Page 1


Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158×235, stron: 224

• Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu o systemy firmy Microsoft • Naucz siê praktycznie wdra¿aæ klastry pracy awaryjnej • Dowiedz siê, jak korzystaæ z zaawansowanych rozwi¹zañ serwerowych Zachowanie ci¹g³oœci procesów biznesowych dla wielu przedsiêbiorstw stanowi jedn¹ z najwa¿niejszych kwestii, decyduj¹c¹ niejednokrotnie o ich istnieniu i powodzeniu na rynku w coraz bardziej zwirtualizowanym œwiecie. W firmach wymagaj¹cych sta³ego dostêpu do wa¿nych danych, us³ug lub aplikacji konieczne jest zapewnienie odpowiednich mechanizmów, gwarantuj¹cych ci¹g³oœæ pracy systemów niezale¿nie od wszelkiego rodzaju awarii, które mog¹ czasami zdarzaæ siê w bardziej rozbudowanej i skomplikowanej infrastrukturze informatycznej. Odpowiedzi¹ na te potrzeby sta³a siê technologia klastrowa, implementowana przez firmê Microsoft w jej serwerowych systemach operacyjnych. Niestety, zagadnienia dotycz¹ce technologii klastrowej i jej realizacji w œrodowiskach opartych na najnowszych serwerowych systemach operacyjnych firmy Microsoft nie nale¿¹ do najprostszych w informatycznym œwiecie. Wszyscy zainteresowani maj¹ te¿ z pewnoœci¹ œwiadomoœæ tego, jak wa¿na w karierze ka¿dego specjalisty IT mo¿e okazaæ siê znajomoœæ tej tematyki. To w³aœnie z myœl¹ o takich osobach powsta³a ksi¹¿ka "Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie ". Informatycy, studenci kierunków informatycznych i amatorzy pragn¹cy dowiedzieæ siê wiêcej na temat technologii klastrowej dostêpnej w najbardziej zaawansowanych technologicznie serwerowych systemach operacyjnych z rodziny Windows Server 2008 R2 znajd¹ tu mnóstwo praktycznych informacji oraz poszerz¹ swoj¹ wiedzê na temat klastrów pracy awaryjnej. • Przegl¹d podstawowych pojêæ i nowoœci zwi¹zanych z technologi¹ klastrow¹ w œrodowisku opartym na systemach Windows Server 2008 R2 • Mo¿liwoœci technologii klastrowej, oferowane przez systemy Windows Server 2008 R2 • Wdra¿anie infrastruktury kluczy publicznych (PKI) • Praktyczne przyk³ady wdra¿ania klastra pracy awaryjnej • Konfigurowanie klastra pracy awaryjnej • Zarz¹dzanie klastrami pracy awaryjnej, infrastruktur¹ kluczy publicznych (PKI), rolami i funkcjami systemów Windows Server 2008 R2 Poznaj od œrodka klastry pracy awaryjnej! Do³¹cz do najbardziej poszukiwanych na rynku specjalistów IT!


Spis treci Wstp .............................................................................................. 7 Rozdzia 1. Technologia klastrowa w systemach Windows Server 2008 R2 ....... 13 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Czym jest klaster pracy awaryjnej? ........................................................................ 14 Czym jest wze klastra pracy awaryjnej? ............................................................. 16 Jak dziaa klaster pracy awaryjnej i do czego mona go wykorzysta ? ................. 17 Korzyci wynikajce ze stosowania klastrรณw pracy awaryjnej .............................. 18 1.4.1. Wysza dostpno ..................................................................................... 19 1.4.2. Lepsza skalowalno .................................................................................. 20 1.4.3. Prostsze zarzdzanie ................................................................................... 20 1.5. Zmiany w klastrach pracy awaryjnej w systemach Windows Server 2008 R2 ...... 20 1.5.1. Uproszczenie procesu instalacji .................................................................. 21 1.5.2. Udoskonalenia procesu konfiguracji ........................................................... 22 1.5.3. Zmiany i udoskonalenia interfejsรณw zarzdzania ....................................... 22 1.5.4. Ulepszenia sposobu wspรณpracy klastra z magazynem ............................... 24 1.5.5. Udoskonalenia komunikacji sieciowej ........................................................ 26 1.5.6. Ulepszenia zabezpiecze ............................................................................ 27

