Page 1


Tytuł oryginału: How To Teach Your Baby Math. The Gentle Revolution Tłumaczenie: Przemysław i Karina Gancarczyk Projekt okładki: Magdalena Stasik ISBN: 978-83-246-3603-7 Reprinted by special arrangement with Square One Publishers, Garden City Park, New York, U.S.A. Copyright © 2005 by Glenn Doman and Janet Doman. All rights reserved. Polish edition copyright © 2012 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/subre1 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


Spis treci

Sowo wstpne 1. Matki i mae dzieci

23

2. Duga droga do zrozumienia

29

3. Mae dzieci chc si uczy liczy

35

4. Mae dzieci mog si nauczy liczy

47

5. Mae dzieci powinny si nauczy liczy

57

6. Jak to moliwe, e dzieci potrafi szybko liczy?

65

7. Jak uczy swoje dziecko

75

8. Jak nauczy rozpoznawania liczb

89

9. Jak uczy dziaa matematycznych

97

10. Jak uczy rozwizywania zada

Kup książkę

7

109

11. Jak uczy cyfr

129

12. Idealny wiek do rozpoczcia nauki

139

13. Szacunek

159

Podzikowania

165

O autorach

169

Równania i osobowo liczb

171

Wicej informacji na temat uczenia dzieci

207

Poleć książkę


Kup książkę

Poleć książkę


7. Jak uczy swoje dziecko

My, matki, jestemy garncarzami, a nasze dzieci to glina. — WINIFRED SACKVILLE STONER, NATURAL EDUCATION

Wikszo instrukcji zaczyna si od zastrzeenia, e jeeli nie bdzie si ich dokadnie przestrzega, na pewno co si nie uda. W przeciwie stwie do tej zasady, niemal z cakowit pewnoci mona powiedzie, e niezalenie od tego, w jak niewielkim zakresie wprowadzasz matematyk w ycie swojego dziecka, prawie pewne jest to, e nauczy si wicej, ni gdyby jej nie poznao; a wic jest to gra, w której zawsze co wygrywasz, choby by kiepskim graczem. Musiaaby robi to bardzo, bardzo le, by naprawd niczego nie osign. Niemniej jednak, im lepiej grasz w liczenie ze swoim maym dzieckiem, uczc je, tym szybciej i lepiej Twoje dziecko posidzie t umiejtno. Musisz mie na uwadze kilka rzeczy. Po pierwsze, zapamitaj, e kiedy uywamy sowa cyfra, mamy na myli symbole, które reprezentuj rzeczywist liczb, jak 1, 5 lub 9. Kiedy uywamy sowa liczba, mamy na myli faktyczn liczb obiektów, tak jak jeden, pi albo dziewi:

Kup książkę

Poleć książkę


76

° SUBTELNA REWOLUCJA. LICZENIE OD PIERWSZEGO ROKU YCIA

lub

lub Wanie w tej rónicy midzy rzeczywist liczb a jej symbolicznym przedstawieniem w postaci znaków reprezentujcych stan faktyczny kryje si tajemnica tego, e mae dzieci maj przewag nad dorosymi. Moesz nauczy swoje dziecko liczy, nawet jeli sama nie potrafisz robi tego bardzo dobrze. W tym rozdziale pokaemy Ci, jak przeprowadzi ten proces nauczania. Bdzie to jeszcze atwiejsze, jeeli ju nauczya swoje dziecko czyta. Jeli zagrasz dobrze w t matematyczn gr, zarówno Ty, jak i Twoje dziecko bdziecie czerpa z tego ogromn rado. Cay proces zajmuje mniej ni pó godziny dziennie. Oto osiem dodatkowych informacji, które dotycz dzieci i o których musisz pamita, zanim przedstawimy Ci sposób, w jaki masz uczy dzieci matematyki: 1.

