Page 1


Idź do

Przykładowy rozdział

Spis treści

Katalog książek Nowości

Bestesllery

Zamów drukowany katalog

Twój koszyk

Dodaj do koszyka

Nie taka miłoœć straszna. Pokonaj lęk przed intymnoœcią i odrzuceniem Autor: Dusty Miller Tłumaczenie: Marta Koch Szołtysek ISBN: 978-83-246-1721-0 Tytuł oryginału: Stop Running from Love: Five Steps to Overcoming Emotional Distancing and Fear of Intimacy Format: A5, stron: 264 Tęsknimy za chwilami, w których doœwiadczyć możemy miłoœci, bliskoœci i czułoœci, ale często w najważniejszym momencie wycofujemy się. Boimy się bliskoœci. Boimy się miłoœci Marshall Hodge, Twój lęk przed miłoœcią

• Zjawisko emocjonalnej ucieczki, także w długotrwałych związkach • Dysonans między tęsknotą za miłoœcią a strachem przed intymnoœcią • Obawa przed odrzuceniem, bezbronnoœcią i zależnoœcią od drugiego człowieka • Wzorce zachowań w związku • Sugestie co do zmian w przyszłych relacjach • Nowe spojrzenie na miłoœć Emocjonalni uciekinierzy

Cennik i informacje

Zamów cennik

Zamów informacje o nowościach

Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl

Miłoœć zwykle kojarzy się z czymœ dobrym i pięknym. Jest kwintesencją szczęœcia. Wobec tego jak to możliwe, że całe rzesze ludzi panicznie się jej boją i za wszelką cenę unikają bliskich relacji? Czy to wynik strachu przed zranieniem? A może obawa przed utratą wolnoœci? A Ty? Może również ogromnie pragniesz intymnoœci, a jednoczeœnie bardzo Cię ona przeraża? • Czy jesteœ samotny lub niezadowolony, choć pozostajesz w związku? • Czy masz poczucie, że między Tobą a Twoim partnerem istnieje jakaœ niewidzialna bariera? • Czy często rozpoczynasz nowy związek, a potem szybko z niego uciekasz? • Czy jedzenie, stan zdrowia, praca lub rozrywki wydają Ci się ważniejsze niż Twój związek z drugim człowiekiem? • Czy czujesz, że coœ tłumi Twoje emocje lub seksualnoœć? • Czy wszyscy Twoi znajomi znaleźli już partnerów, podczas gdy Ty wciąż zastanawiasz się, kiedy wreszcie spotkasz bratnią duszę? Jeœli odpowiedziałeœ „tak” na którekolwiek z powyższych pytań, ta książka jest właœnie dla Ciebie!


Spis treci

Podzikowania

7

Wstp: Spotkanie z uciekinierem

9

1

Rozpoznajc siebie

25

2

Krok Pierwszy: Obud swoj wiadomo

73

3

Krok Drugi, cz pierwsza: Dzieci stwo kluczem do wiedzy

125

Krok Drugi, cz druga: Czerp wiedz z poprzednich zwizkĂłw

167

Krok Trzeci, cz pierwsza: Spoeczno — tam, gdzie zaczyna si transformacja

193

Krok Trzeci, cz druga: Zmie swoje relacje

231

Bibliografia

261

4 5 6


Wstp: Spotkanie z uciekinierem

E

mocjonalni uciekinierzy. Kim oni s? Jacy s? To kobiety i mczyni. To ci, którzy zupenie unikaj zwizków uczuciowych lub utrzymuj emocjonalny dystans wobec swoich partnerów. To ludzie modzi, w rednim wieku i starsi. Ludzie, którzy albo ko cz swoje zwizki uczuciowe, gdy sprawy przybieraj nieco powaniejszy obrót, albo w poszukiwaniu perfekcyjnego towarzysza na ycie stale zmieniaj partnerów. Wielu emocjonalnych uciekinierów pozostaje w staych zwizkach, dystansujc si jednak od swoich poówek w sferze emocjonalnej lub seksualnej. Niektórzy nadmiernie angauj si w prac, rodzin lub inne czynnoci, co sprawia, e nie zawsze powicaj dostateczn ilo czasu swoim partnerom. Abstrahujc od rónych


Nie taka mio straszna. Pokonaj lk przed intymnoci i odrzuceniem

form emocjonalnej ucieczki, istniej dwie cechy wspólne dla tej grupy ludzi: jednoczenie bardzo pragn intymnoci i bardzo si jej boj. Jeli si zastanawiasz, czy przypadkiem nie jeste takim uciekinierem, spróbuj odpowiedzie na pytania zamieszczone poniej.

