Page 36

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0

pgtune Od PostgreSQL w wersji 8.4 narzdzie pgtune dostpne na stronie http://pgfoundry.org/projects/ pgtune/ moe by uyte do utworzenia pocztkowego pliku konfiguracyjnego postgresql.conf dla nowego serwera. Narzdzie pozwala uytkownikowi na zasugerowanie przewidywanego rodzaju obcienia bazy danych z zakresu od stacji roboczej programisty a do dedykowanego serwera magazynu danych. Na podstawie tych danych wejciowych oraz parametrów, takich jak ilo pamici RAM zainstalowana w serwerze, narzdzie generuje plik konfiguracyjny wstpnie zoptymalizowany dla najwaniejszych parametrów systemowych, stosuje przy tym metody podobne do omówionych w rozdziale. Uzyskany wynik nie bdzie tak dobry jak zastosowanie wskazówek przedstawionych dla serwera dedykowanego i samodzielne przeprowadzanie pomiarów, ale pozwoli na szybkie rozpoczcie pracy z ogólnie dobr konfiguracj. Kady rozsdnie zmodyfikowany plik konfiguracyjny postgresql.conf bdzie znacznie lepszy od domylnego, który dostrojony jest jedynie pod ktem alokacji jak najmniejszej iloci pamici wspódzielonej.

Podsumowanie W konfiguracji bazy danych PostgreSQL istnieje niemal 200 wartoci, które mona zmodyfikowa; poprawne ustawienie w aplikacji wszystkich moe by cakiem duym wyzwaniem. Wskazówki przedstawione w rozdziale powinny pomóc czytelnikowi w rozpoczciu procesu optymalizacji konfiguracji i unikniciu najczciej spotykanych puapek. Gdy uytkownik napotka problemy, powinny te pokaza, które ustawienia s cenniejsze. Q Wartoci domylne w pliku konfiguracyjnym serwera powoduj zapisywanie

w dzienniku zdarze niewielu informacji i charakteryzuj si wyjtkowo skpymi ustawieniami pamici. W kadym serwerze naley przynamniej przeprowadzi podstawow optymalizacj w celu rozwizania najgorszych problemów. Q Ustawienia parametrów zwizanych z pamici, czyli przede wszystkim shared_buffers i work_mem, powinny by przeprowadzane bardzo ostronie, aby nie doprowadzi do sytuacji, w której systemowi zabraknie pamici. Q W celu przygotowania waciwego planu wykonania zapytania planista zapytania musi

mie prawidowe informacje o pamici oraz dobre dane statystyczne dotyczce tabeli. Q Demon autovacuum ma znaczenie krytyczne dla zapewnienia planicie zapytania odpowiednich informacji. Ponadto demon autovacuum zapewnia tabelom uruchamianie

waciwych procesów konserwacyjnych. Q W wielu przypadkach wprowadzenie zmiany konfiguracyjnej nie wymaga

ponownego uruchomienia serwera, a wiele parametrów mona nawet modyfikowa dla poszczególnych klientów, zapewniajc w ten sposób naprawd dokadn optymalizacj.

166

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0  

Masz w rękach kompletny podręcznik, przeznaczony dla średnio i bardzo zaawansowanych administratorów baz danych, którzy już używają PostgreS...

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0  

Masz w rękach kompletny podręcznik, przeznaczony dla średnio i bardzo zaawansowanych administratorów baz danych, którzy już używają PostgreS...

Advertisement