Page 1


Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek

Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie IV Autorzy: Maria Sokó³, Piotr Rajca ISBN: 978-83-246-2575-8 Format: A5, stron: 192

• Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online

Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010

Twój przewodnik po œwiecie niezmierzonych mo¿liwoœci Internetu! • Jak wyszukiwaæ potrzebne informacje? • Jak korzystaæ z poczty elektronicznej? • Jak komunikowaæ siê ze znajomymi? Jak bez wychodzenia z domu nabyæ aktualne wydanie dziennika, zap³aciæ wszystkie rachunki w swoim banku, kupiæ wymarzon¹ lodówkê czy spotkaæ siê z przyjació³mi mieszkaj¹cymi za granic¹? Oczywiœcie to wszystko, w dodatku jednoczeœnie, mo¿esz zrobiæ przez Internet. W³aœnie dlatego tak wielu ludzi nie wyobra¿a ju¿ sobie ¿ycia poza globaln¹ sieci¹. Gdziekolwiek jesteœ, o jakiejkolwiek porze, mo¿esz swobodnie komunikowaæ siê z ludŸmi, udostêpniaæ im rozmaite materia³y i zdjêcia, penetrowaæ zbiory wielkich bibliotek, graæ w ulubione gry, a nawet rozliczaæ siê z fiskusem! Internet daje Ci niemal nieograniczone mo¿liwoœci, a Ty musisz tylko wiedzieæ, jak z nich skorzystaæ! Liczne æwiczenia, prosty jêzyk, praktyczne zagadnienia – oto ksi¹¿ka, która rozumie potrzeby pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników Internetu. Twoja przygoda z sieci¹ rozpocznie siê od poznania najwa¿niejszych przegl¹darek, obs³ugi paska adresowego oraz odnoœników tekstowych i graficznych. Odkryjesz s³ynn¹ wyszukiwarkê Google i b³yskawicznie nauczysz siê znajdowaæ w Internecie potrzebne informacje, surfowaæ po ciekawych stronach czy portalach. Dowiesz siê, jak zak³adaæ i obs³ugiwaæ konto poczty elektronicznej, zainstalowaæ komunikator Gadu-Gadu i rozmawiaæ ze znajomymi na ca³ym œwiecie. Poka¿emy Ci tak¿e, jak bezp³atnie pobieraæ z sieci ró¿ne przydatne programy lub gry. Ponadto opanujesz korzystanie z serwisów spo³ecznoœciowych oraz odkryjesz, jak ³atwo mo¿esz stworzyæ w³asn¹ stronê internetow¹ w oparciu o dostêpne szablony. • Korzystanie z przegl¹darek Internet Explorer i Mozilla Firefox • Wyszukiwanie za pomoc¹ Google’a • Surfowanie po sieci (portale, Wikipedia, s³owniki) • Obs³uga poczty elektronicznej • Instalacja i korzystanie z komunikatora Gadu-Gadu • Pobieranie z sieci programów, grafiki i gier • Tworzenie w³asnej strony WWW • Obecnoœæ w portalach spo³ecznoœciowych – Facebook i Twitter Odkryj Internet – przed Tob¹ ca³y œwiat bez wychodzenia z domu!


Spis treci Wstp Rozdzia 1. Przegldarki Informacje podstawowe Internet Explorer Definiowanie strony g贸wnej Ulubione strony WWW Konfigurowanie i czyszczenie listy historii Zapisywanie stron WWW Mozilla Firefox Definiowanie strony g贸wnej Zapisywanie i drukowanie stron WWW

Rozdzia 2. Surfowanie Surfowanie za pomoc paska adresowego Odnoniki na stronach WWW Odnoniki tekstowe Odnoniki graficzne

Rozdzia 3. Internet r贸dem informacji Strategia wyszukiwania Zasady formuowania zapytania Google Portale Wikipedia Sowniki

