Page 1


Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: ULABUKA Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/jakosi Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7543-2 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


Spis treĂci O czym jest ta ksiÈĝka i jak moĝna jÈ czytaÊ? .............................................. 7 1. O zdrowiu ciaïa i ducha, a takĝe o pokrzepiajÈcym Ănie ........................... 9 Czym jest zdrowie? .................................................................................................. 9 PokrzepiajÈcy sen ................................................................................................... 14

2. O odĝywianiu i diecie doktora Pokrywki ...................................................17 Dieta doktora Pokrywki ......................................................................................... 17 O przywiÈzywaniu wagi do tego, co jesz i pijesz .................................................. 20 Filip jest dociekliwy ............................................................................................... 24

3. O trzech Ăwiatach, bïysku w oku i chodzeniu sprÚĝystym krokiem ........29 Ruch i trzy Ăwiaty ................................................................................................... 29 Bïysk w oku ............................................................................................................ 32

4. O „herezjach” doktora Pokrywki i zdrowych stulatkach .........................37 Paliwo i budulec ..................................................................................................... 37 To tylko etap ........................................................................................................... 41

5. O micie wody mineralnej i o tym, jakÈ wodÚ piÊ ......................................45 Woda — eliksir ĝycia ............................................................................................. 45 Zïa i dobra woda ..................................................................................................... 49

Kup książkę

Poleć książkę


4

NA

ZDROWIE!

JAK

OSIkGNkm HARMONI} CIA’A, DUCHA I UMYS’U

6. O typach ludzi, cygañskiej patelni i ĂwiÚtowaniu .....................................53 PiÚÊ typów .............................................................................................................. 53 Energetyczna natura potraw ................................................................................. 57 Czy istnieje dobre i zïe jedzenie? ......................................................................... 61 ¥wiÚtowanie ........................................................................................................... 64 Jak czÚsto jeĂÊ i piÊ? ............................................................................................... 68

7. O magnezie, ojcu Beno i dziobach papugi .................................................73 Czy entuzjazm ma coĂ wspólnego z magnezem? ................................................. 73 Jak osiÈgnÈÊ dobrÈ przyswajalnoĂÊ magnezu? ...................................................... 77 Ojciec Beno i dzioby papugi ................................................................................. 82 Nie stañ siÚ wapniakiem ........................................................................................ 86

8. O kwasach omega-3, oleju lnianym i paĂcie Budwig ................................93 Tïuszcze w poĝywieniu .......................................................................................... 93 Doktor Johanna Budwig ........................................................................................ 96 Olej lniany ............................................................................................................ 100 Póïmetek ............................................................................................................... 105

9. O trzech pragnieniach wspóïczesnego czïowieka i o tym, ĝe moĝna jeĂÊ i chudnÈÊ .............................................................................111 NapisaÊ ksiÈĝkÚ .................................................................................................... 111 SkoñczyÊ z odwlekaniem ..................................................................................... 114 SchudnÈÊ .............................................................................................................. 117 JeĂÊ i chudnÈÊ ....................................................................................................... 123

10. O tym, ĝe wiedza duchowa jest tak samo niezbÚdna do szczÚĂcia jak wiedza zawodowa, a takĝe o ĂwiÚtowaniu, zabawie, zachwycie nad Ăwiatem i zapale do ĝycia .................................................127 Kondycja duchowa ............................................................................................... 127 Podwyĝsz poziom energii .................................................................................... 132 Bilans energetyczny ............................................................................................. 136 Reawakening ........................................................................................................ 139 Stres ...................................................................................................................... 143

Kup książkę

Poleć książkę


Spis treĂci 5

11. O przewagach cukru brzozowego nad buraczanym i cukierkach ksylitolowych, a takĝe o miodzie i kutii ....................................................149 Ksylitol .................................................................................................................. 149 Buraczany czy brzozowy? .................................................................................... 153 Ksylitolki i pasoĝyty ............................................................................................. 157 Owoce, miód i kutia ............................................................................................. 161

12. O mocy mózgu, eliksirach mózgu i emocjonalnych dziurach, które trzeba zalutowaÊ ...............................................................................167 Zadbaj o mózg ...................................................................................................... 167 Mózg lubi smalec ................................................................................................. 172 Garnki lutujÚ ........................................................................................................ 176

