Page 1


ABC sam sk³adam komputer. Wydanie IV Autorzy: Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla ISBN: 978-83-246-2756-1 Format: 158228, stron: 336

Czasy, w których musieliœmy samodzielnie sk³adaæ komputery, niew¹tpliwie dawno odesz³y ju¿ w przesz³oœæ. Dziœ mo¿emy po prostu wybraæ siê do jednego z wielu sklepów komputerowych i zamówiæ w nim odpowiedni sprzêt. Do dyspozycji mamy te¿ bogat¹ ofertê gotowych modeli, wœród których bez problemu powinniœmy znaleŸæ komputer najlepiej pasuj¹cy do naszych wymagañ. Gorzej, gdy poszukujemy sprzêtu nietypowego, nigdzie nie mo¿emy znaleŸæ interesuj¹cego nas zestawu lub z³o¿enie komputera naszych marzeñ okazuje siê dziwnie drogie. Jeszcze gorzej, gdy chcemy samodzielnie posk³adaæ sprzêt w oparciu o elementy, którymi ju¿ dysponujemy. Wtedy przyda³aby siê szczegó³owa instrukcja lub dobry przewodnik, który poprowadzi³by nas za rêkê i pomóg³ unikn¹æ nierzadko doœæ kosztownych b³êdów. Przewodnikiem takim jest „ABC sam sk³adam komputer. Wydanie IV” – nowa edycja popularnej ksi¹¿ki, dziêki której ju¿ kilkadziesi¹t tysiêcy u¿ytkowników szybko posk³ada³o komputery ku du¿ej satysfakcji w³asnej. Dziêki niej poznasz architekturê wspó³czesnych komputerów osobistych, a tak¿e dowiesz siê, jakie elementy s¹ w nich wykorzystywane i jak zabraæ siê do pracy we w³aœciwy sposób. Instalacja i konfiguracja sprzêtu przestanie byæ dla Ciebie tematem tabu, a potencjalne problemy nie bêd¹ ju¿ wydawaæ siê barierami nie do pokonania. Lektura wprowadzi Ciê równie¿ w zagadnienia optymalizacji pracy komputera i instalowania najnowszej wersji systemu Windows. Wszystko to bez zbêdnej i odstraszaj¹cej nowomowy technicznej, za to z mnóstwem praktycznych wskazówek i prostymi wyjaœnieniami najwa¿niejszych kwestii. • Prezentacja nowoczesnych platform komputerowych • Wybór i zakup najlepszych komponentów • Przygotowanie warsztatu pracy • Monta¿ elementów wewnêtrznych i niezbêdnego okablowania • Pod³¹czanie urz¹dzeñ peryferyjnych • Rozwi¹zywanie typowych problemów • Konfiguracja ustawieñ BIOS-u • Przygotowanie i instalacja systemu operacyjnego • Optymalizacja pracy komputera Samodzielnie z³ó¿ swój komputer – to naprawdê nic trudnego!


SPIS TRECI Wstp ................................................................................. 7 1

Wybór platformy sprztowej ................................................ 9 Platforma procesorowa Intel ................................................................11 Platforma procesorowa AMD ...............................................................16 Co wybra ? ............................................................................................21 Pytania i praktyczne odpowiedzi .........................................................23

2

Kompletowanie podzespoów i zakupy ................................ 25 Pyta gówna jako solidna podstawa komputera .................................25 Obudowa i zasilacz ................................................................................34 Chodzenie procesora ............................................................................39 Karta graficzna i monitor ......................................................................40 Pami operacyjna — RAM ...................................................................47 Dysk twardy ..........................................................................................50 Nagrywarki i czytniki DVD/Blu-Ray ....................................................53 Karta dwikowa i goniki ..................................................................54 Pozostae elementy ................................................................................55 Napd dyskietek 1,44 MB ...............................................................55 Karta telewizyjna ............................................................................56 Karta sieciowa .................................................................................58 Klawiatura i mysz ...........................................................................58 Nareszcie na zakupach ..........................................................................60 Pytania i praktyczne odpowiedzi .........................................................69

