Page 1


Tytuł oryginału: Tytuł oryginalny: You Can Have An Amazing Memory: Learn life-changing techniques and tips from the memory maestro Tłumaczenie: Arkadiusz Romanek ISBN: 978-83-246-3805-5 All Rights Reseved. Copyright © Watkins Publishing 2011 Text Copyright © Dominic O’Brien 2011 Illustrations copyright © Watkins Publishing 2011 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Polish edition copyright © 2012 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą iStockPhoto Inc. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/pamgen Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


Spis treci

Wprowadzenie ........................................... 9 Jak wykorzysta t ksik? ....................... 13 Rozdzia 1. Twoja pami, moja pami ....................... 17 Rozdzia 2. Jak si to wszystko zaczo? ....................... 23 Rozdzia 3. Pami i kreatywno ................................ 29 Rozdzia 4. Potga asocjacji ....................................... 33 Rozdzia 5. Wymiary asocjacji .................................... 35 Rozdzia 6. a cuchy asocjacji ................................... 39 Rozdzia 7. Metoda powiza ..................................... 43 Rozdzia 8. Eureka! Mój pierwszy prawdziwy sukces w potyczkach z pamici ........................... 51 Rozdzia 9. Opracowanie metody podróy ..................... 57 Rozdzia 10. Praktyczne zastosowanie dla metody podróy ... 63 Rozdzia 11. Dowody na skuteczno metody podróy ........ 75 Rozdzia 12. Pi najlepszych wskazówek przy tworzeniu bazy tras w metodzie podróy .. 81 Rozdzia 13. onglowanie talerzami pamici .................... 89 Rozdzia 14. Od kart do liczb ....................................... 95 Rozdzia 15. System DOMINIC ......................................105 Rozdzia 16. Podwójne pary i zoone obrazy .................113

Kup książkę

Poleć książkę


8

PAMI GENIALNA! POZNAJ TRIKI I WSKAZÓWKI MISTRZA

Rozdzia 17. Karciane mistrzostwo: zapamitywanie wielu talii ........................119 Rozdzia 18. Przyspieszanie tempa ...............................131 Rozdzia 19. Deszyfracja mózgu: od technik do technologii ..........................137 Rozdzia 20. Pierwsza memoriada ................................145 Rozdzia 21. Mistrzowskie dyscypliny: Liczby binarne .......149 Rozdzia 22. Mistrzowskie dyscypliny: Nazwiska i twarze ...155 Rozdzia 23. Mistrzowskie dyscypliny: Obrazy abstrakcyjne ................................165 Rozdzia 24. ycie mistrza w sztuce zapamitywania: przygotowywanie wystpie ......................169 Rozdzia 25. ycie mistrza: jak sta si prawdziw baz danych? ............179 Rozdzia 26. Wykorzystanie narzdzi: zdobywanie wiedzy i nauka .......................185 Rozdzia 27. Wykorzystanie narzdzi: codzienny trening pamici .........................197 Rozdzia 28. Wykorzystanie narzdzi: po prostu dla przyjemnoci ........................209 Rozdzia 29. „Starszy” oznacza „dowiadczony”, a nie „zapominalski”! ...............................215 Rozdzia 30. Zrobiem wszystko jak trzeba… Czego mog si spodziewa? ......................227 Rozdzia 31. Spójrz! Oto, czego moesz teraz dokona! ....233 Posowie: mistrzowie przyszoci ................241

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdzia 1. Twoja pami, moja pami