Rozdzia 2. Klaster pracy awaryjnej w rodowisku Windows Server 2008 R2 ..... 29 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Informacje o rodowisku klastra pracy awaryjnej .................................................. 30 Przygotowanie do wdroenia klastra pracy awaryjnej ........................................... 35 Wymagania sprztowe klastra pracy awaryjnej ..................................................... 36 Wymagania programowe klastra pracy awaryjnej ................................................. 42 Wymagania sieciowe klastra pracy awaryjnej ....................................................... 48

Rozdzia 3. Wdraanie Gรณwnego Urzdu Certyfikacji w trybie offline .................. 53 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Minimalne wymagania systemowe dla Gรณwnego Urzdu Certyfikacji ................ 54 Czynnoci przedinstalacyjne .................................................................................. 55 CAPolicy.inf โ€” plik konfiguracyjny dla Gรณwnego Urzdu Certyfikacji ............. 57 Instalowanie usug certyfikatรณw na Gรณwnym Urzdzie Certyfikacji .................... 58 Czynnoci poinstalacyjne ....................................................................................... 66 3.5.1. Skanowanie Gรณwnego Urzdu Certyfikacji za pomoc narzdzia Analizator najlepszych rozwiza ............................ 67 3.5.2. Skanowanie Gรณwnego Urzdu Certyfikacji za pomoc moduu BestPractices rodowiska Windows PowerShell ......... 69 3.5.3. Sprawdzanie certyfikatu i konfiguracji Gรณwnego Urzdu Certyfikacji za pomoc narzdzia CertUtil.exe .............................................................. 73


4

Klastry pracy awaryjnej w rodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarzdzanie 3.6. Konfigurowanie Gównego Urzdu Certyfikacji ................................................... 74 3.6.1. Ustawianie atrybutu DSConfigDN ............................................................. 75 3.6.2. Konfigurowanie rozszerze Punkt dystrybucji listy CRL (CDP) i Dostp do informacji o urzdach (AIA) ................................................... 76 3.6.3. Konfigurowanie okresu wanoci wystawianych certyfikatów .................. 80 3.6.4. Wczanie dyskretnych podpisów w certyfikatach ..................................... 82 3.6.5. Konfigurowanie zdarze do inspekcji ......................................................... 82 3.6.6. Konfigurowanie parametrów publikowania podstawowej listy odwoania certyfikatów (CRL) ...................................... 85 3.6.7. Publikowanie podstawowej listy CRL ........................................................ 87 3.7. Eksportowanie certyfikatu i listy CRL Gównego Urzdu Certyfikacji ................. 89 3.8. Publikowanie certyfikatu i listy CRL Gównego Urzdu Certyfikacji w magazynie usugi Active Directory .................................................................... 89

Rozdzia 4. Wdraanie Podrzdnego Urzdu Certyfikacji na 1. wle klastra pracy awaryjnej ................................................ 93 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.

Minimalne wymagania systemowe dla Podrzdnego Urzdu Certyfikacji ............ 94 Etapy wdraania usug certyfikatów na 1. wle klastra pracy awaryjnej ............. 95 CAPolicy.inf — plik konfiguracyjny dla Podrzdnego Urzdu Certyfikacji ......... 96 Konfigurowanie i instalowanie usug certyfikatów na 1. wle klastra pracy awaryjnej ....................................................................... 97 Generowanie i eksportowanie certyfikatu cyfrowego dla Podrzdnego Urzdu Certyfikacji .................................................................. 107 Dodawanie certyfikatu i listy CRL Gównego Urzdu Certyfikacji do magazynu Zaufane gówne urzdy certyfikacji ............................................... 111 Instalowanie certyfikatu dla Podrzdnego Urzdu Certyfikacji na 1. wle klastra pracy awaryjnej ..................................................................... 114 Konfigurowanie rozszerze CDP i AIA na 1. wle klastra pracy awaryjnej ...... 116 Eksportowanie certyfikatu Podrzdnego Urzdu Certyfikacji (z kluczem prywatnym) ....................................................................................... 117

Rozdzia 5. Wdraanie Podrzdnego Urzdu Certyfikacji na 2. wle klastra pracy awaryjnej .............................................. 121 5.1. Etapy wdraania usug certyfikatów na 2. wle klastra pracy awaryjnej ........... 122 5.2. Importowanie certyfikatu Podrzdnego Urzdu Certyfikacji (z kluczem prywatnym) do magazynu Osobisty .................................................. 124 5.3. Konfigurowanie i instalowanie usug certyfikatów na 2. wle klastra pracy awaryjnej ..................................................................... 125

