Page 1


DTP od podstaw. Projekty z klas¹ Autor: Robin Williams ISBN: 978-83-246-2757-8 Tytu³ orygina³u: The Non-Designer's Design Book Deluxe Edition Format: 168×237, stron: 224

Poznaj praktyczne zasady projektowania dokumentów! • Czego dotyczy zasada drzewa Jozuego? • Jakie kontrastowaæ pisma? • Jak projektowaæ wizytówki, foldery lub og³oszenia prasowe?

Przygotowuj¹c jakiekolwiek materia³y informacyjne, oczekujesz, ¿e zostan¹ one przede wszystkim przeczytane. Jednak z pewnoœci¹ chcia³byœ równie¿, ¿eby wzbudza³y zainteresowanie odbiorcy dziêki ciekawej i estetycznej formie. Czy naprawdê trzeba poœwiêciæ d³ugie godziny na studiowanie zasad projektowania i typografii, aby stworzyæ poprawny i atrakcyjny wizualnie dokument? Ju¿ nie! Do Twoich r¹k oddajemy ksi¹¿kê, dziêki której b³yskawicznie opanujesz zasady projektowania i sk³adu dokumentów. W pierwszej kolejnoœci poznasz zasadê drzewa Jozuego, a w nastêpnych rozdzia³ach znajdziesz wiadomoœci na temat ka¿dego jego elementu: kontrastu, powtarzania, wyrównywania oraz odleg³oœci. Ponadto autor przeka¿e Ci interesuj¹ce i praktyczne porady dotycz¹ce projektowania wizytówek, papieru firmowego, ulotek, biuletynów, folderów oraz og³oszeñ gazetowych. Ksi¹¿ka ta przeznaczona jest dla Czytelników zainteresowanych poznaniem tajników projektowania bez specjalnego wg³êbiania siê w szczegó³y techniczne. Liczne przyk³ady oraz sensowne wskazówki sprawiaj¹, ¿e staje siê to ca³kiem ³atwe i przyjemne. Je¿eli interesuje Ciê temat typografii, z pewnoœci¹ przypadnie Ci do gustu druga ksi¹¿ka poœwiêcona tej tematyce: „Typografia od podstaw. Projekty z klas¹”. • Zasada drzewa Jozuego — kontrast, powtarzanie, wyrównanie, odleg³oœæ • Wykorzystanie ko³a barw • Ró¿nice miêdzy CMYK i RGB • Zasady projektowania wizytówek • Projektowanie papieru firmowego oraz kopert • Projektowanie folderów, biuletynów i ulotek • Kroje pisma w projektowaniu • Drukowanie • Klasyfikacja pism • Zasady kontrastowania pism

Projektowanie dokumentów bez zbêdnej teorii!


Spis treści Dla kogo jest ta książka?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Zasady projektowania

1

2 3 4 5 Designer_Book.indb 5

Zasada drzewa Jozuego

13

Cztery podstawowe zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kontrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Powtarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Wyrównanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Odległość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Odległość

17

Odległość — podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Podstawowy cel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Jak to osiągnąć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Czego należy unikać. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Wyrównanie

35

Wyrównanie — podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Podstawowy cel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Jak to osiągnąć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Czego należy unikać. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Powtarzanie

53

Powtarzanie — podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Podstawowy cel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Jak to osiągnąć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Czego należy unikać. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Kontrast

67

Kontrast — podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Podstawowy cel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Jak to osiągnąć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Czego należy unikać. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

2010-08-12 18:13:50


6

spis treści

6 7

8

Designer_Book.indb 6

Przegląd

83

Odległość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Wyrównanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Powtarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Kontrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Szybki test nr 1 — zasady projektowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Szybki test nr 2 — zmiana projektu ogłoszenia. . . . . . . . . . . . . . . . 89 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Kolor

93

Niesamowite koło barw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Relacje między kolorami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Barwy dopełniające. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Triady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Triady z rozdzielonymi barwami dopełniającymi . . . . . . . . . . . . . 98 Kolory analogiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Ciemniejsze i jaśniejsze odcienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Twórzmy własne odcienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Kolory monochromatyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Łączenie odcieni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Uwaga na tony!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Ciepłe i chłodne kolory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Od czego zacząć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 CMYK kontra RGB, druk kontra sieć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Inne porady i sztuczki

111

Tworzenie pakietu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Wizytówki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Projektowanie wizytówek — wskazówki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Format. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Rozmiar kroju pisma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Stylistyczna konsekwencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Papier firmowy i koperty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Projektowanie papieru firmowego i kopert — wskazówki. . . . 120 Rozmiar koperty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Centralny punkt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Wyrównanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Druga strona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Faks i kserokopiarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Ulotki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Projektowanie ulotek — wskazówki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Centralny punkt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Kontrastujące nagłówki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

2010-08-12 18:13:50


spis treści

7

Powtarzanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Wyrównanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Biuletyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Projektowanie biuletynów — wskazówki. . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Wyrównanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Wcięcia w tekście. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Tylko nie Helvetica!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Przystępny układ tekstu głównego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Foldery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Projektowanie folderów — wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Kontrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Powtarzanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Wyrównanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Odległość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Pocztówki reklamowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Projektowanie pocztówek reklamowych — wskazówki. . . . . . . 138 Cel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Przyciąganie uwagi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Kontrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Ogłoszenia do gazet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Projektowanie ogłoszeń do gazet — wskazówki . . . . . . . . . . . . . 142 Kontrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Wybór kroju pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Funkcja negatywu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Strony internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Projektowanie stron internetowych — wskazówki. . . . . . . . . . . 146 Powtarzanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Przejrzystość i czytelność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Kroje pisma w projektowaniu

9

10 Designer_Book.indb 7

Druk (a życie)

149

Harmonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Konflikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Kontrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Klasyfikacja krojów pisma

157

Antykwy renesansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Antykwy klasycystyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Antykwy linearne szeryfowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Antykwy linearne bezszeryfowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Pisanki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Ksenotypy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

2010-08-12 18:13:50


8

spis treści

11

Świadomość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Szybki test nr 3 — grupy krojów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Szybki test nr 4 — różnice grubości kresek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Szybki test nr 5 — szeryfy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Kontrastowanie krojów pisma

169

Rozmiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Grubość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Struktura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Forma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Kierunek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Kolor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Szybki test nr 6 — kontrast czy konflikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Szybki test nr 7 — tak i nie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Ćwiczenie na łączenie kontrastów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Dodatki

12 13

14

Designer_Book.indb 8

To takie proste…

203

Proces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Ćwiczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Przeprojektujmy to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Odpowiedzi do testów

207

Odpowiedzi do testu nr 1 (str. 86). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Odpowiedzi do testu nr 2 (str. 87). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Odpowiedzi do testu nr 3 (str. 161). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Odpowiedzi do testu nr 4 (str. 162). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Odpowiedzi do testu nr 5 (str. 163). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Odpowiedzi do testu nr 6 (str. 194). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Odpowiedzi do testu nr 7 (str. 195). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Kroje pisma użyte w książce

213

Podstawowe fonty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Antykwy klasycystyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Antykwy renesansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Antykwy linearne szeryfowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Antykwy linearne bezszeryfowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

2010-08-12 18:13:50


spis treści

9

Pisanki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Ornamenty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Ksenotypy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Aneks

218

OpenType. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Minisłowniczek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Źródła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Skorowidz

220

To jest do kitu. — Herb Lubalin

Ale czy jest to stosowne? — Edward Gottschall

Designer_Book.indb 9

2010-08-12 18:13:51


8

Inne porady i sztuczki

W tym rozdziale przyjrzymy się procesowi powstawania różnorakich materiałów promocyjnych dla fikcyjnej firmy „Url’s Internet Cafe”1. Znajdziecie tu sporo dodatkowych wskazówek, sztuczek i nowych technik. Mimo to w każdym projekcie, bez względu na jego rozmiar, łatwo będzie dostrzec użycie czterech podstawowych zasad projektowania. Na  kolejnych stronach niniejszego rozdziału znajdują się konkretne wskazówki dotyczące projektowania wizytówek, papieru firmowego, kopert, ulotek, biuletynów, folderów, pocztówek reklamowych, ogłoszeń do  gazet czy stron internetowych.

Strona UrlsInternetCafe.com naprawdę istnieje, ale produkty wymienione w tym rozdziale nie są  na  sprzedaż. To  znaczy były, ale internetowa firma realizująca zamówienia, z której usług korzystaliśmy, zawiesiła działalność, przez co nasze wspaniałe produkty zniknęły. Jeśli gdzieś się na nie natkniecie, dajcie znać.

1

Designer_Book.indb 111

2010-08-12 18:14:26


112

część i 

z a sa dy proj e k t owa n i a

Tworzenie pakietu Jedna z najważniejszych cech efektywnego pakietu produktów łączy się z zasadą powtarzania: każdy element takiego zbioru musi charakteryzować się pewnym powtarzającym się obrazkiem lub stylem. Przyjrzyjmy się zatem poniższym materiałom reklamującym kawiarenkę internetową i  nazwijmy powtarzające się elementy.

Get on the Internet and do Stuff.

Url Ratz General Manager Browser Dawg Director of Human Resources

October 9 Egley & Taylor Coffee Roasters 1234 Java Court Santa Fe, New Mexico 87505 Dear Laura and Tim, This letter is to confirm our conversation ion regarding adding a new line of teas and coffees to Url’s Internet nternet Cafe. The highcaffeine blend, deadline.caf, is selling great, as are the other coffees. We would like to add the mango-pekoe ngo-pekoe blend tea and the organic green tea. We’ll send over the contract and purchase orders on Monday. It’s always a pleasure doing business with you! Thank you very much,

Url Ratz and Browser Dawg Self-Proclaimed Internet Icons

url@UrlsInternetCafe.com www.UrlsInternetCafe.com 505.424.1115 v 505.438.9762 f P.O. Box 23465 Santa Fe New Mexico 87502

Get on the Internet and do Stuff.

Url Ratz General Manager

url@UrlsInternetCafe.com www.UrlsInternetCafe.com 505.424.1115 v 505.438.9762 f P.O. Box 23465 Santa Fe New Mexico 87502

Great gift ideas for your Internet-obsessed friends Ratz! That’s what you usually say when you realize the holidays are here and and you haven’t done diddly-squat for shopping. But now when you say “Ratz!” you’re reminded of Url Ratz and his Internet Cafe full of unique gifts developed just for Internet mavens like you and your screen-radiated friends and relatives. Happy Holidays. Now get on the Internet at www.UrlsInternetCafe.com and do stuff.

Designer_Book.indb 112

2010-08-12 18:14:27


8. inne por ady i sztuczk i

113

Wizytówki Jeśli w naszym projekcie mamy zamiar wykorzystać drugi kolor, używajmy go oszczędnie. Z reguły już drobna jego ilość okazuje się bardziej efektywna niż jego nadmierne użycie. Naprawdę — wystarczy jeden kolorowy kleks. W drukarni dowiemy się, ile wizytówek zmieści się na jednej stronie druku i w jakich odstępach powinny się znajdować. Zapytajmy również, czy możemy przesłać plik w formacie Adobe Acrobat PDF (jeśli nie wiesz, jak stworzyć plik PDF, skorzystaj z pomocy na stronie Adobe — www.Adobe.com). Można także użyć gotowych perforowanych szablonów wizytówek, które zadrukujemy za pomocą zwyczajnej drukarki biurkowej.

Rozmiar wizytówek Standardowa wizytówka ma rozmiary 8,5×5,5 cm. Wymiary te dotyczą również wizytówek o pionowym układzie.

Url’s Internet Cafe Url Ratz, Manager 505·424·1115

url@UrlsInternetCafe.com www.UrlsInternetCafe.com P.O. Box 23465 • Santa Fe • New Mexico 87502

Kroje pisma

i

Designer_Book.indb 113

2010-08-12 18:14:27


114

część i

z a sa dy proj e k t owa n i a

Czego nie robić Url Ratz

Nie „upychaj” informacji po ką­ tach. Jeśli pozostaną puste miejsca, nic się nie stanie.

General Manager

Url’s Internet Cafe

Get on the Internet and do Stuff. e-mail: url@UrlsInternetCafe.com www.UrlsInternetCafe.com

(505) 424-1115 ph. P.O. Box 23465 Santa Fe, NM 87502

Zadbaj o to, aby stopień tekstu nie wynosił 12 punktów — w ten sposób Twoja wizytówka nigdy nie będzie wyglądać na wyrafi nowaną! 8­, 9­ czy 10­punktowy krój pisma jest jak najbardziej dopuszczalny. Ba, niektórzy nawet stosują 7­punktowy! I jeszcze jedno — nie wyrównuj tekstu do środka, chyba że masz ku temu jakiś rozsądny powód.

