Page 1


Tytu� orygina�u: The Complete Art of War T�umaczenie: Dariusz Bakalarz Redakcja: Rafa� �azarczyk Projekt ok�adki: Urszula Banaszewska ISBN: 978-83-246-4111-6 Copyright © 1996 by Ralf D. Sawyer First published in the United States by Westview Press, A Subsidiary of Perseus Books L.L.C. Translation copyright © 2004 by Wydawnictwo Helion. Polish language edition published by Wydawnictwo Helion. Copyright © 2004, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrze�one. Nieautoryzowane rozpowszechnianie ca�o�ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metod� kserograficzn�, fotograficzn�, a tak�e kopiowanie ksi��ki na no�niku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki wyst�puj�ce w tek�cie s� zastrze�onymi znakami firmowymi b�d� towarowymi ich w�a�cicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION do�o�yli wszelkich stara�, by zawarte w tej ksi��ce informacje by�y kompletne i rzetelne. Nie bior� jednak �adnej odpowiedzialno�ci ani za ich wykorzystanie, ani za zwi�zane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponosz� równie� �adnej odpowiedzialno�ci za ewentualne szkody wynik�e z wykorzystania informacji zawartych w ksi��ce. Drogi Czytelniku! Je�eli chcesz oceni� t� ksi��k�, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/arttwk Mo�esz tam wpisa� swoje uwagi, spostrze�enia, recenzj�. Wydawnictwo HELION ul. Ko�ciuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (ksi�garnia internetowa, katalog ksi��ek) Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


Spis treci 1. Wstpna ocena

7

2. Prowadzenie wojny

13

3. Planowanie ofensywy

17

4. Rozmieszczenie wojsk

23

5. Strategiczna sia wojskowa

27

6. Prónia i materia

31

7. Walka wojskowa

37

8. Dziewi zmiennych

43

9. Manewrowanie armi

49

10. Uksztatowanie terenu

57

11. Dziewi terenów

63

12. Ataki ogniowe

75

13. Zatrudnianie szpiegów

79

14. Dziewi uksztatowa i dwa pytania (Fragmenty z T’ung Tien)

85

Kup książkę

Poleć książkę


13 Zatrudnianie szpiegów

Kup książkę

Poleć książkę


80

SUN TZU i SZTUKA

WOJNY

Sun Tzu rzek: Jeeli wysyasz na wojn armi zoon ze stu tysicy ludzi i jeeli maszeruje ona tysi c kilometrów, to wydatki ponoszone przez zwykych ludzi i nakady domu rz dz cego wynosz tysi c sztuk zota dziennie. Za granic i wewn trz kraju kopoty i problemy tych, których wyczerpaa mcz ca droga i tych, którzy nie mog jak zwykle uprawia roli, dotkn siedmiuset tysicy rodzin. Armia pozostaje w gotowo ci przez wiele lat, aby jednego dnia walczy o zwycistwo, ale poniewa dowódcy oszczdnie rozdaj awanse i auj stu sztuk zota, nie znaj sytuacji przeciwnika. To skrajnie nieludzkie zachowanie. Kto taki nie jest wodzem ludzi ani pomocnikiem wadcy, ani tym, kto zadecyduje o zwycistwie. ### M drzy wadcy i przebiegli dowódcy pokonuj przeciwników i dokonuj wybitnych czynów, poniewa z wyprzedzeniem zdobywaj wiedz o wrogu. Takiej wiedzy nie uzyskuje si od zjaw ani duchów, ani na podstawie wniosków wypywaj cych z rónych zjawisk, nie z obserwacji Nieba, ale od ludzi, poniewa jest to wiedza o rzeczywistej sytuacji nieprzyjaciela. ### Istnieje pi typów szpiegów: miejscowy, wewntrzny, nawrócony, czyli podwójny agent, martwy, czyli rozgaszaj cy, oraz ywy. Jeeli wszystkich pi typów wspópraKup książkę

Poleć książkę


ZATRUDNIANIE

SZPIEGÓW

81

cuje ze sob i nikt nie zna ich Tao, to mamy do czynienia z „metod duchów”. Dla wadcy jest to istny skarb. Szpiedzy miejscowi to zatrudniani przez nas ludzie z lokalnego terenu. Szpiedzy wewntrzni to zatrudnieni przez nas ludzie, którzy piastuj stanowiska w kraju przeciwnika. Podwójni agenci to zatrudniani przez nas szpiedzy nieprzyjaciela. „Martwi”, czyli rozgaszaj cy szpiedzy to ludzie zatrudnieni, aby poza granicami pa stwa sia dezinformacj. Trzeba im podsuwa faszywe informacje, eby do szpiegów przeciwnika docieraa nieprawda. ywi szpiedzy to tacy, którzy wracaj ze zdobytymi informacjami. Po ród wszystkich spraw Trzech Armii najblisze stosunki powinny  czy je ze szpiegami. Dla szpiegów nie ma zbyt szczodrego wynagrodzenia. Nie ma tajniejszych spraw ni te, które dotycz szpiegów. ### Kto nie posiada m dro ci Sage, nie umie korzysta ze szpiegów. Kto nie jest dobroduszny i prawy, nie moe zatrudnia szpiegów. Kto nie jest wnikliwy i bystry, nie potrafi dostrzec tre ci w raportach wywiadowczych. Wnikliwo  i jeszcze raz wnikliwo ! Nie ma krajów, w których nie zatrudnia si szpiegów.

Kup książkę

Poleć książkę


82

SUN TZU i SZTUKA

WOJNY

### Jeeli misja wyjdzie na jaw jeszcze przed rozpoczciem, trzeba zabi szpiega i wszystkich, którym udzieli informacji. ### Generalnie w przypadku armii, któr chcesz zaatakowa, miasta, na które chcesz przypu ci szturm, i ludzi, których chcesz zamordowa, najpierw musisz pozna imiona dowódcy obrony, jego zastpców, sztabu, straników i obsugi. Musisz wysa szpiegów, eby zdobyli te informacje. ### Trzeba poszukiwa agentów przeciwnika, którzy przybyli nas szpiegowa. Ku ich zyskami, pouczaj i nie wypuszczaj z rki. W taki sposób pozyskuje si podwójnych agentów. Dziki zdobytej od nich wiedzy moesz rekrutowa szpiegów lokalnych i wewntrznych. Dziki zdobytej od nich wiedzy szpiedzy jednorazowi mog rozgasza faszywe informacje i dezinformowa przeciwnika. Dziki zdobytej od nich wiedzy, gdy nadejdzie czas, bdziesz móg zatrudni ywych szpiegów. Wadca musi zna tych pi aspektów dziaalno ci wywiadowczej. Od takiej wiedzy zaley nawracanie szpiegów; trzeba by wic szczodrym dla podwójnych agentów.

Kup książkę

Poleć książkę


ZATRUDNIANIE

SZPIEGÓW

83

### W staroytno ci, gdy pa stwo Yin roso w si, miao w Xia swojego Yi Chih. Gdy nastao pa stwo Zhou, jego wadca mia w Yin swojego Lu Ya. M drzy wadcy i rozwani dowódcy, którzy potrafi zdobywa dobrze poinformowanych szpiegów, zyskuj ogromn przewag. Oto kwintesencja dziaa wojskowych, od których zale posunicia Trzech Armii.

Kup książkę

Poleć książkę


Sztuka wojny. Traktat. Wydanie kieszonkowe  

Oto zbiór zaleceń i rad dla każdego, kto dowodzi ludźmi, stawia czoła wyzwaniom oraz walczy o pozycję dla siebie i swoich podwładnych. Zawar...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you