Page 1


Tytuł oryginału: Read This Before Our Next Meeting Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-246-5297-6 © 2011 Al Pittampalli. The Domino Project. Published by Do You Zoom, Inc. Originally published in the United States by Amazon Content Services LLC, 2011. This translation made possible under a license arrangement originating with Amazon Publishing. Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/biurew Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


Biurowa rewolucja, czyli sztuka organizowania efektywnych zebra

53

Standard Nowoczesnego Zebrania Mamy do marnowania czasu. Zebrania to chaos; oto jak je naprawi:

Kup książkę

Poleć książkę


54

Kup książkę

Al Pittampalli

Poleć książkę


Biurowa rewolucja, czyli sztuka organizowania efektywnych zebra

55

Nowoczesne Zebranie wspiera decyzj, która ju zostaa podjta Jeeli kto potrzebuje rady przed podjciem wanej decyzji, powinien zasign  jej na drodze indywidualnych rozmów. Dopiero po podjciu wstpnej decyzji moe zwoa zebranie. Zorganizowanie zebrania moe by potrzebne z dwóch powodów:

Konflikt Osoby zwi zane z tematem mog przedyskutowa decyzj, zaproponowa alternatywne rozwi zania, zasugerowa zmiany lub podzieli si swoimi obawami. Nastpnie podejmowana jest ostateczna decyzja.

Koordynacja Jeeli decyzja wymaga wspópracy rónych zespoów lub przedstawicieli kilku dziaów w firmie, wszyscy powinni zebra si w jednym miejscu, eby wspólnie koordynowa plan dziaania.

Nowoczesne Zebranie zaczyna si punktualnie, trwa krótko i koczy si zgodnie z planem Nowoczesne Zebranie ma sztywne ramy czasowe, dziki czemu decyzje nie s odkadane w nieskoczono. Zebranie si koczy, decyzja zostaje podjta, a uczestnicy wracaj do pracy. Jeli si spónisz, zaczniemy bez Ciebie. I nie zaprosimy Ci na nastpne zebranie.

Kup książkę

Poleć książkę


56

Al Pittampalli

Nowoczesne Zebranie ma ograniczon liczb uczestników Tylko te osoby, które s cile zwi zane z tematem, s zapraszane na Nowoczesne Zebranie. Mae grono uczestników pozwala na szybsze podejmowanie decyzji i uatwia koordynacj planów. Jeeli zaproszeni uczestnicy widz , e nie s potrzebni, ich obowi zkiem jest odmówi udziau w zebraniu.

Nowoczesne Zebranie wymaga przygotowania Uczestnicy Nowoczesnego Zebrania musz wczeniej dosta harmonogram, w którym bdzie opisana dyskutowana decyzja lub dziaania, które naley skoordynowa. Wszyscy musz dokadnie przemyle róne scenariusze zwi zane z decyzj i zaproponowa sensowne rozwi zania. Bdziemy pyta Ci o zdanie. Jeli nie bdziesz przygotowany, w ogóle nie przychod.

Nowoczesne Zebranie suy tworzeniu planów dziaania Do jakich dziaa si zobowi zujemy? Kto jest odpowiedzialny za kade z nich? Kiedy zostan one zakoczone? Nowoczesne Zebranie gwarantuje, e te pytania nie pozostan bez odpowiedzi. Plan dziaania, bd cy bezporednim skutkiem dyskusji przeprowadzonej podczas zebrania, jest rozdawany uczestnikom wkrótce po zakoczeniu spotkania. Obowi zkiem lidera zebrania jest kontrolowanie dalszych dziaa i rozliczanie poszczególnych uczestników z realizacji przypisanych im zada. Jeli plan dziaania nie jest potrzebny, to znaczy, e zebranie równie nie jest potrzebne.

Kup książkę

Poleć książkę


Biurowa rewolucja, czyli sztuka organizowania efektywnych zebra

57

Nowoczesne Zebranie nie ma charakteru informacyjnego; czytanie notek jest obowizkowe Celem Nowoczesnych Zebra jest wspieranie konkretnych decyzji, a to oznacza, e musimy zrezygnowa z zebra o charakterze informacyjnym. Aby to byo moliwe, menederowie powinni pisa notki, a wszyscy musz si zobowi za do ich czytania. W kulturze czytelnictwa zebrania informacyjne straciy racj bytu.

Nowoczesne Zebranie funkcjonuje równolegle z kultur burzy mózgów Nowoczesne Zebranie skupia si wokó decyzji, zawenia opcji. Burza mózgów jest tu koniecznym uzupenieniem, poniewa jej celem jest masowa generacja opcji. Jednak wane jest, aby przeprowadzi j we waciwy sposób. Jest ona przeciwiestwem zebrania, dlatego reguy dotycz ce Nowoczesnego Zebrania nie maj tu zastosowania.

Kup książkę

Poleć książkę


58

Kup książkę

Al Pittampalli

Poleć książkę


Biurowa rewolucja, czyli sztuka organizowania efektywnych zebra  
Biurowa rewolucja, czyli sztuka organizowania efektywnych zebra  
Advertisement