3

Stanowisko pracy i potrzebne narzdzia ............................ 73 Stanowisko pracy ..................................................................................73

adunki elektrostatyczne, rónice potencjaów ........................................75 Potrzebne narzdzia ..............................................................................75 Podstawowe zasady bezpieczestwa ...................................................77 Zabezpiecz komputer przed uszkodzeniem .........................................78 Pytania i praktyczne odpowiedzi .........................................................79


ABC sam skadam komputer

4

Rozpoczynamy monta komputera ...................................... 81 Rónice w montau platform AMD i Intel ...........................................81 Przygotowanie obudowy .......................................................................83 Przygotowanie i monta pyty gównej ................................................89 Korekta ewentualnych ustawie starszych pyt gównych ..........90 Monta procesora ............................................................................91 Podczanie chodzenia procesora do zasilania ...........................100 Monta pamici RAM ....................................................................101 Monta pyty gównej we wntrzu obudowy ..............................103 Konfiguracja dysków twardych, napdów optycznych i innych urzdze wspópracujcych z kontrolerem IDE oraz SATA ...........106 Monta napdów optycznych .......................................................110 Monta stacji dyskietek lub czytnika kart pamici .....................113 Monta dysku twardego ...............................................................115 Pytania i praktyczne odpowiedzi .......................................................117

5

Podczanie wewntrznego okablowania .......................... 119 Podczanie kabli zasilajcych ............................................................120 Podczanie kabli sygnaowych ..........................................................127 Podczanie stacji dyskietek .........................................................129 Podczanie dysków twardych i napdów optycznych ...............131 Podczanie kabla audio ................................................................133 Podczanie kabli panelu przedniego obudowy ...........................136 Podczanie zewntrznych portów ....................................................142 Pytania i praktyczne odpowiedzi .......................................................146

6

Instalacja karty graficznej i pozostaych kart rozszerze ... 149 Karta graficzna AGP .............................................................................151 Karta graficzna PCI-Express ...............................................................154 Instalacja kart — PCI ..........................................................................157 Inne typy kart — CNR, AMR ..............................................................158 Pytania i praktyczne odpowiedzi .......................................................159

7

Pierwsze uruchomienie i zakoczenie montau ................ 161 Podczanie zewntrznych urzdze i zasilania ...............................161 Pierwsze uruchomienie komputera ....................................................166 Porzdkowanie wntrza obudowy .....................................................168 Zamknicie obudowy ..........................................................................171 Podczanie zasilania ..........................................................................176 Podczanie monitora ..........................................................................176 Podczanie urzdze zewntrznych .................................................176 Klawiatura oraz mysz ...................................................................176 Urzdzenia USB .............................................................................177 Drukarka lub skaner — starszy model .........................................178 Goniki i mikrofon ........................................................................179 Sie .................................................................................................181 Pytania i praktyczne odpowiedzi .......................................................182

8

Gdy pojawi si problemy ................................................. 185 Bdy sprztowe ..................................................................................186 Brak reakcji po wczeniu zasilania .............................................186 Po wczeniu komputera ekran monitora pozostaje ciemny ......188

