Page 1


ActionScript 3.0. Biblia Autor: Roger Braunstein, Mims H. Wright, Joshua J. Noble T³umaczenie: Sebastian Rataj ISBN: 978-83-246-1939-9 Tytu³ orygina³u: ActionScript 3.0 Bible Format: 172x245, stron: 752

Poznaj mo¿liwoœci ActionScript 3.0 i zaprojektuj dynamiczne oraz atrakcyjne strony internetowe • Jak pracowaæ z XML? • Jak stworzyæ aplikacjê odporn¹ na b³êdy? • Jak wzbogaciæ program dŸwiêkiem i animacj¹? Jêzyk programowania ActionScript wykorzystywany jest do tworzenia treœci dla programu Flash Player. Jest on niezbêdny wszêdzie tam, gdzie trzeba tworzyæ dynamiczne aplikacje Flash, reaguj¹ce na dzia³anie u¿ytkownika, nadaj¹ce siê do ponownego u¿ycia i ³atwe w dostosowaniu do nowych okolicznoœci. Wersja ActionScript 3.0 zosta³a stworzona od podstaw z wykorzystaniem najnowszej specyfikacji ECMA. W aktualnej wersji tego jêzyka wprowadzono wiele nowych funkcji, m.in. nowy sposób zarz¹dzania typami wyœwietlania, obs³ugê b³êdów czasu wykonania, zakoñczenia metod i wewnêtrzny model zdarzeñ. Ksi¹¿ka „ActionScript 3.0. Biblia” obszernie i wyczerpuj¹co opisuje ten obiektowy jêzyk programowania, s³u¿¹cy do budowania nowoczesnych aplikacji internetowych. Znajdziesz tu zarówno niezbêdn¹ wiedzê teoretyczn¹, jak i praktyczne przyk³ady, ilustruj¹ce chocia¿by programowanie z wykorzystaniem klas, u¿ywanie tablic i obiektów czy obs³ugê b³êdów. Z tym podrêcznikiem nauczysz siê tworzyæ interaktywn¹ zawartoœæ Flasha oraz aplikacje Flex, a tak¿e pracowaæ z dŸwiêkiem, animacj¹ i danymi zewnêtrznymi. Zdobêdziesz wiedzê, która pozwoli Ci na zrealizowanie wszelkich pomys³ów dotycz¹cych Twojego programu. • Rozpoczêcie pracy z ActionScript 3.0 • Stosowanie zmiennych • Praca z operatorami • Programowanie z wykorzystaniem klas • Metody i funkcje • Konwersje liczbowe • Praca z XML • Wyra¿enia regularne • Pola tekstowe i formatowanie tekstu • Korzystanie z timerów • Obs³uga b³êdów • Praca z danymi zewnêtrznymi • Wzbogacanie programu dŸwiêkiem i wideo • Wdra¿anie programu Poznaj ActionScript i wykorzystaj pe³niê jego mo¿liwoœci!


Spis treści O autorach ....................................................................................................... 23 Podziękowania ................................................................................................ 25 Wstęp ............................................................................................................... 27

Część I Rozpoczęcie pracy z ActionScript 3.0 .............................. 45 Rozdział 1. Wprowadzenie do ActionScript 3.0 ............................................... 47 Czym jest ActionScript? .....................................................................................................................47 Do czego używać ActionScript 3.0? ...................................................................................................48 Co nowego w ActionScript 3.0? .........................................................................................................48 Lista wyświetlania ........................................................................................................................49 Błędy czasu wykonywania ............................................................................................................49 Kontrola typów danych w czasie wykonywania ...........................................................................49 Domknięcia metod ........................................................................................................................50 Wewnętrzny model zdarzeń ..........................................................................................................50 Wyrażenia regularne .....................................................................................................................50 E4X ...............................................................................................................................................50 Podsumowanie ....................................................................................................................................51 Rozdział 2. Podstawy języka ActionScript 3.0 ................................................. 53 Stosowanie zmiennych ........................................................................................................................53 Anatomia deklaracji zmiennej ......................................................................................................54 Stałe w tym zmieniającym się świecie ..........................................................................................54 Stosowanie literałów .....................................................................................................................55 Stosowanie kontroli dostępu ...............................................................................................................55 Zasięg ..................................................................................................................................................56 Typy zasięgu .................................................................................................................................57 Łańcuch zasięgu ...........................................................................................................................59 Praca z zasięgiem ..........................................................................................................................61 Typy danych .......................................................................................................................................62 Deklarowanie typów .....................................................................................................................62 Używanie zmiennych bez typu z typem danych wieloznacznika (*) ............................................63 Praca z operatorami .............................................................................................................................63 Operatory jedno- i dwuargumentowe ...........................................................................................63 Kolejność operatorów ...................................................................................................................63 Powszechnie używane operatory ..................................................................................................64


8

ActionScript 3.0. Biblia Dokonywanie logicznych wyborów za pomocą instrukcji warunkowych ...........................................65 Instrukcja if ...................................................................................................................................65 Testowanie innych porównań .......................................................................................................66 if..else ...........................................................................................................................................68 switch ............................................................................................................................................69 Operator warunkowy ....................................................................................................................70 Powtarzanie operacji za pomocą pętli .................................................................................................71 Użycie pętli for .............................................................................................................................71 Używanie for..in oraz for each..in .................................................................................................73 Używanie while oraz do..while .....................................................................................................74 Używać for czy while ...................................................................................................................75 Używanie break oraz continue ......................................................................................................76 Komentowanie kodu ...........................................................................................................................76 Typy komentarzy ..........................................................................................................................77 Kiedy używać komentarzy ............................................................................................................78 Podsumowanie ....................................................................................................................................78 Rozdział 3. Programowanie z wykorzystaniem klas ....................................... 81 Istota klas ............................................................................................................................................81 Klasy mogą modelować rzeczywisty świat ...................................................................................82 Klasy zawierają dane i operacje ....................................................................................................82 Klasy rozdzielają zadania .............................................................................................................83 Klasy są typami ............................................................................................................................83 Klasy zawierają Twój program .....................................................................................................83 Stosowana terminologia ......................................................................................................................84 Obiekt ...........................................................................................................................................84 Klasa .............................................................................................................................................85 Instancja ........................................................................................................................................85 Typ ................................................................................................................................................85 Enkapsulacja .......................................................................................................................................86 Zasada czarnej skrzynki ................................................................................................................86 Enkapsulacja i polimorfizm ..........................................................................................................87 Pakiety ................................................................................................................................................87 Unikalność klasy ...........................................................................................................................88 Hierarchia .....................................................................................................................................89 Kontrola widoczności ...................................................................................................................89 Kod dozwolony w pakietach .........................................................................................................90 Używanie kodu z pakietów ...........................................................................................................91 Korzystanie z dziedziczenia ................................................................................................................93 Struktura kodu zawierającego dziedziczenie ................................................................................97 Dziedziczenie, typy oraz polimorfizm ..........................................................................................98 Dziedziczenie a kompozycja .......................................................................................................100 Zapobieganie dziedziczeniu ........................................................................................................102 Używanie modyfikatorów dostępu do klas .......................................................................................104 Public i private ............................................................................................................................104 Protected .....................................................................................................................................106 Internal ........................................................................................................................................108 Przestrzenie nazw .......................................................................................................................109 Używanie metod w klasach ...............................................................................................................112 Konstruktory ...............................................................................................................................113


Spis treści

9

Używanie właściwości w klasach .....................................................................................................114 Metody dostępowe ......................................................................................................................114 Unikanie efektów ubocznych ......................................................................................................117 Przesłanianie zachowania .................................................................................................................117 Używanie klasy bazowej ............................................................................................................119 Używanie statycznych metod i właściwości .....................................................................................120 Zmienne statyczne ......................................................................................................................121 Stałe statyczne ............................................................................................................................123 Metody statyczne ........................................................................................................................125 Projektowanie interfejsów .................................................................................................................127 Manipulowanie typami .....................................................................................................................133 Zgodność i koercja typów ...........................................................................................................133 Jawna konwersja typu .................................................................................................................134 Określanie typów ........................................................................................................................136 Tworzenie klas dynamicznych ..........................................................................................................137 Podsumowanie ..................................................................................................................................137 Rozdział 4. Praca z metodami i funkcjami ..................................................... 139 Funkcje .............................................................................................................................................139 Różnice pomiędzy metodami i funkcjami ...................................................................................140 Wywołanie funkcji ......................................................................................................................140 Tworzenie własnych funkcji .............................................................................................................141 Definiowanie funkcji ..................................................................................................................141 Przekazywanie parametrów do funkcji .......................................................................................142 Dostęp do obiektu arguments ......................................................................................................145 Zwracanie wyników ..........................................................................................................................146 Zwracanie wartości za pomocą wyrażenia return .......................................................................147 Definiowanie funkcji za pomocą wyrażeń funkcyjnych ...................................................................149 Dostęp do metod superklasy .............................................................................................................150 Pisanie funkcji rekurencyjnych .........................................................................................................151 Leczenie z rekursivitis ................................................................................................................152 Funkcje jako obiekty .........................................................................................................................153 Function a function .....................................................................................................................153 Metody i właściwości klasy Function .........................................................................................154 Podsumowanie ..................................................................................................................................154 Rozdział 5. Walidacja programów .................................................................. 155 Wprowadzenie do błędów .................................................................................................................155 Błędy kompilacji a błędy czasu wykonywania ...........................................................................156 Ostrzeżenia .................................................................................................................................156 Informacje zwrotne od programów Flash CS3 oraz Flex Builder ...............................................156 Naprawianie błędów .........................................................................................................................159 Powszechne typy błędów ............................................................................................................160 Podsumowanie ..................................................................................................................................162

Część II Praca z obiektami ActionScript 3.0 ............................... 163 Rozdział 6. Używanie łańcuchów znaków ...................................................... 165 Praca z prostymi łańcuchami znaków ...............................................................................................165 Konwertowanie obiektu łańcuchowego na typ prosty ................................................................166 Używanie sekwencji ucieczki .....................................................................................................166