Rozdzia 6. Wdraanie klastra pracy awaryjnej w rodowisku Windows Server 2008 R2 ....................................... 131 6.1. Podstawowe wymagania dotyczce klastrów pracy awaryjnej ............................ 132 6.1.1. Okrelenie statycznych adresów IP dla kart sieciowych na wzach klastra pracy awaryjnej .......................................................... 133 6.1.2. Okrelenie nazwy dla klastra pracy awaryjnej .......................................... 133 6.1.3. Okrelenie adresu IP dla klastra pracy awaryjnej ..................................... 135 6.2. Etapy wdraania klastra pracy awaryjnej ............................................................. 135 6.3. Instalowanie funkcji Klaster pracy awaryjnej ...................................................... 136 6.4. Sprawdzanie poprawnoci konfiguracji klastra pracy awaryjnej ......................... 139 6.5. Tworzenie dwuwzowego klastra pracy awaryjnej typu active/passive ............. 151


Spis treci

5

Rozdzia 7. Konfigurowanie klastra pracy awaryjnej typu active/passive .......... 155 7.1. Konfigurowanie wysokiej dostpnoci dla usug certyfikatów ............................ 156 7.2. Konfigurowanie rozszerzenia CDP dla klastra pracy awaryjnej .......................... 162 7.3. Tworzenie obiektu typu CRLDistributionPoint w magazynie usugi Active Directory dla klastra pracy awaryjnej ...................... 164 7.4. Zmiana uprawnie dla wzów klastra pracy awaryjnej w usudze Active Directory ................................................................................. 165 7.5. Zmiana nazwy DNS w usudze Active Directory dla klastra pracy awaryjnej ..... 169 7.6. Testowanie klastra pracy awaryjnej dla usug certyfikatów ................................. 172 7.6.1. Przenoszenie sklastrowanej usugi certyfikatów pomidzy wzami klastra pracy awaryjnej .............................................. 172 7.6.2. Instalowanie certyfikatu uytkownika w magazynie Osobisty z poziomu systemu Windows 7 ........................... 173

Rozdzia 8. Zarzdzanie klastrem pracy awaryjnej, PKI, rolami i funkcjami ....... 179 8.1. Narzdzia do lokalnego zarzdzania klastrem pracy awaryjnej i PKI .................. 180 8.1.1. Konsola Meneder klastra pracy awaryjnej (CluAdmin.msc) .................. 181 8.1.2. Program narzdziowy Cluster.exe ............................................................ 183 8.1.3. Modu FailoverClusters rodowiska Windows PowerShell (PowerShell.exe) ....................................................................................... 185 8.1.4. Konsola Infrastruktura PKI przedsibiorstwa (PKIView.msc) ................. 187 8.1.5. Konsola Urzd certyfikacji (CertSrv.msc) ................................................ 188 8.1.6. Konsola Certyfikaty (CertMgr.msc) ......................................................... 190 8.1.7. Konsola szablonów certyfikatów (CertTmpl.msc) .................................... 192 8.1.8. Program narzdziowy CertUtil.exe ........................................................... 195 8.1.9. Program narzdziowy CertReq.exe .......................................................... 198 8.2. Narzdzia do zdalnego zarzdzania klastrem pracy awaryjnej, PKI, rolami i funkcjami ................................................................................................ 199 8.2.1. Narzdzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 7 (RSAT) ..................................................................................................... 199 8.2.2. Zdalne zarzdzanie klastrem pracy awaryjnej (CluAdmin.msc) ............... 201 8.2.3. Zdalne zarzdzanie Podrzdnym Urzdem Certyfikacji w trybie online (CertSrv.msc) ............................................................................................ 203 8.2.4. Zdalne zarzdzanie infrastruktur kluczy publicznych (PKIView.msc) ... 205 8.2.5. Zdalne zarzdzanie rolami i funkcjami systemu Windows Server 2008 R2 (WinRM.cmd) .......................................................................................... 208 8.3. Tworzenie konsoli gównej do zdalnego zarzdzania klastrem pracy awaryjnej i PKI ............................................................................ 210

Bibliografia .................................................................................. 215 Skorowidz .................................................................................... 219


Rozdzia 5.