13. O tym, ĝe wcale nie musisz zachorowaÊ na ĝadnÈ z chorób cywilizacyjnych, a takĝe o dietoterapii ....................................................181 Zapobiegaj chorobom cywilizacyjnym ................................................................ 181 Dietoterapia .......................................................................................................... 185

14. O tym, czego moĝna dokonaÊ w wieku dojrzaïym, Indianach Q’ero, a takĝe o tym, ĝe nasze czasy sÈ wspaniaïe .................................................189 Spokój wewnÚtrzny .............................................................................................. 189 DïugowiecznoĂÊ ................................................................................................... 194 Czego moĝemy nauczyÊ siÚ od zdrowych stulatków i rdzennych spoïecznoĂci? .. 198 Nasze czasy sÈ wspaniaïe ..................................................................................... 202

15. O zwiÈzku radoĂci ĝycia ze stanem jelita cienkiego, a takĝe o maïo znanej przyczynie nowotworów piersi u kobiet .............207 Jeszcze raz o magnezie, ale inaczej ..................................................................... 207 Praktyczne wskazówki ......................................................................................... 211 Oliwa magnezowa jako perspirant ...................................................................... 216

16. O tym, ĝe ta ksiÈĝka to takĝe podrÚcznik zwyciÚĝania, a takĝe o tym, ĝe dbanie o rozwój duchowy po prostu siÚ opïaca ..................................221 Duch i ciaïo .......................................................................................................... 221 Jak rozwinÈÊ siÚ duchowo? .................................................................................. 224

Kup książkę

Poleć książkę


6

NA

ZDROWIE!

Kup książkę

JAK

OSIkGNkm HARMONI} CIA’A, DUCHA I UMYS’U

Poleć książkę


1 O zdrowiu ciaïa i ducha, a takĝe o pokrzepiajÈcym Ănie Czym jest zdrowie? Kto pisze ksiÈĝki o zdrowiu? Lekarze lub pisarze. WiÚkszoĂÊ ksiÈĝek pisanych przez lekarzy jest niestrawna. A pisarze nie majÈ wiedzy o zdrowiu, oprócz potocznej. Dlatego najlepiej to wychodzi, gdy o zdrowiu pisze zespóï zïoĝony z lekarza i pisarza. W pewnym zakresie uwaĝamy siÚ za uczniów profesora Juliana Aleksandrowicza. Niemniej bardziej nastawiamy siÚ na rozwiÈzania praktyczne — praktyczne wdroĝenie wiedzy. A oto kilka myĂli profesora Juliana Aleksandrowicza, wyraĝonych w ksiÈĝce Nie ma nieuleczalnie chorych, a dotyczÈcych tego, co od samego poczÈtku przyĂwieca nam przy pisaniu naszej ksiÈĝki — nierozerwalnego zwiÈzku wymiaru cielesnego i pierwiastka duchowego w dÈĝeniu do peïnego zdrowia. Trzeba dokïadnie poznaÊ Ăwiat i ludzi oraz dÈĝyÊ do tego, aby zmieniÊ Ăwiat na lepszy — uwaĝa profesor. Naleĝy widzieÊ nie organ, narzÈd, a caïego czïowieka, i to czïowieka, na którego wpïywa Ărodowisko, w którym on ĝyje. Przeĝycia estetyczne sprzyjajÈ subiektywnemu poczuciu zdrowia — a zatem majÈc nawet chwilowo chore lub uïomne ciaïo, moĝna

Kup książkę

Poleć książkę


10

NA

ZDROWIE!