Sprawd samego siebie x

Czy jeste samotny lub niezadowolony, mimo e jeste w zwizku?

x

Czy masz poczucie, e midzy tob a twoim partnerem istnieje pewna bariera?

x

Czy czsto rozpoczynasz nowy zwizek, a potem uciekasz?

x

Czy jedzenie, stan zdrowia, praca lub komputer wydaj ci si waniejsze ni twój zwizek z drugim czowiekiem?

x

Czy masz kopoty z emocjonalnym lub seksualnym otwarciem si?

x

Czy wszyscy twoi znajomi znaleli ju swoich partnerów, podczas gdy ty wci si zastanawiasz, kiedy pojawi si bratnia dusza?

Jeli odpowiedziae „tak” na którekolwiek z powyszych pyta , ta ksika jest dla ciebie! W gbi serca kady z nas wci ma nadziej i wierzy, e znajdzie mio na wieki. Nie istnieje adna samodzielna teoria wyjaniajca, dlaczego tak jest, ale pragnienie mioci wydaje si podstawow cech ludzkiej natury. Mio wykracza poza biologiczn potrzeb kontaktów seksualnych lub ekonomiczne pobudki tworzenia zespoów prowadzcych rodzinne gospodarstwo albo wspólny interes. Wikszo ludzi 10


Spotkanie z uciekinierem

pojmuje mio jako si mocniejsz ni chciwo lub zazdro. Bez wzgldu na to, czy to my wybieramy mio, czy ona wybiera nas, wczamy j w nasze fizyczne, umysowe, emocjonalne oraz duchowe funkcjonowanie i umiejscawiamy wród najbardziej wartociowych ludzkich dowiadcze . Moemy nauczy si bra z niej to, co najlepsze.

Moja historia Podobnie jak cae rzesze kobiet i mczyzn, równie ja poczuam pragnienie czego, czego nie potrafiam nazwa. Zrozumienie, e w kwestii zwizków uczuciowych jestem emocjonalnym uciekinierem, zabrao mi mnóstwo czasu. Byam zdumiona, gdy w ko cu zdaam sobie spraw, e przez bardzo dugi okres mojego ycia zachowywaam dystans wobec mioci. Wiedziaam, e krzywdy, których doznaam w dzieci stwie, miay wpyw na moje zwizki uczuciowe. Mdrzy nauczyciele, peni wspóczucia terapeuci oraz kochajcy przyjaciele pomogli mi dokona analizy tego, w jaki sposób problemy z dzieci stwa uksztatoway teraniejsz mnie. Jednak zrozumienie, kim tak naprawd jestem w sferze zwizków, nie przyszo od razu. Nie chciaam spojrze prawdzie w oczy: moje dowiadczenia z dzieci stwa sprawiy, e w intymnych kontaktach z drugim czowiekiem fizycznie, emocjonalnie i duchowo uciekaam od prawdziwej bliskoci. Zrozumienie i przyznanie si do tego, e trzymaam swoich partnerów na dystans, okupione byo zniszczeniem kilku potencjalnie wspaniaych relacji. Nawet sama wiedza, e traumy z dzieci stwa miay silny wpyw na moj zdolno budowania bliskich zwizków uczuciowych, nie pomoga mi si zmieni. Uciekaam od trwaych relacji, broniam si przed otwarciem i naraaniem swojej wraliwoci w bliskich kontaktach. Miaam wielu oddanych przyjació i kilku kochajcych partnerów, 11