7 9 9 15 18 22 28 31 35 42 53

57 57 60 60 62

67 67 70 70 74 83 85


4

Internet • wiczenia praktyczne

Rozdzia 4. Poczta i nie tylko Savoir-vivre obsugi poczty e-mail Konto e-mail Program pocztowy Windows Live Instalacja programu pocztowego Windows Live Konfiguracja poczty usugi Windows Live Waciwoci konta pocztowego Uruchamianie programu pocztowego Pisanie i wysyanie listu e-mail Zaczniki poczty Odbieranie poczty Obsuga zaczników przychodzcych z poczt Odpowiadanie na listy Kontakty Gmail Zakadanie konta Gmail Obsuga poczty Gmail Zaczniki w otrzymanej poczcie Gmail Odpowiadanie na listy Przesyanie korespondencji dalej Porzdkowanie korespondencji Kontakty Gadu-Gadu Instalacja i konfiguracja Przygotowanie Gadu-Gadu do pracy Dodawanie kontaktów Pogawdka Przesyanie plików Status Blokowanie osób Czat w programie Gmail Dodawanie kontaktów do listy Czat Pogawdka

Rozdzia 5. WWW jako ródo zasobów Jakie zasoby znajduj si w internecie? Zasoby FTP Programy typu shareware Grafika

87 87 89 89 90 95 98 101 103 106 109 111 113 115 118 118 121 125 127 129 130 131 133 133 137 139 143 144 145 146 148 148 149

151 151 152 154 158


Spis treci

Rozdzia 6. Wasna strona WWW Prywatna strona WWW Zakadanie strony w serwisie Wirtualnej Polski Modyfikacja zawartoci strony WWW

Rozdzia 7. Serwisy spoecznociowe Twitter Zakadanie konta w serwisie Twitter Korzystanie z Twittera Facebook Zakadanie konta na Facebooku

5

161 161 161 170

175 175 175 179 182 182


3 Internet ródem informacji Strategia wyszukiwania Aby szuka efektywnie, musisz wiedzie , czego szukasz. Innymi sowy, musisz poda list wyrae precyzyjnie definiujcych Twój problem. Podczas wyszukiwania komputer szuka odnoników, korzystajc z podanych przez Ciebie terminów. Stosowane s tylko te terminy — a wic jeli szukasz stron o motoryzacji, pominiesz strony powicone modelom samochodów, czyli spor cz zasobów. W przypadku terminów w jzykach obcych istotn spraw jest pisownia — oto na przykad wyraz behaviour w pisowni angielskiej, a tu behavior — w pisowni amerykaskiej. Po kadym etapie wyszukiwania powiniene przejrze to, co znalaze, aby okreli uyteczno i przydatno tych materiaów. Odwied strony tematyczne, aby sprawdzi , czy nie ma na nich uytecznych odnoników. Skorzystaj z multiwyszukiwarki i szukaj, jeli to moliwe, caych fraz. Nie uywaj jednak zbyt wielu sów. W ten sposób znajdziesz strony, które mog prowadzi do kolejnych uytecznych stron lub same s w jaki sposób przydatne.