4


Spis treci

Bdy sygnalizowane dwikiem .................................................191 Komputer uruchamia si, ale nie dziaa klawiatura ...................192 Nie s widoczne napdy optyczne i inne .....................................193 Komputer nie rozpoznaje dysku twardego ..................................193 Po wczeniu zasilania nie wiec si kontrolki, ale komputer uruchamia si prawidowo .................................194 Dioda stacji dyskietek wieci bez przerwy ..................................194 Po uruchomieniu komputera wystpuje bd CMOS ..................195 Bd: Memory Test Fail ................................................................195 Wentylator procesora po wczeniu zasilania zatrzymuje si po kilku sekundach ............................................196 Komputer w trakcie uruchamiania sam si resetuje lub wycza ..197 Komputer nie startuje z pyty CD ..................................................198 Komputer zatrzymuje si przy wykrywaniu urzdze IDE lub napdów optycznych ............................................................198 Nie dziaa urzdzenie podpite do portu USB .............................199 Bdy w wywietlaniu obrazu w rozdzielczoci wikszej ni 1024×768 ..............................................................................200 Bdy programowe ..............................................................................200 Modem nie wybiera numeru na pycie z chipsetem VIA ............200 Komputer nie uruchamia systemu z dysku twardego .................201 W trakcie instalacji systemu Windows XP/Vista/7 nie jest widoczny dysk twardy ..................................................201 Czarny ekran w trakcie instalacji systemu MS Windows XP Home oraz Professional .................................202 Czarny ekran w trakcie instalacji systemu Windows 98 ............202 Pytania i praktyczne odpowiedzi .......................................................202

9

Konfiguracja BIOS-u ........................................................ 203 Wejcie do menu BIOS-u .....................................................................206 Najczciej wystpujce ukady menu BIOS-u ......................................207 Najwaniejsze ustawienia ..................................................................211 Zapis ustawie .....................................................................................224 Aktualizacja BIOS-u ............................................................................225 Identyfikacja pyty gównej ..........................................................225 Identyfikacja wersji BIOS-u ..........................................................228 Aktualizacja BIOS-u z dyskietki ...................................................229 Pytania i praktyczne odpowiedzi .......................................................231

10

Przygotowanie dysku twardego do instalacji systemu ....... 235 Dobór odpowiedniego systemu plików ..............................................235 Podzia dysku na partycje ...................................................................237 Fdisk ...............................................................................................239 Partycjonowanie w systemie MS Windows XP/Vista/7 ..............245 GParted — uniwersalne narzdzie do zarzdzania partycjami ....... 245 Tworzenie nowych partycji ...........................................................246 Zmiana rozmiaru istniejcej partycji ...........................................251 RAID — alternatywa dla wymagajcych ...........................................257 Dostpne tryby pracy RAID ..........................................................258 Zakadanie macierzy .....................................................................260 Pytania i praktyczne odpowiedzi .......................................................261

5


ABC sam skadam komputer

11

Instalacja systemu ........................................................... 263 Instalacja i konfiguracja MS Windows 7 ...........................................264 Przygotowanie komputera do instalacji systemu ........................265 Sterownik kontrolera dyskowego .................................................268 Instalacja Windows 7 ....................................................................269 Instalacja sterowników .................................................................283 Pytania i praktyczne odpowiedzi .......................................................294

12

Dostrajanie systemu ........................................................ 297 Aktualizacja sterowników ..................................................................297 Aktualizacja systemu ..........................................................................299 Dostosowanie systemu operacyjnego do grania ......................................304 Pytania i praktyczne odpowiedzi .......................................................305

13

Dodatek ........................................................................... 307 Identyfikacja oznacze procesorów ...................................................307 Oprogramowanie testowe ...................................................................311 3dMark ...........................................................................................312 Testowanie dysku twardego .........................................................314 Testowanie pamici RAM .............................................................315 Ogólne testy komputera ................................................................316 Test procesora ...............................................................................319 Konflikty sprztowe — przerwania IRQ ............................................321 Sprawdzanie przydzielonych przerwa .......................................322 Usuwanie konfliktów przerwa ...................................................322 Monta przenonego dysku USB ........................................................323 Ciekawe miejsca w internecie ............................................................325

Podsumowanie ................................................................. 327 Skorowidz ....................................................................... 329

6


6 INSTALACJA KARTY GRAFICZNEJ I POZOSTA YCH KART ROZSZERZE W

tym rozdziale opisalimy ostatni etap skadania, jakim jest instalacja karty graficznej oraz pozostaych kart rozszerzajcych funkcje komputera. Przeczytaj dokadnie opis i zamontuj karty we wntrzu komputera. W jednym z poprzednich rozdzia贸w powiconym kompletowaniu podzespo贸w wspominalimy, e obecnie moesz si spotka z kartami graficznymi wykonanymi w standardzie PCI-Express i rzadziej AGP. Niezalenie od typu posiadanej karty graficznej, istota montau pozostaje taka sama.

