Page 1


Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział • Skorowidz

Excel 2010 PL. Rozwiązywanie problemów dla każdego Autor: Witold Wrotek ISBN: 978-83-246-3048-6 Format: 158×235, stron: 192

Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online

Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011

Excel już nigdy Cię nie zaskoczy! • Jak zdefiniować własne skróty klawiaturowe? • Czy można wygenerować dźwięk w Excelu? • Co może być powodem błędów w obliczaniu formuł? • W jaki sposób adresować komórki z użyciem ich numerów i numerów wierszy? Poznaj odpowiedzi na te i setki innych pytań! Praca z programem Excel ułatwia i przyspiesza wiele operacji, których wykonanie metodą tradycyjną byłoby skomplikowane i ogromnie obciążające. Jednak czasem obsługa Excela może być prawdziwym wyzwaniem! Bywa, że problemem są nasz pośpiech i własna nieuwaga, a kiedy indziej przyczyną kłopotów może się stać niezwykłe bogactwo możliwości tego programu. Arkusz oferuje wiele opcji, ale jest on tylko narzędziem. Od użytkownika zależy, czy i jak to narzędzie wykorzysta. Trzeba tylko wiedzieć, jakie wydać mu polecenie! W książce Excel 2010 PL. Rozwiązywanie problemów dla każdego, przeznaczonej zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących użytkowników programu, znajdziesz uporządkowane alfabetycznie porady praktyczne, dotyczące tego, jak rozwiązać problemy napotkane podczas pracy z arkuszem Excel 2010 PL. Znajdziesz tu szerokie spektrum zagadnień, informacje dotyczące konfiguracji programu, wykorzystania rzadko używanych narzędzi, usprawnienia codziennej pracy, zautomatyzowania pewnych czynności czy pisania formuł w VBA. Zawarte w tu przykłady pozwolą Ci uporać się z zadaniami, które stoją przed Tobą, lub wskażą kierunek poszukiwania ich rozwiązania. Znajdziesz tu odpowiedzi na setki ważnych pytań, w tym: • Co może być powodem błędów w obliczaniu formuł? • Czy można połączyć dwa wykresy? • Czy można zablokować konwertowanie adresów internetowych na hiperłącza? • Jak dla ActiveChart pobrać dane dotyczące zakresu danych? • Jak można przekonwertować liczbę wklejoną do Excela z innego programu w postaci tekstowej? • Jak pobrać zawartość komórek z zakresu i odpytać Google treścią tej komórki? • Jak usunąć rekordy zdublowane? • Jak w tle arkusza wstawić logo firmy? • Jak wydrukować arkusz z komentarzami? Rozwiązuj wszelkie problemy szybko i bezstresowo!


Spis treci Wstp .............................................................................................. 7 Stosowane oznaczenia ...................................................................................................... 8 Wersja oprogramowania ................................................................................................... 8 Jak odczyta wersj systemu operacyjnego? .............................................................. 8 Jak odczyta wersj arkusza Excel? ........................................................................... 9

Rozdzia 1. Przykady z rozwizaniami ............................................................... 11 Co moe by powodem bdów w obliczaniu formu? ................................................... 11 Co oznaczaj komunikaty wywietlane w komórkach? .................................................. 12 Co oznaczaj rozszerzenia plików stosowane w programie Excel 2010? ....................... 13 Co to jest obszar danych? ............................................................................................... 14 Czy Excel moe sprawdza dugo sekwencji wpisywanych znaków? ........................ 14 Czy Excel moe sprawdza warto danych? ................................................................. 15 Czy mona adresowa komórki, uywajc numerów komórek i wierszy? ..................... 16 Czy mona poczy dwa wykresy? ............................................................................... 16 Czy mona wygenerowa dwik w Excelu? ................................................................. 17 Czy mona wyczy automatyczne poprawianie tekstu przez Excela? ......................... 18 Czy mona wywietli jednoczenie formuy i ich wyniki? ........................................... 19 Czy mona zablokowa edycj danych bezporednio w komórkach? ............................ 19 Czy mona zablokowa konwertowanie adresów internetowych na hipercza? ........... 20 Dlaczego Excel nie oblicza formu? ............................................................................... 21 Dlaczego nie dziaa odejmowanie dat? ........................................................................... 22 Dlaczego nie jest widoczny wpyw opcji wskazywanej kursorem na wygld arkusza? ........ 22 Dlaczego nie wida opisów ikon po naprowadzeniu na nie kursora? .................................. 23 Dlaczego po wpisaniu do komórki liczby pojawia si w niej liczba 100 razy mniejsza? ....... 24 Ile czasu pozostao do ko ca uytkowania wersji próbnej? ............................................ 24 Jak automatycznie przetumaczy z jzyka obcego na jzyk polski tekst zapisany w komórce? .................................................................................................. 25 Jak automatycznie wyróni kolorem wartoci przekraczajce warto progow? ........ 26 Jak do wykresu doda warto redni? ......................................................................... 27 Jak dobra koszt zmienny przy okrelonej cenie? .......................................................... 28 Jak doda czas do zadanej godziny? ............................................................................... 29 Jak doda format „dzie _tygodnia, numer_dnia miesic” do formatów komórek? ........ 30 Jak doda format „godzina gg i mm minut” do formatów komórek? ............................. 32 Jak doda jednostk miary? ............................................................................................ 33 Jak doda napis ozdobny do arkusza? ............................................................................ 34 Jak doda nowy arkusz w skoroszycie? .......................................................................... 34 Jak filtrowa pola w tabeli przestawnej? ........................................................................ 35