Wdraanie Podrzdnego Urzdu Certyfikacji na 2. wle klastra pracy awaryjnej W tym rozdziale zostanie zaprezentowany szczegóowy proces instalacji oraz konfiguracji Podrzdnego Urzdu Certyfikacji na 2. wle dwuwzowego klastra pracy awaryjnej dla usug certyfikatów typu active/passive, który bdzie pracowa w trybie online pod kontrol serwerowego systemu operacyjnego Windows Server 2008 R2 Enterprise. Wze ten bdzie peni (w przypadku awarii 1. wza klastra pracy awaryjnej) funkcj Podrzdnego Urzdu Certyfikacji o nazwie PUC01 oraz obsugiwa dania uytkowników kocowych. Jego konfiguracja bdzie rónia si nieco od konfiguracji 1. wza, która zostaa przedstawiona w rozdziale 4. Z tego rozdziau dowiesz si, jak wyglda przebieg wdraania usug certyfikatów na 2. wle klastra pracy awaryjnej dla usug certyfikatów typu active/passive, podzielony na nastpujce etapy:  sprawdzenie, czy udostpnione na macierzy pamici masowej SAN iSCSI dyski

klastrowe Dysk 1 i Dysk 2 s dostpne i znajduj si w stanie online,  przygotowanie pliku konfiguracyjnego CAPolicy.inf oraz umieszczenie

go w lokalizacji %SYSTEMROOT% (zwykle C:\Windows). Plik ten mona skopiowa z 1. wza dwuwzowego klastra pracy awaryjnej dla usug certyfikatów typu active/passive, tj. z serwera klastrowanego SRV01.  zaimportowanie do lokalnego magazynu certyfikatów Zaufane gówne urzdy

certyfikacji certyfikatu cyfrowego i podstawowej listy CRL Gównego Urzdu Certyfikacji,


122

Klastry pracy awaryjnej w rodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarzdzanie  zaimportowanie do lokalnego magazynu certyfikatów Osobisty certyfikatu

cyfrowego Podrzdnego Urzdu Certyfikacji (z kluczem prywatnym), tj. pliku z rozszerzeniem *.p12,  skonfigurowanie i zainstalowanie roli Usugi certyfikatów w usudze Active

Directory na potrzeby rodowiska dwuwzowego klastra pracy awaryjnej dla usug certyfikatów typu active/passive, które zostao przedstawione w rozdziale 2.,  skonfigurowanie (z wykorzystaniem skryptu) dwóch rozszerze: Punkt

dystrybucji listy CRL (CDP) oraz Dostp do informacji o urzdach (AIA).

5.1. Etapy wdraania usug certyfikatów na 2. wle klastra pracy awaryjnej Wdraanie usug certyfikatów na 2. wle dwuwzowego klastra pracy awaryjnej dla usug certyfikatów typu active/passive, pracujcego pod kontrol serwerowego systemu operacyjnego Windows Server 2008 R2 Enterprise, skada si z kilku kroków (etapów), które naley wykona w takiej kolejnoci, w jakiej zostay przedstawione poniej. Etap 1. Sprawdzenie, czy udostpnione na macierzy pamici masowej SAN iSCSI dyski klastrowe Dysk 1 i Dysk 2 s dostpne dla 2. wza klastra pracy awaryjnej dla usug certyfikatów typu active/passive oraz znajduj si w stanie online. Mona tu wykorzysta (jak w poprzednim rozdziale) program narzdziowy DiskPart.exe lub konsol graficzn Zarzdzanie dyskami. Na dysku klastrowym S powinny by pliki, które zostay utworzone podczas uruchamiania usugi certyfikatów na 1. serwerze klastrowanym SRV01 (rysunek 5.1). Ten krok naley wykona samodzielnie. Etap 2. Przygotowanie pliku konfiguracyjnego CAPolicy.inf oraz umieszczeniu go w lokalizacji %SYSTEMROOT% (zwykle C:\Windows). Plik ten mona skopiowa z 1. wza dwuwzowego klastra pracy awaryjnej dla usug certyfikatów typu active/passive, tj. z serwera klastrowanego SRV01. Ten krok naley wykona samodzielnie. Etap 3. Zaimportowanie do lokalnego magazynu certyfikatów Zaufane gówne urzdy certyfikacji certyfikatu cyfrowego i podstawowej listy CRL Gównego Urzdu Certyfikacji. Mona tu wykorzysta program narzdziowy CertUtil.exe (wraz z przecznikiem -addstore). Ten krok naley wykona samodzielnie, zgodnie z informacjami przedstawionymi w poprzednim rozdziale.