Na rysunku 6.1 zamiecilimy rozkad gniazd AGP i PCI, a na rysunku 6.2 rozkad gniazd PCI-Express 16x, 1x oraz PCI na przykadowych pytach g贸wnych. W razie problem贸w z instalacj kart wynikajcych z niemonoci rozpoznania odpowiedniego gniazda rysunki 6.1 oraz 6.2 mog okaza si pomocne.


ABC sam skadam komputer

Rysunek 6.1. Rozkad gniazd AGP oraz PCI na pycie gównej starszej konstrukcji

Rysunek 6.2.

Rozkad gniazd PCI-Express 16x oraz PCI-Express 1x na przykadowej pycie gównej. W tym przypadku na pycie znajduj si dwa gniazda PCI-Express 16x, co umoliwia prac kart w trybie SLI, oraz dwa gniazda PCI-Express 1x do podczenia kart rozszerze

Na rysunku 6.3 przedstawiono krawdzie kart AGP oraz PCI-Express. Rónic wida na pierwszy rzut oka. Karta AGP ma wycicie w innym miejscu oraz kontakty innego typu. Natomiast „grzebie” karty PCI-Express sprawia wraenie prostszego, ale za to z wiksz iloci delikatniejszych styków.

150


Instalacja karty graficznej i pozostaych kart rozszerze

Rysunek 6.3. Zcze AGP (u góry) oraz PCI-Express (na dole)

Karta graficzna AGP Wielu producentów pyt gównych stosowao jeszcze do niedawna AGP jako standard komunikacji pomidzy kart graficzn a reszt komputera (rysunek 6.4). Rozwizanie to dalej zapewnia stosunkowo du wydajno , jednak ustpio ju miejsca nowszemu standardowi, jakim jest PCI-Express.

Rysunek 6.4. Wydajna karta graficzna wspópracujca z portem AGP

Zanim rozpoczniesz monta karty graficznej w nowszych konstrukcjach pyt gównych, jeszcze raz przypominamy o tym, by koniecznie sprawdzi kart AGP. Chodzi o to, e niektóre karty graficzne przeznaczone s do pracy z napiciem 3,3 V — standard AGP 2x — a nowoczesne pyty gówne wymagaj kart nowszych, wspópracujcych z napiciem 1,5 V — standard AGP 4x i 8x. Najczciej zarówno karty, jak i gniazda maj odpowiednie zabezpieczenia, by nie mona byo zaoy karty do innego gniazda ni to, do którego jest przeznaczona. Kart o napiciu 3,3 V atwo rozpozna po wyciciu (rysunek 6.5) — wystpuje tylko jedno, nie ma ju takich kart na rynku nowych czci komputerowych.