Nie taka mio straszna. Pokonaj lk przed intymnoci i odrzuceniem

jednak czuam si osamotniona. Chciaam uciec przed wszechogarniajcym poczuciem samotnoci, ale nie wiedziaam, jak to zrobi. Coraz bardziej rozpaczaam nad tym, jak potraktowao mnie ycie, i wtpiam, e kiedykolwiek zdoam zdoby si na prawdziwe otwarcie na drugiego czowieka i zaufanie. Gdy zostaam psychoterapeutk, chciaam pomaga tym, którzy dowiadczaj podobnego urazu emocjonalnego spowodowanego strachem, zdrad i brakiem zaufania. Nauczono mnie sprzymierza si z „poszukiwaczem” w zwizku, czyli z osob, która wnosi najwicej w budowanie relacji, gdy pragnie, by ona dobrze funkcjonowaa. Poniewa w przypadku problemów w relacjach z partnerem to na ogó kobiety szukaj pomocy specjalisty, wanie one uwaane s za „poszukiwaczy”. Tak wic moje zadanie polegao na niesieniu kobietom wsparcia w zrcznym przezwycianiu puapek mioci, tak by zaakceptoway konieczno delikatnego sterowania swoimi partnerami, eby ci z kolei nie czuli si zmuszani do czegokolwiek. Cho miaam wtpliwoci, czy to w porzdku, by wanie na kobiecie spoczywa obowizek nakaniania niekomunikatywnego partnera do wyjcia z pieczary, nie byam jeszcze w peni wiadoma, e kobiety mog funkcjonowa w zwizku równie jako uciekinierzy. I z pewnoci samej siebie jeszcze w ten sposób nie identyfikowaam. Prawdopodobnie najwaniejsz dla mnie lekcj wyniesion z pracy z parami byo zaangaowanie ich rodzin, przyjació i otoczenia, bez wzgldu na to, która strona w zwizku dystansowaa si od mioci. Dowiadczenie nauczyo mnie, e aby naprawd pomóc przeksztaci zwizek i wskaza drog tym, którzy poszukuj mioci, konieczne jest zaangaowanie caej ich spoecznoci. To dziki mojemu funkcjonowaniu na rónych paszczyznach w spoecznoci mogam w ko cu rozpozna swoj tosamo uciekiniera i zacz j zmienia.

12


Spotkanie z uciekinierem

Nie jeste sam By moe — podobnie jak ja — przez dugi czas próbowae ignorowa gboko ukryte pragnienie, ten delikatny gos, który mówi, e w yciu brakuje ci czego istotnego, by móg czu si szczliwy. By moe tak bardzo usiowae zepchn swe rozczarowania na dalszy plan, e zatracie wiadomo tego, e jeste samotny. Moliwe, e starae si zapomnie o wydarzeniach z przeszoci i i naprzód, cho wci si zastanawiasz, dlaczego midzy tob a twoim partnerem istnieje niewidzialny mur albo te dlaczego waciwy partner, ten, którego szukasz, wci si jeszcze nie pojawi. Moe jeste kim, kto czyta wszystko, co tylko wpadnie mu w rce, na temat mioci i intymnoci. Moe u terapeutów, przyjació czy nawet w programach telewizyjnych typu talk-show szukae odpowiedzi na pytanie, co zrobi, by zwizek sprawnie funkcjonowa. A jednak mimo wszelkich podejmowanych poszukiwa w gbi serca wci czujesz si zamknity w sobie lub niezadowolony. By moe zaoye, e problem spowodowany jest niezdolnoci partnera do signicia gbszego stadium intymnoci. Zaufaj mi — krajobraz mioci moe si otworzy take dla ciebie. Co przecie skonio ci do signicia po t ksik. Co kazao ci zgbia wiedz na temat uciekinierów. Chcesz spróbowa czego nowego, a wanie tego potrzebujesz — chci oraz mapy terytorium, które pragniesz pozna. Odkryjesz, e moesz si pozby poczucia samotnoci i stworzy satysfakcjonujcy, dugotrway i radosny zwizek. Moesz w peni poczu przywizanie do drugiej osoby i bez naraania si na kolejny zawód miosny emocjonalnie si na ni otworzy. Ja to wiem. To take moja historia.

13


Nie taka mio straszna. Pokonaj lk przed intymnoci i odrzuceniem

Ryzykujc nadziej Moliwe, e nawet jeli staniesz w obliczu bezbronnoci, któr wyzwala otwarcie si na mio, to bdziesz raczej sceptyczny wobec próby podjcia si czego nowego. Moesz by przekonany, e nie istnieje nic, czego jeszcze mógby si dowiedzie na temat znajdowania oraz pielgnowania mioci i intymnoci, których pragniesz. Oto, dlaczego przeczytanie tej ksiki sprawi, e dowiesz si czego, o czym prawdopodobnie wczeniej nie miae pojcia: x

Dowiesz si, jak rozpozna cay wachlarz metod dystansowania si i scenariuszy zwizków. Nie bdziesz musia wybiera pewnej tosamoci czy etykiety. Nie bdziesz musia decydowa, czy jeste kim, kto jest uzaleniony od mioci, czy te kim, kto przed ni ucieka. Nie bdziesz nawet musia ostatecznie deklarowa si, czy jeste uciekinierem czy raczej poszukiwaczem.

