Page 1


Joomla! 1.5. Prosty przepis na w³asn¹ stronê WWW Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2323-5 Format: B5, stron: 220

Z Joomla! i Ty mo¿esz zaistnieæ w internecie! • Joomla! – czym jest i do czego s³u¿y? • Projekt podstawowy – jak odpowiednio zaprojektowaæ stronê WWW? • Atrakcyjne dodatki – jak wyró¿niæ swoj¹ witrynê spoœród innych? Jeœli nigdy dot¹d nie zbudowa³eœ w³asnej strony internetowej, pewnie w ogóle nie wiesz, co to jest Joomla! i jak z niej korzystaæ. Pod t¹ tajemnicz¹ nazw¹, pochodz¹c¹ z jêzyka suahili, kryje siê jeden z najefektywniejszych (oraz darmowych!) systemów zarz¹dzania treœci¹, umo¿liwiaj¹cy proste oraz bezproblemowe stworzenie dowolnej strony WWW. Dziêki Joomla! w najnowszej wersji 1.5 uda Ci siê zaprojektowaæ zarówno stronê z Twoim w³asnym blogiem czy galeriê zdjêæ, jak i profesjonaln¹ witrynê firmow¹. Ksi¹¿ka „Joomla! 1.5. Prosty przepis na w³asn¹ stronê WWW” pozwoli Ci szybko i efektywnie poznaæ podstawy pracy z systemem Joomla! oraz zapewni mnóstwo praktycznych porad na ka¿dym etapie pracy nad w³asn¹ witryn¹. Przy tym nie musisz byæ wcale komputerowym wirtuozem – w zupe³noœci wystarcz¹ podstawowe umiejêtnoœci. Autor wyczerpuj¹co wyjaœnia, czym jest ten system, w jakiej kolejnoœci nale¿y dodawaæ poszczególne elementy strony, na co trzeba zwróciæ szczególn¹ uwagê i gdzie szukaæ w³aœciwych poleceñ. Omawia tak¿e ró¿ne aspekty publikacji strony w sieci. Wszystkie zagadnienia opatrzone s¹ zrzutami ekranu, prezentuj¹cymi efekty kolejnych podejmowanych dzia³añ. • Witryna w sieci – tworzenie konta WWW • Zak³adanie bazy danych • Instalacja Joomla! i ewentualne problemy • Jêzyk polski w Joomla! • Sekcje, kategorie i artyku³y oraz zarz¹dzanie nimi • Tworzenie i modyfikacja artyku³ów oraz ich atrybuty • Budowa i rozbudowa menu • Grafika w artyku³ach i innych elementach witryny • Korzystanie z modu³ów i komponentów • Szablony – szybka zmiana wygl¹du portalu • U¿ytkownicy witryny • Atrakcyjne dodatki czyli rozszerzenia dla Joomla! • Przegl¹darka grafiki • Galeria i blog – popularne funkcje strony WWW Na co czekasz? Stwórz w³asn¹ stronê WWW!


Spis treci Wstp .............................................................................................. 7 Internet i WWW ............................................................................................................... 7 Jak tworzy wasne strony? .............................................................................................. 7 Czym jest Joomla! ............................................................................................................ 8 Co bdzie niezbdne? ....................................................................................................... 8 Czego dowiesz si z tej ksiki? ....................................................................................... 9

Rozdzia 1. Przygotowanie konta WWW ............................................................ 11 Witryna w sieci ............................................................................................................... 11 Tworzenie konta WWW ................................................................................................. 12 Zarzdzanie kontem WWW ........................................................................................... 14 Zakadanie bazy danych ................................................................................................. 16 Konto WWW na wasnym komputerze .................................................................... 18 Pobieranie oprogramowania ..................................................................................... 19 Instalacja XAMPP .................................................................................................... 20 Korzystanie z pakietu XAMPP ................................................................................. 23 Testowanie lokalnego konta WWW ......................................................................... 24 Tworzenie bazy danych ............................................................................................ 26

Rozdzia 2. Instalacja systemu Joomla! ............................................................ 29 Pobieranie Joomli! .......................................................................................................... 29 Pobieranie Joomli! .................................................................................................... 30 Korzystanie z kreatora wyodrbniania ..................................................................... 30 Korzystanie z 7-zip ................................................................................................... 32 Wgranie plik贸w na serwer .............................................................................................. 34 Korzystanie z programu FileZilla ............................................................................. 34 Korzystanie z menedera plik贸w .............................................................................. 37 Instalacja pakietu Joomla! .............................................................................................. 40 Pierwsze kroki .......................................................................................................... 40 Baza danych i FTP ................................................................................................... 42 G贸wna konfiguracja i koczenie instalacji .............................................................. 44 Czynnoci poinstalacyjne ......................................................................................... 45 Problemy z instalacj ...................................................................................................... 46 Wymagana konfiguracja ........................................................................................... 46 Zalecana konfiguracja .............................................................................................. 49 Bd bazy danych ..................................................................................................... 51 Wczanie FTP ......................................................................................................... 51


