Page 1


Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie œrodków z UE w ramach PO IG 8.1 Autor: Agata £ukaszewska ISBN: 978-83-246-2646-5 Format: A5, stron: 168

Realne pieni¹dze na wirtualne us³ugi • Tworzenie us³ug elektronicznych w ramach dzia³ania PO IG 8.1 • Pozyskiwanie funduszy na uruchomienie dzia³alnoœci gospodarczej • Opis przygotowywanych zmian w zakresie pozyskiwania œrodków z PO IG 8.1 Przewodnik u³atwiaj¹cy przedsiêbiorcy przygotowanie projektu oraz wniosku konkursowego w dzia³alnoœci typu e-biznes w ramach dzia³ania PO IG 8.1. Na rozwój biznesu w Internecie mo¿esz uzyskaæ do 85% wartoœci projektu! Ludzka przedsiêbiorczoœæ nie zna granic, nic wiêc dziwnego, ¿e kilkadziesi¹t lat po powstaniu sieci komunikacyjnej dla celów wojskowych sta³a siê ona popularnym miejscem prowadzenia interesów. Internet nie tylko u³atwia komunikacjê i obni¿a koszty dzia³añ promocyjnych firmy – mo¿e byæ tak¿e doskona³ym kana³em œwiadczenia us³ug czy realizacji partnerskich projektów. Dziêki cz³onkostwu Polski w Unii Europejskiej prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w Internecie ma wreszcie mo¿liwoœæ uzyskania wsparcia z funduszy europejskich. Jeœli zamierzasz oferowaæ swoje us³ugi w formie elektronicznej szerokiemu gronu odbiorców lub chcesz realizowaæ w sieci projekt biznesowy, masz szansê pozyskaæ dotacjê z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Tworzenie wniosku o dotacjê koniecznie zacznij od lektury tej ksi¹¿ki! • Praktyczne wskazówki zwi¹zane z przygotowaniem projektu i wniosku o jego dofinansowanie, których nie znajdziesz w dokumentacji konkursowej. • Wymagania formalne i merytoryczne konkursów. • Zasady przygotowania projektu na przyk³adzie konkretnej us³ugi elektronicznej? • Serwisy informacyjne, wortale , gazety i czasopisma elektroniczne, biblioteki cyfrowe, us³ugi bankowe, systemy p³atnoœci on-line, fotoalbumy, aukcje internetowe, gry on-line, udostêpnianie i aktualizacja oprogramowania, automatyczne nauczanie na odleg³oœæ, czyli co rzeczywiœcie jest e-us³ug¹


Spis treci

Wstp ...........................................................................................5 Rozdzia 1.

Co to jest e-biznes, czyli na co Unia Europejska udziela wsparcia ........................................................................7 Business to consumer (B2C) ................................................................. 9 Business to business (B2B) ................................................................. 12 Pozostae dziaania w ramach priorytetu 8. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka .......................... 13

Rozdzia 2.

Wymagania formalne, czyli sprawd, czy moesz aplikowa ..............................................................15 Wasna dziaalno gospodarcza ........................................................ 16 Status przedsibiorstwa ...................................................................... 18 Czas trwania dziaalnoci gospodarczej ............................................ 20 Miejsce i czas realizacji projektu ........................................................ 20 Rodzaje dziaalnoci gospodarczej wykluczajce ubieganie si o dofinansowanie w ramach dziaania 8.1 PO IG .............................. 21 Wnioskodawcy wykluczeni z prawa do uzyskania dofinansowania w ramach dziaania 8.1 PO IG ......... 23 Wykluczenia zwizane z wczeniej otrzyman pomoc de minimis ....................................... 24 Zgodno projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej ................................ 25 Innowacyjno projektu ....................................................................... 26

Rozdzia 3.

Ile moesz zyska dziki dofinansowaniu na realizacj projektu w ramach dziaania 8.1 PO IG ..........31 Maksymalna warto udzielanego wsparcia (dofinansowania projektu) .................................................................. 32

3


4

Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie rodków z UE w ramach PO IG 8.1

Warto wkadu wasnego ................................................................... 32 Wydatki kwalifikujce si do objcia wsparciem w ramach dziaania 8.1 PO IG ............................................................. 33

Rozdzia 4.

Wymagania merytoryczne projektu w ramach dziaania 8.1 PO IG, czyli zaczynamy pisa projekt .............37 Cel projektu ........................................................................................... 37 Opis projektu ......................................................................................... 49 Wskaniki realizacji celów projektu ................................................... 70 Uzasadnienie realizacji projektu ........................................................ 77 Harmonogram realizacji i etapy projektu .......................................... 87 Plan rzeczowo-finansowy realizacji projektu .................................... 88

róda finansowania i monta finansowy projektu ............................... 94 Trwao projektu ................................................................................ 95

Rozdzia 5.