Ludzki mózg jest podzielony na dwie czci. Skada si z dwóch pókul mózgowych: lewej i prawej. Obecnie przyjmuje si powszechnie, e lewa pókula odpowiada za aktywno organów i czonków prawej czci ciaa, a prawa pókula zarzdza lew stron ciaa. To moe tumaczy, dlaczego wykonane przeze mnie testy wykazay, i dominujc rol w moim przypadku odgrywa prawa pókula mózgowa. A zatem jestem zasadniczo… makutem. Pisz i rzucam lew rk, a nad pik lepiej panuj lew nog (w szkolnej druynie pikarskiej graem na lewym skrzydle). Ale jak waciwie wyglda wspópraca pókul mózgowych? I czy naprawd jest to tak proste, jak wyglda na pierwszy rzut oka? Teorie dotyczce funkcjonowania i wspópracy pókul mózgowych stale si zmieniaj. W 1981 roku Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny przypada neuropsychologowi Rogerowi Sperry’emu za prace nad funkcjonowaniem pókul mózgowych. Sperry wykaza, e kada pókula jest odpowiedzialna za konkretne zadania organizmu. Jak wyglda podzia funkcji? W latach 80. ubiegego wieku zaczto twierdzi, e lewa pókula jest odpowiedzialna za sekwencyjno, logik, mow, umiejtno liczenia i przeprowadzania analiz, podczas gdy prawa odpowiada za wyobra ni, rozpoznawanie barw, wyczucie rytmu, ocen rozmiarów i wyobra ni przestrzenn. Jednak ostatnie wyniki bada sugeruj, e nie mona dokonywa tak

Kup książkę

Poleć książkę


18

PAMI GENIALNA! POZNAJ TRIKI I WSKAZÓWKI MISTRZA

wyra nych i arbitralnych podziaów. Obecnie psychologowie wierz, e kada pókula spenia wasn rol w realizacji wszystkich tych funkcji i w gruncie rzeczy chodzi raczej o to, e kada pókula realizuje dziaania zwizane z poszczególnymi funkcjami na swój charakterystyczny sposób. Uwaa si wic dzisiaj, e lewa pókula bardziej koncentruje si na szczegóach, podczas gdy praw interesuje ogólny ogld. Dobrym przykadem moe by tu sposób, w jaki przechowujemy i rozpoznajemy jzyki. Chocia lewa pókula mózgu moe by odpowiedzialna za przechowywanie i porzdkowanie wyrazów, prawa zajmuje si w tym czasie analiz uzyskanych informacji pod ktem intonacji i zabarwienia gosu, czyli tego, w jaki sposób ton czyjej wypowiedzi wpywa na interpretacj wyrazów, które zostay uyte. Zastanów si nad zwrotem: „Id sobie!”. Jeli syszysz te sowa wypowiadane przez kogo yczliwego, w przyjaznym tonie, to mog by wyrazem zaskoczenia lub mao sugestywnym sposobem poegnania. Jeeli wstajesz i rzeczywicie zamierzasz wyj — dosownie „idziesz sobie” — to takie postpowanie jest konsekwencj pewnego niewielkiego wpywu prawej pókuli mózgowej na Twoje dziaania. Bierzesz usyszany przekaz dosownie — a za takie dziaania odpowiada lewa pókula. Naukowcy sugeruj, e lewa cz mózgu ma niewielkie poczucie humoru (lub w ogóle go nie posiada; o ile moemy tak uosobi pókule mózgowe), podczas gdy prawa cz potrafi spojrze na zagadnienie z pewnej perspektywy, oceniajc wiat nieco mniej dosownie i decydujc o szczegóach, na których powinna si skoncentrowa lewa. Moim zdaniem trening pamici polega na sprowokowaniu obu pókul do jak najefektywniejszej wspópracy. W tej ksice naucz Ci, jak odwoa si do logiki, poczucia uporzdkowania i zdolnoci analitycznego mylenia (zadania lewej czci mózgu) przy jednoczesnym czerpaniu z zasobów wyobra ni i umiejtnoci rozpoznawania

Kup książkę

Poleć książkę


Twoja pami, moja pami

19

barw oraz poprzez odwoanie si do zabawnych obrazów (zadania prawej pókuli), tak aby uzyska doskona synchronizacj obu czci umysu. Najlepsze w tym wszystkim jest jednak to, e nie bdziesz mia wraenia podejmowania wielkiego wysiku! Dziki odrobinie praktyki harmonizacja pracy dwóch poówek Twojego mózgu przyjdzie Ci naturalnie, a Twoja pami bdzie si codziennie stawa coraz lepsza, pojemniejsza i sprawniejsza.

