Page 1


• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


Spis treci O autorze ..........................................................................9 Podzikowania ...............................................................11 Wprowadzenie ...............................................................13 Rozdzia 1.

Filozofia Objective-C .....................................................15 Model obiektowy ................................................................................... 15 Opowie o dwóch systemach typów .................................................... 17 C to Objective-C .................................................................................... 17 Jzyk i biblioteka ................................................................................... 18 Historia Objective-C .............................................................................. 20 Wieloplatformowo ............................................................................. 22 Kompilowanie programów napisanych w Objective-C ......................... 23

Rozdzia 2.

Elementarz Objective-C ................................................25 Deklarowanie typów w Objective-C ..................................................... 26 Wysyanie wiadomoci .......................................................................... 28 Selektory ............................................................................................... 30 Deklarowanie klas ................................................................................. 31 Protokoy ............................................................................................... 35 Dodawanie metod do istniejcej klasy ................................................... 36 Nieformalne protokoy .......................................................................... 38 Generowanie metod przy uyciu zadeklarowanych waciwoci .......... 38 Sowa kluczowe self, _cmd i super ........................................................ 42 Wskanik isa ......................................................................................... 44 Inicjalizowanie klas ............................................................................... 46 Kodowanie typów .................................................................................. 47 Uywanie bloków .................................................................................. 49

Kup książkę

Poleć książkę


4

Spis treci

Rozdzia 3.

Zarzdzanie pamici ..................................................51 Zajmowanie i zwalnianie pamici ......................................................... 51 Przypisywanie do zmiennych instancyjnych ......................................... 52 Automatyczne zliczanie referencji ........................................................ 53 Zwracanie obiektów przez argumenty bdce wskanikami ................. 54 Unikanie cykli pozyskanych referencji .................................................. 56 Migracja do ARC .................................................................................. 57 Pule automatycznego zwalniania pamici ............................................. 59 Konstruktory automatycznie zwalniajce pami .................................. 61 Automatyczne zwalnianie obiektów w akcesorach ............................... 61 Wsparcie dla automatycznego odmiecania kolekcji ............................. 62 Wspópraca z C ..................................................................................... 64 Niszczenie obiektów .............................................................................. 65 Sabe referencje ..................................................................................... 66 Alokowanie skanowanej pamici .......................................................... 68

Rozdzia 4.

Najwaniejsze wzorce w Objective-C .........................71 Dwufazowe tworzenie obiektów ........................................................... 71 Kopiowanie obiektów ............................................................................ 72 Archiwizowanie obiektów ..................................................................... 74 Tworzenie wyznaczonych inicjalizatorów ............................................. 76 Singleton ............................................................................................... 77 Delegowanie .......................................................................................... 79 Budowanie fasad ................................................................................... 80 Tworzenie klastrów klas ........................................................................ 81 Ptla wykonania .................................................................................... 83

Rozdzia 5.

Liczby ..............................................................................85 Przechowywanie liczb w kolekcjach ..................................................... 86 Arytmetyka liczb dziesitnych .............................................................. 88 Konwersje midzy cigami znakowymi i liczbami ............................... 90 Odczytywanie liczb z cigów znakowych ............................................. 91

Rozdzia 6.

Operacje na cigach znakowych ...............................93 Tworzenie staych cigów znakowych .................................................. 94 Porównywanie cigów znakowych ........................................................ 94 Przetwarzanie cigu znakowego litera po literze ................................... 96 Zmiana kodowania cigów znakowych ................................................. 98 Przycinanie cigów znakowych ........................................................... 100 Dzielenie cigów znakowych .............................................................. 101 Kopiowanie cigów znakowych .......................................................... 101 Tworzenie cigów znakowych z szablonów ........................................ 103 Dopasowywanie wzorców do cigów znakowych ............................... 105 Przechowywanie tekstu z formatowaniem ........................................... 106

Kup książkę

Poleć książkę


Spis treci

Rozdzia 7.

5

Kolekcje ........................................................................109 Uywanie tablic ................................................................................... 110 Kontrolowanie indeksów ..................................................................... 111 Przechowywanie nieuporzdkowanych grup obiektów ....................... 112 Tworzenie sownika ............................................................................ 113 Iterowanie po kolekcji ......................................................................... 114 Wyszukiwanie obiektu w kolekcji ....................................................... 116 Dziedziczenie z kolekcji ...................................................................... 118 Przechowywanie obiektów Objective-C w kolekcjach C++ ................ 120

Rozdzia 8.

Data i czas ....................................................................123 Odczytywanie aktualnej daty ............................................................... 123 Przygotowanie dat do wywietlenia .................................................... 124 Zliczanie upywajcego czasu ............................................................. 126 Odczytywanie dat z cigów znakowych .............................................. 126 Zdarzenia stopera ................................................................................ 127

Rozdzia 9.

Listy waciwoci ..........................................................129 Przechowywanie kolekcji w listach waciwoci ................................. 130 Odczytywanie danych z listy waciwoci ........................................... 131 Zmiana formatu list waciwoci ......................................................... 133 JSON ................................................................................................... 134 Przechowywanie ustawie ................................................................... 135 Przechowywanie dowolnych obiektów w systemie ustawie .............. 138

Rozdzia 10. Interakcja ze rodowiskiem ........................................141 Pobieranie wartoci rodowiskowych .................................................. 141 Przetwarzanie argumentów z linii komend .......................................... 142 Ustawienia regionalne uytkownika .................................................... 144 Nage zako czenie programu .............................................................. 145

Rozdzia 11. Kodowanie klucz-warto ..........................................147 Dostp do wartoci poprzez klucz ....................................................... 147 Uzyskiwanie zgodnoci z KVC ........................................................... 148

cieki do klucza ................................................................................. 151 Obserwowanie kluczy ......................................................................... 152 Uzyskiwanie zgodnoci z KVO ........................................................... 153

Rozdzia 12. Obsuga bdów ..........................................................155 Rónice w implementacji wyjtków .................................................... 156 Rzucanie i apanie wyjtków ............................................................... 157 Obiekty wyjtków ............................................................................... 159 Zunifikowany model wyjtków ........................................................... 160 Wyjtki a zarzdzanie pamici .......................................................... 161 Przekazywanie delegat z bdami ........................................................ 162 Zwracanie informacji o bdzie ........................................................... 163 NSError ............................................................................................... 164

Kup książkę

Poleć książkę


6

Spis treci

Rozdzia 13. Dostp do katalogów i plików ....................................167 Odczytywanie pliku ............................................................................. 167 Przenoszenie i kopiowanie plików ...................................................... 169 Pobieranie atrybutów pliku .................................................................. 170 Modyfikacja cieek ............................................................................ 171 Sprawdzanie, czy plik lub katalog istnieje ........................................... 172 Praca z pakietami ................................................................................. 173 Odszukiwanie plików w lokacjach systemowych ................................ 175

Rozdzia 14. Wtki .............................................................................179 Tworzenie wtków .............................................................................. 179 Ustawianie priorytetu wtku ................................................................ 180 Synchronizowanie wtków .................................................................. 182 Przechowywanie danych specyficznych dla danego wtku ................. 183 Oczekiwanie na prawdziwo warunku ............................................... 185

Rozdzia 15. Bloki i Grand Central ...................................................189 Wizanie zmiennych z blokami ........................................................... 189 Zarzdzanie pamici a bloki .............................................................. 192 Wykonywanie czynnoci w tle ............................................................ 194 Tworzenie wasnych kolejek pracy ..................................................... 196

Rozdzia 16. Powiadomienia ............................................................199 danie powiadomie ......................................................................... 199 Wysyanie powiadomie ..................................................................... 201 Kolejkowanie powiadomie ................................................................ 201 Przesyanie powiadomie midzy aplikacjami .................................... 202

Rozdzia 17. Sie ................................................................................205 Wykorzystywanie obudowanych socketów z jzyka C ....................... 205

czenie si z serwerami ..................................................................... 207 Przesyanie obiektów przez sie .......................................................... 208 Wyszukiwanie wzów równolegych ................................................. 210 Wczytywanie danych spod adresu URL .............................................. 212

Rozdzia 18. Debugowanie Objective-C ........................................215 Inspekcja obiektów .............................................................................. 215 Rozpoznawanie problemów z pamici .............................................. 217 Obserwowanie wyjtków .................................................................... 218 Asercje ................................................................................................. 220 Zapisywanie wiadomoci o bdach .................................................... 221

Kup książkę

Poleć książkę


Spis treci

7

Rozdzia 19. rodowisko uruchomieniowe Objective-C ...............223 Wysyanie wiadomoci na podstawie nazwy ....................................... 223 Odszukiwanie klas wedug nazwy ....................................................... 224 Sprawdzanie, czy obiekt posiada dan metod .................................... 225 Przekierowywanie wiadomoci ........................................................... 227 Odszukiwanie klas ............................................................................... 228 Inspekcja klas ...................................................................................... 229 Tworzenie nowych klas ....................................................................... 231 Dodawanie nowych zmiennych instancyjnych .................................... 232

Skorowidz ......................................................................235

Kup książkę

Poleć książkę


8

Spis treci

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdzia 3.