x

Odkryjesz, e uciekinier ma wiele twarzy. Na przykad, moesz okreli siebie jako uciekiniera, który pozostaje w zwizku, lub te rozpoznasz w sobie kogo, kto stwarza dystans, pozostajc jakby jedn nog za drzwiami. A moe znajdziesz si wród tych, którzy cakowicie unikaj zwizków uczuciowych.

x

Dowiesz si, e w pewnych zwizkach moesz by bardziej wraliwy, otwarty i oddany ni w innych.

x

Prawdopodobnie zobaczysz siebie w rónych momentach swego dystansowania si; ono jest zalene od zwizków, w które wchodzisz. Na rónych etapach tego samego zwizku równie moesz mniej lub bardziej dystansowa si od swojego partnera.

14


Spotkanie z uciekinierem x

Nikt ci tu nie zaszufladkuje ze wzgldu na pe. Kobiety i mczyni wierzcy w stereotypy dotyczce pci mog si w powany sposób odseparowywa we wasnych zwizkach, nigdy nie sigajc do korzeni swego nieszczcia. Uproszczone sdy na temat pci osabiaj pozycj tak kobiet, jak i mczyzn.

x

Bez wzgldu na to, czy jeste mczyzn czy kobiet, moe poczujesz si lepiej, gdy odkryjesz, e wiele kobiet jest uciekinierkami. Na mczyzn, których cechuje strach przed zaangaowaniem lub którzy uciekaj przed mioci, skierowane s wiata reflektorów, podczas gdy kobiety uciekinierki gin w ich cieniu. Zanim wiat uzmysowi sobie, e i kobiety, i mczyni mog by ofiarami przemocy dziecicej, mino sporo czasu. Tak samo przez dugi okres pomijano fakt, e i mczyni, i kobiety uciekaj przed intymnoci.

Tak kobiety, jak i mczyni pragn intymnoci i oddania, ale te reprezentanci obu pci mog przyjmowa blokujce wzory zachowa zwizane z tworzeniem dystansu w zwizkach uczuciowych. Bez wystarczajcych informacji, które pomogyby nazwa, oswoi, a nastpnie zmieni uciekajce „ja”, i kobiety, i mczyni bdcy uciekinierami czsto przekonuj si, e ich mio jest na tyle dobra, na ile sami sobie na to pozwalaj. Dowiesz si, e aby zbudowa zdrowy zwizek partnerski, potrzebne jest zaangaowanie otoczenia. Jednym z podstawowych bdów przy podejmowaniu prób rozwizywania problemów zwizanych z intymnoci jest skupianie si wycznie na zwizku dwóch osób. adna para nie yje samotnie na bezludnej wyspie. Zbyt czsto próbuje si rozwizywa problemy we wzajemnej relacji, tak jakby ona istniaa w oderwaniu od reszty wiata zewntrznego. Przyjaciele, rodzina i specjalici oferujcy pomoc czsto ponosz klsk, bo nie przykadaj dostatecznej wagi do caego otoczenia. Para stanowi cz spoecznoci na wiele sposobów. 15


Nie taka mio straszna. Pokonaj lk przed intymnoci i odrzuceniem

Z niniejszej ksiki dowiesz si, jak poczy wszystkie elementy funkcjonowania w spoecznoci, tak by pomoga ci ona stworzy i pielgnowa zdrowy zwizek. Poznasz take znaczenie wasnych korzeni spoecznych i kulturowych, istot wspólnot religijnych czy duchowych, a take znaczenie swego miejsca w rodowisku szeroko rozumianej rodziny, wród ssiadów, w sieci przyjani i w wikszych spoecznociach.

Jak to dziaa: tworzenie zmian Kolej na przedsmak tego, nad czym wspólnie bdziemy pracowa. W czasie podróy, której celem jest ucieczka od samotnoci, bdziemy ci towarzyszy i udziela wskazówek. W niniejszej ksice wykorzystamy trzystopniowe podejcie, zwane modelem ARC, od akronimu angielskich sów: awareness (wiadomo), remembering (pamitanie) i connecting (czenie).