151


ABC sam skadam komputer

Rysunek 6.5. Schemat krawdzi karty AGP

Obecnie wszystkie karty AGP wykonane s w standardzie 8x (1,5V). Na rysunku 6.5 pokazalimy miejsca, w których znajduj si wycicia w kartach, w zalenoci od napicia, z jakim pracuj. Oczywicie, w praktyce na karcie jest tylko jedno wycicie, a nie dwa, jak to wida na rysunku, chyba e masz do czynienia ze starszymi modelami kart. W zdecydowanej wikszoci pyt gównych producent zadba o wyeliminowanie moliwoci ewentualnej pomyki poprzez odpowiedni konstrukcj gniazda AGP i wyposay je w wystpy odpowiadajce wyciciom na karcie graficznej. Niestety, w niektórych starszych konstrukcjach pyt gównych mona spotka port AGP, do którego fizycznie pasuj zarówno karty graficzne AGP 2x (3,3 V), jak i AGP 4x/8x (1,5 V). S to tzw. uniwersalne porty AGP — nie maj one blokad mechanicznych, systemu wystpów odpowiadajcych wyciciom na kartach grafiki. Do tych slotów powinny pasowa zarówno karty 3,3 V, jak i 1,5 V; warto jednak sprawdzi w dokumentacji pyty gównej, czy jest moliwo obsugi kart AGP w obu standardach napiciowych. Monta karty rozpocznij od zlokalizowania gniazda AGP na pycie gównej. Najczciej ma ono kolor brzowy, cho niektórzy producenci pyt gównych w ostatnich czasach wykonuj gniazda w rónych kolorach, np. na niektórych pytach firmy Gigabyte s to gniazda zielone lub fioletowe, jednak sam kolor nie ma znaczenia. Gniazdo wyrónia si sporód innych na pycie gównej kilkoma cechami. Jest umieszczone najbliej procesora (rysunek 6.1) i bardzo czsto ma specjalny zatrzask blokujcy kart przed wypadniciem ze slotu. Dodatkowo gniazdo AGP jako jedyne jest bardziej oddalone od tylnej krawdzi pyty gównej. Jeeli masz problemy z odnalezieniem slotu AGP na pycie, moesz skorzysta z doczonej dokumentacji, w której na schematycznym rysunku wszystko powinno by zaznaczone i opisane. Po odnalezieniu gniazda AGP wó kart grafiki w slot ledziem z gniazdem monitorowym zwróconym w stron otworu powstaego po wyrwanej blaszce w tylnej czci obudowy. Nastpnie przycinij kart do oporu, ale zachowaj umiar i nie rób

152


Instalacja karty graficznej i pozostaych kart rozszerze

tego na si; jeli karta zdecydowanie nie pasuje do slotu, upewnij si, czy na pewno montujesz j w slocie AGP, a nie np. w slocie PCI. Jeeli jeste pewien, e wkadasz kart do odpowiedniego slotu, docinij j od góry tak, aby specjalny zatrzask zamocowany w gniedzie AGP zamkn si nad wyciciem karty, w ten sposób uniemoliwiajc jej wysunicie (rysunek 6.6).

Rysunek 6.6. Docinij kart tak, by zatrzask blokujcy zaskoczy i zablokowa j

Jeeli karta jest ju osadzona w slocie, skorzystaj ze rubek dostarczonych z obudow i przykr j do niej w podobny sposób, jak robie to przy przykrcaniu ledzi z dodatkowymi portami. W droszych obudowach zamiast rub moesz spotka specjalne zatrzaski przytrzymujce karty na miejscu. Przy tanich obudowach moe si zdarzy , e otwór w ledziu karty graficznej lub innej karty rozszerze nie pasuje do nagwintowanego otworu na obudowie; w takim przypadku ponownie wyjmij kart i spróbuj, delikatnie odginajc led, dopasowa go tak, aby bez problemu mona byo przykrci kart do obudowy. Wó teraz ponownie kart i, jeeli bez mocnego naginania ledzia mona j przykrci , zrób to. Pamitaj, eby dopasowa gwint rubki do otworu w obudowie, poniewa niewaciwa ruba przy siowym wkrcaniu moe uszkodzi gwint w otworze. Bdziesz mia wtedy powany problem, poniewa nie bdziesz móg poprawnie umocowa karty. W przyszoci moe si to objawia brakiem styku i nieprawidow prac komputera, a take mog pojawi si problemy zwizane z wypadaniem takiej karty ze slotu. Luna karta moe nawet uszkodzi pyt gówn. Jeli masz bardzo wydajn kart, ale za to wymagajc lepszego zasilania, by moe bdziesz musia podczy do karty dodatkowe zasilanie. Na kartach moe znajdowa si gniazdo zasilajce takie samo jak dla np. dysku twardego IDE lub stacji dyskietek. Najczciej producent takiej karty dostarcza wraz z ni odpowiedni kabel. Jeli go nie masz, po prostu wetknij jeden wolny kabel zasilajcy bezporednio z zasilacza. Moesz te wykorzysta rozdzielacz, jaki opisywalimy w poprzednich rozdziaach. Jeli nie podczysz dodatkowego zasilania do karty, która tego wymaga, nie uruchomisz komputera (zobaczysz czarny ekran).