4

Excel 2010 PL. Rozwizywanie problemów dla kadego Jak identycznie wypeni wiele arkuszy? ....................................................................... 35 Jak imi i nazwisko zapisane w jednej komórce zapisa w dwóch oddzielnych? ........... 36 Jak importowa do arkusza dane ze strony WWW? ....................................................... 37 Jak kod i nazw miasta zapisane w jednej komórce rozdzieli i zapisa do oddzielnych komórek? ............................................................................................ 38 Jak konwertowa jednostki miary? ................................................................................. 39 Jak mona ukry arkusz? ................................................................................................ 40 Jak na podstawie daty odczyta dzie tygodnia? ............................................................ 40 Jak na podstawie daty odczyta kwarta? ....................................................................... 40 Jak obliczy rang i percentyl? ....................................................................................... 40 Jak obliczy amortyzacj rodka trwaego? .................................................................... 42 Jak obliczy liczb dni roboczych pomidzy dwiema datami? ....................................... 43 Jak obliczy udzia procentowy? .................................................................................... 43 Jak obliczy wartoci biecej inwestycji? ..................................................................... 44 Jak obliczy warto brutto? ........................................................................................... 45 Jak obliczy warto netto? ............................................................................................ 45 Jak obliczy warto po zmniejszeniu jej o ustalony procent? ....................................... 46 Jak obliczy warto po zwikszeniu jej o ustalony procent? ......................................... 46 Jak obliczy warto przyszej inwestycji? ..................................................................... 46 Jak obliczy wysoko odsetek kredytu? ........................................................................ 48 Jak obliczy wzrost procentowy? ................................................................................... 49 Jak odczyta zawarto komórki? ................................................................................... 49 Jak otworzy makropolecenia do edycji? ....................................................................... 50 Jak oznaczona jest ostatnia kolumna w arkuszu? ........................................................... 50 Jak oznaczony jest ostatni wiersz w arkuszu? ................................................................ 50 Jak pobra zawarto komórek z zakresu i odpyta Google treci tej komórki? ........... 51 Jak podnie liczb do potgi? ....................................................................................... 52 Jak podzieli budet na cztery róne inwestycje, aby zmaksymalizowa zysk? ............. 52 Jak policzy, ile liczb naley do przedziau? .................................................................. 53 Jak policzy wiersze zawierajce cig znaków? ............................................................. 54 Jak przej do nastpnego arkusza w skoroszycie? ........................................................ 54 Jak przej do poprzedniego arkusza w skoroszycie? ..................................................... 55 Jak przeczy w arkuszu tryb tylko do odczytu? ........................................................... 55 Jak przerwa dziaanie programu? .................................................................................. 56 Jak przypisa makropolecenie do przycisku? ................................................................. 56 Jak rozpozna plik Excela 2010 zawierajcy makropolecenia? ...................................... 57 Jak skonsolidowa dane z kilku arkuszy? ....................................................................... 57 Jak spowodowa, aby komunikat wywietla si po uruchomieniu arkusza? ................. 60 Jak spowodowa, aby nazwy kolumn zapisane w jednym wierszu byy stale widoczne mimo przewijania arkusza ku górze? .......................................... 60 Jak spowodowa, aby przed liczb dodatni wywietlany by znak +? .......................... 61 Jak spowodowa, aby tylko osoba znajca haso moga otworzy arkusz? .................... 62 Jak spowodowa, aby wpisywany tekst by kontynuowany wprawdzie w tej samej komórce, ale ju w nowej linii? .............................................. 62 Jak szybko odszuka komentarze? ................................................................................. 63 Jak szybko porówna dwa wykazy? ............................................................................... 63 Jak szybko podsumowa w jednej tabeli wartoci majce wspóln cech? ........................ 65 Jak szybko wstawi kilka wierszy? ................................................................................ 67 Jak szybko wywietli formuy zamiast wyników? ........................................................ 67 Jak szybko zmieni styl tabeli? ....................................................................................... 67 Jak ukry wiersz, jeeli warto komórki wynosi zero? ................................................. 67 Jak uruchomi edytor VBA? .......................................................................................... 69 Jak uruchomi program VBA? ....................................................................................... 69 Jak usprawni przeszukiwanie arkusza? ......................................................................... 69