Przed uko czeniem piciu lat dziecko moe atwo przyswoi sobie ogromne iloci informacji. Jeeli dziecko bdzie miao mniej ni cztery lata, bdzie to jeszcze atwiejsze i bardziej efektywne. Przed uko czeniem trzeciego roku ycia dziecko bdzie przyswaja sobie wiedz z jeszcze wiksz atwoci i duo bardziej efektywnie, a przed uko czeniem dwóch lat proces ten bdzie najatwiejszy i najbardziej efektywny.

Kup książkę

Poleć książkę


Jak uczy swoje dziecko

2.

Dziecko przed uko czeniem pitego roku ycia bdzie przyswajao sobie informacje w bardzo szybkim tempie.

3.

Im wicej informacji przyswoi sobie dziecko przed uko czeniem piciu lat, tym wicej ich zapamita.

°

77

4.

Dziecko przed uko czeniem pitego roku ycia ma ogromne iloci energii. 5. Dziecko przed uko czeniem pitego roku ycia odczuwa ogromne pragnienie uczenia si. 6.

Dziecko przed uko czeniem pitego roku ycia moe si nauczy czyta i chce si nauczy czyta.

7.

Wszystkie mae dzieci to lingwistyczni geniusze.

8.

Dziecko przed uko czeniem pitego roku ycia uczy si caego jzyka i moe si nauczy tak wielu jzyków, z iloma tylko bdzie miao szans si zetkn.

Matematyka to jzyk i dziecko moe si nauczy mówi w tym jzyku i czyta w nim tak samo atwo jak w jakimkolwiek innym.

PODSTAWY W jakim wieku zacz Po uko czeniu drugiego roku ycia oszacowanie rzeczywistej liczby staje si dla dziecka coraz trudniejsze. Dziecku trudniej jest to robi wraz z kadym kolejnym rokiem. Koniec pierwszego roku ycia dziecka lub jeszcze wczeniej to idealny moment, by zacz, jeeli chcesz, aby nauka matematyki pochaniaa jak najmniej czasu i energii. Tak naprawd moesz rozpocz proces uczenia swojego dziecka równie dobrze zaraz po jego urodzeniu. W ko cu przemawiamy do dziecka jeszcze przed jego narodzinami — co pomaga w rozwiniciu si jego drogi suchowej. Moemy te przedstawi dziecku jzyk matematyki za porednictwem

Kup książkę

Poleć książkę


78

° SUBTELNA REWOLUCJA. LICZENIE OD PIERWSZEGO ROKU YCIA obrazów, co uatwia rozwój drogi wzrokowej. Ten proces jest omówiony w rozdziale 12. Istniej dwa kluczowe punkty odnoszce si do procesu uczenia dziecka: 1.

Twoje nastawienie i podejcie;

2.

ilo i uporzdkowanie materiaów do nauki.

Nastawienie i podejcie rodzica W caej historii nigdy nie byo bardziej bdnego przekonania ni to, e dzieci nie chc si uczy. Dzieci rozpaczliwie chc si uczy, i to uczy si o wszystkim. Dzieci zaczynaj si uczy zaraz po narodzinach albo jeszcze w yciu prenatalnym i ucz si intuicyjnie. W chwili przyjcia dziecka na wiat procesy mylowe s instynktowne i mimowolne. W przypadku wszystkich dzieci, w jakimkolwiek wieku, mylenie i uczenie si jest czym nieuniknionym. Dziecko w wieku jednego roku wierzy, e nauka jest konieczn, nieodzown i najwiksz przygod w jego yciu. Nauka to najwiksza przygoda ycia. Nauka jest podan, wan, nieuniknion i, nade wszystko, najwspanialsz oraz najbardziej ekscytujc gr w yciu. Dziecko w to wierzy i zawsze bdzie w to wierzy — jeeli nie przekonamy go, e to nie jest prawda. Najwaniejsze jest to, e zarówno rodzice, jak i dziecko musz podej do uczenia si matematyki z radoci, jak do wspaniaej zabawy, któr w istocie jest. Ci wychowawcy i psychologowie, którzy mówi, e nie jestemy w stanie uczy maych dzieci, nie zabierajc im cennego dzieci stwa przez zmuszanie ich do nauki, nie mówi nam niczego na temat nastawienia dziecka do uczenia si, ale na pewno mówi nam duo o tym, co sami sdz o nauce. Rodzic nie moe nigdy zapomnie, e nauka to najbardziej ekscytujca zabawa, a nie praca. Nauka to nagroda, nie kara.

