Page 1


Tylko dla kobiet. Przewodnik osi¹gania spe³nienia i pewnoœci siebie Autor: Barbara Rose T³umaczenie: Anna Dwilewicz ISBN: 978-83-246-1883-5 Tytu³ orygina³u: Know Yourself: A Woman's Guide to Wholeness, Radiance & Supreme Confidence Format: A5, stron: 168 Naprawdê jaka jesteœ... • Zostañ swoj¹ najlepsz¹ przyjació³k¹ • Buduj pewnoœæ siebie i odrzuæ samokrytykê • Odzyskaj cechy, o których sama zapomnia³aœ • Prze³¹cz umys³ na myœlenie pozytywne • Nigdy wiêcej nie pozwól siê raniæ Zacznij od poznania siebie (rada wyroczni w Delfach)

¯yj i pozwól ¿yæ... samej sobie!! Znaæ siebie. Mieæ œwiadomoœæ w³asnych mocnych i s³abych stron. Umieæ uwolniæ swoje kobiece, mêskie i boskie cechy. Czy na jakimœ etapie nauki pokazano Ci, jak byæ szczêœliw¹ z sam¹ sob¹? Czy choæ raz robi³aœ æwiczenia pomagaj¹ce Ci zrozumieæ Twoje uczucia, decyzje i zachowanie? Czy zajrza³aœ kiedykolwiek do ksi¹¿ki Twojego wnêtrza? Ten przewodnik to prawdziwy dar dla kobiet w ka¿dym wieku, które nareszcie chc¹ pod¹¿yæ drog¹ ku rozwojowi i odnowie. Gdy dowiesz siê, kim naprawdê jesteœ, nape³nisz siê sw¹ wewnêtrzn¹, potê¿n¹, pozytywn¹ si³¹. Odkryjesz na nowo wszystko to, o czym zapomnia³aœ. Bêdziesz umia³a wyraziæ siebie w ka¿dej dziedzinie, a Twoje ¿ycie rodzinne i zawodowe przynios¹ Ci satysfakcjê oraz spe³nienie. Bo znaæ siebie to w rzeczywistoœci mieæ siebie. Poznaj siebie, aby: • dowiedzieæ siê, dlaczego i po co przysz³aœ na ten œwiat; • akceptowaæ siebie, zamiast szukaæ akceptacji u innych; • ¿yæ z pasj¹; • wyeliminowaæ kompleks ni¿szoœci; • pokonaæ negatywne stereotypy, w które uwierzy³aœ jako dziecko; • wyzwoliæ siê z potrzeby posiadania w zwi¹zku; • uk³adaæ stosunki w odwa¿ny i szczery sposób; • wyeliminowaæ przemoc fizyczn¹, s³own¹ i mentaln¹ z Twoich relacji; • uwolniæ siê od emocjonalnego bólu, nieporozumieñ i zmartwieñ; • rozbudziæ niezachwian¹ wiarê w siebie w ka¿dej dziedzinie ¿ycia.


Spis treci Wstp

11

Rozdzia 1 — Od narodzin do ósmego roku ycia

13

Pozna siebie to uzna siebie Jakich cech kazano Ci si wyrzec? Nie ma nic zego w tym, e si boisz Zostaw dziecistwo w przeszoci i przywró istniejce w Tobie dziecko do teraniejszoci

22 23 34

Rozdzia 2 — Okres dziecicy, przednastoletni

37

Budowanie wewntrznej wiedzy

44

Rozdzia 3 — Nastolatka

45

W jaki sposób promieniejesz? Puapka ego Bdne przekonanie o rywalizacji Pomoc ze strony innych osób Pora, by zaj si wntrzem

46 53 54 54 55

Rozdzia 4 — Wczesna doroso

57

Uwiadomienie sobie przeciwnoci losu w okresie wczesnej dorosoci

63

35


Tylko dla kobiet Rozdzia 5 — Macierzystwo: Najwaniejszy dar ycia, boski dar tworzenia

67

Rodzenie jako metafora Macierzystwo i cel Wyzwanie Pokonywanie wyzwa Triumf sabszego Epoka wiata Boska kobieco i msko Twoje nowe ycie Wydawanie opinii o sobie Proces wyraania Twoja istota i rola w wyraaniu Pragnienie i rezultaty Twoja rola w tworzeniu ycia, które Ci czeka Bycie promienn Duchowo w Twym twórczym procesie Odwaga, by wprowadza zmiany Rozwój procesu Rado chwili obecnej Droga do wewntrznego spokoju Promienno i spenienie w yciu codziennym

