Page 1


Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Maciej Pasek Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock.com. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?moodle Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-2741-7 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


Spis treci Wstp .............................................................................................. 5 Rozdzia 1. Instalacja i konfiguracja Moodle ....................................................... 7 1.1. Przygotowanie serwera .............................................................................................. 7 1.2. Instalacja serwisu Moodle ......................................................................................... 8

Rozdzia 2. Narzdzia administracyjne .............................................................. 19 2.1. Menu Uytkownicy ................................................................................................. 20 2.1.1. Menu Konta ................................................................................................... 25 2.2. Menu Kursy ............................................................................................................. 32 2.3. Menu Moduy .......................................................................................................... 41 2.4. Menu Wygld .......................................................................................................... 47 2.5. Menu Strona gówna ................................................................................................ 52

Rozdzia 3. Zakadamy kurs ............................................................................. 55 3.1. Dodawanie zasobów ................................................................................................ 58 3.1.1. Etykieta .......................................................................................................... 59 3.1.2. Strona tekstowa .............................................................................................. 60 3.1.3. Strona HTML ................................................................................................. 62 3.1.4. Wstawianie zdj ........................................................................................... 65 3.1.5. Wstawianie linków ........................................................................................ 68 3.1.6. Wstawianie multimediów .............................................................................. 69 3.1.7. Link do pliku lub strony WWW .................................................................... 72 3.1.8. Wywietl katalog plików ............................................................................... 74 3.2. Dodawanie skadowych ........................................................................................... 76 3.2.1. Ankieta ........................................................................................................... 76 3.2.2. Czat ................................................................................................................ 81 3.2.3. Forum ............................................................................................................ 82 3.2.4. Gosowanie .................................................................................................... 85 3.2.5. Lekcja ............................................................................................................ 87 3.2.6. Quiz ............................................................................................................... 93 3.2.7. Tworzenie kategorii pyta ............................................................................. 96 3.2.8. Tworzenie pyta ............................................................................................ 97 3.2.9. Budowanie quizu ......................................................................................... 100

Rozdzia 4. Ocenianie w serwisie Moodle ........................................................ 103 4.1. Kategorie ............................................................................................................... 103

Skorowidz .................................................................................... 113

Kup książkę

Poleć książkę


4

Kup książkę

Moodle. Stwórz wasny serwis e-learningowy

Poleć książkę


Rozdzia 3.

Zakadamy kurs W poprzednich rozdziaach dowiedziae si, w jaki sposób zainstalowa Moodle na serwerze oraz jak dobrze administrowa wasnym serwisem e-learningowym. Czytajc ten rozdzia, przekonasz si, e zakadanie kursów, zarzdzanie nimi oraz ich modyfikowanie nie jest trudnym zajciem. Musisz jednak pamita, e przygotowanie dobrej lekcji w szczególnoci, a caego kursu w ogóle, wymaga duo pracy i kreatywnoci. W tym rozdziale poznasz narzdzia, jakie oferuje Ci Moodle, aby móg sprosta oczekiwaniom kursantów oraz by sam by zadowolony z efektów swojej pracy. Wiesz ju, w jaki sposób zaoy nowy kurs na platformie Moodle. Nie bdziemy wic teraz powtarza caej procedury. Zakadam bowiem, e zaoye ju kurs i znajduje si on w Twoim serwisie (rysunek 3.1).

Rysunek 3.1. Informacja o dostpnym kursie

Kliknij wic nazw kursu. Otworzy si strona z widokiem poszczególnych jednostek kursu. Twoim zadaniem bdzie uzupenienie kursu o materiay szkoleniowe i narzdzia sprawdzajce poziom zdobytych wiadomoci i umiejtnoci (rysunek 3.2). Jako administrator strony masz moliwo edytowania zawartoci kursu. Kliknij zatem przycisk Wcz tryb edycji znajdujcy si prawym górnym rogu strony, tu pod imieniem i nazwiskiem zalogowanego uytkownika (rysunek 3.3). Po uruchomieniu trybu edycji wygld strony ulegnie zmianie. Przy kadej jednostce lekcyjnej pojawi si ikony, dziki którym bdziesz móg modyfikowa zawarto kursu. Pierwszym elementem kursu jest Forum aktualno ci (rysunek 3.4). Obok nazwy znajduje si sze ikon oznaczajcych sze rónych moliwoci wprowadzania zmian.

