Page 1


Tytuł oryginału: Platform: Get Noticed in a Noisy World Tłumaczenie: Arkadiusz Romanek ISBN: 978-83-246-6299-9 © 2012 by Michael Hyatt All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopy, recording, scanning, or other – except for brief quotations in critical reviews or articles, without the prior written permission of the publisher. All rights reserved. The Licensed Work published under license. Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/twepla Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


Spis treci

Wprowadzenie. wiat jest teatrem

15

CZ PIERWSZA. ZACZNIJ OD WOW!

21

1. Stwórz atrakcyjny produkt

23

2. (Przy)gotuj produkt na ogniu fascynacji

27

3. Wyjd ponad oczekiwania rynku

33

4. Uwaga na przeszkody

40

5. Nie gód si na mizeri

42

6. Wybierz dla swojego produktu atw do zapami tania nazw

46

7. Stylowe opakowanie dla niezapomnianego wra enia

50

CZ DRUGA. PRZYGOTOWANIA DO STARTU

55

8. We na siebie odpowiedzialno

57

9. My l o czym wi kszym! Nie… o jeszcze wi kszym!

60

10. Zdefiniuj cele swojej platformy

64

11. Stwórz prezentacj wynoszc

67

12. Skonfiguruj narz dzia tworzenia marki

71

13. Skompletuj zaog

75

14. Zadbaj o wietne referencje

80

15. Zrób sobie wietne zdj cie portretowe

84

16. Opracowanie zestawu niezb dnika medialnego w trybie online

87

CZ TRZECIA. ZBUDUJ BAZ DOMOW 17. Zapoznanie z modelem platformy 18. Koncentracja wysików w trybie online

