Page 1


Rysowanie dla bystrzaków Autor: Brenda Hoddinott T³umaczenie: Julia Szajkowska ISBN: 978-83-246-1905-4 Tytu³ orygina³u: Drawing for Dummies Format: 180x235, stron: 360

I Ty mo¿esz zostaæ artyst¹ Czy pamiêtasz, ile radoœci w dzieciñstwie sprawia³o Ci rysowanie? Ka¿dy obrazek by³ wówczas prawdziwym dzie³em sztuki. Z czasem jednak ta umiejêtnoœæ stawa³a siê coraz mniej istotna — poniewa¿ niewiele szkó³ przywi¹zuje wagê do rozwijania naszych talentów. Tymczasem zaledwie kilka praktycznych lekcji dotycz¹cych perspektywy czy cieniowania mog³oby sprawiæ, ¿e nawet dziœ Twoje rysunki przekszta³ci³yby siê w obrazy godne pochwa³y. Rysowanie nie tylko sprawi Ci prawdziw¹ frajdê, ale przede wszystkim dziêki rozwijaniu siê w tej dziedzinie staniesz siê osob¹ znacznie bardziej spostrzegawcz¹. Zaczniesz dostrzegaæ wokó³ siebie rzeczy i zjawiska, które wczeœniej umyka³y Twojej uwadze. Otworzy siê przed Tob¹ œwiat faktur, kolorów i œwiat³ocieni. Zaledwie kilka prostych kresek postawionych na bia³ej kartce nagle zacznie tañczyæ na melodiê wystukiwan¹ przez o³ówek trzymany w Twojej d³oni. ObudŸ w sobie uœpiony talent. • Wybieranie odpowiednich narzêdzi. • Rysunki przedstawiaj¹ce skomplikowane obiekty. • Szkicowanie martwej natury, roœlin i zwierz¹t. • Rysowanie ma³ych dzieci i osób doros³ych. Ponadto znajdziesz tu kilka dekalogów: 10 wskazówek, 10 podpowiedzi i 10 tajemnic, a tak¿e 10 ciekawostek dla ka¿dego artysty. DODATKI SPECJALNE: • Techniki rozwijaj¹ce kreatywnoœæ • Sposoby na ukojenie zmêczonych oczu • Rysunkowe karykatury


Spis treci O autorce .......................................................................................................................... 13 Podzikowania od autorki ................................................................................................. 17 Wstp ................................................................................................................................ 19 O ksice ................................................................................................................................ 19 Naiwne zaoenia .................................................................................................................. 20 Jak podzielona jest ksika .................................................................................................... 21 Cz I: I TY moesz rysowa! ........................................................................................ 21 Cz II: Podstawowe umiejtnoci ................................................................................ 22 Cz III: Rysowanie czas zacz ..................................................................................... 22 Cz IV: Portretowanie ludzi ......................................................................................... 23 Cz V: Dekalogi ............................................................................................................. 23 Ikony wykorzystane w ksice .............................................................................................. 24 Co dalej .................................................................................................................................. 25

Cz I: I TY moesz rysowa! ...................................27 Rozdzia 1: Odkrywanie radoci rysowania ....................................................................... 29 Zarys wszystkich moliwoci ............................................................................................... 29 Czynne odkrywanie rysowania ............................................................................................ 30 Twoja wasna nisza rysownicza ............................................................................................ 32 Odkrywanie ukrytego w Tobie artysty ............................................................................ 32 Bogactwo modeli .............................................................................................................. 33 Projekt 1. Kosmatek .............................................................................................................. 33

Rozdzia 2: Zadbaj o tkwicego w Tobie artyst ............................................................... 37 Jak lubisz rysowa? ................................................................................................................ 38 Tworzenie wasnego stylu ................................................................................................ 38 Diabe tkwi w szczeg贸ach ................................................................................................ 40 Trzymanie narzdzia rysowania ....................................................................................... 42 Jak znale  czas i miejsce do rysowania? .............................................................................. 44 Praca w przestrzeni dzielonej ........................................................................................... 45 Urzdzanie kcika do pracy .............................................................................................. 46 Czas na rysowanie ............................................................................................................. 48


6

Rysowanie dla bystrzaków Wybieranie narzdzi do rysowania ....................................................................................... 48 Niezbdnik ........................................................................................................................ 49 Lista ycze ........................................................................................................................ 50 Projekt 2. renica oka ........................................................................................................... 51

Rozdzia 3: Nawigacja w czasie podróy rysownika .........................................................53 W poszukiwaniu linii ............................................................................................................. 54 Od linii do ksztatów ............................................................................................................. 55 Trzeci wymiar — forma ........................................................................................................ 56 Zapanie waciwej perspektywy ...................................................................................... 56 Rozkosze cieniowania ....................................................................................................... 57 Odkrywanie szczegóów — faktura ...................................................................................... 58 Kontekst rysunku — kompozycja ........................................................................................ 59 Projekt 3. Pawe i Paulina ..................................................................................................... 59

Cz II: Podstawowe umiejtnoci ............................ 63 Rozdzia 4: Okiem artysty ..................................................................................................65 Analiza mózgu ....................................................................................................................... 65 Prawa pókulo, pobudka! ...................................................................................................... 66 Przeczanie ....................................................................................................................... 66 Rysowanie linii .................................................................................................................. 67 Wylij lew pókul na wakacje ........................................................................................ 68 Artysta bada wiat .................................................................................................................. 70 Rysuj to, co masz przed oczyma ....................................................................................... 70 Zobacz swój dom po raz pierwszy w yciu ........................................................................ 71 Z lodówki na papier .......................................................................................................... 72 Badanie okolicy bliszej i dalszej ...................................................................................... 73 Odkrywanie wiata kryjcego si w artycie ........................................................................ 74 Porównanie postrzegania lew i praw pókul mózgu .................................................. 74 Pogryzmolmy sobie ........................................................................................................... 75 Projekt 4. Twoje wasne gryzmoy ................................................................................... 77 Od gryzmoów do rysunku .............................................................................................. 78

Rozdzia 5: Rozpoznawanie i rysowanie rónych rodzajów linii ........................................79 Dostrzeganie rónic midzy rodzajami linii ........................................................................ 80 Linie proste ........................................................................................................................ 80 Tworzenie ostrych krawdzi przy pomocy linii amanych ............................................. 82 Podajc za ksztatami linii krzywych ............................................................................ 83 Gdzie narysowa lini? .......................................................................................................... 84 Znajdowanie linii oddzielajcych przestrzenie ................................................................ 85 Upraszczaj to, co widzisz .................................................................................................. 87 Proporcje i ksztaty ............................................................................................................ 89 Oswajanie si z liniami .......................................................................................................... 90 Projekt 5. Delikatna melodia ................................................................................................ 92