Krok Pierwszy: awareness, czyli wiadomo Krok Pierwszy polega na uwiadomieniu sobie istnienia rónych sposobów dystansowania si od drugiego czowieka. Otrzymasz niezbdne narzdzia pracy oraz kwestionariusze, które pomog ci zidentyfikowa to, jak postrzegasz siebie w zwizku. Poznasz take róne charakterystyki uciekinierów, otrzymasz wic moliwo usytuowania siebie — lub osoby, na której ci zaley — poród nich. Krok Pierwszy rozpocznie si od zdobywania wiedzy na temat najbardziej charakterystycznych form emocjonalnego uciekinierstwa. Zawarty w tej czci zestaw wicze pomoe ci odnale wasne formy dystansowania si w omawianych przykadach uciekinierów. Zostaniesz tak pokierowany, by móg dostrzec si we wasnej bezbronnoci.

16


Spotkanie z uciekinierem

wiadomo tego pozwoli ci si zmieni dopiero wówczas, gdy zrozumiesz i zaakceptujesz swoje mocne strony i umiejtnoci, które nikn wród tych wszystkich problemów, jakie chcesz pokona.

Kroki Drugi: remembering, czyli pamitanie Siganie do róde swych przekona , lków i nadziei dotyczcych zwizków intymnych moe by bardzo ciekawym i pouczajcym dowiadczeniem. Moesz obudzi dawne wspomnienia i emocje, których, jak wielu uciekinierów, zazwyczaj unikasz. Model ARC oparty jest na silnym przywizaniu do bezpiecze stwa, wic bardzo ostronie poprowadzimy ci przez cay proces pamitania. Naszym celem nie jest jednak cofanie si do bolesnych dowiadcze i ponowne ich przeywanie, ale analiza poprzednich zwizków, która pozwoli dowiedzie si, w jaki sposób uksztatoway one twój charakter i sprawiy, e stae si tym, kim teraz jeste. Przeledzisz dziaanie rónych wpywów, które razem uformoway wzory twoich zachowa , zachowa uciekiniera. Oczywicie analizie poddane zostan take relacje rodzinne, w jakich dorastae. Bliej przyjrzysz si dominujcym przekonaniom na temat mioci i intymnoci z okresu dojrzewania, jak równie swym korzeniom kulturowym, decydujcym o tym, jakim jeste czowiekiem. To oznacza, e ta analiza pozwoli ci spojrze na swoj ras, tradycj etniczn, klas, pooenie geograficzne, ssiedztwo, religi, edukacj, a nawet na to, w jaki sposób wpyny na ciebie media. W analizie nie mona pomin zwizków, w które wchodzie w dorosym yciu. Jeli uwanie si im przyjrzysz, zdobdziesz wiedz, w jaki sposób uformoway si twoje obawy, nadzieje, pragnienia, a nawet awersje.

17


Nie taka mio straszna. Pokonaj lk przed intymnoci i odrzuceniem

Krok Trzeci: connecting, czyli czenie Krok Trzeci pozwoli ci wkroczy w faz dziaania. Dziki niemu zaczniesz rozwija umiejtno formowania coraz gbszych zwizków z innymi. Na celowniku znajd si zmiany, które jeste gotowy wprowadzi w ycie. Wypróbujesz nowe dziaania i poznasz nowe sposoby mylenia, które pomog ci stopniowo pogbia swe kontakty z innymi ludmi. To, jak podejdziesz do tych zmian, pozwoli ci na tworzenie agodnego, stopniowego procesu angaowania si w kontakty na zupenie innym ni dotd poziomie intymnoci. Dziaanie takie pozwoli nieufnemu do tej pory uciekinierowi i do przodu w bezpiecznym dla niego tempie, unika dobrze mu znanych zachowa , czyli uciekania i chowania si. W Kroku Trzecim wypróbujesz nowe umiejtnoci, które pomog ci budowa dobre zwizki z innymi ludmi w rónych sytuacjach, np. w przyjani, w miejscu pracy, w grupach wsparcia i rónych innych rodowiskach. Wypróbujesz take nowe umiejtnoci zwizane z zagadnieniem rodziny — zarówno tej, w której dorastae, jak i obecnej, jeli j ju tworzysz. Dowiesz si take, w jaki sposób moesz oywia i budowa nowe zwizki w rodowiskach, które s dla ciebie i twojego obecnego (lub potencjalnego) partnera oparciem. Moe to oznacza uczestniczenie w zajciach rekreacyjnych, bardziej aktywny udzia w rozmaitych grupach, co wpywa na dobre samopoczucie otoczenia. Jeli znajdziesz rodowisko, które moe ci wspiera duchowo, zaangaujesz si w grupy wsparcia lub spróbujesz poczy siy z innymi rodzicami, moesz stworzy lepsze warunki rozwoju swoim pociechom (jeli oczywicie je masz). A moe zechcesz wróci do szkoy lub uczestniczy w innych formach edukacji, co pozwolioby ci nawiza nowe znajomoci. W ko cu poznasz nowe sposoby nawizywania kontaktów z obecnym partnerem lub z kim, z kim wydaje ci si, e mógby taki zwizek zbudowa. Dziaania i wiczenia omawiane w tej ksice s pro18