Zarzdzanie pamici

Jeli pochodzisz ze rodowiska programistów C lub C++, prawdopodobnie we krwi masz ledzenie wasnoci obiektów oraz rczne alokowanie ich i niszczenie. Jeli pochodzisz ze rodowiska programistów jzyków podobnych do Javy, przywyke do automatycznego odmiecacza pamici, który wykonuje t prac za Ciebie. Objective-C na poziomie jzyka nie pozwala na alokacj lub dealokacj obiektów. Jest to pozostawione kodowi napisanemu w C. Alokacja obiektów nastpuje zwykle po wysaniu do ich klasy wiadomoci +alloc, która z kolei wywouje metod malloc() lub podobn, by zarezerwowa pami na obiekt. Wysanie obiektowi wiadomoci –dealloc czyci i usuwa jego zmienne instancyjne. Framework Foundation rozbudowuje to proste, rczne zarzdzanie pamici o zliczanie referencji. Gdy tylko zrozumiesz, jak dziaa, Twoje ycie stanie si prostsze. Nowsze kompilatory pomog Ci, zdejmujc z Ciebie trud pisania kodu zliczajcego referencje.

Zajmowanie i zwalnianie pamici 6 7 8

NSArray *anArray = [NSArray array]; anArray = [[NSArray alloc] init]; [anArray release];

Z pliku: retainRelease.m

Z kadym obiektem dziedziczcym z NSObject jest powizany licznik referencji. Gdy osignie warto 0, obiekt jest niszczony. Obiekt utworzony przy uyciu +alloc lub podobnej metody, jak np. +new czy +allocWithZone:, rozpoczyna swój ywot z licznikiem ustawionym na warto jeden.

Kup książkę

Poleć książkę


52

Rozdzia 3 ‹ Zarzdzanie pamici

Licznik referencji obiektu mona kontrolowa, wysyajc mu wiadomoci –retain i -release. Jak wskazuj ich nazwy, wykorzystuje si je do pozyskiwania referencji na obiekt lub jej zwalniania. Wiadomo –retain inkrementuje licznik referencji, a wiadomo –release go dekrementuje. By okreli obecny stan licznika referencji, wylij wiadomo –retainCount. Kuszce moe by optymalizowanie kodu, polegajce na wykorzystaniu specjalnego przypadku, gdy istnieje tylko jedna referencja na obiekt. Jest to bardzo zy pomys. Jak sama nazwa wskazuje, metoda zwraca liczb jawnie pozyskanych referencji, a nie referencji w ogóle. Podczas tworzenia na stosie wskanika do obiektu powszechne jest niezawracanie sobie gowy wysyaniem do niego wiadomoci –retain. W efekcie do obiektu mog prowadzi dwie lub wicej referencji, cho licznik jest ustawiony na jeden. Wskaniki w Objective-C s podzielone na dwie kategorie: referencje wasnociowe i referencje niewasnociowe. Referencja wasnociowa to taka, która modyfikuje licznik referencji obiektu. Wywoujc metody takie jak +new lub –retain, otrzymuje si referencj wasnociow do nowego obiektu. Wikszo pozostaych metod zwraca referencje niewasnociowe. Zmienne instancyjne i globalne s przewanie wskanikami wasnociowymi, wic powinno si im przypisa referencje wasnociowe. Trzeba take upewni si, e przed przypisaniem nowej referencji wasnociowej usunito star (wysyajc wiadomo –release). Zmienne tymczasowe s zwykle referencjami niewasnociowymi. Automatyczne zliczanie referencji i odmiecanie pamici, którym przyjrzymy si w dalszej czci obecnego rozdziau, wprowadzaj specjalne rodzaje tego typu referencji.

Przypisywanie do zmiennych instancyjnych 26 27 28 29 30 31

- (void)setStringValue: (NSString*)aString { id tmp = [aString retain]; [string release]; string = tmp; }

Z pliku: ivar.m

Jest kilka rzeczy, na które trzeba uwaa podczas korzystania ze zliczania referencji. Rozwamy tak oto prost metod ustawiajc:

Kup książkę

Poleć książkę


Automatyczne zliczanie referencji

14 15 16 17 18

53

- (void)setStringValue: (NSString*)aString { [string release]; string = [aString retain]; }

Z pliku: ivar.m

Kod wyglda rozsdnie. Zwalniana jest referencja do starej wartoci, po czym pozyskiwana i przypisywana jest nowa warto. Zwykle kod bdzie dziaa, ale w kilku przypadkach zawiedzie. Czyni to debugowanie go zajciem niezwykle trudnym. Co stanie si, jeli warto aString i string bd takie same? W tym przypadku wylesz jednemu obiektowi wiadomo –release, a nastpnie –retain. O ile inny kod utrzyma referencj do obiektu, wszystko zadziaa poprawnie, ale jeli nie, to pierwsza wiadomo spowoduje zniszczenie obiektu, a druga zostanie wysana do „wiszcego” wskanika. Na pocztku rozdziau pokazano lepsz implementacj, która najpierw pozyskuje referencj do nowego obiektu. Zwró uwag, e powiniene zachowa warto zwracan z wiadomoci –retain, bo niektóre obiekty zwróc inny obiekt, gdy je pozyskasz. To bardzo rzadkie zachowanie, ale wystpuje raz na jaki czas. W ko cu metoda nie jest bezpieczna ze wzgldu na wtki. Jeli chcesz, by tak bya, musisz zarezerwowa nowy obiekt, wykona niepodzieln operacj podmiany go i zmiennej instancyjnej, a nastpnie zwolni star warto. Jest to fatalny pomys, bo ciko obj rozumem kod, który zawiera tak duo drobiazgowej obsugi wspóbienoci, a ilo zmarnowanego cache’u przewyszy zyski z równolegego wykonania. Jeli naprawd potrzebujesz równolegego wykonania, lepiej uyj zadeklarowanych waciwoci do wygenerowania akcesoria, zamiast pisa go rcznie.

Automatyczne zliczanie referencji Wraz z wydaniem iOS 5 i Mac OS X 10.7 firma Apple wprowadzia automatyczne zliczanie referencji (Automatic Reference Counting — ARC). Koncepcyjnie polega to na tym, e kompilator sam decyduje, kiedy powinien wywoa –retain oraz –release, i robi to za Ciebie. Rzeczywista implementacja jest oczywicie nieco bardziej skomplikowana. Zamiast wstawia bezporednio do kodu wysyanie wiadomoci, kompilator wstawia wywoania funkcji takich jak objc_retain() i objc_release(). Nastpnie optymalizator stara si poczy lub wyeliminowa te wywoania. W prostym przypadku funkcje wykonuj prac analogiczn do wysyanych wiadomoci. Jednak w niektórych przypadkach s znacznie bardziej efektywne.

Kup książkę

Poleć książkę


54

Rozdzia 3 ‹ Zarzdzanie pamici

Wikszo przykadów w tej ksice korzysta z rcznego zliczania referencji. Jest to celowe. Pomimo e stosowanie ARC jest zalecane w nowych projektach, istnieje duo starego kodu, który z niego nie korzysta. Nawet jeli wykorzystujesz ARC, wci powiniene rozumie istot wykonywanego za Ciebie pozyskiwania i zwalniania referencji. Podobnie warto zna zestaw instrukcji procesora, nawet jeli nigdy nie pisze si kodu w asemblerze. Programicie, który rozumie rczne zliczanie referencji, bardzo atwo jest przestawi si na zliczanie automatyczne.

