Page 1


Tylko dla dziewczyn, czyli jak przetrwać w szkole, domu i własnym ciele Autor: Harriet S. Mosatche Ph.D., Liz Lawner T³umaczenie: Urszula Sornat, Cezar Matkowski ISBN: 978-83-246-1635-0 Tytu³ orygina³u: Girls: What's So Bad About Being Good?: How to Have Fun, Survive the Preteen Years, and Remain True to Yourself Format: 180x235, stron: 240

Napisana przez dziewczyny dla dziewczyn i o dziewczynach • Jaka jesteœ naprawdê? • Co jest dla Ciebie wa¿ne? • Czy dbasz o swój wygl¹d? • Co sprawia, ¿e jesteœ kimœ wyj¹tkowym?

Ch³opakom wstêp wzbroniony! Instrukcja obs³ugi ¿ycia Kiedy by³aœ dzieciakiem, marzy³aœ, by jak najszybciej dowiedzieæ siê, na czym polega ca³y ten fun z doros³ym ¿yciem. A potem zaczê³aœ dorastaæ i okaza³o siê, ¿e wcale nie jest ³atwo. Twoje cia³o siê zmienia, hormony buzuj¹, rodzina i szko³a nak³adaj¹ na Ciebie wiêcej obowi¹zków, nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e coraz trudniej dogadaæ siê z ch³opakami. Masz sporo pytañ, a jakoœ nikt nie raczy podsun¹æ Ci porz¹dnej i pomocnej œci¹gi. Jak to nikt? Mamy dla Ciebie coœ lepszego ni¿ œci¹ga — ksi¹¿kê, z któr¹ na pewno dasz radê. Mo¿esz uznaæ j¹ za swoj¹ sekretn¹ broñ — z pewnoœci¹ bêdziesz siêgaæ po ni¹ wielokrotnie w ci¹gu kilku nastêpnych lat. To lektura nadobowi¹zkowa, jedna z tych, które czyta siê z zapartym tchem, bo zosta³y napisane przez ludzi dla ludzi. U³atwi Ci ona zrozumienie tego, co naprawdê liczy siê w ¿yciu, i zdobycie wszystkiego, czego pragniesz. Wewn¹trz znajdziesz wiele wskazówek dotycz¹cych radzenia sobie z problemami emocjonalnymi i najró¿niejszymi codziennymi kryzysami. • Œwietny wygl¹d, doskona³e samopoczucie — czyli co zrobiæ ze zmianami w Twoim ciele. • Asertywnoœæ, pewnoœæ siebie i styl — czyli jak radziæ sobie z rówieœnikami. • Rodzina i przyjaciele — czyli jak pielêgnowaæ wiêzi z bliskimi. • Nauka i obowi¹zki — czyli jak wszystko ogarn¹æ i nie spanikowaæ. • Twoja przysz³a kariera — czyli o czym marzy dziewczyna, gdy dorastaæ zaczyna.


Spis treści

Podziękowania Wstęp

7

9

Rozdział 1. Prawdziwe Ja!

15

Rozdział 2. Silna i pewna siebie

49

Rozdział 3. Relacje między ludźmi

69

Rozdział 4. Nie zadzierać ze mną!

99

Poznaj swoje wnętrze

Doskonalenie kontaktów międzyludzkich drogą do zdobycia przywództwa

Pielęgnowanie więzi rodzinnych i zyskiwanie przyjaciół

Sprytnie podejmij wyzwanie

5
Spis treści

Rozdział 5. Jak się uczyć

121

Rozdział 6. Siła sprawcza

157

Rozdział 7. Obywatelka świata

181

Rozdział 8. Pozwól sobie pomarzyć

205

Wykorzystanie czasu w szkole i poza szkołą

Działaj na rzecz otoczenia

Ze światem i ludźmi za pan brat

Tworzenie i organizowanie swojej przyszłości Kilka słów na koniec O autorkach Skorowidz

233 235

231

Tylko dla dziewczyn, czyli jak przetrwa w szkole, domu i w asnym ciele  

Kiedy byłaś dzieciakiem, marzyłaś, by jak najszybciej dowiedzieć się, na czym polega cały ten fun z dorosłym życiem. A potem zaczęłaś dorast...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you