10

ActionScript 3.0. Biblia Konwersja na łańcuchy i z łańcuchów znakowych ...........................................................................167 Użycie toString ...........................................................................................................................167 Rzutowanie na typ String ............................................................................................................168 Konwersja łańcuchów znaków na inne typy ...............................................................................169 Łączenie łańcuchów znaków .............................................................................................................169 Konwersja wielkości znaków w łańcuchu .........................................................................................170 Używanie poszczególnych znaków łańcucha ....................................................................................171 Uzyskanie liczby znaków w łańcuchu ........................................................................................171 Dostęp do poszczególnych znaków ............................................................................................171 Konwersja znaku na kod znaku ..................................................................................................171 Wyszukiwanie w łańcuchu znaków ..................................................................................................172 Wyszukiwanie przez podłańcuch ................................................................................................172 Wyszukiwanie za pomocą wyrażeń regularnych ........................................................................173 Dzielenie łańcuchów .........................................................................................................................173 Podsumowanie ..................................................................................................................................174 Rozdział 7. Praca z liczbami i funkcjami matematycznymi .......................... 175 Typy liczbowe ...................................................................................................................................175 Zbiory liczb .................................................................................................................................175 Reprezentacja liczb .....................................................................................................................176 Cyfrowe reprezentacje liczb .......................................................................................................177 Używanie liczb w ActionScript ........................................................................................................179 Number .......................................................................................................................................179 int ................................................................................................................................................180 uint ..............................................................................................................................................180 Literały .......................................................................................................................................181 Przypadki brzegowe ....................................................................................................................182 Manipulowanie liczbami ...................................................................................................................183 Konwersje liczbowe ....................................................................................................................183 Konwersje łańcuchów znaków ...................................................................................................184 Obliczenia arytmetyczne ...................................................................................................................185 Obliczenia trygonometryczne ...........................................................................................................186 Generowanie losowości ....................................................................................................................187 Manipulowanie wartościami dat i czasów .........................................................................................188 Tworzenie daty ...........................................................................................................................188 Czas epoki ..................................................................................................................................190 Strefy czasowe ............................................................................................................................191 Uzyskiwanie dostępu do daty i jej modyfikacja ..........................................................................191 Arytmetyka dat ...........................................................................................................................192 Czas wykonywania .....................................................................................................................193 Formatowanie daty .....................................................................................................................193 Podsumowanie ..................................................................................................................................194 Rozdział 8. Używanie tablic ............................................................................ 195 Podstawy tablic .................................................................................................................................195 Konstruktor Array .......................................................................................................................196 Tworzenie tablicy za pomocą literału tablicowego .....................................................................197 Odwoływanie się do wartości w tablicy ......................................................................................197 Pobieranie liczby elementów w tablicy .......................................................................................198 Konwersja tablic na łańcuchy znaków ..............................................................................................198


Spis treści

11

Dodawanie i usuwanie elementów z tablicy .....................................................................................199 Dołączenie wartości na końcu tablicy za pomocą concat() .........................................................199 Stosowanie operacji stosu — push() oraz pop() ..........................................................................200 Stosowanie operacji kolejki — shift() oraz unshift() ..................................................................201 Cięcie i łączenie ................................................................................................................................201 Wstawianie i usuwanie wartości za pomocą splice() ..................................................................202 Praca z podzbiorem tablicy przy użyciu slice() ..........................................................................202 Iteracje po elementach tablicy ...........................................................................................................203 Użycie pętli for ...........................................................................................................................203 Użycie metody forEach() ............................................................................................................203 Wyszukiwanie elementów ................................................................................................................204 Zmiana kolejności w tablicy .............................................................................................................204 Odwracanie kolejności tablicy za pomocą reverse() ...................................................................205 Użycie funkcji sortujących .........................................................................................................205 Przeprowadzanie operacji na wszystkich elementach tablicy ...........................................................208 Przetwarzanie warunkowe za pomocą metod every(), some() oraz filter() .................................208 Uzyskiwanie wyników za pomocą metody map() ......................................................................210 Alternatywne typy tablic ...................................................................................................................210 Praca z tablicami asocjacyjnymi .................................................................................................210 Używanie obiektu jako klucza wyszukiwania w słownikach ......................................................211 Używanie tablic wielowymiarowych ..........................................................................................212 Podsumowanie ..................................................................................................................................213 Rozdział 9. Używanie obiektów ...................................................................... 215 Praca z obiektami ..............................................................................................................................215 Klasy dynamiczne .......................................................................................................................215 Tworzenie obiektów ...................................................................................................................216 Dostęp do właściwości obiektu ...................................................................................................217 toString() .....................................................................................................................................217 Używanie instancji klasy Object jako tablicy asocjacyjnej ...............................................................217 Porównywanie tablic, obiektów i słowników .............................................................................218 Testowanie istnienia ...................................................................................................................220 Usuwanie właściwości ................................................................................................................221 Iterowanie ...................................................................................................................................221 Użycie obiektów dla nazwanych argumentów ..................................................................................222 Używanie obiektów jako zagnieżdżonych danych ............................................................................223 XML jako obiekty .......................................................................................................................223 JSON ...........................................................................................................................................223 Podsumowanie ..................................................................................................................................223 Rozdział 10. Praca z XML ................................................................................. 225 Rozpoczęcie pracy z XML w ActionScript .......................................................................................225 Początki E4X ..............................................................................................................................226 Praca z literałami XML ...............................................................................................................226 Krótkie wprowadzenie do operatorów i składni E4X .................................................................227 Klasy XML .................................................................................................................................228 Dostęp do wartości za pomocą E4X .................................................................................................229 Używanie operatora kropki do uzyskiwania dostępu do elementów ...........................................229 Użycie operatora @ do uzyskania dostępu do atrybutów ...........................................................231 Dostęp do tekstu wewnątrz elementu ..........................................................................................231 Operator dostępu do potomków ..................................................................................................232


12

ActionScript 3.0. Biblia Dostęp do przodków ...................................................................................................................233 Iterowanie po dzieciach elementu ...............................................................................................233 Filtrowanie wewnątrz XML ........................................................................................................234 Konstruowanie obiektów XML .........................................................................................................235 Łączenie węzłów XML ...............................................................................................................235 Usuwanie węzłów XML .............................................................................................................238 Duplikowanie obiektu XML .......................................................................................................239 Zamiana wartości w węzłach XML ............................................................................................240 Konwertowanie na łańcuchy znaków i odwrotnie .............................................................................240 Konwertowanie łańcuchów znaków na XML .............................................................................240 Konwertowanie XML na łańcuchy znaków ................................................................................241 Wczytywanie danych XML z zewnętrznych źródeł ..........................................................................243 Gromadzenie metadanych węzłów XML ..........................................................................................244 Używanie przestrzeni nazw ...............................................................................................................245 Praca z przestrzeniami nazw w ActionScript ..............................................................................246 Idąc jeszcze dalej ........................................................................................................................247 Praca z komentarzami i instrukcjami przetwarzania .........................................................................248 Ustawianie opcji dla klasy XML .......................................................................................................249 Podsumowanie ..................................................................................................................................250 Rozdział 11. Praca z wyrażeniami regularnymi ............................................. 251 Wprowadzenie do wyrażeń regularnych ...........................................................................................251 Pisanie wyrażenia regularnego ...................................................................................................252 Stosowanie wyrażeń regularnych ......................................................................................................253 Metody łańcuchowe i metody klasy RegExp ..............................................................................253 Testowanie ..................................................................................................................................253 Lokalizacja ..................................................................................................................................254 Identyfikacja ...............................................................................................................................256 Wyodrębnianie ............................................................................................................................257 Zastępowanie ..............................................................................................................................259 Rozdzielanie ...............................................................................................................................260 Konstruowanie wyrażeń ....................................................................................................................260 Zwykłe znaki ..............................................................................................................................261 Znak kropki .................................................................................................................................261 Sekwencje ucieczki .....................................................................................................................261 Znaczenie metaznaków i metasekwencji ....................................................................................262 Klasy znaków .............................................................................................................................263 Kwantyfikatory ...........................................................................................................................264 Kotwice i granice ........................................................................................................................265 Alternacja ...................................................................................................................................267 Grupy ..........................................................................................................................................267 Flagi wyrażeń regularnych ................................................................................................................268 Flaga global ................................................................................................................................269 Flaga ignoreCase ........................................................................................................................269 Flaga multiline ............................................................................................................................269 Flaga dotall .................................................................................................................................270 Flaga extended ............................................................................................................................271 Konstruowanie zaawansowanych wyrażeń .......................................................................................272 Dopasowywanie zachłanne i leniwe ...........................................................................................272 Odwołania wsteczne ...................................................................................................................273


Spis treści

13

Grupy uprzedzone i nieprzechwycone ........................................................................................274 Grupy nazwane ...........................................................................................................................275 Kwestie międzynarodowe ...........................................................................................................277 Używanie klasy RegExp ...................................................................................................................277 Budowanie dynamicznych wyrażeń za pomocą operacji łańcuchowych ....................................277 Publiczne właściwości RegExp ..................................................................................................278 Podsumowanie ..................................................................................................................................279

Część III Praca z listą wyświetlania ............................................ 281 Rozdział 12. Lista wyświetlania programu Flash Player 9 ............................ 283 Lista wyświetlania ............................................................................................................................283 DisplayObject i DisplayObjectContainer ..........................................................................................289 Czym jest klasa abstrakcyjna? ....................................................................................................290 Pozycja x oraz y obiektu DisplayObject .....................................................................................290 Scena obiektu DisplayObject ......................................................................................................290 Transformacja .............................................................................................................................291 Zmiana rozmiaru obiektu DisplayObject ....................................................................................292 Używanie trybu mieszania ..........................................................................................................292 Obiekt Graphics ................................................................................................................................293 Tworzenie wypełnień ..................................................................................................................294 Rysowanie linii w obiekcie graficznym ......................................................................................294 Rysowanie krzywych w obiekcie graficznym .............................................................................295 Praca ze sceną ...................................................................................................................................295 Użycie zdarzenia stageResize .....................................................................................................295 Ustawianie wyrównywania sceny oraz trybu skalowania ...........................................................296 InteractiveObject i SimpleButton ......................................................................................................296 SimpleButton ..............................................................................................................................297 Obiekty interaktywne dostępne za pomocą klawisza Tab ...........................................................297 Zdarzenia aktywności i klawisza Tab .........................................................................................298 Właściwości myszy ....................................................................................................................299 Zdarzenia otrzymywane przez InteractiveObject ........................................................................300 Shape ................................................................................................................................................301 Tworzenie elementów interfejsu użytkownika za pomocą obiektów Sprite ......................................301 Przeciąganie i upuszczanie .........................................................................................................302 Użycie trybu buttonMode obiektu Sprite ....................................................................................303 Użycie hitArea ............................................................................................................................303 Użycie hitTestPoint ....................................................................................................................304 Zamiana kolejności potomków ...................................................................................................304 Ponowne przypisywanie rodzica wyświetlanym obiektom .........................................................305 Praca z MovieClip .............................................................................................................................306 Użycie stop() oraz gotoAndPlay() ..............................................................................................307 Właściwości totalFrames oraz framesLoaded .............................................................................307 Przykłady zastosowania listy wyświetlania ......................................................................................308 Tworzenie procedury renderującej element ................................................................................308 Tworzenie odbijającej się piłki ...................................................................................................309 Sprawdzanie wystąpienia kolizji .................................................................................................310 Podsumowanie ..................................................................................................................................312