Spis treci

5 Jak usun informacj o tym, które arkusze byy ostatnio otwierane? ................................ 70 Jak usun rekordy zdublowane? ................................................................................... 71 Jak usun spacje wpisane przed liczb? ........................................................................ 72 Jak usun znak ko ca wiersza? ..................................................................................... 72 Jak w arkuszu wyróni kolorem komórki w zalenoci od wpisanej wartoci? ............ 73 Jak w formacie komórki zmieni kolor czcionki na niebieski? ...................................... 74 Jak w jednej komórce poczy tekst z kilku komórek? ................................................. 75 Jak w komórce wpisa uamek z kresk? ....................................................................... 76 Jak w tle arkusza wstawi logo firmy? ........................................................................... 76 Jak wczyta plik Excela 2010 zawierajcy makropolecenia? ......................................... 76 Jak wczy automatyczn aktualizacj Excela 2010? ................................................... 77 Jak wczy automatyczne obliczenia? ........................................................................... 77 Jak wczy czytanie zawartoci komórek? .................................................................... 78 Jak wczy w arkuszu tryb tylko do odczytu? ............................................................... 79 Jak wpisa liczb do komórki? ....................................................................................... 79 Jak wpisa liczb do zakresu komórek? ......................................................................... 79 Jak wpisa tekst do komórki? ......................................................................................... 80 Jak wpisa znak sterujcy ASCII? .................................................................................. 80 Jak wprowadzi tward spacj? ...................................................................................... 80 Jak wstawi czas systemowy do aktywnej komórki? ..................................................... 80 Jak wstawi dat biec do aktywnej komórki? ............................................................ 81 Jak wstawi do Worda 2010 arkusz Excel 2010, aby zachodzia automatyczna aktualizacja? ................................................................. 81 Jak wybra arkusz bez klikania go mysz? ..................................................................... 82 Jak wybra komórk bez klikania jej mysz? ................................................................. 83 Jak wybra obszar arkusza? ............................................................................................ 83 Jak wyczyci zawarto komórki? ................................................................................ 83 Jak wydrukowa dane z rónych arkuszy? ..................................................................... 83 Jak wykona formularz? ................................................................................................. 84 Jak wykona raport tabeli przestawnej? ......................................................................... 84 Jak wykona tabliczk mnoenia? .................................................................................. 86 Jak wykry komórki zawierajce zbyt krótki lub zbyt dugi numer rachunku bankowego? ...................................................................................... 88 Jak wykry, e iloraz jest liczb cakowit? ................................................................... 89 Jak wyliczy czas inwestycji przy okresowych staych wpatach przy staym oprocentowaniu? ...................................................................................... 90 Jak wyliczy redni dla obszaru bez uwzgldniania komórek pustych? ....................... 91 Jak wylosowa jedno nazwisko z listy? .......................................................................... 91 Jak wyniki zaokrgli w dó z dokadnoci do jednej liczby po przecinku? ................. 92 Jak wyrówna odstpy pionowe midzy wykresami? .................................................... 92 Jak wyrówna wykresy do linii pionowej? ..................................................................... 92 Jak wyróni kolorem to co drugiego wiersza? ............................................................. 93 Jak wyszuka formu? ................................................................................................... 93 Jak wywietli edytor VBA? .......................................................................................... 94 Jak wywietli formuy w caym arkuszu? ..................................................................... 94 Jak wywietli okno Formatowanie komórek? ............................................................... 94 Jak wywietli podpowied po zaznaczeniu komórki? ................................................... 95 Jak wywietli skróty klawiaturowe programu Excel? ................................................... 96 Jak wywietli w oknie Excela 2010 okno komunikatu? ................................................ 96 Jak z billingu odczyta numer kierunkowy? ................................................................... 97 Jak z ceny wydzieli zotówki i grosze? ......................................................................... 97 Jak z kolumny A do B skopiowa komórki zawierajce okrelony cig znaków? ......... 98 Jak z numeru PESEL odczyta dat urodzenia? ............................................................. 99 Jak zablokowa kilka komórek i równoczenie móc wypenia inne? ........................... 99


