Page 1


Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/cwwi81 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7897-6 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


Spis treĂci WstÚp

5

Rozdziaï 1. Instalowanie i aktualizowanie

7

Rozdziaï 2. Nowy interfejs Windowsa 8.1

35

Uruchamianie i zamykanie systemu Ekran startowy Aplikacje Windowsa 8.1

Rozdziaï 3. Klasyczny interfejs uĝytkownika

35 42 53

61

Praca z oknami Pulpit Menu Start i pasek zadañ

61 65 72

Rozdziaï 4. ZarzÈdzanie systemem i rozwiÈzywanie typowych problemów

81

Konta uĝytkowników Praca z systemem

Rozdziaï 5. Biblioteki, pliki i foldery Eksplorator plików Biblioteki i dysk SkyDrive Operacje na plikach i folderach

Rozdziaï 6. SieÊ PoïÈczenia sieciowe Praca w sieci lokalnej Internet

Kup książkę

81 91

107 107 114 117

131 131 136 145

Poleć książkę


4

Windows 8.1 PL • mwiczenia praktyczne

Kup książkę

Poleć książkę


WstÚp Wydanie Windowsa 8 okazaïo siÚ prawdziwÈ rewolucjÈ na rynku komputerów — po raz pierwszy z tym samym systemem Windows mogliĂmy pracowaÊ zarówno na klasycznych pecetach, laptopach, jak i na urzÈdzeniach ARM, np. na tabletach. Aby byïo to moĝliwe, firma Microsoft zdecydowaïa siÚ na wprowadzenie daleko idÈcych zmian w interfejsie uĝytkownika. ZniknÚïo menu Start, do którego przyzwyczailiĂmy siÚ w ciÈgu ostatnich kilkunastu lat, pojawiï siÚ za to wzorowany na systemie Windows Phone interfejs Windows 8. W efekcie opinie uĝytkowników byïy skrajne: jedni chwalili prostotÚ pracy z kafelkami, np. w peïni automatyczne instalowanie i aktualizowanie programów dostÚpnych w sklepie Windows, inni narzekali, ĝe pomimo wieloletniego doĂwiadczenia w uĝywaniu Windowsów majÈ problemy z wykonywaniem najprostszych operacji, takich jak zamykanie uruchomionych programów czy resetowanie systemu. Po roku wiemy juĝ, ĝe niezadowolonych osób byïo wiÚcej niĝ entuzjastów. Aby wyjĂÊ naprzeciw oczekiwaniom uĝytkowników, firma Microsoft opracowaïa Windowsa 8.1. KsiÈĝka Windows 8.1 PL. mwiczenia praktyczne pozwoli Ci szybko i ïatwo zapoznaÊ siÚ z najwaĝniejszymi funkcjami nowego systemu. WykonujÈc opisane w niej Êwiczenia, zainstalujesz (lub uaktualnisz) i skonfigurujesz Windowsa 8.1, nauczysz siÚ pracowaÊ z jego interfejsem, dostosujesz go do wïasnych potrzeb i podïÈczysz urzÈdzenie do sieci domowej.

Kup książkę

Poleć książkę


6

Windows 8.1 PL • mwiczenia praktyczne

Nowa wersja systemu Windows? TworzÈc nowy system, firma Microsoft zaïoĝyïa, ĝe: 1. Windows 8.1 bÚdzie darmowÈ aktualizacjÈ dostÚpnÈ dla

wszystkich uĝytkowników Windowsa 8. Z tego powodu cykl ĝycia poprzedniego systemu operacyjnego bÚdzie wyjÈtkowo krótki. Wsparcie techniczne dla Windowsa 8 ma trwaÊ tylko dwa lata od premiery wydania 8.1 (czyli do 18 paědziernika 2015 roku), natomiast dla najnowszej wersji — do 9 stycznia 2018 roku, a dla edycji rozszerzonej (dotyczÈcej bezpieczeñstwa oraz klientów korporacyjnych) aĝ do 10 stycznia 2023 roku. 2. Windows 8.1 bÚdzie szybszy od Windowsa 7 i Windowsa 8,

np. czas uruchamiania systemu skróciï siÚ z kilkunastu do kilku sekund. 3. Windows 8.1 bÚdzie w peïni kompatybilny ze swoimi

poprzednikami — na kaĝdym urzÈdzeniu, na którym dziaïa Windows 7 lub Windows 8, bÚdzie moĝna pracowaÊ z Windowsem 8.1, a z kaĝdego programu, który poprawnie funkcjonowaï w Windowsie 7 lub Windowsie 8, uĝytkownik skorzysta równieĝ w nowym systemie. 4. Windows 8.1 bÚdzie ïatwiejszy w obsïudze od Windowsa 8.

UwzglÚdniajÈc uwagi uĝytkowników, Microsoft m.in. przywróciï menu Start, umoĝliwiï peïniejsze dostosowywanie i lepsze wykorzystywanie ekranów powitalnego i startowego oraz poprawiï sposób, w jaki system reaguje na gesty wykonywane myszkÈ. 5. Windows 8.1 bÚdzie bezpieczniejszy, ale jednoczeĂnie bardziej

funkcjonalny od Windowsa 7 i Windowsa 8. Jeĝeli chcesz siÚ przekonaÊ, czy nowy system speïnia pokïadane w nim nadzieje, ta ksiÈĝka jest dla Ciebie.

