Page 55

Rozpoczynamy X Kreator to seria interaktywnych okien

dialogowych, które prowadz uytkownika przez zoone zadanie (rysunek 1.44). X W systemie Windows uywane s okna

komunikatu, które informuj o zdarzeniach lub wymagaj podjcia decyzji (rysunek 1.45).

Rysunek 1.44. Zadanie kadej strony kreatora jest jasno okrelone na jej górze. Wiele tego typu stron zawiera odnoniki, które mona klikn, aby uzyska pomocne informacje. Przycisk Wstecz znajduje si w lewym górnym rogu

Okna dialogowe

Rysunek 1.45. Okna komunikatu wstrzymuj dziaanie programu. Trzeba zareagowa na ich pojawienie si, zanim program bdzie móg wznowi wykonywanie zada

OK, Anuluj i Zastosuj Wikszo okien dialogowych ma przyciski OK i Anuluj, a liczne maj take przycisk Zastosuj. Maj one róne zastosowania: OK. Zapisuje zmiany i zamyka okno dialogowe (czsto jest to odpowiednik wcinicia klawisza Enter). Anuluj. Anuluje zmiany i zamyka okno dialogowe (odpowiednik wcinicia klawisza Esc). Zastosuj. Zapisuje zmiany i pozostawia okno otwarte w celu wprowadzenia nastpnych modyfikacji.

Ten przycisk jest przydatny, jeli uytkownik chce wypróbowa zmiany, a jednoczenie mie moliwo ich anulowania. Z dziaaniem przycisku Zastosuj wie si pewien problem. Jeli uytkownik kliknie ten przycisk, a nastpnie wybierze Anuluj, zmiany wprowadzone przed klikniciem Zastosuj s zapisywane, jednak zmiany wprowadzone pó niej zostaj utracone — przynajmniej zazwyczaj. Niektóre programy dziaaj inaczej.

67

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Advertisement