Page 1


Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum. Edycja Mac OS 10.5 Autorzy: Jolanta Pañczyk, Jaros³aw Sk³odowski ISBN: 978-83-246-1860Format: 122×194, stron: 116

„Informatyka Europejczyka” to doskona³y i kompletny zestaw edukacyjny przygotowany przez dysponuj¹cego ogromnym doœwiadczeniem lidera na rynku ksi¹¿ek informatycznych – wydawnictwo Helion. Podrêczniki oraz inne pomoce naukowe nale¿¹ce do tej serii zosta³y opracowane w taki sposób, aby ich u¿ytkownicy mogli nie tylko poszerzaæ swoj¹ wiedzê, ale te¿ szybko i skutecznie utrwalaæ nowe wiadomoœci. Proponowane przez nas rozwi¹zania s¹ szczególnie wa¿ne w³aœnie dziœ, gdy znajomoœæ informatyki sta³a siê kluczowa – bez niej nie sposób nad¹¿yæ za tempem rozwoju dowolnej dziedziny wiedzy i zrozumieæ fundamentalnych zmian zachodz¹cych na ca³ym œwiecie. „Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum. Edycja Mac OS 10.5” to znakomite uzupe³nienie zestawu edukacyjnego dla gimnazjalistów, u¿ywaj¹cych podczas zajêæ komputerów typu Macintosh. Ksi¹¿ka ma za zadanie s³u¿yæ pomoc¹ wszystkim nauczycielom informatyki, podsuwaj¹c im wypróbowane sposoby na interesuj¹ce wprowadzanie treœci programowych i wzbudzanie pasji wœród uczniów, tak aby jak najlepiej przygotowaæ ich do aktywnego i odpowiedzialnego ¿ycia w spo³eczeñstwie informacyjnym. Zawarte w tym poradniku rozwi¹zania metodyczne, przyk³adowe projekty i wskazówki, a tak¿e zestawy æwiczeñ (dostêpne za poœrednictwem strony http://edukacja.helion.pl) u³atwi¹ osobom prowadz¹cym zajêcia przygotowanie siê do konkretnych lekcji, pomog¹ ustaliæ szczegó³owy plan nauczania i zaplanowaæ czas realizacji materia³u w zale¿noœci od liczby godzin przewidzianych na naukê informatyki w ka¿dej szkole. Nauczyciel znajdzie tu tak¿e obiektywne kryteria oceniania osi¹gniêæ ucznia. „Informatyka Europejczyka” to: • gruntowne poznanie podstaw obs³ugi komputera i najczêœciej u¿ywanych programów; • atrakcyjnie przekazywana wiedza, niezbêdna do zrozumienia wspó³czesnego œwiata; • kreatywne wykorzystanie dostêpnych mo¿liwoœci i proponowanie w³asnych rozwi¹zañ. „Podrêczniki szyte na miarê – informatyka w najlepszym wydaniu”


Spis treci 1. Wprowadzenie

5

2. Propozycje rozkadu materiau z informatyki

9

3. Tematyka zaj, wskazรณwki do realizacji materiau nauczania i przykady rozwiza metodycznych 19 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): bezpieczny i legalny komputer ................................................. 20 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): praca z plikami i katalogami ......................................................31 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): obrรณbka grafiki i retusz zdj .................................................... 41 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): redagowanie dokumentรณw tekstowych ................................... 44 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): przetwarzanie ruchomych obrazรณw i dwiku ....................... 57 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): komunikowanie si w internecie .............................................. 65 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym ....................................... 79 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): zarzdzanie zbiorem informacji ............................................... 90 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): projektowanie prostych algorytmรณw ....................................... 97 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): modelowanie i symulacja ......................................................... 107 4. Propozycja konstrukcji przedmiotowego systemu oceniania

111


TEMATYKA ZAJ

31

Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): praca z plikami i katalogami Podstawa programowa: Podstawowe usugi systemu operacyjnego i programów narzdziowych do zarzdzania zasobami (plikami). Instalowanie oprogramowania. Wyszukiwanie i uruchamianie programów, porzdkowanie i archiwizacja danych. Profilaktyka antywirusowa. Samodzielna i bezpieczna praca w sieci. Pomoc systemowa. Korzyci i niebezpieczestwa wynikajce z rozwoju informatyki. Zagroenia zwizane z uzalenieniem si od komputera.