Url’s Internet Cafe

Get on the Internet and do Stuff. Url Ratz, General Manager www.UrlsInternetCafe.com (505) 424-1115 phone P.O. Box 23465 Santa Fe, NM 87502

Url’s Inter net Cafe Get on the Internet and do Stuff.

Nie staraj się na siłę zapełnić całej przestrzeni wizytówki. Puste miejsca to nic straszne­ go. Przyjrzyj się znanym Ci profesjonalnym wizytówkom — zawsze jest na nich niewy­ korzystana przestrzeń!

Get on the Internet and do Stuff.

email: url@UrlsInternetCafe.com web site: www.UrlsInternetCafe.com (505) 424-1115 phone (505) 438-9762 fax P.O. Box 23465 Url Ratz, Santa Fe, NM 87502 General Manager

Nie stosuj takich krojów pisma, jak Times New Roman, Arial czy Helvetica. W przeciwnym razie wizytówka będzie wy­ glądać jak z lat 70. ubiegłego stulecia.

Umieszczanie słów „e­mail” czy „strona internetowa” na wizytówce nie jest koniecz­ ne — każdy wie przecież, o co chodzi.

Kroje pisma

i

Designer_Book.indb 114

2010-08-12 18:14:27


8. inne por ady i sztuczk i

115

Warto spróbować Ułóż wszystko w linii. Każdy element wizytówki powinien być wyrównany do innego jej elementu. Get on the Internet and do Stuff.

Wyrównaj linie poziome.

Wyrównaj lewe lub prawe krawędzie.

W większości przypadków wy­ raziste wyrównanie do lewej lub do prawej krawędzi sprawia wrażenie znacznie bardziej pro­ fesjonalnego niż wyśrodkowanie wszystkich elementów.

Url Ratz General Manager url@UrlsInternetCafe.com www.UrlsInternetCafe.com 505·424·1115 voice 505·438·9762 fax P.O. Box 23465 Santa Fe, New Mexico 87502

Podając adres czy numer tele­ fonu, zastanów się nad wy­ korzystaniem kropek, małych punktorów lub spacji zamiast tradycyjnych nawiasów. Twoja wizytówka zyska w ten spo­ sób na schludności.

Url’s Internet Cafe Get on the Internet and do Stuff.

Url Ratz General Manager

url@UrlsInternetCafe.com www.UrlsInternetCafe.com 505.424.1115 v 505.438.9762 f P.O. Box 23465 Santa Fe, New Mexico 87502

Url’s Internet Cafe

Url Ratz, Manager 505·424·1115

Wszelkie skrótowce staraj się zapisywać pełnymi wyrazami. Używane w skrótach kropki i przecinki potęgują tylko wrażenie chaosu.

Nie umieszczaj na wizytówce formułki „Numer telefonu” (chyba że posiadasz również faks). Każdy wie, o co chodzi.

P.O. Box 23465 Santa Fe New Mexico 87502 505·438·9762 fax url@UrlsInternetCafe.com www.UrlsInternetCafe.com

Designer_Book.indb 115

2010-08-12 18:14:28


116

część i 

z a sa dy proj e k t owa n i a

Projektowanie wizytówek — wskazówki Zaprojektowanie wizytówki to nieraz nie lada wyzwanie — na niewielkiej przestrzeni musimy bowiem umieścić sporo informacji. Co gorsza, z biegiem czasu informacji tych przybywa. Nie wystarczy już tylko adres i numer telefonu — dochodzi do  nich numer telefonu komórkowego, numer faksu, adres e-mail czy adres strony internetowej, którą, nawiasem mówiąc, powinniśmy posiadać.

Format

Na początek musimy dokonać wyboru: czy interesuje nas wizytówka pozioma, czy pionowa? To, że większość wizytówek jest zorientowana poziomo, nie oznacza, że wszystkie muszą takie być. Bardzo często informacje lepiej rozkładają się na pionowym formacie, szczególnie gdy musimy umieścić ich tak wiele na tak niewielkiej przestrzeni. Warto zatem poeksperymentować z  oboma układami strony i wybrać ten najlepiej współgrający z informacjami, które chcemy zawrzeć na wizytówce.

Rozmiar kroju pisma

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez początkujących projektantów jest niewłaściwy rozmiar kroju pisma. Z reguły jest po prostu za duży. Nawet 10- lub 11-punktowy stopień, z jakim spotykamy się na co dzień w książkach, na małej karteczce wygląda pokracznie, a co dopiero 12-punktowy! Zdaję sobie sprawę, że  korzystanie z  9-, 8- czy nawet 7-punktowego stopnia kroju pisma bywa na początku trudne, ale wystarczy przyjrzeć się własnej kolekcji wizytówek i wybrać z niej trzy najbardziej profesjonalne i wyrafinowane. Szybko okaże się, że żadnej z nich nie stworzono za pomocą 12-punktowego stopnia kroju pisma. Nie zapominajmy, że wizytówka to nie książka, folder czy ogłoszenie — wizytówka zawiera informacje, na  które dany klient spogląda tylko przez kilka sekund. Czasami więc ten „wyrafinowany” efekt, jaki nasza wizytówka ma  wywrzeć na odbiorcy, jest ważniejszy niż ogromna czcionka, której używamy tylko po to, aby nasza babcia mogła ją bez problemu przeczytać.

Stylistyczna konsekwencja

Jeśli poza wizytówką zamierzamy zaprojektować także dopasowany do niej papier firmowy i koperty, musimy pracować nad wszystkimi projektami jednocześnie. Cały pakiet tych materiałów promocyjnych powinien charakteryzować się w oczach klienta stylistyczną konsekwencją.

Designer_Book.indb 116

2010-08-12 18:14:28


8. inne por ady i sztuczk i

117

Papier firmowy i koperty Raczej niewiele osób, spoglądając na nasz papier firmowy, stwierdza: „Ale to śliczne! Chyba potroję swoje zamówienie!” lub „Okropne! Rezygnuję z zamówienia!”. Kiedy jednak potencjalny klient widzi nasz papier firmowy, zaczyna wyrabiać sobie pewną opinię na nasz temat — zarówno pozytywną, jak i negatywną, w zależności od projektu widniejącego na naszych artykułach piśmienniczych. Począwszy od jakości papieru, jaki wybieramy dla naszego projektu, poprzez jego kolor i dobrany krój pisma, a skończywszy na kopercie, przekaz powinien wywoływać u odbiorcy poczucie zaufania do naszej firmy. Oczywiście to zawartość listu będzie stanowić najważniejszą część naszej korespondencji, ale nie należy lekceważyć efektu, jaki nasz papier firmowy wywiera podświadomie na adresacie.

Url’s Internet Cafe

Bądź odważny! Bądź pogrubiony!

Get on the Internet and do Stuff.

Url Ratz General Manager Browser Dawg Director of Human Resources url@UrlsInternetCafe.com www.UrlsInternetCafe.com 505.424.1115 v • 505.438.9762 f P.O. Box 23465 • Santa Fe • New Mexico • 87502

Designer_Book.indb 117

2010-08-12 18:14:28


118

część i

z a sa dy proj e k t owa n i a

Czego nie robić Zarówno na koper­ tach, jak i na papierze fi rmowym oraz wizy­ tówkach zastosuj taki sam układ informacji. Wszystkie te projekty powinny sprawiać wrażenie spójnych i zależnych od siebie.

P.O. Box 23465, Santa Fe, NM, 87502 (505) 424-1115 telephone (505) 438-9762 fax

October 9 Egley and Taylor Coffee Roasters 1234 Java Court Santa Fe, New Mexico 87505 Dear Laura and Tim, This letter is to conrm our conversation regarding adding a new line of teas and coffees to Url’s Internet Cafe. The high-caffeine blend, deadline.caf, is selling great, as are the other coffees. We would like to add the mango-pekoe blend tea and the organic green tea. We’ll send over the contract and purchase orders on Monday. It’s always a pleasure doing business with you! Thank you very much,

Url Ratz and Browser Dawg Self-Proclaimed Internet Icons

Url Ratz

General Manager

Url’s Internet Cafe

Get on the Internet and do Stuff. e-mail: url@UrlsInternetCafe.com www.UrlsInternetCafe.com

(505) 424-1115 ph. P.O. Box 23465 Santa Fe, NM 87502

Url’s Internet Cafe P.O. Box 23465 Santa Fe, NM 87502

s Nie stosuj wyśrodkowania dla wszystkich elementów na stronie, chyba że wymaga tego logo fi rmy, które musi pozostać w takiej for­ mie. Jeśli już musisz skorzystać z wyśrodkowania, wykaż się odrobiną kreatywności, ustalając krój pisma, jego rozmiar oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów. Innymi słowy, jeśli informacje w obrębie danego elementu są wyśrodkowane, zastanów się, czy muszą być umieszczone na środku strony. A może warto przesunąć cały ten wyśrodkowany element w stronę lewej krawędzi strony?

Designer_Book.indb 118

Nie stosuj takich krojów pisma, jak Times, Arial, Helvetica czy Sand.

Tak jak w przypadku wizytówek unikaj nawiasów, skrótów i zbędnych słów, które tylko wprowadzają nadmierne zamieszanie do projektu.

2010-08-12 18:14:29


8. inne por ady i sztuczk i

119

Warto spróbować Zauważ, że wszystkie trzy elementy mają w zasa­ dzie ten sam układ. Aby to osiągnąć, pracuj nad wszystkimi trzema projek­ tami jednocześnie — dzięki temu na bieżąco spraw­ dzisz, czy poszczególne elementy będą spełniać swoje założenia w każdej sytuacji.

Get on the Internet and do Stuff.

Url Ratz General Manager Browser Dawg Director of Human Resources

October 9 Egley & Taylor Coffee Roasters 1234 Java Court Santa Fe, New Mexico 87505 Dear Laura and Tim, This letter is to confirm our conversation regarding adding a new line of teas and coffees to Url’s Internet Cafe. The highcaffeine blend, deadline.caf, is selling great, as are the other coffees. We would like to add the mango-pekoe blend tea and the organic green tea. We’ll send over the contract and purchase orders on Monday. It’s always a pleasure doing business with you! Thank you very much,

Url Ratz and Browser Dawg Self-Proclaimed Internet Icons

url@UrlsInternetCafe.com www.UrlsInternetCafe.com 505.424.1115 v 505.438.9762 f P.O. Box 23465 Santa Fe New Mexico 87502

Get on the Internet and do Stuff.

Url Ratz General Manager

Get on the Internet and do Stuff.

Url Ratz Browser Dawg

url@UrlsInternetCafe.com www.UrlsInternetCafe.com 505.424.1115 v 505.438.9762 f P.O. Box 23465 Santa Fe New Mexico 87502

P.O. Box 23465 Santa Fe New Mexico 87502

s Ilość grafi ki oraz rozmiary kroju pisma dobieraj zgodnie z własnym uznaniem — tutaj masz wolną rękę.

Designer_Book.indb 119

Zrezygnuj z wyśrodkowania całego projektu. Wyraziste linie czy wyrównanie do lewej lub prawej krawędzi nadadzą całości „charakter”.

2010-08-12 18:14:29


120

część i 

z a sa dy proj e k t owa n i a

Projektowanie papieru firmowego i kopert — wskazówki Projektowanie papieru firmowego, kopert i wizytówek powinno przebiegać jednocześnie. Projekty te muszą mieć bowiem spójny wygląd — zarówno elementy widniejące na wręczanej komuś wizytówce, jak i te z wysyłanego do tej osoby listu muszą się wzajemnie uzupełniać.

Rozmiar koperty

Standardowa koperta biznesowa ma wymiary 110×220  mm (tak zwana ko­per­ta C4).

Centralny punkt

Jeden z elementów projektu powinien dominować nad innymi i to zarówno na kopertach oraz wizytówkach, jak i na papierze firmowym. Unikajmy również nudnego wyśrodkowania tekstu w górnej części strony!

