Page 1


Tytuł oryginału: Attack Your Day!: Before It Attacks You Tłumaczenie: Arkadiusz Romanek ISBN: 978-83-246-8807-4 Authorized translation from the English language edition: Attack Your Day!: Before It Attacks You; ISBN 0133352854; by Mark Woods, Trapper Woods; published by Pearson Education, Inc, publishing as FT Press. Copyright © 2013 by Pearson Education All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education Inc. Polish language edition published by HELION S.A.. Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/zaatak Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


Spis treĂci

PodziÚkowania .....................................................................................11 O autorach ...........................................................................................13 WstÚp ..................................................................................................15 Rozdziaï 1. LiczÈ siÚ dziaïania! Zegar nie dyktuje warunków. Nie bÈdě niewolnikiem czasu .................................................................19 RzÈdzÈ aktywnoĂci ............................................................................................... 23 AktywnoĂci nigdy nie sÈ neutralne .................................................................... 24 OsiÈgaÊ doskonaïoĂÊ ............................................................................................ 25 Trzy niesamowite dary ........................................................................................ 25

Rozdziaï 2. Pokoloruj swoje wybory. Sztuka wyboru i odmawiania ....27 ZdobÈdě to, czego pragniesz ............................................................................... 27 Przewiduj i antycypuj .......................................................................................... 29 Twórz i realizuj .................................................................................................... 31 Pokoloruj swoje wybory ....................................................................................... 32 STOP! Zrób to teraz ............................................................................................. 32 ID½! WiÚkszoĂÊ codziennych aktywnoĂci ......................................................... 33 UWAGA! NaprawdÚ uwaĝaj! .............................................................................. 33 NIE! Nawet o tym nie myĂl! ................................................................................ 35 Matka miaïa racjÚ ................................................................................................ 35

Rozdziaï 3. PrzenoĂ swój czas w kubeïkach. Dostrojenie narzÚdzi ......37 Przede wszystkim prostota .................................................................................. 38 Kubeïek numer jeden — kalendarz z widokiem w ukïadzie miesiÚcznym ... 39 Najwaĝniejsze spotkanie ..................................................................................... 41 Kubeïek numer dwa — poczekalnia .................................................................. 43 Kubeïek numer trzy — zadania dnia ................................................................. 47 Kubeïek numer cztery — pojemnik pamiÚci .................................................... 50 Kubeïek numer piÚÊ — dane pod rÚkÈ .............................................................. 54 Kubeïek numer szeĂÊ — pojemnik komunikacji ............................................. 55

9

Kup książkę

Poleć książkę


10

Spis treĂci

Rozdziaï 4. Przygotowanie zawartoĂci talerza. PomyĂl o granicach szablonu… ..............................................................59 Poniewaĝ jesteĂ tego wart .................................................................................... 65 PiÚÊ razy rezultat .................................................................................................. 66 Opanuj system raz dwa! ...................................................................................... 69 Co masz dziĂ w swoim menu? ............................................................................. 73 Jak osiÈgnÈÊ najlepsze rezultaty? ....................................................................... 74

Rozdziaï 5. Nie pozwól sobie na niedosyt! Wykorzystaj gibkospryt! Poznaj sztukÚ natychmiastowej adaptacji do otoczenia .......77 Najnowsza i najlepsza umiejÚtnoĂÊ w sztuce przetrwania .............................. 78 BÈdě tam, gdzie jesteĂ .......................................................................................... 80 Rób to w swoim stylu ........................................................................................... 81

Rozdziaï 6. Hokus-pokus i fokus. Spraw, ĝeby zniknÚïy wszystkie pochïaniacze czasu ................................85 Najpierw Ty .......................................................................................................... 85 Rozpraszacze — narzucone samemu sobie, wynikajÈce z wewnÚtrznych motywacji .............................................................................................................. 86 Rozpraszacze systemowe wynikajÈce z uwarunkowañ zewnÚtrznych ............ 89 BÈdě silny .............................................................................................................. 90 Poprawa jakoĂci ĝycia .......................................................................................... 92 ZdobÈdě to, czego pragniesz ............................................................................... 93

Konkluzja. Obiad z przyjacielem z KsiÚĝyca .........................................95 101 strategii produktywnoĂci ..............................................................99

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdziaï 1.