Spis treci Rozdzia 6: Odkrywamy trzeci wymiar ............................................................................... 95 Waciwe postrzeganie wiata i cienia ................................................................................. 95 Dokadniejsze spojrzenie na spraw ................................................................................ 96 Kontrast w rysunku ........................................................................................................... 98 Jak przeoy na walory to, co si widzi? ......................................................................... 99 Nadawanie rysowanym ksztatom trzeciego wymiaru ..................................................... 101 Od okrgu do sfery ......................................................................................................... 101 Od kwadratu do szecianu .............................................................................................. 104 Prostokty i trójkty ........................................................................................................ 105 Projekt 6. Rysowanie sfery ................................................................................................. 106

Rozdzia 7: Oywianie rysunków cieniowaniem .............................................................. 109 Wykreskuj odcienie szaroci ............................................................................................... 109 Kreskowanie .................................................................................................................... 110 Tworzenie skali walorów technik kreskowania ........................................................... 112 Ujednolicanie cieniowania ............................................................................................. 113 Cieniowanie technik kreskowania krzyowego ............................................................... 115 Otrzymywanie walorów metod kreskowania krzyowego ......................................... 115 Przejcie midzy jasnymi i ciemnymi walorami ........................................................... 117 Ujednolicanie cieniowania wykonywanego metod kreskowania krzyowego .......... 118 Cieniowanie na Twoich rysunkach ................................................................................... 120 Krelenie mapy walorów ................................................................................................ 121 Korzystanie z mapy cieniowania .................................................................................... 122 Projekt 7. Rysowanie kubka ............................................................................................... 123

Rozdzia 8: Róne rodzaje faktur ..................................................................................... 129 Brutalna prawda — faktura kontra wzór ........................................................................... 129 Okrelanie faktur ................................................................................................................. 131 Faktury byszczce .......................................................................................................... 132 Faktury matowe .............................................................................................................. 132 Faktury mienice si ....................................................................................................... 133 Faktury puszyste i mechate ............................................................................................ 134 Faktury futra pokryte wosem ........................................................................................ 135 Faktury chropowate i poszarpane .................................................................................. 136 Budowanie rysunku z faktur .............................................................................................. 136 Planowanie rozmieszczenia tekstur na rysunku ........................................................... 137 Czas na praktyk ............................................................................................................. 138 czenie formy z wzorem i faktur ................................................................................ 139 Projekt 8. Dwie zabawne faktury ....................................................................................... 140 Szkicowanie krciokami ................................................................................................ 140 Rysowanie plam na sierci .............................................................................................. 140

7


8

Rysowanie dla bystrzaków Rozdzia 9: Nowe perspektywy ........................................................................................143 Perspektywa linearna ........................................................................................................... 143 W poszukiwaniu linii horyzontu .................................................................................... 144 W poszukiwaniu punktów zbienoci ............................................................................ 146 Spojrzenie na gbi z wasnej perspektywy ...................................................................... 150 Popatrz, jak on znika ....................................................................................................... 151 Popatrz, jak maleje okolica .............................................................................................. 151 Rozszerzenie pojcia perspektywy ..................................................................................... 152 Rozmywanie w perspektywie powietrznej .................................................................... 153 Skrócenie perspektywiczne ............................................................................................. 154 Projekt 9. Rysowanie w perspektywie o jednym i dwóch punktach zbienoci .............. 155 Rysowanie w perspektywie o jednym punkcie zbienoci ........................................... 156 O dwóch punktach zbienoci ....................................................................................... 157

Cz III: Rysowanie czas zacz ............................ 159 Rozdzia 10: Zaplanuj swój rysunek ................................................................................161 Elementy kompozycji .......................................................................................................... 161 Podkrelanie punktu centralnego ................................................................................... 162 Przesanianie, ujednolicanie i gbia .............................................................................. 163 Korzyci pynce z uywania linii ................................................................................... 164 Równowaga pomidzy poszczególnymi elementami kompozycji ............................... 165 Okrelanie proporcji elementów kompozycji ............................................................... 167 Wizyta w laboratorium — podstawowe formuy kompozycji .......................................... 168 Zasada zotego podziau .................................................................................................. 168 Kompozycja z dusz — SOUL ...................................................................................... 170 Inne rodzaje kompozycji ................................................................................................. 172 Licentia artistica i narzdzia pracy artysty .......................................................................... 173

wiat widziany przez wizjer ........................................................................................... 173 Planowanie kompozycji z fotografii ............................................................................... 174 Projekt 10. Planowanie kompozycji ................................................................................... 176

Rozdzia 11: Zapis ycia w szkicowniku ..........................................................................181 Przygotowanie przenonego warsztatu pracy .................................................................... 181 Pora wyj i rozejrze si troch ......................................................................................... 182 Zapenianie kartek szkicownika .......................................................................................... 183 Szkicowanie prost kresk .............................................................................................. 184 czenie cieniowania i kreski ......................................................................................... 185 Szkicowanie spiralami lub cieniowaniem ...................................................................... 185 Projekt 11. Rysunek misia ................................................................................................... 187


Spis treci Rozdzia 12: Rysowanie z pamici .................................................................................. 191 Zachowywanie obrazów w pamici ................................................................................... 191 Sztuka patrzenia na wiat ................................................................................................ 192 We pod uwag swoj percepcj .................................................................................... 194 Magazynowanie obrazów w gowie ................................................................................... 195 Projekt 12. Rysowanie na podstawie wspomnie werbalnych ......................................... 196

Rozdzia 13: Rysujemy martw natur ............................................................................ 201 Dobieranie elementów kompozycji ................................................................................... 201 Klasyka i nowoczesno .................................................................................................. 201 Nie z tej ziemi ................................................................................................................. 204 Rysowanie obiektów symetrycznych ................................................................................. 204 Owietlanie martwej natury ............................................................................................... 207 Projekt 13. Rysujemy martw natur ................................................................................. 209

Rozdzia 14: Jak zachowa pikno kwiatów i drzew? .................................................... 211 Uwiecznianie urody kwiatów ............................................................................................. 211 Oko w oko z maym Socem — sonecznik ................................................................ 212 Rozkwitamy razem z ró .............................................................................................. 212 Obserwacja i rysowanie drzew ........................................................................................... 214 Projekt 14. liczna lilia ........................................................................................................ 216

Rozdzia 15: wiat poza domem ...................................................................................... 219 Odkrywamy niebo i ziemi ................................................................................................ 219 Cigle zmieniajce si niebo ........................................................................................... 219 Wycieczka po rónych ziemiach .................................................................................... 220 Projekt 15. Wyni bia zim ............................................................................................ 222