Kup książkę

Poleć książkę


56

Moodle. Stwórz wasny serwis e-learningowy

Rysunek 3.2. Pocztkowy widok kursu

Rysunek 3.3. Przycisk wczania trybu edycji

Rysunek 3.4. Forum aktualno ci z ikonami umoliwiajcymi edycj  Czarna strzaka skierowana w praw stron oznacza moliwo przesunicia

samego odsyacza bardziej na prawo. Jeeli skorzystasz z tej moliwoci i przesuniesz Forum aktualno ci w praw stron, pojawi si dodatkowa czarna strzaka. Za jej pomoc bdziesz móg przesun odsyacz w lew stron.  Ikona dwóch strzaek skierowanych na osi góra-dó oznacza moliwo

przeniesienia tej czci kursu w dowolne miejsce poniej lub powyej. Oznacza to, e moesz np. przenie forum na sam koniec kursu. Po klikniciu tej ikony

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdzia 3. i Zakadamy kurs

57

zmieni si wygld kursu. Obok kadej jednostki kursu pojawi si mae prostokty z widniejcymi obok czarnymi strzakami. Kliknicie jednego z tych prostoktów bdzie jednoznaczne z przeniesieniem w to miejsce wybranej jednostki kursu (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Prostokty oznaczajce miejsca, w które moe by przeniesiony element kursu

 Po klikniciu ikony doni trzymajcej oówek bdziesz móg dokona edycji

ustawie forum. Bdziesz móg zmieni nazw forum i jego opis, a take zmieni domylne ustawienia i spowodowa, e wpisy na forum bd podlega ocenie (rysunek 3.6).

Rysunek 3.6. Zmiana ustawie Forum aktualno ci

Kup książkę

Poleć książkę


58

Moodle. Stwórz wasny serwis e-learningowy  Klikajc czarny krzyyk, usuniesz forum z kursu.  Kiedy klikniesz ikon otwartego oka, forum stanie si niewidoczne

dla uytkowników, a sama ikona przybierze wygld zamknitego oka.  Ikona dwóch postaci oznacza, e bd widoczne grupy biorce udzia

w kursie. Przy kadej lekcji kursu w trybie edycji widoczne s trzy ikony (rysunek 3.7).

Rysunek 3.7. Ikony pozwalajce edytowa lekcje kursu

Kliknicie ikony czarnego kwadratu spowoduje, e na stronie kursu bdzie widoczna tylko jedna jednostka kursu. Wszystkie pozostae bdzie mona wybra z rozwijanego menu widocznego pod aktywn jednostk. Jednoczenie ikona, któr klikne, aby zmieni tryb widoku, przybierze wygld dwóch równolegych prostoktów (rysunek 3.8).

Rysunek 3.8. Zmiana widoku strony kursu

Pozostae dwie ikony oznaczaj moliwo ukrycia kursu przed kursantami (oko) oraz przeniesienia jednostki kursu w inne miejsce w obrbie tego samego kursu (strzaka).

3.1. Dodawanie zasobów Do kadej jednostki kursu moesz doda zasoby, czyli materiay statyczne, za pomoc których przedstawisz tre zagadnie omawianych w trakcie pojedynczej lekcji kursu. Moodle udostpnia wiele rónych zasobów, które bdziesz móg wykorzysta. Moliwo wstawiania zasobów do kursu otrzymujesz po klikniciu listy rozwijanej Dodaj zasób… (rysunek 3.9).

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdzia 3. i Zakadamy kurs

59

Rysunek 3.9. Lista dostpnych zasobów

Moodle oferuje sze rónych zasobów:  etykiet,  stron tekstow,  stron HTML,  link do pliku lub innej strony WWW,  wywietlanie katalogu plików,  pakiet IMS.

