sex möten per telefon.

Sida 2 av 17


Investa Företagskapital AB Org.nr. 556651-6471 Organisation Företagets lokala representant i Östersund har gått över till en permanent anställning i ett av portföljbolagen. Investa har under året rekryterat en ekonom för att hantera intern administration och minska behovet av köpta tjänster. I övrigt köper Investa tjänster för utvärdering och analys i den omfattning som krävs för att fullgöra vårt uppdrag. Finansiell ställning i koncernen Det egna kapitalet uppgår till 76,1 MSEK (86,4 MSEK). Av totala tillgångar på 100,4 MSEK (115,5 MSEK) utgör 33,5 MSEK (68,1 MSEK) av kortfristiga placeringar och likvida medel, vilket innebär att Investas finansiella utrymme för nyinvesteringar är begränsat, men bedöms tillräckligt för att kunna supportera nuvarande portföljbolag. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Investas strategiska inriktning ligger fast, det vill säga att sträva efter större andelar i respektive portföljbolag och fokusera på exitmöjligheter. Investa har under året investerat i fyra nya portföljbolag: •Sleepingfox Hotel Group AB, Sundsvall •Artboard AB, Timrå •Sustainable Cards Europe Holding AB, Hede •Arctic Engineering AB, Östersund Totalt investerat belopp i dessa bolag uppgår till 26,0 MSEK. Vidare har koncernen deltagit i nyemissioner och/eller konvertibla skuldebrev: •H1Communication AB (publ) •Collectric AB •Absolicon Solar Concentrator AB •Xavitech AB •Enjoy Group AB (publ) Uppdraget att minska antalet bolag har varit prioriterat under året och vi har i två fall sålt tillbaka aktierna till huvudägarna och i ett fall till extern part: Resultatdisposition Förslag till behandling av bolagets förlust Till årsstämmans förfogande står årets resultat

-6 287 090 -6 287 090

Styrelsen föreslår att förlusten täcks genom nedsättning av överkursfond

-6 287 090 -6 287 090

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 3 av 17


Investa Företagskapital AB Org.nr. 556651-6471

RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter

Koncernen 2011-01-01 2010-01-01 2011-12-31 2010-12-31

2 809 364 71 280

2 170 963 14 072

92 877 56 996

320 524 0

2 880 644

2 185 035

149 873

320 524

-394 819 -4 148 266 -3 591 945

0 -4 222 937 -2 123 502

0 -2 751 035 -2 047 500

0 -3 408 731 -1 772 267

-19 918

-15 269

-15 110

-14 952

-8 154 948

-6 361 708

-4 813 645

-5 195 950

-5 274 304

-4 176 673

-4 663 772

-4 875 426

4

0

0

-6 454 287

-8 079 285

5

-11 186 139

-10 230 846

-1 496 559

-2 109 061

6 7

6 515 189 -332 806

10 501 856 -57 800

6 509 599 -182 072

10 498 609 -57 800

-5 003 756

213 210

-1 623 319

252 463

Resultat efter finansiella poster

-10 278 060

-3 963 463

-6 287 090

-4 622 963

Årets resultat

-10 278 060

-3 963 463

-6 287 090

-4 622 963

Rörelsens kostnader Vidarefakturerade kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

1

Moderbolaget 2011-01-01 2010-01-01 2011-12-31 2010-12-31

2 3

Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter

Sida 4 av 17


Investa Företagskapital AB Org.nr. 556651-6471 Koncernen 2011-12-31 2010-12-31

BALANSRÄKNING

Moderbolaget 2011-12-31 2010-12-31

Not TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Konst

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i portföljbolag Fordringar hos portföljbolag