68

Internet • wiczenia praktyczne

Zanotuj wszystkie alternatywne terminy, które mog znale zastosowanie w dalszych etapach wyszukiwania, a wic synonimy, skróty nazw itp. Tu moe by przydatny Sownik jzyka polskiego. Dostosuj wyszukiwanie, korzystajc z narzdzi wyszukiwarek. Spróbuj wyeliminowa te terminy, które okazay si mao istotne. Istniej trzy podstawowe sposoby wyszukiwania dokumentów i stron WWW w internecie: T Wyszukiwarki — pozwalaj wyszukiwa przy uyciu sów kluczowych, odnoszcych si do wyszukiwanego zagadnienia. Program komputerowy — bot, pajk lub robot — nieustannie przeszukuje sie , a informacje o swoich „znaleziskach” przesya do centralnej bazy danych. Gdy w oknie wyszukiwarki wpisujesz jaki termin, w rzeczywistoci przeszukujesz baz danych. Dziki temu, e zasigiem dziaania programu objta jest caa sie WWW, moesz znale wicej informacji. Wiele wyszukiwarek stara si posortowa znaleziony materia pod ktem zgodnoci z Twoim zapytaniem. Wiele z nich oferuje narzdzia pozwalajce na lepsze sprecyzowanie zapytania (jest to tak zwane wyszukiwanie zaawansowane). Zazwyczaj odszukany materia jest prezentowany w postaci czy prowadzcych do zasobów. Wyszukiwarki maj te swoje wady. Przede wszystkim zwracaj zbyt wiele wyników. Róne wyszukiwarki maj dostp do rónych stron, co sprawia, e konieczne jest korzystanie z dwóch lub wicej takich narzdzi. Przykadowe wyszukiwarki to Google (http://www.google.pl/) czy Onet.pl Szukaj (http://www.szukaj.onet.pl). T Multiwyszukiwarki — to najnowsze narzdzia do wyszukiwania informacji w WWW. Ich istota polega na tym, e korzystajc ze specjalnego oprogramowania, system „zatrudnia” jednoczenie kilka wyszukiwarek i przeszukuje kilka katalogów tematycznych, a nastpnie kompiluje rezultaty wyszukiwania lub prezentuje je wedug nazw indeksów. Multiwyszukiwarki róni si od pozostaych narzdzi tym, e nie posiadaj adnej wewntrznej bazy danych. Posuguj si natomiast zasobami wyszukiwarek i katalogów tematycznych. Podstawow ich zalet jest to, e nie musisz ju sam uruchamia kolejnego wyszukiwania przy uyciu innego narzdzia.


Rozdzia 3. • Internet ródem informacji

69

Niektóre multiwyszukiwarki potrafi eliminowa powtarzajce si rekordy oraz strony WWW o podobnej tematyce i tych samych adresach — wówczas jako efekt pracy narzdzia prezentowana jest lista pojedynczych trafie, z której usunite zostay powtórzenia. Multiwyszukiwarki, które tego nie potrafi, zwracaj kilka list — po jednej dla kadej ze stosowanych wyszukiwarek — powtórzenia s wówczas nieuniknione. Podobnie jak wyszukiwarki, multiwyszukiwarki take zwracaj ogrom materiau (mona powiedzie , e jest to nawet lawina). Ze wzgldu na wykorzystanie w procesie wyszukiwania rónych wyszukiwarek, a wic i rónych kryteriów, multiwyszukiwarki nie nadaj si do formuowania bardzo zoonych i specjalistycznych zapyta. Przykadowe multiwyszukiwarki to: Dogpile (http://www.dogpile.com/) lub Search.com (http://www.search.com/). T Katalogi tematyczne — podobnie jak wyszukiwarki, skadaj si z bazy danych oraz programu wyszukiwawczego. Rónica polega na sposobie gromadzenia informacji. Katalogi tematyczne s zarzdzane przez zespoy ludzkie, decydujce o umieszczeniu okrelonych informacji w danej kategorii tematycznej. Bazy danych s wic tworzone gównie przez ludzi. Tym samym ich wielko nie dorównuje bazom wyszukiwarek. Niektóre katalogi s ogólne i obejmuj szeroki tematycznie zakres materiau, inne skupiaj si na okrelonych zagadnieniach. Dziki roli czowieka w procesie gromadzenia zasobów w katalogach rzadziej znajdziesz tu strony ju nieistniejce, jednak z tego samego powodu zakres sieci objty katalogiem jest mniejszy, a nowe strony trafiaj do niego póniej. Ukad tematyczny katalogów sprzyja znajdowaniu rzeczowej informacji na okrelony temat. Przykadowe katalogi to hoga.pl (http://www.hoga.pl/) i Open Directory Project (http://www.dmoz.org/). Rónice pomidzy poszczególnymi typami narzdzi, przede wszystkim midzy wyszukiwark a usugami katalogowymi, powoli si zacieraj. Wyszukiwarki rozwijaj si, czsto ich dziaanie obejmuje katalogi tematyczne. Powstaj take katalogi tematyczne skojarzone z wyszukiwarkami.