LiczÈ siÚ dziaïania! Zegar nie dyktuje warunków. Nie bÈdě niewolnikiem czasu

PrzeczytaïeĂ wszystkie najlepiej sprzedajÈce siÚ ksiÈĝki na temat zarzÈdzania czasem i efektywnoĂci. Na poczÈtku wydawaïo Ci siÚ nawet, ĝe chwyciïeĂ byka za rogi. Te ksiÈĝki sÈ naprawdÚ dobre! Mimo to nie udaïo Ci siÚ wdroĝyÊ w ĝycie, drogi Czytelniku, zawartych w nich wskazówek albo teĝ udawaïo Ci siÚ to tylko przez krótki czas, bo w pewnym momencie stwierdziïeĂ, ĝe tylko bardziej komplikujÈ i tak juĝ nieěle skomplikowany Ăwiat. Trudno zapamiÚtaÊ te wszystkie reguïy i umiejÚtnoĂci, nie mówiÈc juĝ o ich zastosowaniu! Problem z niektórymi ze znanych strategii zarzÈdzania czasem polega na tym, ĝe wiele z nich nie pasuje do dzisiejszej wysokiej intensywnoĂci ĝycia w szybko zmieniajÈcym siÚ otoczeniu, w Ăwiecie, w którym trzeba wykazaÊ siÚ umiejÚtnoĂciÈ dotrzymywania kroku i szybkiego reagowania. Dzisiaj potrzebujemy natychmiastowych, elastycznych i… po prostu dziecinnie prostych rozwiÈzañ, które pomogÈ nam zrÚczniej nawigowaÊ w nurcie czasu, jakim dysponujemy. Czy istnieje ïatwiejszy sposób radzenia sobie z wyzwaniami stawianymi przed wspóïczesnym czïowiekiem w tym peïnym chaosu Ăwiecie? Uwaĝamy, ĝe tak!

19

Kup książkę

Poleć książkę


20

LiczÈ siÚ dziaïania! Zegar nie dyktuje warunków

Teraz wiesz juĝ, w czym tkwi problem: zmieniïy siÚ czasy. Nie chodzi o to, ĝe zmieniï siÚ „czas” jako taki. Nie. Nic z tych rzeczy. Zmieniïo siÚ otoczenie, w którym ĝyjemy. To nie tak, ĝe nie mamy wystarczajÈco duĝo czasu — mamy go wszak tyle samo co zawsze i tyle samo bÚdziemy go mieli w przyszïoĂci. Problem polega na tym, ĝe w ten sam odcinek czasu, jaki mamy do swojej dyspozycji na tym Ăwiecie, musimy wcisnÈÊ wiÚcej wydarzeñ i aktywnoĂci. Po czÚĂci wynika to z rozwoju technologii, pojawienia siÚ internetu i oczekiwañ, aby dysponujÈc mniejszymi zasobami, dokonaÊ czegoĂ wiÚcej. JesteĂmy online 24 godziny na dobÚ, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Wszyscy ciÈgle czegoĂ od nas chcÈ, a my prawie nigdy nie mamy szansy, by spokojnie zïapaÊ oddech. W taki to wïaĂnie sposób staliĂmy siÚ „sprÚĝarkami ĝycia”, starajÈc siÚ skompresowaÊ nierealistycznÈ liczbÚ zdarzeñ w naszym codziennym minutowym przydziale czasu. Wszystko to spowodowaïo zmianÚ paradygmatu. Paradygmat to pewien wzór sposobu myĂlenia. Dawniej umieliĂmy oddzieliÊ pracÚ i ĝycie osobiste wyimaginowanÈ liniÈ wyznaczajÈcÈ granicÚ. Dla wiÚkszoĂci z nas takie rozwiÈzanie dziĂ juĝ siÚ nie sprawdza. W przypadku pewnej grupy ludzi nigdy siÚ nie sprawdzaïo. Wynikaïo to po prostu z tego, ĝe ĝycie ludzi z tej grupy byïo zbyt skomplikowane. Kiedy oddzielamy pracÚ i ĝycie osobiste, tworzÈc jakÈĂ sztucznÈ granicÚ tych dwóch sfer ĝycia, stawiamy je w opozycji do siebie. A to sprawia, ĝe znajdujemy siÚ pod coraz wiÚkszÈ presjÈ. Mamy poczucie winy niezaleĝnie od tego, na którÈ sferÚ ĝycia zwracamy akurat baczniejszÈ uwagÚ. W nowym paradygmacie mamy spojrzeÊ na naszÈ pracÚ i ĝycie osobiste jak na caïoĂÊ — ĝycie zawodowe i osobiste zintegrowane w ciÈgu 24 godzin dnia. ByÊ moĝe wyda Ci siÚ, ĝe taka integracja jest czymĂ niepoĝÈdanym. Moĝe nawet uznasz, ĝe coĂ takiego wyglÈda jak ostatni

Kup książkę

Poleć książkę


Zaatakuj swój dzieñ, zanim on zaatakuje Ciebie!