4

Joomla! 1.5. Prosty przepis na wasn stron WWW Pierwsze spojrzenie na portal ......................................................................................... 52 Gówna witryna .............................................................................................................. 52 Cz administracyjna .............................................................................................. 53 Jzyk polski w Joomli! ................................................................................................... 55 Instalacja spolszczenia ............................................................................................. 55 Problemy z instalacj ............................................................................................... 57 Wczanie FTP bez reinstalacji portalu .................................................................... 57

Rozdzia 3. Tre portalu ................................................................................. 61 Sekcje, kategorie i artykuy ............................................................................................ 61 Zarzdzanie sekcjami i kategoriami ............................................................................... 62 Tworzenie sekcji ...................................................................................................... 63 Tworzenie kategorii .................................................................................................. 65 Zarzdzanie kategoriami .......................................................................................... 67 Zarzdzanie sekcjami ............................................................................................... 70 Tworzenie i modyfikacja artykuów ............................................................................... 73 Pierwszy artyku ....................................................................................................... 73 Korzystanie z edytora artykuów .............................................................................. 76 Artyku na stronie gównej ....................................................................................... 84 Zarzdzanie artykuami ............................................................................................ 86 Atrybuty artykuów ........................................................................................................ 91 Konfiguracja globalna .............................................................................................. 91 Atrybuty artykuu ..................................................................................................... 92 Uywanie ikon opcji ................................................................................................. 95

Rozdzia 4. Menu i grafika .............................................................................. 101 Tworzenie menu ........................................................................................................... 101 Dodawanie pozycji do menu .................................................................................. 102 Kolejne pozycje menu ............................................................................................ 106 Zarzdzanie pozycjami menu ................................................................................. 108 Grafika w artykuach i systemie ................................................................................... 116 Przesanie grafik na serwer ..................................................................................... 117 Konto na lokalnym komputerze ............................................................................. 119 Wstawianie grafiki do artykuu .............................................................................. 120 Grafika w opisach ................................................................................................... 126 Przygotowanie strony „O stronie” ................................................................................ 126 Rozbudowa menu (menu podrzdne) ........................................................................... 128 Tworzenie pozycji podrzdnej ............................................................................... 128 Testowanie pozycji podrzdnych ........................................................................... 130 Konfiguracja pozycji podrzdnych ......................................................................... 132

Rozdzia 5. Moduy i komponenty ................................................................... 133 Elementy skadowe portalu ........................................................................................... 133 Moduy menu ............................................................................................................... 136 Ekran moduów ...................................................................................................... 136 Edycja istniejcego moduu .................................................................................... 137 Dodatkowe moduy menu ...................................................................................... 138 Korzystanie z moduów zawartych w Joomli! .............................................................. 150 Dodawanie moduów .............................................................................................. 151 Najczciej czytane ................................................................................................ 152 Kto jest online? ...................................................................................................... 154 Nowoci ................................................................................................................. 155

cieka powrotu ..................................................................................................... 156


Spis treci

5 Uywanie komponent贸w .............................................................................................. 158 Kontakty ....................................................................................................................... 159 Odnoniki ............................................................................................................... 164 Ankieta ................................................................................................................... 170

Rozdzia 6. Szablony i uytkownicy ................................................................. 175 Wygld witryny ............................................................................................................ 175 Szablony dostpne w Joomli! ....................................................................................... 176 Konfiguracja szablonu ............................................................................................ 177 Szybka zmiana wygldu strony .............................................................................. 178 Wiele szablon贸w na jednym portalu ...................................................................... 180 Szablony dla czci administracyjnej ..................................................................... 182 Szablony zewntrzne .................................................................................................... 183 Instalacja nowego szablonu .................................................................................... 184 Problemy z instalacj ............................................................................................. 184 Wczanie szablonu ................................................................................................ 185 Uytkownicy witryny ................................................................................................... 185 Ekran zarzdzania uytkownikami ......................................................................... 186 Dodawanie uytkownika ........................................................................................ 188 Edycja konta uytkownika ..................................................................................... 189 Inne operacje .......................................................................................................... 190

