Page 1


Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: ULABUKA Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock.

Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)

Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie?manip2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.

ISBN: 978-83-246-6530-3

Copyright © Helion 2013 Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


Spis treci Wstp do wydania drugiego ...........................................5 Wprowadzenie. Dlaczego manipulacja moe by etyczna? ....................7 1. Co sprawia, e uwaasz kogo za sympatyczn osob? ............................................................................17 2. Jak sta si osob lubian? ............................................39 3. Jak sprawi, eby Twój wiat by przyjaznym miejscem? ......................................................................69 4. Komunikacja niewerbalna — jak sprawi, eby kto zacz uwaa Ci za osob sympatyczn? ............81 5. Co robi dalej, eby ludzie naprawd Ci lubili? .......95 6. Jak mówi, eby inni Ci rozumieli i polubili? .........109 7. Jak utrzyma przyja ? ...............................................119 8. Sekrety najbardziej lubianych ludzi ..........................133 9. Podró w wiat wyobrani po sonecznej stronie .....139

Kup książkę

Poleć książkę


38

ETYCZNA

Kup książkę

MANIPULACJA

Poleć książkę


2 Jak sta si osob lubian?

W

iesz ju, co teoretycznie sprawia, e kto jest osob sympatyczn — z tej czci ksiki dowiesz si, jak Ty moesz sta si tak wanie osob. Bd prosia Ci o wykonywanie wicze , zagldanie w gb swojej duszy, przemylenia — bdzie to wymagao od Ciebie troch wysiku i niektóre z Twoich myli mog Ci si nie spodoba, ale gdyby mona byo sobie wyobrazi wszystkie korzyci pynce z tego, e yjesz w wiecie jako kto naprawd sympatyczny, to co by Ci naprawd si w tym podobao? Pomyl tylko, jak wtedy wygldaoby Twoje ycie, jak dobrze mona by si czu kadego dnia? Czy to wszystko warte jest tych kilku chwil wysiku? Oczywicie moesz uzna, e wystarczy przeczyta, ale z tym jest jak z kadym dowiadczeniem: moesz tylko patrzy na swoj ulubion potraw i czu, jak

Kup książkę

Poleć książkę


40

ETYCZNA

MANIPULACJA

Ci pynie linka i robisz si godny, albo moesz j po prostu zje, rozkoszujc si kadym ksem i odczuwajc przyjemno Zatem zaczynamy — ycz Ci pysznej zabawy! 1. Jak polubi samego siebie? Na pocztek chciaabym Ci zaproponowa mae wiczenie. Pomyl przez chwil o tym, jak jeste osob, i wypisz poniej te swoje cechy, które u siebie lubisz: ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. A teraz wyobra sobie, e jeste kim, kto Ci kocha (kto z rodziny, partner czy przyjaciel), i wypisz poniej te cechy, które on by w Tobie lubi najbardziej: ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. .................................................................................................

Kup książkę

Poleć książkę


Jak sta si osob lubian?

41

A teraz popatrz na siebie jak obserwator, z boku, i zastanów si, jakie on by w Tobie cechy móg polubi? I wypisz je tutaj: ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. Czy to wszystko? Czy jeszcze co moesz dopisa do tej listy? Nie wiem, czy kiedykolwiek zdarzyo Ci si zastanawia si nad sob w ten sposób. Jaka osoba teraz pojawia si przed Tob (i w Tobie), gdy ju uwiadamiasz sobie, e ni jeste? Czy ju teraz moesz naprawd si polubi? Jak moesz si zachowywa, eby te cechy stay si jeszcze bardziej wyrane w Twoim zachowaniu? Na przykad osoba uprzejma pierwsza mówi „dzie dobry” swoim znajomym; pomaga, jeeli jest tylko taka okazja; moe na przykad raz w tygodniu dzwoni do swoich bliskich, eby si dowiedzie, co u nich sycha; moe zaprzyjani si z jak ssiadk, która potrzebuje wsparcia, a nawet moe zacz dziaa w jakiej organizacji charytatywnej. Masz ju jakie pomysy? Moesz sobie zrobi plan: jak moesz si zachowywa w rónych sytuacjach, aby poczu wyranie, e masz w sobie te wszystkie cechy. Zapisz to tutaj:

Kup książkę

Poleć książkę


42

ETYCZNA

MANIPULACJA

................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. A teraz chciaabym Ci poprosi, eby przez siedem kolejnych dni oprócz wprowadzenia w ycie tych wszystkich pomysów chwali siebie! Kady z nas toczy swój wasny dialog wewntrzny, wic moesz to zrobi w mylach, ale mów sobie komplementy! Tak czsto kady z nas w mylach krytykuje siebie. A gdyby tak nagoni Twój dialog, tak aby móg go usysze Twój najlepszy przyjaciel? Wiesz, co by si stao? Uciekby z krzykiem i nigdy ju nie odezwa si do Ciebie sowem! A Ty sam tak mówisz do siebie. Moe wic teraz jest najlepsza chwila, eby zosta swoim najlepszym przyjacielem? Jak bdziesz si czu, gdy zaczniesz siebie chwali? I tak jako zawsze si dzieje, e to, co jest wewntrz Ciebie, staje si Twoj rzeczywistoci. Wiem, o czym pisz, bo sama z mojego wasnego ycia mam doskonay przykad tego, jak wyobraenia i sowa skierowane do siebie przekadaj si na to, co dzieje si wokó. Miaam wielkie szczcie, e moi rodzice wychowywali mnie bardzo mdrze. Nigdy nie kazali mi by idealn uczennic przynoszc same pitki (gdy si uczyam, to jeszcze nie byo szóstek i jedynek), za to zawsze mi powtarzali, e jestem inteligentn dziewczynk i na pewno sobie poradz. I tak byo!