68 68 69 70 71 71 73 73 74 75 75 77 78 78 80 81 82 83 85 88

Rozdzia 6 — Doroso : Mdro na drodze do peni

89

Negatywny stan samoumiowania Uwalnianie umysu od bólu Odpu sobie krytyk Samoodnowa

90 91 95 98

8


Spis treci

Rozdzia 7 — Przekwalifikowanie Twego umysu

101

wiczenia z samoodnowy Kogo pokochasz? Dzielenie si swym procesem Lekcja o opónieniach Napotykanie przeszkód adnych kompromisów w kwestii wewntrznych odczu Wiedza i zaufanie do siebie

103 104 105 109 110 110 111

Rozdzia 8 — Maltretowanie: Jak je rozpozna , co z nim zrobi , jak si od niego uwolni

113

Maltretowanie sowne, psychiczne i emocjonalne Maltretowanie sowne Maltretowanie psychiczne Maltretowanie emocjonalne Maltretowanie fizyczne Rozpoznawanie swych uczu i wytyczanie rozsdnych granic Najgorszy etap Od sów do czynów

114 114 116 117 123 126 126 130

Rozdzia 9 — Odpowiedzi na dziesi pyta najczciej zadawanych przez kobiety

133

Rozdzia 10 — Poznawanie wasnej natury

149

Notatki i wasne rozwizania

155

O autorce

167

9


Rozdzia 1

Od narodzin do ósmego roku ycia

O

d chwili, w której przysza na wiat, stanowia cao . Miaa wszystkie przymioty, które posiadasz i dzi. Miaa wszystkie talenty, o których wiesz, i kilka, których prawdopodobnie sobie nie uwiadamiasz. Twoja osobowo krya si wewntrz, oczekujc ujawnienia w momencie, gdy doroniesz i nauczysz si, jak wyraa sam siebie. Ani jedna czstka Ciebie nie bya gorsza ni jakakolwiek czstka innego czowieka, nawet jeeli urodzia si z fizyczn uomnoci. Wszyscy s uomni — niektóre niedoskonaoci po prostu bardziej rzucaj si w oczy. Zacza ycie od paczu. Jak czsto pakaa lub krzyczaa? Wiele razy, tak jak i ja. Twoje zy i brzmienie Twego paczu uwiadomiy Ci, co posiadasz: gos. Gdy si urodzia, Twój gos mia tyle mocy, by wszyscy, którzy go usyszeli, umiechnli si — poniewa znaczyo to, e yjesz.


Tylko dla kobiet Jake inaczej traktujemy dzi krzyk i pacz. Ten rozdzia cofnie Ci ku pierwotnej znajomoci samej siebie, do okresu, gdy bya dzieckiem, o czym ju zapomniaa. Miaa opiekunów. Niektórzy byli troskliwi i agodni, inni surowi i krytyczni. We wczesnym dziecistwie uczya si od dorosych, które cechy charakteru wyeksponowa , a które ukry . Obserwujc ich reakcje, uczya si, jak postpowa . Przyjmowaa ich pogldy w kwestii tego co dobre, ze, dopuszczalne lub nie do przyjcia. W swym dorosym yciu nadal negujesz to, co jako dziecko uznaa za niedopuszczalne. Dla wielu kobiet, cznie ze mn, gniew by niedopuszczalny. Dostawaam bur lub klapsy za wyraanie susznego gniewu. W konsekwencji przez kilkadziesit lat tumiam swój gniew, który ujawnia si jedynie w niewiadomy, destruktywny sposób, gdy kryam na palcach wokó tego, co uwaaam za niedopuszczalne — wyraania samej siebie. O czym mówiono Ci, e jest niewaciwe? Moe byo to wyraanie wasnych pogldów? Zadawanie pyta? Czy uczono Ci, e nie powinna wprowadza zamieszania, lecz potulnie zgadza si z tym, co robili doroli, tylko dlatego, e oni tak zdecydowali? Czy nauczya si dostosowywa do innych, by zyska ich uznanie i akceptacj? Czy zauwaya, e gdy przyswoia sobie ten wzorzec, okaza si on bdnym koem? Ja tak. Bez wzgldu na to, jak wiele dawaam i robiam, nigdy nie czuam si doceniona. Nadal szukaam aprobaty.