W dalszej czci tego podrozdziau poznasz zastosowanie kadego wymienionego zasobu.

3.1.1. Etykieta Przeznaczeniem tego zasobu jest przede wszystkim nazwanie danej jednostki kursu, po to, aby lepiej zorganizowa i przedstawi j kursantom. Etykieta nie jest jednak tylko krótk tekstow informacj na temat zawartoci danej jednostki kursu. Jej moliwoci s znacznie wiksze, bowiem etykieta moe by stron HTML, a wic zawiera obrazki, multimedia, zaawansowane formatowanie… (rysunek 3.10). Trudno jednak sobie wyobrazi, by tre kursu znajdowaa si w etykiecie kursu. Rysunek 3.10. Edytor etykiety

Tekst wpisany w polu bdzie widoczny na stronie kursu (rysunek 3.11).

Kup książkę

Poleć książkę


60

Moodle. Stwórz wasny serwis e-learningowy

Rysunek 3.11. Dodano etykiet Zajcia organizacyjne

3.1.2. Strona tekstowa Jako administrator moesz doda do swojego kursu zwyke strony tekstowe. Na rysunku 3.12 widoczne jest okno suce do edytowania strony tekstowej. Jak widzisz, obowizkowe jest wpisanie nazwy zawartoci oraz treci strony tekstowej. Nie musisz jedynie wpisywa streszczenia, którego pole posiada zaawansowany edytor.

Rysunek 3.12. Dodawanie nowej strony tekstowej

Nazwa Strona tekstowa moe by troch mylca. Moodle umoliwia bowiem cztery rodzaje formatowania takiej strony. S one dostpne po rozwiniciu menu Format (rysunek 3.13). Rysunek 3.13. Moliwe formaty strony tekstowej w Moodle

Automatyczny format Moodle jest czym porednim pomidzy zwyk stron tekstow a stron stworzon w kodzie HTML. Jeeli wybierzesz ten rodzaj formatowania strony tekstowej, podczas wpisywania tekstu automatycznie bd zmieniane wszelkie adresy Kup książkę

Poleć książkę


Rozdzia 3. i Zakadamy kurs

61

stron internetowych na odsyacze. Podobnie, gdy bdziesz wpisywa kombinacje znaków, które tworz emotikony, zostan one zamienione na obrazki. Dodatkow funkcj jest moliwo ograniczonego formatowania tekstu. Automatyczny format Moodle daje moliwo stosowania znaczników HTML, dziki którym Twój tekst moe by pogrubiony, pochylony lub podkrelony. Format HTML — stosujc ten format tekstu, moesz uywa wszystkich znaczników kodu HTML, bowiem Moodle bdzie rozpoznawa to, co piszesz, jako zwyk stron HTML (rysunek 3.14). Jeli wybierzesz ten sposób formatowania, nie bdziesz mia jednak moliwoci korzystania z edytora WYSIWYG, który standardowo jest widoczny przy dodawaniu zasoby strony HTML. W tym przypadku samodzielnie bdziesz musia wpisywa cay kod HTML w oknie edytora tekstu. Ten typ formatu strony tekstowej jest szczególnie przydatny wtedy, gdy chcesz wklei gotowy kod, napisany w jakim zewntrznym edytorze stron HTML (np. Pajczku lub NVU).

Rysunek 3.14. Po wyborze formatu HTML moesz stosowa wszystkie znaczniki kodu podczas tworzenia strony

Format tekstu zwykego jest zwykym, pozbawionym jakiegokolwiek formatowania, tekstem. Moesz go stosowa wtedy, gdy nie potrzebujesz w aden sposób formatowa wpisywanego tekstu lub gdy chcesz chociaby pokaza, jak w jzyku HTML uy konkretnych znaczników. Wpisany kod nie zostanie zamieniony na stron internetow, ale bdzie pokazany w takiej formie, w jakiej go wpisae. Format Markdown — ten format zwany jest te formatem Wiki. Korzystajc z niego, te bdziesz móg uywa znaczników, bdzie ich jednak znacznie mniej ni w kodzie HTML. Tego typu formatowanie przypisujesz do akapitu, stawiajc znaki formatowania w pierwszej linii danego bloku. Oto przykadowe znaczniki wraz z ich krótk charakterystyk:  !# — nagówek (liczba znaków # oznacza poziom nagówka),  Q — suy do wprowadzania pyta,  A — suy do wprowadzania odpowiedzi,  * — lista nieuporzdkowana (kropki),  # — lista uporzdkowana (1, 2, 3...).