8

9 10 11

Summa anläggningstillgångar

61 011 40 959

83 229 40 959

42 095 0

59 505 0

101 970

124 188

42 095

59 505

4 632 60 730 174 2 628 112

0 42 793 500 1 484 002

25 742 646 53 678 671 2 628 112

32 196 933 27 809 447 1 484 002

63 362 918

44 277 502

82 049 429

61 490 382

63 464 888

44 401 690

82 091 524

61 549 887

1 042 976 496 000 21 857 913 134 887 119

168 391 2 396 000 0 31 093 396 670

229 209 496 000 21 857 408 73 018

67 100 496 000 0 17 666 328 890

3 361 086

2 992 154

820 492

909 656

30 256 646

62 429 697

24 742 862

37 775 253

30 256 646

62 429 697

24 742 862

37 775 253

3 273 294

5 712 086

1 955 872

3 537 004

36 891 026

71 133 937

27 519 226

42 221 913

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar

12

Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

100 355 914 115 535 627

Sida 5 av 17

109 610 750 103 771 800


Investa Företagskapital AB Org.nr. 556651-6471

BALANSRÄKNING

Koncernen 2011-12-31 2010-12-31

Moderbolaget 2011-12-31 2010-12-31

63 002 200 0 23 613 798

63 002 200 0 26 584 256

63 002 200 21 736 695 0

63 002 200 24 707 153 0

86 615 998

89 586 456

84 738 895

87 709 353

-195 985 0 -10 278 060

797 020 0 -3 963 463

0 0 -6 287 090

0 1 652 505 -4 622 963

-10 474 045

-3 166 443

-6 287 090

-2 970 458

76 141 953

86 420 013

78 451 805

84 738 895

20 000 000 2 038 976

20 000 000 8 012 412

10 000 000 2 038 976

10 000 000 8 012 412

22 038 976

28 012 412

12 038 976

18 012 412

196 398 0 388 095 1 590 492

229 520 0 164 983 708 699

117 752 18 504 073 95 600 402 544

222 689 196 892 91 155 509 757

2 174 985

1 103 202

19 119 969

1 020 493

Not EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

13

Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Bundna reserver

14

Fritt eget kapital Fria reserver Balanserad vinst eller förlust Årets resultat

Summa eget kapital Långfristiga skulder Konvertibla lån Övriga skulder

15 16

Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

100 355 914 115 535 627

109 610 750 103 771 800

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Inga

Inga

Borgensförbindelser till förmån för portföljbolag

50 000

50 000

50 000

50 000

Summa ansvarsförbindelser

50 000

50 000

50 000

50 000

Ansvarsförbindelser

Sida 6 av 17


Investa Företagskapital AB Org.nr. 556651-6471

KASSAFLÖDESANALYS Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta Resultat från värdepapper som är anläggningstillgång Betald inkomstskatt

-5 274 304

-4 176 673

24 518 533 315 -332 806

15 269 1 116 356 -57 800

868 680 0

139 746 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -4 180 597

-2 963 102

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning (+)/ökning(-) av kortfristiga placeringar Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

32 173 051 -874 585 527 510 -33 122 1 083 048

10 651 724 514 728 2 697 165 -28 631 -159 973

Kassaflöde från den löpande verksamheten

28 695 305

10 711 911

8

-29 169

-50 910

10 11

26 869 -29 996 124 -1 144 110

0 -10 135 242 300 000

-31 142 534

-9 886 152

Investeringsverksamheten Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Försäljning av inventarier, verktyg och installationer Förändring av andelar i portföljbolag Förändring av långfristiga fordringar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

1

Koncernen 2011-01-01 2010-01-01 2011-12-31 2010-12-31

Sida 7 av 17


Investa Företagskapital AB Org.nr. 556651-6471

KASSAFLÖDESANALYS Not

Koncernen 2011-01-01 2010-01-01 2011-12-31 2010-12-31

Finansieringsverksamheten Övriga skulder till kreditinstitut

8 437

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

8 437

0

-2 438 792 5 712 086

825 759 4 886 327

3 273 294

5 712 086

Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

Sida 8 av 17


Investa Företagskapital AB Org.nr. 556651-6471

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Aktivering av finansieringsutgifter och andra utgifter Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Utöver det faktiska anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna inräknas också förvärvsutgifter som direkt kan hänföras till investeringarna. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ned till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Finansiella instrument Kortfristiga placeringar av värdepapper redovisas till det lägre av anskaffningsvärde och marknadsvärde på balansdagen. Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Sida 9 av 17


Investa Företagskapital AB Org.nr. 556651-6471

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Andelar i dotterföretag När företaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflyttande, i ett annat företag, klassificeras det som ett dotterföretag. Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

Andelar i Portföljbolag En del av de långfristiga innehaven i onoterade bolag har passerat gränsen för intressebolag men då syftet med innehaven inte är att utöva ett betydande inflytande över bolagens finansiella och driftsmässiga styrning redovisas samtliga innehav som andelar i portföljbolag och inte som intressebolag.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1

