Page 42

Rozdzia 1. Aby zaznaczy wiele ikon: X Kliknij kad potrzebn ikon, przytrzymujc

klawisz Ctrl (rysunek 1.28). lub Przecignij prostokt wyboru wokó ikon (rysunek 1.29). Zaznaczany obszar to zawsze prostokt — nie mona otoczy nieregularnego wycinka. lub Kliknij pierwsz ikon, któr chcesz wybra . Nastpnie kliknij ostatni potrzebn ikon, przytrzymujc klawisz Shift. Wszystkie ikony pomidzy nimi zostan automatycznie zaznaczone („pomidzy nimi” wedug definicji stosowanej w systemie Windows). Wskazówka

Ikony

„ W Eksploratorze Windows najatwiej jest

pracowa z wieloma ikonami w widoku szczegóów lub listy, kiedy to wszystkie ikony s widoczne w kolumnie. Wybierz opcj Widoki/Szczegóy lub Widoki/Lista (z paska narzdzi). Zobacz punkt „Uywanie Eksploratora Windows” w rozdziale 5.

Rysunek 1.28. Aby wybra wiele ikon (które nie le obok siebie), klikaj je, przytrzymujc klawisz Ctrl. Okno na rysunku przedstawia ikony w widoku szczegóów

Aby wybra wszystkie ikony okna: X Wybierz opcj Organizuj/Zaznacz wszystko

(z paska narzdzi) lub Edycja/Zaznacz wszystko (z paska menu) lub wcinij kombinacj Ctrl+A.

Aby usun zaznaczenie ikony: X Jeli zaznaczona jest tylko jedna ikona, kliknij

dowolne miejsce okna lub pulpitu poza wybran ikon. lub Jeli ikona to cz zaznaczenia obejmujcego wiele ikon, kliknij j, przytrzymujc klawisz Ctrl.

54

Rysunek 1.29. Mona przecign kursor nad ikonami w dowolnym kierunku, aby utworzy zaznaczenie. Ikony w obrbie prostokta s przyciemnione, co informuje o tym, e zostan wybrane

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Advertisement