Rozdzia 16: Rysujemy zwierzaki ..................................................................................... 225 Moda na futra i piórka ........................................................................................................ 225 Sier duga i krótka ........................................................................................................ 226 Rysowanie ksztatów skrytych pod sierci ................................................................... 228 Latamy razem z ptakami ................................................................................................. 229 Zwierzaki jak ywe .............................................................................................................. 231 Projekt 16. Skrzyda na wodzie .......................................................................................... 233

Cz IV: Portretowanie ludzi ..................................237 Rozdzia 17: Male stwo, spójrz tylko na siebie .............................................................. 239 Mierzenie malekich proporcji .......................................................................................... 239 Rzut oka na gówk niemowlcia ................................................................................... 239 Proporcje twarzy ............................................................................................................. 240

9


10

Rysowanie dla bystrzaków Malekie twarzyczki i mikkie, puszyste woski ............................................................... 244 Jak narysowa oko niemowlcia? ................................................................................... 244 Rysowanie uroczego, perkatego noska ........................................................................... 245 Szkicowanie drobnych ustek maego czowieka ............................................................ 246 Rysowanie maowiny usznej ......................................................................................... 248 Dopieszczanie wosów — im mniej, tym lepiej ............................................................ 250 Co wyjdzie z poczenia wszystkich elementów? ......................................................... 251 Projekt 17. May Brandon ................................................................................................... 251

Rozdzia 18: Hod dla dziecicej niewinnoci .................................................................255 Rozwój twarzy — od niemowlcia do nastolatka .............................................................. 255 Proporcje twarzy dziecka w rónych latach ................................................................... 255 Porównanie cech szczególnych twarzy .......................................................................... 257 Skupienie si na elementach twarzy dziecka ..................................................................... 259 Rysowanie dziecicego oka ............................................................................................. 259 Ksztatowanie nosa dziecka ............................................................................................. 261 Ukad rozwijajcych si dopiero warg ........................................................................... 261 Ucho dziecka widziane z przodu ................................................................................... 263 Planowanie portretu modego czowieka ........................................................................... 264 Projekt 18. Portret Ani ........................................................................................................ 265

Rozdzia 19: Wiele twarzy dorosego czowieka .............................................................269 Pochwaa dla odmiennoci ................................................................................................. 269 Róne ksztaty gowy dorosego czowieka .................................................................... 270 Rónice pci ..................................................................................................................... 271 Zapamitywanie proporcji budowy twarzy dorosego czowieka ................................ 273 Tworzenie penego portretu osoby dorosej ...................................................................... 275 Planowanie ukadu portretu ........................................................................................... 275 Twarze, ramiona i donie ................................................................................................ 276 Projekt 19. Portret Manishy ............................................................................................... 279

Rozdzia 20: Prostsze strony twarzy ................................................................................283 Pretensjonalne fryzury i mieszne twarze .......................................................................... 283 Wicej wosów, mniej wosów, cakiem yso ................................................................. 284 Niech twarz powie Ci wszystko ..................................................................................... 285 Ukrywanie twarzy za zarostem ...................................................................................... 287 Proces starzenia si twarzy .................................................................................................. 289 Od lat czternastu do dwudziestu .................................................................................... 289 Trzydziestka ..................................................................................................................... 290 Czterdzieci pi lat ......................................................................................................... 290 Szedziesitka ................................................................................................................. 291 W wieku lat osiemdziesiciu piciu ............................................................................... 292 Rysunkowe karykatury ........................................................................................................ 293 Projekt 20. miechokatura Kay ........................................................................................... 295


Spis treci

Cz V: Dekalogi ...................................................299 Rozdzia 21: Dziesi wskazówek, dziesi podpowiedzi i dziesi tajemnic ................ 301 Pierwsze linie obrony .......................................................................................................... 301 Ochrona rysunków przed domi ...................................................................................... 302 Pamitaj o konserwacji ....................................................................................................... 303 Fiksatywa w sprayu ............................................................................................................. 303 Rysowanie trudnych lub nieznanych faktur ...................................................................... 304 Skuteczne wykorzystanie dwóch gumek .............................................................................. 304 Jak ochroni zdjcie przed zniszczeniem siatk? ............................................................... 305 Robienie siatki papierem milimetrowym ............................................................................. 305 Symetria ............................................................................................................................... 305 Podpisywanie prac ............................................................................................................... 306

Rozdzia 22: Dziesi kroków do uko czenia rysunku .................................................... 307 Okrel konkretny plan dziaania ........................................................................................ 307 Zorganizuj sobie prac ........................................................................................................ 308 Ostatnie przygotowania do pracy ....................................................................................... 309 Wykonaj szkic kompozycji ................................................................................................. 309 Odpowiednia perspektywa ................................................................................................. 309 Sprawd ksztaty przestrzeni oraz wzajemne relacje midzy obiektami .......................... 310 Stwórz map walorów ........................................................................................................ 310 Dobierz odpowiednie metody cieniowania ....................................................................... 311 Teraz zaczyna si prawdziwa zabawa ................................................................................. 311 Dokaczanie dziea ............................................................................................................. 312

Rozdzia 23: Dziesi dodatkowych zabawnych projektów ............................................ 313 Jajecznie pikne smocze jajo ............................................................................................... 313 Zanim wochacz ci wosy ............................................................................................... 315 Riley — dumny buntownik ................................................................................................ 316 Dolly — bardzo owcza owieczka ....................................................................................... 319 Bardzo, bardzo czarny charakter ........................................................................................ 322 Dodo na hutawce ............................................................................................................... 325 Kropelka wody ..................................................................................................................... 327 Dalmatyczyk Shadow ....................................................................................................... 328 Kubek w kubek .................................................................................................................... 331 Corny — grzechotnik z brzuchem z kukurydzy .................................................................. 333

Rozdzia 24: Dziesi ciekawostek dla kadego artysty ................................................. 337 Naucz si rozumie sztuk ................................................................................................. 337 W galerii sztuki niczym obcy .............................................................................................. 338 Historyczne style rysowania ............................................................................................... 339 Rozwijanie wasnego stylu rysowania ................................................................................ 339 Wybieranie ulubionego narzdzia rysowniczego .............................................................. 340

11


12

Rysowanie dla bystrzak贸w Kursy, szkolenia i warsztaty ................................................................................................ 341 Praca z natury czy z fotografii? ........................................................................................... 342 Umieszczanie swoich prac w internecie ............................................................................ 342 Dziesi pyta o prawa autorskie ....................................................................................... 342 Od rysunku do malowania ................................................................................................. 344 Rozpal w sobie pomie kreatywnoci ............................................................................... 344 Odpoczynek dla oczu .......................................................................................................... 345 Tworzenie wasnego studia ................................................................................................ 345

Skorowidz ........................................................................................................................347


Rozdzia 2

Zadbaj o tkwicego w Tobie artyst W tym rozdziale:  Poznaj artyst kryjcego si w Twoim wntrzu.  Spójrz na rysowanie z waciwej dla siebie perspektywy.  Tworzenie wasnej przestrzeni rysunkowej.  Dobór materiaów.