Inköp och försäljning inom koncernen

Koncernintern försäljning har ej förekommit. Not 2

Koncernen 2011

Leasingavtal

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till

113 832

Sida 10 av 17

2010

58 587

Moderbolaget 2011

113 832

2010

58 587


Investa Företagskapital AB Org.nr. 556651-6471

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 3

Koncernen 2011

Personal

Moderbolaget 2011

2010

2010

Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit varav kvinnor

2,8 0,8

1,5 0,1

1,5 0,5

1,1 0,1

Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader

2 218 933 473 534

1 209 918 381 923

1 258 574 267 994

994 560 319 333

2 692 467

1 591 841

1 526 568

1 313 893

284 468 284 468

18 225 18 225

200 012 200 012

11 236 11 236

663 503

457 601

422 760

393 562

3 640 438

2 067 667

2 149 340

1 718 691

Övriga anställda: Löner och ersättningar

Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Not 4

Koncernen

Resultat från andelar i koncernföretag

Nedskrivningar (Placeringsbolaget Innergården 35 AB) Not 5

2011

2010

2011

2010

0

0

-6 454 287

-8 079 285

0

0

-6 454 287

-8 079 285

Koncernen

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgång

Utdelning Ränteintäkter Realisationsresultat Nedskrivningar Återföring av nedskrivningar

Moderbolaget

Moderbolaget

2011

2010

2011

2010

720 000 148 680 -13 812 187 -5 568 893 7 326 261

0 139 746 570 200 -11 022 692 81 900

720 000 133 620 -5 126 686 0 2 776 507

0 97 246 570 200 -2 776 507 0

-11 186 139

-10 230 846

-1 496 559

-2 109 061

Sida 11 av 17


Investa Företagskapital AB Org.nr. 556651-6471

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 6

Koncernen

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Utdelning Ränteintäkter Intäkt avseende låneeftergift Nedskrivningar Återföring av nedskrivningar

Not 7

Not 8

2011

2010

2011

2010

694 516 905 565 5 981 873 -1 066 766 0

952 579 163 777 8 079 285 0 1 306 215

694 516 899 976 5 981 873 -1 066 766 0

949 332 163 777 8 079 285 0 1 306 215

6 515 188

10 501 856

6 509 599

10 498 609

Koncernen

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat vid försäljningar Övriga räntekostnader och liknande resultatposter resultatposter

Moderbolaget

Moderbolaget

2011

2010

2011

2010

0 332 806

2 689 55 111

0 182 072

2 689 55 111

332 806

57 800

182 072

57 800

Koncernen

Inventarier, verktyg och installationer

Moderbolaget

2011-12-31

2010-12-31

2011-12-31

2010-12-31

Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

181 467 26 869 -29 169 179 167

130 557 50 910 0 181 467

116 159 26 869 -29 169 113 859

89 290 26 869 0 116 159

Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

-98 238 1 -19 919

-82 969 0 -15 269

-56 654 0 -15 111

-41 702 0 -14 952

-118 156

-98 238

-71 764

-56 654

61 011

83 229

42 095

59 505

Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.

Sida 12 av 17


Investa Företagskapital AB Org.nr. 556651-6471

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 9

Andelar i koncernföretag Koncernen Företag Organisationsnummer Säte Aktiva Resurs AB 556009-6512 Östersund Placeringsbolaget Innergården 35 AB 556831-1384 Härnösand

Antal/ Andel % 100,00% 100,00%

I koncernbalansräkningen finns ett bokfört värde på andelar i koncernföretag. Detta är ett mindre utländskt bolag som inte konsolideras i koncernen. Moderbolaget Företag Organisationsnummer

Säte

2011-12-31

2010-12-31

24 067 646

24 067 646

1 675 000

8 129 287

25 742 646

32 196 933

Antal/ Andel %

Aktiva Resurs AB 556009-6512 Östersund Placeringsbolaget Innergården 35 AB 556831-1384 Härnösand

24 044 100% 500 100%

Uppgifter om eget kapital och resultat

Eget kapital

Resultat

Aktiva Resurs AB Placeringsbolaget Innergården 35 AB

21 429 060 2 003 734

-4 319 704 -14 087 963

Ingående anskaffningsvärde Inköp Aktiverade anskaffningsutgifter Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