153


ABC sam skadam komputer

Karta graficzna PCI-Express Dzisiaj standardem stay si karty graficzne oparte na nowoczesnej magistrali PCIExpress. Rozwizanie to jest bardzo wydajne i przyszociowe. Monta karty PCIExpress jest identyczny z montaem kart AGP i nie przysparza adnych problemów. Fizyczna rónica polega na innej konstrukcji gniazda (rysunek 6.2). Na rysunku 6.7 wida kart w standardzie PCI-Express zamontowan na pycie gównej. Zapamitaj, e w przypadku wydajnych kart PCI-Express bdziesz zmuszony do podczenie dodatkowego zasilania. Odpowiednie kable powinny by dostpne w kadym nowym zasilaczu. W przypadku najbardziej wydajnych kart graficznych naley podczy nawet dwie linie zasilajce PCI-E 6- oraz 8-pinowe (rysunek 6.8), a do stabilnej pracy wymagany jest mocny, firmowy zasilacz o mocy od 600 W w gór.

Rysunek 6.7.

Karta PCI-Express zamontowana w odpowiednim gniedzie i zatrzask uniemoliwiajcy wysunicie si z gniazda, podobnie jak przy karcie AGP. Wydajne karty graficzne obowizkowo wymagaj podczenia dodatkowego zasilania

W nowych konstrukcjach pyt gównych moesz si spotka z dwoma lub czterema gniazdami PCI-Express 16x przeznaczonymi do montau karty graficznej. Rozwizanie to ma na celu zwikszenie wydajnoci caego komputera, a zwaszcza podsystemu graficznego, i nosi nazw SLI. W praktyce wyglda to tak, e montowane s dwie karty graficznej poczone ze sob specjalnym cznikiem — mostkiem SLI. Na rysunku 6.9 wida przykad takiej pyty gównej.

154


Instalacja karty graficznej i pozostaych kart rozszerze

Rysunek 6.8.

Jedna z mocniejszych, w czasie pisania ksiki, kart graficznych. Wymaga dwóch linii zasilajcych jednej 6-pinowej i drugiej 8-pinowej. Obowizkowy jest te firmowy zasilacz o mocy minimum 650 W. Spenienie podanych wymogów pozwala na osignicie penej mocy i gwarantuje stabiln prac

Rysunek 6.9. Przykad pyty gównej, na której zamontowano trzy gniazda PCI-Express. Pyta taka umoliwia prac kart grafiki zarówno w trybie SLI, jak i CrossFireX, maksymalnie z trzema kartami PCI-E pracujcymi w trybie 3-Way SLI. Na górnym zdjciu znajduje si przykad poczenia kart w trybie SLI

155


ABC sam skadam komputer

Aby uruchomi tryb SLI, musisz mie odpowiedni pyt gówn i dwie lub trzy (tryb 3-Way SLI wymaga innego mostka czcego karty, który powinien by dostarczony wraz z pyt gówn) odpowiednie karty graficzne. Przy starszych pytach gównych, na których SLI debiutowao, dodatkowo musisz odwróci specjaln pyt drukowan, która przypomina ukad pamici RAM i znajduje si w bezporednim ssiedztwie gniazda PCI-Express (rysunek 6.10). Jeeli posiadasz now pyt, rozwizanie z pyt Ciebie ju nie dotyczy.