14


Od narodzin do ósmego roku ycia

Szukaam samej siebie, lecz dawno zapomniaam o tej odwanej mnie, upionej pod parawanem ulegego zachowania. Kierujc si instynktem samozachowawczym, uwaaam, i mog przey tylko w jeden sposób — gdy zostan zaakceptowana. Oznaczao to, i bd zachowywa si tak, jak chc inni, nie ja. Czy kiedykolwiek musiaa wyrzec si swej prawdy, by zyska aprobat? W okresie midzy narodzinami a ósmym rokiem ycia byymy nagradzane za pewne cechy, wic jako dorose kobiety ujawniamy je w peni w naszym yciu. Inne byy przedmiotem szyderstwa, wic rozbudzenie ich teraz moe wymaga wieloletniej terapii, uzdrawiajcego powrotu do peni, która bya naszym udziaem w dniu narodzin. Jakie cechy uwaasz za niewaciwe lub ze? Omielam si twierdzi , e te, które byy postrzegane w zym wietle przez dorosych uczestniczcych w Twoim yciu, gdy bya moda. Zaryzykuj równie stwierdzenie, e gdyby miaa odwag ujawni te same cechy dzi, czuaby si znacznie swobodniejsza i pena ycia, poniewa poznaaby siebie i swe naturalne dziedzictwo jako boska, doskonaa i kompletna istota ludzka. W tym miejscu chciaabym Ci poprosi o sporzdzenie listy cech, które uwaasz za niewaciwe lub których u siebie nie akceptujesz. W ten sposób wydobdziesz na wiato dzienne ograniczenia, jakie na siebie nakadasz, nie zdajc sobie z tego sprawy. Gdy lista bdzie kompletna, spisz cechy podziwianych przez siebie kobiet.

15


Tylko dla kobiet Czy maj gos? Wypowiadaj si otwarcie, z uczciwoci, odwag, wewntrzn si i dyplomacj, gdy burz konwenanse? Czy nie maj zahamowa seksualnych i s namitne w yciu intymnym? Broni si i wykazuj hartem ducha, a moe s tch贸rzliwymi miczakami? Te zestawienia s istotn czci niniejszej ksiki. Wypisz, prosz, na nastpnych stronach te cechy, kt贸rych u siebie nie akceptujesz; a potem zanotuj te, kt贸re najbardziej podziwiasz u innych kobiet.

16


Od narodzin do 贸smego roku ycia

Cechy, kt贸re uwaam u siebie za niedopuszczalne: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

17


Tylko dla kobiet

Cechy, kt贸re najbardziej podziwiam u innych kobiet: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

18


Od narodzin do ósmego roku ycia

Czy dostrzegasz zwizek pomidzy cechami, które nauczya si tumi , a tymi, które najbardziej podziwiasz u innych? Wanie! Ja osobicie zawsze podziwiaam kobiety niezalene — te, które nigdy nie potrzeboway aprobaty i odznaczay si wyjtkow, prawdziw, entuzjastyczn pewnoci siebie. Jak cech uwaaam za niedopuszczaln dwie dekady temu? Samowystarczalno . Gdy miaam dwadziecia lat, niesusznie wierzyam, e kobiety powinny wychodzi za m, mie dzieci i siedzie w domu. Kiedy dorastaam, syszaam, e miejsce kobiety jest w kuchni i kropka. Daam si nabra na ten pogld. Wanie tego mnie nauczono. Ale gdzie gboko, pod warstw wyuczonych gestów dajcych mi akceptacj i aprobat, po tym, gdy ju zostaam pani Iksisk, podziwiaam kobiety, które byy urodzonymi liderkami, i zazdrociam im. Kobiety, które naprawd zmieniay nasz wiat na lepsze, nawet wtedy, gdy wychowyway dzieci. Nauczono mnie potwierdza wasn warto od zewntrz: poprzez metki ubra, które nosiam, osoby, z którymi przebywaam, i rzeczy, które „powinnam” naby , by zyska uznanie i pozycj w spoeczestwie. Nigdy nie nauczono mnie potwierdzania samej siebie od wewntrz. Pomyl o kobietach, które podziwiasz, które robi co ze swoim yciem. Kim s? Co robi? Na nastpnych stronach zrób list tych kobiet, wypisz ich szczególne cechy, które cenisz najbardziej, oraz to, co zrobiy lub robi ze swoim yciem. To nadzwyczaj wana cz tej podróy, która pomoe Ci odkry Tw prawdziw osobowo i osign wasn peni.