Spotkanie z uciekinierem

pozycjami agodnego, niebudzcego strachu sposobu zmiany spojrzenia na kwesti zwizków intymnych. Jeli jeste singlem, dowiesz si, jak moesz podej do kogo, kto mógby sta si dla ciebie kim wanym. Zmienisz swoje podejcie do intymnoci w tempie dostosowanym do twoich potrzeb. Intuicyjnie bdziesz wiedzia, kiedy powiniene rozwin skrzyda, a kiedy nieco zwolni. Nauczysz si ufa sobie, tak by najlepsze dla ciebie zmiany dokonyway si we waciwym czasie i w otoczeniu waciwych ludzi. Kady ze wspomnianych tu kroków wymaga zaangaowania i skupienia si na tym, co nowe. Informacje i wiczenia zawarte w tej ksice pomog ci zbudowa solidny fundament, by móg poczu wolno i rado pynce z wchodzenia w zwizki intymne z drugim czowiekiem. Oczywicie prawdziwe zmiany nigdy nie dokonuj si bez odrobiny cikiej pracy. Zrozumienie istoty problemu moe pojawi si nagle, ale zmiany wymagaj zarówno inspiracji, jak i wysiku. Dobra wiadomo jest taka, e nie musisz dziaa sam. Z kolejnych rozdziaów dowiesz si, jak angaowa si w poszczególne etapy oraz jak inni wykorzystali wspomniany tu model ARC, by raz na zawsze pozby si uczucia samotnoci w zwizku.

Uczymy si od innych uciekinierów Ta ksika pozwoli ci pozna historie innych uciekinierów emocjonalnych. Dowiesz si, jak wygldao ich dystansowanie si, kiedy si zaczo i w jaki sposób sobie z nim radzili, zmieniajc wzory zachowa . Istnieje wiele powodów, dla których warto przytoczy te historie. Na ogó leczenie tego typu przypadków jest najskuteczniejsze, jeli wykorzysta si identyfikacj, która pozwala ci ujrze swoje zachowanie przez pryzmat dowiadcze innych osób. Opowiedziane tu historie dadz ci take moliwo nawizania kontaktu ze rodowiskami, z jakich pochodz

19


Nie taka mio straszna. Pokonaj lk przed intymnoci i odrzuceniem

inni ludzie, którzy zmagaj si z podobnymi problemami co ty. Dziki poznaniu uciekinierów, o których mowa w tej ksice, nie musisz samotnie boryka si ze zmianami, jakich chcesz dokona. Gdy zaczniesz ju swoj przygod z nowym modelem zachowa , bdziesz mie do dyspozycji wiele moliwoci analizy zewntrznych wpywów, które przyczyniy si do tego, e stae si uciekinierem emocjonalnym. Bez wtpienia znajdziesz tu historie podobne do twojej, ale take te cakowicie odmienne. To pozwala spojrze na cay problem w szerszej perspektywie i zobaczy, co uksztatowao nas takich, jacy jestemy, a take uczy nas, jak moemy zmienia nasze intymne zwizki poprzez pogbianie kontaktów z innymi ludmi wokó nas. Zamiast podejmowa próby zrozumienia i zmiany wszystkiego, co ma zwizek z bliskimi kontaktami emocjonalnymi, wejdziesz do spoecznoci kobiet i mczyzn, którzy pokonali swe problemy z dystansowaniem si, dziki wysuchaniu historii innych uciekinierów. Dowiesz si, jak moesz pogbia zwizki w swoim otoczeniu, co jest niezbdne do zachowania zdrowego charakteru i szczcia kadej relacji dwojga ludzi.

Ch powiedzenia „tak” Informacje i wiczenia zawarte w tej ksice pozwol czytelnikom, którzy tego pragn, otworzy si na prawdziw blisko w mioci. Oczywicie, gdy dojdziesz do tego, w jaki sposób niszczye swój zwizek, by moe bdziesz musia narazi si na bezbronno i na ryzyko zawodu miosnego. Jeli wic zdecydowae si jednak na przeprowadzenie analizy czynników, które powoduj, e dystansujesz si w emocjonalnych zwizkach z innymi ludmi, i okrelenie swojego stosunku do bliskoci, uczynie odwany krok naprzód.