40 276 218 0 0

24 067 646 16 091 697 116 875

40 276 218 -8 079 285 -6 454 287

40 276 218 0 -8 079 285

-14 533 572

-8 079 285

25 742 646

32 196 933

Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde

Sida 13 av 17


Investa Företagskapital AB Org.nr. 556651-6471

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 10 Andelar i portföljbolag Koncernen 2011-12-31 2010-12-31 Företag/ Organisationsnummer Antal/Andel % Redovisat värde Redovisat värde 627 042 5 752 123 3 752 123 Absolicon Solar Concentrator AB 13,4% 556729-0183 Härnösand Arctic Engeneering AB 25 000 4 739 500 0 Östersund 556715-0072 5,9% Artboard AB 1 015 7 500 000 0 Timrå 7,6% 556235-9744 Camp Södergren AB 1 500 300 000 300 000 Östersund 13,3% 556328-1582 Collectric AB 252 2 500 035 2 500 035 Sundsvall 10,9% 556639-2006 Cobra Biologics Matfors AB (fd Unitech Pharma AB) 0 0 4 090 706 Sundsvall 556512-1794 0,0% Cobra Biologics Matfors AB (fd Unitech Pharma AB), konvertibler 0 401 346 Enjoy Group AB(publ.) 3 330 000 3 108 000 3 108 000 Bräcke 9,0% 556653-2924 3 440 606 H1 Communication AB(publ.) 5 126 503 6 599 999 28,2% 556730-0610 Östersund Innobits AB 195 0 587 217 Sundsvall 14,0% 556617-0808 iOpera AB 1 500 0 723 963 Kramfors 11,0% 556741-0773 JonDeTech AB 2 378 507 537 790 537 790 Uppsala 10,4% 556750-1787 MKR Holding AB 90 4 641 425 4 641 425 Sundsvall 8,2% 556767-3503 Navaero Holding AB 0 0 1 311 187 Sundsvall 0,0% 556645-9789 Nipsoft AB 21 269 2 850 046 2 850 046 Sollefteå 556584-8982 11,5% Nya Hackås Precisionsgjuteri AB 29 367 2 143 521 2 143 521 556717-0450 15,4% Östersund Perfect Match Interior AB 0 0 1 566 011 Örnsköldsvik 556719-3593 0,0% 3 500 1 500 000 1 500 000 Prefab i Gävle AB 20,0% Gävle 556638-0720 Senseair AB 1 584 000 4 000 000 4 000 000 Delsbo 556475-5519 11,9% Sleepingfox Hotel Group AB 16 667 10 000 000 0 556816-6689 Sundsvall 25 Sustainable Cards Europe Holding AB 21 200 3 500 000 0 Härjedalen 556841-3545 10,6% Xavitech AB 167 500 2 281 250 1 633 631 Härnösand 556675-2837 8,1% Xcited AB 125 0 541 519 Sundsvall 556729-2320 10,0% Zmek Fastighet och förvaltning AB 1 030 249 981 0 Östersund 556783-2646 5,9% Övriga ej specificerade innehav 0 4 981 Sida 14 av 17

60 730 174

42 793 500


Investa Företagskapital AB Org.nr. 556651-6471

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Moderbolaget Företag/Organisationsnummer

Säte

627 042 13,4% 25 000 5,9% 1 015 7,6% 252 10,9% 0 0,0% 3 330 000 9,0% 2 378 507 10,4% 90 8,2% 21 269 11,5% 29 367 15,4% 3500 20,0% 1 584 000 11,9% 16 667 25 21 200 10,6% 37 500 1,8% 1 030 5,9%

Härnösand

Arctic Engeneering AB 556715-0072 Östersund Artboard AB 556235-9744 Timrå Collectric AB 556639-2006 Sundsvall Cobra Biologics Matfors AB (fd Unitech Pharma AB) 556512-1794 Sundsvall Enjoy Group AB(publ.) 556653-2924 Bräcke JonDeTech AB 556750-1787 Uppsala MKR Holding AB 556767-3503 Sundsvall Nipsoft AB 556584-8982 Sollefteå Nya Hackås Precisionsgjuteri AB 556717-0450 Östersund Prefab i Gävle AB Gävle 556638-0720 Senseair AB 556475-5519 Stockholm Sleepingfox Hotel Group AB 556816-6689 Sundsvall Sustainable Cards Europe Holding AB 556841-3545 Härjedalen Xavitech AB 556675-2837 Härnösand Zmek Fastighet och Förvaltning AB 556783-2646 Östersund

Koncernen

Not 11 Fordringar hos portföljbolag

Ingående anskaffningsvärde Tillkommande fordringar Avgående fordringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2010-12-31

