Page 1


Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie?zdrog2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7490-9 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


Spis treĂci Jak czytaÊ tÚ ksiÈĝkÚ?

7

PodziÚkowania

9

Zanim na dobre zagïÚbisz siÚ w lekturÚ

11

CzÚĂÊ I Zamiast wstÚpu

15

Rozdziaï 1

Jedz mÈdrze

29

Rozdziaï 2

Grupa krwi 0

45

Rozdziaï 3

Grupa krwi A

65

Rozdziaï 4

Grupa krwi B

87

Rozdziaï 5

Grupa krwi AB

107

Rozdziaï 6

Pod rozwagÚ dla grup 0, A, B, AB

123

Rozdziaï 7

Zbliĝamy siÚ do finaïu

133

CzÚĂÊ II WstÚp

141

Przepisy dla grupy 0

143

Przepisy dla grupy A

175

Przepisy dla grupy B

197

Przepisy dla grupy AB

217

½ródïa

239

Kup książkę

Poleć książkę


Zdrowie masz we krwi! Jak ĝyÊ w zgodzie z grupÈ krwi

6

Kup książkę

Poleć książkę


4 Grupa krwi B Styl ĝycia zgodny z wïasnÈ grupÈ krwi pomaga osiÈgnÈÊ i utrzymaÊ zdrowie fizyczne i równowagÚ emocjonalnÈ, co pozwala przezwyciÚĝyÊ choroby i opóěniÊ proces starzenia siÚ organizmu. — dr Peter J. D’Adamo

O tym, jak lektura jednej ksiÈĝki uratowaïa zdrowie, a kto wie — moĝe i ĝycie Temat grup krwi, zaleĝnoĂci pomiÚdzy nimi a ĝywieniem i nie tylko jest bardzo, bardzo szeroki. JeĂli decydujÚ siÚ na jego poruszenie podczas wykïadów, robiÚ to zwykle w piÚcioczÚĂciowym cyklu.

Kup książkę

Poleć książkę


Zdrowie masz we krwi! Jak ĝyÊ w zgodzie z grupÈ krwi

Pani Elĝbieta, której historiÚ Ci opowiem, po raz pierwszy dotarïa na czÚĂÊ przedostatniÈ, poĂwiÚconÈ grupie B. Zwróciïa mojÈ szczególnÈ uwagÚ, poniewaĝ w jej oczach i gestach widziaïam akceptacjÚ niemal kaĝdego mojego sïowa. Caïy czas siÚ uĂmiechaïa. ChoÊ byïo to miïe, nie znaïam prawdziwej przyczyny tak pozytywnego poruszenia mojej sïuchaczki. Po zakoñczonym wystÈpieniu, kiedy odpowiadaïam juĝ na pytania uczestników, najwyraěniej bardzo siÚ spieszÈc, wyszïa. Za chwilÚ jednak na kilka sekund wróciïa i doĂÊ zabawnie wkïadajÈc gïowÚ do pomieszczenia, w którym ĝywo zainteresowani tematem jeszcze dzielili siÚ swoimi spostrzeĝeniami, od drzwi rzuciïa: „GratulujÚ! Robi pani najlepszÈ rzecz, jakÈ moĝna sobie wyobraziÊ”. Nadal niewiele rozumiaïam. OczywiĂcie byïam bardzo zaintrygowana, ale pani Elĝbieta jak wpadïa, tak wypadïa (zresztÈ zwykle siÚ spieszy) i tyle jÈ widziaïam. Zanim odwiedziïa mnie caïkiem prywatnie, upïynÚïo sporo czasu. Wówczas byïyĂmy juĝ po imieniu. Kiedy tylko wygodnie umoĂciïa siÚ w fotelu, nie omieszkaïam zapytaÊ: „Od czego zaczÚïa siÚ twoja fascynacja ĝyciem zgodnym z grupÈ krwi?”. PoczÈtek jej opowieĂci brzmiaï mniej wiÚcej tak: „Po rozwodzie zmuszona byïam do dwóch rzeczy: sprzedania domu i maksymalnego oszczÚdzania”. Taki byï wstÚp. Dalej bÚdÚ juĝ opowiadaÊ o niej w trzeciej osobie. Kiedy postanowiïa, ĝe musi zgromadziÊ odpowiedniÈ kwotÚ, zrobiïa sobie plan dotyczÈcy ciÚÊ budĝetowych, gïównie w dziale... jedzenie. Zdecydowaïa, ĝe skoro musi wyĝywiÊ siebie, a takĝe psa i kota, najtañszym rozwiÈzaniem bÚdzie kupowanie (i odpowiednie dzielenie) korpusów kurczÈt. Do tego doïoĝy wïasnorÚcznie robione przetwory z pomidorów. Piwnica byïa nimi wypeïniona po brzegi, a zabieranie caïego ekwipunku po sprzedaĝy domu byïoby doĂÊ kïopotliwe. Poniewaĝ jest osobÈ szalenie konsekwentnÈ, jak postanowiïa, tak zrobiïa. 88