JAK

OSIkGNkm HARMONI} CIA’A, DUCHA I UMYS’U

byÊ zdrowym. Tworzenie wypeïnia duchowÈ pustkÚ, przez tworzenie twórca Ăwiadczy dobro innym. Psychologia i psychoterapia to nieodïÈczne czÚĂci medycyny. Mistrzem penetrowania tajników duszy ludzkiej jest pisarz, a zatem pisarz moĝe byÊ najlepszym sojusznikiem lekarza. WzbogacajÈc medycynÚ o zdobycze humanistyczne, moĝna wyprowadziÊ jÈ z kryzysu. Kryzys ekologiczny spowodowany jest kryzysem etycznym. Kaĝdy z nas ponosi odpowiedzialnoĂÊ za Ăwiat, nikt nie moĝe siÚ od tej odpowiedzialnoĂci uchyliÊ. Takie myĂli zawiera ksiÈĝka profesora Aleksandrowicza (choÊ nie jest to dosïowny cytat). To staramy siÚ naszÈ dziaïalnoĂciÈ i naszÈ ksiÈĝkÈ wprowadzaÊ w ĝycie. Rozdziaï „Sojusz literatury z medycynÈ” w ksiÈĝce profesora to mistrzostwo Ăwiata. KsiÈĝka ukazaïa siÚ w roku 1982. Juĝ wtedy profesor postulowaï, aby do programu studiów na uczelniach medycznych wïÈczyÊ dyscypliny estetyczne. Pisaï, ĝe sztuka, a zwïaszcza literatura jest najlepszym sojusznikiem lekarza w walce o zdrowie pacjenta. ¿e przeĝycia estetyczne pacjenta, szczególnie pacjenta, który zaczyna tworzyÊ sztukÚ, a nie tylko jÈ konsumuje, mogÈ zapoczÈtkowaÊ cuda w procesie zdrowienia. Lekarz jutra powinien byÊ obdarzony twórczÈ wyobraěniÈ. Wyobraěnia jest bardzo potrzebna nie tylko artystom i uczonym — takĝe politykom, administratorom spoïecznym (czyli urzÚdnikom!) oraz wïaĂnie lekarzom. I niezrównane, krótkie ujÚcie istoty zdrowia przez profesora: zdrowie jest sprawnoĂciÈ psychofizycznÈ. WypowiadajÈc przedstawione wyĝej myĂli, profesor Aleksandrowicz jawi siÚ jako nie tylko wielki lekarz, lecz równieĝ jako filozof — miïoĂnik mÈdroĂci. A oto co powiedziaïa nam Teresa Kudyba, filmowiec, producent telewizyjny (TressFilm), jedna z pierwszych Czytelniczek naszej ksiÈĝki, jeszcze na etapie jej tworzenia: Zanim siÚ „nawróciïam” na zdrowÈ dietÚ, w wieku 26 lat zachorowaïam na uporczywÈ arytmiÚ serca. Po wielu miesiÈcach leĝenia w jednym, drugim i trzecim szpitalu, gdzie szpikowali mnie dawkÈ kilkunastu tabletek dziennie, powypadaïy mi wïosy,

Kup książkę

Poleć książkę


O zdrowiu ciaïa i ducha, a takĝe o pokrzepiajÈcym Ănie 11

a rÚce trzÚsïy mi siÚ jak galareta. Wtedy cudem trafiïam do mÈdrego lekarza, który przyjÈï mnie do szpitala — dosïownie z ulicy, bez skierowania. Tam profesor Julian Aleksandrowicz (dziĂ juĝ nieĝyjÈcy) spojrzaï podczas obchodu na historiÚ choroby i zdiagnozowaï jej ěródïo jednym sïowem: „magnesium”. Wszystkie trujÈce mój organizm farmaceutyki wylÈdowaïy tego dnia w koszu na Ămieci. MinÚïo 25 lat, arytmia nie wróciïa. Jestem tym, co jem. Wizjonerski „Doktor Twardy”, wyprzedzajÈcy o lata Ăwietlne swojÈ epokÚ, profesor Aleksandrowicz to ikona polskiej medycyny holistycznej. W peïni zgadzamy siÚ z tym, co mówi pani Teresa. Kontynuujemy w tej ksiÈĝce idee profesora, a takĝe doktor Budwig i innych.