70

Internet • wiczenia praktyczne

Zasady formuowania zapytania Oto kilka zalece, które pomog Ci w efektywnym wyszukiwaniu informacji w internecie: T W zapytaniu stosuj wyrazy, których spodziewasz si w tekcie strony. Pamitaj, e odmiana moe wpyn na zwracane rezultaty. T Waniejsze terminy umieszczaj jako pierwsze. Aby mie pewno , e pozostae take bd traktowane jako wane, umie przed nimi znak plus (+), na przykad: +grzejniki +centralne +ogrzewanie. T Aby wyczy jaki termin z wyszukiwania, stosuj znak minus (–), na przykad: +ryby –sodkowodne. Zwró uwag, e midzy znakiem a wyrazem nie ma spacji. T Jeli szukasz tylko frazy, znaki + i — nie powinny by stosowane w jej obrbie. T Stosuj przynajmniej trzy sowa kluczowe i korzystaj, o ile to moliwe, z fraz. T Unikaj wyrazów bardzo popularnych, takich jak na przykad „woda”, chyba e zastosujesz je we frazie, jak cho by: „cika woda”. T Wpisujc sowa kluczowe i frazy, korzystaj gównie z maych liter (chyba e szukasz czego, co powinno by pisane wielkimi literami). Nie wszystkie wyszukiwarki s niewraliwe na wielko liter (w Google nie ma ona znaczenia). T cz ze sob frazy i sowa kluczowe, na przykad tak: +kowboje +"dziki zachód" –dallas.

Google Wyszukiwarka Google (http://www.google.pl) powstaa w 1998 roku, a jej autorami byli studenci Uniwersytetu Stanforda: Larry Page i Sergey Brin. Prostota uycia wraz z efektywnoci wyszukiwania stawiaj obecnie Google na czele listy wyszukiwarek. Google ma wiele innych zalet — cho by tak, e zapisuje ostatni kopi odwiedzanej strony, co pozwala odnale stron, nawet jeli ju przestaa istnie .


Rozdzia 3. • Internet ródem informacji

71

Google pozwala wyszukiwa strony WWW, pliki graficzne i artykuy w grupach dyskusyjnych. Udostpnia te bogate katalogi. Obsuguje operatory + i – oraz akceptuje podwójny cudzysów jako oznaczenie frazy. Zreszt, nawet jeli nie zastosujesz cudzysowów, Google zaoy domylnie, e szukane przez Ciebie wyrazy s w niedalekiej od siebie odlegoci. Krótkie wyrazy (takie jak o, i, to itp.) s ignorowane w wyszukiwaniu, chyba e s chronione operatorem +.  W I C Z E N I E

3.1

Wyszukiwanie informacji przy uyciu wyszukiwarki Google

Skorzystajmy z wyszukiwarki Google, aby znale strony WWW powicone internetowi. Aby wyszuka informacje o internecie, korzystajc z wyszukiwarki Google: 1. Uruchom wyszukiwark Google — wpisz w polu adresowym przegldarki adres http://www.google.pl/. 2. Nacinij Enter lub kliknij przycisk Przejd. 3. W oknie przegldarki pojawi si strona gówna wyszukiwarki. 4. Wpisz w polu tekstowym sowa kluczowe. Poniewa chcemy znale materiay powicone internetowi, wyraz internet powinien zosta uyty jako podstawowe sowo kluczowe. Jeli jednak wpiszemy tylko ten jeden wyraz, wyszukiwarka zwróci setki tysicy stron (sprawd sam!). Dodaj wic dodatkowe sowa, na przykad fraz ”kurs podstawowy” (pamitaj o cudzysowach!) oraz sowo kluczowe online (w ten sposób odszukamy materiay, do których bdziemy mie dostp komputerowy). 5. Poniewa interesuj nas materiay dostpne online, wyczymy z wyszukiwania ksiki — w tym celu wpisz znak minus (–), a bezporednio za nim umie wyraz „ksiki”. Znak minus uyty wraz ze sowem kluczowym peni w wyszukiwarce Google funkcj operatora logicznego. Na kocu tego rozdziau znajdziesz szersze omówienie kwestii stosowania operatorów tego typu take w innych wyszukiwarkach.


