Page 2

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II Autor: Chris Fehily T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1964-1 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows Vista: Visual QuickStart Guide (2nd Edition) Format: 170x230, stron: 640 • Jak zainstalowaæ i skonfigurowaæ Vistê? • Jak rozpocz¹æ sprawn¹ pracê w nowym systemie? • Jak zapewniæ mu wysok¹ wydajnoœæ? Od premiery Visty – najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu – minê³y ju¿ ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeñ w stosunku do poprzedniej wersji na wszystkich robi wra¿enie, dziêki czemu system ten zdobywa coraz wiêksz¹ popularnoœæ. Je¿eli zatem masz w¹tpliwoœci, czy warto „przesi¹œæ siê” na Vistê, lub obawy przed t¹ operacj¹, ta ksi¹¿ka z pewnoœci¹ je rozwieje! Dziêki niej poznasz podstawy wydajnej pracy w systemie operacyjnym Windows Vista oraz dowiesz siê, jak szybko uzyskaæ pomoc w k³opotliwych sytuacjach. Zdobêdziesz wiedzê na temat personalizacji œrodowiska pracy, organizacji plików i folderów oraz instalacji oprogramowania. Ponadto nauczysz siê konfigurowaæ nowy sprzêt oraz korzystaæ z drukarek i skanerów. Wœród poruszanych tematów umieszczono tak¿e te zwi¹zane z pod³¹czeniem komputera do sieci Internet oraz wykorzystaniem multimediów. Ponadto znajdziesz tu szczegó³owy opis instalacji systemu oraz dobre rady na temat jego konserwacji i rozwi¹zywania problemów. Ksi¹¿a ta stanowi œwietn¹ lekturê zarówno dla osób, w przypadku których Windows Vista bêdzie pierwszym systemem operacyjnym, jak i dla tych, które wczeœniej korzysta³y ze starszej wersji systemu. Najwy¿szy czas zacz¹æ cieszyæ siê bogactwem mo¿liwoœci i innowacji systemu Windows Vista. Z t¹ ksi¹¿k¹ bêdzie to ³atwiejsze! • Rozpoczêcie pracy • Interfejs u¿ytkownika • Korzystanie z systemu pomocy • Personalizacja œrodowiska pracy • Sposoby organizacji plików i folderów • Instalacja i uruchamianie oprogramowania • Drukowanie i skanowanie w systemie Windows Vista • Konfiguracja sprzêtu • Odtwarzanie multimediów • Pod³¹czenie do sieci Internet • Sposoby zapewnienia prywatnoœci i bezpieczeñstwa • Zarz¹dzanie kontami u¿ytkownika • Rozwi¹zywanie problemów • Zapewnienie systemowi wysokiej wydajnoœci Poznaj i wykorzystaj bogactwo mo¿liwoœci Visty!

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Advertisement