C

zsto wydaje si nam, e osoby wybitnie uzdolnione nabywaj wyjtkowych zdolnoci niewielkim nakadem pracy. Jednake wikszo ludzi utalentowanych ju od najwczeniejszej modoci uparcie dy do rozwijania swoich umiejtnoci. Nie ustaj oni w stawianiu sobie nowych wyzwa, dopóki nie wykrocz daleko poza norm, zbliajc si do granic geniuszu. Kady moe rozwin niezwyke zdolnoci w konkretnych dziedzinach. Poznajc istot talentu i zdolnoci, nauczysz si z czasem, e rysowanie moe sta si jedn z umiejtnoci, w których bdziesz przodowa. Wszystkiego nauczysz si z czasem.

Ludzie, równie ci zmagajcy si ze wzrokowymi, fizycznymi czy umysowymi ograniczeniami, lubi rysowa. Ludzie pozbawieni wzroku potrafi tworzy rysunki technik toczenia. Ludzie niemajcy rk ucz si rysowa, trzymajc narzdzia w ustach lub palcami stóp. Techniki rysowania, na których skupi si w tej ksice, bd wymagay od Ciebie tylko dwóch zdolnoci:

9 umiejtnoci patrzenia, 9 opracowania sposobu trzymania oówka. Jeli zaliczasz si do wikszoci ludzi — niepozbawionych wzroku, obdarzonych dwiema rkami — jedyn przeszkod, jak przyjdzie Ci pokona, bdzie zainteresowanie si rysowaniem.


38

Cz I: I TY moesz rysowa!

Jak lubisz rysowa? Rysowanie to co wicej ni tylko oddawanie na kartce ksztatu modelu. Rysunek naocznie ukazuje wybór tematu widziany z Twojej wasnej perspektywy. Nie ma na wiecie drugiej takiej osoby jak Ty, a zatem nikt inny nie rysuje tak samo jak Ty. Na to, jak rysujesz, ma wpyw wiele czynników, wcznie z:

9 Twoim yciowym dowiadczeniem, wyznawan filozofi i wyobraeniami, 9 zrozumieniem sztuki i historii rysunku oraz otwarciem na nie, 9 Twoim ulubionym stylem i podejciem, z jakim bdziesz przedstawia swoje upodobania (osobistym stylem rysowania zajm si szczegóowo w rozdziale 24.),

9 wyborem narzdzia, jakim zdecydujesz si rysowa, 9 powierzchni, na której umiecisz swój rysunek, oraz tym, czy bdzie ona pozioma, pionowa czy nachylona pod pewnym ktem.

9 sposobem, w jaki bdziesz trzyma oówek czy inne narzdzie rysunkowe.

Tworzenie wasnego stylu Istot rysowania jest umieszczanie pewnych znaków na powierzchni. Róne sposoby ich umieszczania na powierzchni i stosowanie rónych narzdzi rysowania tworz razem wszelkiego rodzaju style (o których opowiem szerzej w rozdziale 24.). Do wyboru masz wiele rodzajów narzdzi rysowania. Cz z nich jest bardzo do siebie podobna, inne s zgoa odmienne. Rysunek wykonany wglem wyglda zupenie inaczej ni szkic oówkiem czy piórem. Kolorowe oówki, kredki „Conté” i pastele wzbogacaj rysunek kolorami. (Róne moliwoci tworzenia rysunków opisuj w rozdziale 24.). Pomimo ogromnego bogactwa stylów i narzdzi rysowania, które masz do wyboru, wikszo prac daje si sklasyfikowa jako przynalene do jednego z dwóch podstawowych nurtów.

9 Nurt figuratywny (zwany take realizmem). Do tego nurtu zalicza

si wszystkie prace przedstawiajce przedmioty i obiekty, takie jak drzewa czy ludzie w ich rzeczywistej postaci. Niektórzy artyci uwaaj, e stworzenia mityczne, np. anioy czy smoki, równie zalicza si do obiektów realistycznych.


Rozdzia 2: Zadbaj o tkwicego w Tobie artyst

Powrót do przeszoci Ludzie rysuj od bardzo dawna. Sztuka suya ludziom do porozumiewania si i uwieczniania wydarze lub przedmiotów majcych dla nich due znaczenie. Dziki naskalnym rysunkom w jaskiniach zdoalimy pozna szczegóy ycia ludzi prehistorycznych. Staroytni Egipcjanie dekorowali rysunkami róne swoje budowle, take grobowce. Plemiona na caym wiecie posugiway si i nadal posuguj si naturalnymi substancjami, na przykad glin, by rysowa sceny ze swojego ycia. A prace tak

uznanych artystów jak Micha Anio czy Leonardo da Vinci powstay dziki znajomoci nauki, anatomii czowieka i perspektywy. Poszukaj w internecie albo najbliszej bibliotece prac dotyczcych historii sztuki. Nie zapomnij zapozna si z pracami twórców z nurtów renesansowych, romantyzmu, realizmu i impresjonizmu. Nasze ycie i kultura byy ilustrowane rysunkami ju od czasów prehistorycznych. Dzisiejsze prace stanowi dokumentacj jutrzejszej historii.

9 Nurt niefiguratywny (zwany abstrakcjonizmem). Prace tego nurtu

skupiaj si przede wszystkim na ksztatach, wartociach i formie. Czsto zdarza si, e tematem prac abstrakcyjnych nie jest aden rozpoznawalny model.

Wikszo narzdzi do rysowania skania wrcz do tworzenia albo w stylu figuratywnym, albo w stylu abstrakcyjnym. Niektórzy artyci próbuj czy rónego rodzaju narzdzia (mówi si wtedy o technice mieszanej) i (lub) style rysowania na jednym obrazie. Zatem mona stwierdzi, e w zasadzie nie istniej adne reguy. Eksperymentuj z narzdziami i stylami, które najbardziej Ci odpowiadaj. Nieatwo jest zdecydowa si na zastosowanie konkretnego stylu, w jakim ma by wykonany dany rysunek. Wielu artystów w ogóle nie decyduje si na okrelanie swojego stylu. Twój wasny styl bdzie ujawnia si za kadym razem, gdy we miesz do rki oówek. Czerp rado z rónych sposobów rysowania. Zachowaj otwarty umys i zwracaj uwag na to, które rodzaje rysunków najbardziej Ci odpowiadaj. Rysuj tak, jak naprawd lubisz. Nie ma czego takiego, jak dobry czy zy styl — styl po prostu jest. Z czasem uda Ci si rozwin swój wasny. Rysunek 2.1 przedstawia cztery obrazy stworka podobnego do motyla, wykonane w rónych technikach i rónymi narzdziami, utrzymane w stylu realistycznym.