W prostych zastosowaniach wykorzystanie ARC pozwala zapomnie o zarzdzaniu pamici. Jeli uywasz nowej wersji rodowiska XCode, ARC jest rozwizaniem domylnym. Jeli kompilujesz z linii komend lub przy uyciu jednego z innych systemów budowania projektów, dodaj opcj –fobjc-arc. Teraz wystarczy tylko zapomnie o koniecznoci pozyskiwania i zwalniania referencji. Byoby wspaniale, gdyby ycie byo tak proste. Niestety ARC ma pewne ograniczenia. Mówic konkretniej, formalizuje mtn granic midzy pamici C a obiektami Objective-C, dzielc wskaniki na trzy kategorie. Silne wskaniki pozyskuj i zwalniaj pami tak, jak widzielimy wczeniej. Sabe, którym przyjrzymy si póniej, to niewasnociowe referencje zerowane automatycznie podczas niszczenia obiektu. Ostatni grup stanowi niebezpieczne, niepozyskane wskaniki. S ignorowane przez ARC: sam jeste odpowiedzialny za czas ycia przechowywanych w nich obiektów. Domylnie wszystkie wskaniki w zmiennych instancyjnych i na stosie s mocne. Wskaniki na obiekty w strukturach nie maj wartoci domylnej i musz by jawnie oznaczone kwalifikatorem __unsafe_unretained. Mimo e w ich przypadku jest to jedyne dozwolone prawo wasnoci, trzeba go jawnie uy, by przypomnie osobom czytajcym kod, e wskaniki te bd ignorowane przez ARC.

Zwracanie obiektów przez argumenty bdce wska nikami 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

__weak id weak; int writeBack(id *aValue) { *aValue = [NSObject new]; weak = *aValue; return 0; } int main(void) {

Kup książkę

Poleć książkę


Zwracanie obiektów przez argumenty bdce wskanikami

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

55

@autoreleasepool { id object; writeBack(&object); NSLog(@"Obiekt: %@", object); object = nil; NSLog(@"Obiekt: %@", weak); } NSLog(@"Obiekt: %@", weak); return 0; }

Z pliku: writeback.m

W trybie ARC argumenty bdce wskanikami do wskaników dziaaj w dosy skomplikowany sposób. Ich zastosowanie obejmuje zwykle dwa przypadki: przekazywanie tablic lub zwracanie obiektów. Jeli przekazujesz tablic w dó stosu, to powiniene upewni si, e zadeklarowae j jako const. Informuje to kompilator, e wywoywana funkcja nie przypisze niczego do tablicy, wic ARC bdzie móg przekaza j bez adnej skomplikowanej interwencji. Jeli poprzez argumenty bdce wskanikami bdziesz zwraca obiekt, to ARC utworzy dosy skomplikowany kod. W przykadzie z pocztku tego podrozdziau wywoanie writeBack() generuje kod zbliony do tego: id tmp = [object retain]; writeBack(&tmp); [tmp retain]; [object release]; object = tmp;

W funkcji writeBack() nowy obiekt bdzie automatycznie usunity z pamici przed przechowaniem go w tymczasowej wartoci. Oznacza to, e na ko cu tego procesu object zawiera wasnociow referencj do nowego obiektu. Jeli zadeklarowae object jako _autoreleasing id, wygenerowany kod jest znacznie prostszy. Automatycznie zwalnia warto przechowywan pocztkowo w object, co nie bdzie miao adnego efektu, bo wartoci pocztkow wszystkich wskaników — nawet tych przydzielanych automatycznie — i tak jest nil, a nastpnie bezporednio przekazuje wskanik i oczekuje, e jeli wywoywana funkcja go zmodyfikuje, to umieci na jego miejsce wskanik niewasnociowy (automatycznie zwalniany).

Kup książkę

Poleć książkę


56

Rozdzia 3 ‹ Zarzdzanie pamici

Jeli uruchomisz ten przykad, to zobaczysz, e saba referencja jest zerowana wycznie, gdy niszczona jest pula automatycznego przydziau. We wszystkich przypadkach funkcja writeBack() przechowuje zwolniony automatycznie obiekt w przekazanym wskaniku i nigdy nie usuwa z pamici przekazanej wartoci. Wywoujcy jest zawsze odpowiedzialny za upewnienie si, e do funkcji przekazuje referencj niewasnociow, co czyni na jeden z dwóch sposobów: albo upewnia si, e wskanik pokazuje na automatycznie zwalniany obiekt, albo e jest kopi wskanika na obiekt, dla którego pozyskano referencj. Jeli zamiast tego oznaczysz parametr sowem out (dozwolone wycznie w przypadku parametrów metod, a nie funkcji C), to wywoywana metoda gwarantuje, e nie odczyta tej wartoci. Kompilator bdzie móg wic pomin krok, w którym wykonuje kopi wskanika przechowywanego w object przed wywoaniem. Jeli musisz przekaza kilka obiektów w gór stosu, to powiniene prawdopodobnie zwróci instancj NSArray. Jest kilka alternatyw, ale s wystarczajco zoone, by nie byy warte wysiku: korzystajc z nich, atwo popeni may bd i spdzi wieki na debugowaniu kodu. Nawet jeli uda Ci si zrobi wszystko dobrze, przypuszczalnie i tak metody te bd wolniejsze ni uycie NSArray. Jeli przekazujesz kilka wartoci w dó stosu, to powiniene zadeklarowa typ tablicy z jawnym kwalifikatorem wasnoci dla parametru, a nie typ wskanikowy. Na przykad __unsafe_unretained id[] zamiast id*. Zapewnia to wyczenie mechanizmu zapisu zwrotnego.

Unikanie cykli pozyskanych referencji 19 20 21 22

- (void)setDelegate: (id)aDelegate { delegate = aDelegate; }

Z pliku: ivar.m

Problemem w przypadku „czystego” zliczania referencji jest to, e nie wykrywa cykli. Jeli dwa obiekty przechowuj referencje do siebie nawzajem, aden z nich nie zostanie nigdy zwolniony. Generalnie nie jest to wielki problem. Struktury danych w Objective-C s zwykle acykliczne, ale istniej przypadki, w których cykle s nieuniknione. Najpopularniejszym z nich jest wzorzec delegacji. Wzorzec polega na tym, e jeden obiekt implementuje jaki mechanizm, ale zarzdzanie prac przekazuje innemu obiektowi. Wikszo frameworku AppKit dziaa w ten sposób.

Kup książkę

Poleć książkę


Migracja do ARC

57

Obiekty potrzebuj do siebie nawzajem referencji, co momentalnie tworzy cykl. Popularnym sposobem rozwizania problemu jest przyjcie zasady, e obiekty nie pozyskuj na siebie referencji. Jeli przekaesz obiekt jako argument do metody –setDelegate:, bdziesz musia upewni si, e referencja jest przechowywana przez jaki inny obiekt lub e zostanie przedwczenie zwolniona, a obiekt usunity. W przypadku ARC masz dwie moliwoci: moesz oznaczy zmienn instancyjn sowem __weak albo __unsafe_unretained. Pierwsza z opcji jest bezpieczniejsza, bo zapewnia, e wskanik nie bdzie „wisia w powietrzu”. Gdy delagata zostanie zniszczona, zmienna instancyjna zostanie ustawiona na nil. S dwie wady uywania sabych wskaników. Pierwsz jest przenono. Sabe wskaniki dziaaj na iOS 5, Mac OS X 10.7 i w GNUstep, ale nie dziaaj na starszych wersjach iOS i Mac OS X. Drug wad jest wydajno. W kadej próbie dostpu do wskanika poredniczy funkcja pomocnicza, sprawdzajca, czy obiekt nie jest w stanie dealokacji, i pozyskujca referencj do niego, jeli jest wci „ywy”, albo zwracajca nil w przeciwnym przypadku. Pod nazw niebezpiecznych, niepozyskanych wskaników kryj si zwyke, „tradycyjne” wskaniki, oferujce tani dostp do obiektu i dziaajce na kadej platformie sprztowej. Ich wad jest obarczanie uytkownika odpowiedzialnoci za upewnienie si, e po zwolnieniu wskazywanego obiektu uytkownik nie signie ju wicej do wskanika. Dobrym kompromisem jest uywanie sabych wskaników w trakcie debugowania i niebezpiecznych, niepozyskanych wskaników w trakcie normalnej pracy. Dodaj asercj sprawdzajc, czy wskanik nie jest równy nil, przed wysaniem mu jakiejkolwiek wiadomoci, a jeli bdziesz mia bdy, to sko czysz z uytecznym komunikatem zamiast nagego przerwania aplikacji.

