Page 21

Rozdzia 6. • Optymalizacja konfiguracji serwera

Powyszy parametr powoduje umieszczenie w kadym wierszu dziennika zdarze takich informacji jak: Q %t: znacznik czasu; Q %u: nazwa uytkownika bazy danych; Q %r: nazwa zdalnego komputera, z którego nawizano poczenie; Q %d: nazwa bazy danych, z któr nawizano poczenie; Q %p: identyfikator procesu poczenia.

Na pocztku moe nie by takie oczywiste, po co zostay zastosowane powysze wartoci domylne, a zwaszcza identyfikator procesu. Jednak po próbie rozwizania kilku problemów zwizanych z wydajnoci konieczno zapisania w pliku dziennika zdarze wymienionych informacji stanie si bardziej oczywista i czytelnik bdzie zadowolony z faktu posiadania tych informacji. Inne podejcie warte rozwaenia to ustawienie wartoci parametru log_line_prefix w taki sposób, aby dzienniki zdarze byy zgodne z programem pgFouine, omówionym w rozdziale 7. Jest to rozsdny, przeznaczony do ogólnego rejestrowania zdarze prefiks, a wiele witryn i tak ostatecznie stosuje pewne mechanizmy analizy zapyta.

log_statement Oto opcje do zastosowania w tym parametrze: Q none. Nie s rejestrowane adne informacje na poziomie polece. Q ddl. Rejestrowane s jedynie polecenia DDL (ang. Data Definition Language), na przykad CREATE lub DROP. Takie ustawienie mona zastosowa nawet w systemie

produkcyjnym i jest przydatne podczas wychwytywania najwaniejszych zmian przypadkowo lub celowo wprowadzonych przez administratorów. Q mod. Rejestrowane s wszystkie polecenia modyfikujce warto, czyli praktycznie wszystkie, poza prostymi poleceniami SELECT . Jeeli obcienie w serwerze to przede wszystkim polecenia SELECT przeprowadzajce niewielk ilo zmian w danych, praktycznym rozwizaniem moe by pozostawienie tej opcji wczonej przez cay czas. Q all. Rejestrowane s wszystkie polecenia. Ogólnie rzecz ujmujc, pozostawienie tej opcji wczonej w serwerze produkcyjnym jest niepraktyczne, ze wzgldu na obcienie powodowane przez operacj rejestrowania zdarze. Gdy jednak serwer jest na tyle potny, aby poradzi sobie z takim obcieniem, pozostawienie tej opcji wczonej przez cay czas moe okaza si pomocne. Rejestrowanie polece to uyteczna technika pozwalajca na wyszukiwanie problemów zwizanych z wydajnoci. Analiza informacji zebranych po ustawieniu parametru log_statement i powizanych róde informacji szczegóowych na poziomie polece moe ukaza prawdziw przyczyn wielu rodzajów problemów wydajnoci. Zebrane w ten sposób informacje mona poczy z odpowiednimi narzdziami analizy, które omówiono w rozdziale 7.

151

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0  

Masz w rękach kompletny podręcznik, przeznaczony dla średnio i bardzo zaawansowanych administratorów baz danych, którzy już używają PostgreS...

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0  

Masz w rękach kompletny podręcznik, przeznaczony dla średnio i bardzo zaawansowanych administratorów baz danych, którzy już używają PostgreS...

Advertisement