W formacie Markdown moesz te formatowa tekst wewntrz akapitu. Oto przykady:  *tekst* pogrubia tekst,  /tekst/ pochyla tekst (kursywa),  +tekst+ podkrela tekst,  -tekst- przekrela tekst.

Kup książkę

Poleć książkę


62

Moodle. Stwórz wasny serwis e-learningowy

Ustawiajc parametry strony tekstowej, masz te moliwo okrelenia, w jakim oknie bdzie ona widoczna. Domylnie jest widoczna w tym samym oknie, w którym wywietlana jest strona serwisu Moodle (rysunek 3.15). Rysunek 3.15. Domy lne ustawienia widoku okna

To ustawienie moesz zmieni i sprawi, eby Twoja strona tekstowa pokazywaa si uytkownikowi kursu w nowym oknie. Wystarczy w rozwijanym menu wybra polecenie To samo okno. Dodatkowo, po klikniciu przycisku Poka zaawansowane, bdziesz móg wybra kilka parametrów nowo otwieranego okna (rysunek 3.16). Wród tych dodatkowych parametrów jest szeroko i wysoko otwieranego okna, a take moliwo ukrycia pasków narzdzi, menu i adresu.

Rysunek 3.16. Ustawienia zaawansowane okna strony tekstowej

3.1.3. Strona HTML Strony tekstowe w Moodle nie zawsze bd mogy speni Twoje oczekiwania w zakresie prezentacji treci w kursie. Zawarto moesz przedstawi w sposób o wiele bardziej atrakcyjny, jeli skorzystasz ze Strony HTML (rysunek 3.17). Rysunek 3.17. Zasób Stwórz stron HTML w menu

Strona, dziki której moemy zbudowa zasób Moodle bdcy stron HTML, skada si z czterech moduów. W pierwszym z nich (rysunek 3.18) musisz okreli nazw tworzonej strony, czyli tytu, który bdzie widoczny na stronie kursu, oraz napisa streszczenie, bdce krótk informacj o zawartoci strony HTML.

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdzia 3. i Zakadamy kurs

63

Rysunek 3.18. Sekcja Ogólne

Jak wida na rysunku 3.18, podczas tworzenia strony HTML nie musisz zna tego jzyka pisania stron internetowych, bowiem do utworzenia dobrze wygldajcej strony kursu wystarczy Ci dostpny w Moodle edytor WYSIWYG, któremu teraz bliej si przyjrzymy (rysunek 3.19). Rysunek 3.19. Edytor WYSIWYG do tworzenia stron HTML

Pasek narzdzi edytora skada si z dwóch rzdów ikon oznaczajcych róne dostpne narzdzia. W pierwszej kolumnie, poczynajc od lewej strony, kolejne narzdzia umoliwiaj:  wybór czcionki tekstu,  wybór rozmiaru czcionki,  wybór stylu formatowania sporód dostpnych (np. Normalny, Nagówek 1,

Nagówek 2, Adres),  wybór jzyka wpisywanego tekstu,  pogrubienie tekstu,  pochylenie tekstu,  podkrelenie tekstu,  przekrelenie tekstu,  umieszczenie indeksu dolnego i górnego,

Kup książkę

Poleć książkę


64

Moodle. Stwórz wasny serwis e-learningowy  wpisanie czystego kodu HTML,  cofnicie i powtórzenie ostatniego dziaania.