6

Excel 2010 PL. Rozwizywanie problemów dla kadego Jak zainstalowa dodatek Analysis ToolPak? ................................................................. 99 Jak zainstalowa dodatek Solver? ................................................................................. 100 Jak zaktualizowa dane wstawione do arkusza ze strony WWW? ............................... 100 Jak zamieni format daty z dd.mm.rrrr na rrrr-mm-dd? ............................................... 102 Jak zamieni liczby sformatowane jak tekst na liczby? ................................................ 102 Jak zaokrgli ceny do 50 groszy w gór? .................................................................... 103 Jak zaokrgli godzin do penego kwadransa? ........................................................... 103 Jak zapisa arkusz zawierajcy makropolecenie? ......................................................... 104 Jak zastpi formu zwracanym przez ni wynikiem? ................................................ 105 Jak zautomatyzowa wypenianie komórek czsto uywanymi danymi? ..................... 106 Jak zaznaczy kolumn do ko ca? ............................................................................... 107 Jak zaznaczy kolumn, w której jest aktywna komórka? ............................................ 107 Jak zaznaczy wiele arkuszy? ....................................................................................... 108 Jak zaznaczy wiersz do ko ca? ................................................................................... 108 Jak zaznaczy wiersz, w którym jest aktywna komórka? ............................................. 108 Jak zdefiniowa wasne skróty klawiaturowe? ............................................................. 109 Jak zezwoli na wprowadzanie tylko danych znajdujcych si na licie? .................... 109 Jak zmieni czcionk domyln? .................................................................................. 110 Jak zmieni format numeru telefonu z XXXXXXXXX na XXX XXX XXX? ............ 111 Jak zmieni kolor tekstu w aktywnej komórce? ........................................................... 111 Jak zmieni miejsce, w którym Excel domylnie zapisuje pliki? ................................. 112 Jak zmieni pisowni XXXX na Xxxx? ....................................................................... 112 Jak zmieni typ oblicze w tabeli przestawnej? ........................................................... 113 Jak zwikszy liczb pamitanych ostatnio uywanych dokumentów? ........................ 113 Jaka data bdzie za 10 dni roboczych? ......................................................................... 114 Jakie s kody ASCII znaków sterujcych? ................................................................... 115 Jakie towary kupi, aby sumaryczna cena bya zaoon liczb? ................................. 116

Dodatek A Angielsko-polski sownik nazw funkcji ........................................... 119 Dodatek B Skróty klawiaturowe w programie Excel 2010 ............................... 143 Dodatek C Nazwy jednostek miary funkcji KONWERTUJ .................................. 151 Dodatek D Wywietlanie komunikatów .......................................................... 155 Dodatek E

Zdarzenia obsugiwane przez VBA ................................................. 159

Dodatek F

Filtrowanie komórek ..................................................................... 163

Dodatek G cigawka z VBA ......................................................................... 165 Metody ......................................................................................................................... 165 Funkcje ......................................................................................................................... 168 Instrukcje ...................................................................................................................... 173 Operatory ...................................................................................................................... 176 Operatory arytmetyczne ......................................................................................... 176 Operatory porównywania ....................................................................................... 177 Operator konkatenacji ............................................................................................ 177 Operatory logiczne ................................................................................................. 178

Dodatek H Objanienia znacze komunikatów o bdach VBA ......................... 179 Skorowidz .................................................................................... 187


Rozdzia 1. i Przykady z rozwizaniami

Jak wybra komórk bez klikania jej mysz? Mona to zrobi za pomoc procedury VBA (rysunek 1.146). Rysunek 1.146. Wykonanie procedury powoduje wybranie komórki B2

Jak wybra obszar arkusza? Mona to zrobi za pomoc procedury VBA (rysunek 1.147). Rysunek 1.147. Wykonanie procedury powoduje zaznaczenie obszaru B2:C10 (lewy górny róg: prawy dolny róg)

Jak wyczyci zawarto komórki? Mona to zrobi za pomoc procedury VBA (rysunek 1.148). Rysunek 1.148. Wykonanie procedury powoduje wyzerowanie zawartoci komórki B5

Jak wydrukowa dane z rónych arkuszy? Aby wydrukowa dane z rónych arkuszy: 1. Zaznacz karty arkuszy, trzymajc wcinity klawisz Ctrl (rysunek 1.149).