W MOIM UMY LE: OSOBA POSUGUJ CA SI CZ CIEJ PRAW PÓKUL MÓZGOW

Pamitam, e w szkole spdzaem wiele czasu, spogldajc tsknie przez okna i marzc, by by gdzie indziej, lub wpatrujc si bezmylnie w twarz nauczyciela i nie koncentrujc si wcale na tym, co mówi. Przez wikszo czasu po prostu niem na jawie. Moe Ci si wydawa, e moje marzenia byy pene fantastycznych historii budowanych zgodnie z jak genialn logik, ale to nieprawda. Naleay raczej do tych z gatunku „o wszystkim i o niczym”, bowiem nie skupiaem si w tym czasie na adnym konkretnym zagadnieniu. Pozwalaem swojemu mózgowi przeskakiwa z jednej myli na drug oraz zmienia tematy rozmyla szybko i zupenie przypadkowo. Zastanawiam si, czy moja lewa pókula mózgowa nie bya po prostu niezdolna do przetwarzania szczegóów i koncentrowania si na jednym zagadnieniu przez jaki rozsdny okres. To oznaczao automatycznie, e prawa pókula nigdy nie bya monitorowana i przez wikszo czasu moga swobodnie zajmowa si mao wanymi zagadnieniami. Chocia wówczas taka forma wspópracy pókul mózgowych wizaa si z prawdziw katastrof dla mnie — ucznia, dzi jestem przekonany, e moje umiejtnoci oceny pewnych kwestii z rónych perspektyw szeroko otworzyy drzwi dla kreatywnoci, tak wanej dla treningu pamici.

Kup książkę

Poleć książkę


20

PAMI GENIALNA! POZNAJ TRIKI I WSKAZĂ“WKI MISTRZA

Twoja pierwsza próba — sprawd swoj pami Aby zmierzy popraw sprawnoci pamici w miar opanowywania kolejnych technik opisanych w tej ksice, potrzebny jest jaki punkt odniesienia. Na nastpnych stronach umieciem dwa podstawowe testy, które daj swoim studentom, kiedy chc oceni ich biece moliwoci pamiciowe. Pami krótkotrwaa moe bez problemu pomieci elementy okoo siedmiu – dziewiciu jednostek danych. To wanie dlatego numery telefonów maj zazwyczaj dugo szeciu lub siedmiu cyfr (jeli odliczy numer kierunkowy). Ponadto z tego samego powodu opanowywanie wiedzy przez powtarzanie niekoniecznie jest najlepszym sposobem dobrego zakodowania czego w pamici. Dlatego lepiej bdzie si posuy waciw strategi — stosown technik pamiciow. Spróbuj swoich si w dwóch poniszych testach. Jeli uznasz, e s trudne, niemal z pewnoci bdzie tak dlatego, e nie nauczyem Ci jeszcze najlepszych metod zapamitywania. Jeli uwaasz, e wypade sabo w jednym (lub w obu testach) — nie bd w stosunku do siebie zbyt ostry! Zapisz swoje wyniki, a potem, kiedy ju zapoznasz si z ca ksik i bdziesz przekonany co do tego, e wietnie sobie radzisz z praktycznym zastosowaniem opisanych w niej technik, spróbuj przeprowadzi test porównawczy znajdujcy si na kocu ksiki. Mam nadziej, e moje dowiadczenia w pracy z pamici, odkrycia, jakich dokonaem, i techniki, których sam si nauczyem na przestrzeni tych wszystkich lat, pozwol Ci poprawi niezawodno Twojej pamici i przybliy j do ideau — penego wykorzystania jej potencjau. Musz w tym miejscu powiedzie, e wydaje mi si, i pami — zarówno moja, jak i wszystkich tych osób, które uczyem — ma nieograniczony potencja!

Kup ksiÄ…ĹźkÄ™

Poleć ksiąşkę


Twoja pami, moja pami

21

WICZENIE NR 1. OCENA WYJ CIOWEJ SPRAWNO CI PAMI CI Dwa ponisze testy bd dla Ciebie podstaw do okrelenia wartoci wyjciowej dla pomiarów postpów podczas nauki technik opisanych w tej ksice. W pierwszym tecie znajdziesz list 30 sów, które naley zapamita we waciwej kolejnoci. Na wykonanie kadego z tych testów masz 3 minuty — ustaw alarm w zegarku, tak aby nie musia za kadym razem sprawdza, ile czasu Ci zostao. Systemy punktacji podano na ko cu kadego testu. TEST 1. Trzyminutowy test sowny Spróbuj zapamita ponisze wyrazy z zachowaniem ich kolejnoci (zaczynajc od pierwszej kolumny po lewej i schodzc od najwyej umieszczonego s owa w dó , a potem do kolejnej kolumny). Pamitaj, e liczy si take poprawna pisownia! Masz trzy minuty na zapamitanie ca ej listy i dowoln ilo czasu, eby j odtworzy (zapisujc s owa na kartce papieru). Tylko bez podgldania! SKRZYPCE RYCERZ WALIZKA NASZYJNIK NIE KA DZIECKO MASKA RÓ A WIE A IMBIR