Migracja do ARC Jeli zaczynasz nowy projekt w XCode, ARC bdzie domylnym wyborem i ciko znale powody, by z niego nie skorzysta. Jeli jednak pracujesz ze starszym kodem, prawdopodobnie bdziesz uywa rcznego zliczania referencji. W dugiej perspektywie mona oszczdzi sobie pracy, przenoszc kod do ARC, ale jest to nieco trudniejsze ni ustawienie przecznika kompilacji. Clang posiada narzdzie wspomagajce migracj, które próbuje przepisa kod Objective-C tak, by korzysta z ARC. Wywouje si je z linii komend przy uyciu argumentów –ccc-arcmt-check i –ccc-arcmt-modify. Pierwszy z nich informuje o wszystkich miejscach w kodzie, które nie mog by automatycznie zmienione. O ile nie bdzie bdów, drugi wykona konwersj kodu, modyfikujc oryginalny plik.

Kup książkę

Poleć książkę


58

Rozdzia 3 ‹ Zarzdzanie pamici

W prostym kodzie Objective-C narzdzie zadziaa poprawnie. Najbardziej oczywistymi zmianami bdzie usunicie wszystkich wiadomoci –retain, –release i autorelease. Narzdzie usunie take jawne wywoanie [super dealloc] z metody –dealloc. Od teraz wywoanie jest wstawiane automatycznie przez kompilator. ARC automatycznie zwalnia wszystkie zmienne instancyjne, wic metod –dealloc bdziesz musia zaimplementowa, tylko jeli musisz zwolni pami zajt przez funkcj malloc() lub podobne konstrukcje. Jeli utworzye wasne metody do zliczania referencji, bdziesz musia je usun. Popularnym powodem wasnej implementacji jest ch uniknicia przypadkowego usunicia singletonów. Traci to na znaczeniu w przypadku ARC, poniewa bd programisty ma mniejsze szanse na spowodowanie przedwczesnego usunicia obiektu. Do zwalniania zmiennych instancyjnych ARC tworzy metod –.cxx_ destruct. Metoda ta bya pierwotnie utworzona, by po zniszczeniu obiektu automatycznie wywoywa destruktory z C++. Widoczn rónic pomidzy jej dawnym zastosowaniem a ARC w Objective-C jest to, e zmienne instancyjne s teraz dealokowane po wykonaniu funkcji –dealloc w klasie-korzeniu, a nie przed. W wikszoci przypadków nie powinno mie to znaczenia.

Najwiksze problemy pojawiaj si, jeli próbujesz przechowa wskaniki Objective-C w strukturach C. Najprostszym rozwizaniem jest po prostu nierobienie tego. W zamian uyj obiektów Objective-C z publicznymi zmiennymi instancyjnymi. Pozwoli to kompilatorowi zaj si zarzdzaniem pamici obiektu i jego pól. Jedynym przypadkiem, w którym uznaje si, e uywanie struktur odnoszcych si do obiektów Objective-C jest bezpieczne, jest sytuacja, gdy przekazujesz je w dó stosu. Wskaniki na obiekty mog posiada kwalifikator __unsafe_unretained tak dugo, jak dugo pozostaj poprawne w funkcji, w której powstay. Po uyciu narzdzia do migracji zauwaysz, e znikny waciwoci assign. Zostay one przepisane jako unsafe_unretained lub weak, w zalenoci od tego, czy wybrana platforma docelowa kompilacji obsuguje sabe referencje. Jeli waciwoci assign wykorzystywae do przerywania prostych cykli i uznasz, e sabe referencje stwarzaj problemy wydajnociowe, moesz jawnie zmieni niektóre z nich na unsafe_unretained. Narzdzie do migracji spróbuje w odpowiednich miejscach powstawia rzutowanie mostkowane __bridge, ale warto sprawdzi, czy zrobio to poprawnie. Rzutowania te s wykorzystywane do dodawania i usuwania obiektów z kodu zarzdzanego przez ARC. W kodzie niewykorzystujcym ARC mona korzysta z konstrukcji takich jak (void*)someObject, bo wskaniki na obiekty s zwykymi wskanikami C,

Kup książkę

Poleć książkę


Pule automatycznego zwalniania pamici

59

do których dodatkowo mona wysya wiadomoci. W trybie ARC rzutowanie byoby wieloznaczne, bo kompilator nie wiedziaby, która zmienna ma by wacicielem obiektu wskazywanego przez void*. Z tego powodu taki kod jest zabroniony. Narzdzie do migracji przepisze przedstawion wyej konstrukcj jako (__bridge void*)someObject, ale moe to nie by to, o co Ci chodzio. Tego typu rzutowaniom bardziej szczegóowo przyjrzymy si w podrozdziale „Wspópraca z C”.

Pule automatycznego zwalniania pamici 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

id returnObject(void) { return [[NSObject new] autorelease]; } int main(void) { @autorelease { id object = returnObject(); [object retain]; } // Tutaj obiekt traci wano. [object release]; return 0; }

Z pliku: autorelease.m

Poza cyklami najwikszym problemem w przypadku zliczania referencji s krótkie okresy, w których na obiekt nie wskazuje adna referencja. W jzyku C problemem jest decyzja, kto jest odpowiedzialny za alokowanie pamici: wywoujcy czy wywoywany. W funkcjach takich jak sprintf() pami zajmuje wywoujcy. Niestety nie wie on, ile pamici tak naprawd jest potrzebne, wic utworzono wariant o nazwie snprintf(), który informuje wywoan funkcj o iloci dostpnej pamici. Takie rozwizanie wci moe sprawia problemy, wic utworzono jeszcze jedn wersj o nazwie asprintf(), która pozwala wywoywanej funkcji zaj si alokowaniem pamici. Jeli pami zajmuje wywoywana funkcja, kto jest odpowiedzialny za jej zwolnienie? Prawdopodobnie wywoujcy, ale poniewa to nie on zaj pami, to programy sprawdzajce równowag midzy wywoaniami funkcji malloc() i free() nie poradz sobie ze spostrzeeniem potencjalnego wycieku pamici.

Kup książkę

Poleć książkę


60

Rozdzia 3 ‹ Zarzdzanie pamici

W Objective-C problem ten wystpuje jeszcze czciej. Wiele metod moe zwraca obiekty tymczasowe, które musz zosta zwolnione. Z kolei gdy zwracaj wskanik na zmienn instancyjn, nie trzeba go zwalnia. Mona by najpierw pozyskiwa takie wskaniki, ale potem trzeba by pamita, eby zwalnia kady obiekt zwracany z metody. Szybko staoby si to mczce. Rozwizaniem problemu jest pula automatycznego zwalniania pamici. Po wysaniu do obiektu wiadomoci –autorelease jest on dodawany do aktywnej w danym momencie puli NSAutoreleasePool. Gdy instancja puli jest niszczona, kademu dodanemu do niej obiektowi jest wysyana wiadomo –release. -autorelease to opóniona wiadomo –release. Wysya si j do obiektu, gdy

samemu nie potrzebuje si ju referencji do niego, ale komu innemu moe jeszcze by potrzebna. Jeli uywasz ptli wykonania NSRunLoop, pula automatycznego zwalniania pamici bdzie tworzona na pocztku, a niszczona na ko cu kadej iteracji ptli. Oznacza to, e aden tymczasowy obiekt nie zostanie zniszczony do ko ca obecnej iteracji. Jeli robisz co, co wymaga duej iloci takich obiektów, moesz chcie utworzy now pul automatycznego zwalniania. Robi si to w nastpujcy sposób: id pool = [NSAutoreleasePool new]; [anObject doSomethingThatCreatesObjects]; [pool drain];

Zwró uwag, e aby zniszczy pul, trzeba jej wysa wiadomo –drain, a nie –release. Jest tak, bo w trybie odmiecania pamici rodowisko uruchomieniowe Objective-C ignoruje wiadomoci –release. Wiadomo –drain jest wskazówk dla odmiecacza, ale w trybie odmiecania pamici nie powoduje natychmiastowego zniszczenia puli. W OS X 10.7 firma Apple uczynia pul automatycznego zwalniania pamici czci jzyka. Programy jawnie uywajce NSAutoreleasePool s uwaane za niepoprawne w trybie ARC i zostan odrzucone przez kompilator. Trzeba je zastpi konstrukcj @autoreleasepool, definiujc region wanoci puli. W trybach innych ni ARC konstrukcja ta spowoduje wstawienie identycznego kodu jak w listingu powyej. W trybie ARC wstawione zostan wywoania funkcji objc_ autoreleasePoolPush() i objc_autoreleasePoolPop(), które wykonaj podobn prac.

