Page 20

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0

Ustawienia Free Space Map (FSM) Przestrze pozostaa w wyniku operacji usuwania bd modyfikacji danych jest umieszczana przez polecenie VACUUM w przestrzeni FSM (ang. Free Space Map). Nowe operacje alokacji wykorzystuj przestrze pochodzc z FSM, zamiast alokowa now przestrze na dysku. Od wydania PostgreSQL 8.4 przestrze FSM jest przechowywana na dysku, a tym samym automatycznie skaluje swoj wielko. W PostgreSQL do wersji 8.3 przestrze FSM bya przechowywana w pamici wspódzielonej, co wymagao dokadnego monitorowania iloci tej pamici i potencjalnie prowadzio do zwikszenia jej zuycia. Upewnienie si, e wartoci parametrów max_fsm_pages i max_fsm_relations w pliku konfiguracyjnym s wystarczajce, powinno by czci regularnych operacji konserwacyjnych w tych wersjach serwera PostgreSQL. Operacj t mona przeprowadzi rcznie bd wyda polecenie VACUUM VERBOSE przeprowadzajce pomiar biecego uycia pamici wspódzielonej w bardziej zautomatyzowany sposób. Wicej informacji na ten temat przedstawiono w rozdziaach 5. i 7.

Rejestrowanie zdarze

Ogólne ustawienia dotyczce rejestracji zdarze s wane, ale w pewnym sensie pozostaj poza zakresem tematycznym tej ksiki. Czytelnik moe by zmuszony do ustawienia parametrów, takich jak log_destination, log_directory i log_filename, w sposób zgodny z systemem oraz wymaganiami administratora uywanego rodowiska. Parametry te maj domylnie ustawione rozsdne wartoci pozwalajce na rozpoczcie pracy w wikszoci systemów. W rozdziale 7. zostanie poruszony problem dostosowania omawianych parametrów w celu przeprowadzenia rejestracji zdarze w plikach CSV, co moe by uyteczne podczas pomiaru czasu wykonywania zapyta. W wikszoci systemów Unix bardzo czsto zdarza si, e opcje dotyczce rejestracji zdarze bazy danych s ustawiane w skryptach uruchamiajcych i zatrzymujcych serwer, a nie bezporednio w pliku konfiguracyjnym postgresql.conf. Jeeli w celu rcznego uruchomienia serwera stosowane jest polecenie pg_ctl, czytelnik moe odkry, e rejestracja zdarze nastpuje poprzez ich bezporednie wywietlenie na ekranie. W takim przypadku, aby dowiedzie si, o co chodzi, trzeba spojrze do skryptu uruchamiajcego serwer w zwyky sposób (najczciej /etc/init.d/postgresql). W wikszoci przypadków do polecenia pg_ctl wystarczy doda opcj -l nazwa_pliku, która powoduje przekierowanie danych wyjciowych do standardowego pooenia.

log_line_prefix Warto domylna opcji log_line_prefix jest pusta, a to zdecydowanie niepodane. Warto dobra na pocztek bdzie miaa nastpujc posta: log_line_prefix='%t:%r:%u@%d:[%p]: '

150

Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0  
Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0  

Masz w rękach kompletny podręcznik, przeznaczony dla średnio i bardzo zaawansowanych administratorów baz danych, którzy już używają PostgreS...

Advertisement