83


84

Excel 2010 PL. Rozwizywanie problemów dla kadego

Rysunek 1.149. Zaznaczone zostay arkusze: Arkusz1, Arkusz3 i Arkusz6 2. Wydaj polecenie drukowania, a dane z zaznaczonych arkuszy zostan

wydrukowane.

Jak wykona formularz? Podczas edytowania danych w rozbudowanych arkuszach znacznym uatwieniem pracy jest formularz. Aby go wywietli: 1. Wpisz nazwy kolumn w jednym wierszu. 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij wstg Dane. 3. Z menu podrcznego wybierz polecenie Dostosuj pasek narzdzi Szybki dostp. 4. W oknie Opcje programu Excel kliknij przycisk Dostosowywanie wstki. 5. Rozwi list Wybierz polecenia z. 6. Zaznacz pozycj Polecenia, których nie ma na wstce. 7. Zaznacz pozycj Formularz. 8. Polecenia mona dodawa tylko do grup utworzonych przez uytkownika.

W polu po prawej stronie okna zaznacz kategori Karty gówne. 9. Kliknij przycisk Nowa karta. 10. Kliknij przycisk Dodaj. 11. Na nowej karcie pojawi si pozycja Formularz. 12. Kliknij przycisk OK. 13. Kliknij dowoln komórk znajdujc si w obszarze nazw kolumn. 14. Na pasku pojawi si ikona Formularz. Kliknij j. 15. Nazwy wpisane w wyrónionym wierszu stan si nazwami pól formatowania

(rysunek 1.150).

Jak wykona raport tabeli przestawnej? Aby wykona raport tabeli przestawnej: 1. Wpisz dane (rysunek 1.151).


Rozdzia 1. i Przykady z rozwizaniami Rysunek 1.150. W formularzu obok p贸l do edycji danych widoczne s opisy. Wartoci, kt贸re s zwracane przez formuy, nie mona edytowa

Rysunek 1.151. Dane do analizy

2. Zaznacz dowoln kom贸rk nalec do analizowanej listy. 3. Wybierz kolejno: Wstawianie, Tabela przestawna, Tabela przestawna

(rysunek 1.152). Rysunek 1.152. Polecenia znajduj si w zakadce Wstawianie

4. Okrel, na podstawie czego i gdzie ma zosta utworzona tabela (rysunek 1.153). Rysunek 1.153. Sprawd , czy w polu Tabela/zakres wprowadzone zostao odwoanie do odpowiedniego zakresu kom贸rek okrelajcych pooenie listy

85


86

Excel 2010 PL. Rozwizywanie problemów dla kadego 5. Wybierz pola, które chcesz umieci w raporcie (rysunek 1.154).

Rysunek 1.154. W tym oknie mona wybra dane do prezentacji w przypadku rozbudowanych tabel

6. Tabela zostaa wygenerowana (rysunek 1.155). Rysunek 1.155. Dziki czeniu wartoci pochodzcych z rónych pól raporty tabeli przestawnej pozwalaj na opracowywanie tabelarycznych zestawie i podsumowa rekordów

Jak wykona tabliczk mnoenia? Aby wykona tabliczk mnoenia: 1. Wpisz dane (rysunek 1.156). 2. Zaznacz obszar, w którym bd wywietlane wyniki (rysunek 1.157).


Rozdzia 1. i Przykady z rozwizaniami

Rysunek 1.156. Szkielet tabliczki mnoenia

Rysunek 1.157. W caym obszarze bdzie wpisana identyczna formua 3. W kom贸rce B2 wpisz = i zaznacz obszar A2:A11 (rysunek 1.158).

Rysunek 1.158. Pierwszym argumentem formuy s liczby wpisane w obszarze A2:A11 4. Na pasku formuy wpisz * i zaznacz obszar B1:K1 (rysunek 1.159). 5. Nacinij klawisze Ctrl+Shift+Enter. Zaznaczony obszar zostanie wypeniony

formu tablicow (rysunek 1.160).