Umieszczone w drugim rzdzie narzdzia umoliwiaj:  wyrównanie tekstu w akapitach (wyrównanie do lewej, wyrównanie

do rodka, wyrównanie do prawej i wyjustowanie, czyli jednoczesne wyrównanie do lewego i prawego marginesu),  okrelenie kierunku pisania tekstu (od lewej do prawej lub od prawej do lewej),  tworzenie listy numerowanej,  tworzenie listy wypunktowanej,  zmniejszenie i zwikszenie wcicia akapitu,  nadanie koloru czcionce i tu,  wstawienie linii poziomej,  wstawienie odsyacza,  wstawianie i usuwanie linków oraz wyczenie automatycznego tworzenia

linków,  wstawianie zdj, tabel, emotikonów i znaków specjalnych,  odnajdywanie wyrazów i ich zamienianie,  przeczenie na widok umoliwiajcy pisanie kodu HTML,  powikszenie okna edytora.

Z powyszej listy wynika, e za pomoc samego tylko edytora moesz stworzy dobrze sformatowan stron HTML. Gdyby jednak nie wystarczyy Ci moliwoci edytora, moesz przej do tworzenia strony w jzyku HTML. W tym celu musisz klikn ikon oznaczon symbolem < >. Zmieni si wówczas wygld samego edytora i bdziesz móg wprowadza kod swojej strony (rysunek 3.20). Rysunek 3.20. Edytor w trybie tekstowym, w którym mona wprowadza kod HTML

eby powróci do trybu edytora WYSIWYG, naley ponownie wcisn przycisk < >. Poniej sekcji Ogólne znajduje si sekcja Stwórz stron HTML. Jest to taki sam edytor WYSIWYG jak ten, który suy do tworzenia streszczenia zawartoci strony kursu (rysunek 3.21). Kup książkę

Poleć książkę


Rozdzia 3. i Zakadamy kurs

65

Rysunek 3.21. W sekcji Stwórz stron HTML moesz wprowadza informacje, które bd udostpniane kursantom

3.1.4. Wstawianie zdj Jak ju wczeniej zostao wspomniane przy wyliczaniu moliwoci edytora, za pomoc którego tworzy si stron HTML kursu, do treci strony moesz dodawa ilustracje. Mog one znajdowa si w internecie, ale take moesz je umieci na swojej platformie Moodle.

eby wstawi ilustracj na stron, musisz najpierw klikn ikon znajdujc si na pasku narzdzi (rysunek 3.22). Rysunek 3.22. Ikona narzdzia do wstawiania zdj

Po klikniciu ikony otworzy si nowe okno dialogowe (rysunek 3.23). W polu Adres URL obrazka moesz wpisa lub wklei bezporednio z przegldarki internetowej adres obrazka, którego chcesz uy w swoim kursie. Dodatkowo w polu Tekst alternatywny powiniene wpisa tekst, który zostanie wywietlony, gdy nie bdzie dostpu do ilustracji. Po umieszczeniu tych dwóch informacji moesz klikn przycisk OK, aby zatwierdzi dodanie ilustracji do strony HTML. Kup książkę

Poleć książkę


102

Kup książkę

Moodle. Stwórz wasny serwis e-learningowy

Poleć książkę


Skorowidz A ankieta, 76–81 ATTLS (Attidudes To Thinking and Learning Survey), 77–78 COLLES (Constructivist On-Line Environment Survey), 77–80 graficzne podsumowanie ankiety, 80 lista ankiet wykorzystanych w kursie, 80 opcje analizy ankiet, 81

C czat, 81–82 formularz tworzenia czatu, 82 wejcie na czat, 82

E etykieta, 59

F forum, 82–85 forum pyta i odpowiedzi, 83 forum standardowe do uytku ogólnego, 83 kady wysya jeden temat dyskusji, 84 maksymalna wielko zacznika, 84 ocena, 84 pojedyncza prosta dyskusja, 84 próg postów do blokowania, 85 standardowe opcje moduów, 85

