Page 31

Rozdzia 6. • Optymalizacja konfiguracji serwera

Problem polega na tym, e niekoniecznie mona atwo przewidzie liczb operacji sortowania przeprowadzanych przez klienta, a parametr work_mem jest okrelany dla kadej operacji sortowania, a nie dla kadego klienta. Oznacza to, e ilo pamici uywanej przez work_mem moe by teoretycznie nieograniczona, jeeli liczba klientów jednoczenie przeprowadzajcych sortowanie bdzie wystarczajco dua. W praktyce w typowym zapytaniu nie ma zbyt wielu operacji sortowania, najczciej tylko jedna bd dwie. Ponadto nie wszyscy aktywni klienci bd w tym samym czasie przeprowadzali operacje sortowania. W trakcie okrelania iloci pamici dla parametru work_mem zwykle bierze si pod uwag ilo wolnej pamici RAM po alokacji shared_buffers (ta sama wielko bufora systemu operacyjnego obliczana na potrzeby parametru effective_cache_size), dzieli j przez warto max_connections, a nastpnie bierze tylko cz obliczonej wartoci. Poowa obliczonej liczby bdzie wartoci do du dla parametru work_mem. W takim przypadku w serwerze moe zabrakn pamici, jeeli kady klient bdzie przez cay czas przeprowadza po dwie operacje sortowania, ale prawdopodobiestwo wystpienia takiej sytuacji jest znikome. Obliczenia wartoci work_mem s coraz czciej stosowane w najnowszych wersjach PostgreSQL w celu oszacowania, czy struktura hash moe zosta zbudowana w pamici. Pami jest uywana take przez klienta, a nie jedynie przeznaczona dla operacji sortowania. Przedstawiono po prostu najatwiejszy sposób rozwizywania problemów dotyczcych rodzajów alokacji pamici. Podobnie jak synchronous_commit, parametr work_mem moe by równie ustawiany na poziomie klienta. W ten sposób warto domyln mona zdefiniowa na rednim poziomie i zwiksza pami do sortowania dla uytkowników, którzy wykonuj zapytania generujce ogromne raporty.

random_page_cost Parametr czsto jest optymalizowany, ale jego objanienie wymaga przedstawienia wielu informacji dotyczcych planowania zapyta. Temat ten zosta omówiony w rozdziale 10. Szczególnie we wczeniejszych wersjach PostgreSQL zmniejszenie wartoci parametru random_page_cost poniej wartoci domylnej — na przykad z 4.0 na 2.0 — byo powszechnie stosowanym rozwizaniem. Celem byo zwikszenie prawdopodobiestwa, e planista zapytania wykorzysta zapytania indeksowane zamiast alternatywy w postaci skanowania sekwencyjnego. Poniewa w nowszych wersjach serwera wbudowany jest sprytniejszy planista zapytania, wspomnianej techniki nie naley stosowa. O wiele rozsdniejszym rozwizaniem jest zebranie lepszych danych statystycznych i wykorzystanie parametrów dotyczcych pamici jako podstawowych sposobów wpywania na planist zapyta.

constraint_exclusion Jeeli uywana jest baza danych PostgreSQL w wersji 8.3 lub wczeniejszej, a do partycjonowania danych zastosowano oferowan przez baz danych funkcj tabeli dziedziczenia, parametr constraint_exclusion musi by wczony. Powody takiego stanu rzeczy wyjaniono w rozdziale 15.

161

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0  
Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0  

Masz w rękach kompletny podręcznik, przeznaczony dla średnio i bardzo zaawansowanych administratorów baz danych, którzy już używają PostgreS...

Advertisement