87


88

Excel 2010 PL. Rozwizywanie problemów dla kadego

Rysunek 1.159. Drugim argumentem formuy s liczby wpisane w obszarze B1:K1

Rysunek 1.160. Tabliczka mnoenia gotowa 6. Arkuszowi mona nada wygld bardziej kojarzcy si z tabliczk mnoenia

(rysunek 1.161). Rysunek 1.161. Tabliczka mnoenia po niewielkich poprawkach kosmetycznych

Jak wykry komórki zawierajce zbyt krótki lub zbyt dugi numer rachunku bankowego? Aby wyróni kolorem komórki zawierajce cig znaków o dugoci innej ni 26:


Rozdzia 1. i Przykady z rozwizaniami

89

1. Zaznacz komórk, której zawarto ma by kontrolowana. 2. Kliknij ikon Formatow. warunk. 3. Wybierz polecenie Nowa regua. 4. Zaznacz Uyj formuy do okrelania komórek, które naley sformatowa. 5. W polu Formatuj wartoci, dla których nastpujca formua jest prawdziwa wpisz =D(D1)<>26. 6. Kliknij przycisk Formatuj. 7. Kliknij kart Wypenienie. 8. Wybierz kolor, który ma mie to komórki, do której wpisano zbyt krótki cig

znaków. 9. Dwukrotnie kliknij przycisk OK. 10. Wpisz dane tekstowe do komórki (rysunek 1.162).

Rysunek 1.162. Gdy dugo cigu wprowadzonych danych bdzie róna od 26, kolor ta w komórce zostanie zmieniony

Jak wykry, e iloraz jest liczb cakowit? Aby wykry, e iloraz jest liczb cakowit: 1. Wpisz dane do arkusza. 2. Uyj formuy =JE ELI(MOD(A2/B2;1);"U amek";"Ca kowita") (rysunek 1.163). Rysunek 1.163. Aby zweryfikowa poprawno oblicze, trzeba zna tabliczk mnoenia!


Skorowidz ####, 12 #ADRES!, 12 #ARG!, 12 #DZIEL/0!, 12 #LICZBA!, 12 #N/D!, 13 #NAZWA?, 13 #WARTO !, 13 #ZERO!, 13

C

A adresowanie komรณrek, 16 adresy internetowe, 20 aktualizacja danych wstawionych ze strony WWW, 100 amortyzacja rodka trwaego, 42 Analysis ToolPak, 39, 99 ASCII, 73 AutoFilter, 99, 163 Autokorekta, 18 automatyczna aktualizacja Excela 2010, 77 automatyczne obliczanie skoroszytu, 77 automatyczne poprawianie tekstu, 18 automatyczne wstawianie przecinka dziesitnego, 24

B bieca data, 81 blokowanie edycja danych bezporednio w komรณrkach, 19 komรณrki, 99 konwersja adresรณw internetowych na hipercza, 20 bdy, 179 obliczanie formu, 11 budet, 52

ceny, 97 Criteria, 98 czas inwestycji przy okresowych staych wpatach przy staym oprocentowaniu, 90 czas systemowy, 80 czas w formacie godzina gg i mm minut, 32 czcionka domylna, 110 CZSTO (), 53 czyszczenie zawartoci komรณrki, 83 czytanie zawartoci komรณrek, 78

D dane publikowane na stronie WWW, 37 data, 31 data bieca, 81 data urodzenia, 99 data za 10 dni roboczych, 114 format dzie _tygodnia, numer_dnia miesic, 30 format rrrr-mm-dd, 102 liczba dni roboczych midzy dwiema datami, 43 odejmowanie, 22 okrelanie dnia tygodnia, 40 okrelanie kwartau, 40 DB(), 42 definiowanie skrรณtรณw klawiaturowych, 109 D (), 89 dugo sekwencji wpisywanych znakรณw, 14 dodatki, 99 Analysis ToolPak, 99 Solver, 100 dodawanie czasu do zadanej godziny, 29 dodawanie jednostki miary, 33 Domylna lokalizacja pliku, 112 drukowanie danych z rรณnych arkuszy, 83


188

Excel 2010 PL. Rozwizywanie problemów dla kadego

dzie tygodnia, 40 DZIE.ROBOCZY(), 114 dwiki, 17

E edycja makropolecenia, 50 edytor VBA, 69, 94

F filtrowanie komórek, 163 filtrowanie pól w tabeli przestawnej, 35 format czasu, 32 formatowanie komórek, 11 Formatowanie komórek, 94 formatowanie warunkowe, 26 formularze, 84 formuy, 11, 93 obliczanie, 21 FRAGMENT.TEKSTU(), 97 funkcje, 119 VBA, 168 FV(), 46

G generowanie dwiku, 17 Google, 51

H hipercza, 20

K kalkulator amortyzacyjny, 42 kalkulator inwestycyjny, 47 kod ASCII, 73, 115 kod pocztowy, 38 kolor tekstu w aktywnej komórce, 111 komentarze, 63 komórki zawierajce zbyt krótki lub zbyt dugi numer rachunku bankowego, 88 komunikaty, 155 komunikaty o bdach, 12, 179 konsolidacja danych z kilku arkuszy, 57 Konsolidowanie, 58 konwersja jednostek miar, 39 Konwertuj(), 39, 151 kopiowanie komórek zawierajcych okrelony cig znaków, 98 koszty zmienne, 28 kwerenda sieci Web, 37