Kup książkę

Poleć książkę


1 Instalowanie i aktualizowanie WykonujÈc Êwiczenia z tego rozdziaïu, bez problemu zainstalujesz Windowsa 8.1 na nowym lub dotychczas wykorzystywanym komputerze. Seria mwiczenia praktyczne jest adresowana przede wszystkim do indywidualnych uĝytkowników, dlatego w tej ksiÈĝce opisano tylko najpopularniejsze sposoby wgrywania systemu na pojedyncze urzÈdzenia: 1. InstalacjÚ na komputerze, na którym nie ma zainstalowanego ĝadnego systemu operacyjnego. 2. Uaktualnienie wczeĂniejszej wersji Windowsa. 3. InstalacjÚ Windowsa 8.1 jako dodatkowego systemu operacyjnego. 4. Przeniesienie (migracjÚ) systemu z jednego urzÈdzenia na drugie. Przed rozpoczÚciem instalacji warto sprawdziÊ wymagania sprzÚtowe Windowsa 8.1 i wybraÊ wersjÚ odpowiedniÈ dla danego urzÈdzenia. NastÚpnym etapem powinno byÊ skontrolowanie poprawnoĂci wgrania systemu. W Êwiczeniu koñczÈcym rozdziaï pokazano, jak aktywowaÊ i edytowaÊ Windowsa 8.1.

Kup książkę

Poleć książkę


8

Windows 8.1 PL • mwiczenia praktyczne

m W I C Z E N I E

1.1

Czy na moim komputerze moĝna zainstalowaÊ system Windows 8.1?

Producenci wszystkich programów podajÈ tzw. minimalne wymagania sprzÚtowe — najsïabszÈ konfiguracjÚ urzÈdzenia, na którym moĝna zainstalowaÊ danÈ aplikacjÚ. Podobnie jest w przypadku systemów operacyjnych; trzeba jednak pamiÚtaÊ, ĝe rzadko instaluje siÚ tylko system. Z reguïy na urzÈdzeniu musi dziaïaÊ kilkanaĂcie, jeĝeli nie kilkadziesiÈt róĝnych programów. System czÚsto jest jedynie Ărodowiskiem, w którym funkcjonujÈ takie aplikacje. Do wykonywania podstawowych zadañ, np. do edytowania dokumentów, przeglÈdania internetu czy odtwarzania multimediów, wystarczy najmniej wydajny z obecnie dostÚpnych komputerów lub typowy netbook wyposaĝony w: 1. procesor Pentium (lub równowaĝny) taktowany zegarem 1 GHz (lub szybszym); 2. 1 GB pamiÚci RAM (dotyczy architektury 32-bitowej) lub 2 GB pamiÚci RAM (w przypadku systemu 64-bitowego); 3. 40-gigabajtowy dysk twardy (32-bitowa wersja Windowsa zajmuje po instalacji ok. 16 GB, 64-bitowa — ok. 20 GB, ale w miarÚ upïywu czasu system potrzebuje dla siebie coraz wiÚcej miejsca); 4. kartÚ graficznÈ zgodnÈ ze standardem DirectX 91, obsïugujÈcÈ sterowniki WDDM (ang. Windows Display Driver Model). Ponadto: 1. Interfejs Windowsa 8.1 wymaga rozdzielczoĂci 1024u768

lub wyĝszej. 2. Zdecydowana wiÚkszoĂÊ ekranów dotykowych zgodnych z Windowsem 7 bez problemu dziaïa w nowym systemie. 3. Moduï TPM (ang. Trusted Platform Module) oraz nastÚpca BIOS-u — system UEFI (ang. Unified Extensible Firmware Interface) mogÈ byÊ wykorzystane do dodatkowego zabezpieczenia Windowsa 8.1.

1

Niektóre gry wymagajÈ kart zgodnych z dziesiÈtÈ wersjÈ standardu DirectX.

Kup książkę

Poleć książkę


9

Rozdziaï 1. • Instalowanie i aktualizowanie

Aby sprawdziÊ, czy Twój komputer z zainstalowanym Windowsem XP speïnia wymagania sprzÚtowe wersji 8.1 (maszyna z preinstalowanym Windowsem 7 na pewno je speïnia): 1. Zaloguj siÚ do systemu na konto administratora. 2. Z menu Start wybierz Pomoc i obsïuga techniczna. 3. Kliknij znajdujÈcy siÚ w sekcji Wybierz zadanie odnoĂnik Uĝyj narzÚdzi, aby wyĂwietliÊ informacje o komputerze i przeanalizowaÊ problemy. 4. Z listy narzÚdzi (ang. Tools) wybierz Mój komputer — informacje/ WyĂwietl ogólne informacje o systemie dla tego komputera (rysunek 1.1).

Rysunek 1.1. Podstawowe informacje o najwaĝniejszych podzespoïach komputera: procesorze, pamiÚci i dysku twardym 5. Otrzymane wyniki porównaj z minimalnymi wymaganiami

sprzÚtowymi Windowsa 8.1.

Kup książkę

Poleć książkę


160

Kup książkę

Notatki

Poleć książkę


Windows 8.1 PL. wiczenia praktyczne  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you