Kup książkę

Poleć książkę


Jak uczy swoje dziecko

°

79

Nauka to przyjemno, a nie obowizek. Nauka to przywilej, a nie pozbawienie czego. Rodzic musi zawsze o tym pamita i nigdy nie wolno mu robi niczego, co zniszczyoby w dziecku to naturalne nastawienie. Istnieje elazna zasada postpowania, o której musisz pamita. Brzmi ona nastpujco: Jeeli Ty nie bawisz si wietnie i Twoje dziecko nie bawi si wietnie, przerwij. Robisz co nie tak, jak trzeba. Najlepszy czas do nauki Matka nie moe nigdy inicjowa tej zabawy, jeeli ona oraz dziecko nie s szczliwi i w dobrej formie. Jeeli dziecko jest draliwe, zmczone albo godne, to nie jest dobry czas na nauk matematyki. Sprawd, co rozprasza dziecko, i wyeliminuj ten czynnik Jeeli matka le si czuje albo ma gorszy nastrój, to nie jest dobry czas na nauk matematyki. Jeeli dzie jest kiepski, najlepiej w ogóle nie bawi si w liczenie. Kada matka i kade dziecko dowiadczaj takich dni, kiedy nie mog si porozumie albo po prostu wszystko idzie nie tak, jak powinno. Mdra matka w takich chwilach odsunie na bok matematyk, wiedzc bardzo dobrze, e do jej uczenia moe wykorzysta wiele innych dni i e rado uczenia si matematyki bdzie wiksza, jeli powici si jej najlepsze i najszczliwsze chwile. Optymalna dugo sesji Czas trwania Waszej zabawy powinien by bardzo krótki. Najpierw bawcie si trzy razy dziennie, ale kada sesja niech trwa tylko kilka sekund. Jeeli chodzi o optymaln dugo sesji, rodzic powinien potrafi przewidywa.

Kup książkę

Poleć książkę


80

° SUBTELNA REWOLUCJA. LICZENIE OD PIERWSZEGO ROKU YCIA Zawsze przerwij zabaw, zanim Twoje dziecko bdzie chciao przerwa. Rodzic musi wiedzie, co myli dziecko, zanim dziecko bdzie to wiedziao, i powinien zako czy zabaw, uprzedzajc pragnienia dziecka. Jeeli rodzic zawsze bdzie przestrzega tego zalecenia, dziecko bdzie chciao si bawi w matematyk, a mama lub tata, zamiast osabia naturaln potrzeb uczenia si, któr ma maluch, zacznie j podsyca. Sposób uczenia Niezalenie od tego, czy sesja matematyki dotyczy rozpoznawania liczb, czy nauki dodawania lub odejmowania, Twój entuzjazm jest podstaw sukcesu. Dzieci uwielbiaj si uczy i robi to bardzo szybko. Dlatego musisz pokazywa przygotowane materiay bardzo szybko. My, doroli, w oczach dzieci robimy niemal wszystko zbyt wolno i nie ma adnego obszaru, gdzie to jest bardziej bolenie demonstrowane ni w sposobach, w jakie doroli ucz mae dzieci. Zasadniczo oczekujemy, e dziecko usidzie i bdzie si wpatrywao w swoje pomoce naukowe, co wyglda tak, jakby si na nich skupiao. Oczekujemy, e bdzie ono wygldao na troch nieszczliwe, co ma pokaza, e naprawd si uczy. Ale, w przeciwie stwie do dorosych, dzieci myl, e nauka nie jest bolesna. Kiedy odkrywasz karty, rób to tak szybko, jak moesz. W miar upywu czasu bdziesz to robi coraz lepiej. Powicz troch z drugim rodzicem, aby czu si komfortowo. Materiay do nauki s wykonane tak, aby byy due i wyrane, co pozwoli Ci prezentowa je bardzo szybko, a Twoje dziecko bdzie mogo z atwoci dostrzec wszystkie szczegóy. Czasami matka, kiedy chce przyspieszy proces nauki, wiele rzeczy wykonuje automatycznie i traci naturalny entuzjazm oraz „melodi” w gosie. Mona utrzyma entuzjazm i odpowiedni ton i równoczenie przekada karty