20


Spotkanie z uciekinierem

Bezpieczna podró po mapie mioci Wkraczasz teraz na nowe terytorium, którego tak naprawd jeste znawc. W momencie okrelenia siebie jako emocjonalnego uciekiniera stawiasz pierwszy krok na drodze do zmian. Podczas podróy poprzez ciemne zakamarki intymnoci nieraz poczujesz si niekomfortowo. Jednak ten poradnik pomoe ci maymi kroczkami posuwa si do przodu, zostawiajc ci jednoczenie pole manewru. Uspokój samego siebie — jeli czujesz, e nie nastpi jeszcze odpowiedni moment na wielkie zmiany — i moesz pozosta w miejscu, w którym si obecnie znajdujesz, do czasu gdy poczujesz si na nie gotowy. Wikszo uciekinierów emocjonalnych powstrzymuje si od wczania mechanizmów obronnych, nawet gdy przez wiele lat byli niezadowoleni i drczya ich samotno. Mój sposób pracy z takimi uciekinierami polega na tym, e czynimy jeden krok, rezygnujc z wszelkich innych dziaa , które miayby wprowadza jakie zmiany. Podczas wielu lat pracy z dziemi i dorosymi, którzy przeyli jaki uraz, dowiedziaam si, e proces wprowadzania zmian musi przebiega powoli i agodnie, naley za ka nacisk na uzdrowienie poprzez wiadomo istnienia zwizku midzy umysem a ciaem. Emocjonalny uciekinier czsto czuje zagroenie zwizane z konfrontacj z innymi lub te doradza mu si rezygnacj z zachowa , które do tej pory stanowiy jego mechanizm obronny przed strat albo bólem. Jasne jest, e zmuszanie uciekiniera do uczynienia czego, przed czym czuje ogromny strach, spowoduje u niego wzmocnienie potrzeby ucieczki lub wzniesie mur oddzielajcy go od reszty wiata.

21


Nie taka mio straszna. Pokonaj lk przed intymnoci i odrzuceniem

Korzystanie ze zwizku midzy ciaem a umysem Kady z nas ma inne sposoby radzenia sobie ze starymi problemami; rónorodno metod odkrywania takich sposobów pomoe ci znale dostp do tych sfer mózgu, których wczeniej nie wykorzystywae. Nie tylko dowiesz si wicej o komunikacji i o tym, w jaki sposób dokonujesz wyborów, ale take poznasz wiele wicze , dziki którym uwiadomisz sobie, jak twoje ciao opowiada wasn histori i tworzy sygnay ostrzegawcze oraz blokady, a take otwiera przed tob nowe drzwi do wiata zmian. Praca, jak zamierzasz rozpocz — poprzez nauczenie si korzystania ze wiadomoci, rezygnacji z kontroli nad tym, co dotd budowao twoje mechanizmy obronne — pomoe ci gbiej angaowa si w zwizki. Nauczysz si y ze wiadomoci, e tak naprawd nie masz zbyt wielkiej kontroli nad innymi ludmi lub okolicznociami, które napotykasz na swojej drodze. To proces obejmujcy odkrycie nowej wiadomoci istnienia starych wzorców zachowa , które bardzo dugo nieznacznie daway o sobie zna. Wykorzystujemy tu nowe wyniki bada i strategie interwencyjne oparte na wspóczesnej wiedzy na temat funkcjonowania naszego mózgu w sytuacji bliskich zwizków z innymi ludmi.

Swoboda w mówieniu „nie” Nie ma takiej zasady, która nakazywaaby wszystkim ludziom funkcjonowa w gbokich i zaangaowanych zwizkach. Niniejsza ksika moe pomóc ci czu si dobrze jako singiel (lub wspiera kogo w takim wyborze). Niektórzy ludzie odkrywaj, e mimo spoecznej presji nakazujcej tworzenie zwizków, jako single nie s ani samotni, ani nieszczliwi. Wiele osób yjcych samotnie prowadzi satysfakcjonujce ich ycie,

22


Spotkanie z uciekinierem

wypenione spotkaniami z przyjaciómi, prac, twórczoci, rozwojem duchowym i tak dalej, nie dowiadczaj wic oni przewlekego uczucia nieszczcia i samotnoci.