72

Internet • wiczenia praktyczne

6. Kliknij przycisk Szukaj. Wywietlona zostanie lista trafie.

Liczba trafie pojawia si na niebieskim pasku (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Google i rezultaty wyszukiwania

Jeli rezultaty wyszukiwania bd zbyt skpe, oznacza to, e szukae w zym miejscu lub za bardzo zawzie zakres wyszukiwa. By moe zapytanie zostao sformuowane niepoprawnie — zdarza si czsto, e literówka wszystko psuje. By moe szukanego materiau po prostu nie ma w internecie. To naprawd trudne do uwierzenia, lecz i takie sytuacje si zdarzaj. Spróbuj w takim przypadku zmieni sowa kluczowe. Jeli to take nie pomoe, zmie wyszukiwark lub zastosuj multiwyszukiwark, signij do katalogów lub zasobów specjalistycznych. Moesz take popyta na grupach dyskusyjnych. 7. Przegldnij znalezione pozycje — aby przewin zawarto okna,

skorzystaj z paska przewijania znajdujcego si z prawej strony okna przegldarki. Jeli opis której ze stron wyda Ci si interesujcy, kliknij odnonik prowadzcy do niej. 8. Aby przegldn kolejn stron trafie, przewi dokument do koca i kliknij numer strony lub kliknij odnonik Nastpna (rysunek 3.2). 9. Jeli lista wyszukanych pozycji jest zbyt obszerna, kliknij cze

Szukaj w wynikach (rysunek 3.3).


Rozdzia 3. • Internet ródem informacji

73

Rysunek 3.2. Aby wywietli kolejn stron listy trafie, przewi zawarto okna i kliknij odnonik do nastpnej strony

Rysunek 3.3. Aby sprecyzowa warunki wyszukiwania, kliknij odnonik Szukaj w wynikach 10. Kopot z nadmiarem wyszukanych dokumentów wynika

najczciej ze zbyt ubogiej listy sów kluczowych. Kliknij przycisk Szukaj w wynikach i w oknie, które si ukae, dodaj jedno lub dwa dodatkowe sowa kluczowe (rysunek 3.4), a liczba rezultatów wyszukiwania powinna si zmniejszy . Rysunek 3.4. Podaj dodatkowe kryteria i kliknij Szukaj w wynikach 11. Przegldnij ponownie swoje „znaleziska”. Odszukana za pomoc wyszukiwarki strona WWW nie musi by stron gówn serwisu. Dobrze zaprojektowany serwis jest wyposaony w narzdzia nawigacji midzy swoimi stronami, w tym w cze prowadzce do strony gównej. cze to nie zawsze rzuca si w oczy, przesuwaj wic mysz, tak aby wska nik si zmieni i przybra posta doni. Czasami do strony gównej prowadzi odnonik tekstowy — o treci na przykad strona gówna; na innych moe to by logo firmy. Czasami mona dosta si do strony gównej, usuwajc z pola adresowego wszystkie dodatkowe informacje i pozostawiajc tylko nazw domeny.


74

Internet • wiczenia praktyczne

Portale Internetowe serwisy informacyjne mog Ci zastpi codzienn pras. Jest ich tak wiele, e na pewno znajdziesz co, co odpowiada Twoim zainteresowaniom i gustom. Serwisy te to tak zwane portale. Portale mog by horyzontalne lub wertykalne. Portale horyzontalne, na przykad takie jak Wirtualna Polska czy Onet, s wielotematyczne: podaj wiadomoci, informacje kulturalne, prognoz pogody itp. Oferuj te czsto dodatkowe usugi (na przykad zakupy internetowe, darmowe konta e-mail, katalogi ciekawych stron WWW). Natomiast portale wertykalne — tak zwane wortale — koncentruj si na jednym zagadnieniu, np. na muzyce, motoryzacji, turystyce lub jeszcze na czym innym. Tabela 3.1 prezentuje adresy niektórych portali — moe znajdziesz co dla siebie. Tabela 3.1. Przykadowe portale Nazwa portalu

Adres URL

Krótki opis

Alfy.com

http://www.alfy.com/

Portal dla dzieci — do wyboru dwa jzyki: angielski i hiszpaski — wietny do nauki jzyka.