Wniosek krok po kroku ...........................................................99 Generator wniosków ............................................................................ 99 Poszczególne elementy wniosku o dofinansowanie projektu w ramach dziaania 8.1 PO IG .......... 104 Na co warto zwróci uwag podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu, czyli najczciej popeniane bdy .................................................... 127

Rozdzia 6.

Zaczniki do wniosku o dofinansowanie projektu ............131

Rozdzia 7.

Sposób skadania wniosku o dofinansowanie projektu .....133

Rozdzia 8.

Miejsce skadania wniosku o dofinansowanie projektu ....135

Rozdzia 9.

Umowa o dofinansowanie projektu, czyli co Ci czeka, kiedy ju dostaniesz dofinansowanie do realizacji projektu ...........................143

Rozdzia 10.

Dziaanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w praktyce ..................................147

Rozdzia 11. Kilka praktycznych wskazówek zwizanych z dziaaniem 8.1 PO IG .............................................................159 Gdzie szuka pomocy w trakcie przygotowania projektu w ramach dziaania 8.1 PO IG ........................................................... 159 Planowane zmiany zwizane z dziaaniem 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 2010 roku ................. 160

Podsumowanie ........................................................................165


3

ROZDZIA

Ile moesz zyska dziki dofinansowaniu na realizacj projektu w ramach dziaania 8.1 PO IG

G

รณwnym celem ubiegania si o uzyskanie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie kadego projektu unijnego jest oczywicie pozyskanie wspar-

cia finansowego na realizacj projektu, o dofinansowanie ktรณrego si staramy. Kady z komponentรณw funduszy strukturalnych rzdzi si osobnymi reguami dotyczcymi wysokoci wsparcia rozumianego jako maksymalne dopuszczalne dofinansowanie realizacji projektu, jednak to, co czy niemal wszystkie programy unijne, to fakt, e prawie zawsze zakadaj one wspรณfinansowanie projektu w czci przez samego beneficjenta pomocy, czyli osob lub instytucj ubiegajc si o uzyskanie wsparcia. Na tym samym mechanizmie opiera si finansowe wspieranie dziaalnoci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach dziaania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Poniej zostan przedstawione zasady dotyczce dofinansowywania projektรณw realizowanych w ramach tego dziaania.

31


32

Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie rodków z UE w ramach PO IG 8.1

Maksymalna warto udzielanego wsparcia (dofinansowania projektu) Zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielania przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wielko wsparcia w ramach powyszego dziaania moe wynosi do

85% wydatków kwalifikujcych si do objcia wsparciem. Jednoczenie § 8 ust. 2 tego rozporzdzenia przewiduje, e warto projektu,

o dofinansowanie którego staramy si w ramach dziaania 8.1 PO IG, nie moe by nisza ni 20 tysicy zotych i jednoczenie nie moe przekroczy 1 miliona zotych.

Warto wkadu wasnego Powysze zasady dotyczce maksymalnej wartoci dofinansowania projektu oznaczaj, e kady projekt realizowany w ramach dziaania 8.1 PO IG

musi by wspófinansowany przez beneficjenta pomocy (wnioskodawc — przedsibiorc, który uzyska dofinansowanie realizacji projektu i podpisa umow z Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci) w wysokoci co najmniej

15% cakowitej wartoci projektu. Oznacza to, e na kad zotówk wydan na realizacj projektu najwyej 85 groszy zostanie sfinansowane w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie, a kolejne minimum 15 groszy musimy sfinansowa ze rodków wasnych. Zobowizanie takie wynika z § 8 ust. 3 rozporzdzenia, który stanowi, e mikrolub may przedsibiorca otrzymujcy wsparcie jest zobowizany do zapewnienia finansowania projektu w czci nieobjtej wsparciem, przy czym co najmniej 15% wydatków kwalifikujcych si do objcia wsparciem bdzie pokryte z jego rodków wasnych pochodzcych z innych róde ni pomoc publiczna.


Ile mo esz zyska dziki dofinansowaniu na realizacj projektu

33

Wydatki kwalifikuj ce si do objcia wsparciem w ramach dziaania 8.1 PO IG Generaln zasad w przyznawaniu dofinansowania do projektów unijnych jest to, e kadorazowo i dla kadego priorytetu, dziaania i poddziaania instytucja zarzdzajca danym obszarem wsparcia okrela zamknity katalog rodzajów wydatków (kosztów w projekcie), które bd kwalifikowane w projekcie, czyli okrela tym samym zamknit grup wydatków, jakie w zwizku z realizacj projektu mona wspófinansowa w ramach przyznanych rodków z funduszy strukturalnych. Zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielania przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wydatkami kwalifikujcymi si do objcia wsparciem s wydatki

