Page 1


Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock.

Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)

Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?cwmood Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.

ISBN: 978-83-246-4758-3 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


Spis treci O autorze

7

Rozdzia 1. Wstp

9

Rozdzia 2. Instalacja serwera lokalnego

17

Rozdzia 3. Instalacja Moodle na lokalnym komputerze

29

Rozdzia 4. Interfejs strony gównej

39

Rozdzia 5. Dodawanie kategorii oraz zakadanie nowego kursu

47

Rozdzia 6. Dodawanie uytkowników

59

Rozdzia 7. Przypisywanie ról uytkownikom

63

Rozdzia 8. Tworzenie kursu

73

Rozdzia 9. Zamieszczanie materiaów w internecie

Kup książkę

153

Zakoczenie

157

Bibliografia

159

Poleć książkę


6

Kup książkę

Moodle • wiczenia praktyczne

Poleć książkę


3 Instalacja Moodle na lokalnym komputerze  W I C Z E N I E

3.1

Pobieranie i wypakowywanie programu Moodle

1. Aby pobra, a nastpnie wypakowa na komputerze pakiet

instalacyjny Moodle, przejd na oficjaln stron projektu http://moodle.org/ i wybierz odnonik Pliki do pobrania (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Dzia Pliki do pobrania

Gdy wykonasz t operacj, przejdziesz do dziau Pliki do pobrania. Oprócz samego pakietu instalacyjnego Moodle, który nie zawiera instalatora XAMPP, mona tam pobra zestawy wraz z XAMPP dla systemów: T

Windows,

T

Mac OS X.

Kup książkę

Poleć książkę


30

Moodle • wiczenia praktyczne

2. W rozdziale 2. stworzye rodowisko do testów za pomoc

WampServer, dlatego wybierz kategori Standardowe pakiety Moodle. Znajdzisz tam plik z pakietem instalacyjnym Moodle bez paczki XAMMP (rysunek 3.2). Zawiera on najnowsze wersje systemu1. Rysunek 3.2. Standardowe pakiety Moodle

3. Wybierz stabiln wersj Moodle 2.2+ w formacie .zip,

odpowiednim dla Windowsa (rysunek 3.3). Moodle o rozszerzeniu .tgz jest zalecane dla systemu operacyjnego Linux. Rysunek 3.3. Wybranie stabilnej wersji Moodle 2.2 o rozszerzeniu .zip

4. Gdy klikniesz na odnonik Download, wywietli si okno

dialogowe z rysunku 3.4. Zapisz plik na dysku twardym — wybierz przycisk OK. Po zakoczeniu pobierania archiwum znajdzie si na dysku C:, w katalogu o nazwie Pobrane. 5. Aby przej do katalogu Pobrane, moesz w przegldarce internetowej wybra Narzdzia, a nastpnie Pobieranie plików (Ctrl+J). Do opracowania tego przykadu uyem Mozilli Firefox. Aby móc rozpakowa pobrany plik moodle-latest-22.zip, zainstaluj program 7zip. Jest on dostpny na licencji open source. Pobierz go z oficjalnej strony projektu http://7-zip.org.pl/.

1

W trakcie pisania ksiki bya to wersja 2.2, aktualna na dzie 22.01.2012.

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdzia 3. • Instalacja Moodle na lokalnym komputerze

31

Rysunek 3.4. Pobieranie pliku moodle-latest-22.zip

6. Gdy zainstalujesz program 7zip, rozpakuj za jego pomoc pobrane

archiwum moodle-latest-22.zip. W tym celu kliknij na tym pliku lewym klawiszem myszy, a nastpnie wybierz polecenie 7-Zip/ Extract files… (rysunek 3.5).

Rysunek 3.5. Operacja rozpakowywania pliku moodle-latest-22.zip z zastosowaniem programu 7zip 7. Potwierd lokalizacj katalogu WWW. W polu Extract to powinna

znajdowa si scieka C:\wamp\www (rysunek 3.6). W celu zatwierdzenia kliknij przycisk OK. 8. Pasek postpu wypakowywania plików przedstawiono na rysunku 3.7. Po zakoczeniu tego procesu cay pakiet instalacyjny Moodle bdzie si znajdowa w katalogu C:\wamp\ www\moodle. Zostan tam umieszczone wszystkie pliki platformy.  W I C Z E N I E

3.2

Uruchamianie instalacji

1. Aby uruchomi proces instalacji programu Moodle na komputerze

lokalnym, wpisz w pasku przegldarki adres http://localhost/moodle.