Jak korzysta z tej ksiki? Do wykonywania wicze zawartych w tej ksice bdziesz potrzebowa notatnika lub zeszytu (moesz take korzysta z komputera). Rozpoczynasz proces tworzenia wasnej ksiki, w której ty sam jeste ekspertem do spraw samego siebie. Tworzysz co, do czego od czasu do czasu bdziesz móg zajrze, by sprawdzi, ile ju przeszede na swojej drodze do stworzenia zdrowszego zwizku partnerskiego. Zostaniesz poproszony o udzielenie odpowiedzi na stawiane pytania oraz o sporzdzanie notatek, aby nie zapomnia swych pierwotnych reakcji na to, co przeczytae. Ludzie maj tendencj do szybkiego zapominania tego, co ich denerwuje lub jest dla nich nieprzyjemne. Zapisywanie myli i odkry jest bardzo wan czci procesu zmian. Jeli ograniczysz si jedynie do lektury tej ksiki, bez aktywnej realizacji zawartych w niej wicze , przeoczysz istotne wskazówki, które mog ci pomóc w rozwikaniu swoich tajemnic ycia uczuciowego.

Dasz rad! Oto nadszed moment, który wymaga ogromnej wiary — moesz da sobie jeszcze jedn szans. Mio nie jest atwa, ale kiedy wszystko funkcjonuje tak, jak powinno, warto powici jej odrobin wysiku. Pracujc przez wiele lat jako psychoterapeuta, a jednoczenie bdc osob, która ma podobne dowiadczenia, dowiedziaam si, jak stare formy zniewolenia potrafi przesikn ludzk dusz. W dzisiejszych

23


Nie taka mio straszna. Pokonaj lk przed intymnoci i odrzuceniem

czasach dystansowanie si w zwizkach partnerskich stanowi coraz wiksze wyzwanie tak dla kobiet, jak i dla mczyzn. Do napisania tej ksiki zainspirowaa mnie praca z ludmi uwikanymi w puapki emocjonalne spowodowane przez traumatyczne przeycia z przeszoci. Byam wiadkiem, jak wiele osób po przejciach niszczy swoje zwizki, a jednak w ko cu ucz si kocha i by kochanymi. Wierz gboko i szczerze, e moemy si nauczy, jak si nie poddawa i pewnie kroczy ciek mioci. Wszyscy emocjonalni uciekinierzy potrafi pooy kres poczuciu niezadowolenia, które kadzie si cieniem na ich zwizkach. Pomimo miosnych rozczarowa , znowu ryzykujesz nadziej. Gdzie w gbi duszy zawsze wierzye, e twoja samotno wreszcie si sko czy, e w ko cu znajdziesz narzdzia, które pozwol ci rozwiza problemy z relacjami. Jeli jeste gotów rozpocz zawi podró do mioci, ta ksika oferuje ci nowe spojrzenie na zwizki dwojga ludzi. Nauczy ci take korzystania ze skutecznych strategii zmian. Ksika, któr trzymasz w rku, moe ci si przyda nawet wówczas, gdy nie rozpoznae w sobie emocjonalnego uciekiniera. Moesz podzieli si wiedz zaczerpnit z tego poradnika ze swoim partnerem lub przyjacielem, który jest uciekinierem. Moe s nimi ludzie, z którymi masz na co dzie kontakt, a ta ksika pozwoli ci ich lepiej zrozumie. Moesz odgrywa rol znawcy tematu w kontaktach z ludmi, którzy zachowuj dystans w stosunku do innych. Bez wzgldu na wasne dowiadczenia z pewnoci bdziesz zadowolony z korzyci, jakie daje odkrywanie tego nowego, jeszcze przez ciebie niezbadanego terytorium. By moe zaskoczy ci odkrycie w sobie cech typowych dla emocjonalnych uciekinierów. Nie odrzucaj tej szansy i rozpocznij nowy rozdzia w swoim yciu, nawet jeli obecnie nie ma w twoim sercu nikogo wanego. Bd otwarty i peen optymizmu, ufaj, e moesz twardo stpa po ziemi i cieszy si podró ku prawdziwej bliskoci z drugim czowiekiem.

24

Nie taka mi o straszna. Pokonaj l k przed intymno ci i odrzuceniem  

Miłość zwykle kojarzy się z czymś dobrym i pięknym. Jest kwintesencją szczęścia. Wobec tego jak to możliwe, że całe rzesze ludzi panicznie s...