Wyrównanie

Dla całego pakietu dokumentów wybierzmy jeden sposób wyrównania. Nie należy wyśrodkowywać danego elementu w górnej części strony tylko po to, aby resztę tekstu wyrównać do  lewej krawędzi. Bądźmy odważni — spróbujmy na  przykład wyrównania do prawej krawędzi z częstymi odstępami pomiędzy liniami. Nazwę firmy, napisaną dużymi literami, można umieścić na górze strony. Natomiast logo (lub jego wycinek) można powiększyć, rozjaśnić i wykorzystać jako tło dla właściwej treści listu. W przypadku papieru firmowego warto rozmieścić poszczególne elementy w taki sposób, aby treść listu ładnie wpasowała się w cały projekt.

Druga strona

Jeśli tylko mamy wystarczający kapitał, aby pozwolić sobie na stworzenie drugiej, nieco innej niż pierwsza strony listu, wystarczy wykorzystać któryś z  drobnych elementów z pierwszej strony, a następnie umieścić go na drugiej, bez innych dodatków. Jeśli na przykład zamierzamy zlecić wydrukowanie 1000 stron papieru firmowego, ustalmy z drukarnią wydruk 800 pierwszych i 200 drugich stron. A jeśli nie mamy w planach korzystania z drugiej strony papieru firmowego, zakupmy w drukarni kilkaset kartek tego samego papieru, który został wykorzystany w naszym projekcie — w ten sposób nie zostaniemy na lodzie, gdy przyjdzie nam napisać nieco dłuższy list.

Faks i kserokopiarka

Jeśli planujemy kserowanie firmowych listów lub wysyłanie ich przez faks, nie decydujmy się na ciemny czy ziarnisty papier. Unikajmy również większych obszarów ciemnego tuszu, odwracania kolorów i drobnych czcionek, które po prostu zgubią się w trakcie kopiowania. Jeśli zatem często korzystamy z faksu, warto zastanowić się nad zaprojektowaniem dwóch wersji papieru firmowego — jednej do druku, a drugiej do faksu czy kserokopiarki.

Designer_Book.indb 120

2010-08-12 18:14:29


8. inne por ady i sztuczk i

121

Ulotki Przy tworzeniu ulotek zazwyczaj jest najwięcej zabawy — możemy bowiem wyzbyć się wszelkich ograniczeń. Właśnie tutaj możemy „zaszaleć” i tym samym przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów. Jak wiadomo, ulotki stale konkurują z różnego rodzaju innymi tekstami na całym świecie, a w szczególności z innymi ulotkami. Często znajdujemy je na tablicach ogłoszeniowych — to właśnie tam ogromne ilości tekstu walczą o to, aby przykuć uwagę przechodniów. Ulotka ma tę przewagę nad innymi rodzajami tekstów, że możemy wykorzystać tutaj kilka zabawnych i różniących się od siebie krojów pisma. W ten sposób zwiększa się szansa, że potencjalny odbiorca zwróci uwagę na nagłówek ulotki. Tu nie liczy się ostrożność — to najlepsza okazja, aby w końcu wykorzystać któryś z naprawdę zwariowanych krojów pisma! Także tutaj możemy swobodnie eksperymentować z grafiką. Dane zdjęcie lub inny element graficzny wstawmy do projektu ulotki w rozmiarze co najmniej dwa razy większym, niż początkowo planowaliśmy. Stopień tekstu nagłówka ustawmy na 400 punktów, a nie na 24. Zastanówmy się też nad minimalistyczną ulotką z linijką tekstu o rozmiarze 10 punktów na środku strony i niewielkim blokiem informacji w jej dolnej części. Wszystko, co nietypowe, sprawi, że ludzie będą się zatrzymywać i przyglądać, a to już 90% sukcesu.

Url’s own java, deadline.caf, now available High-caffeine brew to keep you working all through the night.

Designer_Book.indb 121

2010-08-12 18:14:30


122

część i

z a sa dy proj e k t owa n i a

Czego nie robić Nie umieszczaj poszczegól­ nych informacji w ramkach! Wystarczy wykorzystać wyraziste wyrównanie, a „ramka” sama pojawi się wokół tekstu.

Jak w przypadku każdego projektu, nie stosuj identycz­ nych odstępów pomiędzy poszczególnymi elementami. Jeśli jakieś informacje łączą się ze sobą, muszą znaleźć się w mniejszej odległości od siebie.

Nie stosuj takich krojów pisma, jak Times, Arial, Helvetica czy Sand.

W celu stworzenia listy podpunktów nie korzystaj z myślników — spróbuj zastosować któryś z symboli zawartych w takich krojach pisma, jak Wingdings czy Zapf Dingbats. Zrezygnuj z wyśrod­ kowania. Pamiętaj też, aby nie „upychać” drob­ nych fragmentów tekstu w rogach strony! Unikaj szarych, nud­ nych projektów — nie zapominaj o kontraście. Zwróć uwagę na koń­ cówki poszczególnych wersów tekstu — nie przerywaj zdań w dziw­ nych miejscach i nie nad­ używaj myślników.

Designer_Book.indb 122

2010-08-12 18:14:30


8. inne por ady i sztuczk i

123

Warto spróbować Postaraj się, aby nagłówek lub element grafi czny były naprawdę duże.

Tekst można też podzielić na kilka kolumn i każdą z nich wyrównać do lewej krawędzi.

„Obfi cie” wykorzystaj jakiś ciekawy krój pisma.

Przytnij zdjęcie lub inny element grafi czny tak, aby nabrał podłużnego kształ­ tu, a następnie umieść go wzdłuż lewej krawędzi pro­ jektu. Tekst wyrównaj do le­ wej krawędzi obrazka.

Możesz również umieścić grafi kę wzdłuż prawej krawę­ dzi projektu i względem niej wyrównać tekst.

Never before has this conference allowed booth space for such a disgusting character as Url Ratz. Visit booth #317 and ask about possible redeeming traits that might allow someone like him into this respectable exhibit hall. While you’re there, get some of the free stuff stamped with www.UrlsInternetCafe.com before someone calls an exterminator.

Główny tekst ulotki może być napisany czcion­ ką o niewielkim rozmiarze — nie ma problemu! Jeśli już przyciągniemy wzrok potencjalnego odbior­ cy, przeczyta nawet najmniejszy druk.

Designer_Book.indb 123

2010-08-12 18:14:31


124

część i 

z a sa dy proj e k t owa n i a

Projektowanie ulotek — wskazówki Najczęstszym błędem, jaki popełniają niedoświadczeni graficy w pracy z  ulotkami, jest brak kontrastu oraz hierarchii, zgodnie z  którą ułożone są informacje. Innymi słowy, początkowo zakłada się, że wszystko musi być jak największe, dzięki czemu ulotka będzie rzucać się w oczy. W rzeczywistości, jeśli wszystko będzie ogromne, to nic nie przyciągnie uwagi potencjalnego odbiorcy. Pamiętajmy zatem o wyrazistym centralnym punkcie oraz o kontraście — w ten sposób uporządkujemy poszczególne informacje i poprowadzimy oko patrzącego przez całą stronę.

Centralny punkt

Postarajmy się stworzyć taki projekt, którego jeden element będzie duży, ciekawy i wyrazisty. Jeśli operacja ta przyciągnie wzrok odbiorcy, istnieje spora szansa, że zapozna się z resztą tekstu.

Kontrastujące nagłówki

Kiedy już ustalimy centralny punkt, skorzystajmy z wyrazistych nagłówków (wyrazistych zarówno wizualnie, jak i  ze  względu na  ich treść), dzięki którym odbiorca będzie w stanie szybko przejrzeć naszą ulotkę i dowiedzieć się, jaki komunikat mamy do przekazania. Jeśli nagłówki nie będą wystarczająco ciekawe, odbiorca nie zdecyduje się na czytanie całego tekstu. Warto też wiedzieć, że jeśli całkowicie zrezygnujemy z nagłówków i zmusimy odbiorcę do przeczytania całego tekstu, aby dowiedział się, czego dotyczy, najprawdopodobniej wyrzuci ulotkę bez zagłębiania się w jej zawiłości.

Powtarzanie

Bez względu na to, czy w nagłówku użyjemy brzydkiego, pięknego, czy zwyczajnego (lecz „poprawionego” przez nas) kroju pisma, postarajmy się go wykorzystać także w głównym tekście, choćby w niewielkim stopniu. W ten sposób zyskamy element powtarzający się. Czasami wystarczy tylko jedna litera albo słowo napisane tym samym krojem. Możemy użyć go także do dalszych nagłówków, pierwszych liter czy jako punktory. Taki wyrazisty kontrast między czcionkami ożywi nasza ulotkę.

Wyrównanie

Pamiętajmy — skupmy się na jednym wyrównaniu! Nie należy stosować wyśrodkowania dla nagłówka, aby chwilę potem wyrównać główny tekst do lewej krawędzi. Nie należy też korzystać z  wyśrodkowania całego tekstu, upychając drobniejsze informacje w dolnych rogach strony. Bądźmy wyraziści! Bądźmy odważni! Zdecydujmy się na wyrównanie do lewej lub do prawej krawędzi.

Designer_Book.indb 124

2010-08-12 18:14:31


8. inne por ady i sztuczk i

125

Biuletyny Jedną z najważniejszych cech wielostronicowego projektu jest konsekwencja, czyli — innymi słowy — zasada powtarzania. Po każdej stronie powinno być widać, że należy do większej całości. Efekt ten możemy osiągnąć za pomocą koloru, stylu graficznego, krojów pisma, organizacji przestrzennej, wypunktowanych, identycznie sformatowanych list, ramek wokół zdjęć, podpisów itd. Nie oznacza to jednak, że każda strona ma wyglądać dokładnie tak samo jak jej poprzedniczka! Jeśli jednak (tak samo jak w życiu) mamy do czynienia z solidnymi fundamentami, raz na jakiś czas możemy z radością przełamać tę silną podstawę (a inni nie będą się o nas martwić). Warto poeksperymentować z przekrzywianiem elementów graficznych, przycinaniem zdjęć i rozciąganiem ich na szerokość trzech kolumn tekstu. Na takiej solidnej podstawie można umieścić na przykład list prezesa firmy napisany specjalnie dla biuletynu — wystarczy go sformatować w ciekawy sposób, a na pewno będzie się wyróżniał. Nie istnieją też żadne zakazy dotyczące umieszczania białej (pustej) przestrzeni w biuletynie. Należy jednak uważać, aby nie była ona „uwięziona” pomiędzy innymi elementami. Wolna przestrzeń musi być tak samo dobrze rozmieszczona jak widoczne części projektu. Pozwól jej zaistnieć na stronie i zrób to z wyczuciem.

October 9 volume 6 · number 5

s Jednym z elementów biuletynu, którego zaprojektowanie przynosi najwięcej satysfakcji, jest tak zwana winieta (czasami błędnie nazy­ wana też stopką, która w rzeczywistości zawiera informacje dotyczą­ ce składu redakcji). To właśnie ta część nadaje ton dalszym stronom biuletynu.

Designer_Book.indb 125

2010-08-12 18:14:31


126

część i

z a sa dy proj e k t owa n i a

Czego nie robić Nie żałuj sobie podczas projektowania winiety (tytułu biuletynu na pierwszej stronie)! Niech Cię zobaczą!

Nie trać czasu na tworzenie nudnego, pozba­ wionego wyrazistości biuletynu. Tam, gdzie to tylko możliwe, korzystaj z kontrastujących ze sobą krojów pisma, wyodrębniaj z tekstu naj­ ciekawsze cytaty i stosuj inne wizualnie ciekawe elementy, które przyciągną wzrok potencjalnego czytelnika.

Z drugiej jednak strony nie używaj różnych krojów pisma i układów tekstu dla każdego artykułu. Wystarczy, że uda Ci się stworzyć silną i konse­ kwentną strukturę całości — dzięki temu będziesz w stanie zwrócić uwagę czytelnika na konkretny artykuł, projek­ tując go według nieco innych zasad.

Designer_Book.indb 126

Pamiętaj — jeśli każdy element będzie inny, to żaden z nich nie będzie wyjątkowy.

2010-08-12 18:14:35


8. inne por ady i sztuczk i

127

Warto spróbować Większość osób przeglądających biu­ letyny stara się „wyłowić” z tekstu nagłówki. Warto zatem zaprojektować je w taki sposób, aby były dobrze wi­ doczne i wyraziste.

What’s Up at Url’s Internet Cafe? In this issue . . . Products . . . . . . Beginners . . . . . Sitcom . . . . . . . . Cast . . . . . . . . . . Visit the cafe! . .