9 Pierwszy z obrazów to rysunek konturowy wykonany w cigu pó godziny oówkiem HB (w rozdziale 5. znajdziesz mnóstwo informacji na temat rysowania liniami).

9 Drugi z rysunków, wykonany wglem, ma miy, mikki wygld. Jego

wykonanie zajo mi okoo 20 minut (rysowanie wglem omówi szerzej w rozdziale 24.).

39


40

Cz I: I TY moesz rysowa!

Rysunek 2.1. Róne style rysowania i efekt pracy rónymi narzdziami

9 Trzeci motyl zosta wycieniowany oówkami 2H, HB i 6B. Caa praca trwaa okoo czterech godzin.

9 Czwarty rysunek powsta, gdy postanowiam wypróbowa efekt pracy innym narzdziem. Kontur stworzenia wykonaam piórem, po czym zeskanowaam rysunek i wprowadziam cieniowanie w programie Photoshop. Trwao to trzy godziny.

Komu innemu osignicie podobnych rezultatów moe zaj mniej lub wicej czasu. Podaj czas wykonania kadego rysunku, by zyska ogólny pogld na to, które techniki i narzdzia sprawiaj, e czas pracy wydua si. Pamitaj, e ja rysuj od BARDZO dawna, wic nie spodziewaj si, e osigniesz identyczne rezultaty w zblionym czasie.

Diabe tkwi w szczegóach Kady artysta ma wasne podejcie do spraw zwizanych z rysowaniem. Niektórzy lubi wielkie, wyra ne, swobodne rysunki. Inni wol niewielkie obrazy, wypenione misternymi szczegóami. W poniszym podrozdziale znajdziesz trzy rysunki, które zobrazuj róne sposoby rysowania tego samego modelu. Przyjrzyj si dokadnie kademu z nich i zastanów si, która z metod rysowania przypada Ci bardziej do gustu na pocztek.


Rozdzia 2: Zadbaj o tkwicego w Tobie artyst

Ogólny szkic Rysunek rodzi si zazwyczaj z ogólnego szkicu, takiego jak ten pokazany na rysunku 2.2. Szkic moe by may bd duy. Wykonanie tego szkicu zajo mi okoo piciu minut.

Rysunek 2.2. Ogólny szkic misia Tinka oówkiem 4B

Szczegóowy szkic Szkic szczegóowy (rysunek 2.3) moe by albo pocztkiem pracy nad rysunkiem, albo jej ostatecznym efektem. Aby otrzyma rysunek 2.3, po prostu dodaam wicej szczegóów do ogólnego szkicu znanego z rysunku 2.2. Na szkicu szczegóowym futro Tinka sprawia wraenie bardziej puszystego, oczy byszcz si janiej, a nos sprawia wraenie bardziej trójwymiarowego. Doprowadzenie rysunku do tej postaci trwao kolejnych 10 minut.

Rysunek 2.3. Szczegóy dodane oówkiem 2B

41


42

Cz I: I TY moesz rysowa!

Szczegóowy rysunek Szczegóowy rysunek (rysunek 2.4) jest bardzo dokadny. Rozpoczam od wykonania bardzo delikatnego szkicu, po czym stopniowo dodawaam kolejne szczegóy i cieniowanie.

Rysunek 2.4. Wykoczenie szczegóowego rysunku misia oówkiem grafitowym

Tworzenie prac tak zoonych wymaga ogromnej cierpliwoci. Wykonanie tak niewielkiego fragmentu caego rysunku zabrao mi przeszo trzy godziny. (Caa instrukcja narysowania penej postaci tego uroczego misia znajduje si w rozdziale 11.).

Trzymanie narzdzia rysowania Sposób, w jaki trzymasz narzdzie rysowania, wpywa na styl, w jakim utrzymany bdzie ostateczny wynik Twojej pracy. Zdecyduj si na prac w sposób, który jest dla Ciebie najwygodniejszy. Moesz porusza oówkiem, wykorzystujc do tego wycznie palce lub wprawiajc w ruch nadgarstek, rami, a nawet cae ciao. Rysunek 2.5 pokazuje, jak wikszo ludzi trzyma oówek, gdy po raz pierwszy zaczyna pisa lub rysowa. Taki uchwyt daje peniejsz kontrol nad precyzyjnymi ruchami, niezbdnymi przy tworzeniu misternych szczegóów rysunku. W taki sposób tworz wikszo swoich szczegóowych prac. Naley chwyci oówek czy inne narzdzie rysowania pomidzy kciuk a palec wskazujcy w pobliu kocówki narzdzia. Pozostaa jego cz powinna swobodnie spoczywa na poduszeczce doni pomidzy tymi dwoma palcami. Zwró uwag, e trzymajc oówek w ten sposób, moesz kontrolowa jego ruch poruszajc palcami, nadgarstkiem lub caym ramieniem.


Rozdzia 2: Zadbaj o tkwicego w Tobie artyst

Rysunek 2.5. Najbardziej powszechny i znany sposób trzymania oówka

Drugi ze sposobów trzymania oówka (pokazany na rysunku 2.6) nadaje si doskonale do wypeniania nachylonych lub poziomych powierzchni, szczególnie podczas pracy z wikszymi rysunkami. Tego sposobu uywa si bardzo czsto podczas tworzenia szkiców (czyli prac podobnych do rysunków 2.2 i 2.3).

Rysunek 2.6. Trzymanie narzdzia rysowania podczas szkicowania na duych pochyych lub poziomych powierzchniach

Podnie oówek z paskiej powierzchni w taki sposób, by automatycznie znalaz si on we waciwym pooeniu w Twojej doni. Im dalej chwycisz go od kocówki, tym swobodniej bdziesz móg go prowadzi. Rysowanie w ten sposób wymaga poruszania przedramieniem, ramieniem i caym ciaem. Gdy rysujesz na stojco lub na pochylonej czy pionowej powierzchni, staraj si trzyma oówek tak, jak pokazaam to na rysunku 2.7. Tak wanie wykonuj swobodne szkice krótkimi paeczkami czy oówkami, niezalenie od tego, czy s to paeczki wgla, kredki „Conté”, czy pastele.

43


44

Cz I: I TY moesz rysowa!