Rozdzia 7. Atrakcyjne dodatki ....................................................................... 193 Rozszerzenia dla Joomli! .............................................................................................. 193 Instalacja rozszerze .............................................................................................. 194 Drobne dodatki ............................................................................................................. 195 Zegar ...................................................................................................................... 196 Prognoza pogody .................................................................................................... 198 Blog .............................................................................................................................. 202 Dodawanie wpisu ................................................................................................... 202 Edycja wpisu .......................................................................................................... 203 Usuwanie wpisu ..................................................................................................... 204 Lista wpis贸w .......................................................................................................... 205 Uzupenienie portalu o blog ................................................................................... 205 Przegldarka grafiki ...................................................................................................... 206 Instalacja komponentu ............................................................................................ 207 Ekran konfiguracji .................................................................................................. 208 Integracja galerii z portalem ................................................................................... 210 Struktura galerii ...................................................................................................... 211 Dodawanie plik贸w graficznych .............................................................................. 215 Zarzdzanie plikami i folderami ............................................................................. 218 Galeria i FTP .......................................................................................................... 222 Problemy z obsug galerii ..................................................................................... 226

Skorowidz .................................................................................... 231


Rozdzia 6.

Szablony i uytkownicy  Jak zmienia wygld witryny?  Czym s szablony?  Szablony dostpne w Joomli!  Korzystanie z zewntrznych szablonów  Tworzenie kont uytkowników  Zarzdzanie kontami

Wygld witryny Wszystkie wykonywane dotychczas zadania dotyczyy tworzenia rozmaitych treci i rozmieszczania ich na stronie. Tre portalu jest oczywicie najwaniejsza, bo to dziki niej uytkownicy bd odwiedzali Twoj witryn, nie mona jednak pomin sposobu prezentacji. Budowana strona powinna wic mie równie atrakcyjny wygld. W Joomli! dane oraz sposób ich prezentacji s cakowicie rozdzielone. To oznacza, e t sam tre mona prezentowa na wiele rónych sposobów. O ukadzie i wystroju portalu decyduj bowiem tak zwane szablony (z ang. templates). Jak zostanie to pokazane w tym punkcie, wygld witryny mona zmieni za pomoc dosownie kilku klikni . Co prawda tworzenie szablonów wymaga znajomoci programowania i takich technik, jak PHP, HTML i CSS, jednak na rynku dostpnych jest wiele (tysice czy wrcz dziesitki tysicy) gotowych wzorców, wród których kady znajdzie co dla siebie. Cz szablonów jest patna, ale znaczna ich liczba jest równie udostpniana za darmo. Jeli zatem uznasz, e to, co znajduje si bezporednio w Joomli!, to zbyt mao, zawsze moesz skorzysta ze róde zewntrznych (mówi o tym podpunkt Szablony zewntrzne).


176

Joomla! 1.5. Prosty przepis na wasn stron WWW

Szablony dostpne w Joomli! W Joomli! 1.5 standardowo dostpne s trzy szablony pozwalajce na zmian wygldu witryny. Wszelkie operacje na szablonach wykonuje si z poziomu ekranu zarzdzania szablonami. Zwykle szablony zawieraj take opcje konfiguracyjne pozwalajce na przystosowanie ich do wasnych potrzeb (np. zmian kolorystyki witryny). Na pocztku warto przyjrze si czci zarzdzajcej szablonami. 1. Aby zarzdza szablonami, musisz wywoa ekran szablonów.

Z menu Rozszerzenia wybierz pozycj Szablony (rysunek 6.1). Rysunek 6.1. Wywoywanie ekranu szablonów

2. Znajdziesz si na ekranie zatytuowanym Szablony (rysunek 6.2). Rysunek 6.2. Ekran szablonów

3. Zobaczysz list szablonów dostpnych dla portalu (wyróniony jest odnonik

Witryna). Szablony dla czci administracyjnej zostan omówione w jednym z kolejnych podpunktów. 4. Gdy najedziesz kursorem myszy na wybran nazw, zobaczysz niewielki

podgld szablonu (o ile autor szablonu przewidzia tak moliwo — niektóre szablony mog nie zawiera podgldu). Dziki temu moesz si zorientowa , jak bdzie wygldaa strona po jego uyciu.


Rozdzia 6. i Szablony i uytkownicy 5. Gwiazdka widoczna w kolumnie Domylnie okrela, który z szablonów jest

domylny. Szablon domylny to taki, za pomoc którego jest wywietlana gówna cz portalu (moe by tylko jeden taki szablon). 6. Pozostae kolumny zawieraj informacje o wersji szablonu, dacie jego

utworzenia oraz autorze (rysunek 6.3). Rysunek 6.3. Informacje o poszczególnych szablonach

7. Widoczne w prawym górnym rogu ikony pozwalaj na ustawienie szablonu

domylnego oraz konfiguracj szablonów.