Astronomia.pl

http://www.astronomia.pl/

Polski portal astronomiczny.

Biblioteka Otwartego Uniwersytetu Space.pl

http://www.czytanki. terramail.pl/

Ciekawe miejsce w internecie dla poszukujcych wiedzy.

CHIP Online

http://www.chip.pl/

Wszystko o komputerach i oprogramowaniu.

cire.pl

http://www.cire.pl/

Wortal dla energetyków.

Elektronika Online

http://www.elektronika.gery.pl/

Informacje z dziedziny elektroniki.

Excite

http://www.excite.com/

Portal amerykaski.


Rozdzia 3. • Internet ródem informacji

75

Tabela 3.1. Przykadowe portale — cig dalszy Nazwa portalu

Adres URL

Krótki opis

Expedia

http://www.expedia.com/

Lubisz podróowa? Tu znajdziesz informacje o tym, jak podróowa, czym i kiedy. Oszczdne panie skorzystaj z opcji optymalizacji kosztów i wczesnych rezerwacji. Niestety wszystko w jzyku angielskim.

Gastrona.pl

http://gastrona.pl/

Pierwszy polski portal gastronomiczny, hotelarski i cateringowy.

Gazeta Wyborcza

http://www.gazeta.pl/

Portal Gazety Wyborczej.

Gery.pl

http://www.gery.pl/

Gery.pl to tradycyjny portal, z penym spektrum tematycznym.

Ceneo

http://www.ceneo.pl/

Tutaj porównasz ceny najróniejszych produktów dostpnych w Sieci.

Hoga.pl

http://www.hoga.pl/

Typowy portal wielotematyczny.

Interia.pl

http://www.interia.pl/

Kolejny portal wielotematyczny.

Internet Movie Database

http://www.imdb.com/

Wortal filmowy i filmowa baza danych — w jzyku angielskim.

Kobiety Online

http://www.kobiety.pl/

Polski serwis kobiet.

LinuxPub.pl

http://linuxpub.pl/index.php? o=link&g=1

Wszystko o Linuksie — po polsku.

Motley Fool

http://www.fool.com/

Zabawa w inwestowanie — aby si dobrze bawi, musisz zna angielski.


76

Internet • wiczenia praktyczne

Tabela 3.1. Przykadowe portale — cig dalszy Nazwa portalu

Adres URL

Krótki opis

MSN

http://www.msn.com/

Portal amerykaski.

Netscape

http://www.netscape.com/

Portal firmy Netscape.

O2.pl

http://www.o2.pl/

Portal O2.pl, na którym znajdziesz cze do komunikatora Tlen.pl.

Onet.pl — Polski Portal Internetowy

http://www.onet.pl

Popularny portal, który dostarczy Ci wiedzy i rozrywki.

Poland.com

http://www.poland.com

Rezerwacja hoteli, biletów oraz organizacja wycieczek.

Polski Portal Edukacyjny

http://eduseek.interklasa.pl/

Portal edukacyjny skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Polski Portal Kultury

http://o.pl/

Polski Portal Kultury O.pl to wiodcy i najwikszy portal powicony kulturze w Polsce.

Polski Serwer Prawa

http://www.prawo.lex.pl/

Serwis prawny — a w nim przepisy i akty prawne, informacje o podatkach.

Psychologia — nowoci, artykuy, ciekawostki

http://www.psychologia.apl.pl/

Wszystko o psychologii i tematyce pokrewnej.

Reporter.pl

http://www.reporter.pl/

Mona tu znale  zarówno informacje, jak i rozrywk (dla dorosych i dla dzieci). Mnóstwo informacji o internecie.

Skpiec.pl

http://www.skapiec.pl/

Polski serwis porównujcy ceny w sklepach internetowych.


Rozdzia 3. • Internet ródem informacji

77

Tabela 3.1. Przykadowe portale — cig dalszy Nazwa portalu

Adres URL

Krótki opis

Tu jest bosko

http://www.bosko.pl/

Portal religijny dla modziey.