ORKIESTRA LED

PLIK OKNO STĂ“

ZMARSZCZKA PI KA ZDJCIE S O TROFEUM

O Ă“WEK ZNACZEK TCZA DYWAN BRZOSKWINIA KOREK PLANETA MAGAZYN Z OTO ZEGAREK

Punktacja: naley Ci si jeden punkt za kade s owo znajdujce si na w aciwej pozycji. Odejmij jeden punkt za kady b d (jeli nie potrafisz sobie przypomnie jakiego s owa lub umieci e je na niew aciwej pozycji). Jeli zamienisz dwa s owa miejscami, tracisz dwa punkty, ale jeli kolejne s owo znajduje si na w aciwej pozycji, wznawiasz zliczanie punktów, tak jakby nie pope ni b du. redni wynik dla uczniów w wieku 10 – 14 lat to 9,5 pkt. Spodziewam si, e osoby doros e powinny uzyska nieco lepszy rezultat.

Kup ksiÄ…ĹźkÄ™

Poleć ksiąşkę


22

PAMI GENIALNA! POZNAJ TRIKI I WSKAZÓWKI MISTRZA

TEST 2. Trzyminutowy test cyfrowy Postaraj si zapamita cyfry znajdujce si w trzech wierszach poniej, zachowujc przy tym w aciwy porzdek (kolejno od lewej do prawej). Masz trzy minuty na zapamitanie oraz tyle czasu, ile potrzebujesz, na odtworzenie sekwencji z pamici. Jak poprzednio — adnego podgldania! 1 2 4

7 5 6

1 3 9

8 7 3

9 3 7

4 2 8

6 4 3

4 8 1

3 5 7

9 6 8

Punktacja: zapisz moliwie jak najwicej cyfr we w aciwej kolejnoci. Za kad poprawnie umieszczon w sekwencji cyfr uzyskujesz jeden punkt. Odejmujesz od cznego wyniku jeden punkt za kad zapomnian cyfr lub cyfr wstawion w niew aciwym miejscu (jeli zamieni e miejscami pozycje dwóch cyfr, odejmujesz dwa punkty; jednak jeli nastpna cyfra znajduje si na w aciwej pozycji, zaczynasz liczy tak, jakby nie pope niono ostatniego b du, analogicznie jak w przypadku testu s ów). redni wynik uczniów wynosi 12. I w tym przypadku spodziewam si, e osoby doros e uzyskaj nieco lepsze wyniki.

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdzia 3. Pami i kreatywno

By moe stwierdzenie, e moje dowiadczenia z pamici doprowadziy do zmian w mózgu, moe si wydawa do dramatyczne, ale pami jest tak mocno powizana z kreatywnoci (od której z kolei zaley wiele aspektów dziaania mózgu), i wkrótce sam przyznasz, e nie przesadzam. Co najwaniejsze, trening pamici stale bazuje na zasobach wyobra ni. Nawet podczas moich najwczeniejszych „przygód z pamici”, gdy próbowaem kopiowa dokonania wielkiego Creightona Carvello, zauwayem, e zapamitanie cigu niepowizanych danych, takich jak sekwencje kart, wymaga przede wszystkim przekodowania ich na obrazy. Dziki temu kawaki niepoczonych ze sob informacji w jaki sposób staj si danymi powizanymi. Teraz ju wiem, e proces wykorzystywania wyobra ni ma cisy zwizek z caym szeregiem funkcji mózgu, w tym z logik i wiadomoci przestrzeni. Niektórzy ludzie martwi si, e nie posiadaj wystarczajco mocno rozbudowanej wyobra ni i dlatego trening pamici w ich przypadku wydaje si niemoliwy. Jeli naleysz do tej grupy osób, jak najszybciej zapomnij o takim podejciu! Czy nie zdarza Ci si, e siedzisz w pracy przy biurku i wyobraasz sobie (ze wszystkimi szczegóami) jakie egzotyczne (lub, jeli jeste zestresowany, spokojne) miejsce? Jeli pozwolisz czasowi swobodnie pyn, moe si nagle okaza, e stworzye wiat alternatywny — ze wszystkimi szczegóami! Wierz, e wszyscy posiadamy niesamowit wyobra ni. Problem polega na tym, e czsto uczy si nas, aby j tamsi (có, czasami nie mamy