Kup książkę

Poleć książkę


Konstruktory automatycznie zwalniajce pami

61

Konstruktory automatycznie zwalniajce pami 4 5 6 7

+ (id)object { return [[[self alloc] init] autorelease]; }

Z pliku: namedConstructor.m

W poprzednim podrozdziale powiedziaem, e obiekty utworzone przy uyciu +alloc maj licznik referencji ustawiony na jeden. W rzeczywistoci wszystkie obiekty s tworzone z licznikiem ustawionym na jeden, ale obiekty tworzone przy uyciu nazwanego konstruktora, np. +stringWithFormat: lub +array, s take automatycznie usuwane z pamici. By zachowa obiekt tworzony przy uyciu jednego z tych mechanizmów, trzeba wysa mu wiadomo –retain. W przeciwnym wypadku zostanie zniszczony w trakcie usuwania puli automatycznego zwalniania pamici. Jest to konwencja, któr warto naladowa we wasnych klasach. Jeli kto utworzy instancj jednej z Twoich klas, korzystajc z nazwanego konstruktora, bdzie oczekiwa, e nie musi jej zwalnia. Typowy nazwany konstruktor przypominaby ten z pocztku tego podrozdziau. Zwró uwag, e poniewa jest to metoda klasowa, obiekt self bdzie klas. Wysyajc wiadomo +alloc do self zamiast do klasy o okrelonej nazwie, metoda moe dziaa poprawnie równie w przypadku podklas. W trybie ARC te konwencje zostay sformalizowane w rodzinach metod. Metody, które zaczynaj si od sów alloc, new, copy lub mutableCopy, zwracaj referencj wasnociow — referencj, która musi zosta zwolniona, jeli nie bdzie przechowywana. Inne metody zwracaj referencje niewasnociowe, które musz zosta automatycznie zwolnione lub przechowane w miejscu, co do którego gwarantuje si, e nie bdzie zwolnione.

Automatyczne zwalnianie obiektów w akcesorach 34 35 36 37

- (NSString*)stringValue { return [[string retain] autorelease]; }

Z pliku: ivar.m

Kup książkę

Poleć książkę


62

Rozdzia 3 ‹ Zarzdzanie pamici

Innym powszechnym problemem ze zliczaniem referencji w formie zaimplementowanej przez Foundation jest czste niepozyskiwanie obiektów, które znajduj si na stosie. Rozwamy nastpujcy fragment kodu: NSString *oldString = [anObject stringValue]; [anObject setStringValue: newString];

Jeli metoda –setStringValue: zostaa zaimplementowana tak, jak sugerowaem wczeniej, to wykonanie kodu sko czy si przerwaniem aplikacji, bo obiekt, do którego odnosi si oldString, zostanie usunity przed ustawieniem nowej wartoci cigu znakowego. Jest to problem majcy dwa moliwe rozwizania, obydwa korzystajce z puli automatycznego zwalniania pamici. Pierwsze polega na automatycznym zwolnieniu starej wartoci podczas ustawiania nowej. Drugi to takie zdefiniowanie metody –stringValue, jak pokazano na pocztku tego podrozdziau. Zapewnia to, e cig znakowy nie zostanie przez przypadek zniszczony w trakcie normalnej pracy obiektu. Innym popularnym rozwizaniem jest zastpienie wiadomoci –copy wiadomoci –retain. Jest to uyteczne, jeli zmienna instancyjna moe by modyfikowana. Jeli nie mona jej modyfikowa, –copy bdzie odpowiednikiem –retain. Jeli mona j modyfikowa, wywoujcy otrzyma obiekt, który nie bdzie ulega zmianom na skutek wysanych mu wiadomoci.

Wsparcie dla automatycznego odmiecania kolekcji 0 1

$ gcc -c -framework Cocoa -fobjc-gc-only collected.m $ gcc -c -framework Cocoa -fobjc-gc collected.m

Od wersji OS X 10.5 firma Apple wprowadzia do Objective-C automatyczne odmiecanie kolekcji. Cho moe to upraszcza ycie programistom, w wikszoci przypadków zmniejsza wydajno. Odmiecacz firmy Apple do ledzenia istniejcych referencji zuywa duo pamici i z tego powodu nie jest dostpny na iPhone’a. Nie jest te obsugiwany w starszych wersjach OS X, a jego obsuga w GNUstep jest ograniczona. Jeli chcesz pisa przenony kod, powiniene unika odmiecania kolekcji. Jeli skompilujesz kod w trybie odmiecania pamici, wszystkie wiadomoci –retain, –release i –autorelease zostan zignorowane. Kompilator automatycznie wstawi wywoania odpowiednich funkcji przy kadej operacji zapisu do pamici na stercie.

Kup książkę

Poleć książkę


Wsparcie dla automatycznego odmiecania kolekcji

63

eby mona byo uywa odmiecania kolekcji, kod musi by skompilowany w trybie odmiecania pamici. Przy kadej operacji przypisania do pamici na stercie wstawiane s wtedy wywoania funkcji, które w rodowisku uruchomieniowym systemu Mac s zadeklarowane w pliku objc-auto.h. Funkcje te upewniaj si, e odmiecacz kolekcji jest wiadomy wykonanego przypisania. S wymagane, bo odmiecacz dziaa w tle, w osobnym wtku, usuwajc obiekty, do których nie moe znale referencji. Odmiecacz musi by informowany o przestawianiu wskaników; mógby przez przypadek usun obiekt, do którego przed momentem utworzye referencj. Podczas kompilacji z wczonym odmiecaniem pamici dostpne s dwie opcje. Po skompilowaniu z flag –fobjc-gc-only kod bdzie wspiera wycznie odmiecanie kolekcji. Po skompilowaniu z flag –fobjc-gc kod bdzie obsugiwa zarówno zliczanie referencji, jak i automatyczne odmiecanie kolekcji. Jest to uyteczne, gdy kompilujesz framework. Wci musisz pamita, by w odpowiednich miejscach doda wywoania –retain i –release, ale uytkownicy frameworku bd mogli uywa go z wczonym lub wyczonym odmiecaniem. 110

111 112

113 114 115

116 117

OBJC_EXPORT BOOL objc_atomicCompareAndSwapGlobal( id predicate, id replacement, volatile id * objectLocation) __OSX_AVAILABLE_STARTING(__MAC_10_6, __IPHONE_NA) OBJC_ARC_UNAVAILABLE; OBJC_EXPORT BOOL objc_atomicCompareAndSwapGlobalBarrier(id predicate, id replacement, volatile id * objectLocation) __OSX_AVAILABLE_STARTING(__MAC_10_6, __IPHONE_NA) OBJC_ARC_UNAVAILABLE; // automatyczna aktualizacja zmiennej instancyjnej OBJC_EXPORT BOOL objc_atomicCompareAndSwapInstanceVariable(id predicate, id replacement, volatile id * objectLocation) __OSX_AVAILABLE_STARTING(__MAC_10_6, __IPHONE_NA) OBJC_ARC_UNAVAILABLE; OBJC_EXPORT BOOL objc_atomicCompareAndSwapInstanceVariableBarrier (id predicate, id replacement, volatile id * objectLocation)

Kup książkę

Poleć książkę


64

Rozdzia 3 ‹ Zarzdzanie pamici

Wspópraca z C W trybie odmiecania pamici nie jest skanowana caa pami. Dane zaalokowane przy uyciu malloc() s niewidoczne dla odmiecacza. Jeli przekaesz do funkcji z C wskanik na obiekt w parametrze void*, a nastpnie funkcja przechowa go w pamici zarezerwowanej malloc(), stanie si niewidoczny dla odmiecacza i moe zosta zwolniony, cho wci istniej do niego referencje. W trybie ARC kompilator automatycznie zajmie si wskanikami na stosie i zmiennymi instancyjnymi, ale nie bdzie ledzi wskaników w strukturach i wszystkich innych jawnie zadeklarowanych jako __unsafe_uretained. Normalnie przed wstawieniem obiektu na stert wysaby mu wiadomo –retain. Nie dziaa to jednak w trybie odmiecania pamici i jest zabronione w trybie ARC. W zamian musisz uy funkcji CFRetain(), inkrementujcej licznik referencji obiektu niezalenie od obecnoci odmiecacza. Odmiecacz zwolni obiekt jedynie wtedy, gdy licznik referencji osignie warto zero i nie bdzie mona znale do niego adnej referencji w skanowanej pamici. Gdy sko czysz prac z referencj znajdujc si poza obszarem ledzonym przez odmiecacz, bdziesz musia wywoa CFRelease(). ARC posiada bogatszy model pamici do tego typu operacji. Jawne rzutowania obiektów na nieobiektowe wskaniki nie s ju dozwolone. Musz by zastpione rzutowaniami mostkowanymi. Rozwamy nastpujcy fragment kodu dziaajcy w trybie innym ni ARC: void *aPointer = (void*)someObject;