Kup książkę

Poleć książkę


4. Grupa krwi B

W ustalonej przez siebie monodiecie trwaïa ponad miesiÈc. DoĂÊ nieoczekiwanie i zupeïnie nagle bardzo ěle siÚ poczuïa. Po kilku dniach w okolicy lewego ucha pojawiï siÚ duĝy obrzÚk. WyglÈdaïo to na mocno powiÚkszony wÚzeï chïonny. Diagnoza medyczna brzmiaïa: Ăwinka. Z dnia na dzieñ byïo jednak coraz gorzej. Opuchlizna stawaïa siÚ coraz bardziej rozlegïa. Jakby tego byïo maïo, ból byï nie do zniesienia, a na gïowie zaczÚïy wyrastaÊ guzowate twory. Zostaïa skierowana do szpitala na laryngologiÚ. Tam zaordynowano antybiotyki (doĝylnie i w postaci maĂci). Nikt nie rozumiaï, co siÚ z niÈ dzieje. PodjÚto decyzjÚ o przeprowadzeniu zabiegu usuniÚcia naroĂli. Poniewaĝ najdelikatniejszemu nawet dotykowi towarzyszyï niesamowity ból, trzeba byïo zrobiÊ to pod narkozÈ. Z guzów usuniÚto ogromnÈ iloĂÊ ropy. Przez kolejnych 36 dni znów otrzymywaïa lek o dziaïaniu antybiotycznym. Przeprowadzono wszystkie moĝliwe badania. Sama zainteresowana mówi, ĝe po tak duĝej iloĂci leków doustnych oraz iniekcji, w odróĝnieniu od poczÈtkowej nadwraĝliwoĂci na ból, straciïa jakiekolwiek czucie. W miejscach, gdzie instalowano jej wenflony, pojawiï siÚ stan zapalny. Poniewaĝ guzy niemal bïyskawicznie odrastaïy, powtórzono interwencjÚ chirurgicznÈ. Tym razem bez znieczulenia. Nie czuïa bólu i wszystko zaczynaïo jej juĝ obojÚtnieÊ. Lekarze orzekli, ĝe zupeïnie straciïa odpornoĂÊ. Nie wiedzÈ jednak, co jest tego powodem i niestety nie potrafiÈ jej pomóc. W pobranych podczas powtórnego zabiegu próbkach pïynu zidentyfikowano m.in. bakteriÚ Escherichia coli. Jednak „znalezisko” i tak niczego nie zmieniaïo. Przyszedï moment, ĝe wïaĂciwie siÚ poddaïa. Miaïa juĝ tylko jedno ĝyczenie. Modliïa siÚ sïowami: „Skoro i tak mam umrzeÊ, niech dane mi bÚdzie chociaĝ poznanie przyczyny”.

89

Kup książkę

Poleć książkę


Zdrowie masz we krwi! Jak ĝyÊ w zgodzie z grupÈ krwi

Na odpowiedě nie musiaïa dïugo czekaÊ. Do osoby, którÈ dopiero co przyjÚto na oddziaï i poïoĝono na ïóĝku obok, przyszïa w odwiedziny znajoma. Przyniosïa jej coĂ do czytania. Obdarowana jednak nie miaïa ochoty na lekturÚ. Odïoĝyïa nie caïkiem chciany prezent i uciÚïa sobie drzemkÚ. Natomiast ElÚ zaintrygowaï tytuï: Jedz zgodnie z grupÈ krwi. W miÚdzyczasie pojawiïy siÚ równieĝ naroĂla na rÚce i nodze. Byïa wiÚc juĝ w duĝej czÚĂci obandaĝowana. Caïa w opatrunkach pokuĂtykaïa i po cichu wziÚïa ksiÈĝkÚ. Podobno czytaïa i notowaïa zupeïnie nowe dla niej informacje z takÈ zachïannoĂciÈ, iĝ wzbudzaïo to niemaïe zainteresowanie wszystkich pacjentek na sali. Bardzo baïa siÚ, ĝe wïaĂcicielka ksiÈĝki zaraz siÚ obudzi i jej jÈ odbierze. Teraz Ămieje siÚ z takiego przypuszczenia, ale wówczas tak byïa przytïumiona nadmiarem leków, ĝe wszystko wydawaïo siÚ jej moĝliwe. SÈsiadka z ïóĝka obok nie obudziïa siÚ od razu, wiÚc zainteresowana zdÈĝyïa zrobiÊ sporo zapisków. Jeszcze tego samego dnia tak bardzo poĝÈdany przez niÈ tom z solidnÈ porcjÈ wiadomoĂci byï jej wïasnoĂciÈ. Nafaszerowana wiedzÈ o tym, co w jej organizmie robiÈ pomidory i kurczaki, natychmiast wezwaïa syna i poleciïa mu opróĝnienie doskonale zaopatrzonej szpitalnej szafki. Sok pomidorowy, który kazaïa sobie „dla zdrowia” przynosiÊ codziennie, od razu wylaïa do zlewu. Z posiïków serwowanych chorym wybieraïa juĝ tylko to, o czym dowiedziaïa siÚ, ĝe sïuĝy jej grupie krwi. Poniewaĝ energiÚ i jasnoĂÊ umysïu odzyskiwaïa dosïownie z godziny na godzinÚ, juĝ nastÚpnego dnia lekarka zauwaĝyïa, ĝe chora wyglÈda zupeïnie inaczej. Na trzeci dzieñ usïyszaïa, ĝe wraca jej odpornoĂÊ. Do tej pory nie wie, na jakiej podstawie wysnuto taki wniosek. Najwaĝniejsze jest jednak to, ĝe na piÈty dzieñ zostaïa wypisana ze szpitala jako osoba w zasadzie zdrowa. Od tej pory najbardziej niewskazane dla niej (osoby z grupÈ krwi B) poĝywienie (kurczaki i pomidory) omija szerokim albo jeszcze szerszym ïukiem.

90

Kup książkę

Poleć książkę


Zdrowie masz we krwi Jak y w zgodzie z grup krwi. Wydanie II  
Zdrowie masz we krwi Jak y w zgodzie z grup krwi. Wydanie II  
Advertisement