Rozdzia 5. i Wdraanie Podrzdnego Urzdu Certyfikacji na 2. wle klastra

123

Rysunek 5.1. Zawarto udostpnionego dysku klastrowego S (na serwerze SRV02)

Etap 4. Zaimportowanie do lokalnego magazynu certyfikatów Osobisty certyfikatu cyfrowego Podrzdnego Urzdu Certyfikacji (z kluczem prywatnym), tj. pliku z rozszerzeniem *.p12. Ten krok zostanie przedstawiony szczegóowo w dalszej czci tego rozdziau. Etap 5. Skonfigurowanie i zainstalowanie roli Usugi certyfikatów w usudze Active Directory na potrzeby rodowiska dwuwzowego klastra pracy awaryjnej dla usug certyfikatów typu active/passive, które zostao przedstawione w rozdziale 2. Ten krok zostanie szczegóowo przedstawiony w dalszej czci tego rozdziau. Etap 6. Skonfigurowanie (z wykorzystaniem skryptu) dwóch rozszerze: Punkt dystrybucji listy CRL (CDP) oraz Dostp do informacji o urzdach (AIA). Ten krok naley wykona samodzielnie, wykorzystujc skrypt PUC01_skrypt01.cmd, którego zawarto zostaa przedstawiona w poprzednim rozdziale.


124

Klastry pracy awaryjnej w rodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarzdzanie

5.2. Importowanie certyfikatu Podrzdnego Urzdu Certyfikacji (z kluczem prywatnym) do magazynu Osobisty Aby z poziomu 2. wza dwuwzowego klastra pracy awaryjnej dla usug certyfikatów typu active/passive zaimportowa certyfikat cyfrowy Podrzdnego Urzdu Certyfikacji (z kluczem prywatnym) do jego lokalnego magazynu certyfikatów Osobisty, naley wykona (jako administrator domenowy) komend CertUtil.exe -importPFX A:\CA\PUC01.p12. Gdy zostanie wprowadzone poprawne haso, pojawi si komunikat, którego tre przedstawiono na listingu 5.1. Listing 5.1. Wynik wykonania komendy CertUtil.exe -importPFX A:\CA\PUC01.p12 (na serwerze SRV02) Wprowad haso PFX: Certyfikat “CN=PUC01, DC=EA, DC=local” zosta dodany do magazynu. CertUtil: polecenie -importPFX zostao wykonane pomylnie.

Przed zaimportowaniem z poziomu 2. wza dwuwzowego klastra pracy awaryjnej dla usug certyfikatów typu active/passive certyfikatu cyfrowego Podrzdnego Urzdu Certyfikacji (z kluczem prywatnym) do jego lokalnego magazynu certyfikatów Osobisty naley zaimportowa certyfikat cyfrowy oraz podstawow list CRL Gównego Urzdu Certyfikacji do lokalnego magazynu certyfikatów Zaufane gówne urzdy certyfikacji. Mona tu wykorzysta program narzdziowy CertUtil.exe (wraz z przecznikiem -addstore). Powysze czynnoci uytkownik powinien wykona samodzielnie, zgodnie z informacjami przedstawionymi w poprzednim rozdziale.

O tym, czy faktycznie certyfikat cyfrowy Podrzdnego Urzdu Certyfikacji (z kluczem prywatnym) zosta dodany do lokalnego magazynu certyfikatów Osobisty 2. wza dwuwzowego klastra pracy awaryjnej dla usug certyfikatów typu active/passive, mona si przekona , wykonujc np. komend CertUtil.exe -viewstore My PUC01. W rezultacie powinno si pojawi okno podobne do przedstawionego na rysunku 5.2. Rysunek 5.2. Wynik wykonania komendy CertUtil.exe -viewstore My PUC01 (na serwerze SRV02)


Rozdzia 5. i Wdraanie Podrzdnego Urzdu Certyfikacji na 2. wle klastra

125

Po klikniciu certyfikatu cyfrowego PUC01 (rysunek 5.2) mona wywietli jego szczegóowe informacje. Warto si tutaj upewni , czy na zakadce Ogólne znajduje si informacja o tym, e certyfikat ma klucz prywatny (rysunek 5.3). Certyfikat ten bdzie potrzebny podczas konfigurowania roli Usugi certyfikatów w usudze Active Directory na 2. wle dwuwzowego klastra pracy awaryjnej dla usug certyfikatów typu active/ passive. Rysunek 5.3. Zakadka Ogólne certyfikatu Podrzdnego Urzdu Certyfikacji (z kluczem prywatnym) na serwerze SRV02

Certyfikat cyfrowy Podrzdnego Urzdu Certyfikacji (z kluczem prywatnym) mona wywietli take z poziomu konsoli graficznej Certyfikaty (dla komputera lokalnego).