Kup książkę

97 99 102

Poleć książkę


12

Spis tre ci

19. Strze si samozwa czych ekspertów mediów spoeczno ciowych

105

20. Rozpocznij pisanie nowego bloga (lub reaktywuj stary)

108

21. Sam twórz zawarto swojego bloga

115

22. Korzystaj z szablonu wpisu

117

23. Stwórz list pomysów na artykuy

120

24. Twórz swoje wpisy szybciej

124

25. Twórz nagrania wideo z wywiadów

128

26. Nie zatrudniaj korektora

132

27. Chro swoj wasno intelektualn

134

28. Unikaj typowych b dów blogerów

138

29. Stwórz lepsz stron „O mnie”

142

30. Opracowanie stron docelowych

150

31. Tworzenie strony po wi conej wystpieniom publicznym

155

32. Zapomnij o statystykach (na razie)

164

CZ CZWARTA. DOTRZE JAK NAJDALEJ

167

33. Po egnaj star form marketingu

169

34. Zrozum, co nie jest wa ne

173

35. Generowanie wi kszego ruchu na blogu

176

36. Tworzenie listy subskrybentów

182

37. Promuj swoje wcze niejsze wpisy

187

38. Publikuj wpisy go cinne

191

39. Podaruj kilka przedmiotów

194

40. Nie tra ju swoich czytelników

198

41. Zwró uwag na te dane

200

42. Zaprzyjanij si z Twitterem

203

43. Opanuj podstawy Twittera

207

44. Nie rezygnuj z Twittera!

215

45. Po wi trzydzie ci minut dziennie

219

46. Zbierz wi cej obserwatorów

221

47. Jak broni si przed klikni ciami na przycisk „Przesta obserwowa ”?

227

48. Wykorzystaj Twittera do promowania swojego produktu

231

Kup książkę

Poleć książkę


Spis tre ci 49. Stwórz fan page na Facebooku

13 235

50. Zastosuj spójn strategi kreowania marki

239

51. Bd przygotowany do wykorzystania mediów tradycyjnych

241

CZ PITA. ZAANGAUJ SWOJE PLEMI

247

52. Zdobd wi ksz liczb komentarzy

249

53. Nie odpowiadaj na wszystkie komentarze

252

54. Niech rozmowa b dzie na poziomie

254

55. Opracowanie polityki regu komentowania

257

56. Stosuj zasad 20-do-1

260

57. Monitoruj swoj mark

262

58. Bro swojego wizerunku

265

59. Nie dokarmiaj trolli

273

60. Zarabianie na blogu

275

WNIOSKI. Zrób pierwszy krok

279

DODATEK A. Zgodno z wytycznymi FTC

281

DODATEK B. Pomysy dla powie ciopisarzy

287

Zasoby

291

Podzi kowania

295

O autorze

297

Skontaktuj si z autorem

299

Kup książkę

Poleć książkę


14

Spis tre ci

Kup książkę

Poleć książkę


WPROWADZENIE

wiat jest teatrem

P

onad cztery wieki temu William Szekspir napisa: „ wiat jest teatrem1”, a dzi jego sowa s prawdziwsze ni kiedykolwiek wczeniej. Jeli masz co do powiedzenia — czy to za porednictwem bloga, wystpienia, ksiki, piosenki, scenariusza, kazania lub sztuki scenicznej — jeste na scenie. Jeli masz co do sprzedania — niezalenie od tego, czy rozmawiasz z klientem twarz w twarz, czy stoisz przed wielkim tumem, czy moe sprzedajesz w internecie — take znajdujesz si na scenie. Jednak ta scena nigdy nie bya bardziej zatoczona. Przebywanie na niej nie ma wikszego znaczenia, jeli to nie na Tobie koncentruje si wiato reflektorów lub jeli widownia jest pusta. Ta ksika opowiada o tym, jak przycign publiczno, wczy najjaniejsze reflektory i pielgnowa relacje oparte na pasji i lojalnoci, dziki którym Twoja publiczno bdzie z Tob do ostatniego wiersza, ostatniej sceny czy ostatniego aktu. Nie chodzi tu o dopieszczanie wasnego ego lub pozostanie w centrum zainteresowania. Chodzi o to, aby przekazywa co wartociowego i znajdywa najskuteczniejsze sposoby przekazywania tych wartoci, tak aby mogli z niej skorzysta take inni ludzie. Jeli jeste pocztkujcym (lub ju z sukcesami) pisarzem, artyst, muzykiem, mówc, sprzedawc, kandydatem na urzd publiczny — kimkolwiek, kto ma co do powiedzenia lub do sprzedania — chciabym pomóc Ci dosta si na scen i zosta zauwaonym po to, aby sukces wykraczajcy poza marzenia z Twoich najmielszych fantazji sta si Twoim udziaem.

1

Ze sztuki Szekspira zatytuowanej Jak wam si podoba w przekadzie Stanisawa Baraczaka — przyp. tum.

Kup książkę

Poleć książkę


16

Wprowadzenie

NOWA SCENA Prawdopodobnie nigdy wczeniej o mnie nie syszae, chyba e jeste w jaki sposób zwizany ze wiatem wydawniczym lub obserwujesz mojego bloga. Nie jestem wszak celebryt, nie prowadz wasnego talk show w telewizji kablowej, nie nagraem piosenki, która trafia na pierwsze miejsce na listach przebojów, ani nie startuj w wycigu o jakikolwiek urzd. (Dziki Bogu…). Jednak mimo wszystko ja mam ju co, czego Ty potrzebujesz — co, czego mocno pragniesz, jeli liczysz na osignicie sukcesu w swojej dziedzinie. Tym czym jest platforma. W najprostszym rozumieniu tego sowa platforma jest podestem, na którym musisz stan, aby by syszanym. To Twoja scena. Jednak w przeciwiestwie do sceny teatralnej w dzisiejszych czasach platformy nie buduje si z drewna lub betonu ani nie stawia na trawiastym wzgórzu. Dzisiaj platformy buduje si z ludzi. Kontaktów. Relacji. Fanów. Twoja platforma jest rodkiem, dziki któremu moesz dotrze do Twoich aktualnych lub potencjalnych fanów. Wród narzdzi wykorzystywanych do budowy platformy moe znajdowa si strona internetowa firmy, blog, profile w serwisach takich jak Twitter i Facebook, kana wideo w trybie online lub podkast. Równie dobrze rodek ten moe zawiera prezentacje wystpów, nagrania z koncertów muzycznych lub rozrywkowych. By moe w tej samej kategorii znajduj si take informacje na temat Twoich wystpów w tradycyjnych mediach — w prasie codziennej lub periodykach albo w audycjach radiowych. Najprawdopodobniej bdzie to kombinacja wszystkich tych elementów.