Voice of the Shuttle

http://vos.ucsb.edu/

Portal dla humanistów (w jzyku angielskim).

Wirtualna Polska

http://www.wp.pl/

Portal serwisu Wirtualna Polska.

Wprost

http://www.wprost.pl/

Portal tygodnika Wprost.

the Educator’s Reference Desk

http://www.eduref.org/

Amerykaski portal powicony edukacji. Doskonae ródo wiedzy dla nauczycieli.

 W I C Z E N I E

3.2

Prasówka

Korzystajc z portalu Wirtualna Polska, przejrzyj najwiesze doniesienia ze wiata. Przejrzyj przynajmniej dwie strony ostatnich doniesie i przeczytaj przynajmniej jedno z nich. 1. Wywietl gówn stron portalu Wirtualnej Polski (http://www.wp.pl/) i kliknij odnonik Wiadomoci (rysunek 3.5). Moesz take przej bezporednio na stron WWW o adresie http://wiadomosci.wp.pl/.

Rysunek 3.5. Portal Wirtualnej Polski — kliknij odnonik wiadomoci


78

Internet • wiczenia praktyczne Narzdzie wyszukiwania (Ctrl+F) pomoe Ci odszuka wyraz na stronie WWW.

2. Przesu kursor nad cze Strona gówna — rozwinie si menu

odnoników. Kliknij cze wiat (rysunek 3.6)— przejdziesz do strony, na której umieszczone s odnoniki do najwieszych doniesie ze wiata.

Rysunek 3.6. W tej czci serwisu znajdziesz przegld wydarze na wiecie 3. Kliknij odnonik prawym klawiszem myszy i wybierz w menu

kontekstowym polecenie Otwórz w nowej karcie (rysunek 3.7) (Internet Explorer). Rysunek 3.7. Przeczytaj wiadomo


Rozdzia 3. • Internet ródem informacji

79

4. Przeczytaj doniesienie, po czym zamknij kart przegldarki,

w której byo ono wywietlone. Jeli nie otwierae nowej karty lub okna, a wic wiadomo zastpia poprzedni zawarto okna, kliknij przycisk powrotu do poprzedniej strony , aby móc wybra nowy temat.  W I C Z E N I E

3.3

Przegldanie programu TV w portalu Onet.pl

Korzystajc z portalu Onet.pl, przejrzyj polecane na dzi programy telewizyjne, a nastpnie wywietl szczegóowy program Polsatu na dzie nastpny. 1. Przejd na gówn stron portalu Onet.pl (http://www.onet.pl/). 2. Odszukaj napis Film, TV — znajduje si on na niebieskim pasku skrótów Onetu. Umie nad nim wskanik myszy, aby rozwin menu. Kliknij cze Program TV (rysunek 3.8). Rysunek 3.8. Kliknij odnonik Program TV

3. Wywietlony zostanie program na dzi; zwró uwag na godzin

oraz kana, w jakim jest on emitowany. 4. Przejd na pocztek strony i kliknij zakadk Jutro, a nastpnie przewi list kanaów, aby wywietli Polsat — pomocne bd przyciski poprzednie stacje i nastpne stacje (rysunek 3.9). Z listy Zestaw kanaów powinna by wybrana pozycja Wszystkie.


80

Internet โ€ข wiczenia praktyczne

Rysunek 3.9. Kliknij zakadk Jutro i przewi list kanaรณw, aby dotrze do stacji Polsat

5. Przejrzyj program Polsatu na jutro (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. Program Polsatu na jutro

 W I C Z E N I E

3.4

Biorytm

Sprawd swรณj biorytm, wykorzystujc jedn z usug dostpnych na portalu Onet.pl. 1. Przejd na gรณwn stron portalu Onet.pl.


Rozdzia 3. • Internet ródem informacji

81

2. Znajd cze Rozrywka — jest ono umieszczone na niebieskim

pasku, umie nad nim wskanik myszy, a nastpnie w menu kliknij cze wicej. W oknie Rozrywka kliknij odnonik Biorytm (rysunek 3.11).