5.3. Konfigurowanie i instalowanie usug certyfikatów na 2. wle klastra pracy awaryjnej Aby poprawnie skonfigurowa i zainstalowa usugi certyfikatów na 2. wle dwuwzowego klastra pracy awaryjnej dla usug certyfikatów typu active/passive, trzeba wykona przedstawione poniej kroki (jako administrator domenowy) na serwerze klastrowanym SRV02. Aby skonfigurowa i zainstalowa na 2. wle dwuwzowego klastra pracy awaryjnej dla usug certyfikatów typu active/passive rol Usugi certyfikatów w usudze Active


126

Klastry pracy awaryjnej w rodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarzdzanie

Directory, naley wykona kroki podobne do opisanych w przypadku instalacji tej roli na 1. wle tego typu klastra (z maymi wyjtkami, o których bdzie mowa w tym rozdziale). 1. Uruchomi konsol graficzn Meneder serwera (np. za pomoc komendy ServerManager.msc). 2. W lewym panelu konsoli Meneder serwera wybra ga Role. 3. W prawym panelu konsoli klikn odnonik Dodaj role, co spowoduje

uruchomienie narzdzia graficznego Kreator dodawania ról, w którym naley (po zapoznaniu si z podstawowymi informacjami) klikn przycisk Dalej. 4. Na stronie Wybieranie ról serwera zaznaczy opcj Usugi certyfikatów

w usudze Active Directory, a nastpnie klikn przycisk Dalej. 5. Po zapoznaniu si z informacjami znajdujcymi si na stronie Wprowadzenie

do Usug certyfikatów w usudze Active Directory naley klikn przycisk Dalej. 6. Na stronie Wybieranie usug ról naley upewni si, czy zaznaczona jest opcja

Urzd certyfikacji, a nastpnie klikn przycisk Dalej. 7. Na stronie Okrelanie typu instalacji naley zaznaczy pierwsz opcj

Przedsibiorstwo, a nastpnie klikn przycisk Dalej. 8. Na stronie Okrelanie typu urzdu certyfikacji naley upewni si, czy zaznaczona

jest druga z opcji, tj. Podrzdny urzd certyfikacji, a nastpnie klikn przycisk Dalej. 9. Na stronie Konfigurowanie klucza prywatnego, która zostaa przedstawiona

na rysunku 5.4, naley zaznaczy opcje: Uyj istniejcego klucza prywatnego oraz Wybierz certyfikat i uyj skojarzonego z nim klucza prywatnego. Powysze ustawienia naley zatwierdzi przyciskiem Dalej. Jeeli przed rozpoczciem na 2. w le klastra pracy awaryjnej instalacji roli Usugi certyfikatów w usudze Active Directory nie zostanie zaimportowany certyfikat cyfrowy Podrzdnego Urzdu Certyfikacji (z kluczem prywatnym) do lokalnego magazynu certyfikatów Osobisty, to nie bdzie on widoczny w oknie Certyfikaty, które jest dostpne z poziomu strony Wybieranie istniejcego certyfikatu. 10. Na stronie Wybieranie istniejcego certyfikatu naley zaznaczy (rysunek 5.5)

certyfikat cyfrowy PUC01 (z kluczem prywatnym) i klikn przycisk Dalej. 11. Na stronie Konfigurowanie bazy danych certyfikatów, któr przedstawia

rysunek 5.6, naley zmieni domylne cieki dla lokalizacji bazy danych certyfikatów cyfrowych oraz jej dziennika transakcyjnego na lokalizacj S, tj. na udostpniony dysk klastrowy, znajdujcy si na macierzy pamici masowej SAN iSCSI. 12. Przy próbie zmiany lokalizacji bazy danych certyfikatów cyfrowych i jej

dziennika transakcyjnego powinno pojawi si ostrzeenie, które przedstawia rysunek 5.7. Narzdzie Kreator dodawania ról wywietli ostrzeenie