Kup książkę

Poleć książkę


Jak uczy swoje dziecko

°

81

bardzo szybko. Wane jest, aby Ci si to udao. Zainteresowanie Twojego dziecka i jego entuzjazm dla sesji matematyki bd cile zwizane z trzema elementami: 1.

szybkoci pokazywania materiaów;

2.

iloci nowego materiau;

3.

radosnym podejciem rodzica.

Im szybciej, im nowszy materia i im wicej radoci, tym lepiej. Sama szybko, z jak prezentujesz materiay, moe zadecydowa o tym, czy sesja zako czy si sukcesem, czy nie. Niektóre sesje s zbyt wolne dla Twojego bardzo chtnego do nauki, bystrego dziecka. Dzieci nie wpatruj si w karty i nie musz tego robi — przyswajaj sobie informacje i robi to natychmiast; chon wiedz jak gbki. Wprowadzanie nowego materiau W tym miejscu naley wspomnie o tempie, w jakim kade dziecko powinno si uczy matematyki albo, oprócz niej, jeszcze czego innego. Nie obawiaj si pój za gosem swojego dziecka. Moesz by zdumiona ogromem godu wiedzy Twojego dziecka i tempem, w jakim si uczy. My, doroli, zostalimy wychowani w wiecie, który nauczy nas, e trzeba wyku na pami, i 2 + 2 = 4. Mierzylimy si z takimi problemami raz po raz. Czsto robilimy tych samych dziesi albo dwadziecia równa raz za razem. W przypadku wikszoci z nas to nieko czce si wiczenie bardzo wskiego wycinka wiedzy sprawiao, e arytmetyka przestawaa nas w ogóle interesowa. Moe zamiast o dwudziestu dodatkowych równaniach wiczonych raz za razem porozmawiamy o tysicu wykonywanych szybko i z radoci? Nie musisz by matematycznym

Kup książkę

Poleć książkę


82

° SUBTELNA REWOLUCJA. LICZENIE OD PIERWSZEGO ROKU YCIA geniuszem, by wiedzie, e tysic równa z wykorzystaniem dodawania to o wiele wicej ni dwadziecia. Ale naprawd istotny jest tutaj nie tylko fakt, e dzieci mog przyswoi sobie o wiele wicej informacji, ni my im oferujemy. Wane jest, co si dzieje, kiedy pokazujesz dwudzieste pierwsze równanie albo tysic pierwsze równanie. To wanie w tym tkwi sekret uczenia bardzo maych dzieci. W pierwszym przypadku wprowadzenie dziecku dwudziestego pierwszego równania (kiedy ogldao pierwsze dwadziecia w niesko czono i do znudzenia) natychmiast je zniechci. To jest podstawowy sposób postpowania w formalnej edukacji. My, doroli, jestemy ekspertami w tym, jak zabójcze moe by to podejcie. Przeylimy dwanacie lat nauki szkolnej, dowiadczajc jego efektów. W tym drugim przypadku pokazanie tysic pierwszego równania jest czym, na co dziecko z entuzjazmem czeka. Zostaje uwzgldniona rado odkrywania i uczenia si czego nowego, a take podsycona zostaje naturalna ciekawo wiata i zamiowanie do nauki, które rodzi si w kadym dziecku. Niestety, ta pierwsza metoda zamyka drzwi do nauki, czasami na zawsze. Na szczcie druga otwiera drzwi szeroko i zabezpiecza je przed próbami ich zamknicia w przyszoci. Przygotowanie duej iloci matematycznego „pokarmu”, który moe przetrawi umys Twojego dziecka, jest kluczowe dla jego zdrowego rozwoju intelektualnego i bycia szczliwym. Konsekwencja Dobrze jest przygotowa si do nauki i zadba o materiay, zanim zaczniecie si bawi z dzieckiem w matematyk, poniewa gdy to nastpi, musisz realizowa konsekwentny program. Program ograniczony, ale wprowadzany konsekwentnie i z radoci, bdzie niesko czenie lepszy ni program zbyt ambitny, który przerasta moliwoci matki i z tego powodu realizowany jest sporadycznie. Niekonsekwentny