14

ActionScript 3.0. Biblia Rozdział 13. Praca z obiektami DisplayObject w programie Flash CS3 ........ 315 Tworzenie symboli w programie Flash CS3 .....................................................................................315 Ustawienie nazwy zmiennej Twojego symbolu na stole montażowym ......................................318 Wykorzystanie własnej klasy dla własnego symbolu .................................................................319 Osadzanie w programie grafik bitmapowych ..............................................................................319 Osadzanie grafik w programie Flex ............................................................................................320 Dostęp do osadzonych klas graficznych ...........................................................................................320 Podsumowanie ..................................................................................................................................321 Rozdział 14. Drukowanie ................................................................................. 323 Po co drukować z Flasha? .................................................................................................................323 Sterowanie wydrukiem z Flasha .......................................................................................................325 Wprowadzenie do klasy PrintJob ................................................................................................325 Uruchomienie żądania drukowania .............................................................................................326 Określanie celu drukowania oraz jego opcji formatujących .......................................................327 Potencjalne problemy podczas drukowania we Flashu ...............................................................329 Dodawanie funkcji drukowania do aplikacji .....................................................................................330 Podsumowanie ..................................................................................................................................334 Rozdział 15. Praca z tekstem i czcionkami .................................................... 335 Pola tekstowe ....................................................................................................................................336 Tworzenie nowego pola tekstowego ...........................................................................................336 Dodanie tekstu do pola tekstowego ............................................................................................336 Ustawianie rozmiaru pola tekstowego ........................................................................................336 Ustawianie skali oraz obrotu pola tekstowego ............................................................................337 Pobieranie łańcuchów znaków z pola tekstowego ......................................................................338 Wyświetlanie HTML ..................................................................................................................338 Dodawanie obrazów lub plików SWF do pola tekstowego za pomocą <img> ...........................340 Arkusz stylu dla pola tekstowego ...............................................................................................341 Tworzenie tła dla pola tekstowego ..............................................................................................341 Formatowanie tekstu .........................................................................................................................342 Tworzenie i użycie obiektu TextFormat dla pola tekstowego .....................................................342 Bardziej zaawansowana kontrola nad tekstem ..................................................................................349 Osadzanie czcionek i antyaliasing ..............................................................................................349 Właściwość gridFitType .............................................................................................................350 Właściwości numLines oraz wordWrap .....................................................................................351 Ograniczenia znaków pola tekstowego .......................................................................................352 Właściwości przewijania ............................................................................................................353 Wielowierszowość i wymiary tekstu ..........................................................................................354 Wyświetlanie Unicode ................................................................................................................356 Tworzenie wejściowych pól tekstowych ...........................................................................................357 Uczynienie pola tekstowego wejściowym ..................................................................................357 Tabulatory dla wejściowych pól tekstowych ..............................................................................358 Nasłuchiwanie zdarzeń pola tekstowego ...........................................................................................358 Zdarzenie textInput .....................................................................................................................358 Zdarzenia change i scroll ............................................................................................................359 Zdarzenia focusIn oraz focusOut ................................................................................................360 Zdarzenia link .............................................................................................................................360 Podsumowanie ..................................................................................................................................361


Spis treści

15

Część IV System obsługi zdarzeń ................................................ 363 Rozdział 16. Działanie zdarzeń ....................................................................... 365 Podstawy działania zdarzeń ..............................................................................................................365 Zdarzenia sobotniego poranku ....................................................................................................366 Terminologia zdarzeń .................................................................................................................368 Klasa EventDispatcher ......................................................................................................................369 Używanie EventDispatcher .........................................................................................................369 Używanie EventDispatcher poprzez kompozycję .......................................................................373 Praca z obiektami Event ....................................................................................................................374 Tworzenie nowego zdarzenia .....................................................................................................375 Dodawanie i usuwanie obiektów nasłuchujących zdarzeń ................................................................376 Usuwanie obiektu nasłuchującego z dyspozytora .......................................................................377 Strumień zdarzenia ............................................................................................................................378 Fazy strumienia zdarzenia ..........................................................................................................378 Strumień zdarzenia w praktyce ...................................................................................................381 Zapobieganie domyślnym zachowaniom ..........................................................................................383 Podsumowanie ..................................................................................................................................384 Rozdział 17. Praca ze zdarzeniami myszy i klawiatury ................................. 385 Podstawy zdarzeń MouseEvent .........................................................................................................385 Współrzędne lokalne i sceny .............................................................................................................388 Inne właściwości zdarzeń MouseEvent .............................................................................................390 Typy zdarzeń MouseEvent ................................................................................................................390 MouseEvent.CLICK ...................................................................................................................391 MouseEvent.DOUBLE_CLICK .................................................................................................391 MouseEvent.MOUSE_DOWN ...................................................................................................391 MouseEvent.MOUSE_MOVE ....................................................................................................391 MouseEvent.MOUSE_OUT .......................................................................................................391 MouseEvent.MOUSE_OVER ....................................................................................................392 MouseEvent.MOUSE_UP ..........................................................................................................392 MouseEvent.MOUSE_WHEEL .................................................................................................392 MouseEvent.ROLL_OUT ...........................................................................................................392 Mouse Event.ROLL_OVER .......................................................................................................392 FocusEvent.MOUSE_FOCUS_CHANGE .................................................................................393 Używanie zdarzeń MouseEvent w połączeniu z użyciem myszy ......................................................394 Podstawy zdarzeń KeyboardEvent ....................................................................................................395 Typy zdarzeń KeyboardEvent ...........................................................................................................396 FocusEvent.KEY_FOCUS_CHANGE .......................................................................................397 Zastosowanie właściwości keyCode .................................................................................................397 Zdarzenia IMEEvent .........................................................................................................................398 Podsumowanie ..................................................................................................................................399 Rozdział 18. Korzystanie z czasomierzy ........................................................ 401 Podstawy pracy z czasomierzem .......................................................................................................402 Tworzenie czasomierza ...............................................................................................................402 Nasłuchiwanie zdarzeń czasomierza ...........................................................................................403 Uruchamianie, zatrzymywanie i resetowanie czasomierza .........................................................403 Obsługa zdarzenia TimerEvent .........................................................................................................404 Uzyskanie referencji do czasomierza ..........................................................................................405 Opóźnianie wykonania funkcji ...................................................................................................406


16

ActionScript 3.0. Biblia Tworzenie zegara światowego ..........................................................................................................407 Bonus ..........................................................................................................................................408 Starsze funkcje czasomierza .............................................................................................................408 Użycie getTimer() .......................................................................................................................409 Podsumowanie ..................................................................................................................................409

Część V Obsługa błędów ............................................................. 411 Rozdział 19. Czym są błędy ............................................................................. 413 Drogi wystąpienia błędu ...................................................................................................................413 Korzystanie z wyjątków ....................................................................................................................414 Rzucanie wyjątków .....................................................................................................................415 Przechwytywanie wyjątków .......................................................................................................415 Przepływ wyjątku .......................................................................................................................417 Wyjątki nieprzechwycone ...........................................................................................................419 finally ..........................................................................................................................................420 Ponowne rzucanie wyjątków ......................................................................................................421 Przechwytywanie błędów generowanych przez Flasha .....................................................................421 Własne wyjątki .................................................................................................................................423 Obsługa błędów asynchronicznych ...................................................................................................424 Podsumowanie ..................................................................................................................................425 Rozdział 20. Korzystanie z debugera AVM2 ................................................... 427 Wprowadzenie do debugowania .......................................................................................................427 Uruchamianie debugera ....................................................................................................................428 Uruchamianie i zatrzymywanie debugera Flash CS3 ..................................................................429 Uruchamianie i zatrzymywanie debugera Flex Builder 3 ...........................................................430 Porównanie debugerów ...............................................................................................................432 Przejmowanie sterowania nad wykonywaniem .................................................................................433 Zatrzymanie przy nieprzechwyconym wyjątku ..........................................................................433 Zatrzymanie w punkcie przerwania ............................................................................................434 Zatrzymanie na żądanie ..............................................................................................................435 Odsłaniając kurtynę ..........................................................................................................................436 Interpretacja panelu Zmienne .....................................................................................................437 Panel Variables w programie Flex Builder i wyrażenia czujki ...................................................438 Nawigowanie po kodzie ....................................................................................................................439 Kontynuuj ...................................................................................................................................439 Stos wywołań ..............................................................................................................................440 Wejdź (step into) .........................................................................................................................441 Wykonaj krokowo (step over) ....................................................................................................442 Wyjdź lub return .........................................................................................................................442 Debugowanie prostego przykładu .....................................................................................................443 Efektywne wykorzystanie debugera ..................................................................................................445 Podsumowanie ..................................................................................................................................446 Rozdział 21. Aplikacja tolerancyjna na błędy ................................................ 449 Tworzenie strategii ............................................................................................................................449 Określanie błędów do obsługi ...........................................................................................................450 Określanie kategorii błędu ................................................................................................................451 Logi błędów ......................................................................................................................................452 Informowanie użytkownika ..............................................................................................................454


Spis treści

17

Degradacja stylów — przykład .........................................................................................................455 Podsumowanie ..................................................................................................................................457

Część VI Praca z danymi zewnętrznymi ..................................... 459 Rozdział 22. Podstawy pracy w sieci ............................................................. 461 URLRequest ......................................................................................................................................462 navigateToURL() ........................................................................................................................463 GET i POST ................................................................................................................................463 URLLoader .......................................................................................................................................465 Podstawy URLLoader .................................................................................................................465 Dalsze wykorzystanie URLLoader .............................................................................................468 URLVariables .............................................................................................................................469 URLStream .................................................................................................................................470 sendToURL() ..............................................................................................................................471 Użycie obiektu Loader ......................................................................................................................471 Bezpieczeństwo w programie Flash Player .................................................................................474 Podsumowanie ..................................................................................................................................476 Rozdział 23. Komunikacja z technologiami serwerowymi ............................ 479 Komunikacja poprzez URLLoader ...................................................................................................479 Wykorzystanie PHP w komunikacji z Flashem ................................................................................480 Wysyłanie danych bez ich wczytywania .....................................................................................481 XMLSocket .......................................................................................................................................481 Tworzenie obiektu XMLSocket ..................................................................................................482 Strona serwerowa XMLSocket ...................................................................................................482 Flash Remoting .................................................................................................................................483 NetConnection ............................................................................................................................484 Responder ...................................................................................................................................485 Rozwiązania serwerowe Flash Remoting ...................................................................................486 Podsumowanie ..................................................................................................................................488 Rozdział 24. Zapisywanie danych na lokalnym komputerze za pomocą SharedObject ........................................................... 489 Porównanie sposobów trwałego przechowywania ............................................................................489 Przechowywanie informacji w lokalnym obiekcie współdzielonym ..........................................490 Przechowywanie informacji na serwerze ....................................................................................490 Przechowywanie informacji w plikach cookie przeglądarki .......................................................490 Sytuacje odpowiednie do zastosowania obiektów współdzielonych .................................................491 Użycie obiektów SharedObject .........................................................................................................492 Uzyskiwanie obiektu SharedObject ............................................................................................492 Odczyt i zapis w SharedObject ...................................................................................................493 Usuwanie informacji z SharedObject ..........................................................................................493 Zapisywanie informacji ..............................................................................................................494 Udostępnianie danych pomiędzy plikami SWF ................................................................................494 Żądanie bezpiecznego połączenia ...............................................................................................495 Udostępnianie obiektów współdzielonych plikom SWF ActionScript 1.0 oraz 2.0 ....................496 Praca z ograniczeniami rozmiaru ......................................................................................................497 Ustawienia użytkownika .............................................................................................................497 Żądania użytkownika ..................................................................................................................498 Pytanie o miejsce zanim będzie za późno ...................................................................................499