Czym jest zdrowie? Ludzie przewaĝnie uĝywajÈ tego sïowa w wÚĝszym znaczeniu. Mówimy: „Ten to ma zdrowie!”, „zdrowy jak ryba”, „zdrowy jak byk”, „koñskie zdrowie”. Ryba jest symbolem wolnoĂci od chorób. Byk — witalnoĂci i siïy. Koñ — wytrzymaïoĂci i odpornoĂci. Filip: Kilka sïów o mnie. Moi rodzice pochodzÈ z Kresów Wschodnich. Tato ze wsi, mama z maïego miasteczka, takiego, w którym spora czÚĂÊ mieszkañców trochÚ gospodarzyïa na roli, miaïa konia, krowÚ, Ăwinie, kury — ĝeby mieÊ ĝywnoĂÊ na wïasne potrzeby. Takie to byïy czasy — dobre przedwojenne czasy. Do czego zmierzam? Otóĝ mój dziadek ze strony mamy teĝ miaï konia — klacz LodÚ. Mama mówiïa mi — i to pamiÚtam jak dziĂ — ĝe koñ nigdy siÚ nie kïadzie, chyba ĝe jest chory. Jak jest zdrowy, nie kïadzie siÚ ani w dzieñ, ani w nocy, Ăpi na stojÈco. Dlatego w mojÈ wyobraěniÚ na zawsze zapadï koñ jako symbol wytrzymaïoĂci, odpornoĂci na trud i zmÚczenie, zdolnoĂci do trudnej, ciÚĝkiej, dïugotrwaïej pracy. Tak rozumiem „koñskie zdrowie”.

Kup książkę

Poleć książkę


12

NA

ZDROWIE!

JAK

OSIkGNkm HARMONI} CIA’A, DUCHA I UMYS’U

Zatem w wÚĝszym znaczeniu zdrowie to zdrowe ciaïo, wolnoĂÊ od chorób, odpornoĂÊ na choroby — przeziÚbienia, infekcje — wytrzymaïoĂÊ, zdolnoĂÊ do dïugotrwaïego wysiïku. A w szerokim znaczeniu? Zdrowie to zdrowy duch i zdrowe ciaïo. I w takiej wïaĂnie kolejnoĂci. Teraz lekarze juĝ wiedzÈ (co Hindusi, Chiñczycy i inni staroĝytni wiedzieli tysiÈce lat temu), ĝe podïoĝem wiÚkszoĂci chorób jest nadmierny i dïugotrwaïy stres. Stres umiarkowany i krótkotrwaïy jest bïogosïawieñstwem — mobilizuje, wyzwala siïy, sprawia, ĝe jesteĂ twórczy i gotowy przenosiÊ góry. Stres zbyt silny i trwajÈcy latami moĝe powodowaÊ bezsennoĂÊ, depresjÚ, choroby somatyczne, czyli cielesne, prowadziÊ do alkoholizmu, narkomanii, chorób psychicznych i samobójstw. W szerokim znaczeniu zdrowie to równieĝ spokój wewnÚtrzny, dobrostan, równowaga, radoĂÊ istnienia, energia duszy, umysïu i ciaïa. Czïowiek to CUD — ciaïo, umysï, dusza. A jeĂli uznamy innÈ kolejnoĂÊ za wïaĂciwÈ — wyjdzie DUC: dusza, umysï, ciaïo. W zdrowym ciele zdrowy duch, albo inaczej: zdrowy duch uzdrawia ciaïo (rysunek 1.1).

Rysunek 1.1. Zdrowy duch i zdrowe ciaïo

Doktor Pokrywka: Wedïug ¥wiatowej Organizacji Zdrowia czïowiekiem zdrowym jest ten, kto ĝyje w stanie nie tylko peïnego komfortu psychicznego, ale takĝe dobrostanu emocjonalnego, czyli w stanie szczÚĂcia.

Kup książkę

Poleć książkę


O zdrowiu ciaïa i ducha, a takĝe o pokrzepiajÈcym Ănie 13

Naszym celem byïo napisanie ksiÈĝki ujmujÈcej szeroko i wszechstronnie poïÈczenie zdrowia ciaïa i spokoju wewnÚtrznego. Aby jÈ napisaÊ, stworzyliĂmy sojusz umysïów: lekarza i pisarza (który jest teĝ trenerem biznesu). W ksiÈĝce w róĝnych miejscach pojawiajÈ siÚ teĝ osoby, które sÈ pacjentami doktora Pokrywki lub przyjacióïmi Filipa. Te osoby to Sabina, Radek, Julia, Zygmunt i Jurek.

WPROWADŹ TO W ŻYCIE z

Dbaj o swój rozwój duchowy.

z

Dąż do osiągnięcia równowagi w życiu — równowagi pomiędzy duszą i ciałem, pracą i zabawą, karierą zawodową i życiem rodzinnym.

z

Utrzymuj wysoki poziom energii duszy, umysłu i ciała.

