Page 41

Rozpoczynamy

Ikony Ikona to may rysunek reprezentujcy okrelony element. W systemie Windows ikony uywane s na pulpicie i w folderach do przedstawiania folderów, plików, dysków, dokumentów, programów, kosza i sprztu (rysunek 1.26).

Rysunek 1.26. Rysunek zaley od tego, co dana ikona reprezentuje. Obiekty systemowe, takie jak Komputer, Panel sterowania czy Kosz, maj rysunki domylne. Wszystkie dokumenty jednego typu — na przykad pliki tekstowe (.txt) — maj takie same ikony. Pliki programów (.exe), takich jak Internet Explorer, maj ikony wbudowane w aplikacje przez ich producentów

Mona wybra (zaznaczy ) rysunek ikony lub ich grupy w celu wykonania operacji. Naley klikn element lewym przyciskiem myszy, aby go zaznaczy . Kliknicie prawym przyciskiem myszy pozwala otworzy menu podrczne.

Aby wybra ikon: X Kliknij j (rysunek 1.27).

lub Rysunek 1.27. Kliknij ikon, aby j zaznaczy „ Mona skonfigurowa system Windows

tak, aby zaznacza ikony poprzez samo ich wskazanie. Zobacz punkt „Niestandardowe dziaanie myszy” w rozdziale 4. „ Aby zaznacza ikony przy uyciu pól

Przytrzymaj klawisz strzaki, dopóki odpowiednia ikona nie zostanie zaznaczona. lub Wcinij pierwsz liter nazwy ikony. Jeli kilka ikon ma nazw rozpoczynajc si tak sam liter, naley wcisn odpowiedni klawisz kilka razy, a zostanie zaznaczona odpowiednia ikona.

wyboru, naley wybra opcj Start/Panel sterowania/Wygld i personalizacja/Opcje Wskazówki folderów, otworzy zakadk Widok „ Wybranie ikony powoduje anulowanie i wczy opcj Uyj pól wyboru do zaznaczenia wszystkich pozostaych. zaznaczania elementów.

53

Ikony

To, co si stanie po otwarciu ikony, zaley od jej typu. Ikony folderów, nap dów, pami ci zewn trznej i urzdze przenonych s otwierane w oknie Eksploratora Windows. Ikony dokumentów, rysunków, filmów i plików muzycznych s otwierane w powizanym z nimi programie. Jeli dany program nie jest jeszcze wczony, system uruchamia go. Ikony programów pozwalaj uruchamia aplikacje. Ikony zapisanego wyszukiwania, nowo w Vicie, powoduj rozpoczcie przeszukiwania komputera i wywietlenie listy wszystkich plików, które odpowiadaj szukanemu wyraeniu. Ikona Kosza pozwala wywietli elementy, które zostan usunite w momencie oprónienia kosza.

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Advertisement