21

gwóědě do trumny równowagi pomiÚdzy pracÈ a ĝyciem osobistym. Bo czyĝ taka równowaga nie oznacza równego podziaïu? To znaczy równego dzielenia czasu miÚdzy pracÚ a ĝycie prywatne? Nie! Takie rozwaĝania sÈ efektem przywiÈzania do starego sposobu myĂlenia. Dzisiaj sïowo równowaga ma inne znaczenie. Chodzi w nim o utrzymywanie równowagi w morzu zmian. A coĂ takiego wymaga gibkosprytu. No dobrze… Nie Ămiej siÚ. WïaĂnie wymyĂliliĂmy to sïowo. Chyba jednak zgodzisz siÚ, ĝe ten termin ma sens! Gibkospryt aktywnoĂci to zdolnoĂÊ adaptacyjna, umiejÚtnoĂÊ przystosowania siÚ do zmian zachodzÈcych w ciÈgu dnia, z jednoczesnÈ umiejÚtnoĂciÈ unikania sytuacji, w których uginamy siÚ pod ciÚĝarem rzeczywistoĂci. Gibkospryt to realizowanie codziennych zadañ przy zachowaniu maksymalnej elastycznoĂci. Jak mawiaï James Ballard: „Musimy nauczyÊ siÚ tañczyÊ nawet wtedy, gdy ktoĂ wyciÈga nam dywan spod nóg”. ChcÈc opanowaÊ (wprost) dziecinnie ïatwÈ nowÈ metodÚ zarzÈdzania czasem, najpierw musisz siÚ nauczyÊ „nowych kroków” wspominanego przez Ballarda tañca. Zacznij od poznania i zaakceptowania prostych, ale znaczÈcych róĝnic w nowym paradygmacie czasu. Przedstawimy Ci teraz kilka stwierdzeñ podkreĂlajÈcych róĝnice pomiÚdzy nowym i starym paradygmatem. Zaakceptowanie nowych sposobów zarzÈdzania czasem pozwoli Ci poczuÊ siÚ odrobinÚ pewniej w otaczajÈcym CiÚ chaosie. Stary paradygmat: równowaga oznacza równy podziaï czasu pomiÚdzy pracÚ a ĝycie prywatne. Nowy paradygmat: równowaga to umiejÚtne balansowanie na morzu zmian. Stary paradygmat: akcent poïoĝony na wielozadaniowoĂÊ.

Kup książkę

Poleć książkę


22

LiczÈ siÚ dziaïania! Zegar nie dyktuje warunków

Nowy paradygmat: podkreĂlenie roli zmiennoĂci zadañ. Zajmowanie siÚ przez caïÈ dobÚ na zmianÚ pracÈ i ĝyciem prywatnym tak, ĝe zapewnione jest peïne zadowolenie z efektów w obu sferach ĝycia. Stary paradygmat: praca jest maratonem z dïugimi godzinami ciÚĝkiej pracy i nieodpowiednio krótkim czasem odpoczynku. Nowy paradygmat: praca jest podzielona na seriÚ sprintów przetykanych czasem satysfakcjonujÈcego odpoczynku. Kluczowym elementem decydujÈcym o osiÈgniÚciu maksymalnej wydajnoĂci jest odpowiednie zarzÈdzanie energiÈ (ěródïo: The Power of Full Engagement Jima Loehra i Tony’ego Schwartza1). Stary paradygmat: ograniczona dostÚpnoĂÊ pracownika po godzinach. Nowy paradygmat: osiÈgalnoĂÊ pracownika po godzinach staje siÚ standardem dziÚki nowym technologiom. Stary paradygmat: staïe dzienne harmonogramy i plany zajÚÊ. Nowy paradygmat: elastyczne harmonogramy i plany zajÚÊ nie sÈ wykute w kamieniu. Stary paradygmat: do pracy moĝna „zasiÈĂÊ” i jÈ wykonaÊ. Nowy paradygmat: praca ma formÚ ciÈgïÈ, rzadko daje siÚ jÈ wykonaÊ w caïoĂci. Stary paradygmat: jedno narzÚdzie zarzÈdzania czasem stanowi kompletny system. Nowy paradygmat: kompletny system tworzy wiele wspóïistniejÈcych narzÚdzi. Uĝywamy zarówno papieru, jak i danych w formie elektronicznej. 1

Wydanie polskie: PotÚga peïnego zaangaĝowania, przekïad: Agata Kowalczyk, Amber, Warszawa 2004 — przyp. tïum.