Konfiguracja szablonu 1. Portal oparty na Joomli! domylnie korzysta z szablonu o nazwie

rhuk_milkway, który jest zaznaczony jako domylny. Ten szablon oferuje pewne moliwoci konfiguracyjne dotyczce kolorystyki oraz szerokoci strony. Aby zmieni parametry szablonu, zaznacz znajdujce si przy nim pole wyboru (rysunek 6.4) i kliknij ikon Zmie lub te po prostu kliknij nazw rhuk_milkway. Rysunek 6.4. Wybór szablonu do edycji 2. Znajdziesz si na ekranie konfiguracji szablonu (rysunek 6.5).

Rysunek 6.5. Ekran konfiguracji szablonu 3. Kliknicie ikony Podgld pozwala uzyska pogldowy widok portalu

wywietlanego przy zastosowaniu danego szablonu.

177


178

Joomla! 1.5. Prosty przepis na wasn stron WWW 4. Ikony Edytuj HTML i Edytuj CSS pozwalaj na pen edycj szablonu.

Kliknicie jednej z nich wywouje edytor pozwalajcy zmienia kod HTML i CSS, a tym samym w peni regulowa i zmienia wygld witryny. S to jednak opcje wycznie dla os贸b zaawansowanych w tej dziedzinie, znajcych jzyki HTML i CSS. 5. Pozostae ikony su do wykonywania typowych czynnoci, takich jak zapis

konfiguracji czy opuszczenie ekranu edycji. 6. Przejd do sekcji opisanej jako Parametry (rysunek 6.6). Moesz w niej

ustali podstawowe parametry szablonu. Rysunek 6.6. Edycja sekcji Parametry

7. Z listy Wariant kolorystyczny wybierz wariant kolorystyczny portalu. Do wyboru

masz: niebieski (kolor domylny), czerwony, pomaraczowy, czarny i biay. Za pomoc wybranego koloru bd wywietlane podstawowe elementy witryny: tytuy artyku贸w, odnoniki, obw贸dki menu itp. 8. Z listy Wariant ta wybierz wariant kolorystyczny ta portalu. Wyb贸r opcji

jest taki sam jak w przypadku listy z kroku 6. 9. Z listy Szeroko szablonu moesz wybra opcj pozwalajc ustali

szeroko portalu (maksymalna, rednia, maa lub pynna). 10. Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij ikon Zapisz w celu zapisania

konfiguracji.

Szybka zmiana wygldu strony 1. Jeli nie odpowiada Ci domylny szablon Joomli!, moesz szybko go zmieni .

Na ekranie zarzdzania szablonami zaznacz pole wyboru przy pozycji JA_Purity (rysunek 6.7). Rysunek 6.7. Ustalanie szablonu domylnego


Rozdzia 6. i Szablony i uytkownicy 2. Kliknij ikon Domylnie. 3. Zauwaysz, e gwiazdka w kolumnie Domylnie zmienia swoje pooenie.

Znajdzie si ona w wierszu JA_Purity, co oznacza, e obecnie to ten szablon jest domylny. 4. Przejd na gówn stron witryny i odwie j. Zobaczysz, e cakowicie

zmieni si wystrój portalu, ale nadal obecne s w nim wszystkie elementy skadowe — menu, ankieta i inne moduy (rysunek 6.8).

Rysunek 6.8. Strona wywietlana za pomoc szablonu JA_Purity 5. Jeeli ten wygld równie Ci nie odpowiada, do dyspozycji pozosta jeszcze

szablon beez. Wró do czci administracyjnej, zaznacz go (rysunek 6.9) i wykonaj czynnoci z kroków 2. i 3. Rysunek 6.9. Wybór szablonu beez

6. Ponownie przejd do czci gównej portalu i odwie j. Strona znowu

diametralnie zmienia swoj posta (rysunek 6.10).

179


180

Joomla! 1.5. Prosty przepis na wasn stron WWW

Rysunek 6.10. Strona wywietlana za pomoc szablonu beez 7. Jeli i ten wygld Ci nie odpowiada, pozostaje zastanowi si nad uyciem

szablonu zewntrznego. Zajrzyj wtedy do podpunktu Szablony zewntrzne.

Wiele szablonów na jednym portalu Ciekawym funkcjonalnym rozwizaniem Joomli! jest moliwo przypisywania rónych szablonów poszczególnym pozycjom menu. Oznacza to, e na przykad pozycja Ksiki moe by prezentowana za pomoc jednego szablonu, a pozycja Fotografia — za pomoc innego. Portal musi mie jednak przypisany jeden szablon domylny, który bdzie stosowany wtedy, gdy dane menu nie ma przypisanego innego szablonu oraz bdzie obowizywao na stronie gównej. Przyjmijmy wic, e na tworzonym portalu szablonem domylnym bdzie standardowy rhuk_milkway, pozycja Ksiki (wraz z pozycjami podrzdnymi) bdzie wywietlana za pomoc JA_Purity, a Fotografia — za pomoc beez. 1. Wywoaj ekran zarzdzania szablonami (rysunek 6.11). Zmie ustawienie tak,

by rhuk_milkway, o ile obecnie nie jest, by szablonem domylnym (sposób ustawienia szablonu jako domylnego zosta opisany w podpunkcie „Szybka zmiana wygldu strony”).