W trybie ARC rezultatem wykonania go byoby utworzenie ze wskanika ledzonego wskanika nieledzonego. Nie jest to zamiana, któr chciaby wykona bez zastanowienia. Masz trzy podstawowe moliwoci. Pierwsza jest czsto wykorzystywana w przypadku zmiennych na stosie lub wskaników pokazujcych na obiekty, co do których ma si pewno, e wskazuj na nie inne referencje: void *aPointer = (__bridge void*)someObject;

Powyej wykonywane jest rzutowanie bez przekazania wasnoci. Jeli wszystkie pozostae referencje na someObject przestan istnie, aPointer zostanie wiszcym wskanikiem. Jeli wskanik void* bdzie umieszczony na stosie z zamiarem przechowania wasnociowej referencji do obiektu, powiniene wykona rzutowanie mostkowane: void *aPointer = (__bridge_retained void*) someObject;

Kup książkę

Poleć książkę


Niszczenie obiektów

65

Spowoduje to wyjcie jednej referencji wasnociowej spod kontroli ARC. Jest to z grubsza odpowiednik wysania do someObject wiadomoci –retain przed przechowaniem go we wskaniku. Jeli napiszesz (__bridge_retained void*)someObject bez operacji przypisania, bdzie to informacja dla kompilatora, eby pozyska referencj na obiekt. Tego typu postpowanie uznawane jest za bardzo zy styl programowania. Podczas rzutowania z powrotem na wskanik na obiekt powiniene wykona odwrotn operacj: id anotherObjectPointer = (__bridge_transfer id)aPointer; aPointer = NULL;

Kod ten powoduje przekazanie wasnociowej referencji pod kontrol ARC. ARC jest teraz odpowiedzialny za zwalnianie obiektu, wic wane jest pamitanie o wyzerowaniu wskanika z C. Jeli nie przejmujesz wasnoci nad wskanikiem, powiniene uy prostego rzutowania __bridge.

Niszczenie obiektów 3 @interface Example : NSObject 4 { 5 void *cPointer; 6 id objectPointer; 7 } 8 @end 9 @implementation Example 10 - (void)finalize 11 { 12 if (NULL != cPointer) { free(cPointer); } 13 [super finalize]; 14 } 15 - (void)dealloc 16 { 17 if (NULL != cPointer) { free(cPointer); } 18 #if !__has_feature(objc_arc) 19 [objectPointer release]; 20 [super dealloc]; 21 #endif 22 } 23 @end

Z pliku: dealloc.m

Istniej trzy metody wywoywane podczas niszczenia obiektu zalenie od wykorzystywanego trybu. Jedna jest uruchamiana za kadym razem, ale nie moe by napisana przez Ciebie. Metoda –.cxx_destruct jest zawsze wywoywana przez

Kup książkę

Poleć książkę


66

Rozdzia 3 ‹ Zarzdzanie pamici

rodowisko uruchomieniowe Objective-C i zajmuje si niszczeniem pól, za których czyszczenie jest odpowiedzialny kompilator. Do kategorii tej nale obiekty C++ w trybie Objective-C++ i wskaniki na obiekty Objective-C w trybie ARC. Dwie pozostae metody to –finalize i –dealloc. W trybie odmiecania pamici nie musisz nic robi, by usun referencje do obiektów Objective-C, ale wci musisz wykona czyszczenie zasobów, którymi nie zarzdza odmiecacz pamici. Do tej kategorii naley zamykanie uchwytów do plików, zwalnianie pamici zaalokowanej przy uyciu malloc() itd. Jeli klasa ma zmienne instancyjne, które wymagaj rcznego czyszczenia, powiniene zadeklarowa metod –finalize. Odmiecacz pamici zwykle wywoa metody –finalize w specjalnym wtku. Oznacza to, e metody –finalize musz by bezpieczne ze wzgldu na wtki. Jeli korzystaj z globalnych zasobów, musz upewni si, e nie spowoduje to problemów.

Jeli nie uywasz odmiecania pamici, sprztanie powiniene wykona w metodzie –dealloc. Zawarto metody zaley od tego, czy uywasz ARC. Dawniej metody – dealloc byy wypenione wiadomociami –release wysyanymi do kadej zmiennej instancyjnej, któr deklarowaa klasa. Jeli korzystasz z ARC, nie jest to wymagane. ARC zwolni wszystkie wasnociowe referencje do obiektów w –.cxx_destruct, wic w –dealloc bdziesz musia sprztn jedynie zmienne instancyjne niebdce obiektami. Zarówno w trybie odmiecania pamici, jak i rcznego pozyskiwania i zwalniania referencji powiniene przekaza wiadomo do nadklasy, wywoujc [super dealloc] lub [super finalize]. W trybie ARC jawne wywoanie –dealloc jest niedozwolone. Zamiast tego ARC sam wstawi wywoanie [super dealloc] na ko cu metody –dealloc w kadej klasie niebdcej korzeniem. Zwró uwag, e kod na pocztku tego podrozdziau jest nadmiernie skomplikowany. W prawdziwym kodzie mao prawdopodobne jest, eby musia wspiera zarówno tryb ARC, jak i tryb rcznego pozyskiwania i zwalniania referencji. Tryby te mog wspóistnie w jednym programie, ale jedynym rozsdnym powodem wspierania jakiegokolwiek trybu poza ARC jest ch zachowania zgodnoci ze starymi kompilatorami.

Sabe referencje 4 5 6 7

__weak id weak; int main(void) {

Kup książkę

Poleć książkę


Sabe referencje

8 9 10 11 12 13 14

67

id obj = [NSObject new]; weak = obj; obj = nil; objc_collect(OBJC_FULL_COLLECTION); fprintf(stderr, "Saba referencja: %p\n", weak); return 0; }

Jednym z najprzyjemniejszych elementów implementacji odmiecania pamici firmy Apple jest istnienie zerujcych si, sabych referencji. Niepozyskane wskaniki s w starej dokumentacji Objective-C czsto okrelane mianem „sabych”. Wskaniki te mog przetrwa duej ni obiekt, na który wskazuj. Niestety nie ma automatycznego sposobu sprawdzania, czy s wci poprawne. Sabe referencje okazay si tak przydatne podczas odmiecania pamici, e s teraz wspierane take przez ARC, cho maj odrobin inne znaczenie. Implementacje ARC zachowujce wsteczn kompatybilno nie obsuguj sabych referencji, wic wsparcie firmy Apple jest obecnie jedynie na platformach OS X 10.7 i iOS 5 lub póniejszych. Sabe referencje w rodowisku zliczania referencji s czsto uywane do eliminowania cykli. Nie jest to konieczne w rodowisku, w którym referencje s ledzone. W tym przypadku w miejscach potencjalnego tworzenia cykli oraz w trakcie tworzenia delegat moesz uywa silnych referencji.

Jeli zadeklarujesz wskanik na obiekt ze sowem __weak, utworzysz zerujc si, sab referencj. Odmiecacz pamici nie wemie jej pod uwag podczas ustalania, czy obiekt wci istnieje, a w trybie ARC po przypisaniu do niej nie zostanie zwikszony licznik referencji. Jeli wszystkie referencje do obiektu s sabe, moe on by zniszczony. Po tej operacji wszystkie sabe referencje bd zwracay nil. Sabe referencje s zwykle uywane w poczeniu z konstrukcjami takimi jak powiadomienia. Sab referencj do obiektu mona przechowywa i wysya mu wiadomoci tak dugo, jak dugo kto inny posiada do niego referencj. Gdy referencja przestanie istnie, obiekt mona automatycznie usun z mechanizmu powiadamiania. Cocoa posiada teraz kolekcje pozwalajce na przechowywanie sabych referencji. Starsze wersje frameworku Foundation zawieray typy utworzone w jzyku C: NSMapTable oraz NSHashTable wraz z zestawem funkcji C, które mona z nimi wykorzysta. Interfejsy te s wci dostpne, ale w wersji 10.5 Apple zamienio te typy na klasy.