Kup książkę

Poleć książkę


Zaatakuj swój dzieñ, zanim on zaatakuje Ciebie!

23

Stary paradygmat: aktywnoĂci organizowane wedïug zegara. Nowy paradygmat: o priorytecie dziaïañ decydujÈ: potrzeby, poziom praktycznoĂci, wydajnoĂÊ i spontanicznoĂÊ. Innymi sïowy: podejmujemy okreĂlone dziaïania wtedy, gdy majÈ najwiÚcej sensu, a nie na podstawie tego, co „mówi” nam zegar. Stary paradygmat: wydajnoĂÊ ocenia siÚ na podstawie liczby godzin spÚdzonych w biurze. Nowy paradygmat: wydajnoĂÊ ocenia siÚ na podstawie efektywnoĂci wykonanej pracy. ChcielibyĂmy jeszcze raz podkreĂliÊ, ĝe czas siÚ nie zmieniï. Nadal liczymy upïywajÈcy czas, korzystajÈc z tego samego kalendarza i zegara. I nadal upïywajÈcy czas definiuje siÚ na podstawie wystÚpowania po sobie róĝnych zdarzeñ. Zdarzeniem jest coĂ, cokolwiek, co ma miejsce. W tej grupie sÈ ludzkie aktywnoĂci: to podstawowe cegieïki, dziÚki którym tworzymy projekt ĝycia w jakoĂci, której pragniemy.

RzÈdzÈ aktywnoĂci W nowym paradygmacie zegar nie rzÈdzi Ăwiatem. Najwaĝniejsze sÈ aktywnoĂci. JeĂli szukasz ïatwiejszego sposobu zarzÈdzania czasem, nie masz innego wyjĂcia jak tylko staÊ siÚ skutecznym menedĝerem aktywnoĂci. Przyjrzyjmy siÚ bliĝej naturze aktywnoĂci opisanej w ksiÈĝce Tick Tock! Who Broke the Clock? — Solving the Work-Life Balance Equation autorstwa dr. Williama A. Guillory’ego i Trappera Woodsa. AktywnoĂÊ to coĂ, co robimy. Nawet spanie jest aktywnoĂciÈ. Od dnia, gdy wydaliĂmy z siebie pierwsze tchnienie ĝycia, aĝ do ostatniego oddechu — przez caïy czas podejmujemy róĝne dziaïania.

Kup książkę

Poleć książkę


24

LiczÈ siÚ dziaïania! Zegar nie dyktuje warunków

Gdyby zastanowiÊ siÚ nad charakterem aktywnoĂci, moĝna stwierdziÊ, ĝe wĂród dziaïañ da siÚ wyróĝniÊ pewne kategorie. Moĝna je podzieliÊ na: x fizyczne, x umysïowe, x nieĂwiadome, x o dïugim czasie trwania, x o krótkim czasie trwania.

AktywnoĂci nigdy nie sÈ neutralne Pewne dïugotrwaïe dziaïania mogÈ przynosiÊ bardzo niewielkie konsekwencje. Z kolei niektóre krótkotrwaïe aktywnoĂci mogÈ mieÊ powaĝne konsekwencje. Najwaĝniejsze jest, aby zrozumieÊ, ĝe aktywnoĂci nigdy nie majÈ neutralnego charakteru. PrzynoszÈ nam korzyĂci albo straty — zmieniajÈ jakoĂÊ naszego ĝycia na lepsze albo na gorsze. Poniĝsze stwierdzenia dobrze ilustrujÈ tÚ tezÚ: x Dziaïania zgodne z tym, co uwaĝamy za cenne, dajÈ nam

wiÚkszÈ satysfakcjÚ niĝ inne. x Dziaïania kreatywne podejmowane kolejno mogÈ

doprowadziÊ do osiÈgniÚcia poĝÈdanego wyniku lub celu. x Negatywne dziaïania powtarzane w kóïko mogÈ równie

negatywnie wpïywaÊ na nasze samopoczucie. x Powtarzane dziaïania pozytywne mogÈ nas uczyniÊ

silniejszymi i poprawiÊ nasze samopoczucie. x Dziaïania powtarzane regularnie stajÈ siÚ nawykami.