Zagadnienie tematyczne Praca z plikami i katalogami

I rok nauki

II rok nauki

9. System operacyjny. Okna Mac OS X. Biurko, ikony biurka.

3. Jak zadba o bezpieczestwo komputera i danych w nim zgromadzonych.

10. Podstawowe operacje na plikach i katalogach. 11. Zarzdzanie danymi. Kompresja danych. 12. Rodzaje plików. Atrybuty plików. Wyszukiwanie informacji w systemie.

4. Mechanizm pomocy systemowej. Wyszukiwanie odpowiedzi na pytania zwizane z prac systemu.

13. Ochrona przed wirusami.

Na realizacj bloku tematycznego „Praca z plikami i katalogami” przewidziano 7 jednostek lekcyjnych. Zakres treci nauczania: System operacyjny. Biurko, ikony. Rozpoczynanie i koczenie pracy programów. Szukanie plików i katalogów. Okna systemu graficznego. Budowa okna, praca z wieloma oknami. Podstawowe operacje na plikach i katalogach. Tworzenie struktury katalogów. Wirusy komputerowe. Praca w sieci lokalnej.


32

PORADNIK METODYCZNY DLA GIMNAZJUM

Osignicia ucznia: Ucze: i zna i rozumie pojcia system operacyjny, ikona; i potrafi odszukiwa zagubione pliki i katalogi; i potrafi pracowa z wieloma oknami jednoczenie; i tworzy katalogi i ich struktur; i wie, jak chroni komputer przed wirusami; i dostrzega konieczno stosowania programów antywirusowych; i pracuje z programem antywirusowym. Poniej przedstawiamy wskazówki do zaj i przykady rozwiza metodycznych do poszczególnych lekcji.

I rok nauki Temat 9. System operacyjny. Okna systemu graficznego. Biurko, ikony Wskazówki do zaj: 1. Uczniowie wczaj komputery. Wspólnie z nauczycielem

2.

i i i 3.

i i i

omawiaj wygld ekranu i jego elementów. Zapoznaj si z pojciami: skrót, aplikacja, system operacyjny. Uczniowie uruchamiaj program wskazany przez nauczyciela i wspólnie omawiaj budow okna programu, a take: otwieraj kolejny program, plik lub katalog (minimalizuj i przywracaj domyln wielko okna); stosuj w praktyce róne ukady okien; zamykaj otwarte okna. Uczniowie wykonuj pod kierunkiem nauczyciela nastpujce czynnoci: poznaj sposób tworzenia skrótów do programów; wskazuj pod kierunkiem nauczyciela pliki i katalogi (na biurku, w teczce Dokumenty); zmieniaj wygld ekranu;


TEMATYKA ZAJ

33

i i i i

zmieniaj sposób wywietlania zawartoci okien; przegldaj zawarto katalogu gównego i domowego; uruchamiaj programy wskazane przez nauczyciela; otwieraj i przegldaj Preferencje systemowe (wspólnie z nauczycielem objaniaj, do czego su); i przegldaj zasoby systemu (naley dopilnowa , aby uczniowie nie zmieniali bez potrzeby ustawie systemowych). Przykad rozwizania metodycznego:

Cel gówny: Poznanie graficznego systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerach w szkolnej pracowni komputerowej. Cele szczegóowe: Ucze: i zna pojcia: system operacyjny, ikona; i wie, jakie s zadania systemu operacyjnego; i potrafi rozpoczyna i koczy prac programów; i zna najwaniejsze elementy systemu graficznego. Z myl o uczniach zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i rozwijaniem zainteresowa zaprezentowano na pycie doczonej do podrcznika jedn z bezpatnych dystrybucji systemu operacyjnego Linux. Metody pracy: Pogadanka, pokaz, metoda wicze praktycznych. Zakres materiau do realizacji na zajciach System operacyjny. Rozpoczynanie i koczenie pracy programów.