Rozdzia 5. i Wdraanie Podrzdnego Urzdu Certyfikacji na 2. wle klastra

127

Rysunek 5.4. Strona Konfigurowanie klucza prywatnego dla Podrzdnego Urzdu Certyfikacji (na serwerze SRV02)

Rysunek 5.5. Strona Wybieranie istniejcego certyfikatu dla Podrzdnego Urzdu Certyfikacji (na serwerze SRV02)


128

Klastry pracy awaryjnej w rodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarzdzanie

Rysunek 5.6. Strona Konfigurowanie bazy danych certyfikatów dla Podrzdnego Urzdu Certyfikacji (na serwerze SRV02) przed zmianami Rysunek 5.7. Ostrzeenie o zastpieniu istniejcej bazy danych certyfikatów (na serwerze SRV02)

informujce o tym, e w okrelonej lokalizacji (na udostpnionym dysku klastrowym S) istnieje baza danych. Jest to baza danych certyfikatów Podrzdnego Urzdu Certyfikacji. W poprzednim rozdziale zostaa utworzona na udostpnionym dysku klastrowym S baza danych (podczas uruchamiania na 1. wle klastra pracy awaryjnej usugi certyfikatów CertSvc). Na tym etapie naley klikn przycisk Tak. Ustawienia kocowe dla lokalizacji bazy danych certyfikatów i jej dziennika powinny by podobne do tych, które zostay przedstawione na rysunku 5.8. Jeeli tak faktycznie jest, to naley klikn przycisk Dalej. 13. Na stronie Potwierdzanie opcji instalacji naley klikn przycisk Zainstaluj.

Gdy zostan wykonane powysze kroki, rozpocznie si proces instalowania roli Usugi certyfikatów w usudze Active Directory na 2. wle dwuwzowego klastra pracy awaryjnej typu active/passive. Jego poszczególne etapy bd


Rozdzia 5. i Wdraanie Podrzdnego Urzdu Certyfikacji na 2. wle klastra

129

Rysunek 5.8. Strona Konfigurowanie bazy danych certyfikatów dla Podrzdnego Urzdu Certyfikacji (na serwerze SRV02) po zmianach

wywietlane na bieco na stronie Postp instalacji, której tutaj nie przedstawiono. Proces instalacyjny usug certyfikatów moe trwa kilka minut; po jego zakoczeniu wywietli si strona Wyniki instalacji, informujca o pomylnym zainstalowaniu powyszej roli. 14. Zamkn okno narzdzia Kreator dodawania ról, klikajc przycisk Zamknij.

Wykonanie powyszych kroków sprawi, e konsola Meneder serwera na 2. wle dwuwzowego klastra pracy awaryjnej dla usug certyfikatów typu active/passive zmieni wygld na podobny do tego z rysunku 5.9. Po zainstalowaniu na 2. w le dwuwzowego klastra pracy awaryjnej dla usug certyfikatów typu active/passive roli Usugi certyfikatów w usudze Active Directory naley pamita o tym, aby nastpnie skonfigurowa m.in. dwa wane rozszerzenia: Punkt dystrybucji listy CRL (CDP) i Dostp do informacji o urzdach (AIA). Mona wykorzysta do tego celu skrypt PUC01_skrypt01.cmd, którego zawarto zostaa przedstawiona w rozdziale 4. Mona te rozway skonfigurowanie inspekcji, jeeli zajdzie taka potrzeba, czy innych ustawie .

Majc zainstalowane i skonfigurowane role Usugi certyfikatów w usudze Active Directory na obu wzach dwuwzowego klastra pracy awaryjnej dla usug certyfikatów typu active/passive, mona przystpi do wdraania tego typu klastra zgodnie z informacjami przedstawionymi w nastpnym rozdziale.


130

Klastry pracy awaryjnej w rodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarzdzanie

Rysunek 5.9. Ga Usugi certyfikat贸w w usudze Active Directory po zainstalowaniu roli Usugi certyfikat贸w w usudze Active Directory (na serwerze SRV02)

Klastry pracy awaryjnej w rodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i za...  

Informatycy, studenci kierunków informatycznych i amatorzy pragnący dowiedzieć się więcej na temat technologii klastrowej dostępnej w najbar...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you