KTO Tak jak to bywao w minionych czasach, take i dzi sukces zaley nie tyle od tego, co wiesz lub co masz, ale od tego, kogo znasz. I to wanie te znajomoci s jdrem Twojej platformy. Moe dysponujesz ju tym — lub uwaasz, e dysponujesz — co mona nazwa tym istotnym czym. Musisz jednak sprawi, aby Twój gos wybi si ponad zgiek tysicy innych gosów. Musisz take by w stanie zaprezentowa komu Twoje genialne co. Ja pomog Ci znale  te znajomoci, wykorzystujc równanie na sukces. Moesz si zastanawia, dlaczego miaby czyta to, co mam do powiedzenia. Oto dlaczego. Na moim blogu pojawia si miesicznie ponad czterysta tysicy internautów. Ponadto mam ponad pidziesit tysicy subskrybentów codziennych wpisów na blogu. Tak naprawd ta ksika opiera si

Kup książkę

Poleć książkę


wiat jest teatrem

17

w duej czci na wielu sporód moich artykuów na temat sieci spoecznociowych. Tak wielu ludzi proponowao mi, abym zebra wszystkie przemylenia na ten temat w jednym miejscu, e w kocu napisaem ksik (uzupeniajc wpisy pewnymi istotnymi dodatkami). Mam take ponad sto tysicy obserwatorów na Twitterze i pitnacie tysicy fanów na Facebooku. Takie wyniki udao mi si osign w cigu ostatnich szeciu lat. Jako osoba, której udao si zbudowa relacje z wieloma osobami, mog Ci zapewni, e konstrukcja platformy nie polega ju na dobijaniu si do rónych „kluczników”, wydawaniu tysicy dolarów na konsultantów lub opanowaniu rónych skomplikowanych technologii. By moe co takiego byo potrzebne pi lat temu. Ale nie dzisiaj. Technologie mediów spoecznociowych wszystko zmieniy. Teraz, po raz pierwszy w historii, osoby nie bdce celebrytami — zwykli ludzie, tacy jak ja czy Ty — mog zosta zauwaeni i wiele ugra w tym wiecie wypeniajcym si coraz goniejszym zgiekiem.

RÓWNANIE Kilka dni temu otrzymaem e-mail od pocztkujcej autorki, która próbowaa znale  swoje miejsce wród milionów konkurujcych ze sob pisarzy. wiat wydawnictw ksikowych jest jednym z tych, w których panuje najwikszy zgiek. Autorka listu jest doskonaym przykadem kogo, kto wierzy, e jej dzieo (to co) powinno by wystarczajcym elementem zapewniajcym osignicie sukcesu. Jej przesanie byo typowe — jako przewodniczcy zarzdu wydawnictwa Thomas Nelson Publishers co tydzie dostaj wiele tego rodzaju listów. Kobieta pisaa: Dwaj szanowani agenci literaccy stwierdzili, e bardzo spodobaa im si moja ksika i oferta, dlatego s gotowi do reprezentowania mnie, ale dopiero wtedy, gdy uda mi si zgromadzi rzesz fanów i obserwatorów na serwisach spoecznociowych liczon w tysicach. Ten warunek wprawia mnie w konsternacj. Czy dobra ksika ju nie wystarczy? Czy pisarze s obecnie skazani na spdzanie wikszoci swojego czasu pracy na dziaaniach majcych przycign subskrybentów bloga?

Odpowied na pierwsze pytanie brzmi: nie. Dobry produkt nie jest ju jedynym wyznacznikiem. Jest podstaw, ale nie wystarczy do osignicia sukcesu. Odpowied na drugie pytanie jest z kolei twierdzca. Tak. Trzeba podj aktywne dziaania zmierzajce do uzyskania jak najwikszej wartoci zmiennej kto w równaniu na sukces. Aby odnie sukces w dzisiejszym