19


Tylko dla kobiet

Kobiety, kt贸re podziwiam najbardziej, ich cechy i to, co zrobiy lub robi ze swoim yciem: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

20


Od narodzin do 贸smego roku ycia

_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

21


Tylko dla kobiet Czy zauwaya, e i Ty posiadasz te same, podziwiane przez siebie cechy? Ale tak, z pewnoci! Gdyby nie miaa analogicznych cech, nie podziwiaaby ich u innych kobiet. Te cechy s jak lustra — zachcaj Ci, by zobaczya sw peni. Pozna siebie to uzna siebie Cechy, które nauczya si wypiera , s tymi samymi, które uwolni Ci i pozwol by tak, jak naprawd jeste, tylko dlatego, e je posiadasz. Jak mona uzna (posiada ) cechy, których si wyrzeka? Pomyl o wszystkich dziedzinach swego ycia, które nie s takie, jak by sobie tego yczya. S to dokadnie te dziedziny, w których zrezygnowaa z pewnych cech. Twoje zniechcenie, frustracja i dezorganizacja w tych sferach wskazuj, e musisz przywróci cechy, które masz w sobie, by Twoje ycie stao si satysfakcjonujce. Ten rozwój, to uznanie musi zacz si w Tobie. Podam Ci przykad ze swojego ycia. W osobistych zwizkach rezygnowaam ze swoich praw. Baam si odezwa i da wyranie do zrozumienia, z czego nie jestem zadowolona. Lkaam si przegranej. Obawiaam si straci mio . Rezygnowaam z siebie, dopóki w kocu nie nauczyam si mie wasne wntrze i jednoczenie zrozumiaam, e bd bezpieczna i nie strac mioci, jeeli gono wyra swoje pogldy. Dowiedziaam si, e potrafi przedstawia swoje zdanie w uprzejmy sposób. Nauczyam si, e nie musz powica swej prawdy dla innej.

22


Od narodzin do ósmego roku ycia

Ten proces trwa przez wiele lat i przez wiele bolesnych zwizków, a w kocu zy pozwoliy mi pozna sam siebie. Zrozumiaam, e aby inni obdarzyli mnie mioci, na któr zasuguj, musz najpierw nauczy si kocha sam siebie. Musz nauczy si szacunku do siebie i nie rezygnowa w obawie przed przegran. Pojam, e musz odzyska t cz siebie, której wyparam si w dziecistwie (wyraanie wasnych opinii), by nastpi uzdrawiajcy powrót do dawnej peni. Zazwyczaj we wczesnym dziecistwie rozbijamy nasz peni. To wanie te aspekty naszej osobowoci, których si wypieramy i które odczamy od wasnej peni, musimy ponownie poczy w cao . Tylko w ten sposób staniemy si spenieni i naprawd poznamy siebie. Jakich cech kazano Ci si wyrzec? Gdy bya dzieckiem, poprzez bezporednie sowa, porednie dziaania, faktyczne kary i naduycia albo subtelne przytyki pod Twoim adresem kazano Ci wyrzec si pewnej czci swej osobowoci. Jakie negatywne informacje otrzymywaa? Jakimi wyzwiskami Ci obrzucano? Jakie najbardziej typowe obelgi i poniajce uwagi kierowano pod Twoim adresem? Teraz masz szans, by wyrwa je z korzeniami i uzna w swej wiadomoci. We list i popatrz na negatywne informacje, na które si nabraa. Wypisz je na nastpnych stronach. Wane, by to zrobia. Dawne negatywne opinie na Twój temat, w które nadal wierzysz, musz zosta wykorzenione, zanim na ich miejscu pojawi si prawda. Zrób to, by moga wiadomie powróci do peni.