2 2 3 3 4

There’s always somethin’ happening at Url’s Internet Cafe. Drop in anytime, day or night—we’re open twenty-four/seven. You’ll always find friends, enemies, ratz, coffee, t-shirts you just gotta have, advice, cartoons, witty sports insights, surprises, provocative conversation if you’re really lucky, and a few laughs.

For Beginners Only

The TV Room

If you’re new to the Internet and this World Wide Web, stop at the front porch and have Browser NetHound give you a guided tour. You’ll learn all about this fascinating new medium, how to travel around in it, and how to find what you need—all in a very friendly (well, downright cuddly) manner.

The Coffee Bar

Read the storyboards for a proposed television sitcom, featuring Url, Browser, and all the characters who hang out at Url’s Internet Cafe! The television show is totally integrated with the web site to the point where you, the viewer, can tell the producers what you think, what you want to see more or less of, whom you want to see as guests, and more. Details on the web site!

The Sports Bar

Meet dear Amanda Reckonwith, the most stunning and witty drag queen on the Internet. “Change your mind, change your future, but at least change your wardrobe!”

Rat Tales is published whenever we feel like it, which isn’t very often. You’re lucky you got this issue. Everything written in these pages From the Coffee Bar you can order Url’s is copyright of ballyhoo. llc and may not be used special java blends, including his high-octane anywhere else whether deadline brew that’s guaranteed to keep you you claim to have awake and working all night. permission ion or not. All artwork was created by the outrageously clever rage John Tollett llett and may not Get an Url’s-eye view of what’s happening be reproduced no way odu in the sports world. You won’t hear this no how.. Th The opinions on prime time! and statements printed tem herein are tthose of the authors hors and are not intended nde to be the Coming soon! Would you buy a lab coatEven fromwe an don’t ugly opinionss or statements knownot what thissoisnow, yet! but just rat? You might think of anyone ne eelse in or out wait ’til you see the lab coats, t-shirts, of the worl world.

The Changing Room

The Back Porch

You want products?Bar Okay—we’ve got products galore for you! The Navigation caps, polo shirts, special coffees, The Gift Shop andteas, mugs, RatPadz, and other great gift ideas at Bookstore Url’s Internet Cafe. Be the first coat. in your studio (maybe You need a lab You could also the first world!) to the get use a t-shirt that in tellstheyour clients Url’soft-shirts, sweatshirts, mugs, Internet facts life. And coffees blend ed specifically for web surfers. You’ll need matching mugs for the coffee and most likely you’ll want original RatPadz to replace those clunky old mouse pads you have just lying around the office. Did we mention polo shirts, caps, gift boxes, and do-rags? Prepare yourself for the Technology Age: visit Url’s Intenret Cafe for real gift ideas and a cafe full of education, fun stuff and a lot of loonies. Are you really reading this tiny little type? You might not think so now, but just wait ’til you see the lab coats, t-shirts, caps, polo shirts, special coffees, teas, mugs, RatPadz, and other great gift ideas at Url’s Internet Cafe. You need a lab coat. You could also use a t-shirt that tells your clients the Internet facts of life. And coffees blended specifically for

Come on out to the back porch to catch the weekly (more or less) cartoon strips featuring Url and this crazy Internet world.

web surfers. You’ll need matching The Classroom mugs for the coffee and most likely Here you’ll a number of to replace you’ll want find original RatPadz lessonsclunky on a variety of topics, those old mouse pads you have from PageMaker tips just lying around theand offiweb ce. design sendingpolo emailshirts, caps, Did tips we to mention attachments safely between gift boxes, and do-rags? StillPCs reading? Did you notice this is just really boring text that’s repeated over and over again? Why on earth are you wasting your time? Would you buy a lab coat from an ugly rat? You might not think so now, but just wait ’til you see the lab coats, t-shirts, caps, polo shirts, special coffees, teas, mugs, RatPadz, and other great gift ideas at Url’s Internet Cafe. You need a lab coat. You could also use a t-shirt that tells your clients the Internet facts of life. And Robin adores John. You’ll need matching mugs for the coffee and most likely you’ll want original RatPadz to replace those clunky old mouse pads you have just lying around the office. Did we mention that you can quit reading this now? Prepare yourself for the Technology Age: visit Url’s Internet Cafe for great gift ideas and a cafe full of education, fun stuff and a lot of loonies. Bye!

And for beginners only . . .

The Internet: a place for everything and everything all over the place!

Przyjrzyj się przez chwilę projektom na tej stronie i zastanów się, w jaki sposób wyko­ rzystano tutaj cztery podstawowe zasady projektowania. Czy po­ trafi sz nazwać efekty, jakie uzyskano dzięki stosowaniu tych zasad?

If you’ve never been to the World Wide Web before, or if you’re still a little new and intimidated, let Browser show you around. Walk through this web site and learn the difference between the Internet and the World Wide Web; what exactly are web pages; what’s a browser and why do you need one; what are search engines, where do you find them, and how do you use them to find specific items of interest; how to get around web pages; what to expect from the Internet; how to “download” files; how to customize your browser so it suits the way you want to surf; and even how to make your own web page. There’s also a glossary of common Internet-related terms with efinitions you can actually understand, and sources for where you definitions an find more information about all sorts of aspects of the Internet can nd the World Wide Web. By the time you finish touring Browser’s and egi beginner site, you won’t be a beginner anymore!

Na zamieszonych na tej stronie przykła­ dach łatwo dostrzec strukturę rządzącą tekstem. Tak solidna podstawa pozwala na „podrasowanie” projektu za pomocą przekrzywionych, powiększonych czy otoczonych zewsząd tekstem ilustracji.

The Sitcom!

Url’s Internet Cafe is a television sitcom, a cross between “Cheers” and “Seinfeld,” that takes place in Url’s Internet Cafe. Url’s Cafe is an old clapboard house with a front porch, back porch, basement, and attic. Inside, Url’s is a comfortable, interesting place that doesn’t look very high-tech, except that it has lots of computers connected to a high-speed line. This hilarious sitcom provides computer nerds with a light-hearted look at this Internet world we’re living in, and gives non-computer people a peek into that online world in a different way. It ties in all those things that even the general public has an

The Cast of Characters

Url Ratz, proprietor of the cafe. He’s a sleazy but lovable rat. “On the Internet, I’m rich and I’m handsome and I sing well, too.” He loves this technology, but is also a little disdainful of it. Browser Dawg, the dog (on the sitcom, he’s a real dog). On the web site, Browser is the one who teaches beginners about the Internet and the World Wide Web. He loves everything and everybody. Except DimmSimm and her son-in-law. Amanda Reckonwith, drag queen, hangs out in the basement. “Come down to my level,” s/he says. Amanda writes a hilarious spoof advice column on the web site. Grandma Pat, the tech support. She’s a bit crabby, but is incredibly smart about technology. Puts the young punks in their places regularly. Flirts with old men. Has several online sweethearts.

inkling of—computer relationships, addicts, seniors online, etc. There are, of course, the stars of the show and the standard stereotypes who appear regularly. But the show also features regular guest appearances by people like Guy Kawasaki, Bob LeVitus, Steve Wozniak, the Netscape boys, the Yahoo boys, and Kai Krause, as well as football, basketball, and boxing stars who have home pages. And people— like David Letterman, the other Robin Williams, Hillary Clinton, Scott Adams, and Dave Barry all stop by now and then just because they’re technogeeks.

The Sitcom Web Site Through Urls’s Internet Cafe web site, we video-cam parts of the filming to other Internet cafes around the world. We broadcast it over the Internet. We sponsor international teleconcerts, jam sessions, and play readings, etc., right through the connection. Of course the web

Pixel, Url’s girlfriend, is a cranky neo-Luddite. She smudges with burning sage, brings in tarot card readers and palm s of drummers and digeridoo players, sprays users with aroma-therapy waters, etc. She has also arranged for Url’s Internet Cafe to be the Alien Headquarters, much to the chagrin of Url, as well as the place with the most frequent Elvis sightings.

site shows previews

DimmSimm, the landlady. She is mean and unappreciative, no matter what people do for her. Her favorite phrase is “I sue you!” When confronted, she pretends not to speak English.

web site visitors can

Gig Megaflop, a has-been actor who drops in occasionally and slanders people he doesn’t even know. When confronted, he caustically retorts, “Do you know who I am?” Nobody ever does.

of special stars, synopses, character studies, film clips, bloopers, history, upcoming events, and Url and Browser products. (We’ve got lots of products.) And give their opinions on what they like and don’t like, and possibly influence the situations and characters. This is a hit waiting to happen.

Url

Browser err

October 9

volume 6 · number 5

Visit Url’s Internet Cafe Today!

Pixel xel

Gig

There’s only one place in the world where you can get such ratty stuff, and that’s at our web site. Created by web designers for web designers, we [almost] guarantee you’ll find something that makes you happy. Or something that at least makes you smile. And how many rats can make that kind of guarantee? See for yourself. w w w. U r l s I n t e r n e t C a f e . c o m

P.O. Box 23465 Santa Fe New Mexico 87502

To:

Bulk Rate Postage Permit No. 2345 Henrik Birkvig c/o Den Grafiske Højskole 67 Glentevej DK· 2400 København NV Denmark

505.424.1115 v 505.438.9762 f url@UrlsInternetCafe.com www.UrlsInternetCafe.com

Designer_Book.indb 127

2010-08-12 18:14:37


128

część i 

z a sa dy proj e k t owa n i a

Projektowanie biuletynów — wskazówki Do  najczęstszych błędów pojawiających się w  projektach biuletynów należą: brak odpowiedniego wyrównania tekstu, brak kontrastu oraz nadużywanie krojów pisma takich jak Helvetica (inna nazwa kroju znanego powszechnie jako Arial).

Wyrównanie

Wybierzmy jeden sposób wyrównania tekstu i pozostańmy przy nim. Naprawdę — cały biuletyn nabierze bardziej wyrazistego i  profesjonalnego wyglądu, jeśli zdecydujemy się na  mocne wyrównanie tekstu do  lewej krawędzi strony. Pozostałe elementy także należy w ten sposób wyrównać. Jeśli korzystamy z linii (obwódek), zarówno ich początek, jak i koniec powinny być wyrównane do innego elementu — na przykład do krawędzi którejś z kolumn lub do jej ostatniego wersu. Jeśli jakieś zdjęcie będzie wystawało o centymetr poza kolumnę, należy je przyciąć, tak aby zrównało się z krawędzią. Wystarczy zrozumieć, że jeśli wyrównamy względem siebie wszystkie elementy, będziemy mogli swobodnie przełamać ten porządek w korzystnym dla nas miejscu. Pamiętajmy jednak, że rezygnując w ten sposób z wyrównania, musimy być odważni — zdecydujmy, czy naprawdę chcemy przełamać strukturę tekstu, czy nie. Umieszczenie ilustracji tylko troszeczkę poza wyrównaniem sprawia wrażenie pomyłki grafika. Jeśli dane zdjęcie nie mieści się w kolumnie, pozwólmy mu widocznie (a nie ledwo) wyłamać się spoza jej ram.

Wcięcia w tekście

Pierwszy akapit, nawet ten znajdujący się po nagłówku, nie powinien być poprzedzony wcięciem w  tekście. Decydując się na  wcięcia w  tekście, stosujmy standardowe typograficzne długości, czyli tak zwany firet — długość równa wysokości stopnia tekstu, z którego korzystamy. Innymi słowy, jeśli stosujemy krój pisma, którego stopień wynosi 11 punktów, to  wcięcie powinno mieć długość 11 punktów (mniej więcej dwie spacje, a nie pięć)1. W celu oddzielenia poszczególnych akapitów używajmy albo większych odstępów pomiędzy nimi, albo wcięć w tekście — nigdy obu tych technik jednocześnie.

W większości krojów pisma szerokość firetu jest równa szerokości liter „M” i  „W” — przyp. tłum.

1

Designer_Book.indb 128

2010-08-12 18:14:37


8. Inne por ady i sztuczk i

129

Tylko nie Helvetica!