Kup książkę

Poleć książkę


Jak uczy swoje dziecko

°

83

program nie bdzie efektywny. Pokazywanie dziecku materiaów wielokrotnie, ale szybko, jest potrzebne do ich opanowania. Zadowolenie Twojego dziecka pynie z przyswajania sobie rzeczywistej wiedzy i najwikszy sukces w tym obszarze mona osign dziki programowi realizowanemu codziennie. Czasami jednak trzeba zawiesi wdraanie programu na kilka dni. To nie jest aden problem, jeeli nie zdarza si zbyt czsto. Od czasu do czasu moe by konieczne przerwanie programu na kilka tygodni albo nawet miesicy. Wydarzenia takie jak pojawienie si nowego dziecka, przeprowadzka, podró albo choroba w rodzinie powoduj istotne zmiany w yciu codziennym. W takich sytuacjach najlepiej wstrzyma program cakowicie. Wykorzystaj ten czas, aby rozmawia z dzieckiem o matematyce, ale niech nie wymaga to niczego wicej ni wskazania, ile palców jest na jednej doni albo ile kwiatów jest w wazie czy te ile schodów prowadzi z pierwszego pitra na parter. Nie próbuj w takich sytuacjach wykonywa poowy wicze zawartych w programie. To bdzie frustrujce i dla Ciebie, i dla Twojego dziecka. Kiedy jeste gotowa, by wróci do konsekwentnego realizowania programu, zacznij od momentu, w którym go przerwaa. Nie zaczynaj od samego pocztku. Niezalenie od tego, czy zdecydujesz si realizowa program matematyczny niezbyt rozbudowany, czy te bardzo bogaty, postpuj konsekwentnie. Przekonasz si, e kadego dnia bdzie roso zadowolenie Twojego dziecka i jego pewno siebie. Sprawdzanie wiedzy Nauczanie to przekazywanie dziecku nowych informacji tak, jakby otrzymywao ono od Ciebie prezent, natomiast sprawdzanie wiedzy to odbieranie tego prezentu.

Kup książkę

Poleć książkę


84

° SUBTELNA REWOLUCJA. LICZENIE OD PIERWSZEGO ROKU YCIA Nauczanie to naturalny i radosny proces — sprawdzanie wiedzy jest w najlepszym wypadku nieprzyjemne, a w najgorszym wzbudza skrajnie negatywne odczucia. Ucz swoje dziecko, a nie sprawdzaj, co ono potrafi. Sprawdzanie wiedzy w kontekcie rozwizywania zada bdziemy omawia w rozdziale 10. Przygotowanie materiaów do nauki Pomoce uywane w uczeniu dziecka matematyki s nadzwyczaj proste. Forma materiaów to wynik dowiadcze wynikajcych z wielu lat pracy bardzo rozbudowanego zespou psychologów zajmujcych si rozwojem umysowym dziecka, którzy badali to, jak mózg ludzki rozwija si i dziaa. S zaprojektowane przez ludzi, którzy uznaj niezaprzeczalny fakt, e matematyka jest funkcj umysu. Biorc pod uwag zalety i ograniczenia aparatu wzrokowego maego dziecka, materiay te maj na celu wyj naprzeciw wszystkim jego potrzebom — od prostoty wizualnej do form bardziej skomplikowanych i od rozwijania funkcji mózgu do procesów uczenia si. Wszystkie karty matematyczne powinny by wykonane na do sztywnym biaym kartonie, tak aby mogy wytrzyma nie zawsze agodne traktowanie. Aby rozpocz, bdziesz potrzebowa: 1. Zapasu biaego kartonu przycitego do rozmiarów 28 x 28 cm. W miar moliwoci kup karty ju przycite do rozmiaru, jakiego potrzebujesz. Zaoszczdzi Ci to wycinania, które zajmuje o wiele wicej czasu ni reszta przygotowa . Bdziesz potrzebowa przynajmniej 100 kwadratów, aby wykona zestaw potrzebny na pocztek. 2. 5050 samoprzylepnych czerwonych kropek o rednicy 1,9 cm, by zrobi karty 1 – 100. W sklepach mona znale odpowiednie gotowe zestawy. 3. Grubego, czerwonego markera. Wybierz taki z najszersz ko cówk — im grubszy, tym lepszy.