18

ActionScript 3.0. Biblia Wcześniejsze pytanie o miejsce ..................................................................................................499 Korzystanie z flush() ...................................................................................................................500 Wyświetlanie wykorzystywanego miejsca .................................................................................501 Przechowywanie własnych klas ........................................................................................................501 Zapisywanie własnych klas bez modyfikacji ..............................................................................501 Tworzenie klas samoserializujących ...........................................................................................503 Użycie koncpecji serializacji dla wywołań zwrotnych ......................................................................505 Podsumowanie ..................................................................................................................................505 Rozdział 25. Zarządzanie wysyłaniem i pobieraniem plików ....................... 507 FileReference ....................................................................................................................................507 Wysyłanie plików .............................................................................................................................508 Wybór pliku do wysłania ............................................................................................................508 Określanie, czy plik został wybrany ...........................................................................................509 Pobieranie właściwości pliku ......................................................................................................510 Wysyłanie pliku ..........................................................................................................................512 Dodanie do aplikacji możliwości wysyłania plików .........................................................................513 Pobieranie pliku ................................................................................................................................515 Podsumowanie ..................................................................................................................................516

Część VII Wzbogacanie programów dźwiękiem i filmem .......... 517 Rozdział 26. Praca z dźwiękiem ...................................................................... 519 Jak działa dźwięk w AS3 ..................................................................................................................519 Poznanie klas dźwiękowych AS3 ...............................................................................................519 Praca ze zdarzeniami dźwiękowymi ...........................................................................................520 Tworzenie obiektu Sound .................................................................................................................521 Wczytywanie pliku z zewnętrznego pliku lub URL ...................................................................521 Osadzanie dźwięków w programie .............................................................................................523 Kontrola odtwarzania dźwięku .........................................................................................................524 Odtwarzanie i zatrzymywanie dźwięku ......................................................................................524 Ustawianie punktu początkowego oraz liczby pętli dźwiękowych .............................................525 Przewijanie do przodu, do tyłu, wstrzymywanie i ponowne rozpoczynanie odtwarzania ...........525 Stosowanie transformacji dźwiękowych ...........................................................................................528 Zmiana głośności i balansu dźwięku ..........................................................................................528 Praca z metadanymi dźwięku ............................................................................................................529 Sprawdzanie rozmiaru pliku dźwiękowego ................................................................................529 Uzyskiwanie danych ID3 utworu ................................................................................................529 Obliczanie danych spektrum .............................................................................................................530 Wykrywanie możliwości dźwiękowych ............................................................................................532 Podsumowanie ..................................................................................................................................533 Rozdział 27. Dodawanie wideo ....................................................................... 535 Praca z plikami Flash Video .............................................................................................................535 Tworzenie pliku FLV za pomocą aplikacji Flash Video Encoder ...............................................535 Użycie RTMP do uzyskiwania dostępu do plików FLV .............................................................536 Użycie HTTP do uzyskania dostępu do plików FLV ..................................................................537 Klasa Video oraz NetStream .............................................................................................................538 Wczytywanie plików FLV do filmu Flash ........................................................................................540 Utworzenie połączenia HTTP prowadzącego do pliku FLV .......................................................541 Wyświetlanie danych NetStream w obiekcie Video ...................................................................541


Spis treści

19

Sprawdzanie informacji statusu klasy NetStream .......................................................................541 Uzyskiwanie metadanych ...........................................................................................................542 Tworzenie aplikacji odtwarzającej pliki FLV ...................................................................................543 Podsumowanie ..................................................................................................................................548 Rozdział 28. Dostęp do mikrofonów i kamer ................................................ 549 Kamera ..............................................................................................................................................549 Podłączanie kamery do obiektu Video ........................................................................................551 Mikrofon ...........................................................................................................................................552 Praca z mikrofonem ....................................................................................................................553 Serwery multimedialne .....................................................................................................................555 Podsumowanie ..................................................................................................................................556

Część VIII Programowanie grafiki i ruchu .................................. 557 Rozdział 29. Stosowanie filtrów do grafik .................................................... 559 Podstawy filtrów ...............................................................................................................................560 Stosowanie filtrów ............................................................................................................................561 Filtry rozmycia ...........................................................................................................................561 Dodawanie filtru cienia ...............................................................................................................562 Filtry fazy ...................................................................................................................................563 Filtry blasku ................................................................................................................................565 Dodawanie filtru fazy gradientowej ............................................................................................566 Filtr macierzy kolorów ................................................................................................................568 Dodawanie filtru konwolucyjnego ..............................................................................................574 Filtr blasku gradientowego .........................................................................................................575 Filtr mapy przemieszczeń ...........................................................................................................575 Dodawanie więcej niż jednego filtru .................................................................................................576 Obracanie obiektów z filtrami ...........................................................................................................577 Podsumowanie ..................................................................................................................................579 Rozdział 30. Programowe rysowanie grafik wektorowych ......................... 581 Linie i style linii ................................................................................................................................581 Ustawianie stylu linii ..................................................................................................................582 Przesuwanie pióra bez rysowania ...............................................................................................585 Rysowanie prostej linii ...............................................................................................................585 Rysowanie krzywej .....................................................................................................................586 Dodanie prostego, jednokolorowego wypełnienia ......................................................................587 Dodawanie wypełnienia bitmapowego .......................................................................................588 Praca z gradientami .....................................................................................................................590 Czyszczenie wcześniej narysowanej grafiki ...............................................................................594 Tworzenie kształtów .........................................................................................................................594 Rysowanie okręgów ....................................................................................................................595 Rysowanie elips ..........................................................................................................................596 Rysowanie zaokrąglonych prostokątów ......................................................................................596 Wypełnianie kształtów ................................................................................................................597 Maski ................................................................................................................................................599 Zaawansowane maski .................................................................................................................600 Tworzenie aplikacji rysującej ...........................................................................................................601 Podsumowanie ..................................................................................................................................607


20

ActionScript 3.0. Biblia Rozdział 31. Programowanie animacji ........................................................... 609 Flash Player a animacja .....................................................................................................................609 Szybkość odtwarzania .................................................................................................................609 Działanie programu Flash Player ................................................................................................610 Animowanie za pomocą samego ActionScript ..................................................................................612 Animowanie za pomocą czasu ....................................................................................................612 Animowanie za pomocą klatek ...................................................................................................613 Animacja i prędkość ...................................................................................................................614 Animowanie w programie Flash .......................................................................................................615 Przegląd: animacje automatyczne, klatki kluczowe i zmiana dynamiki .....................................616 XML ruchu .................................................................................................................................617 Użycie pakietu ruchu Flasha .......................................................................................................625 Animowanie za pomocą środowiska Flex .........................................................................................627 Zestawy animacyjne firm trzecich ....................................................................................................627 Pakiet ruchu Flash .......................................................................................................................627 Tweener ......................................................................................................................................628 AnimationPackage ......................................................................................................................628 Podsumowanie ..................................................................................................................................629 Rozdział 32. Transformacje grafiki ................................................................ 631 Praca z transformacjami macierzowymi ...........................................................................................631 Wykorzystanie transformacji macierzowych ..............................................................................635 Praca z transformacjami kolorów ......................................................................................................637 Stosowanie transformacji kolorów ..............................................................................................638 Pobieranie i ustawianie koloru ....................................................................................................638 Użycie tint dla obiektów wyświetlanych ....................................................................................639 Przywracanie kolorów ................................................................................................................640 Transformacja kolorów ...............................................................................................................640 Podsumowanie ..................................................................................................................................641 Rozdział 33. Programowe rysowanie grafik bitmapowych ......................... 643 Tworzenie obiektu BitmapData ........................................................................................................643 Metoda wykorzystująca konstruktor ...........................................................................................644 Tworzenie instancji osadzonych zasobów ..................................................................................644 Wyświetlanie obrazów BitmapData ............................................................................................646 Praca z właściwościami BitmapData ................................................................................................647 Kopiowanie obrazów ........................................................................................................................647 Kopiowanie z obiektów wyświetlanych ......................................................................................648 Wczytywanie obrazów BitmapData ............................................................................................651 Kopiowanie z obiektów BitmapData ..........................................................................................653 Stosowanie transformacji kolorów ....................................................................................................661 Stosowanie wypełnień .......................................................................................................................662 Stosowanie wypełnień prostokątnych .........................................................................................662 Stosowanie wypełnień zalewanych .............................................................................................662 Wyznaczanie obszarów według koloru .............................................................................................663 Stosowanie efektów ..........................................................................................................................664 Zastępowanie kolorów z wykorzystaniem progu ........................................................................664 Używanie przenikania pikseli .....................................................................................................666 Ponowne mapowanie palety kolorów .........................................................................................669


Spis treści

21

Tworzenie szumu ..............................................................................................................................670 Dodawanie szumu .......................................................................................................................670 Dodawanie szumu Perlina ..........................................................................................................673 Stosowanie filtrów ............................................................................................................................676 Podsumowanie ..................................................................................................................................678

Część IX Praca z danymi binarnymi ............................................ 679 Rozdział 34. Praca z danymi binarnymi ......................................................... 681 Tworzenie tablicy bajtów ..................................................................................................................681 Zapis do tablicy bajtów .....................................................................................................................682 Odczyt z tablicy bajtów .....................................................................................................................682 Powszechne zastosowania tablic bajtów ...........................................................................................683 Wyznaczanie spektrum dźwiękowego ........................................................................................683 Wczytywanie obrazów ................................................................................................................684 Kopiowanie obiektów .................................................................................................................685 Własna serializacja danych .........................................................................................................686 Praca z binarnymi gniazdami ......................................................................................................688 Podsumowanie ..................................................................................................................................691

Część X Wdrażanie programu ..................................................... 693 Rozdział 35. Wdrażanie zawartości Flash ...................................................... 695 Osadzanie treści Flash na stronie internetowej .................................................................................695 Osadzanie treści Flash za pomocą SWFObject .................................................................................697 Ustawianie opcji programu Flash Player ...........................................................................................698 Przezroczysty Flash ....................................................................................................................699 Pełnoekranowy Flash ..................................................................................................................699 Przekazywanie zmiennych do pliku SWF .........................................................................................700 Automatyczne uaktualnianie programu Flash Player ........................................................................701 Podsumowanie ..................................................................................................................................702 Rozdział 36. Komunikacja z JavaScript .......................................................... 703 Komunikacja pomiędzy JavaSript a Flashem ....................................................................................703 Klasa ExternalInterface ...............................................................................................................703 Podsumowanie ..................................................................................................................................707 Rozdział 37. Wykorzystanie połączeń lokalnych do komunikacji pomiędzy filmami Flash ............................................................. 709 Tworzenie aplikacji wysyłającej .......................................................................................................709 Wysyłanie parametrów ...............................................................................................................710 Sprawdzanie statusu wysyłania ...................................................................................................710 Tworzenie aplikacji odbierającej ......................................................................................................710 Wysyłanie i odbieranie pomiędzy domenami ...................................................................................711 Aplikacja wysyłająca ..................................................................................................................712 Aplikacja odbierająca .................................................................................................................712 Podsumowanie ..................................................................................................................................713 Skorowidz ...................................................................................................... 715


Rozdział 4.