Jeśli biuletyn sprawia wrażenie bezbarwnego i ponurego, możemy go łatwo ożywić, stosując wyrazisty, mocny, bezszeryfowy krój pisma dla nagłówków. Ale nie Helvetikę! Kroje takie jak Helvetica czy Arial, preinstalowane na naszych komputerach, nie są wystarczająco grube, aby zapewnić naszemu tekstowi odpowiedni kontrast. Warto zatem zdecydować się na którąś z grup bezszeryfowych krojów zawierającą zarówno ich „ciężkie”, pogrubione wersje, jak i te „lekkie” (na przykład Eurostile, Formata, Syntax, Frutiger czy Miriad). Skorzystajmy z pogrubień w  przypadku nagłówków oraz wyodrębnionych z  tekstu cytatów, a  okaże się, że różnica jest kolosalna! Nagłówki można także wyróżnić za pomocą jakiegoś ozdobnego kroju pisma. Warto też zastanowić się nad ich kolorem.

Przystępny układ tekstu głównego

Aby zwiększyć czytelność tekstu głównego, skorzystajmy z którejś z klasycznych czcionek szeryfowych (np. Garamond, Jenson, Caslon, Minion czy Palatino) lub z  lekkiego pisma „maszynowego” (np.  Clarendon, Bookman, Kepler czy New Century Schoolbook). Krój, który masz w tej chwili przed oczyma, to Warnock Pro Light firmy Adobe. Jeśli wybierzesz czcionkę bezszeryfową, powiększ nieco odstępy pomiędzy poszczególnymi liniami tekstu i skróć wersy.

Designer_Book.indb 129

2010-08-12 18:14:37


130

część i 

z a sa dy proj e k t owa n i a

Foldery Za pomocą folderu możemy w szybki i niedrogi sposób poinformować świat o naszym nowo otwartym sklepie z domowymi szarlotkami, o szkolnej zbiórce pieniędzy czy nadchodzącej zabawie terenowej. Dynamiczny, dobrze zaprojektowany folder może stać się prawdziwym magnesem przyciągającym wzrok czytelników, którzy w ten wspaniały i bezbolesny sposób mają okazję dowiedzieć się czegoś nowego. Wystarczy uzbroić się w podstawowe zasady projektowania, a będziemy w stanie sami opracować atrakcyjny folGot a der. Wskazówki zawarte na kolejnych stronach z pewnością nam w tym pomogą. Grab a Ciekawy folder może stanowić nasze podstawowe narzędzie marketingowe. Zanim zabierzemy się za  projektowanie folderu, złóżmy kartkę papieru w  odpowiadający nam kształt, a  następnie na każdej stronie zróbmy notatki. Wyobraźmy sobie, że folder właśnie wpadł nam w ręce — w jakiej kolejności przeglądalibyśmy poszczególne strony? Cały czas pamiętajmy o kolejności, w jakiej poszczególne Drink up. Mouse on. strony naszego folderu będą pojawiać się przed oczyma czytelnika. Kiedy go otworzy, pierwszą rzeczą, jaką zobaczy, nie powinny być na przykład dane kontaktowe czy informacje o prawach autorskich. Wymiary poszczególnych złożonych stron folderu nie są takie same z przodu i z tyłu! Kiedy już złożymy naszą próbną kartkę papieru, zmierzmy ją od lewej do prawej zarówno z przodu, jak i z tyłu. Nie wystarczy po prostu podzielić szerokości kartki na trzy równe części — nie zda to swojego egzaminu, ponieważ ostatni złożony panel musi zmieścić się pod pierwszym. Co  ważne, nie należy zapominać o  zagięciach — nie chcemy przecież, aby cenne informacje zgubiły się gdzieś na liniach dzielących poszczególne panele folderu! Jeśli natomiast nasz tekst charakteryzuje się wyraźnym wyrównaniem na każdej ze  stron folderu, możemy pozwolić sobie na  umieszczenie ilustracji pomiędzy kolumnami tekstu (na  marginesie wewnętrznym) i  na  zagięciach (patrz przykład na stronie 132).

Deadline? Lifeline! Url’s Special High-Octane Java Blend is now available!

Przedstawiony po lewej stronie sposób złożenia folderu „na trzy” jest zdecydowanie najpopularniejszy w przypadku tego typu materiałów, gdyż świetnie spisuje się przy standardowych, „listowych” rozmiarach papieru. Istnieje jednak wiele innych sposobów składania folderów — wystarczy zapytać w drukarni.

Designer_Book.indb 130

Wszystkie przykłady folderów, znajdujące się na następnych stronach, dotyczą właśnie takiego standardowego sposobu składania papieru, jaki przedstawiono obok. Wymiary kartki to 279×216 mm.

2010-08-12 18:14:37


8. inne por ady i sztuczk i

131

Czego nie robić Url Ratz©, to be specic. toAs beHeadspecic. I’m Url Url.Ratz©, I’m a rat. Rodent-In-Charge (HRIC) of Url’s I’m Url. I’m a rat. Internet Cafe, it’sAs myHeadjob to keep Rodent-In-Charge (HRIC) of Url’s the cafe stocked with stuff that most Internet Cafe, to lab keep computer users it’s needmy . .job . like the cafe withwith stuffmy thatpicture most coats andstocked RatPadz© computer on them. users need . . . like lab coats and RatPadz© with my picture on them. I feel condent that you won’t nd anything uglier more useful I feel condent that you won’t anywhere. nd anything uglier more useful anywhere.

Get on the Internet and do stuff.© Get on the Internet and do stuff.© Visit Url’s Internet Cafe on the World Wide Web and meet all the Visitregulars: Url’s Internet Cafethe on fullthe cafe Browser, World Wide Web and meet all the blooded Net-Hound; Lilac, Url’s cafe regulars:girlfriend; Browser, Dimm the fullneo-Luddite bloodedthe Net-Hound; Url’s Simm, humorlessLilac, landlady; neo-Luddite girlfriend; Dimm Gig Megaop, a has-been thespian; Simm, theReckonwith, humorless landlady; Amanda advice Gig Megaalso op, aspecial has-been thespian; columnist; columns by Amanda Reckonwith, Robin Williams, authoradvice and speaker, columnist; special columns by plus sports also commentary by Url Ratz. Robin Williams, author and speaker, There’s more, but, unlike the web plus we’re sports out commentary site, of space. by Url Ratz. There’s more, but, unlike the web site, we’re out of space.

Url’s Internet Cafe Url’s Internet Cafe

www.UrlsInternetCafe.com www.UrlsInternetCafe.com

Url’s Internet Url’sCafe Internet Cafe

If you use the Internet, we’ve If you use thegot one thingwe’ve to saygot to Internet, one you: thingRatz. to say to you: Ratz.

P.O. Box 23465 Santa Fe, NM 87505 P.O. Box 23465 Santa Fe, NM 87505

s Nie stosuj na okładce (i na pozostałych stronach) wyśrodkowania i wyrówna­ nia do lewej krawędzi jednocześnie! Wybierz jedną z tych technik. Błagam!

Url’s Shirts and Lab Coats

Url’s Coffee

Url’s RatPadz©

Url’s Shirts and Laband Coats Url’s t-shirts, sweatshirts, polo shirts (and, yes, lab coats) are Url’s t-shirts, sweatshirts, and designed specially for those of us polo don’t shirts mind (and, using yes, lab coats) are who fashionwear designed specially forhelp. thoseIfofyou’ve us as a desperate cry for who designed don’t mind usingsite, fashionwear ever a web you know as a desperate what we mean.cry for help. If you’ve ever designed a web site, you know what mean. is top quality, just Everywe garment as you would expect from any operaEvery garment is top quality, tion whose spokes person is a just rodent. as you expect any operaYou canwould see the entirefrom collection, tion whoseBrowser spokesperson is a rodent. including the full-blooded You can see on thethe entire collection, Net-Hound, World Wide Web. including Browser the full-blooded Net-Hound, onCoffee the World Wide Web. Url’s Mugs

Url’s Coffee If you’ve noticed you’re spending lots more time at the old computer If you’ve noticed you’re spending than you used to, welcome to the lots more time at the old computer club. For what it’s worth, here’s our than advice you used to, hardcore welcomecomputer to the best from club. For what worth,coffee, here’sprefour users: stock up it’s on good best advice from hardcore computer erably coffee created by a team of users: stock up on good and coffee, prefcomputer professionals a small, erably coffee created by a team of fabulous coffee company computer professionals andUrl’s a small, in Santa Fe, New Mexico. fabulousCafe coffee company Internet offers three different in Santathat Fe,New Url’s blends t thisMexico. description. Internet Cafe offers three different Buy them at www.UrlsInternetblends that t this description. Cafe.com. Buy them at www.UrlsInternetCafe.com.

Url’s RatPadz© Why be half-ratty? Live the dream. Express your Internet-bias with Url’s Why be half-ratty? Live the dream. RatPadz©. Express your Internet-bias with Url’s RatPadz©. These are just some of the items available in the Rat Cache. And Url, These arethat just he some of thedreaming items pack-Rat is, keeps available in the Rat to Cache. And Url, up new stuff to add the collection. pack-Rat that he is, keeps dreaming up newyou stuff add totothe collection. When gotoonline visit Url’s Internet Cafe, you’ll nd more than When youideas. go online todiscover visit Url’s great gift You’ll a InternetRatzNest Cafe, you’ll nd more than whole of information and great gift ideas. You’ll discover a entertainment. whole RatzNest of information and entertainment. www.UrlsInternetCafe.com.

Coffee Mugs Sure, youUrl’s can drink coffee from any old mug. But wouldn’t it be nice to Sure, ayou can drink fromjust any have mug that tellscoffee the world old mug. But wouldn’t it be how deep into this web stuffnice you to have aare? mugThese that tells themake worldgreat just really mugs how deep into this web stuff you gifts for clients, business associates, really are?orThese mugs make greata relatives, friends. Give a client gifts and for clients, business associates, mug he’ll understand why his relatives, or friends. a client a project hasn’t been Give nished. Or just mugone andfor he’ll understand why his buy yourself! project hasn’t been nished. Or just buy one for yourself!

www.UrlsInternetCafe.com.

Drink our coffee in one our ofDrink our mugs! coffee in one of our mugs!

Get on the Internet Getdoonstuff.© the and Internet and do stuff.©

s Nie stosuj kroju pisma o stopniu wynoszącym 12 punktów dla głównego tekstu. Czcionka o takim rozmiarze nie tylko wygląda na mało wyrafi nowaną, ale jest po prostu za duża na tę szerokość kolumn, z jaką spotykamy się w standardo­ wych trzyczęściowych folderach.

Designer_Book.indb 131

Nie umieszczaj tekstu zbyt blisko marginesów. Pamiętaj, że cały projekt zostanie złożony wzdłuż zagięć znajdujących się w środku wewnętrznych marginesów. W przeciwieństwie do biuletynu, kolumny w folderze muszą być od siebie nieco bardziej oddalone.

2010-08-12 18:14:38


132

część i

z a sa dy proj e k t owa n i a

Warto spróbować

Url Url Ratz Ratz

© ,©to be specific. , to be specific.

I’m Url. I’m a rat. I’m Url. I’m a rat. As Head-Rodent-In-Charge As Head-Rodent-In-Charge (HRIC) of Url’s Internet Cafe, (HRIC) Internet Cafe, It’s my of jobUrl’s to keep the cafe It’s my job tostuff keepthat the cafe stocked with most stocked stuff that computerwith users need . . most . like computer usersRatPadz© need . . with . like lab coats and lab coats and with my picture on RatPadz© them. I feel my picturethat on them. I feelfind confident you won’t confident that you won’t find anything uglier more useful anything anywhere.uglier more useful anywhere.

Get Get on on the the Internet Internet and do stuff. and do stuff.

Visit Url’s Internet Cafe on the World Wide Web and the cafe regulars: theWeb Visitmeet Url’s all Internet Cafe on the Browser, World Wide full-blooded Pixel, Url’s Luddite and meet all Net-Hound; the cafe regulars: Browser, the girl friend; DimmSimm, the humorless full-blooded Net-Hound; Pixel, Url’slandlady; Luddite girl Buck Bighead, DimmSimm’s thespian son-in-law; friend; DimmSimm, the humorless landlady; Amanda Reckonwith, advice thespian columnist; also Buck Bighead, DimmSimm’s son-in-law; special columns by Robin Williams, author Amanda Reckonwith, advice columnist; alsoand speaker,columns plus sports commentary by author Url Ratz. special by Robin Williams, and There’s more, but, unlike the webby site, speaker, plus sports commentary Urlwe’re Ratz. out of space. There’s more, but, unlike the web site, we’re out of space.

Get on the Internet and do stuff. Get on the Internet and do stuff.

If you use the Internet, If you got use one the Internet, we’ve thing we’ve one. thing to say got to you .. to say to you . . .