Rysunek 2.7. Trzymanie narzdzia rysowania waciwe dla pracy na paskiej nachylonej lub pionowej powierzchni

Pozwól po prostu, by oówek spoczywa swobodnie na Twojej doni (rysunek 2.7), a znaczna cz jego kocówki wystawaa poza do i bya skierowana w stron przeciwn do Ciebie. Powoli przycinij oówek kciukiem, by przytrzyma go w miejscu. Rysujc w ten sposób, bdziesz porusza nadgarstkiem, przedramieniem, ramieniem, caym ciaem lub dowoln ich kombinacj. Niektóre z tych metod mog wyda Ci si pocztkowo dziwne, ale z czasem przywykniesz do nich. Wybierz t, która odpowiada Ci najbardziej. Podpowiem, e na wybór bd miay wpyw:

9 narzdzie (oówek, piórko, wgiel i tak dalej), 9 to, czy powierzchnia rysowania jest uoona pasko, pionowo, czy pod ktem,

9 rozmiar wykonywanego rysunku.

Jak znale czas i miejsce do rysowania? Poza wygospodarowaniem sobie troch czasu na rysowanie musisz te znale  odpowiednie do tego miejsce, w którym bdziesz trzyma równie wszystkie swoje materiay. Ulubionym poywieniem jednego z moich psów, Chewy’ego, s ksiki, oówki i gumki.


Rozdzia 2: Zadbaj o tkwicego w Tobie artyst Przestrze potrzebn Ci do rysowania moesz wygospodarowa nawet w maym, wypenionym lud mi mieszkaniu, dzielc si ni z innymi lokatorami lub zajmujc jeden z rogรณw pokoju na swoj pracowni. Jeli masz w domu wolny pokรณj, moesz z atwoci przeksztaci go na pracowni przeznaczon wycznie do tworzenia nowych obrazรณw.

Praca w przestrzeni dzielonej Miejsce, w ktรณrym masz zamiar rysowa, musi zapewnia Ci spokรณj od wszystkiego, co mogoby rozprasza Twoj uwag. Jeli z tej samej przestrzeni maj korzysta rรณwnie inne osoby, czeka Ci troch planowania i liczne kompromisy. Staraj si rysowa w takich porach, kiedy bdzie to moliwie najmniej uciliwe dla innych, stosujc si jednoczenie do podanych niej wskazรณwek.

9 Wybierz odpowiedni powierzchni do rysowania. Rol t mog

idealnie spenia stรณ kuchenny lub stรณ jadalny czy te biurko, na ktรณrym stoi komputer. W razie potrzeby moesz w prosty sposรณb zrobi sobie przenony, nachylony stรณ krelarski. Wystarczy, e podoysz kilka ksiek pod jeden z kocรณw pyty ze sklejki.

9 Znajd sobie wygodne krzeso. Dziki temu nie bd bole Ci plecy. 9 Dobrze owietl swoje miejsce pracy. W cigu dnia rol owietlenia doskonale speni okno. Jednak w dni pochmurne i wieczorami moesz uywa lampki krelarskiej.

9 Poszukaj miejsca, w ktรณrym bdziesz trzyma swoje narzdzia.

Uda Ci si utrzyma porzdek wrรณd swoich materiaรณw, jeli bdziesz przechowywa je z dala od maych dzieci i zwierzt. Znajd sobie jaki pojemnik, na przykad due pudeko po butach czy niewielk skrzynk na narzdzia. Dziki temu bdziesz mรณg chowa swoje przybory pod รณkiem lub w szafie. Moe uda Ci si nawet zorganizowa miejsce w szufladzie czy na jednej z pรณek i tam bdziesz trzyma swoje rzeczy.

9 Zaรณ portfolio. Pilnuj, by Twoje gotowe ju rysunki i papier, na ktรณrym

bdziesz tworzy nowe, nie ulegy zniszczeniu. Nie musisz kupowa drogich teczek. Bardzo atwo mona zrobi teczk z kawaka tektury czy brystolu (szczegรณy znajdziesz w ramce โ€žPrzygotowanie teczki na rysunkiโ€, w dalszej czci tego rozdziau).

9 Suchaj muzyki. Gdy rysuj, puszczam sobie ulubione piosenki.

Zakadajc na gow suchawki podczone do sprztu odtwarzajcego Twoje ulubione kawaki, skutecznie odetniesz si od wszystkich rozpraszajcych Ci haasรณw. Taka ochrona pozwala na lepsz koncentracj.

45


46

Cz I: I TY moesz rysowa!

Urzdzanie kcika do pracy Jeli dysponujesz w domu wolnym pokojem czy po prostu niezajt jeszcze przestrzeni w pokoju, moesz pokusi si o urzdzenie w nim wasnej pracowni. Oto moje rady.

9 Stó krelarski o regulowanej wysokoci. Poszukaj w sklepach,

supermarketach, przejrzyj te ogoszenia o sprzeday w lokalnej prasie.

9 Wygodne, regulowane krzeso. Takie krzeso jest nieodzowne, jeli

masz spdza na rysowaniu kilka godzin tygodniowo. Krzeso na kókach pozwoli Ci zachowa swobod ruchów.

9 Owietlenie. Najlepsze jest oczywicie wiato naturalne, ale przyda

Ci si równie lampka krelarska, któr przykrcisz do stou, dziki czemu bdziesz móg rysowa równie w pochmurne dni i wieczorami.

9 Meble. Wszystkie niezbdne do rysowania przybory moesz trzyma

na maym stole lub barku (najlepiej na kókach). Przydadz Ci si równie póki, na których bdziesz trzyma ksiki o sztuce, materiay suce do pracy i gotowe ju rysunki.

9 Tablica korkowa. Tablice takie s dostpne w wielu sklepach za

stosunkowo niewielkie kwoty. Wieszaj na niej niektóre ze swoich prac, inspirujce Ci obrazy, zdjcia i artykuy z gazet.

9 Portfolio. Niewane, czy teczki tej bdziesz uywa wycznie

do przechowywania prac, czy te bdziesz je przewozi, sama teczka jest obowizkowa.

9 Sprzt grajcy. Kolekcja ulubionych pyt bdzie doskonaym uzupenieniem projektowanej pracowni.

Nie ograniczaj si do stosowania wycznie do moich rad. Bd twórczy! Odwied kilka sklepów meblowych i z artykuami malarskimi, poszukaj pomysów w ksikach i czasopismach powiconych dekorowaniu wntrz. Postaraj si utrzyma jasn kolorystyk pracowni, dziki czemu bdzie ona miejscem przyjemnym i zapraszajcym.