poniesione po dniu zoenia wniosku o udzielenie dofinansowania, ponoszone jednak nie pó niej ni do dnia okrelonego kadorazowo w umowie o dofinansowanie i jednoczenie nie duej ni przez okres 24 miesicy (porównaj rozdzia 2., cz Miejsce i czas realizacji projektu). Katalog wydatków kwalifikujcych si do objcia wsparciem w ramach dziaania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zawiera § 6 ust. 2 rozporzdzenia. Zalicza si do nich wydatki na: ™ zakup usug informatycznych, technicznych, doradczych prowadzcych do wytworzenia produktów cyfrowych oraz zwizanych z przygotowaniem, wiadczeniem i aktualizacj e-usugi, ™ wynagrodzenia brutto wraz z pozapacowymi kosztami pracy — skadkami na obowizkowe ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne — osób zaangaowanych bezporednio w realizacj projektu objtego wsparciem, ponoszone ze rodków wasnych mikroprzedsibiorcy lub maego przedsibiorcy — patnika wynagrodze i skadek, ™ zakup analiz przygotowawczych, usug ksigowych, prawnych, translacyjnych i innych usug eksperckich,


34

Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie rodków z UE w ramach PO IG 8.1

™ zakup usug pomocniczych, w szczególnoci transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych, pod warunkiem e ich stawki odpowiadaj powszechnie stosowanym na rynku, ™ zakup materiaów biurowych i eksploatacyjnych, ™ najem i eksploatacj pomieszcze, ™ promocj wdroonych rozwiza, dokonywan drog elektroniczn i tradycyjn, w tym dziaania informacyjne i promocyjne mówice o udziale finansowym budetu Unii Europejskiej w projekcie objtym wsparciem, ™ nabycie wartoci niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeeli wartoci te speniaj cznie nastpujce warunki: ™ bd wykorzystywane wycznie do celów projektu objtego wsparciem, ™ bd podlega amortyzacji zgodnie z odrbnymi przepisami, ™ bd nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, ™ zakup nowych rodków trwaych, z wyjtkiem nieruchomoci w rozumieniu ustawy z 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci (Dz.U. Nr 76, poz. 694 z póniejszymi zmianami), ™ zakup uywanych rodków trwaych, z wyjtkiem nieruchomoci w rozumieniu ustawy z 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci w § 3 ust. 1 pkt 11, przy czym: ™ cena uywanych rodków trwaych nie moe przekracza ich wartoci rynkowej okrelonej na dzie nabycia i jest nisza od ceny podobnych, nowych aktywów, ™ sprzedajcy zoy owiadczenie okrelajce zbywc uywanych rodków trwaych, miejsce i dat ich zakupu, ™ w okresie 7 lat poprzedzajcych dat dokonania zakupu rodka trwaego na potrzeby projektu uywane rodki trwae nie zostay nabyte z wykorzystaniem pomocy pochodzcej ze rodków publicznych, ™ raty spat wartoci pocztkowej wartoci niematerialnych i prawnych, o których mowa powyej, oraz rodków trwaych, o których mowa powyej, przez korzystajcego, nalene finansujcemu z tytuu umowy leasingu


Ile mo esz zyska dziki dofinansowaniu na realizacj projektu

35

prowadzcej do przeniesienia wasnoci tych wartoci lub rodków na korzystajcego, z wyczeniem leasingu zwrotnego, ™ zakup szkole specjalistycznych bezporednio zwizanych z uruchomieniem i obsug e-usugi dla osób zaangaowanych w realizacj projektu objtego wsparciem, do wysokoci nieprzekraczajcej 10% cakowitych wydatków kwalifikujcych si do objcia wsparciem, o których mowa we wszystkich powyszych punktach. Podstawowe warunki montau finansowanego Twojego projektu zwizanego z uruchomieniem i wdroeniem e-usugi obrazuje poniszy schemat (rysunek 3.1).

Rysunek 3.1. Podstawowy monta finansowy projektu dofinansowanego w ramach dziaania 8.1 PO IG

Warte zapamitania! ™ Pamitaj, e cakowita warto Twojego projektu przygotowywanego w ramach dziaania 8.1 PO IG nie moe by nisza ni 20 tysicy zotych i nie moe przekroczy 1 miliona zotych.


36

Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie rodków z UE w ramach PO IG 8.1

™ Pamitaj, e Twój projekt realizowany w ramach dziaania 8.1 PO IG bdzie dofinansowany maksymalnie w 85% wartoci caego projektu, a kolejne 15% musisz sfinansowa w ramach tzw. „wkadu wasnego” ze rodków wasnych. ™ Pamitaj, e w ramach projektu zostan dofinansowane tylko te wydatki, które mieszcz si w katalogu wydatków kwalifikowanych wykazanych w § 6 ust. 2 Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielania przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie rodk w z UE w ramach PO IG 8.1  

Praktyczne wskazówki związane z przygotowaniem projektu i wniosku o jego dofinansowanie, których nie znajdziesz w dokumentacji konkursowej....