Kup książkę

G gosowanie, 85–87 maksymalna liczba gosów na t opcj, 86 ogranicz liczb moliwych gosów, 86 ogranicz moliwo gosowania do, 86 poka kolumn „Nieodpowiedziane”, 87 pola opcji odpowiedzi, 86 prywatno wyników, 87 zezwól na aktualizacj gosowania, 87

I instalacja i konfiguracja Moodle, 7–18 dodawanie nowego uytkownika, 13 instalacja pakietu jzykowego, 15 katalogi Moodle, 10 konfiguracja bazy danych Moodle, 12 konfiguracja strony gównej, 18 nadawanie nowemu uytkownikowi nazwy oraz uprawnie administracyjnych, 13 nadawanie uytkownikowi uprawnie do konkretnej bazy danych, 14 potwierdzenie lokalizacji katalogów Moodle, 11 sprawdzenie rodowiska, 14 testy ustawie PHP, 11 tworzenie bazy danych, 16 tworzenie konta administratora, 17 tworzenie nowej bazy danych w phpMyAdmin, 12 wybór jzyka instalacji, 10 XAMPP, 7

Poleć książkę


114

Moodle. Stwórz wasny serwis e-learningowy

L lekcja, 87–92 formatowanie lekcji, 89 formularz pytania z moliwoci udzielenia wielokrotnej odpowiedzi, 92 importuj pokaz slajdów, 91 kontrola dostpu, 89 kontrola przebiegu lekcji, 88 maksymalna liczba odpowiedzi/przej, 87 maksymalna ocena, 88 ocenianie wielu podej, 88 opcje oceniania, 87 po poprawnej odpowiedzi, 89 powtórzenie lekcji, 88 punktacja za pytanie, 88 w zalenoci od, 90 wstaw stron pyta, 91 wstaw tabel rozgazie, 91 wywietl biecy wynik w trakcie rozwizywania lekcji, 88 wywietl przycisk zmian, 88 zaimportuj pytania, 90 zakadanie lekcji, 87

M menu Konta, 25–31 checkbox, 31 dostpno kursu, 39 filtrowanie bazy danych, 26 formularz dodawania nowego uytkownika, 27, 30 formularz wielokrotnego dziaania na uytkownikach, 29 grupy, 38 menu wyboru, 31 obszar tekstowy, 31 pole tekstowe, 31 przegldaj list uytkowników, 26 tworzenie nowej kategorii, 32 ukryte sekcje, 36 zaawansowane kryteria filtrowania uytkowników, 30 zaawansowane moliwoci filtrowania uytkowników, 26 zgoszenia o wyganiciu powiadomienia, 38 menu Kursy, 32–41 administrator, 40 autor kursu, 40 checkbox, 32 dodaj/edytuj kursy, 33 domylne ustawienia kursu, 33–34 format kursu LAMS, 34 format kursu SCORM, 34

Kup książkę

format tematyczny, 33 format towarzyski, 33 format tygodniowy, 33 format tygodniowy — CSS/bez tablic, 33 formularz dodawania nowej kategorii kursów, 35 go, 40 kopie zapasowe, 33 nauczyciel bez praw edycji, 40 prowadzcy, 40 przegldanie aktywnoci kursantów, 38 przypisywanie ról w kursie, 40 student, 40 tworzenie nowych kursów, 36 zamawianie kursu, 33 zapisy, 33, 38–39 menu Moduy, 41–47 aktywnoci, 41–42, 45 bloki, 41, 45–47 filtry, 41 HTML, 46 kalendarz, 46 quiz, 43–45 wybór strony do konfiguracji bloków, 47 wynik quizu, 46 zalogowani uytkownicy, 46 menu Strona gówna, 52–53 dostpne elementy strony gównej, 53 lista wyboru, 53 poka list kategorii, 53 poka list kursów, 53 poka nowoci, 53 pytania strony gównej, 53 ustawienia strony gównej, 52 wybór elementów strony gównej, 53 menu Uytkownicy, 20–25 bez uwierzytelnienia, 25 konta, 21 opcje uwierzytelnienia konta, 22 przegldaj list uytkowników, 25 uwierzytelnianie za pomoc zewntrznej bazy danych, 23 uwierzytelnienie, 21 uwierzytelnienie z wykorzystaniem poczty elektronicznej, 23 zaoenie konta i rejestracja, 21 zezwolenia, 21 menu Wygld, 47–51 informacja, 48, 49 kalendarz, 50 podgld, 48 podgld wybranej kompozycji, 49 ustawienia kompozycji, 50 wybór kompozycji, 48 zrzut ekranu, 48–49

