Page 39

Skorowidz

buforowanie bazy danych, 376 memcached, 376 pgmemcache, 377 buforowanie odczytu, 98 bulk-loading, 415 czyszczenie po operacji wczytania danych, 420 dodawanie ogranicze, 419 metody wczytywania danych, 416 optymalizacja operacji, 417 pominicie optymalizacji mechanizmu WAL, 418 ponowne tworzenie indeksów, 419 przywracanie równolege, 419

C Cacti, 366 PostgreSQL, 366 Windows, 366 Cassandra, 26 cele danych statystycznych, 293 dostosowanie wartoci celu dla poszczególnych kolumn, 294 róne wartoci, 294 cfq, 100, 101 cfs, 224 CHECK, 425 check_postgres, 193, 194, 365 CHECKPOINT, 129 checkpoint_completion_target, 130, 155, 156, 432 checkpoint_segments, 129, 130, 147, 155, 164, 340, 417 checkpoint_timeout, 129, 156, 339, 417 checkpoints_req, 129 chkdsk, 87 clock-sweep, 133 CLUSTER, 125, 185, 189, 192, 239, 243, 433, 440 COMMIT, 52, 64, 65, 75, 416 commit_delay, 163 commit_siblings, 163 Common-Table Expression, 280, 434 Completely Fair Queuing, 100 Completely Fair Scheduler, 224 constraint_exclusion, 161, 298, 403, 407, 434

context, 145 contrib, 27, 125, 199, 201 COPY, 96, 416, 417 CouchDB, 26 COUNT(), 271, 421 CPU governor, 61 cpu_index_tuple_cost, 260, 300 cpu_operator_cost, 260 cpu_tuple_cost, 260 cpuinfo, 61 CREATE DATABASE, 109 CREATE INDEX, 154, 235, 248, 417 CREATE INDEX CONCURRENTLY, 189, 243 CREATE OR REPLACE FUNCTION, 397, 398 CREATE RULE, 399 CREATE TABLE, 435 CREATE TABLE...WITH OIDS, 265 CREATE TEMPORARY TABLE, 111 CREATE TRIGGER, 397 CREATE UNIQUE INDEX, 249 CSV, 197 CTE, 280, 434 ctid, 265 CURRENT ROWS, 437 CURRENT_DATE(), 407 current_setting, 336 current_timestamp(), 325 cursor_tuple_fraction, 298 cust_hist, 287 custom_variable_classes, 200 cykl ycia aplikacji PostgreSQL, 31 cykl ycia bloku bazy danych, 131 cykl ycia widocznoci rekordu, 168 czas dostpu do plików, 97 czas wyszukiwania, 76 czstotliwo kreowania punktów kontrolnych, 129 czyszczenie bufora, 257 czyszczenie po operacji wczytania danych, 420

D dane statystyczne, 152, 290, 315 cele danych statystycznych, 293 dane dotyczce caej bazy danych, 324

445

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0  
Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0  

Masz w rękach kompletny podręcznik, przeznaczony dla średnio i bardzo zaawansowanych administratorów baz danych, którzy już używają PostgreS...

Advertisement