23


Tylko dla kobiet

Negatywne informacje na m贸j temat, kt贸re otrzymaam: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

24


Od narodzin do ósmego roku ycia

Teraz, by wesprze Twój osobisty rozwój i przemian, prosz Ci, by zadaa kam kadej negatywnej informacji. Chc, by uwiadomia sobie, jak bardzo byy faszywe. Nie byy czci Ciebie, gdy si urodzia. Byy czci niszczcych i faszywych uwag, które braa do siebie, wygaszanych przez inne osoby. Oto przykad z mego ycia, który pomoe Ci podczas tego procesu. Dwa wyzwiska, którymi mnie obrzucano od szóstego roku ycia, to „tpa” i „gupia”. Cho byam ju po trzydziestce, nadal wierzyam w to kamstwo. Aby obali ten faszywy przekaz, zrobiam bilans istotnych dziaa, w których wykazaam si inteligencj, intuicj, zdrowym rozsdkiem i pomysowoci. Przyjrzyj si negatywnym informacjom, które zapisaa powyej, a na nastpnych stronach obal kad z nich, wpisujc przykady swoich widocznych, neutralizujcych je dziaa. Zapisz wszystko, co przyjdzie Ci na myl, wszelkie dostrzegalne dziaania stanowice dokadne przeciwiestwo negatywnych informacji, w które wierzya. Pomoe Ci to w znacznym stopniu odróni prawd od kamstwa i zrozumie , jak pene i kompletne jest Twoje wntrze.

25


Tylko dla kobiet Faszywa informacja, jak otrzymaam: _________________________________________________ Jaka jestem w rzeczywistoci: _________________________________________________ Faszywa informacja, jak otrzymaam: _________________________________________________ Jaka jestem w rzeczywistoci: _________________________________________________ Faszywa informacja, jak otrzymaam: _________________________________________________ Jaka jestem w rzeczywistoci: _________________________________________________ Faszywa informacja, jak otrzymaam: _________________________________________________ Jaka jestem w rzeczywistoci: _________________________________________________

26


Od narodzin do ósmego roku ycia

Moesz si uczy z tej lub wielu innych ksiek. Moesz uczy si podczas terapii. Metoda nie ma znaczenia, poniewa to Twoje dziaania bd ostatecznym sprawdzianem przejcia od wyparcia si wasnej wartoci do cakowitego uznania wszystkich aspektów swej osobowoci. Dlatego te wypisz trzy najwiksze, emocjonalnie bolesne wyzwania, którym wielokrotnie stawiaa czoa, i napisz, co innego by zrobia, gdyby ponownie znalaza si w tych sytuacjach. By pomóc Ci podczas tego procesu, znów posu si wasnym przykadem. Byam w zwizku, który by sownym i psychicznym maltretowaniem. Moim najwikszym wyzwaniem emocjonalnym byo stawienie czoa wasnej prawdzie i przyznanie przed sob sam, jak naprawd chciaabym by traktowana, zamiast pozwala na dalsze wykorzystywanie. Moim zwycistwem byo zakoczenie nieodpowiedniego zwizku. Czy to atwe? Nie. Czy straszne? Tak. Ty, tak jak i ja, musisz mierzy si z wasn prawd zawsze i w kadym obszarze swego ycia. Tylko ujawnienie wasnej prawdy, gdy Twój umys, serce, sowa i dziaania s zgodne i perfekcyjnie dopasowane, sprawi, e poczujesz si speniona. W konsekwencji Twoje poczucie godnoci osobistej wzronie w zawrotnym tempie. Dopiero gdy zaczniesz y na wszystkich poziomach zgodnie z wasnymi odczuciami, we wszystkich sferach swego ycia, stworzysz wewntrzn peni, promienno i niezachwian wiar w siebie. Jeeli w moim przypadku okazao si to skuteczne, w Twoim te tak bdzie. A teraz poprosz Ci o spisanie na nastpnych stronach Twych emocjonalnych wyzwa i zwycistw.

27


Tylko dla kobiet

Wyzwanie 1. Moje najwiksze emocjonalne wyzwanie, gdy nie podejmowaam dziaa: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

28


Od narodzin do 贸smego roku ycia

Moje zwycistwo, gdy zaczam dziaa: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

29


Tylko dla kobiet

Wyzwanie 2. Moje najwiksze emocjonalne wyzwanie, gdy nie podejmowaam dziaa: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

30


Od narodzin do 贸smego roku ycia

Moje zwycistwo, gdy zaczam dziaa: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

31


Tylko dla kobiet

Wyzwanie 3. Moje najwiksze emocjonalne wyzwanie, gdy nie podejmowaam dziaa: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