Praca z metodami i funkcjami W tym rozdziale: 

Ponowne wykorzystanie bloków kodu poprzez definiowanie własnych funkcji



Wywoływanie funkcji i przekazywanie argumentów za pomocą operatora wywołania



Otrzymywanie wyników poprzez zwracanie wartości z funkcji



Praca z funkcjami jako obiektami



Tworzenie funkcji rekurencyjnych

Teraz, gdy wiesz już wszystko na temat zmiennych, zapewne będziesz chciał coś z nimi zrobić. W tym miejscu do akcji wkraczają metody i funkcje. Funkcje są blokami kodu wielokrotnego zastosowania, które mogą być definiowane w Twoich własnych klasach i często są stosowane w całym API ActionScript 3.0. Funkcje umożliwiają organizowanie kodu w niezależne fragmenty. Mogą być używane do zwracania różnych wyników w zależności od dostarczonych im danych. Być może najważniejsze jest jednak to, że funkcje mogą enkapsulować wewnątrz klasy zachowania i funkcjonalność oraz oferować publiczny interfejs dla tej funkcjonalności. W niniejszym rozdziale opisano sposoby wykorzystywania funkcji i tworzenia od podstaw własnych funkcji. Jedną z rzeczy, jakie należy zapamiętać w związku z ActionScript, jest to, że każda zmienna i część klasy jest obiektem. Funkcje nie są tutaj wyjątkiem. Chociaż może być to trudne do wyobrażenia, funkcje są instancjami klasy Function i zawierają własne metody oraz właściwości. W tym rozdziale opisujemy, jak używać funkcji jako obiektów.

Funkcje Mówiąc najprościej, funkcja jest fragmentem kodu zachowanym w postaci zapisanej procedury, która może być uruchomiona w razie potrzeby poprzez wpisanie nazwy funkcji lub wywołanie funkcji. Każdy napisany przez Ciebie program będzie w dużym stopniu bazował na funkcjach.


140

Część I  Rozpoczęcie pracy z ActionScript 3.0

Różnice pomiędzy metodami i funkcjami Będziesz spotkać się ze słowami „metoda” oraz „funkcja” (a czasami nawet z określeniem „domknięcie funkcji”) oznaczającymi blok kodu nadający się do wielokrotnego zastosowania. Pomimo tego iż często nazw tych używa się zamiennie, występuje pomiędzy nimi niewielka różnica. Metoda jest dowolną funkcją zdefiniowaną wewnątrz klasy. Metody powinny być logicznie powiązane z instancją klasy i dążyć do spójności z obiektem, w którym są zdefiniowane. Np. klasa Kitty może definiować funkcję o nazwie meow(). W tym przypadku meow() będzie metodą klasy Kitty. Ogólnie pojęcia „metoda” oraz „funkcja” różnią się więc tylko nazwami — innymi słowy, metody nie posiadają żadnych dodatkowych możliwości, nie występuje też słowo kluczowe „method”. Oto przykład wywołania wymyślonej funkcji: addElementToGroup(myGroup, myElement);

A teraz wywołanie tej samej funkcji, gdy napisana będzie jako metoda: myGroup.addElement(myElement);

Jak widzisz, powyższe wywołania są do siebie podobne, ale drugie zostało tak zaprojektowane, aby operować na instancji myGroup. W tej książce używamy obu terminów. Używamy słowa „funkcja” dla zastosowania ogólnego, a podczas opisywania funkcjonalności konkretnej funkcji zdefiniowanej wewnątrz klasy używamy pojęcia „metoda”. Ponieważ prawie wszystkie funkcje w ActionScript znajdują się w klasach, większość z nich jest metodami. Inaczej niż w AS2, który czasami wykorzystuje klasę Delegate, w AS3 metody są powiązane z instancjami, w których się znajdują. Wykonają się tak, jakby zostały wywołane z instancji, nawet wtedy gdy funkcja zostanie przekazana do innego zasięgu. Ta właściwość ActionScript 3.0 znana jest jako domknięcie metody.

Wywołanie funkcji Wykonanie kodu funkcji lub metody znane jest jako wywołanie lub uruchamianie. Funkcje w ActionScript są wywoływane za pomocą nazwy funkcji, po której występują nawiasy (). Oficjalnie nawiasy te nazywane są operatorem wywołania. Dodatkowe informacje mogą być przekazywane do Twoich funkcji poprzez dodanie argumentów (znanych także jako parametry) umieszczanych między nawiasami i rozdzielanych przecinkami. Niektóre funkcje będą posiadać argumenty opcjonalne lub wymagane. Liczba i typ wartości przekazywanych do funkcji musi odpowiadać definicji funkcji, zwanej także sygnaturą metody. Jeszcze inne funkcje nie wymagają wcale argumentów, a w ich wywołaniu używa się pustej pary nawiasów. Poniżej widzisz dwa poprawne wywołania funkcji: trace("Witaj świecie!"); addChild(mySprite);


Rozdział 4.  Praca z metodami i funkcjami

141

Nie zapomnij o dodaniu nawiasów podczas wywoływania funkcji. W przeciwnym razie wyznaczona zostanie wartość funkcji jako zmiennej (obiektu typu Function) zamiast wykonania się kodu wewnątrz funkcji, co doprowadzi do nieoczekiwanych wyników. W dalszej części tego rozdziału dowiesz się, jak i kiedy używać funkcji bez operatora wywołania.

Wywoływanie funkcji a wywoływanie metod Aby uzyskać dostęp do metod wewnątrz konkretnej instancji, użyj nazwy obiektu zawierającego metody, a po niej umieść kropkę i wywołanie metody. Taki sposób wywołania nazywa się notacją kropkową. Możesz traktować to jak wywołanie funkcji w kontekście obiektu. var nameList:Array = new Array(); nameList.push("Daniel", "Julia", "Paweł"); nameList.reverse(); trace(nameList); // Wyświetli: "Paweł", "Julia", "Daniel"

Niektóre instrukcje ActionScript lub operatory, jak typeof czy delete, nie są technicznie funkcjami, nawet jeśli tak się zachowują. Z tego też powodu nie będziesz musiał dodawać nawiasów wokół argumentów dla tych poleceń i nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do metod i właściwości klasy Function dla tych zarezerwowanych słów. Operatory te, w przeciwieństwie do większości funkcji, istnieją globalnie i będą dostępne w dowolnym miejscu kodu.

Tworzenie własnych funkcji Aby utworzyć własne metody, należy dodać funkcje do swoich plików przechowujących deklaracje klas. Nazywa się to definiowaniem lub deklarowaniem funkcji. Przyjrzyjmy się tej operacji.

Definiowanie funkcji Funkcje posiadają następującą strukturę: public function doSomething(arg1:Object, arg2:Object):void { // wykonywany kod znajduje się tutaj }

Rozbijmy to na poszczególne człony: — modyfikator dostępu będący zazwyczaj słowem kluczowym, takim jak public, private czy internal, używany jest do określania dostępu do tej metody dla innych klas. Jeśli definiujesz funkcję poza pakietem (np. na osi czasu w programie Flash CS3), powinieneś pominąć tę część. Zawsze powinieneś definiować przestrzeń nazw dla swoich metod. W celu uproszczenia niektóre przykłady w tej książce mogą pomijać tę część.

 public

— następnie występuje słowo kluczowe function. Jest ono zawsze wymagane podczas definiowania funkcji, podobnie jak słowo var wymagane jest podczas definiowania zmiennej.

 function


142

Część I  Rozpoczęcie pracy z ActionScript 3.0

— bezpośrednio po słowie kluczowym function występuje nazwa funkcji. Jest ona zarazem poleceniem, jakie wywołasz, gdy zechcesz wykonać daną funkcję.

 doSomething

Najlepsze są opisowe nazwy funkcji. Opisują akcję i mogą być czytane z łatwością, jakbyś czytał zdanie. Niepisana zasada mówi, że nazwa funkcji powinna zaczynać się od czasownika. Np. nazwa button() nie jest tak wyrazista jak drawButton(). Idąc tym tropem, najlepszymi nazwami dla zmiennych są rzeczowniki. Możesz więc łączyć czasownik z rzeczownikami i tworzyć krótkie zdania, jak snakeHandler.feed(python, mouse).  (arg1:Object, arg2: Object) — za nazwą funkcji występuje rozdzielona przecinkami

lista argumentów, znajdująca się pomiędzy parą nawiasów. Po każdym argumencie powinien wystąpić dwukropek oraz typ danych tego argumentu. — za nawiasami występuje kolejny dwukropek i typ danych dla wartości zwracanej przez funkcję. Jest to wartość, jaka zostanie zwrócona przez funkcję po zakończeniu jej wykonywania. W tym przypadku zwracany typ to void, ponieważ funkcja nie posiada instrukcji zwracającej. Więcej na temat typów zwracanych dowiesz się w dalszej części tego rozdziału.

 :void

— cały kody wykonywany po wywołaniu funkcji znajduje się pomiędzy dwoma nawiasami klamrowymi {}. Nazywa się go ciałem funkcji.

 {...}

Wszystkie funkcje wymagają słowa kluczowego function, nazwy funkcji, nawiasów i ciała funkcji. Pozostałe obszary nie są wymagane, co nie oznacza, że nie powinieneś ich używać.