L LICZ.JE ELI(), 54, 64 liczba dni roboczych pomidzy dwiema datami, 43 liczba pamitanych ostatnio uywanych dokumentów, 113 Liczbowe, 11 liczby, 79 liczby cakowite, 89 liczby dodatnie, 61 listy niestandardowe, 106 logo firmy, 76 LOS(), 91 losowanie nazwiska z listy, 91

I identyczne wypenianie wielu arkuszy, 35 iloraz, 89 importowanie danych ze strony WWW, 37 INDEKS(), 91 informacje o ostatnio otwieranych arkuszach, 70 instalacja dodatków, 99 instrukcje VBA, 173 IPMT(), 48

J jednoczesne wywietlanie formu i ich wyników, 19 jednostki miar, 33, 151

czenie tekstu z kilku komórek, 75 czenie wykresów, 16

M makropolecenia, 50, 76 pliki, 57 przypisanie do przycisku, 56 zapisywanie, 104 Meneder zada , 56 metody, 165 miejsce zapisywania plików, 112 MIESIC(), 40 MsgBox(), 155


Skorowidz

189

N

P

napisy ozdobne, 34 nazwa miasta, 38 nazwy jednostek miary, 151 nieaktualizowanie wyników formu, 21 Nowa kwerenda sieci Web, 37 Nowa regua formatowania, 64 NPER(), 90 numer kierunkowy, 97 numer PESEL, 99 numer rachunku bankowego, 88 numer telefonu w formacie na XXX XXX XXX, 111 numery komórek, 16 numery wierszy, 16

percentyl, 40 PESEL, 99 pliki, 13 pobieranie zawartoci komórek z zakresu i odpytywanie Google treci tej komórki, 51 podgld na ywo, 22 podpowiedzi, 95 podsumowanie wartoci majcych wspóln cech, 65 porównywanie wykazów, 63 potgowanie, 52 program VBA, 69 przecinek dziesitny, 24 przejcie do nastpnego arkusza w skoroszycie, 54 przejcie do poprzedniego arkusza w skoroszycie, 55 przerywanie dziaania programu, 56 przeszukiwanie arkusza, 69 przewijanie arkusza za wyjtkiem górnego wiersza, 60 przypisanie makropolecenia do przycisku, 56 Przypisywanie makra, 56 PV(), 44

O obliczanie amortyzacja rodka trwaego, 42 formuy, 11, 21 koszty zmienne, 28 liczba dni roboczych pomidzy dwiema datami, 43 udzia procentowy, 43 warto biecej inwestycji, 44 warto brutto, 45 warto netto, 45 warto po zmniejszeniu jej o ustalony procent, 46 warto po zwikszeniu jej o ustalony procent, 46 warto przyszej inwestycji, 46 wysoko odsetek kredytu, 48 wzrost procentowy, 49 obszar arkusza, 83 obszar danych, 14 ochrona arkusza przed otwarciem, 62 odczytywanie zawartoci komórki, 49 odejmowanie dat, 22 odsetki kredytu, 48 okno komunikatu, 96 okres uytkowania wersji próbnej Excela, 24 okrelanie dnia tygodnia, 40 Opcje Autokorekty, 18 operatory, 176 operator konkatenacji, 177 operatory arytmetyczne, 176 operatory logiczne, 178 operatory porównywania, 177 opisy ikon, 23 optymalizacja wysokoci nakadów na inwestycje, 52 ostatni wiersz w arkuszu, 50 ostatnia kolumna w arkuszu, 50 Ostatnio uywane, 113

R ranga, 40 raport tabeli przestawnej, 84 reguy formatowania, 64 rozdzielanie danych, 36 rozdzielanie kodu i nazwy miasta, 38 rozszerzenia plików, 13

S skróty klawiaturowe, 96, 109, 143 Solver, 100 sprawdzanie dugoci a cucha znaków, 14 Sprawdzanie poprawnoci danych, 110 sprawdzanie wartoci danych, 15 style tabeli, 67 Sumy czciowe, 65 Szukanie wyniku, 28

rednia dla obszaru bez uwzgldniania komórek pustych, 91 REDNIA(), 27


190

Excel 2010 PL. Rozwizywanie problemów dla kadego

T tabele, 67 tabele przestawne filtrowanie pól, 35 zmiana typu oblicze , 113 tabliczka mnoenia, 86 tekst, 80 TEKST(), 40 to graficzne, 76 tumaczenie tekstu, 25 tryb tylko do odczytu, 55, 79 twarda spacja, 62, 80 tworzenie raportu tabeli przestawnej, 84