Poleć książkę


Skorowidz

115

O ocenianie, 103–112 course total, 105 dodaj kategori, 105 dziennik ocen, 110 grade category, 106–107 lista moliwoci wyliczania oceny z kursu, 105 ocena, 106–107 podgld ocen, 110 prosta rednia waona ocen, 105 strona edycji kategorii ocen, 105 twoje oceny, 111 widok ocen uzyskanych przez kursanta, 112 wygld kategorii ocen w kursie, 108

Q quiz, 93–96 bezpieczestwo, 95 budowanie quizu, 100–101 caociowa informacja zwrotna, 95 eksport, 96 granica oceny, 96 import, 96 kategorie, 96 opcje przegldu, 94–95 podejcia, 94 pytania, 96 standardowa opcja moduów, 95 stopnie, 94 strona edycji quizu, 96 tryb adaptacyjny, 94 ustawienia sposobu oceniania, 94 ustawienia zwizane z czasem, 93 wyniki quizu, 95

S strona HTML, 62–64 edytor w trybie tekstowym, 64 edytor WYSIWYG, 63 stwórz stron HTML, 64 strona tekstowa, 60–62 automatyczny format Moodle, 60 format HTML, 61 format Markdown, 61 format tekstu zwykego, 61 ustawienia zaawansowane okna strony tekstowej, 62

T

tworzenie pyta, 97–100 Close, 98 dusza odpowied , 98 dopasuj odpowiedzi, 98 formularz tworzenia nowego pytania, 98 krótka odpowied , 98 moliwe typy pyta, 98 obliczeniowe, 98 Prawda/Fasz, 99, 100 pytanie numeryczne, 99 wielokrotny wybór, 98, 99

W wstawianie linków, 68–69 nowe okno, 68 okno dialogowe Wstaw link, 69 ta sama ramka, 68 to samo okno, 68 wybór pliku, do którego bdzie prowadzi link, 69 wstawianie multimediów, 69–72 zaawansowane opcje widoku okna, 71 wstawianie zdj, 65–67 dodawanie pliku graficznego do katalogu, 67 okno dialogowe Wstaw zdjcie, 66

Z zakadanie kursu, 55–101 dodawanie skadowych, 76–101 ankieta, 76–81 budowanie quizu, 100–101 czat, 81–82 forum, 82–85 gosowanie, 85–87 lekcja, 87–92 quiz, 93–96 tworzenie kategorii pyta, 96–97 tworzenie pyta, 97–100 dodawanie zasobów, 58–76 etykieta, 59 link do pliku lub strony WWW, 72–74 strona HTML, 62–64 strona tekstowa, 60–62 wstawianie linków, 68–69 wstawianie multimediów, 69–72 wstawianie zdj, 65–67 wywietl katalog plików, 74–76 edytowanie zawartoci kursu, 55 forum aktualnoci, 55

tworzenie kategorii pyta, 96–97 formularz tworzenia nowej kategorii pyta, 97 przykadowe kategorie pyta, 97

Kup książkę

Poleć książkę


Moodle. Stw rz w asny serwis e-learningowy  

Książka krok po kroku przeprowadzi Cię ona przez proces instalacji oraz wyjaśni zasady działania narzędzi potrzebnych do stworzenia serwisu...

Moodle. Stw rz w asny serwis e-learningowy  

Książka krok po kroku przeprowadzi Cię ona przez proces instalacji oraz wyjaśni zasady działania narzędzi potrzebnych do stworzenia serwisu...

Advertisement