Kup książkę

Poleć książkę


Jak sta si osob lubian?

43

Chocia nie spdzaam wikszoci czasu na nauce, bardzo rzadko zdarzao mi si przynosi do domu oceny niedostateczne. Najwyraniej widziaam efekty tego dziaania na studiach — jak to na psychologii, musiaam si uczy wielu teorii o tym, jak dziaa czowiek; niektóre z nich byy interesujce, niektóre za poznawaam po to, eby zapomnie je zaraz po egzaminie… W sesji miewaam ponadto duo egzaminów i nie zawsze miaam czas porzdnie si nauczy. Ale zawsze przed egzaminem mówiam sobie: „Agnieszko, jeste inteligentn dziewczynk i na pewno sobie poradzisz!”. I zdawaam wszystkie egzaminy w pierwszym podejciu! Oczywicie, nie zawsze na pitki, raz nawet usyszaam, e moja wiedza jest jak maa kropelka, któr zamierzam umy cae okno, ale robi to z takim wdzikiem i przekonaniem, e mog dosta ocen dostateczn - Tak to wanie dziaa: gdy jeste sam dla siebie sympatyczny i si wspierasz, to wtedy dziaasz duo lepiej i wicej Ci si uda! Dlatego te warto si chwali! Kady z nas ma i wady, i zalety, lepsze i gorsze chwile. Niestety wikszo z nas najczciej komentuje w mylach te negatywne rzeczy, roztrzsajc je po stokro. Nasuwa si proste pytanie: po co? Co osigasz dziki temu, e si doujesz, krytykujesz i wytykasz sobie bdy? Zamiast tego lepiej si zastanowi, jak w przyszoci unikn moliwych pomyek, i skupi si na swoich lepszych cechach, zachowaniach i… sukcesach. Bo tutaj jest jeszcze jedna ciekawa rzecz — kady z nas ma w gowie plan tego, jak si bdzie zachowywa, ale rzeczywisto najczciej nie pozwala nam wykona wszystkiego na 100% — zatem nawet jeeli odniesiemy obiektywny sukces, to wewntrz nie jest on peen, bo nie spenia w caoci naszych spenia oczekiwa … Zastanówmy

Kup książkę

Poleć książkę


44

ETYCZNA

MANIPULACJA

si chwilk — czy to ma sens? Tego, co mino, i tak nie da si zmieni. Moesz to oglda jako niedoskona fotografi z przeszoci, skupiajc si na jej brakach, albo dostrzec w niej co wartego pochwalenia… Wybór naley do Ciebie — Twoje wspomnienia mog by albumem penym zdj, o których lepiej zapomnie, lub tych, do których mio jest wraca. A przecie wiadomo, e gdy si patrzy na pikne zdjcie, to si czowiek od razu lepiej czuje! Pamitaj, e nie da si lubi innych, jeeli nie lubi si siebie, i jeeli masz ju za sob pierwszy krok i moesz zacz dostrzega w sobie te wszystkie cechy, za które mona Ci polubi, to teraz czas ugruntowa te zmiany. 2. Metody, które pozwalaj skupia si na swoich zaletach i akceptowa swoje wady Pamitasz to, co pisaam w poprzednim rozdziale o mapie Twojej rzeczywistoci? Bardzo czsto uywam porównania, e kady z nas yje w swoim wasnym matriksie, i kiedy ju sobie w peni zdasz z tego spraw, to masz wybór: albo nadal pozwala innym w peni kontrolowa Twoj rzeczywisto, albo zacz j samemu kreowa. Moesz wybra: niebieska lub czerwona piguka - Jeeli chcesz, eby Twoja rzeczywisto pozostaa bez zmian, to pewnie nie wpadoby Ci do gowy czytanie tej ksiki, wic zajmijmy si drug opcj. eby móc zmienia swój wiat, najpierw dobrze byoby zmieni zasady, które nim kieruj. Teraz zajmujemy si tym, jak tworzy przyja , wic zajmiemy si tymi reguami, które rzdz w Twoich relacjach z innymi. To znaczy rzdziy do tej pory, bo przecie TY moesz decydowa, jakie one bd! Jak to zrobi? Bardzo prosto!

Kup książkę

Poleć książkę


Etyczna manipulacja, czyli jak sprawi , eby ludzie naprawd Ci lubili. Wy...  
Etyczna manipulacja, czyli jak sprawi , eby ludzie naprawd Ci lubili. Wy...  
Advertisement