Rozdzia 6. i Szablony i uytkownicy

181

Rysunek 6.11. Ekran zarzdzania szablonami

2. Kliknij nazw szablonu JA_Purity. 3. Znajdziesz si na ekranie edycji szablonu. Przejd do sekcji Przypisz pozycje menu

(rysunek 6.12). Rysunek 6.12. Przypisanie szablonu do wybranych pozycji menu

4. Zaznacz pole wyboru Wybierz z listy. 5. Uaktywniona zostanie lista Pozycje wybrane. 6. Zaznacz na licie pozycj Ksiki wraz z jej pozycjami zalenymi. 7. Kliknij ikon Zapisz w celu zapisania konfiguracji. Od tej chwili wszystkie

pozycje menu, ktรณre zostay zaznaczone w kroku 6., bd prezentowane za pomoc szablonu JA_Purity (moesz to sprawdzi , przechodzc na stron gรณwn witryny). 8. Znajdziesz si ponownie na ekranie zarzdzania szablonami (rysunek 6.13).

Zwrรณ uwag, e w wierszu szablonu JA_Purity w kolumnie Przypisany pojawi si znak . To sygna, e dany szablon zosta przypisany wybranym pozycjom menu. Dziki takiemu rozwizaniu szybko moesz si zorientowa , ktรณre z zainstalowanych w portalu szablonรณw s faktycznie uywane przy wywietlaniu witryny. Rysunek 6.13. Ekran zarzdzania szablonami po dokonaniu zmian

9. Kliknij nazw szablonu beez.


182

Joomla! 1.5. Prosty przepis na wasn stron WWW 10. Potwórz kroki 3. – 7., zaznaczajc tym razem pozycje menu Fotografia

wraz z pozycjami zalenymi oraz pozycje dodatkowego moduu menu menusekcjifotografia (rysunek 6.14). Rysunek 6.14. Przypisanie szablonu beez do menu

11. Po wykonaniu wszystkich dotychczasowych kroków zarówno pozycja

Ksiki, jak i Fotografia bd prezentowane za pomoc osobnych szablonów, a wszystkie pozostae za pomoc szablonu domylnego.

Szablony dla czci administracyjnej Stosowanie szablonów nie jest ograniczone jedynie do gównej czci portalu. Cz administracyjna równie moe by zmieniana, cho jest to o wiele rzadziej spotykane. Z reguy nie ma ku temu potrzeby. Standardowo do Joomli! doczony jest tylko jeden szablon administracyjny. Ma on nazw Khepri i oferuje trzy podstawowe opcje konfiguracyjne. 1. Aby przejrze szablony dostpne dla zaplecza administracyjnego, musisz

wywoa ekran szablonów dla witryny (tak jak zostao to opisane w punkcie „Szablony dostpne w Joomli!”, krok 1.), a nastpnie klikn odnonik Zaplecze (rysunek 6.15). Rysunek 6.15. Ekran szablonów zaplecza administracyjnego

2. Zobaczysz list dostpnych szablonów, standardowo bdzie na niej tylko

jedna pozycja — Khepri. 3. Na ekranie dostpne te s takie same ikony jak w przypadku szablonów

dla witryny.


Rozdzia 6. i Szablony i uytkownicy

183

4. Aby zmieni opcje konfiguracyjne, kliknij nazw Khepri. Znajdziesz si

na ekranie edycji szablonu. 5. Spójrz na sekcj Parametry, znajduj si w niej trzy opcje konfiguracyjne

(rysunek 6.16). Rysunek 6.16. Modyfikacje szablonu zaplecza administracyjnego

6. Pola wyboru Zaokrglone naroniki pozwalaj ustali , czy naroniki ramek

wyróniajcych poszczególne sekcje ekranu maj by zaokrglane. 7. Pola wyboru Nazwa witryny pozwalaj ustali , czy w górnej czci strony

ma by wywietlana nazwa witryny. 8. Lista wyboru Kolor nagówka umoliwia ustalenie koloru nagówka.

Do wyboru s trzy opcje: h_cherry (winiowy), h_green (zielony), h_teal (niebieskozielony).