Kup książkę

Poleć książkę


Jak uczy swoje dziecko

°

85

Jak widzisz, na kartach znajd si wielkie czerwone kropki. Maj taki kolor, poniewa czerwony jest atrakcyjny dla maego dziecka. Ich ksztat pozwoli dziecku, którego droga wzrokowa jest jeszcze niedojrzaa, odróni je z atwoci i bez wysiku. Tak naprawd to wanie ten akt postrzegania wzrokowego sam w sobie przyspieszy rozwój drogi wzrokowej dziecka. Dziki temu, kiedy w ko cu nauczy si cyfr, bdzie je mogo widzie i atwiej si ich nauczy. Zacznij od przygotowania kart, których uyjesz, aby nauczy swojego dziecka rozpoznawa rzeczywist liczb elementów. Do tego celu wykonaj zestaw kart zawierajcych czerwone kropki, od karty z jedn czerwon kropk do karty ze stu czerwonymi kropkami. To wymaga czasu, ale nie jest niczym trudnym. Istnieje jednak kilka wskazówek, które bd uatwia Ci prac: 1.

Zacznij od karty ze stu kropkami i rób karty, kierujc si wstecz do tej z jedn kropk. Wiksze liczby s trudniejsze i bdziesz bardziej uwaaa na pocztku ni przy ko cu pracy.

2.

Odlicz dokadn liczb kropek przed przyklejeniem ich do karty. (Bdziesz mie kopot w liczeniu ich po tym, jak pooya je na karcie, zwaszcza podczas robienia kart liczcych powyej dwudziestu kropek).

3.

Napisz liczebnik oówkiem albo dugopisem we wszystkich czterech ktach z tyu karty, zanim umiecisz poprawn liczb kropek z przodu.

4. Nie umieszczaj kropek we wzorze takim jak kwadrat, koo,

trójkt albo romb czy ksztat jakiegokolwiek innego rodzaju. 5.

Przyklejaj kropki w sposób przypadkowy, poczwszy od rodka, w kierunku na zewntrz, upewniajc si, e nie zachodz na siebie ani nie dotykaj si nawzajem.

6.

Pamitaj, aby zostawi may margines przy krawdzi Twoich kart. To zapewni nieco przestrzeni Twoim palcom, aby moga uj kart w do i nie zakrywa palcami kropek, pokazujc j dziecku.

Kup książkę

Poleć książkę


86

° SUBTELNA REWOLUCJA. LICZENIE OD PIERWSZEGO ROKU YCIA

Przygotowanie tych materiaów zajmuje troch czasu i ze wzgldu na cen kartonu moe sporo kosztowa, ale odnoszc to do emocji, jakie Ty i Twoje dziecko odczujecie podczas wspólnej nauki liczenia, jest to warte Twojego wysiku. Oto list od jednej z naszych matek, która dokadnie obliczya koszty przygotowania pomocy do nauczania:

22 marca Re: Karty matematyczne Drogi Glennie, kropki s niesamowite! Nie wiem, dlaczego tak jest, ale dzieci je uwielbiaj. Pomylaam jednak, e chciaby wiedzie, jaki by koszt zrobienia zestawu 100 kart. Oto moje obliczenia:

Kup książkę

Poleć książkę


Jak uczy swoje dziecko

16,50 15 10 _____ 41,50

°

87

dolara kanadyjskiego za samoprzylepne kropki, dolarów za karton, przy 10-procentowym rabacie, dolarów za opakowanie winylowe — 1/3 normalnej ceny, co daje razem: dolara kanadyjskiego plus wiele godzin wytonej pracy.