Ratz!

Który panel czytelnik zobaczy w pierwszej kolejności, a który w następnej? Projekt tego folderu pozwala odbiorcy zapoznawać się z ofertą fi rmy krok po kroku.

www.UrlsInternetCafe.com www.UrlsInternetCafe.com

s Przedni panel to dość mocne i wyraziste powitanie czytel­ nika, który już na drugim panelu zapoznaje się z fi rmową maskotką po to, aby w końcu otworzyć cały folder.

Url’ Lab Coats Url’ss Shirts Shirts and and Lab Coats

Url’s t-shirts, sweatshirts, and polo shirts (and, yes, lab coats)sweatshirts, are designed specially for those Url’s t-shirts, and polo shirts (and, of uslab who don’tare mind using fashionwear a yes, coats) designed specially foras those desperate formind help.using If you’ve ever designed of us who cry don’t fashionwear as a a web site,cry youforknow we mean. desperate help.what If you’ve ever designed a web site, you know what we mean.

Url’ Url’ss Coffee Coffee

If you’ve noticed you’re spending If you’ve noticedlots more time at thelots old you’re spending computer you more timethan at the old used to, welcome computer than youto the club. For whatto it’s used to, welcome worth, here’s our best the club. For what it’s advice from worth, here’shardcore our best computer users: stock advice from hardcore up on good coffee, preferably coffee created computer users: stock by aonteam up preferably of computer professionals up goodmade coffee, coffee created anda ateam small, fabulous company in by made up of coffee computer professionals Santaa small, Fe, Newfabulous Mexico.coffee Url’s Internet and companyCafe in offers three different blends that this description. Santa Fe, New Mexico. Url’s fit Internet Cafe offers Buy them at www.UrlsInternetCafe.com. three different blends that fit this description. Buy them at www.UrlsInternetCafe.com.

Url’ Url’ss Coffee Coffee Mugs Mugs

Full-blooded Net-Hound Full-blooded Net-Hound

Every garment is top quality, just as you would expect from anyis operation whose Every garment top quality, just spokesperson as you would is a rodent. see thewhose entirespokesperson collection, expect from You any can operation including Browser thesee full-blooded Net-Hound, is a rodent. You can the entire collection, on the World Wide the Web.full-blooded Net-Hound, including Browser on the World Wide Web.

Sure, you can drink coffee from any old mug. But wouldn’t be nice to have mug Sure, you canitdrink coffee from aany oldthat mug. explains just how thisaweb But wouldn’t it bedeep nice into to have mugstuff thatyou really are? These great gifts explains just howmugs deep make into this web stuff you for clients, business associates, really are? These mugs make great gifts relatives, friends. associates, Use this for clients,orbusiness mug at theorbreakfast table relatives, friends. Use this and spouse will know mug your at the breakfast table you’re working late tonight. and your spouse will know Give your client a mug and you’re working late tonight. he’ll understand why his Give your client a mug and project hasn’t been he’ll understand whyfinished. his Or buy one for been yourself just project hasn’t finished. to your envious. Or make buy one forpeers yourself just to make your peers envious.

Url’ Url’ss RatPadz RatPadz

© ©

Why be half-ratty? Live the dream. Express your be Internet-bias Url’sdream. RatPadz©. Why half-ratty? with Live the Express your Internet-bias with Url’s RatPadz©.

Zauważ, w jaki sposób skorzystano tutaj z kontrastu kolorów oraz rozmiarów.

These are just some of the items available thesome Rat Cache. And These are in just of the items Url, pack-Rat that is, keeps available in the RatheCache. And dreaming up new add Url, pack-Rat thatstuff he is,tokeeps to the collection. dreaming up new stuff to add to the collection. When you go online to visit Url’s Internet you'll find more When youCafe, go online to visit Url’s than great giftyou'll ideas.find You'll discover Internet Cafe, more a whole RatzNest of information than great gift ideas. You'll discover entertainment. aand whole RatzNest of information and entertainment.

www.UrlsInternetCafe.com www.UrlsInternetCafe.com

s Baw się ilustracjami ze swojego folderu — powiększaj je, nakładaj na siebie, otaczaj tekstem i przekrzywiaj. Wszystko to jest dozwo­ lone, jeśli tylko w projekcie widoczna jest solidna struktura.

Designer_Book.indb 132

Czy widzisz, że jedyne elementy, które przecinają margines we­ wnętrzny (przestrzeń pomiędzy kolumnami tekstu), to ilustracje? Tylko one bowiem nie „zgubią się” na zagięciach.

2010-08-12 18:14:39


8. Inne por ady i sztuczk i

133

Projektowanie folderów — wskazówki Początkujący graficy projektujący foldery borykają się z wieloma problemami, o których mówiliśmy już w przypadku biuletynów — brak kontrastu, brak wyrównania i nadmierne użycie krojów, takich jak Helvetica czy Arial. Oto krótkie podsumowanie podstawowych zasad projektowania i użycia ich w trakcie pracy nad folderami.

Kontrast

Tak jak w każdym innym projekcie, kontrast nie tylko wizualnie ożywia stronę tekstu, przyciągając tym samym wzrok odbiorcy, ale także pomaga stworzyć swego rodzaju hierarchię wśród informacji, dzięki czemu czytelnik może szybko omieść wzrokiem folder i  dowiedzieć się, czego tak naprawdę dotyczy. Warto zatem korzystać z  zasady kontrastu zarówno w  odniesieniu do  krojów pisma i  obwódek, jak i  w  przypadku kolorów, odległości czy rozmiarów poszczególnych elementów. Pamiętajmy też, że kontrast tylko wtedy zda egzamin, jeśli będzie wyraźny — jeżeli zatem dwa elementy nie są do końca takie same, postarajmy się, aby bardzo się od siebie różniły. W przeciwnym wypadku będzie wyglądać to na pomyłkę. Nie żałujmy sobie!

Powtarzanie

Powtarzanie poszczególnych elementów w naszym projekcie nada mu spójny wy-

gląd. Warto zatem powtarzać kolory, kroje pisma, obwódki, punktory czy sposo-

by rozmieszczenia tekstu.

Wyrównanie

Wiem, że się powtarzam, ale kwestia wyrównania wydaje się niezwykle ważna, a jego brak zawsze oznacza problemy. Wyraźne, ostre krawędzie oznaczają wyraźny, ostry efekt. Połączenie kilku sposobów wyrównania (do lewej i do prawej krawędzi oraz wyśrodkowania) z reguły kończy się słabym, byle jakim efektem. Raz na jakiś czas możemy celowo przełamać wyrównanie (tak jak na poprzedniej stronie). Najlepiej mieć wtedy do dyspozycji inne dobrze widoczne wyrównania, które będą kontrastować z wysuniętym elementem.

Odległość

Stosowanie zasady odległości, czyli grupowania podobnych elementów, jest wyjątkowo ważne w projektach materiałów takich jak foldery — mamy tu bowiem do  czynienia z  wieloma wątkami zebranymi pod jednym wspólnym tematem. Odległość, w jakiej poszczególne elementy znajdują się od siebie, decyduje o ich bliskości tematycznej.

Designer_Book.indb 133

2010-08-12 18:14:39


134

część i 

z a sa dy proj e k t owa n i a

Aby poprawnie rozmieścić informacje w folderze, należy poznać działanie oprogra-

mowania, w które wyposażony jest nasz komputer — tylko w  ten sposób uda nam

się stworzyć odpowiednie odstępy pomiędzy akapitami (przed lub za nimi) bez uderzania dwukrotnie w klawisz Enter. Aż tak duża przerwa pomiędzy akapitami jest nam niepotrzebna — rozdzielamy w ten sposób elementy, które w rzeczywistości powinny znajdować się bliżej siebie. Co więcej, wciskając dwa razy Enter, dopuszczamy do sytuacji, w której odstęp pomiędzy nagłówkiem a tekstem umieszczonym nad nim jest taki sam jak odległość pomiędzy nagłówkiem a tekstem umieszczonym pod nim. Tego należy unikać. To również najprostszy sposób na zbytnie oddzielenie od siebie wypunktowanych informacji. Warto zatem zaznajomić się z własnym oprogramowaniem!

Designer_Book.indb 134

2010-08-12 18:14:39


8. inne por ady i sztuczk i

135

Pocztówki reklamowe Pocztówki to doskonałe narzędzie do przyciągania uwagi odbiorcy. Są bowiem materiałem stricte wizualnym, ich efekt jest natychmiastowy — nie musimy się mocować z kopertami i obawiać, że skaleczymy się ostrą krawędzią kartki. Powyższe powody mogą działać też na naszą niekorzyść — brzydka, pozbawiona wyrazu pocztówka to tak naprawdę strata czasu. Dla każdego. Aby tego uniknąć, warto pamiętać o następujących sprawach: Bądźmy oryginalni. Pocztówki większe niż standardowe oraz te o niesza-

blonowych kształtach będą wyróżniać się wśród masy innych materiałów w czyjejś skrzynce na listy. (Warto jednak najpierw dowiedzieć się na poczcie, czy pocztówka o dziwacznym kształcie wciąż będzie traktowana jako zwykła korespondencja).

Pomyślmy o całej serii. Pojedyncza pocztówka wywołuje „pojedyncze” wra-

żenie. Czego zatem dokonałaby cała seria?

Bądźmy konkretni. Dokładnie wyjaśnijmy adresatowi, w jaki sposób może

skorzystać na współpracy z naszą firmą (oraz co musi zrobić, aby osiągnąć tę korzyść).

Bądźmy zwięźli. Z przodu pocztówki wystarczy umieścić krótką, przyciąga-

jącą uwagę wiadomość. Wszelkie mniej ważne szczegóły mogą znaleźć się na odwrocie.

Jeśli to możliwe, użyjmy kolorów. Kolor to magnes dla oka — świetnie nadaje

się do przyciągania uwagi. A poza tym projektowanie w kolorze to świetna zabawa!

y

17th Annual Invitational

Neighborhood

Cleanup

& Bake Sale Saturday, May 20 8 a.m. – 12 noon Sponsored by Url’s Internet Cafe

s Pamiętajmy, że pusta przestrzeń to także jeden z elemen­ tów naszego projektu.

Designer_Book.indb 135

2010-08-12 18:14:40


136

część i

z a sa dy proj e k t owa n i a

Czego nie robić GREAT GIFT IDEAS FOR YOUR INTERNET-OBSESSED FRIENDS GREAT GIFT IDEAS FOR YOUR INTERRATZ! THAT’S WHAT YOU USUALLY SAY WHEN YOU REALIZE NET-OB SESSED FRIENDS THE HOLIDAYS ARE HERE AND YOU HAVEN’T DONE DIDDLY-

Dlaczego ten nagłó­ wek jest nieudany?

SQUAT FOR SHOPPING. BUT NOW WHEN YOU SAY “RATZ!” RATZ! THAT’S WHAT YOU USUALLY SAY WHEN YOU REALIZE YOU’RE REMINDED OF URL RATZ AND HIS INTERNET CAFE THE HOLIDAYS ARE HERE AND YOU HAVEN’T DONE DIDDLYFULL OF UNIQUE GIFTS DEVELOPED JUST FOR INTERNET SQUAT FOR SHOPPING. BUT NOW WHEN YOU SAY “RATZ!” MAVENS LIKE YOU AND YOUR SCREEN-RADIATED FRIENDS YOU’RE REMINDED OF URL RATZ AND HIS INTERNET CAFE AND RELATIVES. FULL OF UNIQUE GIFTS DEVELOPED JUST FOR INTERNET MAVENS LIKE YOU AND YOUR SCREEN-RADIATED FRIENDS HAPPY HOLIDAYS. AND RELATIVES. NOW GET ON THE INTERNET AT WWW.URLSINTERNETCAFE.COM HAPPY HOLIDAYS. AND DO STUFF. NOW GET ON THE INTERNET AT WWW.URLSINTERNETCAFE.COM AND DO STUFF.

s Nie stosuj takich czcionek, jak Helvetica, Arial, Times czy Sand, w 12­punktowym stopniu.

Nie wpisuj całego tekstu wersalikami — trudno się je czyta, więc nikt nie zada sobie trudu, aby przebrnąć przez tekst na Twojej pocztówce. W końcu nikt Cię o nią nie prosił, nieprawdaż?

Aby jasno wyrazić dany komunikat, skorzystaj z zasady kontrastu oraz odległości.

