Page 37

Skorowidz $PGDATA, 124, 143 2warm, 383 3ware, 45

A ACID, 49 Adaptive Replacement Cache, 105 AFTER, 425 AFTER DELETE ON, 377 AFTER UPDATE ON, 377 Aggregate, 271 agregacja WindowAgg, 274 agresywne uaktualnienia PostgreSQL, 430 aktywno bufora bazy danych, 335 aktywno tworzenia punktu kontrolnego, 335 algorytm clock-sweep, 133 algorytm szybkiego sortowania, 269 alloc_per_second, 339 alokacja pamici wspódzielonej, 119 ALTER TABLE, 189, 425, 435, 440 ALTER TABLE ADD FOREIGN KEY, 417 ALTER TABLE SET STATISTICS, 154 ALTER TABLESPACE, 437 AMD, 36, 57 analiza dzienników zdarze, 203 analiza opó nienia, 219 analiza planu zapytania, 264 analiza pliku dziennika zdarze, 200 analiza zawartoci bufora bazy danych, 136 ANALYZE, 152, 154, 232, 259, 290, 291, 407, 421 cele danych statystycznych, 293 dostosowanie wartoci celu dla poszczególnych kolumn, 294

obszary trudne do oszacowania, 295 róne wartoci, 294 AND, 409 Anti Join, 286 Anticipatory Scheduling, 100 aplikacje PostgreSQL, 31 Append, 275 application_name, 438 ARC, 105 architektura SN, 410 archive_cleanup_command, 436 archive_command, 383, 419 archive_mode, 433 archive_timeout, 383 Areca, 45 array_to_string(), 291 as, 100 ATA, 37 ataki DoS, 148 SQL Injection, 122, 423 atime, 97 auto_explain, 199, 200, 435, 439 auto_explain.log_min_duration, 200 automatyczna analiza, 190 autovacuum, 121, 152, 153, 175, 179, 180, 181, 182, 186, 187, 232, 417, 432, 435 bdy spowodowane brakiem pamici, 187 dugo wykonywane transakcje, 188 monitorowanie procesu, 182 obciony serwer, 187 opcje dla poszczególnych tabel, 184 problemy, 185 rejestrowanie zdarze, 182

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0  
Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0  

Masz w rękach kompletny podręcznik, przeznaczony dla średnio i bardzo zaawansowanych administratorów baz danych, którzy już używają PostgreS...

Advertisement