Rysunek 6.10.

Po lewej mostek na pycie, po prawej mostek czcy dwie karty PCI-Express, przygotowane do pracy w trybie SLI. W nowych pytach i obecnie produkowanych komputerach zrezygnowano z mostka osadzonego na pycie gównej

Na mostku s nadrukowane oznaczenia i wyranie jest napisane, w któr stron ukad powinien by woony do pyty, aby mona byo pracowa w trybie SLI. Jeli na razie nie bdziesz korzysta z trybu SLI, nic nie zmieniaj i po prostu zamontuj jedn kart do nadrzdnego gniazda PCI-Express. Sprawd w dokumentacji pyty, które to gniazdo. Cz producentów zamiast specjalnej pyty stosuje innego typu rozwizania umoliwiajce przeczenie w tryb pracy SLI, dlatego koniecznie sprawd w dokumentacji pyty gównej, jak rozwizano przeczanie komputera w tryb pracy SLI. Po zamontowaniu karty w gniedzie, tak samo jak w przypadku kart AGP, powiniene docisn j, a zaskoczy specjalna blokada umieszczona w tylnej czci gniazda (zdjcie 6.7). W podobny sposób zamontuj drug kart, jeli chcesz korzysta z SLI. Przez pewien okres czasu na rynku dostpne byy rozwizania oparte na technologii SLI opracowane przez firm Gigabyte. Polegay one na zastosowaniu jednej karty graficznej z dwoma procesorami graficznymi GPU na pokadzie. Tak wic mona wykorzysta moc, która drzemie w trybie SLI, ale nie trzeba ju inwestowa w dodatkow kart grafiki. Gdy masz odpowiedni model karty graficznej i pyt gówn, koniecznie obsugujc tryb SLI, wystarczy, e osadzisz kart w slocie

156


Instalacja karty graficznej i pozostaych kart rozszerze

PCI-Express oznaczonym jako pierwszy, podczysz do niej dodatkowe zasilanie i ju moesz cieszy si wydajnoci gier 3D. Wtedy nie trzeba, a nawet nie mona zmienia ustawienia mostka montowanego na pycie gównej (oczywicie, jeeli wystpuje). Powinien pozosta w pozycji Normal Mode (rysunek 6.11).

Rysunek 6.11. Nieprodukowana ju karta graficzna Gigabyte GV-3D1 oraz pyta Gigabyte GA-K8NXP-SLI — wystarczy jedna karta, aby dao si pracowa z SLI

Uytkownicy kart graficznych opartych na procesorach firmy ATI równie mog skorzysta z mocy poczonych dwóch kart. Konkurencyjne rozwizanie nosi nazw ATI CrossFire, a jego instalacja jest zbliona do tego, co napisalimy na temat SLI.

Instalacja kart — PCI Obecnie gniazdo PCI jest uywane do instalacji dodatkowych kart rozszerzajcych moliwoci komputera. Za pomoc PCI moesz podczy wewntrzn kart faksmodemow, zaawansowan kart dwikow (rysunek 6.12), kart tunera telewizyjnego, dodatkowe kontrolery IDE lub SCSI oraz wiele innych. Instalacja tego typu kart przebiega tak samo, a wic nie ma znaczenia, jak masz kart, gdy zawsze postpujesz tak, jak to opisalimy w tym podrozdziale. Slotów PCI na nowoczesnych pytach gównych jest zazwyczaj kilka — cztery, pi lub wicej. W konstrukcjach opartych na architekturze PCI-Express slotów PCI jest nieco mniej — zwykle s to dwa lub trzy gniazda. Dodatkowo na takich pytach znajduj si gniazda PCI-Express 1x, do których równie mona zainstalowa rónego rodzaju karty rozszerze.