CZAS NA REFLEKSJĘ Prawo cykli — powtarzające się okresy pogody ducha i niepokoju, wyższego i niższego poziomu życiowej energii — w większym lub mniejszym stopniu dotyczy każdego. U jednych takie wahania formy ciała i duszy są ledwie zauważalne, u innych są to na przemian Himalaje euforii i dno rozpaczy. Jak osiągnąć niezmącony niczym hart ducha, spokój wewnętrzny zachowywany niezależnie od zewnętrznych zdarzeń?

Im wyĝsze góry przeszkód piÚtrzÈ siÚ przed TobÈ, tym wiÚksze moĝliwoĂci siÚ pojawiajÈ. Potrzeba tylko wyobraěni, wiary i odwagi. Wyobraěni, aby te moĝliwoĂci dostrzec. Wiary, aby uwierzyÊ w ich realnoĂÊ. Odwagi, aby pokonaÊ lÚk i zwÈtpienie.

Kup książkę

Poleć książkę


14

NA

ZDROWIE!

JAK

OSIkGNkm HARMONI} CIA’A, DUCHA I UMYS’U

PokrzepiajÈcy sen Zdrowy, gïÚboki i pokrzepiajÈcy sen to podstawa dobrego samopoczucia i wysokiego poziomu energii kaĝdego dnia. Co trzeci Polak cierpi na bezsennoĂÊ. Wieczorem dïugo nie moĝe zasnÈÊ albo budzi siÚ w Ărodku nocy i dalej juĝ nie Ăpi. Albo Ăpi niespokojnie, ma sen podobny do pïytkiej drzemki. Kiedy moĝna to nazwaÊ bezsennoĂciÈ? Gdy na drugi dzieñ czujesz siÚ rozbity, zdoïowany, nie idzie Ci praca, nie moĝesz siÚ skoncentrowaÊ, wszystko CiÚ draĝni. Moĝna wstawaÊ o 3, 4 nad ranem i czuÊ siÚ znakomicie przez caïy dzieñ. Wszystko zaleĝy od dwóch rzeczy — o której kïadziesz siÚ spaÊ i jakie jest Twoje indywidualne zapotrzebowanie na sen. WiÚkszoĂÊ dorosïych ludzi potrzebuje 7,5 – 8 godzin snu na dobÚ. SÈ wyjÈtki. Sofia Loren powiedziaïa kiedyĂ, ĝe swojÈ utrzymujÈcÈ siÚ tak dïugo mïodoĂÊ i urodÚ zawdziÚcza temu, ĝe sypia regularnie 9 godzin na dobÚ. Obserwuj swój organizm i sam stwierdě, ile snu potrzebujesz, aby czuÊ siÚ dobrze. Gdy obudzisz siÚ bez budzika, oblicz, ile godzin przespaïeĂ. Tyle wïaĂnie snu potrzebuje Twój organizm (chyba ĝe poprzedniej nocy nie spaïeĂ i teraz odsypiasz). Dzieci potrzebujÈ duĝo wiÚcej snu. NiemowlÚ Ăpi na okrÈgïo. Dziecko w mïodszych klasach szkoïy podstawowej potrzebuje 10 – 11 godzin snu, w starszych klasach podstawówki 9 – 10 godzin, w gimnazjum i liceum — 8 – 9 godzin. Dzieci za maïo ĂpiÈ i dlatego czÚsto chorujÈ. Chroniczne niewyspanie zmniejsza naturalnÈ odpornoĂÊ organizmu. WaĝnÈ rzeczÈ jest pora snu. Przedstawimy tu trzy modele. 1. Wielu studentów (i nie tylko studentów) funkcjonuje wedïug takiego modelu: uczÈ siÚ lub imprezujÈ do 3 w nocy, potem ĂpiÈ do 11 – 12 w dzieñ. 2. Idealnie dopasowany do zegara biologicznego czïowieka jest model stosowany w dawnych i niektórych wspóïczesnych klasztorach. Mnisi majÈ ciszÚ nocnÈ od 19, zasypiajÈ nie póěniej