Great GIFT IDEAS for your Internet-obsessed friends Great GIFT IDEAS for your Ratz! That’s what you usually say when you realize Internet-ob sessed the hol idays are here and you haven’tfriends done diddly-

squat That’s for shop ping. Butusually now when you say Ratz! what you say when you“Ratz!” realize you’re mind edhere of Url his Internet Cafe the holire days are andRatz youand haven’t done diddlyfullfor of unique gifts denow veloped just forsay Internet squat shopping. But when you “Ratz!” mavensrelike andUrl your screen-radiated friends you’re mindyou ed of Ratz and his Internet Cafe andde relatives. full of unique gifts veloped just for Internet mavens like you and your screen-radiated friends Now get on the Internet at Happy and relatives. www.UrlsInternetCafe.com Holidays! and Now get ondo thestuff. Internet at Happy www.UrlsInternetCafe.com Holidays! and do stuff. s Wskazówki, o których była mowa przy okazji wizytówek (patrz strony 111 – 114), dotyczą również pocztówek reklamo­ wych: nie „upychaj” informacji po kątach, nie staraj się na siłę zapełniać pustej przestrzeni i unikaj stosowania tych samych lub prawie tych samych rozmiarów dla każdego elementu.

Designer_Book.indb 136

2010-08-12 18:14:40


8. inne por ady i sztuczk i

137

Warto spróbować

Great gift ideas for Great gift ideas for your Inter yournetInternetobsessed friends obsessed friends

Spróbuj stworzyć pocztówkę o niestandardowym rozmiarze: wysoką i wąską, niską i szeroką, nadzwyczaj dużą lub złożoną w pół. Zanim zabierzesz się za drukowa­ nie, zanieś próbny wydruk na do­ celowym papierze i w docelowym rozmiarze na pocztę — tam do­ wiesz się, czy spełnia wszystkie wymogi techniczne. Sporo infor­ macji znajdziesz też w internecie1. Sprawdź również, ile wyniesie opłata za przesłanie pocztówki o niestandardowych wymiarach.

Ratz! That’s what you Ratz! That’s usually say what you when you realize usually say the holidays are when you realize here and you haven’t the holidays are done diddly-squat for shopping. But here and you haven’t now when you say “Ratz!” you’re done diddly-squat for shopping. But reminded of Url Ratz and his Internet now when you say “Ratz!” you’re Cafe full of unique gifts developed reminded of Url Ratz and his Internet just for Internet mavens like you and Cafe full of unique gifts developed your screen-radiated friends and just for Internet mavens like you and relatives. Happy Holidays. your screen-radiated friends and Happy Now get onrelatives. the Internet at Holidays. UrlsInternetCafe.com Now get on the Internet at and do stuff. UrlsInternetCafe.com and do stuff.

1

Na przykład na stronie Poczty Polskiej: h t t p : / / w w w. p o c z t a - p o l sk a . p l / — przyp. tłum.

Great gift yourfor your Greatideas giftforideas Internet-obsessed friendsfriends Internet-obsessed

Jak w przypadku każdego materiału, który ma na celu natych­ miastowo przyciągnąć wzrok odbiorcy, pogru­ puj informacje zgodnie Ratz! That’s what you usually say when you realize the holidays are here and and you z hierarchią ważności, haven’t done diddly-squat for shopping. Ratz! That’s what you usually say when you tak aby czytelnik mógł But now when yourealize say “Ratz!” you’re are here and and you the holidays reminded of Url Ratz and his Internet Cafe for shopping. haven’t done diddly-squat tylko zerknąć na pocz­ full of unique giftsBut developed justyou forsay Internet now when “Ratz!” you’re tówkę i podjąć szybką mavens like you and your screen-radiated reminded of Url Ratz and his Internet Cafe friends and relatives. Happy Holidays. Now get on full of unique gifts developed just for Internet decyzję o dalszej lekturze the Internet at UrlsInternetCafe.com andscreen-radiated do stuff. mavens like you and your lub jej zaniechaniu. friends and relatives. Happy Holidays. Now get on

the Internet at UrlsInternetCafe.com and do stuff.

Designer_Book.indb 137

2010-08-12 18:14:41


138

część i 

z a sa dy proj e k t owa n i a

Projektowanie pocztówek reklamowych — wskazówki Ułamek sekundy — takim czasem dysponujemy, aby przyciągnąć uwagę odbiorcy, który znajduje w skrzynce niezamawianą pocztówkę. I  nieważne, jak bardzo ciekawy tekst się na  niej znajduje — jeśli czytelnikowi nie przypadnie do gustu nasz projekt graficzny, nie będzie zagłębiał się w zawarte na pocztówce informacje.

Cel

Na samym początku musimy się zastanowić, co chcemy osiągnąć za pomocą naszej pocztówki. Czy zależy nam, aby odbiorcy traktowali ofertę naszej firmy jako drogą i ekskluzywną? Jeśli tak, nasza pocztówka musi sprawiać wrażenie równie drogiej i ekskluzywnej co nasze produkty. A może zależy nam, aby odbiorcy towarzyszyło przeświadczenie, że właśnie trafiła mu się świetna okazja? Jeśli tak, nasza pocztówka nie może być zbyt wyrafinowana. Dyskonty spożywcze wydają niemałe pieniądze na  wystrój wnętrz, który potęguje wrażenie „taniości” produktów. Nieprzypadkowo sklepy Saks Fifth Avenue1 wyglądają zupełnie inaczej (począwszy od  parkingów, a skończywszy na toaletach) od sklepów Kmart2 — i wcale nie oznacza to, że ci drudzy wydali mniej pieniędzy na wystrój niż pierwsi. Każda z  tych dekoracji służy określonemu celowi i  jest skierowana do  konkretnej grupy konsumentów.

Przyciąganie uwagi

Zaprojektowanie pocztówki, tak jak każdego innego materiału reklamowego, musi przebiegać zgodnie ze znanymi już zasadami: kontrastu, powtarzania, wyrównania oraz odległości. W  przypadku pocztówki mamy jednak utrudnione zadanie. Musi ona bowiem w bardzo krótkim czasie skłonić odbiorcę do dalszej lektury. Bądźmy zatem odważni i nie bójmy się wyrazistych kolorów, zarówno jeśli chodzi o  tusz, jak i  o  kolor papieru. Warto wybrać jakąś rzucającą się w  oczy ilustrację — na rynku są dostępne liczne niedrogie czcionki obrazkowe i zbiory gotowych ilustracji, które można wykorzystać na wiele ciekawych sposobów.

Kontrast

W przypadku pocztówek reklamowych kontrast jest naszym największym sojusznikiem. Nagłówek powinien wyraźnie kontrastować z resztą tekstu, kolory również powinny się znacznie od siebie różnić i odbiegać od barwy papieru. Nie zapominajmy też, że dobrym źródłem kontrastu jest biała przestrzeń! Sieć luksusowych sklepów specjalistycznych w USA — przyp. tłum. Amerykańska sieć domów towarowych o charakterze dyskontowym — przyp. tłum.

1 2

Designer_Book.indb 138

2010-08-12 18:14:41


8. inne por ady i sztuczk i

139

Ogłoszenia do gazet Dobrze zaprojektowane ogłoszenie do gazety może zdziałać prawdziwe cuda! Kluczem do sukcesu nie jest jednak w tym przypadku tylko i wyłącznie ładny wygląd ogłoszenia. Oto kilka wskazówek, dzięki którym nawet najbardziej ociekające seksem ogłoszenie przyniesie pożądane efekty: Wolna przestrzeń! Podczas przeglądania gazety warto zwrócić uwagę, w ja-

kie miejsca wędruje nasz wzrok. Na których ogłoszeniach oczy lądują automatycznie, a które faktycznie czytamy? Mogę się założyć, że każdy z nas czyta przynajmniej nagłówki ogłoszeń, w których jest więcej wolnego miejsca.

Bądźmy błyskotliwi. Nic nie może mierzyć się z błyskotliwym nagłówkiem. Nie pomoże nawet ciekawy projekt graficzny. (Jeśli jednak mamy oba te elementy, nasze możliwości są zdecydowanie większe!) Bądźmy konkretni. Gdy nasz chwytliwy nagłówek już poskutkował i przyciągnął uwagę odbiorcy, następną rzeczą, jaka powinna znaleźć się w naszym ogłoszeniu, są konkretne informacje na temat tego, co należy zrobić, aby skorzystać z naszej oferty (nie zapominajmy o danych kontaktowych: numerze telefonu, adresie e-mail czy stronie internetowej). Bądźmy zwięźli. Ogłoszenie to nie miejsce na dzielenie się z czytelnikami

historią naszego życia. Skupmy się zatem na konkretach i nie odchodźmy od głównego tematu.

Jeśli to tylko możliwe, użyjmy kolorów. Kolor zawsze przyciąga wzrok, szcze-

gólnie gdy jest otoczony morzem szarego tekstu.

wintertime flower sale

Url took care all summer so you could have fresh flowers this winter. Flowers 2/$5

All day Saturday, January 25

9–6

Url’s Internet Cafe

s Ogłoszenia nie muszą być krzykliwe, aby przynieść pożądany efekt.

Designer_Book.indb 139

2010-08-12 18:14:41


140

część i

z a sa dy proj e k t owa n i a

Czego nie robić Jeśli nagłówek nie przyciągnie uwagi czytelnika, nie prze­ czyta on tekstu głównego, bez względu na to, jak wielką czcionkę wybierzesz. (Jeśli zre­ zygnujesz z wpisywania całego tekstu wersalikami, będziesz mieć do dyspozycji nieco wię­ cej miejsca na powiększenie nagłówka).

THIS IS THE TECHNOLOGY AGE. LAB COATS FOR SALE. You could also use a t-shirt that tells your clients the Internet facts of life. And coffees blended specically for web surfers. You’ll need matching mugs for the coffee and most likely you’ll want original RatPadz© to replace those clunky old mouse pads you have just lying around the ofce.

Did we mention polo shirts, caps, gift boxes, and do-rags? Prepare yourself for the Technology Age: visit Url’s Internet Cafe for great gift ides and a cafe full of educational, fun stuff.

www.UrlsInternetCafe.com

Nie „zapychaj” na siłę wolnej przestrzeni! Wiem, że każdy centymetr kwadratowy po­ wierzchni reklamowej sporo kosztuje, ale biała przestrzeń jest również cenna i warta wydanych pieniędzy.

WOULD YOU BUY A LAB COAT FROM AN UGLY RAT? You may not think so now, but just wait ’til you see the lab coats, tshirts, caps, polo shirts, special coffees, teas, mugs, RatPadz©, and other great gift ideas at Url’s Internet Cafe.

But people don’t come here just to shop. It’s a cafe where just hangin’ out is an art form. And when that sudden im pulse to buy a lab coat hits, we’ve got ’em right here. So, if you think he’s a sleazy, ugly rat, you’re right. But come on, how many hand some lab coat salesmen do you know?

Nie wpisuj całego tekstu kro­ jem o tym samym stopniu. Wyszczególnij nagłówek i pamiętaj, że jeśli uda Ci się za jego pomocą zainteresować odbiorcę, tak czy inaczej prze­ czyta on tekst główny, nawet jeśli będzie napisany czcionka o 9­punktowym stopniu.

Nie wypełniaj ogłoszenia po brzegi, chyba że znajdują się w nim cenne i darmowe informacje, które faktycznie przydadzą się odbiorcy i któ­ rych nie znajdzie w innych materiałach. Pozwól zaistnieć wolnej przestrzeni.

www.UrlsInternetCafe.com P.O. Box 23465 Santa Fe, NM 87505 (505) 424-1115

Designer_Book.indb 140

2010-08-12 18:14:42


8. inne por ady i sztuczk i

141

Warto spróbować

This is the Technology Age. You need a lab coat.

You could also use a t-shirt that tells your clients the Internet facts of life (exhibit A). And coffees blended specifically for web surfers. You'll need matching mugs for the coffee and most likely you'll want original RatPadz© to replace those clunky old mouse pads you have just lying around the office. Did we mention polo shirts, caps, gift boxes, and do-rags? Prepare yourself for the Technology Age: visit UrlÌs Internet Cafe for great gift ideas and a cafe full of educational, fun stuff.