32


Od narodzin do 贸smego roku ycia

Moje zwycistwo, gdy zaczam dziaa: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

33


Tylko dla kobiet Nie ma nic zego w tym, e si boisz Kiedy weszam w nowy etap rozwoju, w którym po raz pierwszy posuchaam wasnego gosu (na przykad w osobistym zwizku), przekonaam si, e pierwszy raz jest najgorszy. Gdy po raz pierwszy przystpisz do dziaania, by odzyska odrzucone czci wasnej osobowoci, strach bdzie cakiem naturalnym, normalnym i spodziewanym zjawiskiem. Prawd mówic, gdyby si nie baa, nie przeniosaby si na nowe terytorium, zostaaby w znanej Ci strefie komfortu, w której doznawaa tak wiele bólu, ilekro negowaa wasn prawd. Mog Ci tylko powiedzie , e gdy roztrzsiona bdziesz wprowadza w czyn to, czego tak baa si zrobi wczeniej, poczujesz fantastyczn wewntrzn zmian. Bdziesz pena ycia i tryskajca energi. Poczujesz si odnowiona, zaczniesz odzyskiwa t cz siebie, któr znaa dawno temu — cz , która próbuje zintegrowa si w peni, na jak zasugujesz. To zadanie odgrywa nadrzdn rol w poznawaniu samej siebie. Musisz uzna siebie, kad cz swej cudownej, boskiej istoty, któr nauczya si odrzuca . Tylko wtedy moesz wyj na spotkanie wiata i siebie samej, wywodzcej si z miejsca prawdziwej mioci, autentycznoci i niezwykej pewnoci siebie, bez wzgldu na dziedzin ycia, w której do dzi utkna.

34


Od narodzin do ósmego roku ycia

Cay ten proces jest Ci dany ze wszechwiedzcego, boskiego róda, które wie, kim naprawd jeste, i prowadzi Ci z powrotem do domu, aby w peni przyja kad cz siebie, któr przedtem odrzucaa, bo zbytnio si baa.

Zostaw dziecistwo w przeszoci i przywró istniejce w Tobie dziecko do tera niejszoci Twoje dziecistwo istniao dawno temu. Dowiedziaa si, co uznawa , a co kwestionowa . Zostaa tak wychowana, by wierzy w to, w co wierzyy inne osoby z Twego otoczenia. Zamiast by , nauczono Ci naladowa . Nadszed czas, by poegnaa si z mioci do wszystkich tych negatywnych informacji, którymi karmiono Ci w dziecistwie. S one faszywe i nie pomog Ci sta si tak, jak jeste w rzeczywistoci. Pamitaj, by obwinianie równie zostawi w przeszoci. Ludzie, którzy mieli wpyw na Twoje ycie, gdy bya dzieckiem, robili, co byo w ich mocy w tamtym czasie i przy takim poziomie wiedzy, jak wtedy dysponowali. Gdyby wiedzieli wicej, sprawiliby si lepiej. Wielu ludzi zostao zranionych i za swoje rany, stresy, poczucie niedoskonaoci i bezsensu odgrywali si na sabszych ze swego otoczenia, poniewa nie umieli poradzi sobie z rzeczywistoci lub uczuciami w inny sposób. Ju czas, by uwolni si od winy, nienawici i urazy i znów zaprosi do swego pola energetycznego to prawdziwe i doskonae dziecko, którym kiedy bya.

35


Tylko dla kobiet Ju czas, by przypomniaa sobie kad wspania cech, kt贸r miaa od urodzenia do 贸smego roku ycia, i daa zna dziecku istniejcemu w Tobie, e jeste teraz bardziej wiadoma. Moesz si broni . Moesz y i wyraa siebie w kadej sferze ycia, zgodnie ze swymi najlepszymi wyborami. Nie potrzebujesz niczyjego pozwolenia, by to zrobi . Czas, by osigna peni. Czas, by poznaa sam siebie.

搂 36

Tylko dla kobiet. Przewodnik osi gania spe nienia i pewno ci siebie  
Tylko dla kobiet. Przewodnik osi gania spe nienia i pewno ci siebie  

Ten przewodnik to prawdziwy dar dla kobiet w każdym wieku, które nareszcie chcą podążyć drogą ku rozwojowi i odnowie. Gdy dowiesz się, kim n...

Advertisement