Kup książkę

Poleć książkę


32

Moodle • wiczenia praktyczne

Rysunek 3.6. Wyznaczenie cieki wypakowania pliku moodle-latest-22.zip do wyznaczonej lokalizacji za pomoc programu 7zip

Rysunek 3.7. Pasek postpu wypakowywania pliku moodle-latest-22.zip

Rozpocznie si instalacja Moodle na komputerze lokalnym. Proces ten jest aktywowany przez skrypt instalacyjny install.php, który w trakcie instalacji tworzy m.in. plik config.php, zapisujcy wprowadzane ustawienia. 2. Pojawi si pierwszy ekran instalatora Moodle (rysunek 3.8). Domylnym jzykiem, w jakim bd wywietlane informacje podczas instalacji, jest angielski. Zmie go na polski. Wybierz przycisk Nastpne. Zmiana ta dotyczy tylko jzyka instalacji. 3. Zostaniesz poproszony o zatwierdzenie cieek dostpu do katalogów Moodle (przedstawionych na rysunku 3.9). Wybierz przycisk Nastpne.

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdzia 3. • Instalacja Moodle na lokalnym komputerze

33

Rysunek 3.8. Wybór jzyka polskiego, obowizujcego podczas instalacji Moodle Rysunek 3.9. Potwierdzenie domylnych ustawie adresu oraz cieek dostpu do katalogów Moodle Informacje takie jak np. adres dostpu do Moodle, nazwa uytkownika, nazwa bazy danych oraz haso do bazy danych zostan umieszczone w pliku o nazwie config.php. Dokument ten mona, po zako czeniu procesu instalacji, edytowa np. za pomoc programu Notatnik. Zaómy, e zapomniae hasa do bazy danych. Aby uzyska jego podgld (i innych ustawie wprowadzonych w trakcie instalacji), dokonaj odpowiednich zmian w dokumencie config.php. Pliki config.php oraz install.php znajduj si w katalogu C:\wamp\www\moodle. Zdarza si, e nie wszystkie wywietlane informacje s przetumaczone na jzyk polski.

Pole Adres w sieci — adres internetowy, który naley wpisa w pasku adresu przegldarki, aby uzyska dostp do platformy Moodle. W tym wiczeniu jest to domylnie http://localhost/moodle. Adres ten informuje, e platforma Moodle znajduje si na serwerze komputera lokalnego w katalogu moodle.

Kup książkę

Poleć książkę


34

Moodle • wiczenia praktyczne

Pole Katalog Moodle — cieka dostpu do katalogu moodle, do którego w wiczeniu 3.1 zosta wypakowany pakiet instalacyjny Moodle. Pole Katalog z danymi — cieka dostpu do katalogu moodledata. Jego gównym zadaniem jest bezpieczne przechowywanie materiaów w postaci plików o rónych formatach, np. nadesanych przez uczestników kursu, który odbywa si za porednictwem Moodle. Podczas instalacji platformy na komputerze lokalnym adresy cieek dostpu do katalogów prowadz automatycznie tam, gdzie zostaje utworzony katalog z danymi, czyli moodledata — poza gówny katalog plików Moodle. Przedstawiono to na rysunku 3.9. Katalog moodledata zostanie utworzony poziom wyej od moodle. W efekcie moodledata bdzie wyczony z publicznego dostpu poprzez internet. Dziaanie to ma na celu zabezpieczenie nadesanych plików przed nieuprawnionym uyciem ich przez osoby trzecie za porednictwem sieci. 4. Wybierz typ bazy danych Improved MySQL (native/mysqli).

Kliknij przycisk Nastpne (rys 3.10). Zalecanym typem bazy danych jest MySQL, ale Moodle moe te uywa innych. W katalogu z danymi, czyli moodledata, znajduj si pliki przesane przez uytkowników platformy, a baza danych przechowuje wikszo pozostaych informacji. Rysunek 3.10. Wybór bazy danych w trakcie procesu instalacji Moodle na komputerze lokalnym 5. Aby skonfigurowa dostp do bazy danych, wprowad informacje

do formularza (rysunek 3.11). W polu Host bazy danych wpisz localhost. Baza danych bdzie si znajdowa na komputerze lokalnym. Jeli baza danych znajduje si na innym serwerze, w polu Host bazy danych naley wpisa jego adres IP lub nazw hosta.