Przekazywanie parametrów do funkcji Funkcje stają się o wiele bardziej interesujące i bardziej przydatne, gdy dostarczysz im jakichś danych zewnętrznych. Można to osiągnąć poprzez dodanie do Twojej definicji funkcji argumentów, nazywanych również parametrami. Aby tego dokonać, po prostu umieść jeden lub więcej argumentów w nawiasach w instrukcji funkcji. Nazwy, jakie tutaj zdefiniujesz, będą dostępne w trakcie wykonywania jako zmienne lokalne i będziesz mógł ich używać podczas wykonywania kodu. Nie wszystkie funkcje będą wymagać parametrów. Niektóre będą wywoływane z pustymi nawiasami. Przyjrzyj się przykładowi wyznaczającemu obwód okręgu, w którym jako parametr przekazywana jest średnica okręgu: function getCircumference(diameter:Number):Number { return Math.PI * diameter; }

Jak widzisz, parametry te mogą być ponownie zapisywane i istnieją w lokalnym zasięgu funkcji. Oznacza to, że przesłaniają zmienne posiadające te same nazwy i istniejące w zasięgu klasy lub zasięgu globalnym.


Rozdział 4.  Praca z metodami i funkcjami

143

W trybie standardów liczba argumentów musi odpowiadać definicji funkcji. Różni się to od podejścia stosowanego w poprzednich wersjach ActionScript, gdzie symetria pomiędzy argumentami w definicji funkcji oraz wywołaniem funkcji nie była wymagana.

Przekazywanie przez referencję lub przez wartość W kontekście przekazywania wartości do funkcji ActionScript 3.0 traktuje proste oraz złożone typy danych w odmienny sposób. Proste typy danych są przekazywane przez wartość — czyli ich wartość jest kopiowana do funkcji, pozostawiając oryginał nietknięty, niezależnie od tego, co wydarzy się wewnątrz funkcji. Złożone typy danych, jak Array, są przekazywane przez referencję, co powoduje przekazanie oryginalnego obiektu zamiast duplikatu. Reguły te stosuje się w ten sam sposób podczas przypisywania wartości zmiennym. Jeżeli używasz komputera, a jestem pewien, że większość z Czytelników tej książki go używa, na pewno znasz różnicę pomiędzy kopiowaniem plików a tworzeniem skrótów (lub aliasów w Mac OS). Zgodnie z tym, co pokazano na rysunku 4.1, przekazywanie poprzez wartość jest bardzo podobne do powielenia pliku, ponieważ oryginalny plik pozostaje bez zmian na swoim miejscu. Przekazywanie przez referencję przypomina tworzenie skrótu do oryginalnej wartości. Gdy utworzysz skrót do pliku tekstowego, otworzysz skrót i edytujesz plik, wprowadzone przez Ciebie zmiany zostaną zapisane w oryginalnym pliku, do którego się podłączyłeś. Rysunek 4.1. Kopiowanie pliku jest podobne do przekazywania parametru przez wartość, podczas gdy tworzenie skrótu przypomina przekazanie parametru przez referencję

Poniżej przedstawiony został przykład przekazywania parametru przez wartość. Zauważ, że oryginalna wartość nie ulega zmianie: function limitPercentage(percentage:Number):Number { // upewnij się, czy wartość procentowa jest mniejsza od 100 percentage = Math.min(percentage, 100); // upewnij się, czy wartość procentowa jest większa od 0 percentage = Math.max(percentage, 0); return percentage; } var effort:Number = 110; var trimmedPercentage:Number = limitPercentage(effort); trace(effort, "%"); // wyświetli: 110% trace(trimmedPercentage, "%"); // wyświetli: 100%


144

Część I  Rozpoczęcie pracy z ActionScript 3.0

Początkowa wartość zmiennej effort nie zmieniła się, chociaż zmienna argumentu percentage zmieniła wartość podczas wykonywania funkcji. Dla typów złożonych sprawa wygląda inaczej. Są przekazywane przez referencję, co oznacza, że argument zachowuje się jak skrót lub odsyłacz do oryginalnego pliku. Zmiany argumentu są odzwierciedlane jako zmiany bezpośrednio na przekazywanej wartości. Większość typów danych przekazuje referencje podczas przypisywania zmiennej wartości. Poniższy kod przedstawia, jak zmienna employee jest bezpośrednio łączona z obiektem przekazywanym jako parametr. function capitalizeEmployeeName(employee:Object):void { if (employee.name != null) { employee.name = employee.name.toUpperCase(); } } var person:Object = {name: "Jan Kowalski"}; capitalizeEmployeeName(person); trace(person.name); // wyświetli: JAN KOWALSKI

Jak widać w tym przykładzie, zmiana wielkości liter jest przeprowadzana bezpośrednio na zmiennej employee. Dzieje się tak dlatego, że wartość employee odwołuje się bezpośrednio do oryginalnej kopii person — dlatego nazwisko osoby jest również powiązane. Poniżej wypisane typy danych przekazywane są przez wartość: String Number int uint Boolean Null void

Pozostałe typy danych są przekazywane przez referencję.

Ustawianie wartości domyślnych Nowością w ActionScript 3.0 jest możliwość ustawiania domyślnych wartości dla argumentów metody. Aby tego dokonać, dodaj za nazwą argumentu znak równości (=) oraz domyślną wartość: function showGreeting(name:String = "obcy"):void { trace("Witaj, " + name + ", miło Cię poznać."); } showGreeting("Andrzej); // wyświetli: Witaj, Andrzej, miło Cię poznać. showGreeting(); // wyświetli: Witaj, obcy, miło Cię poznać.

Jak widzisz na przykładzie drugiego wywołania, imię zostało zastąpione domyślną wartością "obcy". Podczas stosowania domyślnych wartości należy pamiętać o jeszcze jednej zasadzie. Wszystkie argumenty posiadające domyślną wartość są uznawane za opcjonalne. Jako takie muszą być umieszczone na końcu listy argumentów. Dlatego też następujący kod: function storeAddress(name:String, zip:String = null, email:String)


Rozdział 4.  Praca z metodami i funkcjami

145

nie jest poprawnym kodem, ponieważ email jest parametrem wymaganym, a występuje za zip, który jest opcjonalny. Poprawna kolejność wygląda w tym przypadku następująco: function storeAddress(name:String, email:String, zip:String = null)

Użycie argumentu reszty (...) ActionScript 3.0 wprowadza nowe rozwiązanie nazywane parametrem reszty (...). Parametr reszty oznaczany jest symbolem ..., reprezentującym zmienną liczbę argumentów w postaci tablicy. Po nim następuje nazwa tej tablicy. Pisany jest jako trzy kropki, po których następuje nazwa używana dla tablicy zawierającej te wartości. Dodanie do własnej funkcji parametru reszty umożliwi Ci wywoływanie funkcji z dowolną liczbą parametrów. Jeśli np. potrzebujesz funkcji dodającej do siebie dowolną ilość liczb, możesz użyć parametru reszty: function sum(... numbers):Number { var result:Number = 0; for each (var num:Number in numbers) { result += num; } return result; } trace(sum(1,2,3,4,5)); // wyświetli: 15

Wartości przekazane do funkcji zawarte są w tablicy reszty o nazwie numbers. Dostęp do elementów tej tablicy uzyskasz, przechodząc w pętli po jej kolejnych wartościach. Tablice zostały dokładniej omówione w rozdziale 8.

Parametr reszty może zostać również użyty z innymi, wymaganymi parametrami. Wymagane parametry jak zwykle będą posiadać swoje własne nazwy i będą istnieć niezależnie od tablicy reszty. Wszystkie dodatkowe parametry po tych wymaganych zapisane zostaną w tablicy reszty. Zmodyfikujmy poprzedni przykład tak, aby wymagał przekazania przynajmniej jednego argumentu: function sum(base:Number, ... numbers):Number { var result:Number = base; for each (var num:Number in numbers) { result += num; } return result; } trace(sum()); // zgłosi błąd czasu wykonywania trace(sum(1,2,3,4,5)); // wyświetli: 15

Dostęp do obiektu arguments Klasa Function definiuje pojedynczą właściwość, która jest wykorzystywana do przechowywania informacji na temat danych przekazywanych do funkcji podczas jej wywoływania. Właściwość ta nazywa się arguments. Jest to obiekt specjalnego typu danych Arguments, który pomimo iż zachowuje się podobnie do tablicy, technicznie nie jest tablicą. Każda funkcja jest instancją klasy Function, przez co posiada właściwość arguments.


146

Część I  Rozpoczęcie pracy z ActionScript 3.0 Właściwość arguments w ActionScript 3.0 straciła na znaczeniu i pozostawiono ją jedynie w celu obsługi starszego kodu. Zalecamy zamiast niej używanie nowego parametru reszty (...). Parametr reszty i obiekt arguments nie mogą być używane razem. Dołączenie argumentu reszty w Twojej funkcji wyłączy obiekt arguments.

Użyteczność obiektu arguments jest blokowana w trybie standardów, ponieważ tryb ten wymaga dostarczenia dokładnej liczby argumentów zdefiniowanych w deklaracji funkcji. Jeśli zdecydujesz się na użycie obiektu arguments, możesz wyłączyć kompilowanie w trybie standardów.

Uzyskiwanie wartości z właściwości arguments Właściwość arguments jest bardzo podobna do parametru reszty w tym, że zawiera każdy parametr, który jest przekazywany do funkcji w postaci uporządkowanej tablicy. Główna różnica pomiędzy nimi polega na tym, że w tablicy argumentów znajdą się wszystkie nazwane, jak również nienazwane argumenty, podczas gdy w parametrze reszty zawarte są tylko nienazwane argumenty. Do parametrów przekazywanych do funkcji można uzyskać dostęp za pomocą składni tablicowej. Pierwszy przekazany parametr będzie posiadać indeks 0, drugi indeks 1 i tak dalej. Poniższy przykład zostanie skompilowany poprawnie, gdy tryb standardów będzie wyłączony: function sum():Number { var result:Number = 0; for each (var num:Number in arguments) { result += num; } return result; } trace(sum(1,2,3,4,5)); // wyświetli: 15

Właściwość arguments.caller nie jest już dostępna w ActionScript 3.0.

Zwracanie wyników Funkcje potrafią o wiele więcej niż zwykłe wykonywanie predefiniowanego kodu — to zaledwie połowa ich zastosowania. Funkcje w ActionScript potrafią podobnie jak funkcje matematyczne obliczać wartości w oparciu o wprowadzone zmienne. Możliwość ta jest bardzo pożyteczna. Możesz traktować funkcję tak, jakby była fabryką przekształcającą surowce w gotowe produkty, co przedstawiono na rysunku 4.2. W tym przypadku surowce są argumentami przekazywanymi do wywołania funkcji, a końcowy produkt jest wartością zwracaną przez funkcję.