Kup książkę

Poleć książkę


68

Rozdzia 3 ‹ Zarzdzanie pamici

Typ NSMapTable jest ogólniejsz form NSDictionary. Mona w nim przechowywa dowolne typy o rozmiarze wskanika zarówno w kluczach, jak i wartociach. W trybie odmiecania pamici moesz wykorzystywa t klas do przechowywania mapowa z i do silnych lub sabych wskaników. Jest to przydatne np. w NSNotificationCenter, w którym przechowuje si obiekty mogce otrzymywa powiadomienia. Gdy obiekty te przestan istnie, s automatycznie usuwane z kolekcji, a powiadomienia nie s ju wicej wysyane. Przykad na pocztku podrozdziau pokazuje wan rónic midzy trybami ARC i odmiecania pamici. Jeli skompilujesz i uruchomisz go z wczonym odmiecaniem pamici, wypisany zostanie przypuszczalnie adres obiektu. Jest tak, gdy odmiecacz pamici podczas skanowania stosu wci widzi stare wartoci tymczasowe. W odrónieniu od odmiecacza pamici w trybie ARC zawsze zostanie wypisana warto 0. ARC jest zupenie deterministyczny. Przypisanie nil do silnego wskanika dekrementuje licznik referencji obiektu i powoduje dealokacj. Saby wskanik jest zerowany, nim zacznie si dealokacja, wic gwarantowane jest, e przyjmie warto zero, nim wywoana zostanie funkcja fprintf().

Alokowanie skanowanej pamici 15 16 17 18

id *buffer = NSAllocateCollectable( 10 * sizeof(id), NSScannedOption);

Z pliku: gc.m

Pami zajta przy uyciu funkcji malloc() jest niewidoczna dla odmiecacza pamici. Moe to by problemem, np. jeli potrzebujesz tablicy C zawierajcej obiekty. Widzielimy ju rozwizanie tego problemu. Moesz wywoa CFRetain() dla obiektu, który masz zamiar przechowa w tablicy, oraz CFRelease() dla znajdujcej si w niej starej wartoci, a nastpnie je zamieni. Nie jest to idealne rozwizanie, ale dziaa. Inn opcj jest alokacja fragmentu pamici tak, by by widoczny dla odmiecacza. Funkcja NSAllocateCollectable() jest podobna do malloc() z dwoma istotnymi rónicami. Po pierwsze: zwracana przez ni pami bdzie odmiecana. Nie istnieje jej odpowiednik w postaci funkcji NSFreeCollectable(). Gdy ostatni wskanik na bufor zniknie, bufor zostanie usunity.

Kup książkę

Poleć książkę


Alokowanie skanowanej pamici

69

Odmiecacz firmy Apple nie wspiera wskaników do wntrza bufora, wic musisz upewni si, e utrzymujesz wskanik na pocztek regionu. Inne wskaniki nie powstrzymaj procesu usunicia go.

Drug rónic jest istnienie w tej funkcji drugiego parametru, definiujcego podany typ pamici. Jeli chcesz uywa bufora do przechowywania typów C, moesz wstawi tu zero. Jeli przekaesz NSScannedOption, zwrócony bufor bdzie przeszukiwany jako moliwe ródo wskaników na obiekty oraz wskaników na inne obszary pamici zwracane przez NSAllocateCollectable().

Kup książkę

Poleć książkę


70

Rozdzia 3 ‹ Zarzdzanie pamici

Kup książkę

Poleć książkę


Skorowidz A abstrakcyjna nadklasa, 82 adres URL, 213 aktywna ptla wykonania, 211 algebraiczny system typów, 17 aplikacje Cocoa, 146 ARC, 54, 57 archwizowanie obiektów, 74 arytmetyka staopozycyjna, 89 ASCII, 98 atrybuty pliku, 170 automatyczne obudowywanie, auto-boxing, 150 odmiecanie kolekcji, 62 zliczanie referencji, 53 zwalnianie pamici, 60

B Berkley Sockets API, 205 bezkosztowa obsuga wyjtków, 156 biblioteka GNUstep Base, 25 libdispatch, 195 libobjc, 18 blok @finally, 161 @try, 161 bloki, 49, 116 bd w kodzie, 164 bdy, 155

Kup książkę

C Chisnall David, 9 cig formatujcy, 103 cig znakowy dzielenie, 101 kodowanie, 98 kopiowanie, 101 porównywanie, 94 przetwarzanie, 96 przycinanie, 100 tworzenie, 94, 103 wzorce, 105 Clang, 22, 23 cykl, 57

D data, 125 data odniesienia, 124 debuger GNU, 215 LLVM, 216 deklarowanie klas, 31 typów, 26 delegowanie, 79 DNS-SD, 207 dodawanie metod, 36 dodawanie zmiennych, 232 domena, 164 Local, lokalne, 176 Network, sie, 176

System, 176 User, uytkownik, 176 domeny systemu plików, 175 ustawie , 136 domknicie, 189 dostp do wartoci, 147 dwufazowe tworzenie obiektów, 71 dyrektywa @encode(), 48 @implementation, 37 @selector(), 31 @synthesize, 42 dziedziczenie z kolekcji, 118 dzielenie cigów znakowych, 101

E enumerator, 115 Erlang, 155

F firma NeXT, 25 format JSON, 134 OpenStep, 133 framework Application Kit, 19 Cocoa, 18 Foundation Kit, 19, 51

Poleć książkę


236

Skorowidz

funkcja _ autoreleasePoolPush(), 60 _Block_copy(), 50, 193 _Block_release(), 193 _start, 142 alarm(), 128 asprintf(), 59, 103 CFRetain(), 64 class_conforms ´ToProtocol(), 229 dispatch_get_global_ ´queue(), 196 ETGetOptionsDictionary(), 143 exit(), 145 fprintf(), 68 free(), 59 getaddrinfo(), 207 getCounter(), 49, 50 getopt(), 143 gettimeofday(), 126 longjmp(), 156 main(), 47 malloc(), 59 memcpy(), 73 NSAllocateCollectable(), 68 NSClassFromString(), 230 NSLog(), 104, 221 objc_autorelease ´PoolPop(), 60 objc_exception_throw(), 219 objc_msg_lookup(), 217 objc_msgSend(), 217, 224 objc_release(), 53 objc_retain(), 53 object_getClass(), 45 object_getIndexedIvars(), 232 object_setClass(), 45 printf(), 91, 103 qsort(), 31 scanf(), 91 sprintf(), 59, 91 sscanf(), 91 strsep(), 101 strtok(), 101

Kup książkę

strtok_r(), 101 time(), 124 writeBack(), 55 funkcje anonimowe, 49, 189 konwertujce, 99

G GCC, 46 GNUstep runtime, 22

H hierarchia NSControl, 80

I inicjalizacja statyczna, 46 inspekcja obiektów, 215 Instance Method Pointer, 28 instancja NSDecimalNumber, 89 NSFont, 107 singletonu, 82 interfejs kqueue(), 206 ivar, 33 ivars, 26, 52, 232

J jednostka zarzdzania pamici, 168 jzyk Smalltalk, 17 StrongTalk, 17 JSON, JavaScript Object Notation, 134

K kalendarz, 125 kanoniczne ustawienia regionalne, 91, 96 kategorie, 36, 139 klasa LKMessageSend, 77 NSApplication, 128 NSArray, 110 NSAssertionHandler, 220 NSAttributedString, 106, 107

NSCalendar, 125 NSDate, 124, 125 NSDateFormatter, 126 NSDecimal, 89 NSDictionary, 148 NSDistantObject, 209 NSError, 164 NSException, 159, 219 NSFileHandle, 206, 207 NSFileManager, 169, 170 NSIndexSet, 111 NSMutableArray, 111 NSNotificationQueue, 201 NSProcessInfo, 141 NSPropertyList ´Serialization, 132 NSRecursiveLock, 182 NSRegularExpression, 105 NSRunLoop, 128 NSScanner, 92, 127 NSSet, 112, 117 NSThread, 180 NSTimer, 84, 128 NSURLConnection, 213 NSURLRequest, 213 NSUserDefaults, 136, 137 NSView, 80 Pair, 82 TypedArray, 119 UIApplication, 128 klastry klas, 82, 86, 96 klasy inspekcja, 229 odszukiwanie, 228 odszukiwanie wedug nazwy, 224 tworzenie, 231 kodowanie klucz-warto, 114, 147 tekstu, 99 typów, 47 typu, 48 typu Objective-C, 86 UTF-8, 93 kolejka FIFO, 196 kolekcje, 109 kompilator GCC, 23 kompilowanie programów, 23

