Page 4

Spis treĂci WstÚp

9

Rozdziaï 1. Kïopoty z wprowadzaniem danych

11

Wprowadzenie Liczby i tekst Gdy liczba, którÈ wpisujemy lub widzimy, róĝni siÚ od zapamiÚtanej Liczby, kropki i przecinki Jak Excel pomaga wypeïniaÊ komórki Dwie linie tekstu w jednej komórce

Rozdziaï 2. Manipulowanie zawartoĂciÈ arkusza Wprowadzenie Mniej znane operacje na zakresach danych BïÚdy zaokrÈgleñ Jak sprawdziÊ, gdzie sÈ liczby, a gdzie formuïy Kopiowanie formuï bez zmiany adresów wzglÚdnych Najprostsze obliczenia bez formuï

Rozdziaï 3. Formatowanie Wprowadzenie Przypomnienie Formatowanie uïatwia obliczenia Formatowanie warunkowe i niestandardowe Style Motywy Szablony

Rozdziaï 4. Zabezpieczenia Wprowadzenie CzÚste zapisywanie pliku Ochrona pliku Ochrona skoroszytu Ochrona informacji osobistych Ochrona arkusza Sprawdzanie poprawnoĂci danych

Kup książkę

11 11 16 18 22 26

27 27 27 32 34 36 38

41 41 41 45 51 56 61 64

69 69 69 71 73 74 77 84

Poleć książkę

Excel 2013 PL. wiczenia zaawansowane  
Excel 2013 PL. wiczenia zaawansowane  
Advertisement