Rozdzia 2: Zadbaj o tkwicego w Tobie artyst

Przygotowanie teczki na rysunki Twoje portfolio moe mie dowolne wymiary (ja mam dwie teczki, jedn o wymiarach 45 cm na 55 cm, przeznaczon na mniejsze prace, i drug, o wymiarach 60 cm na 80 cm, w której trzymam wiksze rysunki). Do przygotowania teczki bdziesz potrzebowa duego kartonu (lub brystolu), szerokiej tamy klejcej (moe to by na przykad tama izolacyjna), ostrego noa i krawdzi tncej lub dugiej linijki (przykadnicy). Teczk przygotujesz, postpujc zgodnie z podanymi instrukcjami. 1. Wytnij z tektury duy prostokt o wymiarach, jakie Ci odpowiadaj. Spójrz na pierwszy z przedstawionych poniej dwóch rysunków. Przy wycinaniu tektury pamitaj, e prostokt zostanie zoony na pó. Szczerze polecam zakup brystolu niezawierajcego kwasu, poniewa tektura produkowana z domieszk ligniny, a wic zawierajca kwas, moe zniszczy Twoje prace. Due arkusze brystolu s dostpne w sklepach z materiaami papierniczymi. 2. Wzmocnij krótsze koce arkusza tam klejc lub izolacyjn (im bdzie ona szersza, tym lepiej).

3. Narysuj na arkuszu prost lini (przesunit troch wzgldem rodka), równoleg do krótszych boków prostokta. 4. Posugujc si noem i linijk, bardzo delikatnie natnij karton wzdu tej linii. Nacicie powinno jedynie delikatnie zagbi si w karton. 5. Zagnij karton wzdu nacicia. Wynik powinien przypomina to, co wida na drugim rysunku. 6. Sklej tam krótsze boki teczki, pozostawiajc szczelin na górze. 7. Wzmocnij tam doln krawd teczki (wzdu linii nacicia). Jeli uwaasz, e teczka powinna mie rczki, zrób w kadym z jej boków dwie dziurki w pobliu rodka teczki. Przecignij przez nie koce sznurka lub cienkiej linki i zwi je razem w rodku. Jeli chcesz, moesz troch ozdobi teczk, wykonujc rczki z kolorowych sznurówek i upikszajc karton rysunkami.

47


48

Cz I: I TY moesz rysowa!

Czas na rysowanie Powicajc troch czasu na staranne planowanie swoich zaj, zdoasz wzbogaci je o rado pync z okazji do rysowania. Mam dla Ciebie kilka rad.

9 Zrób harmonogram codziennych zada . Czas przeznaczony na rysowanie powinien mie wysoki priorytet.

9 Jeli pracujesz poza domem, rysuj w autobusie w drodze do pracy

i z pracy (no, chyba e jeste kierowc autobusu), a take w czasie przerwy obiadowej.

9 Pamitaj o wieczorach i weekendach. W czasie spotka towarzyskich

znajdziesz niezliczone okazje do rysowania. A moe na nastpn wizyt u ciotki Ewy zabierzesz swoje narzdzia do rysowania?

9 Uwzgldnij w swoich planach znajomych i rodzin. Moesz

zaproponowa znajomym wieczorne spotkania raz w tygodniu pod znakiem wgla i oówka. Spotkania moecie organizowa kolejno u uczestników, bdziecie zachca si do pracy i wymienia pomysami.

Wybieranie narzdzi do rysowania Pora przygotowa sobie list zakupów! Stare powiedzenie „Dostajesz to, za co pacisz” zdecydowanie sugeruje wybór droszych, ale sprawdzonych marek. Przykadowo, niektóre tanie oówki mog okaza si wyjtkowo szorstkie, cho ich producent zapewnia, e bd ka si na papierze wyjtkowo mikko. A to bywa bardzo frustrujce! Dlatego lepiej zrobisz, decydujc si na zakup dobrej jakoci materiaów w renomowanym sklepie. Zajrzyj do rónych sklepów z artykuami dla plastyków. Czasami zdarza si, e produkty tej samej firmy s oferowane w nich po rónych cenach. Materiay wymienione w podrozdziale „Niezbdnik” wystarcz do wykonania wikszoci proponowanych przeze mnie projektów. Jednak eby powanie myle o rysowaniu, bdziesz potrzebowa artykuów, które opisuj w podrozdziale „Lista ycze”. Kady artysta musi mie teczk, w której bdzie przechowywa swoje prace. Teczki takie, w rónych rozmiarach, s dostpne w sklepach z artykuami papierniczymi. Moesz te, jeli wolisz, wykona tak teczk osobicie (stosujc si do wskazówek z ramki „Przygotowywanie teczki na rysunki”).


Rozdzia 2: Zadbaj o tkwicego w Tobie artyst

Niezbdnik Poniej znajdziesz list podstawowych narzdzi, które bd Ci potrzebne. Dysponujc nimi, bdziesz w stanie wykona wikszo projektów proponowanych w dalszych czciach ksiki.

9 Szkicownik. Musisz koniecznie zakupi blok rysunkowy w twardych

okadkach. Szkicowniki w mikkiej oprawie szybko si gn i zawijaj na rogach. Wybierz szkicownik o dogodnym dla Ciebie rozmiarze, cho nie powiniene decydowa si na blok o rozmiarze mniejszym ni A4. Mniejsze kartki mog by irytujce, gdy postanowisz narysowa adny, duy, wyra ny rysunek! Poszukaj te informacji o skadzie papieru. Unikaj bloków wyprodukowanych z papieru drzewnego (zawierajcego kwas). Papier taki szybko óknie i staje si kruchy, co z kolei moe zniszczy Twoje prace.

9 Oówki. Pocztkujcemu najbardziej przydadz si oówki 2H, HB,

2B, 4B i 6B. Oówek 2H jest najjaniejszy (najtwardszy), a oówek 6B jest najciemniejszy (najbardziej mikki). Pena gama odcieni uzyskiwanych wszystkimi oówkami znajduje si na „ cidze” umieszczonej na samym pocztku ksiki. Najczciej bdziesz uywa oówków HB, 2B i 4B. Osobicie najbardziej lubi posugiwa si oówkami automatycznymi, które nie potrzebuj cigego ostrzenia, dziki czemu nie musz cigle przerywa pracy, by zatemperowa stpiony oówek. Do zwyczajnych rysunków uywam wkadu grafitowego o rednicy 0,5 mm (dostpnego w wikszoci sklepów papierniczych), a rysunki szczegóowe sporzdzam wkadem o rednicy 0,3 mm (tych naley szuka w sklepach z materiaami plastycznymi). Ogólne szkice lub rysunki o duej powierzchni (lub oba te rodzaje prac) wykonuj wkadem o gruboci 0,7 mm.

9 Gumki. Bd Ci potrzebne dwa rodzaje gumek — gumka winylowa

i gumka chlebowa. Gumka winylowa jest zazwyczaj biaym, podunym prostopadocianem umieszczonym w papierowym opakowaniu, na którym nadrukowuje si jej nazw. Gumka chlebowa jest szara, opakowana celofanem, na którym umieszczono nazw producenta. Bdziesz potrzebowa dwóch gumek chlebowych, jednej wycznie do wycierania oówka grafitowego, a drugiej do wymazywania rysunków wykonanych wglem. Jeli w ogóle nie znasz si na tego rodzaju materiaach, popro sprzedawc, by pomóg Ci wybra najlepszy produkt (w dalszych czciach ksiki opowiem Ci o rónych zastosowaniach tych gumek).