Kup książkę

Poleć książkę


O zdrowiu ciaïa i ducha, a takĝe o pokrzepiajÈcym Ănie 15

jak o 21 i wstajÈ okoïo 3 rano. Model bardzo dobry dla twórców. Godziny od 3 rano do 11 przed poïudniem sÈ najlepsze dla pracy twórczej. 3. Wiele osób dbajÈcych o swoje dobre samopoczucie i wysoki poziom energii kïadzie siÚ spaÊ o 22 wieczorem i wstaje o 6 rano. Model drugi, choÊ dla zdrowia idealny, jest trudny do zastosowania, trudny do pogodzenia z ĝyciem rodzinnym i towarzyskim. Dlatego zalecamy kompromisowy model trzeci. Godziny snu przed trzeciÈ rano sÈ najwartoĂciowsze (dla regeneracji mózgu i caïego organizmu), a w tym modelu jest 5 takich godzin. Sen w tych najlepszych godzinach jest okoïo dwa razy bardziej regenerujÈcy niĝ w godzinach pozostaïych. OczywiĂcie jest wiele moĝliwoĂci poĂrednich. My zachÚcamy, abyĂ wybraï model trzeci jako optymalny w dzisiejszych czasach, w warunkach, gdy ĝycie zawodowe i towarzyskie narzuca nam swoje wymogi.

Jak zapewniÊ sobie gïÚboki i zdrowy sen? 1. Popracuj fizycznie w ciÈgu dnia lub poĂwiÚÊ godzinÚ – dwie na sport. Chodzi o to, aby codziennie umiarkowanie zmÚczyÊ siÚ fizycznie. 2. Zjedz lekkÈ kolacjÚ miÚdzy godzinÈ 18 i 19. 3. Czas po kolacji przeznacz na relaks i wyciszenie organizmu przed snem. 4. ¥pij w temperaturze 17 – 19 stopni Celsjusza. 5. Codziennie przewietrz pokój przed snem, w lecie Ăpij przy otwartym oknie. 6. Zastosowanie wieczorem wïaĂciwie podanej dawki magnezu pogïÚbia sen.

Kup książkę

Poleć książkę


16

NA

ZDROWIE!

JAK

OSIkGNkm HARMONI} CIA’A, DUCHA I UMYS’U

WPROWADŹ TO W ŻYCIE z

Śpij 7,5 – 8 godzin na dobę.

z

Zadbaj o to, aby Twoje dzieci chodziły spać wystarczająco wcześnie (w zależności od wieku — o 19, 20 lub 21).

z

Nie jedz wieczorem mięsa i ciężkostrawnych potraw.

z

Pójdź przed snem na dość długi spacer.

CZAS NA REFLEKSJĘ Wieczorny spacer nieczynną drogą, prowadzącą przez ogromny kompleks leśny, położony w środku dość dużego miasta. To takie szczególne miejsce — dookoła w oddali dzielnice, osiedla, a tutaj las, góry, staw. Wzdłuż nieczynnej drogi las jest wycięty, więc widok jest rozległy. Ciemne wierzchołki gór na tle trochę jaśniejszego nieba. Księżyc, gwiazdy. Nikogo oprócz Ciebie, Twojej żony i Waszego psa. Chwila relaksu, zadumy, poezji, zachwytu nad pięknem świata i urodą życia. Chwila ukojenia przed snem. Idziecie, trzymając się za ręce, rozmawiacie o minionym dniu, o dzieciach, o ludziach, z którymi łączą Was więzy przyjaźni. Wielki, wielki spokój. Spokój gór widocznych dookoła, spokój nieba, spokój cichych odgłosów miasta słyszanych z oddali, jakby przez mgłę. I to miejsce, gdzie droga idzie górą, a w oddali, w dole, dwie największe dzielnice miasta — morze świateł, domy, kominy, wieże kościołów. Co robią tam ludzie w domach? Czy są szczęśliwi? Życzycie im, aby byli szczęśliwi każdego dnia.

RadoĂÊ istnienia to stan naturalny, który powstaje spontanicznie. Pochodzi ona z Twojego wnÚtrza, a nie z okolicznoĂci zewnÚtrznych.

Kup książkę

Poleć książkę


Na zdrowie Jak osi gn harmoni cia a, ducha i umys u  
Na zdrowie Jak osi gn harmoni cia a, ducha i umys u  
Advertisement