Poleć książkę


Skorowidz

konstrukcja @autoreleasepool, 60 konwersja cigu znakowego, 90 kopiowanie obiektów, 72 KVC, key-value coding, 147, 151 KVO, key-value observing, 147, 152 kwalifikator __block, 191 static, 192

L library, biblioteka, 176 liczba argumentów, 103 liczba binarna, 89 licznik referencji, 102 licznik referencji obiektu, 52 linia komend, 143 Lisp, 155 lista z przeskokami, skip list, 110 listy waciwoci, 103, 129, 203

apanie wyjtków, 157 czenie si z serwerami, 207

M makro assert(), 220 CFSTR(), 94 NS_BLOCK_ASSERTS, 221 NSAssert(), 220 NSCAssert(), 220 mapa, 113 mechanizm powiadomie , 199 mechanizm wizania, 152 metaklasy, 231 metoda +alloc, 72 +allocWithZone, 79 +bundleForClass, 175 +initialize, 47

Kup książkę

+pathWithComponents, 172 +stringWithFormat, 90 –addToQueue, 186 –compare, 96 -countForObject, 113 –dealloc, 58 –description, 103 –descriptionWithLocale, 90 –fileExistsAtPath:is ´Directory, 173 –finalize, 66 –forward, 227 –hash, 112 –init, 72 –initWithCoder, 76 –initWithString, 139 –isEqualToString, 95 KVC, 148 –lastIndex, 111 –makeObjects ´PerformSelector, 116 malloc(), 51 –member, 117 –newCopyStarted, 204 –objectForKey, 136, 148 –pathComponents, 172 –pathForResource:of ´Type, 174 –readUTF8String, 207 –setDateFormat, 127 –setStringValue, 62 –setValue:forKey, 148 sprintf(), 90 –start, 128 –stringValue, 139 –valueForKey, 148 –writeUTF8String, 207 metody o zmiennej liczbie argumentów, 110 wirtualne, 120 migracja, 58 MMU, memory management unit, 168 model obiektowy, 15 multicast DNS, 211

237

N nadklasa NSObject, 33 NSProxy, 33 nage zako czenie programu, 145 narzdzie do migracji, 58 gnustep-config, 24 pbxbuild, 24 plutil, 134 NeXT, 20 niszczenie obiektów, 65 notacja kropkowa, 39, 151

O obiekt naprawiajcy, 165 NSAutoreleasePool, 104 NSCharacterSet, 92, 100 NSColor, 138 NSLocale, 144 self, 61 obiekty cigów znakowych, 93 obserwacja klucz-warto, 147 obsuga bloków, 189 obsuga wyjtków, 157 odczytywanie pliku, 167 odmiecanie kolekcji, 63 opakowywanie, boxing, 86 opcja copy, 41 opcja –framework, 24 OpenStep, 98 OS X GCC, 23

P pakiety, bundles, 174 ptla wykonania, 84, 128 ptla wykonania NSRunLoop, 60 platforma POWER6, 89 plik example.plist, 130 pliki implementacji, 32 pliki nagówkowe, 32 POD, plain old data type, 122

Poleć książkę


238

Skorowidz

podklasa NSEnumerator, 115 NSNumber, 90 NSObject, 38 NSSet, 113 NSString, 83 podmiana wskanika isa, 154, 232 POSIX, 142, 179 powiadomienia kolejkowanie, 201 przesyanie, 202 wysyanie, 201 danie, 199 priorytet pliku, 175 priorytet wtku, 180 proces przestrzeni pracy, 167 programowanie sterowane zdarzeniami, 84 projekt GNU, 20 protokoy nieformalne, 226 protokó Collection, 37 ETCollection, 37 NSCoding, 76, 139 NSCopying, 50, 73 NSLocking, 185 NSObject, 35, 116 TCP/IP, 205 przechowywanie kolekcji, 130 obiektów, 120, 138 ustawie , 135 przedwczesna optymalizacja, 95 przejrzysta wersja, 135 przesyanie obiektów, 208 pseudozmienna super, 43 punkt zatrzymania, breakpoint, 218

Q QTKit, 123

R referencje niewasnociowe, 52 referencje wasnociowe, 52, 61

Kup książkę

Rhapsody DR2, 175 rozmiar wskanika, 86 rozszerzenie .h, 32 rozszerzenie .m, 32 rozszerzenie klasy, 37 rzucanie obiektów, 158 rzutowanie mostkowane, 64 mostkowane __bridge, 58 wskaników, 16

S scheduler, 181 SEH, structured exception handling, 156 selektory, 30 selektory typowane, 31 Simula, 16 singletony, 78 skojarzone referencje, 233 skrót obiektu, 112 sabe referencje, 67 sownik, 113 NSDictionary, 159 wtku, 184 sowo kluczowe, 158 @defs, 44 @end, 32 @implementation, 32 @interface, 32, 33 @private, 33 @protocol(), 35 @public, 33 @synthesize, 42 __block, 49 __thread, 184 __unsafe_unretained, 57 __weak, 57 _cmd, 42 const, 27 nonatomic, 40 self, 42 sownik, 184 struct, 26 super, 43 this, 42 throw, 160 Smalltalk, 25, 155 stoper, 128

StrongTalk, 17 struktura NSRange, 18 strukturalna obsuga wyjtków, 156 system OPENSTEP, 146 OS X, 22, 24 OS X 10.7, 23 Solaris, 19 Symbian, 22 systemy plików, 173 szybkie enumerowanie, 97, 115

 cieki do klucza, 151 rodowisko uruchomieniowe GNU, 224 GNUstep, 22

T tablica asocjacyjna, 113 tablice, 111 test Ingallsa, 18 TLB, 195 tryb ILP32, 85 LP64, 85 tworzenie klas, 231 sownika, 113 wtków, 179 wasnych kolejek, 196 typ Class, 27 IMP, 28 long, 86 NSDecimal, 89 NSMapTable, 68 NSString*, 34 NSTimeInterval, 123 readwrite, 40 SEL, 27, 31 unichar, 93 typy podstawowe, 85 wbudowane, 85 zmiennoprzecinkowe, 85

Poleć książkę


Skorowidz

U URL, Uniform Resource Locator, 212

W warto nil, 29, 225 wtki rywalizacja, 181 synchronizacja, 182 wczytywanie danych, 213 wzy równolege, 210 wiadomoci przekierowywanie, 227 wysyanie, 223 wiadomo +alloc, 61, 72, 82 +defaultCenter, 200 +new, 71 –autorelease, 58, 84 –characterIsMember, 100 –compare, 31 –copy, 102 –copyWithZone, 73 –countForObject, 113 –dealloc, 51 –decimalNumberBy ´Adding, 89 –decimalValue, 89 –description, 103 –drain, 60 –forwardInvocation, 209 –integerValue, 90 –isEqual, 95, 112 –isProxy, 45

Kup książkę

–readDataOfLength, 169 –release, 58, 60 –retain, 58 –retainCount, 52 –stringForKey, 136 –stringValue, 95 –threadDictionary, 184 –timeIntervalSinceDate, 126 –UTF8String, 97 –waitForDataInBackground ´AndNotify, 206 wizania Cocoa, 151 worek, bag, 113 wskanik, pointer, 86 isa, 44, 45, 50 na metody instancyjne, 28 na NSError*, 169 na struktur, 43 void*, 64 wskaniki na obiekty, 26 wyjtki, 155 NSInternalConsistency ´Exception, 220 z nawracaniem, resumable exceptions, 163, 165 wyraenie @throw(), 162 wysyanie wiadomoci, 28 bez argumentów, 28 do instancji, 28 do klasy, 28 do nil, 29 do obiektu, 29 wyszukiwanie serwisów DNS, 211

239

wyznaczony inicjalizator, 77 wzajemne wykluczanie, muteks, 182 wzorzec delegacji, 56 delegowania, 79 fasady, 80 modyfikowalnych podklas, 27, 109 singletonu, 169

Y YellowBox, 175

Z zadeklarowane waciwoci, 39 zapisywanie kolekcji, 130 zdarzenia wywoywane regularnie, 180 zliczanie czasu, 126 zmienne instancyjne, instance variables, 26, 232 przesunicia, offset variables, 33 rodowiskowe, 142 warunkowe, 185 znak *, 48 @, 48 ^, 48 zwracanie zera, 163

Poleć książkę


240

Skorowidz

Kup książkę

Poleć książkę


Objective-C. Leksykon profesjonalisty  

Z tą książką błyskawicznie poznasz możliwości języka Objective-C. Dzięki przystępnemu wprowadzeniu zapoznasz się z podstawami języka, a w ko...