Sposób realizacji (czynnoci nauczyciela)

Osignicia ucznia

1. Lekcj mona rozpocz od wygoszenia przygotowanych przez uczniów referatów na temat rónych systemów operacyjnych (praca domowa z poprzednich zaj ). Mona odwoa si do pyty w celu zaprezentowania systemu operacyjnego Linux.

Ucze: i zna i rozumie

pojcia system operacyjny, ikona; i wie, skd bior

si programy na dysku komputera;


34

PORADNIK METODYCZNY DLA GIMNAZJUM

Zakres materiau do realizacji na zajciach

Sposób realizacji (czynnoci nauczyciela)

Osignicia ucznia

2. Uczniowie najpierw obserwuj pokaz uruchamiania przez nauczyciela kilku programów, a nastpnie samodzielnie je uruchamiaj.

i rozumie

Chtni uczniowie podaj inne sposoby uruchamiania programów. 3. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela ucz si poprawnie koczy prac programów. 4. Uczniowie szukaj odpowiedzi na pytanie „Skd bior si programy na dysku komputera?” (wypowiedzi uczniów). 5. Wprowadzenie poj : oprogramowanie, instalacja programu. 6. Nauczyciel instaluje przykadowy program, objaniajc kolejne czynnoci. Proponujemy zaprezentowa instalacj pakietu NeoOffice (wraz z pakietem jzykowym) oraz — dla porównania — niewymagajcy instalacji OpenOffice. Podczas instalacji nauczyciel zwraca uwag na: i prawny aspekt zakupu nie-

oryginalnych programów; i dobór treci kupowanych

programów komputerowych i gier (naley unika gier i programów eksponujcych przemoc, zawierajcych deprawujce treci, a korzysta z takich, które ucz logicznego czy twórczego mylenia).

i potrafi wyjani pojcie instalacja programu.


TEMATYKA ZAJ

Zakres materiau do realizacji na zajciach

Sposób realizacji (czynnoci nauczyciela)

35

Osignicia ucznia

Na koniec zaj uczniowie podsumowuj poznane wiadomoci, odpowiadajc na pytanie: „Jakie s najwaniejsze zadania systemu operacyjnego?”. Uczniowie, wskazujc zadania systemu, mog odwoywa si do treci zawartych w podrczniku.

Temat 10. Podstawowe operacje na plikach i katalogach Wskazówki do zaj: 1. Nauczyciel wyjania, co nazywamy plikiem, a co katalogiem. 2. Uczniowie wczaj komputery i podczas zaj praktycznych

poczonych z objanieniami nauczyciela poznaj wymienione niej zagadnienia. Pliki: i zapisywanie pliku (na przykadzie programu TextEdit, otwartej i rozpocztej gry itp.), i sprawdzanie waciwoci pliku (ze zwróceniem uwagi na jego rozszerzenie i wielko ). Katalogi: i tworzenie katalogów, nadawanie i zmienianie ich nazw; i tworzenie struktury katalogów w teczce Dokumenty; i omówienie systemowej struktury katalogów; i rola i znaczenie katalogu domowego. Operacje na plikach lub katalogach: i nauczyciel pokazuje i objania, na czym polega kopiowanie i przenoszenie danych znajdujcych si na dysku lub dyskach; i uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wicz operacje na plikach i katalogach, a nastpnie wykonuj wiczenia z Zestawu 2. do pobrania ze strony http://edukacja.helion.pl (nauczyciel moe wczeniej wydrukowa uczniom kartki z wiczeniami z Zestawu 2.).