Nawyki mogÈ byÊ naszym najwiÚkszym bïogosïawieñstwem lub najgorszÈ zmorÈ. x Gdy decydujemy siÚ na wykonywanie pewnych dziaïañ,

moĝemy jednoczeĂnie wykluczaÊ inne. Tu rzecz sprowadza siÚ do wyboru.

Kup książkę

Poleć książkę


Zaatakuj swój dzieñ, zanim on zaatakuje Ciebie!

25

x Moĝemy zmieniÊ jakoĂÊ naszego ĝycia poprzez zmianÚ

podejmowanych aktywnoĂci. x DoĂwiadczamy w peïni aktywnoĂci, gdy moĝemy siÚ

na niej skoncentrowaÊ. x Dzienna efektywnoĂÊ jest definiowana przez dziaïania,

na które siÚ decydujemy, i przez te, z których rezygnujemy. x ¿yjemy i umieramy z naszym wyborem aktywnoĂci.

OsiÈgaÊ doskonaïoĂÊ Mam nadziejÚ, ĝe dziÚki lepszemu rozumieniu zasad aktywnoĂci czujesz w sobie wiÚkszÈ energiÚ i jesteĂ gotów do dziaïania. Jakĝe ekscytujÈca jest ĂwiadomoĂÊ tego, ĝe aby byÊ w czymĂ dobrym — tzn. aby staÊ siÚ czïowiekiem efektywnym, sprawnie pokonujÈcym burzliwe wody dzisiejszego peïnego chaosu Ăwiata — wystarczy umiejÚtnie dobieraÊ aktywnoĂci. To ïatwe! Ci, którzy nie umiejÈ dokonywaÊ wïaĂciwych wyborów, stojÈ na przegranej pozycji, niezaleĝnie od tego, czy chodzi o walkÚ o awans, czy o dziaïania majÈce na celu realizacjÚ ĝyciowych marzeñ. Przede wszystkim naleĝy sobie uĂwiadomiÊ, ĝe doskonaïoĂÊ w sferze samozarzÈdzania tak naprawdÚ jest równoznaczna z doskonaïoĂciÈ zarzÈdzania wïasnÈ aktywnoĂciÈ.

Trzy niesamowite dary Przejděmy do absolutnych podstaw. Musisz zdaÊ sobie sprawÚ z tego, ĝe kaĝdy dzieñ przynosi trzy niesamowite dary. SÈ to: x Dar czasu, bez którego nie da siÚ wykonaÊ ĝadnych dziaïañ. x Dar energii osobistej niezbÚdnej do wykonania dziaïañ. x Dar wyboru, dziÚki któremu sami moĝemy decydowaÊ,

jakie dziaïania podejmiemy.

Kup książkę

Poleć książkę


26

LiczÈ siÚ dziaïania! Zegar nie dyktuje warunków

Aby zmaksymalizowaÊ korzyĂci wynikajÈce z tych trzech wspaniaïych prezentów otrzymywanych kaĝdego dnia od ĝycia, naleĝy odwoïaÊ siÚ do nastÚpujÈcych umiejÚtnoĂci zarzÈdzania aktywnoĂciÈ: 1. Wyboru aktywnoĂci. 2. ¥ledzenia aktywnoĂci. 3. Aranĝowania aktywnoĂci. 4. Gibkosprytu aktywnoĂci. 5. Koncentracji na aktywnoĂci.

Przedstawione podejĂcie, równoznaczne z dziecinnie ïatwÈ realizacjÈ zarzÈdzania czasem, jest po prostu metodÈ zakïadajÈcÈ jak najlepsze wykorzystanie piÚciu umiejÚtnoĂci zarzÈdzania aktywnoĂciami. Zapomnimy o wszystkich starych, dobrze znanych reguïach i zasadach, aby skupiÊ siÚ na tym, jak zostaÊ najlepszymi menedĝerami zarzÈdzajÈcymi wïasnymi aktywnoĂciami. Wymienione umiejÚtnoĂci pozwolÈ Ci unikaÊ niepotrzebnego stresu, poczucia przytïoczenia oraz pomogÈ radziÊ sobie z przerwami i przeszkodami utrudniajÈcymi pracÚ. DziÚki temu ïatwiej Ci przyjdzie cieszyÊ siÚ ĝyciem. Tymczasem teraz nadszedï czas, aby pokolorowaÊ swoje wybory.

Kup książkę

Poleć książkę


Zaatakuj sw j dzie , zanim on zaatakuje Ciebie Sprytne zarz dzanie czasem ...  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you