5 752 123

3 752 123

4 739 500

0

7 500 000

0

2 500 035

2 500 035

0

2 776 507

3 108 000

3 108 000

537 790

537 790

4 641 425

4 641 425

2 850 046

2 850 046

2 143 521

2 143 521

1 500 000

1 500 000

4 000 000

4 000 000

10 000 000

0

3 500 000

0

656 250

0

249 981

0

53 678 671

27 809 447

Antal/Andel %

Absolicon Solar Concentrator AB 556729-0183

2011-12-31

Moderbolaget

2011-12-31 1 484 002 1 640 110 -496 000 0

2010-12-31 4 180 002 0 -300 000 -2 396 000

2011-12-31 1 484 002 1 640 110 -496 000 0

2010-12-31 2 280 002 0 -300 000 -496 000

2 628 112

1 484 002

2 628 112

1 484 002

Sida 15 av 17


Investa Företagskapital AB Org.nr. 556651-6471

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 12 Övriga kortfristiga placeringar Koncernen

2011-12-31

2010-12-31

30 256 646

62 429 697

30 256 646

62 429 697

30 383 907

62 429 697

24 742 862

37 775 253

24 742 862

37 775 253

24 742 862

37 775 253

Kategori

Noterade aktier och andelar

Marknadsvärde Moderbolaget Kategori

Noterade aktier och andelar

Marknadsvärde Not 13 Eget kapital Koncernen

Aktiekapital Bundna reserver Ansamlad förlust

Belopp vid årets ingång Nedsättning av överkursfond Årets förlust

63 002 200

26 584 256 -2 970 458

-3 166 443 2 970 458 -10 278 060

Belopp vid årets utgång

63 002 200

23 613 798

-10 474 045

Moderbolaget

Aktiekapital

Belopp vid årets ingång Resultatdisp. enl. beslut av årsstämman: Nedsättning av överkursfond Årets förlust

63 002 200

Belopp vid årets utgång

63 002 200

Reservfond Ansamlad förlust

24 707 153

-2 970 458

-2 970 458

2 970 458 -6 287 090

21 736 695

-6 287 090

Not 14 Upplysningar om aktiekapital

Antal/värde vid årets ingång Antal/värde vid årets utgång

Sida 16 av 17

Antal aktier

Kvotvärde per aktie

630 022 630 022

100 100


Investa Företagskapital AB Org.nr. 556651-6471

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 15 Långfristiga konvertibla lån Från Norrlandsfonden erhöll Investa Företagskapital AB 10 MSEK mot utgivande av ett konvertibelt skuldebrev i samband med Investas bildande. Lånet löper med marknadsmässig ränta vilken förfaller årsvis. Lånet kan konverteras till aktier i bolaget fram till 2015-12-31. Konverteringskursen är satt till 260 KR per aktie. Om inte konvertering skett per nämnda slutdatum skall lånet i sin helhet amorteras senast 2016-01-03. I Aktiva Resurs AB har det enligt emissionsbeslut på bolagstämma 2004-04-15 utgivits konvertibelt skuldebrev. Med skuldebrevet följer rätt att under tiden från dagen för dess utgivande till och med 2013-11-30 utbyta hela eller del av fordran till aktier av Serie A i bolaget till aktier av serie A i bolaget om vardera nominellt 1 000 KR. Utbyte skall ske till en konverteringskurs om 1 600 KR per aktie. Not 16 Övriga långfristiga skulder I samband med Investa Företagskapital Abs övertagande av Placeringsbolaget Innergården 35 AB tog bolaget även över en skuld till Länsförsäkringar utgående till ca 16 MKR. I enlighet med avtalet har skulden per 2010-12-31 skrivits ned med ca 8 MKR och per 2011-12-31 med ca 6 MKR. Skulden kan komma att reduceras ytterligare beroende på utvecklingen i det övertagna bolaget. Kvarvarande skuld per 2015-12-31 skall regleras antingen genom återbetalning eller genom konvertering till aktier.

SUNDSVALL

Bengt-Göran Persson Ordförande

Jan Carlsson

Anders Lidén Verkställande direktör

Åsa Knutsson

Björn Eriksson

Andreas Pennervall

Marie Simonsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den

-

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Olsson Godkänd revisor

Sida 17 av 17

Investa  
Investa  

Årsredovisning 2011

Advertisement