Page 10

Rozdzia 1.

Logowanie i wylogowywanie Logowanie to proces rozpoczynania sesji w Windows Vista — to pierwsza operacja, któr wykonujesz po wczeniu komputera. Po tym, jak system si uruchomi (lub inaczej zaaduje), zobaczysz ekran powitalny, w którym naley wpisa nazw uytkownika i (opcjonalnie) haso. Konta uytkowników systemu Windows okrelaj, kto ma uprawnienia do korzystania z danego komputera lub sieci. Te konta s opisane w rozdziale 17., a na razie musisz jedynie zna sw nazw uytkownika i haso. Elementy te zale od instalacji: X Jeli otrzymae komputer z zainstalowanym

Logowanie i wylogowywanie

systemem Windows Vista, po pierwszym uruchomieniu maszyny albo pojawi si ekran powitalny z fabrycznie wbudowan nazw uytkownika, albo zostanie uruchomione okno Instalowanie systemu Windows (zobacz dodatek A). Zastosuj si do instrukcji producenta. X Jeli aktualizowae Windows XP do Windows

Vista, wykonujc instalacj „na systemie”, istniejce konta zostan przekazane do nowej instalacji i pojawi si na ekranie powitalnym. X Jeli wykonae czyst instalacj Windows Vista,

to ustawie konto uytkownika w czasie tego procesu. Uyj odpowiedniej nazwy uytkownika i hasa.

Ekrany logowania Po wczeniu komputera system albo wywietla pulpit danej osoby (poniewa jest ona jedynym uytkownikiem i nie ma hasa lub wczya automatyczne logowanie), albo jeden lub oba z poniszych ekranów.

Jeli dany uytkownik lub administrator sieci wczy bezpieczne logowanie, wcinicie kombinacji Ctrl+Alt+Delete spowoduje wywietlenie odpowiedniego ekranu logowania.

Przy pracy na komputerze niezalenym lub dziaajcym w ramach maej sieci (grupy roboczej) ekran powitalny wywietli list kont uytkowników z danej maszyny. Opisuje to punkt „Logowanie” w dalszej czci rozdziau.

X Jeli pracujesz w duej sieci w pracy lub w szkole,

zapytaj administratora sieci o to, jak si logowa . X Jeli na komputerze znajduje si tylko jedno

konto uytkownika, który ponadto nie ma hasa, Windows pominie ekran powitalny i bezporednio otworzy pulpit tego konta. Vista ma ukryte konta gocia i administratora, ale w tym przypadku nie jest to istotne. Jeli uytkownik pracuje w duej sieci korporacyjnej lub instytucjonalnej, powinien zapozna si z ramk „Logowanie do domeny” w dalszej czci rozdziau.

22

Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  
Po prostu Windows Vista PL. Wydanie II  

Od premiery Visty - najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu - minęły już ponad dwa lata. Ogrom zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednie...

Advertisement