Szablony zewntrzne Standardowo w Joomli! dostpne s tylko trzy szablony dla witryny. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby uy szablonów zewntrznych dostpnych w internecie. Jest ich tak wiele, e kady z pewnoci znajdzie co dla siebie. Znaleziony plik najlepiej cign na domowy komputer — tak by mona byo skorzysta z niego w przyszoci bez koniecznoci ponownego przeszukiwania sieci — a nastpnie zainstalowa w Joomli!. Dopiero po instalacji bdzie on dostpny jako penoprawny szablon dla witryny. Gdzie szuka szablonów? Poszukiwanie zewntrznych szablonów najlepiej zacz od popularnej wyszukiwarki internetowej. Wystarczy wpisa haso szablony dla joomla, joomla templates, templates for joomla lub podobne. W ten sposób mona znale  wiele stron oferujcych szablony, a take katalogów szablonów. Godne polecenia s take witryny http://www.joomla24.com, http://www. joomlafreetemplates.com, http://www.bestofjoomla.com (podane adresy byy aktualne w trakcie pisania ksiki, niestety, nie mona zagwarantowa, e bd aktualne non stop).


184

Joomla! 1.5. Prosty przepis na wasn stron WWW

Instalacja nowego szablonu 1. Instalacja szablonu odbywa si na takiej samej zasadzie jak instalacja pliku

ze spolszczeniem, co zostao opisane w rozdziale 2. w punkcie „Jzyk polski w Joomli!”. W czci administracyjnej z menu Rozszerzenia wybierz wic Instalator (rysunek 6.17).

Rysunek 6.17. Ekran instalacji rozszerze 2. Na ekranie Rozszerzenia kliknij przycisk Przegldaj i wska pobrany z internetu

plik z szablonem (pliki instalacyjne szablonów maj rozszerzenie zip). 3. Nazwa pliku wraz ze ciek dostpu pojawi si w polu tekstowym Plik pakietu. 4. Kliknij przycisk Wczytaj plik & Zainstaluj. 5. Zainstalowanie nowego szablonu zostanie potwierdzone komunikatem

(rysunek 6.18). Rysunek 6.18. Informacja o pomylnym zainstalowaniu szablonu

6. Pod komunikatem moe si pojawi dodatkowy tekst z opisem szablonu,

jego nazw bd te inn wiadomoci od twórcy danego rozszerzenia.

Problemy z instalacj 1. Moe si zdarzy , e po wykonaniu kroku 4. z punktu „Instalacja nowego

szablonu” zamiast potwierdzenia poprawnego wykonania instalacji zobaczysz komunikat o bdzie (rysunek 6.19). 2. Poniej moe pojawi si dodatkowy opis bdu. 3. Z reguy taka sytuacja zachodzi przy nie w peni waciwej dla Joomli!

konfiguracji konta WWW (jeli korzystasz z XAMPP-a, takie problemy raczej nie wystpuj). Pomóc moe wczenie obsugi FTP. Wykonaj wic


Rozdzia 6. i Szablony i uytkownicy

185

Rysunek 6.19. Bd w trakcie instalacji szablonu

kroki opisane w podpunkcie „Wczanie FTP bez reinstalacji portalu” w punkcie „Jzyk polski w Joomli!” z rozdziau 2. (zajrzyj te do przedstawionego tam podpunktu „Problemy z instalacj”) oraz ponownie spróbuj zainstalowa szablon. 4. Jeli wczenie obsugi FTP nie rozwie problemu, skontaktuj si z pomoc

techniczn dostawcy usug hostingowych.

Wczanie szablonu 1. Gdy zainstalujesz nowy szablon, znajdzie si on na licie wywietlanej

na ekranie zarzdzania szablonami (rysunek 6.20) wywoywanym po wybraniu z menu Rozszerzenia pozycji Szablony. Rysunek 6.20. Nowy szablon na ekranie zarzdzania szablonami

2. Zaznacz nowy szablon (kliknij widoczne po lewej stronie nazwy pole

wyboru) i kliknij ikon Domylny. 3. Szablon stanie si domylnym, co zostanie zaznaczone gwiazdk w kolumnie

Domylnie. 4. Przejd na gówn stron witryny i odwie j. Strona znów cakowicie

zmieni wygld (rysunek 6.21).

Uytkownicy witryny Jeli nie tworzysz rozbudowanego portalu, kwestia rejestracji i zarzdzania uytkownikami nie jest dla Ciebie istotna. Typowe strony prywatne czy firmowe nie zawieraj takiej funkcjonalnoci, bo i te nie jest ona do niczego potrzebna. Nie mona jednak tej kwestii cakowicie pomin . Moe si bowiem okaza , e zechcesz tworzy stron


186

Joomla! 1.5. Prosty przepis na wasn stron WWW

Rysunek 6.21. Strona wywietlana za pomoc nowego szablonu

wspólnie ze znajomymi. Wtedy dla kadej osoby warto utworzy osobne konto. W tym punkcie zostanie wic pokazane, jak dodawa uytkowników na prawach administratorów, którzy mog si logowa do czci administracyjnej portalu i wprowadza zmiany dotyczce artykuów, moduów czy menu.