Rysunek 3.11. Wywietl swój biorytm 3. Podaj swoj dat urodzenia i wywietl biorytm (rysunek 3.12). Rysunek 3.12. Wykres biorytmu zosta wywietlony

4. Aby dowiedzie si, co znacz przedstawione wykresy, kliknij

zakadk Interpretacja, która znajduje si tu nad wykresem. Przejrzyj wywietlone informacje — czy odzwierciedlaj one stan Twojego ciaa, ducha i intelektu?


82

Internet • wiczenia praktyczne

 W I C Z E N I E

3.5

Finanse

Korzystajc z portalu Onet.pl, spróbuj znale informacje dotyczce kursu zotówki. 1. Wywietl gówn stron portalu Onet.pl. 2. Odszukaj na niebieskim pasku odnonik Biznes i przesu nad niego wskanik myszy. Kliknij cze Notowania (rysunek 3.13). Rysunek 3.13. Aby wywietli notowania zotówki, rozwi menu Biznes i kliknij Notowania

3. Na stronie Onet.pl Biznes kliknij zakadk Waluty

(rysunek 3.14).

Rysunek 3.14. Na stronie Onet.pl Biznes kliknij zakadk Waluty 4. Wywietlona zostanie strona Waluty. Kliknij wykres notowa

zotówki, aby zobaczy wykres notowa w powikszeniu i ze szczegóami (rysunek 3.15).


Rozdzia 3. • Internet ródem informacji

83

Na stronie Onet.pl Biznes znajdziesz te informacje o bankach, lokatach, kartach, i wiele innych cennych danych.

Rysunek 3.15. Wykres notowa zotówki

Wikipedia Wikipedia to encyklopedia wiedzy redagowana przez internautów.  W I C Z E N I E

3.6

Wikipedia

Aby odszuka znaczenie hasa: 1. W polu adresowym przegldarki wpisz adres http://pl.wikipedia. org/wiki/Strona_glowna. 2. Wywietlona zostanie strona gówna encyklopedii Wikipedia (rysunek 3.16). 3. W polu Szukaj wpisz haso, którego opisu szukasz — na przykad niech to bdzie internet — i kliknij przycisk Szukaj.


84

Internet โ€ข wiczenia praktyczne

Rysunek 3.16. Strona gรณwna Wikipedii 4. Wywietlone zostan wyniki wyszukiwania wraz z krรณtkim

opisem. Kliknij cze najlepiej opisujce szukany termin (rysunek 3.17). Rysunek 3.17. Lista wyszukanych hase


Rozdzia 3. • Internet ródem informacji

85

5. Wywietlone zostan informacje na szukany temat (rysunek 3.18).

Rysunek 3.18. Oto informacje zamieszczone w Wikipedii na temat internetu

Sowniki W internecie znajdziesz zbiór darmowych sowników. S to jednoi dwujzyczne sowniki jzyka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, woskiego i hiszpaskiego.  W I C Z E N I E

3.7

Korzystanie ze sowników

Aby przetumaczy na przykad wyraz podrcznik na jzyk angielski: 1. Uruchom przegldark i wpisz w jej polu adresowym adres http://www2.ling.pl/index.html. 2. Wywietlona zostanie strona gówna sownika. Wpisz w polu tekstowym tumaczony wyraz — podrcznik — i kliknij przycisk Szukaj (rysunek 3.19).


86

Internet โ€ข wiczenia praktyczne

Rysunek 3.19. Wpisz sowo i kliknij Szukaj Sownik domylnie tumaczy z jzyka polskiego na angielski. Gdyby chcia tumaczy na inny jzyk, wybierz go, klikajc odpowiedni flag. 3. Pojawi si tumaczenia wyrazu znalezione w rรณnych sownikach,

co jest szczegรณlnie cenne, gdy szukasz tumaczenia sownictwa specjalistycznego (rysunek 3.20). Rysunek 3.20. Tumaczenia wyrazu w rรณ nych sownikach


Internet. wiczenia praktyczne. Wydanie IV  

Liczne ćwiczenia, prosty język, praktyczne zagadnienia - oto książka, która rozumie potrzeby początkujących użytkowników Internetu. Twoja pr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you