Kup książkę

Poleć książkę


30

PAMI GENIALNA! POZNAJ TRIKI I WSKAZÓWKI MISTRZA

innego wyjcia). Chciabym Ci jednak zapewni, e nigdy nie jest za pó no, aby uwolni wyobra ni. Sam wiem o tym doskonale. Pamitasz, jak mówiem Ci, e gdy byem dzieckiem, czsto krytykowano mnie za nienie na jawie? Moi nauczyciele robili, co tylko mogli, aby ograniczy moje fantazje. Teraz jednak nauczyem si docenia fakt, e tendencja do uciekania w wiat wyobra ni we wczesnych latach szkolnych bya jedynie pokazem mocy kreatywnego mylenia. Owszem, moje sny na jawie byy do dziwne i zabawne, jednak myl, e byy one dla mojego mózgu sposobem pokazania nieograniczonego, swobodnego potencjau kreatywnoci — potencjau, dziki któremu (jestem tego pewien) mog osiga tak wietne wyniki podczas zawodów. Ten potencja drzemie w kadym z nas. Musimy tylko nauczy si go uwalnia lub (jak w moim przypadku) przypomnie sobie, jak kiedy to robilimy. Posugiwanie si wyobra ni jest bez wtpienia zajciem, które przychodzi mi naturalnie — obecnie nawet szybciej i przy mniejszym wysiku ni kiedykolwiek wczeniej. Jeli jednak uwaasz, e wykorzystywanie wyobra ni jest dla Ciebie dziaaniem obcym i wymuszonym, jestem pewien, e praktyczne wiczenia oraz porady i wskazówki, jakie znajdziesz na kartach tej ksiki, pozwol Ci wykorzysta naturalne zdolnoci (na wiele sposobów!). Im czciej bdziesz si posugiwa wyobra ni zgodnie z moimi instrukcjami, tym atwiej przyjdzie Ci twórcze mylenie — tworzenie obrazów, idei i myli — we wszystkich dziedzinach ycia. Ponadto, kiedy Twoja wyobra nia stanie si ywsza, podobne zmiany bd zachodzi w caym mózgu — a wic take pami stanie si sprawniejsza. Przekonasz si, e jeste w stanie myle szybciej i skadniej, niezalenie czy chodzi o decydowanie o tym, co dzi na siebie zaoysz, jak zapamita tali kart, czy jak zawrze korzystn transakcj sprzeday. Wszystko, czego si od Ciebie wymaga, sprowadza si do umoliwienia temu „marzycielowi” uwolnienia si z kajdan i wzicia udziau w grze.