9 Temperówka. Bdziesz potrzebowa temperówki, aby ostrzy swoje

narzdzia do rysowania (nawet jeli zdecydujesz si korzysta z oówków automatycznych).

49


50

Cz I: I TY moesz rysowa! Unikaj adnych czy wymylnych temperówek. Najlepiej sprawdzaj si proste, niewielkie temperówki wykonane z metalu, majce dwa otwory — jeden na ostrzenie zwykych oówków, a drugi na struganie oówków o wikszej rednicy. Temperówki te s niezniszczalne i atwo mona dokupi wymienne ostrza.

9 Linijki. Wol pracowa z linijk metalow ni drewnian czy plastikow. Linijki metalowe s znacznie bardziej trwae, atwiej si ich uywa i atwiej si je czyci. Do wikszoci projektów wystarczy Ci zwyka trzydziestocentymetrowa linijka, ale warto te mie pod rk linijk pidziesiciocentymetrow.

9 Wgiel. Przyda Ci si take wgiel w oówku i kilka sztyftów wglowych.

Oówki o twardoci 2B (lub 4B) daj pen palet odcieni i nie brudz tak jak oówki bardziej mikkie. Kilka z proponowanych przeze mnie projektów da Ci okazj poznania radoci rysowania wglem drzewnym.

Lista ycze Do szybko moe si okaza, e podstawowe narzdzia przestan Ci wystarcza i zaczniesz szuka nowych (wicej informacji na temat narzdzi do rysowania znajdziesz w rozdziale 24.). Oto kilka sugestii dotyczcych materiaów, o które moesz rozbudowa swój podrczny zestaw narzdzi pracy.

9 Kolorowe oówki. Unikaj tanich produktów. S zbyt woskowate, by da si waciwie rozprowadzi po powierzchni kartki, i szybko trac kolor. Popro, by sprzedawca poleci Ci dobry zestaw dla pocztkujcego.

9 Kredki „Conté” i pastele. Narzdzia te maj posta sztyftów lub

oówków. W podstawowym zestawie kredek „Conté” znajduje si kredka czarna, kilka odcieni szaroci i sepii (brzów) oraz kredka biaa. Najbardziej odpowiadaj mi kredki 2B. Pastele wystpuj w niezliczonej gamie kolorów, ale na pocztek powiniene wybra sobie podstawowy zestaw rónych kolorów. Jeli zdecydujesz si uywa kredek „Conté” lub pasteli w postaci oówka, bdziesz potrzebowa specjalnego noa do ich ostrzenia i papieru ciernego, by zaostrzy im czubki (papier taki dostaniesz w sklepie z materiaami plastycznymi).

9 Gumki. Gumki chlebowe szybko si brudz, szczególnie jeli ciera si nimi wgiel, „Conté” lub pastele. Zrób sobie spory zapas.

9 Oówki. Kupujc oówki o wszystkich stopniach twardoci, od 8H do 8B, zyskasz nowe moliwoci tworzenia obszarów cienia na swoich rysunkach (odcienie szaroci uzyskiwane dziki wykorzystaniu oówków o rónej twardoci znajdziesz w „ cidze” na pocztku tej ksiki). Eksperymentuj te z innymi typami oówków, na przykad z oówkami typu Ebony.


Rozdzia 2: Zadbaj o tkwicego w Tobie artyst

9 Papier. Istniej róne rodzaje papieru, z którymi moesz eksperymentowa,

czerpic z tego wiele radoci. Nie krpuj si! Masz do wyboru setki kolorów, faktur i rodzajów papieru. Ja lubi najbardziej papier akwarelowy o gramaturze 600 g/m , prasowany na gorco (tzw. hot-pressed). Ma on stosunkowo gadk powierzchni, cho niepozbawion faktury, nadajc si do stosowania na nim wikszoci narzdzi rysunkowych. 2

Projekt 2. renica oka Projekt ten ma pokaza Ci zastosowanie kadej z „zabawek”, o których wspomniaam w podrozdziale „Niezbdnik”. Kieruj si moimi wskazówkami. 1. Narysuj w szkicowniku kwadrat o dowolnym wymiarze. Kwadrat ten bdzie Twoj powierzchni robocz. Przed okreleniem jej rozmiaru zdecyduj, czy chcesz rysowa due, czy mae obiekty. Mój obrazek jest raczej may, ma tylko 9 cm . 2

2. Narysuj wglem w obszarze roboczym kontur okrgu, pozostawiajc w nim luk w ksztacie odwróconej litery „C”. Nastpnie wypenij wglem kontur na ciemno.

Efekt powinien wyglda, jakby kto wygryz fragment kóka. Nie zamaluj przypadkiem tego C-ksztatnego fragmentu; musi pozosta biay, poniewa w tym miejscu wiato ma odbija si od oka. 3. Oówkiem 6B narysuj kontur wikszego koa wokó maego, czarnego kóka. Moesz narysowa to koo odrcznie, ale moesz pomóc sobie cyrklem lub innym narzdziem.

51


52

Cz I: I TY moesz rysowa! 4. Oówkiem HB dorysuj brakujc cz konturu odblasku wietlnego (maego kóka utworzonego czciowo przez brak wypenienia kóka czarnego).

Przyjrzyj si uwanie maemu kóku, odblaskowi wiata, które wida na pierwszym z rysunków. Dziki niemu oko wyglda bardziej realistycznie. Odblask uzyskuje si przez pozostawienie niezamalowanego fragmentu papieru; jest nim biel kartki. 5. Oówkiem HB wypenij pozosta cz duego okrgu. Oczywicie, nie dotyczy to odblasku wiata! 6. Ugniataj gumk chlebow (jak plastelin), by staa si mikka. Uformuj j w szpic. Uyj go, by delikatnie wymaza, lekko gadzc kartk, cieniowanie duego koa po stronie przeciwnej do odbysku wiata. Wymazuj cieniowanie tak dugo, a obszar, w którym pracujesz, stanie si lekko janiejszy ni pozostaa cz okrgu. Dziki temu oko bdzie wygldao bardziej realistycznie. 7. Gumk winylow usu z papieru wszystkie niepotrzebne smugi czy odciski palców (a take odciski stóp, ap czy nosów!).

Rysowanie dla bystrzak w  

Rysowanie nie tylko sprawi Ci prawdziwą frajdę, ale przede wszystkim dzięki rozwijaniu się w tej dziedzinie staniesz się osobą znacznie bard...