Ekran zarzdzania uytkownikami 1. Lista uytkowników i narzdzia pozwalajce na zarzdzanie kontami znajduj

si na ekranie zarzdzania uytkownikami (rysunek 6.22). Aby go wywoa , w czci administracyjnej z menu Witryna wybierz pozycj Uytkownicy. Rysunek 6.22. Wywoywanie ekranu zarzdzania kontami uytkowników

2. Znajdziesz si na ekranie zarzdzania uytkownikami (rysunek 6.23).


Rozdzia 6. i Szablony i uytkownicy

187

Rysunek 6.23. Ekran zarzdzania uytkownikami

3. Lista uytkowników obecnie zawiera 1 pozycj — jest ona zgodna z Twoim

kontem administratora. 4. W kolumnie Nazwa wasna znajdziesz nazw wasn uytkownika.

Nazwa wasna to Jan Kowalski, Administrator, Zenek, Ola M. itp. 5. W kolumnie Uytkownik znajdziesz nazw konta uytkownika. Ta nazwa jest

uywana w procesie logowania. 6. Kolumna Zalogowany wskazuje, czy dany uytkownik jest zalogowany

(jednoczenie moe by zalogowanych wielu uytkowników). Ikona okrela uytkownika zalogowanego, a brak tej ikony — niezalogowanego. 7. W kolumnie Wczone (rysunek 6.24) znajduje si informacja, czy dane konto

jest wczone (uytkownik moe si logowa ), czy te nie. Konto wczone jest symbolizowane za pomoc ikony , a wyczone — ikony . Rysunek 6.24. Dalsza cz ekranu zarzdzania uytkownikami

8. W kolumnie Grupa widnieje informacja o tym, do jakiej grupy uytkowników

naley dane konto. Od przynalenoci do danej grupy zale prawa uytkownika do dokonywania zmian w portalu (patrz te ramka „Grupy uytkowników”). Grupy uytkowników Grupy uytkowników to inaczej typy kont uytkowników. Decyduj o tym, jakie prawa ma dany uytkownik. W czci administracyjnej mona wyróni trzy grupy: Meneder, Administrator i Gówny administrator (spotyka si te termin Super Administrator). Najmniejsze uprawnienia ma Meneder, a najwiksze — Gówny administrator. Gówny administrator moe wykona dowoln czynno w witrynie, to uprawnienie naley wic nadawa z du rozwag, a najlepiej zarezerwowa je dla siebie. Dokadny spis uprawnie dla kadej z grup mona znale  w oficjalnej dokumentacji dla Joomli!, m.in. pod adresem http://help.joomla.org/content/ view/228/222/1/2/.


188

Joomla! 1.5. Prosty przepis na wasn stron WWW 9. W kolumnie Adres e-mail zawarty jest e-mail danego uytkownika. 10. W kolumnie Ostatnia wizyta mona odnale informacj o dacie i czasie

ostatniego zalogowania. 11. Widoczna w prawym górny rogu grupa ikon pozwala na wykonywanie

rónych operacji, takich jak dodawanie, usuwanie czy wylogowanie uytkownika.

Dodawanie uytkownika 1. Aby doda nowego uytkownika, wywoaj ekran zarzdzania uytkownikami

oraz kliknij znajdujc si na nim ikon Utwórz. 2. Znajdziesz si na ekranie edycji uytkownika. Przejd do sekcji „Szczegóy

konta uytkownika” (rysunek 6.25). Rysunek 6.25. Ustalanie szczegóów konta uytkownika

3. W polu Nazwa wasna wpisz nazw uytkownika, na przykad Zastpca administratora, Jan Kowalski itp. 4. W polu Uytkownik wpisz nazw konta uytkownika, na przykad admin2, jank itp. Ta nazwa bdzie uywana w procesie logowania. 5. W polu Adres email wpisz adres e-mail uytkownika. 6. W polu Nowe haso wpisz haso, które bdzie uywane w procesie logowania. 7. W celu weryfikacji poprawnoci hasa powtórz je w polu Powtórz haso. 8. Na licie Grupa zaznacz grup, do której bdzie nalea uytkownik.

Wybierz grupy dotyczce zaplecza administracyjnego, na przykad grup Administrator (patrz te opis w ramce „Grupy uytkowników”). 9. Pola wyboru Zablokuj konto pozwalaj ustali , czy konto ma by zablokowane

(konto wyczone, brak moliwoci logowania), czy te nie (konto wczone, logowanie moliwe). 10. Przejd do sekcji Parametry (rysunek 6.26).