36

PORADNIK METODYCZNY DLA GIMNAZJUM

Rozszerzenia plików: i w podrczniku uczniowie ogldaj przykadowe ikony reprezentujce pliki rónego rodzaju wraz z rozszerzeniami okrelajcymi rodzaj pliku; i uczniowie odszukuj i porównuj na dysku komputera wygld ikon i okrelaj rodzaj reprezentowanych plików (graficzny, tekstowy itp.); i uczniowie wykonuj wiczenia z Zestawu 3. znajdujcego si na stronie http://edukacja.helion.pl (nauczyciel powinien wczeniej wydrukowa uczniom kartki z Zestawem 3.). Wyszukiwanie plików i folderów: i warto odwoa si do podrcznika; i nauczyciel pokazuje na przykadach, jak wyszukiwa pliki w systemie: x o znanej nazwie lub czci nazwy, x o dowolnej nazwie i zadanym rozszerzeniu, na przykad *.jpg, x o okrelonej liczbie znaków w nazwie i znanym rozszerzeniu, na przykad ?????.pdf, x o znanej nazwie, ale nieznanym rozszerzeniu, na przykad Taniec.*, x zawierajcy zadany cig znaków w swojej treci bez zwizku z nazw pliku. 3. Na koniec zaj uczniowie otwieraj znajdujcy si na doczonej do podrcznika pycie plik Struktura katalogów (I) i zgodnie z poleceniem tworz pokazan struktur. Podczas pracy przeczaj si midzy dwoma otwartymi oknami (okno z pokazan struktur i okno, w którym tworz wasn struktur). 4. Praca domowa dla chtnych: Przygotuj referat na temat „Rodzaje wirusów komputerowych i ich wpyw na dziaanie komputera”.


TEMATYKA ZAJ

37

Temat 12. Rodzaje plików. Atrybuty plików. Wyszukiwanie informacji w systemie Wskazówki do zaj: 1. Omawiajc rodzaje plików, powracamy do zagadnie

2. 3.

4.

5.

zwizanych z rozszerzeniami plików. Uczniowie mog w trakcie wicze wyszukiwa pliki z rónymi rozszerzeniami i okrela ich typ. Mog równie sprawdza waciwoci plików. Uczniowie przypominaj sobie, jak konstruuje si struktur katalogów, tworzc j zgodnie z poleceniami nauczyciela. Uczniowie odnajduj inne komputery w sieci lokalnej, a take zasoby wskazane przez nauczyciela. Wykonuj typowe operacje (kopiowanie i przenoszenie elementów w obrbie tego samego i rónych dysków). Nauczyciel instruuje uczniów, by nie kopiowali dokumentów bez zgody ich autorów i nie dokonywali adnych zmian w pracach wykonanych przez innych uczniów. Uczniowie w trakcie zaj mog wykonywa nastpujce wiczenia: a) udostpniaj na swoich komputerach wybrane pliki innym uytkownikom sieci lokalnej; b) kopiuj z serwera udostpnione elementy i otwieraj je w celu sprawdzenia ich zawartoci; c) sprawdzaj, na czym polega udostpnienie drukarki w sieci lokalnej, drukuj wasny dokument na drukarce sieciowej.

Temat 13. Ochrona przed wirusami komputerowymi Wskazówki do zaj: 1. Nauczyciel wyjania, co to jest wirus komputerowy i jakie s

róda jego pochodzenia.


38

PORADNIK METODYCZNY DLA GIMNAZJUM

2. Chtni uczniowie wygaszaj referaty (praca domowa

z poprzednich zaj ) na temat „Rodzaje wirusów komputerowych i ich wpyw na dziaanie komputera”. 3. Uczniowie wspólnie odpowiadaj na pytania: i Jak pozna , e w systemie pojawi si wirus? i Jakie szkody mog wyrzdzi wirusy? 4. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela instaluj na dyskach twardych komputerów program antywirusowy znajdujcy si na pycie DVD doczonej do podrcznika. Po zainstalowaniu programu antywirusowego uczniowie skanuj system i sprawdzaj, czy nie ma w nim wirusów. Testuj zainstalowany program, jednoczenie omawiajc jego opcje. 5. Po wiczeniach z programem antywirusowym uczniowie deinstaluj program, dajc tym samym moliwo przeprowadzenia instalacji innym klasom. Warto podkreli fakt, e w systemie Mac OS X zazwyczaj instalacja programu sprowadza si do jego skopiowania na dysk, a deinstalacja — do jego usunicia z dysku.