Naprawd nie mog poleci tego moim przyjacioom! Kiedy planujesz wprowadzi do sprzeday gotowy zestaw? Pani van Arragon, Ontario, Kanada P.S. Prosz, pospiesz si z pisaniem ksiki. Potrzebuj pomocy. Odpowiadajc na proby rodziców, przygotowalimy zestaw kart, który mona zakupi. Te sto kart to wszystko, czego potrzebujesz, by zrobi pierwszy krok w realizacji programu matematycznego. Gdy zaczniesz uczy swoje dziecko, przekonasz si, e opanowuje ono nowy materia bardzo szybko. Niezalenie od tego, jak czsto podkrelamy ten fakt w rozmowach z rodzicami, oni zawsze s zdumieni tym, jak szybko ucz si ich dzieci. Odkrylimy ju dawno temu, e najlepiej jest zacz, majc przygotowane wszystkie materiay. Z tego powodu zrób wszystkie karty, zanim faktycznie zaczniesz uczy swoje dziecko. Dziki temu bdziesz mie odpowiedni zapas nowych pomocy w rku i bdziesz gotowa, by go uy. Jeeli tego nie zrobisz, bdziesz zawsze w tyle. Pokusa, by wci pokazywa te same stare karty, na pewno si pojawi. Jeeli matka jej ulegnie, jej program matematyczny zako czy si katastrof. Jedynym bdem, którego dziecko nie bdzie tolerowa, jest pokazywanie tego samego materiau raz po raz dugo po tym, jak dana karta powinna zosta odoona na bok. Kup książkę

Poleć książkę


88

° SUBTELNA REWOLUCJA. LICZENIE OD PIERWSZEGO ROKU YCIA Pamitaj, e zanudzanie maego dziecka to grzech miertelny. Bd mdra — zacznij od przygotowania materiaów i cigle miej zapas odpowiedni w stosunku do wymogów programu. I jeeli z jakiej przyczyny pozostajesz w tyle z przygotowywaniem nowych materiaów, nie zapeniaj luki przez pokazywanie tych samych starych kart na nowo. Przerwij nauk na dzie lub tydzie , przeorganizuj wszystko i przygotuj nowy materia, a potem zacznij od nowa, tam gdzie przerwaa. Przygotowywanie pomocy moe by bardzo zabawne i powinno takie by. Jeeli szykujesz materiay na przyszy miesic, bdzie takie. Jeeli przygotowujesz materiay na jutro rano, nie spodziewaj si fajerwerków. Bd przygotowana, miej zawsze co w zapasie, zatrzymaj si i uporzdkuj materiay, jeeli musisz, ale nie pokazuj starych kart raz za razem. Podsumowanie: podstawy dobrego nauczania 1.

Zacznij tak wczenie, jak to moliwe.

2.

Zawsze bd pena radoci.

3.

Szanuj swoje dziecko.

4.

Ucz swoje dziecko tylko wtedy, kiedy i Ty, i Twoje dziecko jestecie szczliwi.

5.

Przerwij, zanim Twoje dziecko bdzie chciao przerwa.

6.

Karty pokazuj szybko. 7. Czsto wprowadzaj nowy materia. 8.

Realizuj swój program konsekwentnie.

9.

Przygotuj materiay z uwag i na zapas.

10.

Pamitaj o elaznej zasadzie: Jeeli Ty nie bawisz si wietnie i Twoje dziecko nie bawi si wietnie, przerwij. Co robisz nie tak, jak trzeba.

Kup książkę

Poleć książkę


Kup książkę

Poleć książkę


Subtelna rewolucja. Liczenie od pierwszego roku ycia  

Uczenie malucha może dać wiele satysfakcji zarówno opiekunom, jak i ich pociechom. Teraz przyszedł wreszcie czas na liczby i wprowadzanie dz...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you