157


ABC sam skadam komputer

Rysunek 6.12. Przykad karty PCI

Gniazda s umieszczone przy tylnej krawdzi pyty gównej — rysunki 6.1 oraz 6.2. Wszystkie sloty wygldaj identycznie, a w zalenoci od pyty gównej maj róne kolory. Jednak zawsze kolor slotów PCI róni si od gniazda AGP i PCI-Express. Sam kolor slotów nie ma wpywu na ich dziaanie i jest jedynie chwytem marketingowym majcym przycign klienta oraz pomóc w identyfikacji osobom nieco mniej rozeznanym w wiecie podzespoów komputerowych. Konstrukcja gniazda PCI róni si od opisanych ju slotów AGP i PCI-Express, dziki czemu nie ma moliwoci pomyki — nie zaoysz karty PCI do innego portu ni PCI i odwrotnie. Monta karty PCI przebiega tak sami jak instalacja kart PCI-Express oraz AGP. Musisz wsun kart w slot, pamitajc o tym, by led karty znalaz si z tyu obudowy. Gdy metalowa blaszka odstaje od obudowy, co utrudnia jej przykrcenie, wyjmij kart i lekko j wygnij. Nastpnie ponownie wó kart do gniazda i, wybrawszy odpowiedni rub, solidnie j przykr .

Inne typy kart — CNR, AMR Starsze modele pyt gównych wyposaone zostay w porty CNR lub AMR (rysunek 6.13). Z zaoenia miay one suy do instalacji tanich kart faksmodemowych lub kart dwikowych. Niestety, nie przyjy si na rynku. Najwaniejsze powody takiego stanu rzeczy to brak dostpnoci odpowiednich urzdze oraz zbyt wysoka cena w stosunku do oferowanych moliwoci. Przysowiowym gwodziem do trumny jest brak zgodnoci pomidzy CNR a AMR. Informacj t podajemy jako ciekawostk, gdyby spotka jeszcze tak konstrukcj pyty.

158


Instalacja karty graficznej i pozostaych kart rozszerze

Rysunek 6.13. Gniazdo CNR

W zwizku z cigle spadajcymi cenami podzespoów komputerowych lepsz inwestycj jest zakup modemu lub karty dwikowej wspópracujcych ze slotem PCI lub PCI-Express x1.

Pytania i praktyczne odpowiedzi P:

Nie mog woy karty w odpowiedni slot. Nie wiem, na czym polega problem.

O:

Od czasu do czasu zdarza si, e nie da si woy karty do odpowiedniego slotu w pycie gównej. Zazwyczaj wynika to ze zego montau pyty gównej w obudowie, która przylega do jej tylnej krawdzi. Zwró uwag na to, e metalowa blaszka na brzegu karty ma w dolnej czci zwenie, które powinno wej w odpowiednie wycicie w obudowie. Zbyt blisko dosunita pyta gówna moe zasania otwór, w który powinna wej karta. Wystarczy, e odsuniesz pyt od krawdzi obudowy i wszystko bdzie w porzdku.

P:

W których gniazdach instalowa karty, a które zostawi puste? Syszaem co o konfliktach przerwa.

O:

Generalnie, w nowych pytach gównych moesz woy karty w dowolne sloty. Pamitaj jednak, by nie instalowa ich zbyt gsto i, jeeli tylko masz miejsce, wkadaj karty np. w co drugie gniazdo, wtedy zapewnisz lepsz cyrkulacj powietrza i poprawisz chodzenie kart. Konflikty przerwa mog wystpi , a sposoby ich rozwizywania zostay dokadnie opisane w dodatku, dlatego odsyamy do jego lektury.

159


ABC sam sk adam komputer. Wydanie IV  

Przewodnikiem takim jest ABC sam składam komputer. Wydanie IV — nowa edycja popularnej książki, dzięki której już kilkadziesiąt tysięc...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you