II rok nauki Temat 3. Jak zadba o bezpieczestwo komputera? Wskazówki do zaj: 1. Uczniowie maj ju podstawow wiedz na temat wirusów

komputerowych. Naley wic tak zorganizowa zajcia, aby miay ciekaw, atrakcyjn form. 2. Mog to by nastpujce wiczenia: a) dyskusja na temat „Róne aspekty powszechnego dostpu do informacji”, po uprzednim odczytaniu przygotowanych przez uczniów referatów, nastpnie wspólne sformuowanie wniosków i zapisanie ich w zeszytach; b) wyszukiwanie w internecie informacji o: i wirusach (w grupach dwuosobowych uczniowie wyszukuj informacje na stronach internetowych,


TEMATYKA ZAJ

39

a nastpnie na forum klasy wypowiadaj si na temat wirusów); i pozytywnych i negatywnych aspektach powszechnego dostpu do informacji. 3. Naley zwróci uwag uczniów na: i rón tematyk informacji prezentowanych w internecie (sport, muzyka, ale i… pornografia); i rón warto treci przekazywanych w internecie — wród informacji z treciami ksztaccymi i rzetelnymi znajduj si równie treci nierzetelne, nieprawdziwe i gry prowokujce do agresji; nauczyciel moe poda przykady stron (wczeniej przez siebie wyszukanych i sprawdzonych) zawierajcych treci ksztacce i rzetelne oraz — dla przykadu — nierzetelne; i zgodno z prawem autorskim, które nie zawsze jest respektowane przez autorów stron internetowych. Uczniowie mog wyszuka w internecie przykady takich stron i omówi je. Praca domowa (II rok nauki): Korzystajc z dostpnych róde, odpowiedz na pytanie, jakie moliwoci daje praca na komputerze podczonym do sieci lokalnej.

Praca w sieci lokalnej (treci rozszerzajce) Przykad rozwizania metodycznego:

Cel gówny: Przypomnienie i utrwalenie zasad pracy w sieci. Cele szczegóowe: Ucze: i zna i potrafi wymieni zasady pracy w sieci; i umie udostpni zasoby innym uytkownikom sieci; i zgodnie z zasadami korzysta z udostpnionych zasobów. Metody pracy: Pokaz, metoda wicze praktycznych.


40

PORADNIK METODYCZNY DLA GIMNAZJUM

Zakres materiau do realizacji na zajciach Praca w systemie sieciowym. Przestrzeganie podstawowych zasad pracy w systemie sieciowym.

Sposób realizacji (czynnoci nauczyciela)

Osignicia ucznia

1. Lekcj mona rozpocz od wypowiedzi na przygotowany temat: „Praca w sieci” (temat pracy domowej z poprzednich zaj ).

Ucze:

Na podstawie wypowiedzi uczniowie wycigaj wnioski oraz zapisuj zalety i wady pracy w sieci. 2. Uczniowie tworz w katalogu Publiczne podkatalog wiczenia, dodajc do nazwy numer swojego stanowiska. Nastpnie wykonuj rysunek i zapisuj go w utworzonym podkatalogu. Zadaniem uczniów jest: skopiowanie ze wskazanych przez nauczyciela komputerów w sieci pliku graficznego z katalogu wiczenia i umieszczenie go w swoich Dokumentach. 3. Na zakoczenie zaj uczniowie podsumowuj, jakie zasady obowizuj podczas pracy w sieci, a jakie zachowania nie s waciwe.

i zna i rozumie

pojcia: sie, uytkownik, zasoby sieciowe, udostpnianie; i potrafi udo-

stpni innym uytkownikom sieci swoje zasoby; i umie skopio-

wa pliki lub katalogi od innych uytkowników sieci; i zna zasady

obowizujce podczas pracy w sieci.


Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w...  

Autorzy: Jolanta Pañczyk, Jaros³aw Sk³odowski ISBN: 978-83-246-1860- Format: 122×194, stron: 116 1. Wprowadzenie 5 4. Propozycja konstrukcji...

Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w...  

Autorzy: Jolanta Pañczyk, Jaros³aw Sk³odowski ISBN: 978-83-246-1860- Format: 122×194, stron: 116 1. Wprowadzenie 5 4. Propozycja konstrukcji...

Advertisement