Rozdział 4.  Praca z metodami i funkcjami

147

Rysunek 4.2. Funkcje, podobnie jak fabryki, przekształcają surowce w gotowy produkt

Zwracanie wartości za pomocą wyrażenia return W najprostszej formie instrukcja zwracająca jest słowem kluczowym return, po którym następuje zwracana wartość. Wartość może być typu prostego, może być zmienną, wynikiem działania innej funkcji czy dowolnym innym typem wyrażenia. return someValue;

Zauważ, że w instrukcji return nie używa się nawiasów. Wynika to z faktu, że nie jest to funkcja, ale raczej operator. Możesz natknąć się czasem na nawiasy — np. return ´(someValue) — ale nie są one wymagane. W większości sytuacji będziesz chciał w określony sposób manipulować argumentami wewnątrz funkcji, a następnie zwrócić nową, obliczoną wartość. Poniższy przykład oblicza obwód okręgu poprzez pobranie średnicy jako parametru diameter, pomnożenie jej przez matematyczną stałą pi i zwrócenie wyniku w postaci liczby: function getCircumference(diameter:Number):Number { var circumference:Number = diameter * Math.PI; return circumference; } trace(getCircumference(25)); // wyświetli: 78.53981633974483

Jak widzisz, wywołanie metody getCircumference() może zostać użyte w instrukcji trace, tak jakby było zmienną. Wyniki działania funkcji definiującej typ zwracany mogą być również zapisywane w zmiennej. Realizuje się to poprzez umieszczenie zmiennej z lewej strony znaku równości. Gdy tylko w funkcji wykonana zostanie instrukcja return, funkcja kończy się, a reszta jej kodu nie jest przetwarzana. Z tego też powodu każda funkcja może zwrócić tylko jedną wartość. Instrukcja return może też zostać użyta do przedwczesnego zakończenia funkcji. function getColor():String { var color:String = "czerwony"; return color; color = "niebieski"; return color; } var color:String = getColor(); trace(color); // wyświetli: czerwony


148

Część I  Rozpoczęcie pracy z ActionScript 3.0

Ta metoda zawsze będzie zwracać „czerwony”, ponieważ wykonywanie kodu tej funkcji zostaje zatrzymane po pierwszej instrukcji zwracającej. Chcąc zwrócić z funkcji więcej niż jedną wartość, możesz utworzyć obiekt lub jeszcze lepiej własną klasę, która będzie przechowywać wszystkie Twoje odpowiedzi w jednej zmiennej. return {firstName:"Paul", lastName:"Newman"};

Definiowanie typu zwracanej wartości dla Twojej funkcji Gdy definiujesz typ danych dla zmiennej, stałej czy argumentu za pomocą dwukropka (:) po nazwie obiektu, wskazuje to kompilatorowi, jaki rodzaj informacji powinien być przechowywany w tym obiekcie. Funkcje działają w ten sam sposób. Wszystkie funkcje definiujące zwracany typ muszą honorować go poprzez zwracanie wartości za pomocą instrukcji return, odpowiadającej typowi danych. I odwrotnie: wszystkie funkcje używające instrukcji return powinny posiadać typ zwracany. Zwracany typ — podobnie jak typ dołączony do każdego argumentu — wskazuje kompilatorowi, jakiego rodzaju danych ma się spodziewać, gdy funkcja zwróci wartość. Konstruktory są przypadkiem specjalnym. Może Cię kusić użycie nazwy klasy jako zwracanego typu dla Twojego konstruktora, jednak ActionScript nakazuje pominięcie typu zwracanego dla wszystkich konstruktorów — np. public function MyClass() {...}. Więcej informacji na temat konstruktorów znajdziesz w rozdziale 3. W AS3 ścisłe typowanie zmiennych i funkcji nie jest wprawdzie wymagane, ale wysoce zalecane. Zauważysz, że Twój kod będzie wykonywał się szybciej przy zastosowaniu sprawdzania typów w czasie wykonywania — nie wspominając już o tym, że będzie prostszy w czytaniu, debugowaniu, użyciu i ponownym zastosowaniu.

Jeśli nie jesteś pewien, jakiego typu dane będziesz zwracać, możesz użyć typu danych reprezentowanego przez wieloznacznik (*), który odpowiada danym bez przypisanego typu. Umożliwi to zwracanie dowolnego typu danych. W przedstawionym poniżej przykładzie typ utworzonych danych jest przekazywany do wywołania funkcji. Jak widzisz, funkcja ta posiada wiele zwracanych typów, ale tylko pierwszy pasujący zostanie wykonany. Reszta nigdy nie zostanie uaktywniona. function createObject(type:String):* { switch (type) { case "Boolean": return new Boolean(); case "Number": return new Number(); case "String": return new String(); case "Array": return new Array(); default: trace("Nieznany typ"); return null; } } var myObject:* = createObject("Array"); myObject.push(1, 2, 3, 4, 5); trace(myObject); // wyświetli: 1, 2, 3, 4, 5


Rozdział 4.  Praca z metodami i funkcjami

149

Typ reprezentowany przez wieloznacznik może być w pewnych okolicznościach bardzo pożyteczny, jednak nie powinieneś go nadużywać. Większość Twoich metod powinna posiadać określony typ danych.

Zwracanie void Jeśli nie potrzebujesz, żeby Twoja funkcja coś zwracała, użyj typu zwracanego void. Dla funkcji zwracających void nie jest wymagana instrukcja return. function doNothing():void { // Nie będę robić niczego. }

Nawet jeśli ten przykład „nie robi niczego”, funkcje niezwracające wartości są bardzo powszechnie stosowane. To, że nie zwracają one wartości, wcale nie oznacza, że nie wykonują pożytecznego kodu. W rzeczywistości duża część funkcji w Twoim kodzie prawdopodobnie nie będzie posiadać instrukcji zwracających. Czasami funkcje niezwracające wartości nazywa się procedurami — małymi, nadającymi się do wielokrotnego stosowania blokami kodu, które mają na celu zamknięcie w sobie często wykonywanych zadań. Od ActionScript 3.0 typ danych Void jest pisany małą literą, co służy większej jednolitości z innymi językami programowania. Jeśli przyzwyczaiłeś się do pisania kodu w AS2, uważaj, aby nie popełnić błędu, i nie miej złego samopoczucia, jeśli początkowo kilka takich pomyłek Ci się przytrafi.

Definiowanie funkcji za pomocą wyrażeń funkcyjnych Do tej pory przyglądaliśmy się definiowaniu funkcji za pomocą instrukcji function. Istnieje jednak alternatywny sposób definiowania funkcji. ActionScript obsługuje również wyrażenia funkcyjne. Posługując się tą techniką, najpierw definiujesz funkcję jako zmienną o typie danych Function, a następnie ustawiasz wartość tej zmiennej na wyrażenie funkcyjne. var doSomething:Function = function(arg:Object):void { // kod funkcji umieszczamy tutaj. }

Wyrażenia funkcyjne zachowują się trochę odmiennie od instrukcji funkcyjnych. W tabeli 4.1 zamieszczono kilka kluczowych różnic. Dla większości zastosowań zalecamy używanie w kodzie instrukcji funkcyjnych zamiast wyrażeń funkcyjnych. Spójność i prostota ich stosowania czynią je pierwszorzędnym wyborem. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których zastosowanie wyrażenia funkcyjnego da Ci elastyczność i pożyteczność, jakiej instrukcja funkcyjna nie potrafi dać. Można do nich zaliczyć: 

Jednorazowe użycie danej funkcji.



Zdefiniowanie funkcji wewnątrz innych funkcji.


150

Część I  Rozpoczęcie pracy z ActionScript 3.0

Tabela 4.1. Różnice pomiędzy instrukcjami funkcyjnymi a wyrażeniami funkcyjnymi Instrukcja funkcji

Wyrażenie funkcyjne

Może być wywoływane z dowolnego miejsca Podobnie jak deklaracje zmiennej dostępne jest tylko w kodzie, niezależnie od tego, gdzie w kodzie po wystąpieniu kodu, w którym funkcja została zdefiniowana. zdefiniowana jest funkcja. Łatwiejsza do czytania.

Może być trudna i kłopotliwa w czytaniu.

Może być wywoływana jako metoda za pomocą składni kropkowej.

W trybie standardów nie może być wywoływana jako metoda. Zamiast tego używa się składni kwadratowych nawiasów.

Istnieje w pamięci jako część obiektu, w którym jest zawarta.

Istnieje w pamięci niezależnie. Dobre dla funkcji „do wyrzucenia”, które nie muszą być zachowywane w pamięci na długo.

Nie może zostać nadpisana lub usunięta.

Można mu przypisać nową wartość lub usunąć je za pomocą operatora delete.



Dołączenie metody do prototypu klasy.



Zmianę funkcjonalności metody w czasie wykonywania.



Przekazywanie funkcji jako argumentu dla innej funkcji.

Dostęp do metod superklasy Zgodnie z tym, czego dowiedziałeś się z rozdziału 3., klasy ActionScript posiadają zdolność rozszerzania funkcjonalności innej klasy. Klasa rozszerzająca funkcjonalność nazywana jest podklasą, a klasa rozszerzana nazywana jest superklasą. Koncepcja ta zwana jest dziedziczeniem. Podczas tworzenia klasy masz do czynienia ze specjalnym mechanizmem, który może zostać wykorzystany do uzyskiwania dostępu do metod superklasy. Jest nim słowo kluczowe super. Słowo kluczowe super pozwala na wywołanie lub rozszerzenie istniejących metod zdefiniowanych w superklasie. Gdy używane jest samodzielnie, odwołuje się do funkcji konstruktora superklasy. Oznacza to, że może zostać użyte do wywołania całego kodu w funkcji konstruktora superklasy lub klasy rodzica. Jest to najbardziej powszechne zastosowanie. W poniższym przykładzie kod powinien być zapisany w pliku MySprite.as: package { import flash.display.*; public class MySprite extends Sprite { public function MySprite() { super(); x = 100; y = 100; } } }


Rozdział 4.  Praca z metodami i funkcjami

151

W tym przykładzie super() zostało użyte do wywołania całego kodu funkcji konstruktora klasy Sprite, po czym następuje ustawienie x i y dla MySprite na wartość 100. Obiekt super może zostać także użyty do uzyskania dostępu do pozostałych metod superklasy. Użyj po prostu składni super.method() do wywołania metody superklasy. W poniższym kodzie przesłaniamy metodę addChild() klasy Sprite, aby wyświetlić obiekt potomka, który dodajemy: package { import flash.display.*; public class MySprite extends Sprite{ override public function addChild(child:DisplayObject):DisplayObject { var addedChild:DisplayObject = super.addChild(child); trace("Właśnie dodany potomek " + addedChild.toString()); return addedChild; } } }

Poprzez wywołanie super.addChild(child) przekazujemy parametr child do metody addChild() superklasy. W rezultacie wykonany zostaje oryginalny kod addChild(), a jego wynik jest zapisywany do zmiennej addedChild. Następnie wyświetlana jest wartość tekstowa addedChild. Na końcu jest ona zwracana.