Kup książkę

Poleć książkę


Pami i kreatywno

31

W MOIM UMY LE: NARODZINY MARZYCIELA? Ta opowie jest opisem zdarzenia, do którego doszo 24 kwietnia 1958 roku na pewnej stacji kolejowej. Moda matka wybraa si z dziemi w odwiedziny do ciotki mieszkajcej na poudniowym wybrzeu Anglii i czekaa wanie na pocig do domu, zatrzymujcy si w miejscowoci St Leonards-on-Sea. Pomylaa sobie, e warto byoby kupi jak gazet, która pozwoliaby jako zabi czas. Opiek nad wózkiem, w którym znajdowa si omiomiesiczny chopczyk, powierzya jego starszemu bratu. Kiedy wchodzia do sklepu z czasopismami, z peronu ruszy pocig i zacz si zblia do tunelu. W tym samym momencie take chopiec uzna, e warto byoby mie co do czytania w pocigu. Modzieniec pobieg za matk, zostawiajc wózek bez opieki. Pocig opuszczajcy stacj wywoa zawirowania powietrza, a silny podmuch sprawi, e wózek zacz si toczy po peronie bez kontroli. Jako e peron by lekko nachylony ku torom, wózek wkrótce nabra sporej prdkoci. Zderzy si z ostatni sekcj pocigu, a nastpnie zahaczy tak nieszczliwie, e po chwili wagon zacz cign go po peronie. W tym momencie matka, syszc jakie podejrzane gosy poruszenia na peronie, wybiega ze sklepu. Krzyczc z przeraenia, moga tylko obserwowa przebieg wydarze. Bya przekonana, e jej dziecko czeka pewna mier. To ja byem tym niemowlakiem w wózku. Jakim cudem udao mi si przey i dziki temu dzi mog opowiedzie t histori. Jedynym widocznym ladem caego zdarzenia by guz na czole. Sdz, e mia on sta si take symbolem przyszego ycia, poniewa wydaje mi si, e opisywane zdarzenie mogo mie wpyw na problemy z koncentracj, jakie trapiy mnie w wieku dziecicym. Jeli moje podejrzenia s prawdziwe, to w pewnym sensie jestem za to wdziczny losowi, gdy bez moich skonnoci do marzycielstwa prawdopodobnie nigdy nie odkrybym, jak doskona pamici dysponuj.

Kup książkę

Poleć książkę


32

PAMI GENIALNA! POZNAJ TRIKI I WSKAZĂ“WKI MISTRZA

WICZENIE NR 2. WYOBRANIA I ZMYSY To wiczenie ma pomóc Ci uwolni wyobrani. Chodzi o to, aby przyzwyczai si do tworzenia niekonwencjonalnych asocjacji — skojarze , które nie korzystaj wycznie z obrazów, ale angauj wszystkie Twoje zmysy (to bdzie miao zasadnicze znaczenie dla tworzenia asocjacji, których nie da si atwo zapomnie). Jeli moesz, postaraj si wiczy codziennie — a do czasu, gdy bdziesz mie pewno, e potrafisz tworzy ywe, poruszajce wyobrani powizania pomidzy elementami, które na pierwszy rzut oka wydaj si niepowizane. Po zapoznaniu si z instrukcjami moesz zamkn oczy, jeli uatwi Ci to wyobraenie sobie obrazów i przywoanie wrae . SCENARIUSZ NR 1 Wyobra sobie, e trzymasz w rkach pi k non, która pachnie wieo wyciskanymi pomaraczami. Powi kilka chwil na powizanie w g owie tych dwóch myli. A teraz wyobra sobie, e pi ka ma struktur galaretki. Tyka jak zegar i ma smak czekolady. Nie spiesz si — myl o tym niecodziennym obrazie przynajmniej przez 5 minut, starajc si, aby by maksymalnie ywy i wyrany. Jeli si zdekoncentrujesz i zaczniesz myle o czym innym, postaraj si wróci do pierwszego wraenia — trzymania w d oniach pi ki nonej. SCENARIUSZ NR 2 Jeli uda o Ci si wykona zadanie z pierwszego scenariusza, spróbuj wyobrazi sobie ó tego s onia w róowe kropki. S o miauczy jak kot, smakuje jak imbir, parzy jak pokrzywa i pachnie wieo zmielonymi ziarnami kawy. Ponownie powi przynajmniej 5 minut na stworzenie w g owie ywego obrazu. Gdy bdziesz gotowy, przeprowad sprawdzian pamici. Odtwórz dziwne cechy pi ki i s onia. Im bardziej szczegó owe bd Twoje wizualizacje, tym atwiej przyjdzie Ci wracanie mylami do stworzonych obrazów.

Kup ksiÄ…ĹźkÄ™

Poleć ksiąşkę


248

PAMI GENIALNA! POZNAJ TRIKI I WSKAZÓWKI MISTRZA

Kup książkę

Poleć książkę


Pami genialna Poznaj triki i wskaz wki mistrza  
Pami genialna Poznaj triki i wskaz wki mistrza  

Jak mawiał Napoleon, "głowa bez pamięci to twierdza bez garnizonu". Jeśli chcesz odnosić nowe sukcesy, związane z pracą, Twoim hobby, relacj...

Advertisement