Kup książkę

Poleć książkę


18

Wprowadzenie

rodowisku biznesowym, potrzebujesz dwóch komponentów: atrakcyjnego produktu oraz solidnej platformy. Obecnie nie wystarczy ju stworzy atrakcyjny produkt, zmajstrowa jaki przekonujcy komunikat, skomponowa pikny kawaek, napisa cudown powie lub walczy w imi jakiej istotnej sprawy. Ta prawda jest obecnie bardziej prawdziwa ni kiedykolwiek wczeniej. Dlaczego? Z dwóch powodów: 1. Nigdy wczeniej nie trzeba byo walczy z wiksz konkurencj. Czy robie ostatnio jakie zakupy w sieci? Ja niedawno szukaem telewizora z paskim ekranem w serwisie Amazon i po podaniu w wyszukiwarce odpowiedniej frazy otrzymaem 19 069 wyników! To mieszne, ale tak wanie wyglda obecnie rzeczywisto, z jak masz do czynienia, jeli starasz si przekaza informacje o czym, co próbujesz sprzeda. 2. Ludzie s obecnie bardziej rozpraszani ni kiedykolwiek wczeniej. Nie chodzi ju tylko o to, e dostpnych jest wicej produktów. Wzrosa take liczba mediów przekazu. Mamy do wyboru wicej filmów. Wicej kanaów telewizyjnych. Wicej aplikacji, stacji radiowych, podkastów i gier wideo. Wicej serwisów informacyjnych, blogów, no i jest jeszcze — jakeby inaczej — Facebook i Twitter. Innymi sowy: uwaga ludzi jest zasobem ograniczonym i wszystkie inne media walczce o Twojego przyszego klienta s Twoj konkurencj. Takie dowiadczenie moe by zniechcajce — tak jak demobilizujca bya jego wiadomo dla pocztkujcej autorki, która zwrócia si do mnie. Tyle e ja widz w tym szans. Nigdy wczeniej nie byo tak wielu sposobów dotarcia do ludzi! Wystarczy tylko podj waciwe dziaania. I tak w naturalny sposób przechodzimy do zagadnienia budowy platformy. Istniej co najmniej trzy korzyci zwizane z umiejtnym konstruowaniem i starannym pielgnowaniem Twojej platformy: 1. Platforma zapewnia dostrzegalno. Sowo platforma jest metafor sceny, o której wspominaem wczeniej. Jest pomostem, na którym znajdujesz si ponad tumem. Dziki temu wszyscy mog Ci zobaczy. Taki pomost liczy si zwaszcza teraz, gdy zewszd otacza nas zgiek wiata, w którym coraz wicej osób i organizacji walczy o nasz uwag. 2. Platforma zapewnia wzmocnienie sygnau. Dziki niej Twój gos wybije si ponad ryk tumu. Haas. Przed pojawieniem si nowoczesnych systemów nagonienia kaznodzieje i politycy wspinali si na jakie wy-

Kup książkę

Poleć książkę


wiat jest teatrem

19

soko pooone miejsce, aby ich gos dociera do wszystkich zgromadzonych. Nowoczesne systemy d wikowe wykorzystuj naturaln akustyk i sprawiaj, e gos dociera do dziesitków tysicy ludzi. Dzisiaj nowoczesne media — a zwaszcza media spoecznociowe — stanowi okazj, aby jeszcze bardziej zwikszy zasig Twojego „gosu”. 3. Platforma gwarantuje budowanie relacji midzyludzkich. Platformy mediów tradycyjnych daj szans na swoist intymno — ale tylko jednostronn. „Znasz” gospodarza talk show, artyst na scenie lub prelegenta na konferencji. Natomiast media spoecznociowe przeniosy to dowiadczenie na zupenie nowy poziom. Sprawiy, e moliwa jest intymno obustronna — dwustronne zaangaowanie. W efekcie moesz mie lepszy ni kiedykolwiek wczeniej kontakt ze swoimi fanami, klientami i sympatykami. *** Teraz, gdy rozumiesz ju podstawowe koncepcje skadajce si na definicj platformy, wyjani, jak zamierzam pomóc Ci w budowie solidnej, trwaej platformy dla Ciebie, Twoich produktów, usug lub Twojej sprawy. Z pierwszej czci zatytuowanej „Zacznij od Wow!” dowiesz si, jak stworzy, nazwa i opakowa przekonujcy produkt (to co). Jeli nie zrobisz tego waciwie, wszystko inne nie ma znaczenia. Kiedy ju opanujesz te podstawy, moesz wypyn na gbokie wody (i przej do kto). Cz „Przygotowania do startu” obejmuje szerok tematyk — od tworzenia narzdzi sucych do budowy wizerunku marki do przygotowania zestawu referencyjnego i stworzenia internetowego zestawu dla mediów. Nastpnie przejdziemy do czci trzeciej zatytuowanej „Zbuduj baz domow” (gdzie zajmiemy si szczegóami budowania solidnej strony domowej), a nastpnie do czci czwartej, noszcej tytu „Dotrze jak najdalej”, któr powicimy tematyce blogowania, wykorzystania profili Twittera i Facebooka. Ksik zakoczymy czci pit — „Zaangauj swoje plemi” — gdzie znajdziesz cenne informacje na temat zagadnienia monitorowania stanu wizerunku marki i wchodzenia w bliskie relacje z odbiorcami Twoich treci. Platforma zostaa pomylana tak, aby bya ksik maksymalnie przyjazn czytelnikowi. Moesz przeczyta cao od deski do deski albo znale  temat, który Ci najbardziej interesuje, i skoncentrowa si na wybranym rozdziale. (Przypuszczam, e wielu z Was natychmiast przeskoczy do ostatniego rozdziau zatytuowanego „Zarabianie na blogu”).

Kup książkę

Poleć książkę


Kup książkę

Poleć książkę


Twoja e-platforma. Jak si wybi w wiecie pe nym zgie ku  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you