U udzia procentowy, 43 ukrywanie arkusze, 40 wiersze z zerowa wartoci komórki, 67 uamki z kresk, 76 uruchamianie edytora VBA, 69 uruchamianie programu VBA, 69 Usu duplikaty, 71 usuwanie informacje o ostatnio otwieranych arkuszach, 70 spacje poprzedzajce liczb, 72 zdublowane rekordy, 71 znak ko ca wiersza, 72

V VBA, 165

W warto bieca inwestycji, 44 warto brutto, 45 warto netto, 45 warto przyszej inwestycji, 46 warto rednia, 27 warto zmniejszona o ustalony procent, 46 warto zwikszona o ustalony procent, 46 wczytywanie pliku zawierajcego makropolecenia, 76 wersja próbna Excela, 24 Wklejanie specjalne, 105 wczanie czytania zawartoci komórek, 78 Word 2010, 81 WordArt, 34 wpisywanie liczby, 79 liczby do zakresu komórek, 79

tekst, 80 znaki sterujce ASCII, 80 wstawianie arkusz, 34 arkusz do Worda 2010, 81 bieca data, 81 czas systemowy, 80 dane znajdujce si na licie, 109 twarda spacja, 80 wiersze, 67 wybór arkusza bez klikania mysz, 82 wybór danych z listy, 109 wybór komórki bez klikania mysz, 83 wybór obszaru arkusza, 83 wydzielanie zotówek i groszy z ceny, 97 wykonanie formularza, 84 wykresy z wartoci redni, 27 wyczanie automatycznego poprawiania tekstu, 18 wypenianie komórek czsto uywanymi danymi, 106 wyrównanie odstpów pionowych midzy wykresami, 92 wyrównanie wykresów do linii pionowej, 92 wyrónianie danych kolorem, 26 wyrónianie kolorem ta co drugiego wiersza, 93 wyrónianie w zalenoci od wpisanej wartoci komórek, 73 wysoko odsetek kredytu, 48 wyszukiwanie formuy, 93 komentarze, 63 Wywietl obok siebie, 19 wywietlanie edytor VBA, 94 formuy w caym arkuszu, 94 formuy zamiast wyników, 67 komunikaty, 155 komunikaty po uruchomieniu arkusza, 60 okno komunikatu, 96 podpowied po zaznaczeniu komórki, 95 znak + przed liczb dodatni, 61 wzrost procentowy, 49

X XFD, 50 xlam, 14 xlsb, 13, 14 xlsm, 13, 57 xlsx, 13 xltm, 13 xltx, 13


Skorowidz

191

Z Z.WIELKIEJ.LITERY(), 112 Zablokuj górny wiersz, 61 zakup towarów o zaoonej sumarycznej cenie, 116 Zalecane tylko do odczytu, 79 zamiana liczb sformatowanych jak tekst na liczby, 102 ZAOKR(), 103 ZAOKR.DO.CA K(), 91 ZAOKR.DÓ (), 92 ZAOKR.GÓRA(), 40, 103 zaokrglanie ceny do 50 groszy w gór, 103 zaokrglanie godziny do penego kwadransa, 103 zaokrglanie wyników w dó z dokadnoci do jednej liczby po przecinku, 92 zapisywanie arkuszy zawierajcych makropolecenia, 104 zastpowanie formuy zwracanym przez ni wynikiem, 105 zawarto komórki, 49

zaznaczanie kolumna do ko ca, 107 kolumna z aktywn komórk, 107 wiele arkuszy, 108 wiersz do ko ca, 108 wiersz z aktywn komórk, 108 zdarzenia, 159 aplikacje, 161 arkusz, 160 formularze, 162 skoroszyt, 159 zdublowane rekordy, 71 zliczanie liczb nalecych do przedziau, 53 zliczanie wierszy zawierajcych cig znaków, 54 zmiana kolor czcionki na niebieski, 74 kolor tekstu, 111 pisownia XXXX na Xxxx, 112 styl tabeli, 67 typ oblicze w tabeli przestawnej, 113 znak ko ca wiersza, 72 znaki sterujce ASCII, 80


Excel 2010 PL. Rozwi zywanie problem w dla ka dego  
Excel 2010 PL. Rozwi zywanie problem w dla ka dego  

W książce Excel 2010 PL. Rozwiązywanie problemów dla każdego, przeznaczonej zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących użytkowników pr...

Advertisement