Page 1


IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI

KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej Autor: Danuta Kia³ka ISBN: 83-246-0227-5 Format: 122×194, stron: 70

TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK

CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE

„Informatyka Europejczyka” to zestaw edukacyjny przygotowany przez lidera na rynku ksi¹¿ek informatycznych. Zawiera on w sobie doœwiadczenie wydawnicze i dydaktyczne zdobyte przez wydawnictwo Helion w trakcie publikowania ponad 1500 ksi¹¿ek, z których korzystaj¹ na co dzieñ zarówno zawodowi informatycy, jak i zwykli u¿ytkownicy komputerów — ³¹cznie ponad 3 miliony czytelników. To m.in. dziêki ksi¹¿kom Helionu najm³odsze pokolenie polskich informatyków uwa¿ane jest za œwiatow¹ elitê informatyczn¹, poszukiwan¹ przez pracodawców na miêdzynarodowym rynku pracy. „Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej” przedstawia w szczegó³ach treœci lekcji informatyki prowadzonych w gimnazjum. Opisuje zagadnienia wchodz¹ce w sk³ad poszczególnych bloków tematycznych, ich zakresy merytoryczne oraz wskazuje umiejêtnoœci, jakie powinien posi¹œæ uczeñ w trakcie omawiania tych zagadnieñ. Zawiera równie¿ kryteria oceniania wiedzy uczniów oraz przyk³adowe testy i sprawdziany zarówno teoretyczne jak i praktyczne. „Informatyka Europejczyka” to: • Doœwiadczenie dydaktyczne autorów wsparte rzeteln¹ wiedz¹ profesjonalistów • Edukacja informatyczna na najwy¿szym europejskim poziomie, przygotowuj¹ca uczniów do œwiatowej konkurencji • Najnowsze i najbardziej aktualne podrêczniki z informatyki i technologii informacyjnej

Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl


1. Wprowadzenie

5

2. Założenia programu

6

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 – 6)

7

4. Cele edukacji w szkole podstawowej

9

5. Zadania ogólne szkoły

10

6. Materiał nauczania

13

7. Treści nauczania oraz działania uczniów

17

8. Osiągnięcia ucznia

23

9. Ocena pracy ucznia

23

10. Propozycja standardów wymagań edukacyjnych

25

11. Metody pracy

58

12. Wspieranie uzdolnień

62

Bibliografia

68


6

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

2. Założenia programu Aby zapewnić uczniom nabycie kompetencji przewidzianych Podstawą programową, w niniejszym programie nauczania zamieściłam treści umożliwiające poznanie mechanizmów działania programów komputerowych. Po zrealizowaniu prezentowanego programu uczniowie będą posiadali podstawowe umiejętności w zakresie: ¨ obsługi i zastosowania komputerów, technologii informacyjnej i urządzeń opartych na technice komputerowej, ¨ stosowania różnego rodzaju programów użytkowych i edukacyjnych, ¨ korzystania z dostępnych źródeł informacji. Celowo pominęłam wiele technicznych zagadnień, gdyż na tym etapie najważniejsze jest opanowanie niezbędnych umiejętności manualnych oraz zdobycie właściwych nawyków związanych z posługiwaniem się programami użytkowymi. W podręczniku znajdują się przykładowe ćwiczenia, które należy wykonać krok po kroku na lekcji lub w domu, oraz ćwiczenia utrwalające, przeznaczone do samodzielnego wykonania. W poradniku dla nauczyciela opisałam w skrócie zestawy zadań o podwyższonym stopniu trudności, które mogą być zaproponowane uczniom bardziej zaawansowanym. Zadania i testy umieściłam na stronie http://edukacja.helion.pl. Podręcznik powinien służyć zarówno uczniom dopiero rozpoczynającym pracę z komputerem, jak i tym, dla których jest on codziennością. Nie powinien jednak przerażać stopniem trudności zadań, zniechęcać uczniów. Aby zadania nie były oderwane od treści realizowanych w szkole, polecenia dotyczą zagadnień poruszanych na lekcjach innych przedmiotów — przyrody, języka polskiego, historii, plastyki, matematyki. Służą również realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych. Zagadnienia poruszane w programie powinny być realizowane w kolejności występowania rozdziałów. Ostateczną decyzję pozostawiam jednak nauczycielowi — bo tylko on wie, z jakim zespołem klasowym pracuje i jak dostosować program do potrzeb i możliwości uczniów. Niektóre tematy, na przykład „Relaks z komputerem”, powinny być rozłożone na cały okres nauki — najlepiej pod koniec każdej 2. godziny lekcyjnej. Podobnie należałoby podejść do roz-


PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA (KLASY 4 – 6)

7

działu „Nauka pisania na klawiaturze komputera” poruszającego temat zawsze pomijany w podręcznikach. Wszyscy wiemy, że uczniowie przeważnie piszą jednym lub dwoma palcami, a złe nawyki bardzo trudno wykorzenić, dlatego uznałam ten rozdział za ważny. Należy pamiętać, by nie zmęczyć uczniów i nie zniechęcić ich do pracy przy komputerze. Lekcje informatyki powinny być dla dzieci przyjemnością, a nie koniecznością. Wiem z doświadczenia, jak łatwo przekroczyć tę granicę. Głównym celem nauczyciela jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. Głównym zadaniem — wsparcie ich w dążeniu do pogłębiania wiedzy i umiejętności. Nauczycielowi pozostawiam swobodę w doborze ćwiczeń oraz ilości czasu potrzebnego na realizację danego tematu. Program jest przewidziany do realizacji w dwóch kolejnych latach nauczania informatyki, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Wtedy uczniowie będą mieli szansę zdobycia wymienionych kompetencji na poziomie wyższym niż minimalny. Przykładowe rozkłady materiału w kilku wersjach umieściłam na stronie http://edukacja.helion.pl. Zakres materiału jest przystosowany do możliwości sprzętowych większości pracowni komputerowych polskich szkół — uwzględniłam jednocześnie szybki rozwój komputeryzacji. Program może być realizowany przy użyciu dowolnego oprogramowania (MS Office, OpenOffice, Windows, Linux), jakim dysponuje szkoła. Zadania i treści mają charakter uniwersalny.

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 – 6) Podstawa programowa nauczania (klasy 4 – 6)

Przytaczam tu nieco szerzej niż się to zazwyczaj robi Podstawę programową, ponieważ chcę zwrócić uwagę na ogólne cele i zadania edukacyjne w szkole podstawowej, gdyż one właśnie, na równi z podstawą programową przedmiotu, powinny wyznaczać zawartość przedmiotowego programu nauczania. Fragment z Podstawy programowej [1] (www.men.waw.pl):

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowe...  

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej przedstawia w szczegółach treści lekcji informatyki prowadzonyc...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you