Rozdzia 6. i Szablony i uytkownicy

189

Rysunek 6.26. Ustalanie parametrów konta

11. Z listy Jzyk zaplecza wybierz jzyk, jaki bdzie stosowany w zapleczu

administracyjnym po zalogowaniu si tego uytkownika. Do wyboru, oprócz angielskiego, masz te jzyki, które zostay zainstalowane, tak jak zostao to opisane w rozdziale 2. 12. Z listy Jzyk witryny moesz wybra jzyk, który bdzie stosowany w witrynie

po zalogowaniu si tego uytkownika w witrynie. Ten temat nie by jednak omawiany, moesz wic pozostawi tu dowoln opcj. 13. Z listy Edytor moesz wybra edytor tekstowy, który bdzie uywany przez

tego uytkownika. W ksice by opisywany domylnie stosowany w Joomli! i bardzo wygodny edytor TinyMCE 2.0, skorzystaj wic z tej opcji. 14. Z listy Strefa czasowa moesz wybra stref czasow dla tego uytkownika.

Dla Polski obowizuje strefa czasowa UTC +01:00. 15. Kliknij ikon Zapisz w celu zapisania danych w systemie. 16. Utworzenie nowego konta zostanie potwierdzone komunikatem (rysunek 6.27). Rysunek 6.27. Ekran zarzdzania po utworzeniu nowego uytkownika

17. Nowy uytkownik czci administracyjnej portalu pojawi si na licie.

Edycja konta uytkownika 1. Aby zmieni dane dotyczce wybranego uytkownika, przejd do ekranu

zarzdzania uytkownikami, zaznacz pole wyboru widniejce przy wybranym koncie i kliknij ikon Zmie (rysunek 6.28). 2. Moesz te bezporednio klikn nazw konta — da to taki sam efekt. 3. Znajdziesz si na ekranie edycji uytkownika. Ma on tak sam posta , jaka

zostaa opisana w podpunkcie „Dodawanie uytkownika” i mona na nim edytowa takie same parametry. Przyjrzyj si jednak sekcji „Szczegóy konta uytkownika” (rysunek 6.29).


190

Joomla! 1.5. Prosty przepis na wasn stron WWW

Rysunek 6.28. Wybór konta na ekranie zarzdzania

Rysunek 6.29. Szczegóy konta uytkownika

4. Pola tekstowe dotyczce hasa s puste. Nie oznacza to jednak, e dany

uytkownik nie ma hasa — nie jest ono jedynie wywietlane. Jeli chcesz zmieni istniejce haso, wpisz je do tych pól. 5. Zauwa równie, e na samym dole pojawiy si dwie nowe informacje. Pole

Zarejestrowa si okrela dat i czas utworzenia konta, natomiast pole Data ostatniej wizyty — dat i czas ostatniego logowania. 6. Jeli zostay zmienione jakie dane, musisz zapisa konfiguracj w standardowy

sposób, czyli klikajc ikon Zapisz.

Inne operacje Usuwanie uytkownika 1. Aby usun konto uytkownika, przejd do ekranu zarzdzania i zaznacz pole

wyboru znajdujce si przy danej nazwie (rysunek 6.30). Moesz te zaznaczy wicej ni jedno konto do usunicia. 2. Kliknij ikon Usu.


Rozdzia 6. i Szablony i uytkownicy

191

Rysunek 6.30. Wyb贸r konta do usunicia

3. Konto zostanie usunite. Uwaga: nie zostanie przy tym wywietlone adne

ostrzeenie ani proba o potwierdzenie chci wykonania operacji.

Wylogowanie uytkownika 1. Jako g贸wny administrator masz prawo wylogowa kadego innego uytkownika.

Informacja o tym, czy uytkownik jest zalogowany, znajduje si na ekranie zarzdzania uytkownikami w kolumnie Zalogowany. Jeli widnieje w niej znak , oznacza to, e uytkownik jest zalogowany (rysunek 6.31). Rysunek 6.31. Wyb贸r uytkownika do wylogowania

2. Aby wylogowa uytkownika, najpierw zaznacz pole wyboru znajdujce si

przy nazwie konta (moesz zaznaczy kilka kont naraz). 3. Kliknij ikon Wyloguj. 4. Wylogowanie zostanie potwierdzone komunikatem (rysunek 6.32). Rysunek 6.32. Informacja o wylogowaniu uytkownika

5. Zmieni si te stan pola w kolumnie Zalogowany.

Joomla! 1.5. Prosty przepis na własną stronę WWW  

Jeśli nigdy dotąd nie zbudowałeś własnej strony internetowej, pewnie w ogóle nie wiesz, co to jest Joomla! i jak z niej korzystać. Pod tą ta...

Advertisement