Przesłanianie metod Być może zwróciłeś uwagę w poprzednim przykładzie na to, iż sygnatura funkcji dla metody addChild() została poprzedzona słowem kluczowym override. Powoduje to, że definiowana funkcja przesłania lub ponownie definiuje metodę superklasy. Nowa metoda musi posiadać dokładnie taką samą sygnaturę (listę parametrów funkcji, zwracany typ itd.), co metoda przesłaniana. Jeśli nie masz pewności co do dokładnej sygnatury metody, zajrzyj do dokumentacji w celu sprawdzenia budowy tej metody. Słowo kluczowe override musi być umieszczone przed wszystkimi przesłanianymi metodami. Pominięcie go spowodowałoby błąd podczas kompilowania. Metody zdefiniowane za pomocą słowa kluczowego private (a w pewnych przypadkach internal) nie wymagają słowa kluczowego override, ponieważ nie są przekazywane w dół do podklas.

Pisanie funkcji rekurencyjnych Czasami funkcja w celu zwrócenia wartości musi być wywoływana wielokrotnie, a jej dane wejściowe są zależne od wyniku jej poprzednich wywołań. Taka sprytna forma projektowania funkcji znana jest jako rekurencja. Funkcje rekurencyjne są funkcjami wywołującymi siebie wewnątrz swojego ciała funkcji w celu utworzenia wyniku bazującego na wielu poziomach rekurencji. Jest to zaawansowana technika i początkującym programistom może pierwotnie wydawać się dziwna, dlatego jeśli chcesz, możesz pominąć to zagadnienie i powrócić do niego, jeśli kiedykolwiek będziesz musiał dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat.


152

Część I  Rozpoczęcie pracy z ActionScript 3.0

Oto kilka zastosowań, w których mógłbyś użyć funkcji rekurencyjnej: 

Podczas przemieszczania się po zagnieżdżonych danych, jak w przypadku pliku XML czy listy właściwości.



Podczas obliczania funkcji matematycznych, które bazują na wielu iteracjach, jak zagadnienie silni czy obliczenia statystyczne.



Funkcje wymagające wracania do poprzednich iteracji lub przechodzące przez złożony zestaw możliwych rozwiązań, jak algorytm poruszania się po labiryncie.

Przyjrzyjmy się często wykorzystywanej funkcji rekurencyjnej — silni. W matematyce funkcja silnia, zazwyczaj zapisywana jako dodatnia liczba całkowita, po której występuje znak wykrzyknika (4!), jest funkcją obliczającą iloczyn wszystkich dodatnich liczb całkowitych mniejszych bądź równych danej liczbie całkowitej. Innymi słowy, 3! = 3·2·1 = 6. Możemy ująć to w postaci funkcji rekurencyjnej: function factorial(i:uint) { if (i == 0) { return 1; } else { return (i * factorial(i - 1)); } } trace(factorial(3)); // wyświetli : 6

Co się dzieje, gdy wywołujesz tę funkcję? Przekazywana jest początkowa wartość 3. Wartość 3 jest większa od 0, dlatego pomijamy pierwszą instrukcję warunkową i przechodzimy do instrukcji else. Zwraca ona wartość i pomnożoną przez silnię i-1 (2). Jednak przed zwróceniem wartości instrukcja silni uruchamiana jest ponownie drugi raz z wykorzystaniem 2 jako parametru. Cały proces rozpoczyna się od nowa. factorial(2) zwraca i * factorial(i-1) (lub 2 razy silnia z 1). Całość powtarzana jest tak długo, aż przetworzone zostaną wszystkie liczby całkowite i zakończy się pętla. Ostatecznie wszystkie zwrócone wartości zostaną wysłane w celu pomnożenia ich przez funkcję.

Leczenie z rekursivitis Jak mogłeś się przekonać we wcześniejszym przykładzie, praca z funkcjami rekurencyjnymi może szybko się skomplikować, co znacznie utrudni wykrywanie błędów. Nazywam to objawami rekursivitis (nie, to nie jest prawdziwy termin medyczny). Jednym z rozwiązań tego problemu, a uważam je za przydatne, jest zapisywanie wartości zmiennych na zwykłej kartce papieru i analizowanie tego, co się wydarzy podczas każdej z iteracji. Dla wcześniej przedstawionego przykładu mógłbym utworzyć graf pokazany na rysunku 4.3. Rysunek 4.3. Leczenie z rekursivitis starym, sprawdzonym sposobem


Rozdział 4.  Praca z metodami i funkcjami

153

Jak widzisz, dla każdej iteracji śledzę zmiany poprzez ich zapisywanie. Analizowanie kodu w ten sposób jest o wiele prostsze. Z czasem, gdy Twoje zagadnienia będą coraz bardziej złożone, możesz skorzystać z wbudowanego debugera. Narzędzia debugujące opisujemy w rozdziale 20. Pracując z funkcjami rekurencyjnymi, na pewno przynajmniej raz spotkasz się z problemem przepełnienia stosu. Występuje on wtedy, gdy funkcja nie posiada mechanizmu kończącego jej działanie. Problem podobny do tego to pętle nieskończone, które mogą wystąpić podczas pracy z pętlami for oraz while. Dokładniej opisaliśmy go w rozdziale 2. Flash Player posiada wbudowany mechanizm zatrzymujący każdą pętlę przed wykonaniem zbyt wiele razy. Jeśli Twoja funkcja rekurencyjna powtórzy się zbyt wiele razy, możesz uzyskać taką informację o błędzie: Error: Error #1502: A script has executed for longer than the default timeout period ´of 15 seconds.

Funkcje jako obiekty Warto powtórzyć jeszcze raz: prawie wszystko w ActionScript jest obiektem. Funkcje nie są tutaj żadnym wyjątkiem. Każda funkcja w ActionScript 3.0 jest instancją klasy Function z właściwościami i metodami — jak każdy inny obiekt. W tym podrozdziale pokażemy, jak używać tej relacji z korzyścią dla siebie.

Function a function Słowo function pisane małą literą jest ogólnym określeniem, którego używaliśmy do tej pory w tym rozdziale do opisywania wykonywalnego bloku kodu. Function pisane dużą literą oznacza klasę Function, której instancjami są wszystkie funkcje. Na ogół, tworząc nową instancję klasy, używa się słowa kluczowego new, po którym następuje nazwa klasy. Ponieważ funkcje są integralnym i często używanym elementem ActionScript, występują polecenia (jak słowo kluczowe function), które używane są zamiast instrukcji new Function(). Technicznie zapis new Function()jest poprawny, ale nie robi zbyt wiele poza utworzeniem nowej, niezdefiniowanej funkcji.

Najbardziej prawdopodobne jest, że z nazwą klasy Function spotkasz się podczas pracy z metodami wymagającymi funkcji na wejściu lub podczas tworzenia funkcji za pomocą wyrażenia. Np. metoda addEventListener() pobiera jako parametr funkcję. Jeśli nie wiesz jeszcze, co to są zdarzenia, nie przejmuj się. Opiszemy je bardzo szczegółowo w części IV tej książki. Teraz przyjrzyjmy się, jakich argumentów funkcja oczekuje. addEventListener(type:String, listener:Function):void

addEventListener() akceptuje pięć argumentów. W celu zachowania prostoty dołączono tutaj jedynie dwa wymagane.


154

Część I  Rozpoczęcie pracy z ActionScript 3.0

Jak widzisz, drugi oczekiwany przez addEventListener() parametr jest funkcją nasłuchującą. Jest to funkcja, która zostanie wykonana, gdy wystąpi zdarzenie wskazanego typu (type). Jeżeli chcesz przekazać funkcję jako argument do innej funkcji, użyj nazwy przekazywanej funkcji, ale opuść nawiasy (operator wywołania). function onClick(event:MouseEvent):void { // obsłuż kliknięcie } addEventListener(MouseEvent.CLICK, onClick);

Pamiętaj tutaj o pominięciu nawiasów. Jeśli napiszesz addEventListener(MouseEvent. ´CLICK, onClick());, wtedy funkcja onclick() zostanie wykonana i zwróci void, co zostanie przekazane jako Twój parametr (void oczywiście nie jest funkcją).

Metody i właściwości klasy Function Klasa Function posiada niewiele właściwości i metod. Jako podklasa klasy Object dziedziczy wszystkie jej metody i właściwości, jak toString(). Oprócz tych dziedziczonych wartości klasa Function definiuje swoje własne metody i właściwości. Już przyglądaliśmy się arguments, jedynej właściwości definiowanej przez Function. Przyjrzyjmy się teraz jej metodom. Klasa Function definiuje dwie metody: call() oraz apply(), będące alternatywnymi sposobami wywoływania funkcji. Jednak funkcje te nie działają tak samo w ActionScript 3.0, jak działały wcześniej w ActionScript 2.0. W większości przypadków thisObject jest kompletnie ignorowany. Zalecamy nie korzystać z tych metod. Jeśli musisz wywołać metody niezdefiniowane w klasie, rozważ użycie klasy flash.util.Proxy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w oficjalnej dokumentacji ActionScript 3.0.

Podsumowanie 

Metody oraz funkcje są powtarzalnymi operacjami wykonującymi bloki kodu w oparciu o przekazane parametry wejściowe.



Użycie operatora return pozwoli Ci obliczyć i zwrócić wartości w zależności od zmiennych wprowadzonych do Twojej funkcji.



Metody — podobnie jak większość innych elementów w ActionScript 3.0 — są obiektami. Należą do klasy Function.



Funkcje można tworzyć za pomocą instrukcji function lub poprzez przypisanie wartości do obiektu typu Function za pomocą wyrażeń funkcyjnych.



Parametr ... (reszta) może zostać użyty do uzyskania dostępu do wszystkich argumentów funkcji, jeżeli liczba argumentów jest nieznana lub zmienna.



Słowa kluczowe super oraz override mogą zostać użyte przez podklasę w celu dodania funkcjonalności do metody superklasy.



Funkcje rekurencyjne umożliwiają powtarzanie akcji i łączenie wyników wygenerowanych przez jej poprzednie wywołania.

ActionScript 3.0. Biblia  

Książka ActionScript 3.0. Biblia obszernie i wyczerpująco opisuje ten obiektowy język programowania, służący do budowania nowoczesnych aplik...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you