UrlsInternetCafe.com

Would you buy a lab coat from an ugly rat? You may not think so now, but just wait ítil you see the lab coats, t-shirts, caps, polo shirts, special coffees, teas, mugs, Ratpadz©, and other great gift ideas at Urlís Internet Cafe. But people don't come here just to shop. Itís a cafe where just hanginí out is an art form. And when that sudden impulse to to buy a lab coat hits, weíve got íem right here. So, if you think heís a sleazy, ugly rat, youíre right. But come on, how many handsome lab coat salesmen do you know?

Wolna przestrzeń to nic złego. Cała sztuczka polega na tym, aby dobrze tę przestrzeń za­ aranżować. Na pierwszym ogłoszeniu z poprzedniej strony znajduje się tyle samo wolnego miejsca co na ogłoszeniu obok — jednak w pierwszym przypad­ ku jest ono chaotycznie rozsiane po całej kartce.

Rozmieść wolną przestrzeń tak samo świadomie, jak rozmieszczasz informacje w swoim projekcie. Wystarczy zastosować się do czterech podstawowych zasad projekto­ wania, a puste miejsce automa­ tycznie znajdzie się tam, gdzie powinno być.

Tak jak w przypadku każdego innego projektu grafi cznego, pamiętaj o zasadach: kontra­ stu, powtarzania, wyrównania i odległości. Czy jesteś w stanie wskazać zastosowanie każdej z tych zasad w przykładowych ogłoszeniach na tej stronie?

65 Ratznest Way Santa Fe, New Mexico UrlsInternetCafe.com

Designer_Book.indb 141

2010-08-12 18:14:42


142

część i 

z a sa dy proj e k t owa n i a

Projektowanie ogłoszeń do gazet — wskazówki Jednym z  najczęstszych problemów pojawiających się w  projektach ogłoszeń do gazet jest panujący w nich ścisk. Wiele osób prywatnych oraz firm, które płacą za zamieszczenie ogłoszenia w czasopiśmie, wychodzi z założenia, że należy zapełnić każdy centymetr kwadratowy płatnej powierzchni reklamowej.

Kontrast

W przypadku ogłoszenia zamieszczanego w gazecie z zasady kontrastu musimy skorzystać nie tylko w obrębie samej reklamy, ale także pomiędzy nią a stroną, na  której się znajduje. Najlepszym sposobem na  stworzenie takiego kontrastu jest wykorzystanie wolnej przestrzeni. Poszczególne strony gazet mają to do siebie, że  z  reguły zapełnione są  po  brzegi różnymi informacjami. Ogłoszenie, w którym pozostawiono sporo wolnego miejsca, będzie wyróżniać się w gazecie i z pewnością przyciągnie wzrok odbiorcy. Wystarczy przeprowadzić prosty test. Otwórz gazetę (lub książkę telefoniczną) na jakiejkolwiek stronie i szybko ją przejrzyj. Gwarantuję, że jeśli jest tam choć trochę wolnej przestrzeni, wzrok automatycznie powędruje w jej kierunku. Dzieje się tak, gdyż puste miejsce stanowi kontrast dla ciasnej, pełnej informacji strony. Jeśli wykorzystamy tę wolną przestrzeń, nagłówek naszego ogłoszenia nie musi być napisany wielką, grubą i krzykliwą czcionką, konkurującą z pozostałą zawartością kartki. Tak naprawdę być może wystarczy zastosować elegancki, naśladujący odręczne pismo krój lub klasyczną czcionkę w starym stylu — ciężka nie będzie tutaj wskazana.

Wybór kroju pisma

Papier gazetowy jest porowaty i szorstki, więc tusz będzie się po nim „rozchodzić”. Nie warto zatem stosować kroju pisma z małymi, delikatnymi szeryfami lub bardzo wąskimi liniami, które w trakcie druku ulegną pogrubieniu — chyba że rozmiar kroju będzie na tyle duży, że wszystkie ozdobniki się utrzymają.

Funkcja negatywu

Nie należy korzystać z funkcji negatywu (czyli białych liter na  ciemnym tle), gdy nie ma takiej potrzeby. Jeśli jednak z jakiegoś powodu musimy zastosować tę technikę, wybierzmy solidny, pozbawiony cienkich linii krój pisma — te bowiem zniknęłyby w  momencie pojawienia się tuszu. Jak w  każdym przypadku użycia funkcji negatywu użyj kroju pisma o stopniu odrobinę większym i grubszym, niż gdyby chodziło o zwyczajne pismo. To złudzenie optyczne i tak użyty krój pisma zawsze będzie wyglądał na mniejszy i cieńszy.

Designer_Book.indb 142

2010-08-12 18:14:42


8. inne por ady i sztuczk i

143

Strony internetowe Chociaż projektowanie stron internetowych powinno przebiegać według tych samych czterech podstawowych zasad, o których bezustannie mowa w niniejszej książce (kontrast, powtarzanie, wyrównanie i odległość), szczególnie ważną rolę odgrywa tutaj zasada powtarzania. Pozostałe trzy oczywiście także mają sens i wpływają na ładny wygląd strony, ale to właśnie dzięki zasadzie powtarzania osoba odwiedzająca będzie wiedzieć, czy wciąż znajduje się na tej samej stronie internetowej. Należy zatem stworzyć konsekwentny system nawigacji i styl graficzny, dzięki czemu odbiorcy będą mogli upewnić się, że wciąż przebywają w obrębie tej samej strony. Aby to zrobić, wystarczy dokonać powtórzeń w zakresie kolorystyki, tych samych krojów pisma, przycisków czy podobnych do siebie elementów graficznych, umieszczonych w tych samych miejscach na każdej stronie. Projektowanie strony internetowej znacznie różni się od pracy nad materiałami, które trafią do druku. Jeśli z projektowaniem stron internetowych spotykasz się po raz pierwszy i chcesz dowiedzieć się, od czego zacząć, polecam lekturę innej mojej książki, pt. Projektowanie stron www. Jak to zrobić?

s Strona internetowa powinna zachęcać do odwiedzin i do poruszania się po niej. Powyższa strona jest prosta i przejrzysta.

Designer_Book.indb 143

Świetnym przykładem wybitnej i użytecznej, a przy tym prostej i przejrzystej strony jest google.com.

2010-08-12 18:14:42


144

część i

z a sa dy proj e k t owa n i a

Czego nie robić Nie każ odwiedzają­ cym przewijać strony tylko po to, aby mo­ gli dotrzeć do linków nawigacyjnych!

Nie pozwól, aby tekst „wpadał” na lewą krawędź okna przeglądarki.

s Nie stosuj domyślnego niebieskiego koloru dla tekstu lub linków. To dobitna oznaka amatorskiego podejścia do projektowania stron internetowych.

Nie umieszczaj linków tekstowych w dużych, niezgrabnych polach z podkreślonymi ramkami.

Nie wpisuj tekstu głównego pogrubionym krojem pisma i nie dopuść do sytuacji, w której tekst będzie zajmował całą szerokość strony.

Nie ustawiaj błyszczącego tła dla tekstu, a już na pewno nie wtedy, gdy stosujesz błyszczącą czcionkę.

Nie każ odwiedzającym przewijać strony w poziomie! Nie przekraczaj mak­ symalnej 800­pikselowej szerokości strony. Zwróć szczególną uwagę na to, aby na stronie nie umieszczać tabelek szerszych niż 600 pikseli — chyba że chcesz wywołać wściekłość u osób próbujących wydrukować Twoją stronę.

Designer_Book.indb 144

2010-08-12 18:14:43


8. inne por ady i sztuczk i

145

Warto spróbować Ogranicz rozmiary zarówno strony wejściowej, jak i głów­ nej, tak aby miały po 800 pik­ seli szerokości i 600 pikseli wysokości. Odwiedzający nie powinien przewijać strony głównej po to, aby mógł zna­ leźć interesujące go linki!

Usunięcie niepożąda­ nych elementów z pro­ jektu to już ogromny krok w kierunku dobrej strony internetowej.

s Przyjrzyj się stronom Peachpit.com lub Adobe.com. Postaraj się nazwać co najmniej pięć elementów, które zapewniają odbiorcy poczucie konsekwencji i sprawiają, że zawsze wie, na jakim portalu właśnie przebywa — bez względu na to, na której z podstron akurat się znajduje.

Designer_Book.indb 145

Wymień też różnice pomiędzy przykładami z tej oraz z poprzedniej strony niniejszej książki. Wypowiedzenie na głos poszczególnych cech projektu — zarówno tych dobrych, jak i złych — pomoże Ci w dalszej pracy z grafi ką.

2010-08-12 18:14:43


146

część i 

z a sa dy proj e k t owa n i a

Projektowanie stron internetowych — wskazówki Dwoma najważniejszymi czynnikami wpływającymi na  sukces projektu strony internetowej są: powtarzanie oraz przejrzystość/czytelność. Odwiedzający naszą stronę nie powinien głowić się nad tym, w jaki sposób używać naszego systemu nawigacji, gdzie aktualnie się znajduje albo czy wciąż jest w obrębie naszej strony, czy raczej przeskoczył już pod inny adres.

Powtarzanie

Należy powtarzać pewne elementy wizualne na każdej podstronie naszego projektu. Nie tylko powiadomimy w ten sposób odwiedzającego, że wciąż znajduje się na naszej stronie, ale także nadamy całości spójny i zgodny wygląd — czyli nieodłączne cechy każdego dobrego projektu. Gdy już przejdziemy do poszczególnych podstron, odbiorca powinien znaleźć nawigację w  tym samym miejscu, w  tej samej kolejności i  w  tym samym stylu graficznym. Dzięki temu będzie mu łatwiej poruszać się po  zawartości całej witryny, a my zapewnimy sobie w ten sposób obecność czynnika jednoczącego wszystkie podstrony.

Przejrzystość i czytelność

Lektura tekstu wyświetlanego na ekranie — czy to  telewizora, czy komputera — nie należy do czynności łatwych i przyjemnych. Aby zatem uczynić czytanie z monitora jak najbardziej przystępnym, musimy w pewnym stopniu dopasować tekst do potrzeb stron internetowych. Linie tekstu powinny być nieco krótsze niż na papierze. Tekst główny nigdy nie powinien zajmować całej szerokości strony, co oznacza, że należy umieścić go w ramce lub zastosować kod CSS (albo przynajmniej skorzystać z wcięcia akapitu, które przycina tekst zarówno z lewej, jak i z prawej strony). Uważajmy jednak, aby poszczególne wersy nie były za krótkie, co rozbijałoby strukturę zdań. Jeśli chcemy dokładnie określić, w  jakim kroju pisma ma  się wyświetlać tekst (jeśli nie, można pominąć ten fragment) — z reguły ustawiony na kroje takie jak Helvetica czy Arial i Times czy Times Roman — najlepiej zestawić krój Geneva, Verdana lub Trebuchet z Helvetiką, a krój New York lub Georgia z krojem Times. Dzięki temu tekst wyświetlany na komputerach Macintosh będzie znacznie bardziej przejrzysty i czytelny. (Jeśli korzystamy z Maca, ustawmy czcionkę domyślną na New York zamiast Times, a będziemy zaskoczeni, z jaką łatwością przyjdzie nam czytanie stron internetowych. Jeśli jednak będziemy chcieli coś wydrukować, zmieńmy czcionkę z powrotem na Times). Kroje pisma takie jak Verdana czy Trebuchet można znaleźć na każdym aktualizowanym w przeciągu ostatnich kilku lat systemie operacyjnym — oba świetnie sprawdzą się jako czcionki dla tekstu głównego na stronach internetowych.

Designer_Book.indb 146

2010-08-12 18:14:43


Część DRUGA

PROJEKTOWANIU Druga część książki dotyczy w szczególności krojów pisma, ponieważ to właśnie one są najważniejsze w projektowaniu. Zajęłam się przede wszystkim problemem łączenia na jednej stronie kilku krojów pisma. Chociaż w książce najwięcej uwagi poświęcam estetyce pisma, to nie należy zapominać, że podstawowym zadaniem projektu jest komunikacja. Krój pisma nigdy nie może zakłócać ani pogarszać komunikatywności projektu.

Kroje pisma

Designer_Book.indb 147

2010-08-12 18:14:43


Jaki krój pisma powinienem zastosować? Bogowie odmawiają odpowiedzi. Odmawiają, ponieważ sami nie wiedzą. — W.A. Dwiggins

Kroje pisma

Designer_Book.indb 148

2010-08-12 18:14:43

DTP od podstaw. Projekty z klas  

Do Twoich rąk oddajemy książkę, dzięki której błyskawicznie opanujesz zasady projektowania i składu dokumentów. W pierwszej kolejności pozn...