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdzia 3. • Instalacja Moodle na lokalnym komputerze

35

Rysunek 3.11. Definiowenie w formularzu niezbdnych informacji w celu prawidowej konfiguracji bazy danych 6. W polu Nazwa bazy danych wprowad nazw bazy danych cwiczenia (utworzon w wiczeniu 2.3), a w polu Uytkownik bazy danych — admin (utworzon w wiczeniu 2.2). 7. W sekcji Haso do bazy danych wprowad haso moodle4@R,

definiowane przy tworzeniu bazy danych w wiczeniu 2.3. Wybierz przycisk Nastpne (rysunek 3.11). Podczas tworzenia bazy danych do tabeli automatycznie jest dodawany prefiks mdl_. Stosowanie rónych przedrostków, np. mdl22_, umoliwia korzystanie z jednej bazy danych przez np. dwie wersje Moodle lub inne programy, a take pozwala tworzy wicej ni jedn kopi bezpiecze stwa danych. 8. Zostaniesz zapytany, czy akceptujesz warunki licencji. Aby przej

do kolejnego kroku instalacji, wybierz przycisk Kontynuuj (rysunek 3.12). Tym samym zaakceptujesz warunki licencji. 9. Wywietli si informacja o wersji Moodle. Narzdzie sprawdzi take, czy wszystkie komponenty speniaj minimalne wymagania do prawidowej instalacji systemu (rysunek 3.13). Podwietlenie elementu na óto oznacza, e zaleca si jego instalacj, o ile jest to moliwe. Kolor zielony informuje, e minimalne wymagania systemowe zostay spenione. Jeeli natomiast dany element zostanie podwietlony na czerwono, kontynuacja instalacji systemu nie bdzie moliwa.

Kup książkę

Poleć książkę


36

Moodle • wiczenia praktyczne

Rysunek 3.12. Akceptacja warunków licencji

Rysunek 3.13. Weryfikacja, czy komponenty speniaj minimalne wymagania do prawidowej instalacji Moodle na komputerze lokalnym Dwukrotne kliknicie lewym klawiszem myszy na ikonie raportu pozwoli uzyska wicej informacji na temat rozwizania problemu. Jednym z powodów podwietlenia komponentu na czerwono moe by niespenienie wymaga dotyczcych serwera Apache, interpretera PHP oraz bazy danych MySQL (omówionych we wstpie do rozdziau 2.). 10. Poczekaj, a zostan utworzone wszystkie tabele w bazie danych.

Wybierz przycisk Kontynuuj (rysunek 3.14). Rysunek 3.14. Tworzenie tabel bazy danych

11. Wywietli si formularz dotyczcy konta administratora.

Pola, które s oznaczone gwiazdk, naley wypeni, aby móc kontynuowa instalacj. W polu Nazwa uytkownika wpisz

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdzia 3. • Instalacja Moodle na lokalnym komputerze

37

admin. Nazwa uytkownika moe zawiera tylko mae litery. W polu Nowe haso moesz zdefiniowa nowe haso albo pozosta przy tym, które utworzye w wiczeniu 2.2. W polu Imi, Nazwisko, E-mail, Miasto, Wybierz kraj wprowad swoje dane. Pozostae konfiguracje zdefiniuj w taki sposób, jak przedstawiono to na rysunku 3.15. Dane te bdzie mona pó niej modyfikowa (w zalenoci od potrzeb).

Rysunek 3.15. Wypenianie formularza danych konta administratora 12. Kolejny ekran instalatora dotyczy ustawie strony gównej oraz

nazwy serwisu. Wpisz pen nazw strony gównej — wiczenia praktyczne, a take skrócon — CP (rysunek 3.16). Podaj krótki opis serwisu. Informacje te mona w kadej chwili zmodyfikowa. Po wprowadzeniu ustawie wybierz przycisk Zapisz zmiany.

Rysunek 3.16. Wprowadzanie penej oraz skróconej nazwy serwisu

Kup książkę

Poleć książkę


38

Moodle • wiczenia praktyczne

13. Jeeli wszystkie informacje zostay poprawnie podane, wywietli

si strona gówna platformy edukacyjnej Moodle. Wybierz w niej przycisk Zaloguj si. Efekt tej operacji przedstawiono na rysunku 3.17. Proces instalacji platformy Moodle na komputerze lokalnym zosta zakoczony.

Rysunek 3.17. Strona gówna platformy Moodle po zalogowaniu si na witrynie

Kup książkę

Poleć książkę


Moodle. wiczenia praktyczne  
Moodle. wiczenia praktyczne  
Advertisement